Uitfasering eigen beheer; de informatieplicht jegens de Belastingdienst

Binnen een maand na de afkoop van de pensioenaanspraken, dan wel de omzetting in een ODV, moet een informatieformulier bij de Belastingdienst worden ingediend. Op dat formulier moet de (ex-)partner tekenen voor akkoord met de afkoop of de omzetting. Ontbreekt die handtekening? Dan is de regeling van gefacilieerde afkoop of omzetting niet van toepassing. En dat betekent dat er sprake is van een niet toegestane vorm van prijsgeven met alle fiscale gevolgen van dien (belastingheffing over de waarde in het economisch verkeer plus revisierente).
15-12-2016


Uitfasering eigen beheer; extern verzekerd kapitaal

Extern verzekerd pensioenkapitaal mag worden teruggehaald naar de eigen vennootschap. Het verzoek daartoe moet in dat geval voor 1 april 2017 zijn ingediend bij de verzekeringsmaatschappij. Dat vervolgens de administratieve afhandeling na dat tijdstip wordt voltooid, is niet van belang. De staatssecretaris maakt onderscheid tussen een dekkingspolis en een polis waarop een onbepaald deel van de pensioenaanspraak van de DGA is verzekerd. De hiervoor genoemde deadline heeft alleen betrekking op de polis waarop een onbepaald deel van de aanspraak is verzekerd. Het blijft altijd mogelijk om kapitaal terug te halen dat is verzekerd op een dekkingspolis.
15-12-2016


Uitfasering eigen beheer; geen passende compensatie…. schenking?

In eerste aanleg nam de staatssecretaris het standpunt in dat indien de partner niet op passende wijze zou worden gecompenseerd, er sprake zou kunnen zijn van een schenking. In de discussie met de Eerste Kamer heeft hij zijn standpunt genuanceerd. Bij een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen is er – behoudens bij ‘afspraken in het zicht van echtscheiding’ – geen sprake van een belastbare schenking. Datzelfde geldt bij een huwelijk onder uitsluiting van iedere gemeenschap, maar met een finaal verrekenbeding bij overlijden en echtscheiding.
15-12-2016


Bij het afstempelen van de pensioenaanspraken – en vervolgens het afkopen of omzetten in een ODV van die aanspraken – kan er sprake zijn van een verlies van aanspraken van de partner. Dit verlies doet zich met name voor bij overlijden van de DGA of in geval van echtscheiding. De partner heeft op het afkoop-/omzettingsmoment een voorwaardelijk recht op uitkering in de twee genoemde situaties. Om die reden is het dan ook niet nodig dat de compensatie direct op het afkoop- of omzettingsmoment wordt verstrekt. De staatssecretaris stelt dat een passende compensatie niet per se vastgelegd hoeft te worden in huwelijkse voorwaarden. Ook een onderhandse overeenkomst volstaat.
15-12-2016


Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer; Eerste Kamer aan zet

De behandeling van het Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer is inmiddels door de Eerste Kamer afgerond. Tijdens het mondeling en schriftelijk overleg heeft de staatssecretaris een aantal nuttige verduidelijkingen gegeven voor de praktijk. Spectaculaire koerswijzigingen hebben zich in dat kader niet voorgedaan. Verwacht wordt dan ook dat de Eerste Kamer op 20 december aanstaande zal instemmen met het wetsvoorstel. De verduidelijkingen op het gebied van de passende compensatie voor de partner en het terughalen van een extern verzekerd kapitaal worden hierna toegelicht.
15-12-2016


Verdeling stamrecht bij echtscheiding

Een man heeft voor een ontslagvergoeding een stamrecht bedongen bij zijn eigen bv. Vervolgens komt het tot een echtscheiding. In de scheidingsprocedure vordert de vrouw de verdeling van dit stamrecht. Ten tijde van de scheiding heeft de bv nog geen uitkeringen verstrekt. De man neemt het standpunt in dat het stamrecht niet behoeft te worden verdeeld, omdat het aan hem verknocht is. De Hoge Raad nuanceert deze stelling. Onderzocht moet worden in hoeverre de stamrechtaanspraak betrekking heeft op de periode vóór respectievelijk de periode na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap. Voor zover de aanspraak ziet op de periode na ontbinding, hoeft er niet te worden verdeeld.
06-12-2016


