Fiscaal

Overige wetsvoorstellen

Naast de hiervoor genoemde wetsvoorstellen zijn op Prinsjesdag ook andere wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer. Zo wil het kabinet vanaf 2021 een CO2-heffing invoeren voor de industrie. Deze heffing moet de industrie stimuleren om de CO2-uitstoot te reduceren. Hiermee wil het kabinet de reductiedoelstelling van het Klimaatakkoord halen. Een ander wetsvoorstel betreft de eenmalige mogelijkheid voor huurders met een laag inkomen om de huur door de woningcorporatie te laten verlagen naar een niveau dat past bij hun inkomen. Tot slot noemen we de ‘Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen’, waarin maatregelen worden getroffen om de menselijke maat meer te borgen.