Corona items

Vragen beantwoord over NOW-regeling

De meeste antwoorden van de minister van SZW betreffen zaken die al bekend waren. We hebben hierna de meest in het oog springende antwoorden eruit gehaald.

Loon oproepkrachten en min-max krachten
De Minister stimuleert om aan oproepkrachten, die in dienst zijn of blijven, loon door te betalen, maximaal ter hoogte van het loon in januari 2020. Aan min-max krachten kan loon over het minimum aantal overeengekomen uren worden uitbetaald. Indien oproepkrachten een aanbod voor vaste uren hebben aanvaard, dient op basis van deze vaste uren loon te worden doorbetaald.

Bonus of dividend tijdens subsidieperiode
Het uitbetalen van bonussen en/of dividend past naar de mening van de Minister niet bij een beroep op de NOW-subsidie. Tegelijkertijd is er in de NOW geen verbod op het uitkeren van bonussen en/of dividend. Het is volgens de Minister juridisch ingewikkeld om achteraf verzwarende (negatieve) voorwaarden aan de NOW-regeling toe te voegen.

Terugvordering als loonsom maart t/m mei 2020 lager is dan januari 2020
Als de loon maart t/m mei 2020 lager is dan de loonsom in januari, kan dit leiden tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van subsidie.

Samenloop NOW-regeling en faillissement
Als een onderneming een voorschot NOW heeft ontvangen, maar tijdens of na de subsidieperiode failliet gaat, zal een eventuele terugvordering op de boedel wordt verhaald. De kans is echter reëel dat de boedel onvoldoende zal zijn om de terugvordering te realiseren.

NOW-regeling en ontslag
De NOW-regeling sluit ontslag niet uit en zal ontslag, anders dan bedrijfseconomisch, niet sanctioneren. Artikel 7 van de Noodwet arbeidsvoorziening voorziet om in oorlogssituaties beperkingen op te leggen aan de mogelijkheden tot het beëindigen van arbeidsverhoudingen. Het kabinet acht het op dit moment niet opportuun om de Noodwet in te zetten.

Eindafrekening NOW en cao-verhogingen
Bij de definitieve afrekening van de NOW-subsidie wordt geen rekening gehouden met cao-verhogingen. Er wordt vergeleken met de loonsom in januari 2020. Met een hogere loonsom wordt geen rekening gehouden.

Geen verplichting opname vakantiedagen
Een werkgever mag een werknemer niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. Ten aanzien van bovenwettelijke vakantiedagen zijn de bepalingen in de cao, het personeelsreglement en/of de arbeidsovereenkomst leidend. Ontbreken deze, dan kan de werkgever wel met een werknemer overleggen, maar hem/haar geen verplichting opleggen.

Mensen met een arbeidsbeperking
De werkgever kan NOW-subsidie aanvragen voor werknemers met een arbeidsbeperking die vanuit de Participatiewet zijn geplaatst.

Vouchers
Diverse bedrijven geven voor afgezegde, maar al wel betaalde, diensten vouchers af die later kunnen worden gebruikt. De waarde van vouchers wordt pas als omzet geboekt in de periode waarin de onderneming de prestatie heeft geleverd. Daarbij is niet van belang of dat in die periode heeft geleid tot ontvangst van de geldmiddelen. In de regel zullen vouchers dus niet meetellen als omzet in de subsidieperiode van de NOW-regeling.

Dubbele financiering loonkosten en loonkostensubsidie wordt toegestaan
De verplichting voor werkgevers die loonkostensubsidie op grond van artikel 10d Participatiewet ontvangen om de toekenning van NOW-subsidie te melden aan de gemeente van wie zij de loonkostensubsidie ontvangen, komt te vervallen. De verrekening van de subsidie op grond van de NOW met de loonkostensubsidie is moeilijk dan wel niet uitvoerbaar gebleken. Daarom is besloten om geen verdere stappen te zetten om verrekening mogelijk te maken, waarmee dubbele financiering van loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking onder de huidige bijzondere omstandigheden wordt geaccepteerd. De ministeriële regeling NOW wordt op dit punt bij de eerstvolgende gelegenheid aangepast.