Een werkgever in de schoonmaakbranche kan een door het pensioenfonds verstuurde nota niet betalen. Hij meldt dit gegeven per fax aan het pensioenfonds en verzoekt het pensioenfonds aan te geven of er nog aanvullende informatie moet worden overlegd. Het pensioenfonds stelt dat er geen melding is gedaan van betalingsonmacht en stelt de bestuurder van de onderneming hoofdelijk aansprakelijk. De rechter deelt het standpunt van het pensioenfonds. Er is niet voldaan aan de wettelijke bepalingen omtrent de wijze waarop betalingsonmacht dient te worden gemeld. De werkgever is met name tekortgeschoten in het verschaffen van informatie.
06-12-2016


Bij de afkoopvariant en het omzetten in een ODV heeft de (ex-)partner een beslissende stem. Voor zowel de afkoop als de omzetting in een ODV is de schriftelijke instemming van deze (ex-)partner vereist. Zonder die instemming blijft het etiket pensioen van toepassing. De reden voor het verlenen van instemming is dat de (ex-)partner rechten prijsgeeft bij een latere echtscheiding. De staatssecretaris vindt dat de (ex-)partner moet worden gecompenseerd voor het mogelijke prijsgeven van deze rechten. Daarmee hangt het gebruikmaken van de afkoopvariant en de omzetting in een ODV dus af van het op een passende manier compenseren van de kans op een mogelijk verlies van rechten…!
06-12-2016


Bij afkoop van pensioenaanspraken in 2017 wordt een korting gegeven van 34,5% over de fiscale waarde van de voorziening ultimo 2015. De aangroei van de fiscale voorziening in de periode 31 december 2015 tot het afkoopmoment wordt progressief belast, zonder korting. Daarom zou afkoop aan het begin van 2017 qua belastingdruk het gunstigst zijn. Echter, aan het begin van het jaar is de liquiditeitspositie van de onderneming vaak niet het meest optimaal. Het zou daarom een oplossing kunnen zijn om de pensioenaanspraken eerst om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV), om deze vervolgens op een later tijdstip af te kopen.
06-12-2016


Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen – nu al uitstel

De Tweede Kamer heeft op 17 november jl. het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen. Dit wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer, die er op 20 december – naar alle waarschijnlijkheid – ook mee instemt. Hierdoor is het per 1 januari 2017 niet meer mogelijk om nieuwe pensioenaanspraken van de DGA in eigen beheer uit te voeren. Voor het premievrij maken van bestaande regelingen stelt de staatssecretaris 31 maart 2017 als nieuwe deadline. Deze deadline geldt ook voor het terughalen van extern verzekerde pensioenkapitalen. Of er in de periode tot 31 maart 2017 ook nieuwe aanspraken in eigen beheer mogen worden toegekend, is onduidelijk.
06-12-2016


Stamrechtvrijstelling voor aanvullende uitkering?

In het kader van zijn ontslag in 2013 krijgt de werknemer een ontslagvergoeding van zijn werkgever. Deze ontslagvergoeding wordt belastingvrij gestort in de door de werknemer opgerichte bv. In de procedure ‒ die in 2014 wordt gevoerd en beslecht ‒ over de rechtmatigheid van het ontslag krijgt de werknemer nog een aanvullende vergoeding. Ook dat bedrag wordt zonder inhouding door de werkgever in de bv van de werknemer gestort. De inspecteur is het daar niet mee eens en de rechter geeft hem gelijk. De aanvullende vergoeding komt niet in aanmerking voor vrijstelling, omdat de aanspraak nog niet bestond op 31 december 2013. Op die datum is de stamrechtvrijstelling afgeschaft.
01-11-2016


In het kader van hun echtscheiding sluiten beide echtgenoten een convenant. In dat convenant wordt onder meer bepaald dat ieder van de echtgenoten zijn eigen aanspraken op ouderdomspensioen behoudt. Nu had de man tijdens het huwelijk een fors pensioen opgebouwd en de vrouw nagenoeg niets. De rechter oordeelde dat de vrouw tijdens de gesprekken die hadden geleid tot het convenant niet dusdanig was geïnformeerd dat zij had kunnen begrijpen waar zij afstand van deed. De man en de vrouw moeten dus opnieuw met elkaar het gesprek aangaan over de verdeling van de pensioenaanspraken.


