Fiscaal

Overige voorstellen

Daarnaast zijn nog enkele wetsvoorstellen ingediend, waarvan we de strekking kort noemen. Het wetsvoorstel Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen biedt een juridische grondslag om in bepaalde situaties geen invorderingsrente in rekening te brengen. Het wetsvoorstel Wet minimum CO2-prijs industrie regelt dat er een minimumprijs gaat gelden over het deel van de uitstoot dat onder de reguliere CO2-heffing industrie is vrijgesteld. Het wetsvoorstel Wijzigingswet tijdelijke intensivering kindgebonden budget in verband met de koopkrachtondersteuning en de afschaffing inkomensondersteuning AOW’ers treft twee maatregelen om de koopkracht te verbeteren.

Laatstgenoemde wet betreft een deels structurele verhoging van het kindgebonden budget. Naast de inflatiecorrectie wordt het budget per 1 januari 2023 op drie punten aangepast. Zo wordt het maximum kindgebonden budget voor het derde kind gelijk aan het budget voor het tweede kind en worden alle kindbedragen evenredig verhoogd met € 356. Ten derde wordt de alleenstaande ouderkop met € 356 verhoogd. De andere maatregel betreft de afschaffing van de Inkomensondersteuning AOW’ers (IAOW). De IAOW wordt eerst verlaagd en vervolgens afgeschaft. De maatregel hangt samen met de verhoging van het minimumloon die ook doorwerkt in de AOW-uitkeringen.