Fiscaal

Zorg voor tijdige publicatie ANBI-jaarstukken over 2020

Zorg voor tijdige publicatie ANBI-jaarstukken over 2020

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) moet uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar haar jaarstukken elektronisch publiceren. Dit geldt ook voor kerkelijke instellingen. Een ANBI met een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar moet dus vóór 1 juli 2021 de jaarstukken over 2020 publiceren. Dat kan op de eigen website van de ANBI, maar mag ook via een brancheorganisatie of via anbi.nl. Een ANBI die haar jaarcijfers niet tijdig publiceert, loopt het risico de ANBI-status met terugwerkende kracht te verliezen. Hierdoor vervallen de fiscale faciliteiten voor de ANBI én haar begunstigers.

 

Tip

Wanneer een ANBI haar ANBI-status verliest, zijn de giften aan die ANBI niet meer aftrekbaar. Door de terugwerkende kracht kan de Belastingdienst bovendien schenk- en erfbelasting navorderen. Waarschuw bestuurders van ANBI’s voor deze gevolgen als zij niet tijdig dreigen te voldoen aan hun publicatieplicht.