Onderneming en Recht

Schade bij VSO-onderhandelingen omdat accountant onderhanden werk niet opnam?

Schade bij VSO-onderhandelingen omdat accountant onderhanden werk niet opnam?

Een accountant-administratieconsulent (hierna: accountant) maakt onderdeel uit van de maatschap Oogheelkunde Flevoziekenhuis. Hij adviseert om per ultimo 2010 het onderhanden werk op nihil te stellen, terwijl het ziekenhuis een bedrag van ruim een ton heeft opgegeven. Een van de maten wil tot een vaststellingsovereenkomst met de overige maten komen, waarbij de cijfers het uitgangspunt vormen. Deze maat verwijt de accountant dat hij schade heeft geleden, doordat de post onderhanden werk verkeerd zou zijn opgenomen. Het hof maakt een einde aan de discussie tussen de partijen.

Het hof komt tot de conclusie dat de opgave van het onderhanden werk wel aan alle maten is doorgezonden, maar stelt niet vast dat dit ook aan de accountant is gebeurd. Daarnaast blijkt niet dat de accountant een opdracht heeft ontvangen om de concept-jaarrekening 2010 af te ronden. Ook blijkt niet dat daarna nog is opgedragen om het onderhanden werk te verwerken. Sterker nog, volgens het hof staat niet vast dat de maat schade heeft geleden door het ontbreken van de post onderhanden werk en (het ontbreken van) de verwerking hiervan. Alle maten waren immers op de hoogte van deze post en zij hadden hier dan ook rekening mee kunnen houden in hun onderhandelingen rondom de vaststellingsovereenkomst.