Fiscaal

Kennisgroep: overgangsrecht excessief lenen blijft gelden bij verhuizing

Een ab-houder heeft op 31 december 2022 een eigenwoningschuld bij zijn eigen bv. Dit is een aflossingsvrije lening die is aangegaan voor ultimo 2012. Er is geen recht van hypotheek aan de bv verstrekt. Op grond van overgangsrecht voor excessief lenen is voor op 31 december 2022 bestaande eigenwoningschulden bij de eigen bv geen hypotheekrecht vereist. In 2023 koopt de ab-houder een nieuwe woning en verkoopt hij de oude woning. De bijleenregeling is niet van toepassing en de bestaande eigenwoningschuld bij de bv blijft geheel in stand. Is het op grond van overgangsrecht nog steeds niet nodig om een hypotheekrecht te verstrekken aan de bv?

De Kennisgroep aanmerkelijk belang heeft hierover een standpunt gepubliceerd. Hierin is te lezen dat de Kennisgroep vindt dat een redelijke wetsuitleg van artikel 10a.23 Wet IB 2001 (overgangsrecht excessief lenen) met zich meebrengt dat in deze casus nog steeds sprake is van een op 31 december 2022 bestaande eigenwoningschuld. Het vestigen van een hypotheekrecht ten behoeve van de bv op de nieuwe woning is niet nodig om de maatregelen van excessief lenen te voorkomen.

Let op!
Verwar deze casus niet met het oversluiten van een eigenwoninglening vanuit een bank naar de eigen bv. Op grond van het overgangsrecht voor de eigenwoningschulden mag de lening dan nog steeds aflossingsvrij zijn. Voor de renteaftrek is een hypotheekrecht overigens geen vereiste. Maar het overgangsrecht voor excessief lenen is bij oversluiten naar de eigen bv niet van toepassing! Het is dan immers een nieuwe schuld die bij de eigen bv wordt aangegaan. In dat geval is een hypotheekrecht wel een vereiste om de excessieflenenmaatregel te voorkomen.