Fiscaal

Herwaardering bedrijfspand via stelselwijziging toegestaan – opgewekt vertrouwen

Een bv herwaardeert in 2015 haar machines, installaties en bedrijfspand via een stelselwijziging. Zij waardeert voortaan per balansdatum haar activa op de waarde in het economisch verkeer in plaats van op historische kostprijs minus afschrijving. Daardoor ontstaat een herwaarderingswinst, waarmee zij meer verlies uit 2006 kan verrekenen. De inspecteur stelt dat deze stelselwijziging in strijd is met het goed koopmansgebruik en verwijst hiervoor naar een besluit uit 2014. De bv vindt dat door de informatie-uitwisseling met de inspecteur het vertrouwen is opgewekt dat haar Vpb-aangifte juist was. Hof Arnhem-Leeuwarden gaat daarin mee.

Het hof vindt het aannemelijk dat in elk geval de bv zelf gelooft dat de stelselwijziging in overeenstemming is met het goed koopmansgebruik. Zij heeft de waarderingsmethode onderbouwd door de taxatierapporten te overleggen aan de inspecteur. Ook gelooft het hof dat de bv de indruk had dat zij alleen de waarde van het bedrijfspand hoefde te onderbouwen. De inspecteur heeft deze indruk niet direct weggenomen. Onder deze omstandigheden heeft de bv terecht een beroep op het vertrouwensbeginsel gedaan.

Het hof komt daardoor niet toe aan de inhoudelijke vraag of de stelselwijziging in overeenstemming is met het goed koopmansgebruik.