Accountancy

Duidelijkheid over verwerking NOW in jaarrekening 2020

Duidelijkheid over verwerking NOW in jaarrekening 2020

Hoe moet de NOW (1, 2 en 3) worden verwerkt in de jaarrekening? Die vraag krijgen we op dit moment veelvuldig binnen bij Fiscount. Maar uiteraard komen dit soort signalen niet alleen bij onze organisatie binnen. Om accountants op dit vlak houvast te bieden, publiceerde de Raad voor de Jaarverslaggeving in september 2020 RJ-Uiting 2020-13 ‘Verslaggeving tegemoetkoming NOW-regeling’. De RJ stelt dat het terzake van de NOW om een exploitatiesubsidie gaat, die moet worden verwerkt op basis van de bepalingen in RJ 274 ‘Overheidssubsidies’. De NOW dient te worden toegerekend aan de betreffende periode. Maar hoe zit het met de presentatie?

De presentatie mag plaatsvinden onder de overige opbrengsten, of in aftrek worden gebracht op de salariskosten. Is het per balansdatum waarschijnlijk dat een ontvangen voorschot uit hoofde van de NOW-regeling moet worden terugbetaald? Zo ja, dan moet de rechtspersoon een verplichting opnemen ter hoogte van het terug te betalen bedrag.

Let op

In deze RJ-Uiting is niets opgenomen over de verwerking van een mogelijke vordering uit hoofde van de NOW. Naar analogie met de resterende verplichting mag worden verwacht dat hiervoor een kortlopende vordering wordt opgenomen. De subsidiebaten moeten immers worden ‘gematcht’ met de periode waar zij betrekking op hebben.