Uitfasering DGA-pensioen: er is nu al werk aan de winkel

Vanaf 1 januari 2017 mag een bv niet meer als verzekeraar van nieuwe pensioenaanspraken optreden. Echter, de bv is met de DGA in civielrechtelijke zin een pensioenovereenkomst aangegaan, die ‒ zonder nadere maatregelen ‒ ook na 1 januari 2017 doorloopt. In veel pensioenovereenkomsten is opgenomen dat de bv als verzekeraar optreedt. Na 1 januari 2017 voldoet een dergelijke overeenkomst niet meer aan de eisen en zal daarom onzuiver worden. Om die reden moet de pensioenregeling van de DGA, voor zover dat nog niet eerder is gebeurd, per 31 december 2016 premievrij worden gemaakt.
01-11-2016


Wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot het pensioen in eigen beheer? De staatssecretaris heeft hier recent twee belangrijke vragen over beantwoord. De eerste betreft de overdracht van extern verzekerd pensioenkapitaal naar de bv. De tweede betreft het vraagstuk of een ingegaan pensioen mag worden omgezet in een oudedagsverplichting (ODV). Voor de overdracht van extern verzekerd kapitaal merkt de staatssecretaris een voor 1 januari 2017 gedaan verzoek, dat na die datum wordt afgehandeld, aan als toegestane overdracht in 2016. Verder wordt toegestaan dat een ingegaan pensioen mag worden omgezet in een ODV. De afkoop van een ingegaan pensioen was al toegestaan.
01-11-2016


De DGA mag pas gebruikmaken van de afkoopmogelijkheid of de spaarvariant na schriftelijke instemming van zijn (gewezen) partner. Deze voorwaarde is opgenomen in het wetsvoorstel. Gelet op hetgeen er wordt prijsgegeven ‒ het verschil tussen de commerciële en fiscale waarde van de aanspraken ‒ dient de (gewezen) partner deugdelijk te worden geïnformeerd. Immers, bij echtscheiding heeft de partner nu een wettelijk recht op een deel van de opgebouwde pensioenaanspraken. Instemming met afkoop of de omzetting naar de oudedagsverplichting doet dat recht teniet.
04-10-2016


Uitfasering DGA-pensioen (3): things to do in 2016

De DGA die voor de keuze staat tussen afkoop, oudedagsverplichting of aanspraken laten staan als pensioen, krijgt maximaal drie jaar de tijd om hierover na te denken. Desalniettemin zal de DGA in 2016 al wel een aantal zaken moeten aanpakken. Allereerst dient de pensioenregeling van de DGA per 31 december 2016 te worden stopgezet. Daartoe dient een besluit van de vergadering van aandeelhouders te worden genomen en moet er een aanvullende overeenkomst worden opgesteld tussen de DGA en de bv. Als tweede mogelijk actiepunt geldt het overboeken naar de bv van het kapitaal dat bij een professionele verzekeraar is ondergebracht. Noodzakelijk, omdat deze actie na 1 januari 2017 niet meer mogelijk is.
04-10-2016


Uitfasering DGA-pensioen (2): de oudedagsverplichting

De tweede optie waar de DGA voor kan kiezen, is het omzetten van zijn pensioenaanspraken in een oudedagsverplichting. De fiscale waarde van de pensioenvoorziening wordt dan op het moment van omzetting omgedoopt in een oudedagsverplichting. Deze verplichting moet jaarlijks worden opgerent met het U-rendement, tot aan de ingangsdatum van de uitkeringen. Het bedrag van de oudedagsverplichting kan door de DGA worden gebruikt om een lijfrente bij een verzekeraar of bank te bedingen. Ook de eigen vennootschap mag de uitkeringen verstrekken; wel geldt in dat geval een looptijd van in principe 20 jaar.
04-10-2016


De DGA krijgt de mogelijkheid om de in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken af te kopen. Als afkoopwaarde geldt de fiscale waarde van de pensioenvoorziening op het moment van afkoop. Er wordt over de fiscale waarde van de voorziening per 31 december 2015 een korting gegeven. Bij afkoop in 2017 bedraagt deze korting 34,5%, bij afkoop in 2018 25% en bij afkoop in 2019 19,5%. Er hoeft geen revisierente te worden betaald. De bv moet loonbelasting inhouden en afdragen, een gedeeltelijke afkoop is niet mogelijk.
04-10-2016


