Pensioen

Reprise pensioenwaardering in eigen beheer

De berekening van de pensioenvoorziening vindt volgens goed koopmansgebruik plaats volgens het kapitaaldekkingsstelsel. Onlangs is in Fiscasus 2408 al aandacht geschonken aan het arrest van de Hoge Raad van 23 februari 2024. Het ging in deze procedure om de vraag of jaarlijkse passivering van de pensioenverplichting wel of niet verplicht is. In een bv wilde men in 2016 namelijk overstappen naar het omslagstelsel voor de waardering van het DGA-pensioen. De reden was dat er anders ultimo 2016 verliesverrekening zou verdampen.

Door stelselwijziging kon een negatieve pensioenlast (= belastbare winst) worden geboekt zonder enige passiefpost op de balans. De Hoge Raad vond dat te ver gaan en oordeelde dat juridisch afdwingbare verplichtingen en langlopende betalingsverplichtingen, zoals pensioen, moeten worden gepassiveerd. Kortom: het jaarlijks (laten) maken van actuariële berekeningen van de pensioen- of lijfrentevoorziening blijft gewoon bestaan.