Bedrijven moeten meer mogelijkheden krijgen om een faillissement te voorkomen. Zo moeten er uniforme kaders komen om tijdig een herstructurering te starten. Bijvoorbeeld door bij een dreigend faillissement het bedrijf vier maanden tot maximaal een jaar de tijd te geven om met schuldeisers over een herstructurering te onderhandelen. In die periode hoeft het bedrijf zijn schulden niet af te lossen. Om dit mogelijk te maken moet de Faillissementswetgeving binnen de EU gelijk worden getrokken. Dat stelt de Europese Commissie (EC) voor in een nieuwe richtlijn.
13-12-2016


Een BV in de maakindustrie wordt bestuurd door een holding. De bestuurder van de holding is daardoor tevens bestuurder van de BV. In 2006 wordt deze bestuurder ziek. Hij wil de BV daarom verkopen. Vanaf 2008 dalen de omzetten van de BV. Om de verkoop te stimuleren, wordt in 2009 op advies van een fiscalist de onderneming lichtgemaakt via dividenduitkeringen in 2010 en 2011. Daardoor wordt de BV ontdaan van al haar reserves. Als de vraag naar producten in 2012 plotseling wegvalt, volgt kort daarna het faillissement. De bestuurder heeft zijn taak kennelijk onbehoorlijk vervuld, oordeelt Rechtbank Gelderland.
13-12-2016


Een BV huurt bedrijfsruimte voor de exploitatie van een speelparadijs. De verhuur-BV verstrekt haar ook een lening voor de aankoop van installaties. De DGA van de BV geeft een persoonlijke borgstelling af voor het bedrag van de lening. Als de BV niet meer aan haar betalingsverplichtingen voldoet, laat de verhuur-BV beslag leggen op de bedrijfsinventaris en de onroerende zaken van de DGA. De echtgenote van de DGA roept daarop de vernietiging in van de borgstellingsovereenkomst, omdat zij hiervoor geen toestemming heeft gegeven. Terecht, oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden. De uitzonderingen op het toestemmingsvereiste doen zich hier niet voor.
13-12-2016


Een Limited is bestuurder en enig aandeelhouder van een BV. Deze BV wordt in 2009 veroordeeld tot betaling van een ontslagvergoeding aan een ex-werknemer. De Limited liquideert echter de BV in 2007 zonder vereffening. Hierdoor kan de ex-werknemer de ontslagvergoeding niet meer verhalen. De Limited is inmiddels zelf gefuseerd en opgegaan in een andere vennootschap. De ex-werknemer stelt deze rechtsopvolger aansprakelijk voor de schade. Het besluit tot turboliquidatie van de BV is onterecht, als blijkt dat er op dat moment nog baten in de BV aanwezig waren, oordeelt Hof Den Bosch.
13-12-2016


De grootste banken van Nederland (ABN AMRO, ING en Rabobank) stellen het gebruik van SBR voor kredietrapportages van ondernemers en/of hun tussenpersonen per 1 januari 2017 als norm. De Belastingdienst en de KvK gingen al eerder over tot verplichtstelling van SBR. Om hun doel te bereiken, richtten de banken het Financiële Rapportages Coöperatief (FRC) op dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het beheer van de SBR Banken-infrastructuur. Het gebruik van SBR moet leiden tot minder fouten en meer efficiency. Er worden vanaf 1 januari 2017 kosten in rekening gebracht voor een niet in SBR-aangeleverde kredietrapportage.
15-11-2016


Stichting moet huurder bijdragen in verhuiskosten betalen bij renovatie

Een stichting moet bij renovatie aan huurders van woonruimte een bijdrage betalen aan de verhuis- en inrichtingskosten als die renovatie ertoe leidt dat de huurder moet verhuizen. Het maakt daarbij niet uit of de renovatie op initiatief van de verhuurder of de huurder plaatsvindt. Dit antwoordt de Hoge Raad op prejudiciële vragen van Hof Arnhem- Leeuwarden. De Hoge Raad maakt onderscheid tussen de begrippen ‘renovatie’ en ‘dringende werkzaamheden’. Renovatie leidt tot een toename van het woongenot. Dringende werkzaamheden zijn werkzaamheden die bij uitstel leiden tot extra kosten of tot schade of nadeel. Deze zijn dus niet steeds gericht op een toename van het woongenot. De verhuurder is dan geen bijdrage verschuldigd in de eventuele verhuiskosten.
15-11-2016


