BTW

Landbouwnormen 2019 beschikbaar

Landbouwnormen 2019 beschikbaar

De Landbouwnormen 2019 zijn beschikbaar gesteld. De Landbouwnormen betreffen de normbedragen 2019 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven. Alleen in uitzonderingsgevallen mag worden afgeweken van de normen. Een belastingplichtige die van de normen wil afwijken, moet motiveren waarom hij de normen niet hanteert. Bij enkele onderdelen - waaronder het privégedeelte van energie- en telefoonkosten - is er geen sprake van een norm, maar van een richtlijn. Daarvan mag worden afgeweken, mits de belastingplichtige de werkelijke verhouding tussen het privégebruik en het zakelijk gebruik aannemelijk kan maken.