Fiscaal

Wijziging beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Wijziging beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Certificaathouders van aandelen in een Natuurschoonwet-bv (NSW-bv of NSW-nv) kunnen sinds kort - net als aandeelhouders - subsidie aanvragen op grond van het Beleidskader instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. Op voorwaarde dat zij eenzelfde belang hebben bij de waardeontwikkeling van de aandelen als aandeelhouders. Deze verruiming staat in een besluit met wijzigingen in dit beleidskader. Daarin wordt ook een regeling getroffen om te voorkomen dat in 2019 subsidie kan worden gekregen voor kosten die in 2018 aftrekbaar waren. Daarnaast zijn enkele aanpassingen en verduidelijkingen opgenomen.

De aanpassingen en verduidelijkingen hebben betrekking op de volgende zaken:

  • De subsidie in het kader van het beleidskader is – in tegenstelling tot de Subsidieregeling instandhoudingskosten monumenten (Sim) – ook van toepassing op restauratiekosten. De Sim beperkt zich tot onderhoudskosten en klein herstel.
  • Bij een aanvraag voor subsidie op grond van het beleidskader hoeft geen meerjarig instandhoudingsplan te worden gevoegd. Bij een subsidieaanvraag op grond van de Sim is dit wel verplicht.
  • Ook kosten voor groene monumenten zijn subsidiabel voor een subsidie op grond van het beleidskader, mits de kosten betrekking hebben op de instandhouding van de tuin behorend bij een rijksmonument met een woonfunctie (voor de Sim gelden meer beperkingen).
  • Eigenaren van woonhuis-rijksmonumenten die vóór 15 februari 2019 (datum waarop de aanvraagvereisten bekend zijn gemaakt) al een onderhoudsproject waren gestart, hoeven de noodzaak van de werkzaamheden niet aan te tonen met een inspectierapport. Zij mogen dat ook op andere wijze doen, bijvoorbeeld met behulp van foto’s voorafgaand aan de werkzaamheden. voorzien van een toelichting. Of met een bouwkundige opname of technische rapporten.