Vrijwel alle ondernemers moeten sinds 1 januari 2016 elke inbreuk op de beveiliging tegen het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking daarvan melden bij de nieuwe Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zij leggen immers bijna allemaal gegevens van personeel en/of cliënten vast. Maar ondernemers weten vaak niet dat zij hiermee aan de slag moeten om een boete van de AP te voorkomen. De meldplicht geldt als de inbreuk ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens of wanneer de kans daarop groot is. De AP heeft richtsnoeren opgesteld aan de hand waarvan ondernemers kunnen beoordelen of de inbreuk moet worden gemeld.
15-11-2016


Een loodgietersbedrijf sluit een contract met een bouwbedrijf dat als eenmanszaak wordt gedreven. De eenmanszaak wordt omgezet in een BV, waarvan de voormalige IB-ondernemer indirect aandeelhouder en bestuurder wordt. De dag na de omzetting brengt het loodgietersbedrijf een offerte uit aan de eenmanszaak. Voordat de opdrachtbevestiging wordt getekend zet het loodgietersbedrijf de facturen op verzoek van de bestuurder van de BV op naam van de BV. Een deel van de factuur blijft onbetaald. Het loodgietersbedrijf vordert dit van de BV, maar omdat die in zwaar weer verkeert, zet zij de procedure niet door. Zij richt haar pijlen vervolgens op de bestuurder in privé. Ten onrechte, aldus Rechtbank Den Haag. Niet de bestuurder maar de BV is contractspartij.
15-11-2016


Accountant aansprakelijk wegens ondeugdelijke jaarcijfers

Een BV leent een groot bedrag aan een concern. Zij gaat daarbij af op de geconsolideerde jaarcijfers die door een accountant voor het concern zijn opgesteld. De jaarcijfers blijken echter ondeugdelijk te zijn. De accountant had hiervoor geen goedkeurende verklaring mogen afgeven. Als gevolg hiervan is hij tuchtrechtelijk veroordeeld. Doordat het concern failliet gaat, kan de BV een deel van de lening niet meer verhalen. De BV stelt vervolgens de accountant hiervoor aansprakelijk. Terecht, oordeelt Hof Amsterdam. Er is voldoende causaal verband tussen de onrechtmatige daad van de accountant en de schade van de BV.
18-10-2016


De regels voor personenvennootschappen worden mogelijk toch herzien. Aanleiding is het rapport ‘Modernisering personenvennootschapen’ dat minister Van der Steur onlangs in ontvangst nam. Het rapport is van een werkgroep van juristen en fiscalisten. Zij willen de huidige rechtsvormen van maatschap, vof en cv handhaven, maar zij willen ook dat openbare personenvennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen na inschrijving in het Handelsregister. Dit moet de toe- en uittreding van vennoten vergemakkelijken. De minister neemt de aanbevelingen waarschijnlijk mee in de nota over vernieuwing van het ondernemingsrecht, die hij dit najaar naar de Tweede Kamer stuurt.


FRC start actie voor meer aansluitingen op SBR Banken

Het Financiële Rapportages Coöperatief (FRC) is een nieuwe actie ‘Eerste Hulp bij Aansluiten’ gestart. Deze actie moet ervoor zorgen dat meer intermediairs aansluiten op SBR Banken, zodat zij vanaf 1 januari 2017 kredietrapportages kunnen aanleveren in SBR. Dit is per 1 januari 2017 de norm. De actie biedt eerste hulp bij het aansluiten en richt zich op alle intermediairs in Nederland die op jaarbasis minimaal 8 kredietrapportages inzenden én zijn aangesloten bij een koepelorganisatie en/of branchevereniging. De actie moet intermediairs stimuleren om aan te sluiten, zodat zij tijdig beschikken over een PKIoverheid-certificaat en software waarmee SBR-rapportages kunnen worden gemaakt.
18-10-2016


Nederland wil geen verdere uitbreiding van de definitie van UBO (Ultimate Benificial Owner), zoals de Europese Commissie (EC) voorstelt. Daarbij zou een persoon al kwalificeren als UBO bij een aandelenbelang van 10% (in plaats van 25%) in een beleggingsentiteit. Naast een verplicht register voor reguliere entiteiten (NV’s, BV’s etc.) wordt ook een apart register voor trusts en soortgelijke constructies verplicht. Daarnaast wordt het UBO-register verplicht openbaar. Nederland heeft hier – onder voorwaarden – al vrijwillig voor gekozen. Ook wil de EC de invoeringsdatum van het UBO-register vervroegen naar 1 januari 2017.
18-10-2016


