Arbeid en Recht

Hoe loopt de route van de no-riskpolis?

De no-riskpolis is een subsidievorm in het voordeel van de werkgever, die hem beschermt tegen de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. De hoogte bedraagt minimaal 70% van het dagloon. Door de werkgever kan maximaal een vergoeding van 100% van het loon voor een zieke medewerker worden aangevraagd, maar alleen voor de eerste 52 weken. In het tweede jaar betaalt het UWV maximaal 70%. In de Ziektewet worden twee categorieën werknemers voor de no-riskpolis onderscheiden: 1) de werknemer die minimaal 35% arbeidsongeschikt is in de zin van de WIA en een WIA-uitkering ontvangt (WGA of IVA); en 2) de 35%-minner, die voor minder dan 35% is afgekeurd en geen WIA-uitkering ontvangt.

 

Categorie 1 – minimaal 35% arbeidsongeschikt
Zowel de huidige als de nieuwe werkgever kan gebruikmaken van deze no-riskpolis zodra de medewerker weer opnieuw ziek wordt en uitvalt na twee jaar ziekte. Eerder kon dit alleen als er sprake was van een nieuwe werkgever, maar met de inwerkingtreding van de Wet WIA is dit uitgebreid met de huidige werkgever.

 Categorie 2 – minder dan 35% ongeschikt (35%-minner)
Ten aanzien van de 35%-minner is de situatie meer gecompliceerd. De werkgever ontvangt voor deze werknemer géén no risk. Alleen in de situatie waarin aan onderstaande voorwaarden is voldaan, kan de nieuwe werkgever recht hebben op een no-riskpolis:

  1. na afloop van de wachttijd (104 weken, tenzij een derde loonjaar is opgelegd dan 156 weken) moet het UWV hebben vastgesteld dat de medewerker voor minder dan 35% arbeidsongeschikt is;
  2. dezelfde zieke medewerker mag binnen 13 weken vóór afloop van de wachttijd (104 weken) niet in dienst getreden zijn bij een andere, opvolgende werkgever;
  3. de werknemer is niet meer in staat om zijn/haar werk van welke aard dan ook (eigen werk of andere passende arbeid) te verrichten. Het UWV concludeert dit tijdens de WIA-keuring, wat terug te lezen is in het arbeidsdeskundig rapport.
  4. Voor de nieuwe, opvolgende werkgever geldt als extra voorwaarde dat de medewerker binnen vijf jaar na zijn keuring bij hem in dienst treedt.

Toelichting

Stel nu dat de werknemer geen recht heeft gekregen op een WIA-uitkering bij de WIA-beoordeling. Dan betekent dit dat de werkgever geen aanspraak kan maken op een no risk (categorie 1). Dit wordt anders als de werknemer weggaat en later dan zes maanden weer terugkeert bij zijn oude werkgever. Die oude werkgever wordt dan als het ware een ‘nieuwe’ werkgever, aangezien dan aan alle voorwaarden van categorie 2 is voldaan. Tot slot: de duur van een no-riskpolis is vijf jaar, maar verlengingen zijn mogelijk.