Accountancy

Ondersteuningswerkzaamheden accountant bij de TVL

Ondersteuningswerkzaamheden accountant bij de TVL

De TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) vanuit de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) bevat formeel geen noodzakelijke ‘rol’ voor de accountant of administratieve dienstverlener. Vanuit je natuurlijke rol als adviseur kun je je cliënt hier wel bij ondersteunen. Om de subsidie vast te stellen, moet er eerst een reeks van stappen worden doorlopen. Allereerst moet de vaststellingsaanvraag van de subsidie vóór 1 april 2021 via de website van de RVO zijn ingediend. Ook mag de subsidie alleen worden aangevraagd als het omzetverlies meer dan 30% bedraagt. Met welke andere bijzonderheden moet je rekening houden?

  • Er moet een opgave van de omzet in de subsidieperiode worden meegestuurd. Voorbeelden hiervan zijn: kopie omzetaangiften, een kopie van de jaarrekening of het jaarverslag van het kalenderjaar 2020, een kopie van de baten-lastenrekening, een afschrift uit de boekhouding van de cliënt of een ander bewijsstuk, waaruit de omzet in het kalenderjaar 2020 blijkt.
  • Let op: voor de administratie hiervan geldt een bewaringstermijn van 10 jaar!
  • De minister stelt de subsidie vast binnen 16 weken na de ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.
  • Tot vijf jaar na subsidievaststelling kan medewerking gevraagd worden aan een evaluatie inzake de subsidie.
  • Let op: de opgave van de omzet dient goed uitgesplitst en gespecificeerd te zijn per entiteit én naar omzetdragende belastingen per periode (maand of kwartaal). Het is dus van belang dat er een gedegen administratie wordt gevoerd.

Uitzonderingen

Er gelden twee uitzonderingen:

  • als de cliënt werkzaam is in bepaalde onderdelen van de landbouw, mag de subsidie onder voorwaarden niet worden doorgezet aan primaire producenten;
  • voor ondernemingen die voor het eerst zijn ingeschreven in het Handelsregister na 29 februari 2020 gelden andere vereisten.

De verplichtingen waaraan moet worden voldaan staan in artikelen 10 en 11 van de regeling.