Estate- en Financiële Planning

Vrijgestelde schenkingen aan insolvabele personen – ken de voorwaarden

Vrijgestelde schenkingen aan insolvabele personen – ken de voorwaarden

Als je cliënt een ander financieel ondersteunt, dan is het mogelijk (zie item hiervoor) dat een dringende morele verplichting niet aannemelijk kan worden gemaakt. Dit vanwege de bestaande relatie tussen beiden. Zonder nadere maatregelen moet in dat geval schenkbelasting worden voldaan naar het hoge tarief – óf de ondersteuning moet in de vorm van een geldlening worden verschaft. Onder bepaalde voorwaarden kan echter een beroep worden gedaan op de vrijstelling van schenkbelasting in verband met schenking aan insolvabele personen. Onder welke voorwaarden is zo’n schenking vrijgesteld?

Bij een schenking aan een insolvabel persoon gaat het om iemand die niet in staat is om zijn schulden te betalen. Door de Hoge Raad is in 1985 uitgesproken dat daarvoor de eis geldt dat de begiftigde zijn gehele vermogen al heeft aangewend om zijn schulden zoveel mogelijk te betalen. Deze vrijstelling biedt dus geen soelaas voor steun aan relaties met enig vermogen dat niet liquide is (zoals vermogen dat vastzit in de woning).

 

Uit de rechtspraak kan ook worden afgeleid dat de begiftigde ten tijde van de schenking in een benarde financiële positie moet verkeren. De begiftigde moet dringend behoefte hebben aan financiële middelen, waardoor hij in staat wordt gesteld om zijn of haar schuldeisers te voldoen. In de wet wordt uitdrukkelijk niet de eis gesteld dat met de schenking ook daadwerkelijk schulden worden voldaan. Wél moet het verkregene ertoe strekken om de begiftigde daartoe in staat te stellen. Is op voorhand duidelijk dat de schenking daarvoor niet zal worden gebruikt? Dan is dat mogelijk een reden om de vrijstelling te onthouden. Het is daarbij van belang om te beseffen dat de schenker hoofdelijk aansprakelijk is voor de door de begiftigde verschuldigde schenkbelasting. Als de begiftigde reeds schulden heeft bij de schenker, ligt het in de rede dat er geen liquiditeiten worden verschaft, maar dat er wordt overgegaan tot kwijtschelding. Ook dát kan kwalificeren voor deze vrijstelling, mits uiteraard aan alle andere gestelde eisen wordt voldaan.

 

Tip

Ondersteunt je cliënt een relatie en is er geen sprake van een natuurlijke verbintenis? Onderzoek dan of er een beroep kan worden gedaan op de vrijstelling voor schenkingen aan insolvabele personen.