De drie grootste banken van Nederland (ABN AMRO, ING en Rabobank) verplichten vanaf 1 januari 2017 het gebruik van SBR voor kredietrapportages van ondernemers en/of hun tussenpersonen. De Belastingdienst en de KvK gingen hiertoe al eerder over. Om hun doel te bereiken, hebben de genoemde banken in een eerder stadium het Financiële Rapportages Coöperatief (FRC) opgericht dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het beheer van de SBR Banken-infrastructuur. Het verplichte gebruik van SBR moet leiden tot minder fouten en meer efficiency. ABN AMRO en ING brengen € 250 in rekening voor een niet in SBR-aangeleverde kredietrapportage.
13-09-2016


Als de stappen van het uniform herstelkader voor rentederivaten zijn opgevolgd, is het product hersteld en sluit het beter aan bij de doelen van de klant. Dit antwoordt minister Dijsselbloem van Financiën op een van de vele Kamervragen over het uniform herstelkader voor rentederivaten in het MKB. Is de klant niet tevreden met het voorgestelde herstel en komt hij/zij er niet uit met de bank, dan staat de gang naar het Kifid-loket of de rechter nog steeds open. Een ander antwoord betreft de gemaximeerde coulanceregeling. Hiervoor is gekozen, omdat dit de snelst uitvoerbare oplossing is die voor de meeste betrokkenen volstaat, zonder dat elk individueel geval moet worden herbeoordeeld.
13-09-2016


Een (middellijk) bestuurder van een op te richten BV onderhandelt met een andere BV over de koop van een onroerende zaak. De bestuurder sluit uiteindelijk namens de BV i.o. een koopovereenkomst zonder financieringsvoorbehoud. De BV bekrachtigt deze rechtshandeling na haar oprichting. Als de BV haar verplichtingen uit de koopovereenkomst niet kan nakomen, wordt ook de bestuurder hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld. Terecht, oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden. De bestuurder is de overeenkomst aangegaan zonder financieringsvoorbehoud, terwijl er nog geen enkel zicht bestond op het verkrijgen van de benodigde financiering.
13-09-2016


Is het nodig om de wettelijke bescherming voor zzp’ers en MKB’ers bij financiële diensten en producten uit te breiden? Hiertoe is een consultatieronde gestart. Aanleiding hiervoor zijn de recente tekortkomingen van financiële dienstverleners. De wettelijke bescherming is geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De vragen in het consultatiedocument staan op internetconsultatie.nl. Belanghebbenden en deskundigen kunnen de antwoorden tot 1 oktober 2016 indienen. Aan de hand van de uitkomsten wordt gekeken of de wettelijke bescherming moet worden verbeterd.
13-09-2016


Een malafide bestuurder mag gedurende 5 jaar na een faillissement geen rechtspersoon besturen. Dat staat in de wet ‘Civielrechtelijk bestuursverbod’ die op 1 juli 2016 in werking is getreden. De curator of het Openbaar Ministerie kan de rechter verzoeken om een bestuursverbod op te leggen aan een bepaalde bestuurder. Die moet dan wel veroordeeld zijn op grond van bestuurdersaansprakelijkheid of hij moet paulianeuze handelingen hebben verricht. De rechter kan ook een bestuursverbod opleggen als een bestuurder van een failliete rechtspersoon in ernstige mate tekortgeschoten is in zijn medewerkingsplicht en/of informatieplicht op grond van de Faillissementswet.
16-08-2016


Een vrouw is in de periode van 27 december 2010 tot 13 september 2012 aandeelhouder van een BV. Tot 26 januari 2011 was zij tevens directeur. Daarna is op 1 maart 2011 een andere bestuurder aangetreden, die is aangebleven tot 13 juli 2012. Op 13 september 2012 zijn de aandelen van de BV overgedragen aan een derde. De vrouw wordt eind 2013 aansprakelijk gesteld voor de onbetaald gebleven belastingschulden van de BV over periodes waarin zij formeel geen bestuurder meer was. Toch is zij terecht aansprakelijk gesteld, oordeelt Hof Amsterdam. Zij kan namelijk worden gezien als feitelijk beleidsbepaler van de BV.
16-08-2016


