Arbeid en Recht

Gerichte vrijstelling vergoedingen en verstrekkingen voor studie en opleiding verruimd

Gerichte vrijstelling vergoedingen en verstrekkingen voor studie en opleiding verruimd

De gerichte vrijstelling voor vergoedingen en verstrekkingen voor het volgen van een opleiding of studie, met het oog op het verwerven van inkomen uit werk, wordt verruimd. Nu kan een werkgever voor een ex-werknemer nog geen gebruik maken van deze gerichte vrijstelling, omdat er dan sprake is van ‘vroegere arbeid’. In dat geval mag de werkgever de vergoeding of verstrekking niet aanwijzen als eindheffingsbestanddeel en kan hij dus ook geen gebruik maken van de gerichte vrijstelling. Het kabinet vindt (om)scholing erg belangrijk.

De gerichte vrijstelling geldt daarom vanaf 1 januari 2021 ook bij vergoedingen en verstrekkingen voor een opleiding of studie die voortvloeien uit vroegere arbeid. Hierdoor vallen vergoedingen en verstrekkingen aan een ex-werknemer ook onder de gerichte vrijstelling voor een opleiding of studie. Let op: de verruiming geldt níet voor vergoedingen en verstrekkingen voor onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden van de dienstbetrekking. Door de verruiming kan een scholingsbudget – dat de werknemer ook nog mag gebruiken na beëindiging van het dienstverband – gericht vrijgesteld worden aangewend voor een opleiding of studie.

De verruiming van de vrijstelling geldt als de werkgever aan de (ex-)werknemer een opleiding of studie wil vergoeden, bijvoorbeeld als onderdeel van een sociaal plan. Er wordt niets gewijzigd aan de bestaande mogelijkheden, zoals de mogelijkheid om al eerder tijdens het dienstverband gemaakte transitie- en inzetbaarheidskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding.