Arbeid en Recht

Werkgever mocht gemaakte afspraak over overuren niet eenzijdig wijzigen

In de arbeidsovereenkomst met een werknemer is opgenomen dat per maand maximaal 20 overuren worden betaald. Nadat de werknemer enige tijd arbeidsongeschikt is geweest, krijgt zij een andere functie. De werkgever schrapt gelijktijdig de betaling van de overuren, met een beroep op het eenzijdig wijzigingsbeding. De rechter oordeelt dat de werknemer ruim 10 jaar lang de uren betaald heeft gekregen, waardoor er sprake is van een vaste arbeidsomvang. De werkgever slaagt er niet in om aan te tonen dat hij bij de wijziging van haar functie een dusdanig zwaarwichtig belang heeft, dat het belang van de werknemer naar redelijkheid en billijkheid hiervoor moet wijken.

 

De werkgever beroept zich hier op het eenzijdig wijzigingsbeding van artikel 7:613 BW. Hij stelt dat de functie van de werknemer (shopmanager) als gevolg van een noodzakelijke reorganisatie tijdens haar ziekteperiode is komen te vervallen. Er komt echter vast te staan dat de nieuwe functie van districtsleider Nederland ook taken omvat van de shopmanager. Ook zijn er geen gesprekken met de werknemer gevoerd om te toetsen of zij deze nieuwe functie kon vervullen. De argumenten die de werkgever hier aanvoerde – afgezet tegen de belangen van de werknemer bij behoud van haar functie – rechtvaardigen dat de werknemer recht houdt op haar oude functie en haar salaris. Inclusief de overuren.