KvK stuurt brieven verplicht digitaal deponeren

De Kamer van Koophandel stuurt momenteel brieven rond aan ondernemers om hen te attenderen op het verplicht digitaal deponeren van de jaarrekening. Daarbij wordt verwezen naar de wetswijzigingen vanaf het boekjaar 2016. Vanaf dat boekjaar moet een jaarrekening in de bedrijfsklasse micro of klein verplicht digitaal worden gedeponeerd. Dit kan via u als accountantskantoor met SBR of door handmatig de jaarrekening in te voeren met behulp van de service ‘Zelf deponeren jaarrekening’ op kvk.nl. De jaarrekening over het boekjaar 2015 kan - naast deze twee opties - ook nog op papier worden gedeponeerd.
16-08-2016


MKB-ondernemers krijgen compensatie voor de schade die zij hebben geleden door rentederivaten, nu de grote banken hebben ingestemd met een compensatieregeling. De regeling komt van de onafhankelijke Derivatencommissie van deskundigen, die belast was met opstellen van een herstelkader voor alle rentederivatencontracten van MKB-ondernemers. Een MKB-ondernemer krijgt maximaal € 100.000 vergoed; de vergoeding is ongeveer 20% van de rente die de ondernemer per saldo heeft betaald en naar verwachting nog zal betalen. Ook worden de onverwachte verhogingen van renteopslagen vergoed aan ondernemers met financieringsovereenkomsten met een renteswap.
16-08-2016


Duidelijkere regels op komst voor bestuur en toezicht bij rechtspersonen

Er komen duidelijkere regels voor de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen bij verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen in de zorg, de volkshuisvesting en het onderwijs. De regels gaan ook gelden voor charitatieve instellingen. Hiertoe is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. De nieuwe wettelijke regels bepalen niet alleen welke acties er moeten worden ondernomen bij een tegenstrijdig belang, maar onder meer ook wanneer bestuurders en commissarissen aansprakelijk kunnen worden gesteld. De maatregelen moeten leiden tot verbetering van het bestuur en toezicht bij deze rechtspersonen.
26-07-2016


Een DGA draagt samen met een andere aandeelhouder de aandelen in hun BV’s over aan een holding-BV. Vervolgens worden de aandelen in de holding-BV overgedragen aan een stichting administratiekantoor (stak). Daarbij worden 850 certificaten van aandelen uitgegeven aan de BV van de DGA en 50 aan de BV’s van ieder van de drie andere bestuurders van de stak. Alle bestuurders hebben één stem. De DGA stelt zich persoonlijk garant voor een verkoopovereenkomst van handelsvorderingen. Op basis van deze overeenkomst levert de holding-BV diverse handelsvorderingen aan de koper. De holding-Bv wordt echter failliet verklaard. Wat doet de koper?
26-07-2016


Als een onderneming failliet dreigt te gaan, kan de ondernemer al vóór de faillietverklaring aan de rechter vragen wie hij zal benoemen tot curator voor het faillissement. De ondernemer bereidt het faillissement dan samen met de toekomstige curator voor. Dit vergroot zowel de kans op verkoop van eventuele gezonde onderdelen tegen een zo hoog mogelijke prijs als de kans op behoud van werkgelegenheid. Rechters passen deze handelwijze in de praktijk al veel toe zonder dat hiervoor een wettelijk kader bestaat. Dat kader komt er met het onlangs door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel ‘Wet continuïteit onderneming I’. Daarin staan ook regels om misbruik van de voorbereidingsfase te voorkomen.
26-07-2016


Een onderneemster least een lcd-scherm, maar aanvaardt het leaseaanbod buiten de door haarzelf gestelde termijn waarbinnen zij gebonden is aan het aanbod. Als zij – ook na aanmaningen – de leasetermijnen niet betaalt, wordt het leasecontract buitengerechtelijk ontbonden. Maar was er wel een leasecontract tot stand gekomen? Volgens de Hoge Raad is dat alleen zo als de lessor niet wist of kon weten dat zij de leaseaanvraag te laat had aanvaard. In dat geval moet de onderneemster naast de achterstallige leasetermijnen ook een schadevergoeding betalen wegens ongerechtvaardigde verrijking doordat zij het lcd-scherm niet retourneerde. Haar beroep op reflexwerking van de Colportagewet faalt.
26-07-2016


Notaris krijgt wellicht inzage in RADAR-systeem

Notarissen mogen wellicht het RADAR-systeem van de Dienst Justis inzien. Dit is een mogelijk gevolg van de discussie over de invoering van het UBO-register en het Centraal aandeelhoudersregister (CAHR), waarbij de positie van de notaris betrokken wordt. In de bestrijding van fraude met rechtspersonen speelt de notaris immers ook een belangrijke rol. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie vindt daarom dat de poortwachtersrol van de notaris moet worden versterkt. Hierover zijn Kamervragen gesteld en voorstellen gedaan. En al is staatssecretaris Dijkhoff terughoudend ten aanzien van het delen van RADAR-informatie met private partijen, hij laat dit nu wel onderzoeken.
21-06-2016


Een BV sluit een koopovereenkomst met een van haar relaties. Zij heeft voor het sluiten van de overeenkomst per post een mailing verzonden aan alle relaties, waaronder de koper. Daarin zijn de algemene voorwaarden van de BV opgenomen. De koper beroept zich op vernietiging van de algemene voorwaarden wegens het niet ter hand stellen hiervan vóór of bij het sluiten van de koopovereenkomst. Terecht, oordeelt Hof Den Bosch. De BV toont onvoldoende aan dat de algemene voorwaarden daadwerkelijk zijn aangekomen op het adres van de koper. De aanname dat in Nederland vrijwel 100% van de post aankomt, is daarvoor onvoldoende.
21-06-2016


Boedelvordering pandhouder gaat voor faillissementsvordering fiscus

Een grote bierbouwer verhuurt een horecapand aan een BV, die haar inventaris vanaf begin 2008 aan de bierbrouwer verpandt. In april 2011 legt de Belastingdienst executoriaal beslag op de inventaris van de BV, die op 31 mei 2011 failliet gaat. Met het oog op een mogelijke doorstart, laat de curator de huur doorlopen tot september 2011. De bierbrouwer legt vervolgens beslag op de inventaris en gebruikt zijn pandrecht om de huur tijdens het faillissement te innen. De huurvordering is een boedelvordering, aldus de Hoge Raad. De vordering van de fiscus waarvoor het bodemvoorrecht geldt, is slechts een faillissementsvordering. Boedelschulden gaan bij de vereffening voor faillissementsschulden. De bierbrouwer mag zich daarom vóór de fiscus verhalen op de executieopbrengst.
21-06-2016


Een curator moet de faillissementen van enkele concernvennootschappen afhandelen. Hij gaat onder meer na of de jaarrekening 2011 van het concern en de daarbij afgegeven goedkeurende accountantsverklaring voldoen aan de daaraan te stellen eisen, voor zover het de continuïteit betreft van de bedrijfsactiviteiten. Hij nodigt daartoe de externe accountant die de verklaring heeft afgegeven uit voor een gesprek en verzoekt hem om een kopie van het controledossier. Hierbij baseert hij zich op artikel 7:403, lid 2 BW. De accountant is echter noch op grond van dit artikel noch op grond van de geldende beroeps- en gedragsregels (VGBA) verplicht om hieraan gehoor te geven, aldus de Accountantskamer.
21-06-2016


Een bestuurder van een BV heeft een financieringsovereenkomst van een bank met de BV mede ondertekend. De bank stelt dat hij zich daardoor ook in privé heeft verbonden aan deze overeenkomst. De bestuurder stelt dat dit nooit zijn bedoeling is geweest. Het is onvoldoende zeker dat de bestuurder zich in privé heeft willen binden, oordeelt Hof Den Bosch. Hij zag de akte pas kort voor de ondertekening voor het eerst en uit de tekst van de akte is niet duidelijk op te maken dat hij zich ook in privé zou binden. Een getuige heeft verder verklaard dat de ondertekening slechts een vriendendienst was voor de toenmalige leidinggevende. Het krediet is bovendien aangegaan voor de BV, niet voor de bestuurder.
17-05-2016


Entiteiten die genoemd worden in het Handelsregister moeten in beginsel gegevens verstrekken aan het UBO-register. Dit geldt echter niet voor eenmanszaken en publiekrechtelijke rechtspersonen. Daarentegen moeten waarschijnlijk wel de gegevens van een fonds voor gemene rekening worden geregistreerd in het UBO-register. Dit antwoordt de minister van Financiën op Kamervragen hierover. Ook wordt onderzocht of autoriteiten automatisch UBO-gegevens kunnen uitwisselen. Er wordt gekozen voor een openbaar UBO-register met waarborgen ter bescherming van de privacy. Dit is de goedkoopste oplossing.
17-05-2016


Een BV verricht financieel-administratieve werkzaamheden voor een klant en reikt daarvoor facturen uit. Als de klant deze niet tijdig betaalt, stelt zij onder verwijzing naar de algemene voorwaarden en de tekst op de facturen dat de betalingstermijn 14 dagen is en de bedragen dus opeisbaar zijn. De klant stelt dat er geen fatale betalingstermijn is overeengekomen. Algemene voorwaarden zijn van toepassing als zij deel uitmaken van het aanbod en door de wederpartij worden aanvaard, aldus Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Daarvan is hier geen sprake, omdat in de door de klant ondertekende offerte geen verwijzing is openomen naar de algemene voorwaarden.
17-05-2016


