Accountancy

Wat zijn de jaarrekeningverplichtingen bij een ontbonden vennootschap?

Geliquideerde rechtspersonen hoeven over het (op het moment van liquidatie) lopende boekjaar geen jaarrekening meer op te maken en te publiceren. Over de al verstreken boekjaren moet dit formeel nog wel worden gedaan. Toch wordt dat maar zelden gedaan; vereffenaars (die hierin in principe dezelfde plichten hebben als bestuurders) volstaan meestal met het opmaken van een eind- of liquidatiebalans. Daar lijkt in de praktijk ook weinig op tegen te zijn. Alle betrokkenen (ook crediteuren) zijn op de hoogte van de liquidatie, of kunnen dat in ieder geval zijn.

Het praktische nut van de jaarrekening van een rechtspersoon in of na een liquidatie is beperkt. Zo heeft de nv of bv bij zogenaamde ‘turboliquidaties’ geen baten meer. Bij andere liquidaties zal de vereffenaar de afsluitende ‘rekening en verantwoording’ opstellen en volstaan met de deponering daarvan in de vorm van een eindbalans. De vereffenaars kunnen er natuurlijk wel voor kiezen om in de ‘rekening en verantwoording’ zoveel mogelijk te voldoen aan de voorschriften van het jaarrekeningenrecht.

 

Boekjaar x-2 wel tijdig deponeren

Voor de bestuurder(s) – of in hun plaats de vereffenaar(s) – is het wel verstandig om de jaarrekening van het jaar x-2 tijdig op te maken en vooral, voor zover verplicht, te deponeren. Stel nu dat de AV per 31 oktober 2019 het besluit neemt om een bv te ontbinden. Het is dan mogelijk dat de vereffening pas voltooid is in (bijvoorbeeld) april 2020, waardoor de daadwerkelijke liquidatie ook pas dan plaatsvindt. Het niet tijdig publiceren over 2018 zou dan kunnen leiden tot het verwijt van onbehoorlijk bestuur, omdat de 12-maandstermijn is verstreken op het moment dat de bv i.o. nog bestond.