Agro-actualiteiten

Algemene Rekenkamer neemt landbouwvrijstelling onder vuur

De Algemene Rekenkamer noemt de landbouwvrijstelling achterhaald en zonder beleidsdoel; er ontstaat een fiscaal ongelijke behandeling van grondeigenaren-verpachters en grondeigenaren-landbouwers voor de waardestijging van landbouwgrond. De Rekenkamer pleit daarom op basis van de Rijksbegrotingsvoorschriften voor aanpassing of afschaffing van de vrijstelling. De Algemene Rekenkamer instrueert de minister van LNV om de wenselijkheid van de landbouwvrijstelling binnen het Toetsingskader fiscale regelingen te onderbouwen. De financieringsproblematiek bij de overdracht van agrarische familiebedrijven en afname van de grondmobiliteit worden wel erkend.

Tip

Breng de mogelijkheden tot herwaarderen dan wel het tijdig overdragen van landbouwgrond in kaart. Overweeg om geplande bedrijfsopvolgingen naar voren te halen. Neem contact op met onze agro-specialist om de opties door te nemen.