Een mode-ondernemer is een banklening aangegaan voor de aankoop van een bedrijfspand. De rente op die lening is gekoppeld aan de Euribor (de gemiddelde rente die Europese banken aan elkaar berekenen). Daarnaast is een risico-opslag overeengekomen van 1,7%. Nadat de Euribor-rente enkele jaren achtereen sterk was gedaald, verhoogt de bank in 2014 eenzijdig het opslagpercentage naar 3,1%. De mode-ondernemer stelt dat in de overeenkomst niets staat over een mogelijke verhoging van de risico-opslag. De bank heeft geen bevoegdheid om de opslag te verhogen, oordeelt Rechtbank Amsterdam. De mode-ondernemer heeft de verhoging onverschuldigd betaald.
17-05-2016


Faillissementsfraude kan harder worden aangepakt, nu de Eerste Kamer twee wetsvoorstellen hiertoe heeft aangenomen. Het ene wetsvoorstel (34011) betreft het civielrechtelijk bestuursverbod, waardoor een malafide bestuurder gedurende een periode van 5 jaar na een faillissement geen rechtspersoon mag besturen. De curator of het OM kan de rechter onder voorwaarden verzoeken om een bestuursverbod op te leggen aan een bepaalde bestuurder. Wetsvoorstel 33994 herziet de strafbaarstelling bij faillissementsfraude. De positie van de curator wordt met dit wetsvoorstel versterkt doordat het onjuist voeren van de administratie - en het bewaren daarvan - strafbaar wordt gesteld.
19-04-2016


Micro-ondernemingen kunnen sinds 1 april jaarrekening digitaal deponeren

Sinds 1 april jl. kunnen micro-ondernemingen hun jaarrekening digitaal deponeren bij de Kamer van Koophandel. Vanaf het boekjaar 2016 zijn micro-ondernemingen daar ook toe verplicht. Dit kan via een accountantskantoor met SBR of door handmatig de jaarrekening in te voeren via de online service ‘Zelf deponeren jaarrekening’ op kvk.nl. Indeling in de nieuwe categorie micro-ondernemingen is aan de orde als aan twee van de drie volgende criteria is voldaan: (1) de waarde van de activa (balanstotaal) bedraagt niet meer dan € 350.000; (2) de netto-omzet bedraagt niet meer dan € 700.000 en (3) het gemiddeld aantal werknemers bedraagt niet meer dan 10.
19-04-2016


Een aannemer verricht werkzaamheden voor een bouwbedrijf. Er wordt geen uiterste betaaldatum overeengekomen noch is er een factuur uitgereikt. Als het bouwbedrijf niet betaalt, stuurt de aannemer een ingebrekestelling. Het bouwbedrijf stelt dat geen wettelijke rente in rekening kan worden gebracht omdat de ingebrekestelling geen factuur is. Dit uitgangspunt is onjuist, oordeelt de Hoge Raad. De ingebrekestelling is een verzoek tot betaling dat gelijkwaardig is aan een factuur. Nu geen uiterste betaaldatum is overeengekomen, begint de wettelijke rente te lopen 30 dagen na de dag waarop dit gelijkwaardige verzoek is ontvangen.
19-04-2016


Rechter beslist over noodzaak papieren jaarrekening

De rechter zal moeten beslissen over een eventueel maas in de wet omtrent het al dan niet digitaal bewaren en publiceren van jaarrekeningen. Dit geeft het ministerie van Economische Zaken aan in een memo. Aanleiding hiervoor zijn vragen van de NBA over de verhouding tussen de verplichting van artikel 2:10, lid 2 BW om een jaarrekening op papier op te stellen en te bewaren en de nieuwe verplichting om de jaarrekening digitaal te deponeren. Bestuurders kunnen dus pas worden aangesproken op het ontbreken van een papieren jaarrekening, als dit wordt voorgelegd aan de rechter. Die zal in het concrete geval de wet moeten interpreteren.
19-04-2016


Drie externe deskundigen moeten in samenwerking met de banken invulling geven aan de nieuwe herbeoordelingen van rentederivaten in het MKB. Dit staat in het plan van aanpak dat de AFM onlangs heeft gepresenteerd. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de drie deskundigen inmiddels aangewezen die met elke bank een plan van aanpak gaan opstellen. Daarbij staat het klantbelang centraal. In het plan van aanpak staan acties en maatregelen die de banken moeten nemen om de opgelopen schade te compenseren en toekomstige schade te voorkomen. De AFM verwacht dat de banken de herbeoordelingen en de daaruit voortvloeiende herstelacties medio 2017 hebben afgerond.
22-03-2016


Twee advocaten-BV’s gaan een maatschap aan. De kosten van de maatschap worden gedeeld, waaronder de huur van een pand. Als de maatschap in staat van liquidatie komt te verkeren, staakt de ene BV haar praktijk. De andere BV blijft het gehuurde pand gebruiken, maar betaalt slechts de helft van de overeengekomen huur. Ook die BV gaat failliet. De curator stelt de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor het boedeltekort vanwege kennelijk onbehoorlijk bestuur. Terecht, oordeelt het hof. De te late deponering van de jaarrekening 2008 leidt tot onbehoorlijk bestuur en dat is een belangrijke oorzaak voor het faillissement van de BV. De Hoge Raad oordeelt dat het hof hier te kort door de bocht gaat.
22-03-2016


Er komt een wettelijk vastgelegde vergoeding van 8% voor leveranciers in het MKB die na 60 dagen nog niet zijn betaald door grote ondernemingen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel hiertoe. Grootbedrijven leggen nu ongewenst lange betalingstermijnen van 60 dagen of langer op aan hun leveranciers. Die kunnen zich hier moeilijk tegen verzetten vanwege hun afhankelijke positie. Zo zijn MKB-ondernemers de grootbedrijven aan het voorfinancieren, terwijl zij zelf in de problemen komen. De Tweede Kamer roept daarom minister Kamp op om voor 1 juni 2016 met een wetsvoorstel te komen waarin de wettelijk vastgelegde vergoeding wordt geregeld.
22-03-2016


Nieuwe bestuurders niet gebonden aan concurrentiebeding huurovereenkomst

Een stichting sluit eind 2010 een huurovereenkomst met een zorgboerderij. Hierin staat een concurrentiebeding die de huurder en haar bestuurders verbiedt om gedurende 24 maanden en binnen een straal van 100 kilometer elders werkzaamheden in de vorm van dagbesteding te verrichten. In 2011 treedt een nieuwe bestuurder toe tot het stichtingsbestuur. Zij vertrekt in 2014 en werkt vanaf februari 2015 bij een andere stichting die zich ook bezighoudt met dagbesteding. Daarmee overtreedt zij het concurrentiebeding niet, oordeelt Rechtbank Midden-Nederland. Het concurrentiebeding geldt niet voor bestuurders die zijn aangetreden na totstandkoming van de huurovereenkomst. Een dergelijke zware verplichting vereist een wilsverklaring van de nieuwe bestuurder.
22-03-2016


Een holding-BV houdt aandelen in een beheer-BV. Door een foutje in de datering van de eerste oproeping tot deelname aan de AV vindt een tweede oproeping plaats, maar die is te laat op grond van de oproepingsbepaling in de statuten. De holding-BV geeft in een brief aan niet bij de AV aanwezig te zijn en zet haar standpunten uiteen met het verzoek deze in te brengen in de vergadering. Tijdens de AV worden met een meerderheid van 92,48% besluiten genomen die indruisen tegen de standpunten van de holding-BV. Die stelt dat deze besluiten vernietigbaar zijn vanwege de te late oproeping. De rechter wijst deze vordering af, omdat de holding-BV onvoldoende belang heeft bij het naleven van de oproepingsformaliteiten.
16-02-2016


Ondanks betaling gehele huurachterstand toch ontruiming

Een BV huurt kantoorruimte van een stichting, maar heeft een huurachterstand van dertien maanden. De curator in het faillissement van de stichting vordert daarom ontruiming van de gehuurde kantoorruimte. De BV heeft de huurachterstand deels betaald na sommatie en deels na het uitbrengen van een dagvaarding. Volgens de BV hoefde de huur pas te worden voldaan na ontvangst van een factuur. Vaststaat dat zij de huur per maand en bij vooruitbetaling moest voldoen. Dat was niet afhankelijk gesteld van het versturen van een factuur. De BV is in ernstige mate tekortgeschoten, oordeelt de rechter. Die tekortkoming wordt niet weggenomen doordat zij de volledige huurachterstand heeft voldaan. De vordering tot ontruiming wordt toegewezen.
16-02-2016


Een Nederlandse vennootschap verkoopt een rupskraan aan een Koeweitse vennootschap. Na betalingsproblemen besluit de Nederlandse vennootschap de koopovereenkomst te ontbinden. Zij vordert van de Koeweitse vennootschap de misgelopen winst op de verkoop, verhoogd met de wettelijke rente voor handelstransacties. De Koeweitse vennootschap is namelijk toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de verkoopovereenkomst. De Hoge Raad oordeelt dat hier sprake is van een verplichting tot schadevergoeding in verband met de ontbinding van een handelsovereenkomst. Daarvoor geldt de verplichting tot vergoeding van de wettelijke handelsrente niet. Die dient alleen ter bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties.
16-02-2016


De contouren van het UBO-register zijn bekendgemaakt. Hierin wordt informatie opgenomen over uiteindelijk belanghebbenden van onder meer BV’s. Op hoofdlijnen wordt beschreven van welke vennootschappen de uiteindelijk belanghebbenden moeten worden geregistreerd, wie toegang heeft tot het register, wie de informatie moet aanleveren, welke informatie over een uiteindelijk belanghebbende wordt verstrekt en wie het beheer over het UBO-register voert. Er is een voorkeur voor een openbaar register dat wordt beheerd door de Kamer van Koophandel. De privacy van de uiteindelijk belanghebbenden wordt beschermd door vier (privacy)waarborgen te koppelen aan het register.
16-02-2016


Grootte-indeling kleine rechtspersonen

De grootte van een rechtspersoon is bepalend voor het al dan niet gebruik kunnen maken van bepaalde vrijstellingen in het jaarrekeningrecht. Indeling in de categorie kleine rechtspersonen is aan de orde als op twee achtereenvolgende balansdata aan twee van de drie volgende criteria is voldaan. De waarde van de activa (balanstotaal) bedraagt niet meer dan € 6 miljoen, de netto-omzet bedraagt niet meer dan € 12 miljoen en het gemiddeld aantal werknemers bedraagt niet meer dan 50. Het in de vorige fiscasusOR aangegeven balanstotaal van € 4 miljoen en de netto-omzet van € 8 miljoen betreffen de hoofdregel. Nederland heeft echter gebruik gemaakt van de afwijkingsmogelijkheid die de richtlijn jaarrekening de lidstaten biedt.
19-01-2016


Een huurder heeft met de gemeente een huurovereenkomst gesloten voor het gebruik van het plaatselijke zwembad. In de huurovereenkomst staat een optierecht. Dit geeft de huurder het recht om telkens na het verstrijken van de huurperiode de huurovereenkomst met 5 jaar te verlengen. De gemeente zegt op enig moment de huur op. De huurder meent dat dit niet kan omdat hij door het optierecht een ‘eeuwigdurende overeenkomst’ is aangegaan. Die uitleg is te kort door de bocht, oordeelt Hof Den Bosch. Op grond van de gedragingen en verklaringen tussen de huurder en de gemeente kan de huurder niet in redelijkheid verwachten dat een eeuwigdurend optierecht aan hem is toegekend.
19-01-2016


Een DGA heeft zich borg gesteld voor een overbruggingskrediet van een bank aan zijn BV. Zijn echtgenote heeft de borgtochtovereenkomst niet medeondertekend. Wanneer de BV failliet gaat, spreekt de bank de DGA aan op zijn verplichtingen uit de borgtochtovereenkomst. De echtgenote beroept zich echter op de vernietigbaarheid van de borgtochtovereenkomst, omdat zij hiervoor haar toestemming niet heeft verleend. Het beroep van de echtgenote is terecht, oordeelt de Hoge Raad. De bank kan zich niet op de uitzondering van artikel 1:88, lid 5 BW beroepen. Het aangaan van een overbruggingskrediet behoort namelijk niet tot de normale bedrijfsuitoefening van de BV.
19-01-2016


Deponering jaarrekening vanaf 2016 uitsluitend digitaal

Kleine rechtspersonen zullen hun jaarrekeningen digitaal moeten deponeren bij de Kamer van Koophandel, nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel hiertoe. De deponering vindt plaats via SBR en geldt voor jaarrekeningen die aanvangen op of na 1 januari 2016. Heeft een rechtspersoon een administratiekantoor dat niet beschikt over de software om via SBR te deponeren, dan kan de jaarrekening online worden ingevuld op kvk.nl via de service ‘Zelf deponeren jaarrekening’. De mogelijkheid om de jaarrekening ook via de post aan te bieden, komt definitief te vervallen (aanlevering per fax en e-mail is dit al niet meer mogelijk).
19-01-2016