Corona items

TVL derde kwartaal 2021 blijft ongewijzigd

In tegenstelling tot de NOW-4 is de TVL voor het derde kwartaal 2021 ongewijzigd gebleven sinds de aankondiging hiervan.

Herzieningsmogelijkheden TVL
Voor de TVL bepaalt de hoofdactiviteit op 15 maart 2020 onder andere hoeveel
TVL-subsidie een ondernemer kan krijgen. Soms komt de werkelijke hoofdactiviteit niet overeen met de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).
De hoogte van de TVL subsidie is gebaseerd op de registraties bij de KvK op
15 maart 2020. De registratie van de activiteiten, de volgorde daarvan in hoofd- en nevenactiviteiten en de gekoppelde SBI-codes bepalen hoeveel financiële steun een ondernemer kan ontvangen.

Andere hoofdactiviteit
Kan de onderneming bewijzen dat de hoofdactiviteit aantoonbaar anders was dan de hoofdactiviteit die op 15 maart 2020 bij de KvK geregistreerd stond? Dan kent de RVO in de volgende gevallen de TVL toe aan een andere hoofdactiviteit:

  • de nevenactiviteit op 15 maart 2020 was feitelijk de hoofdactiviteit en dit kan de onderneming bewijzen;
  • de hoofdactiviteit stond al verwoord in de activiteitenomschrijving op 15 maart 2020, maar was nog niet gekoppeld aan een SBI-code.

De ondernemer kan dit aangeven via een bezwaar met bewijsstukken. Na positieve beoordeling van het bezwaar ontvangt de onderneming TVL voor de aangepaste hoofdactiviteit, of betaalt RVO het verschil met de TVL die al ontvangen is.

Onjuiste SBI-code
In een aantal gevallen heeft een ondernemer bij zijn registratie duidelijk een verkeerde SBI-code gekregen. Bijvoorbeeld: een restaurant heeft een SBI-code gekregen voor een uitzendbureau. Op basis van de gegevens bij de KvK op 15 maart 2020 krijgt de onderneming het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code van een uitzendbureau hoort en niet het percentage vaste lasten voor restaurants.
Als de ondernemer kan aantonen wat de juiste hoofdactiviteiten waren op 15 maart 2020, dan is er een hardheidsclausule in de TVL opgenomen waardoor het mogelijk is om af te wijken van wat er op die datum in het Handelsregister stond. Deze bevoegdheid gaat volgens de RVO in per Q1 2021.

Herzieningsverzoek voor TVL Q4 2020 tot en met 5 augustus 2021 mogelijk
Vanaf 24 juni tot en met 5 augustus 2021 kan een ondernemer voor TVL Q4 2020 een herzieningsverzoek doen bij de RVO. Met dit herzieningsverzoek laat de ondernemer zijn hoofdactiviteit opnieuw toetsen. Dit is alleen mogelijk voor aanvragen van
TVL Q4 2020. De te laten toetsen hoofdactiviteit (of: gewenste SBI code) moet volgens het RVO wel passen bij de bedrijfsactiviteitenomschrijving bij de KvK op 15 maart 2020.
Dit kan de nevenactiviteit zijn, of een activiteit beschreven in de bedrijfsactiviteitenomschrijving, waaraan eerder nog geen SBI code was gekoppeld.

In de toelichting bij de invoering van de bovengenoemde hardheidsclausules wordt opgemerkt dat de RVO de mogelijkheid heeft om te kijken naar de feitelijke situatie van de activiteiten van de onderneming op peildatum 15 maart 2020. Ook wordt gesteld dat de feitelijke hoofdactiviteit niet uit de aanduiding van de uitgeoefende activiteiten in het handelsregister hoeft te blijken. De toelichting van de RVO bij het herzieningsformulier lijkt dus niet correct.

Hardheidsclausules voor alle TVL-regelingen?
De hiervoor besproken hardheidsclausules zijn toegevoegd aan de TVL, die ziet op subsidies die worden verstrekt voor het eerste kwartaal van 2021. Deze aanpassingen vloeien gedeeltelijk voort uit de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 22 december 2020. Uit die uitspraken volgt dat wanneer een onderneming aangeeft dat de SBI-code die de RVO op basis van het handelsregister op de peildatum als hoofdactiviteit heeft aangemerkt, niet overeenkomt met de werkelijke situatie, de RVO dan nader onderzoek moet doen naar die feitelijke situatie. Volgens de toelichting hebben deze uitspraken tot gevolg dat de minister - in nieuwe én lopende bezwaarprocedures - ondernemers subsidie kan/zal toekennen op basis van de feitelijke hoofdactiviteit, blijkend uit de inschrijving bij de KvK.

Duidelijk wordt gesteld dat dit geldt voor álle kwartalen waarin subsidie is verstrekt.
Op grond van deze toelichting zou de RVO derhalve een herzieningsmogelijkheid voor alle TVL-regelingen dienen te verlenen. Heb jij cliënten waarbij de RVO niet uitgaat van de juiste activiteiten en/of SBI-code, dan kan je contact opnemen met Hans Tabak via h.tabak@fiscount.nl. Hij kan beoordelen of het zinvol is om bezwaar en/of beroep in te stellen.