Internationaal

Wees alert op valkuilen bij internationale contractonderhandeling

Internationaal ondernemen brengt risico’s met zich mee. De taalbarrière kan een uitdaging zijn, maar er kunnen opeens ook regels van toepassing zijn waarvan je het bestaan niet bekend was. Hoe vermijd je de grote juridische valkuilen bij internationaal contracteren? Leg om te beginnen vast welk recht van toepassing is. Wees er ook alert op dat de interpretatie van bepaalde termen sterk kan verschillen per jurisdictie. Om deze onzekerheid te vermijden en niet voor verrassingen te staan over de interpretatie van een contract, zorg je voor een bepaling die de rechtskeuze expliciet vastlegt. Voeg bijvoorbeeld toe: “Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing”.

 

Is de rechtskeuze niet vastgesteld en heb je een contract afgesloten met een partij uit een andere EU-lidstaat, dan kan Verordening (EG) nr. 593/2008 uitkomst bieden. Deze verordening is van toepassing op overeenkomsten waarin uit het recht van verschillende landen moet worden gekozen. Zo kunnen, ingeval de rechtskeuze niet is vastgesteld, de feiten van het contract getoetst worden aan de voorwaarden van deze verordening.

Wijs de bevoegde rechter en/of instantie aan die oordeelt bij geschillen
Onzekerheid over welke instantie bevoegd is om te oordelen, neem je weg door het toevoegen van een forumkeuzebeding.  Met een forumkeuzebeding bepaal je contractueel welke rechter of arbiter bevoegd is om een contractgeschil te beslechten. Partijen kiezen voornamelijk omwille van de taal en toegankelijkheid meestal voor een rechter uit hetzelfde land. Soms is bij internationale contracten juist een neutraler forum gewenst; dan zou een rechter of arbiter uit een ander land kunnen worden aangewezen.

Hanteer correcte juridische termen
Heeft de term ‘warranties’ de betekenis ‘garantie’ en is ‘force majeure’ hetzelfde als ‘overmacht’? Als contracten juridische termen bevatten die moeten worden uitgelegd, ontstaan er al snel uitlegproblemen. Sommige termen zijn niet te koppelen aan het Nederlandse contractenrecht. Hanteer daarom correcte juridische terminologie en vertaal op de juiste wijze. Ook kan een verwijzing naar de Nederlandse term en/of het wetsartikel hierbij hulp bieden.

Heb je hulp nodig bij het opstellen of beoordelen van internationale contracten? Neem dan contact op met Mr. Annemarie Muller (muller@avanti-jure.com)