Estate- en Financiële Planning

Schenking onder schuldigerkenning voor kleine bedragen toch aantrekkelijk?

Bij een schenking onder schuldigerkenning is een notariële akte vereist, om deze te laten werken voor de (besparing van) erfbelasting. Ook moet jaarlijks feitelijk ten minste 6% rente worden betaald. Voor kleine schenkingen, zeg tot de jaarlijkse schenkvrijstelling van ouders aan kinderen, was dit in de regel niet echt voordelig. De besparing aan erfbelasting werd grotendeels tenietgedaan door de kosten van de notariële akte. De heersende leer was dat er bij zogenoemde repeterende schenkingen of stapelschenkingen sprake is van een schenking van een periodieke uitkering. Daardoor zou de schenkvrijstelling slechts één keer kunnen worden toegepast.

De uitspraak van de Hoge Raad van 16 december 2022 geeft een nieuw inzicht. Er is namelijk géén sprake van een periodieke uitkering, maar van telkens een jaarlijkse schenking. De vraag is daarmee: wordt een kleine schenking onder schuldigerkenning hierdoor wel aantrekkelijk? In casu hadden ouders gezamenlijk direct een schenking gedaan, maar ook vier opvolgende jaarlijkse schenkingen. Dit gebeurde onder de opschortende voorwaarde dat ten minste één van de ouders nog in leven moet zijn ten tijde van het bereiken van die bepaalde datum. De akten zijn op één dag bij de notaris gepasseerd.

Voorbeeld

Stel, het vermogen van de ouders is zodanig, dat bij vererving naar twee kinderen ten minste het 10%-tarief van de erfbelasting van toepassing is. Bij de notaris wordt aan de beide kinderen een vijftal schenkingen gedaan van €6.000, waarvan de eerste direct gedaan wordt, maar de volgende op 2 januari 2024, 2025, 2026, en 2027 – mits één van de ouders dan nog in leven is. De akten passeren op 1 juli 2023. Jaarlijks wordt rente vergoed van 6%, die uiteraard ook toeneemt naarmate de jaren verstrijken. Na 5 jaar is in totaal €30.000 schuldig erkend aan beide kinderen en wordt per kind tot eind 2027 €5.220 aan rente betaald. Stel nu dat beide ouders zijn overleden begin 2028. De totale besparing aan erfbelasting is dan: 10% * (€30.000 + € 5.220) * 2 = €7.044. Bij €1.000 aan kosten voor de akten is het voordeel ruim €6.000.

 Let op

In box 3 ontstaat voor de ouders een schuld en voor de kinderen een vordering in box 3, die door het nieuwe box-3-regime negatief kan uitvallen. Dit mogelijke nadeel dient in het totaaladvies betrokken te worden.

Tip
Wil je cliënt kleinere bedragen schuldig erkennen aan kinderen en kleinkinderen? Wijs hem of haar dan op deze uitspraak.