Onderneming en Recht

Aandelenverkoop pas mogelijk nadat recht van parate executie vaststaat

Aandelenverkoop pas mogelijk nadat recht van parate executie vaststaat

Een holding houdt de aandelen in een bv die zich bezighoudt met de makelaardij van profvoetballers. Deze bv gaat een overeenkomst van opdracht aan met een andere bv, waarvan de (middellijk) aandeelhouder/ bestuurder een percentage van de aandelen in de holding verkrijgt. Daarvoor sluit hij een lening met de bv, waaraan hij een eerste pandrecht op de aandelen verleent. Later wordt besloten dat de holding de verpande aandelen inkoopt, maar de aandeelhouder/bestuurder weigert als pandgever hier medewerking aan te verlenen. Hij en de holding beroepen zich op de aandeelhoudersovereenkomst.

Volgens Rechtbank Den Haag moet eerst worden vastgesteld of de aandeelhouder/bestuurder in verzuim is, voordat er tot parate executie kan worden overgegaan. Daarbij is het van belang of hij een aanbiedingsplicht heeft en zo ja, tegen welke prijs. De aandeelhouder/bestuurder stelt dat hij die verplichting, op grond van de aandeelhoudersovereenkomst, niet heeft. Daarin staat namelijk dat hij de aandelen moet aanbieden als hij (on)middellijk de dienstverlening aan of met de holding beëindigt. Ook de bv en holding beroepen zich op de aandeelhoudersovereenkomst bij hun verzoek om onderhandse inkoop van de aandelen.

 

Interpretatieverschil afspraken

De rechtbank stelt vast dat – nu beide partijen zich voor hun onderbouwing beroepen op de aandeelhoudersovereenkomst – er feitelijk een onderliggend geschil is over de interpretatie van de afspraken in de aandeelhoudersovereenkomst. Artikel 11 van de aandeelhoudersovereenkomst schrijft dan voor dat deze geschillen moeten worden beslecht door één adviseur, die uitspraak doet in de vorm van een arbitraal vonnis of een bindend advies. Pas als daarna vaststaat dat de bv als pandhouder het recht op parate executie heeft, kan zij (of de pandgever) een verzoek aan de rechter doen om te bepalen of de aandelen anders dan in het openbaar mogen worden verkocht.

 

Tip

De afspraken in de aandeelhoudersovereenkomst staan in deze zaak centraal. Hieruit blijkt maar weer eens hoe belangrijk het is om de afspraken goed vast te leggen in een aandeelhoudersovereenkomst. Door de afspraken zo helder en concreet mogelijk te formuleren, voorkom je dat deze anders uitgelegd kunnen worden dan dat zij bedoeld zijn.

 

Heb je vragen met betrekking tot een aandelenovereenkomst? Bel of mail in dat geval met Denise van Zijl – van Hengel. Zij is als specialist ondernemingsrecht verbonden aan Fiscount.