Op Prinsjesdag heeft staatssecretaris Wiebes het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer aangeboden. Hierdoor is het met ingang van 1 januari 2017 niet meer mogelijk om nieuwe pensioenaanspraken in eigen beheer te laten uitvoeren. Voor op die datum bestaande aanspraken komt er een mogelijkheid tot afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting. Wordt niet voor een van deze mogelijkheden gekozen? Dan blijft het etiket pensioen op deze aanspraken van toepassing. De DGA heeft drie jaar (2017, 2018 en 2019) de tijd om zijn keuze te maken. Deze twee mogelijkheden gaan ook gelden voor een ingegaan pensioen.
04-10-2016


Een werkgever in de metaalsector die onder de werkingssfeer van het pensioenfonds valt, wordt na jaren door het fonds opgespoord. Hij krijgt het verzoek om alsnog de achterstallige premies te voldoen. De rechter die over deze kwestie moet oordelen geeft aan dat de vordering tot het betalen van dergelijke premies onder de werking valt van artikel 3.308 BW. Dat betekent dat de vordering verjaart, vijf jaar na de dag waarop deze opeisbaar is geworden. De rechter oordeelt daarom dat het pensioenfonds maar een deel van de achterstallige premies kan vorderen.
06-09-2016


De afgelopen jaren zijn de mogelijkheden ingeperkt om betaalde lijfrentepremies af te trekken. Denk daarbij aan het verlagen van de maximale grondslag voor de jaarruimte en het verlagen van het percentage voor diezelfde jaarruimte. Daarnaast is in 2010 de mogelijkheid om gebruik te maken van de saldomethode beperkt tot € 2.269 per jaar. Om die reden is er een tijdelijke maatregel ingevoerd om ‘te veel’ betaalde lijfrentepremies geruisloos terug te laten betalen door de uitvoerder. Deze tegemoetkoming geldt voor betalingen die zijn gedaan tot en met 31 december 2016. De inspecteur moet eerst toestemming geven.
06-09-2016


Pensioenregeling premievrij; werkgever moet toch nog betalen

De pensioenregeling die een werkgever voor zijn werknemers heeft ondergebracht bij ASR (voorheen AMEV), wordt premievrij gemaakt. In de overeenkomst met ASR is opgenomen dat premievrije aanspraken worden geïndexeerd. De financiering van deze indexatie gebeurt in eerste aanleg uit de winstdeling. Mocht dat niet voldoende zijn, dan dient de werkgever aanvullende koopsommen te storten. De werkgever die hiertegen op kwam, werd door de rechter in het ongelijk gesteld. Ook al was de pensioenregeling premievrij, de werkgever moest op grond van de overeenkomst ‒ die op dit punt nog bleef gelden ‒ de gevraagde koopsommen betalen.
06-09-2016


Op 20 september aanstaande is het zover…! Dan weten we de precieze plannen van het kabinet voor het pensioen in eigen beheer van de DGA. Vooral de oplossingen voor de ‘partnerproblematiek’ en de overdracht van extern verzekerd pensioenkapitaal wekken de nieuwsgierigheid. Wat wordt de oplossing voor de situatie waarin de partner weigert in te stemmen met afkoop of het omzetten in een spaarvariant? Immers, dan gaat het hele feest niet door. En wat doen we met extern verzekerd pensioenkapitaal; mag dat na 1 januari 2017 nog worden overgedragen aan de eigen BV? Zo nee, dan wordt het nog druk in het vierde kwartaal.
06-09-2016


De wet geeft een bedrijfstakpensioenfonds de mogelijkheid om de pensioenpremies en bijkomende kosten bij dwangbevel in te vorderen. Een dwangbevel is een sterk middel; het pensioenfonds kan namelijk zonder tussenkomst van de rechter tot invordering overgaan. Uiteraard wel binnen de juridische spelregels. Een tandartspraktijk was van mening dat het Pensioenfonds Zorg en Welzijn die regels had geschonden. De rechter oordeelde dat de communicatie door het pensioenfonds niet de schoonheidsprijs verdiende, maar dat ook de tandartspraktijk belangrijke steken had laten vallen. Het dwangbevel was terecht opgelegd.
02-08-2016


Contouren nieuw pensioenstelsel

Stijgende levensverwachtingen, financiële crises, veranderende arbeidspatronen en een langdurig lage rente. Allemaal grootheden die de beleidsbepalers dwingen keuzes te maken voor een grondige renovatie van het Nederlandse pensioenstelsel. Het kabinet heeft 8 juli een eerste aanzet gegeven. Men vindt dat er meer persoonlijke pensioenvermogens moeten komen met een uitgebreide (collectieve) risicodeling. Uitgangspunt voor een nieuw stelsel is dat iedereen die werkt ‒ dus ongeacht de arbeidsvorm ‒ voldoende pensioen opbouwt. Gelet op deze woordkeuze zou dus ook een zelfstandige gedwongen kunnen worden om iets voor zijn pensioen te regelen.
02-08-2016


In 2013 is een begin gemaakt met de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd. Voor mensen die hun pensioenplannen hadden ingevuld op 65 jaar is dat een vervelende verrassing. Er ontstond een gat in het inkomen dat niet meer tijdig kon worden gedicht. De Centrale Raad van Beroep oordeelde dat AOW-rechten weliswaar eigendomsrechten zijn die worden beschermd door Europees recht, maar dat de verhoging van de ingangsleeftijd een gerechtvaardigde inbreuk op dit recht was. De Raad vond tevens dat er een goede belangenafweging had plaatsgevonden; invoering gebeurt geleidelijk en er is een compensatieregeling.
02-08-2016


DGA-pensioen: alles wordt anders ‒ maar veel blijft hetzelfde

Per 1 januari 2017 verdwijnt de mogelijkheid voor de DGA om in eigen beheer een pensioenregeling op te zetten. Dat is een drastische, maar wel logische verandering. Bijkomend gevolg ‒ of misschien stiekem wel de hoofdreden ‒ van het afschaffen van het eigen beheer, is de wens om de dividendklem op te heffen, die wordt veroorzaakt door de pensioenreserve in eigen beheer. Wat na 1 januari 2017 niet verandert, is dat de DGA zijn eigen BV nog steeds als spaarpotje voor later ziet. Immers, een massale vlucht naar verzekeringsmaatschappijen is niet te verwachten. Het wordt tijd om werk te maken van het behalen van rendement op het vermogen van de BV. Maar dat is niet nieuw…toch?
02-08-2016


Pensioen en overdracht onderneming

Bij de overdracht van een onderneming is het van belang dat de overdrachtsprijs op het juiste bedrag wordt vastgesteld. U speelt daarbij een belangrijke rol. Neem bij het bepalen van de overdrachtsprijs ook het onderwerp niet betaalde of nog te betalen pensioenpremies mee. Zij zijn namelijk van grote invloed op de overnameprijs. En zowel de kopende als de verkopende partij verwacht hierbij van u een actieve rol. Gelet op de voorgaande twee items zijn de belangen vaak groot. Controleer daarom of er op het moment van overdracht nog te betalen pensioenpremies zijn, of de onderneming is aangesloten bij het juiste pensioenfonds, enz.
05-07-2016


De enig bestuurder van een transportonderneming laat de premienota’s van het pensioenfonds tot een bedrag van ruim € 200.000 onbetaald. Hij doet geen melding van betalingsonmacht aan het pensioenfonds. Vervolgens wordt de onderneming, blijkens de inschrijving bij de KvK, ontbonden. Het pensioenfonds legt de premienota neer bij de inmiddels ex-bestuurder. De rechter oordeelt dat deze bestuurder niet aannemelijk heeft gemaakt dat het nalaten van de betaling niet aan hem te wijten was. Het pensioenfonds heeft de bestuurder terecht aansprakelijk gesteld.
05-07-2016


Bestuurder aansprakelijk voor niet betaalde pensioenpremies (1)

Een werkgever die met zijn onderneming in zwaar weer terechtgekomen was, betaalde geen pensioenpremies aan Nationale Nederlanden. Als reden voerde hij aan dat een opdrachtgever in 2010 een betalingsverplichting van € 250.000 niet nagekomen was. De rechter besliste daarop dat het niet betalen van de premies de werkgever te verwijten is. De premieachterstand bedroeg namelijk op 20 januari 2008 al een bedrag van ruim € 129.000! De rechter nam het de ondernemer ook kwalijk dat hij pas in 2009 zijn werknemers heeft geïnformeerd over de stand van zaken.
05-07-2016


Compensatievergoeding verzekeraar belast

Verzekeraars moeten hun polishouders compenseren voor het feit dat er in het verleden meer kosten in rekening zijn gebracht dan had gemogen. Zo betaalt Reaal in 2013 aan een van haar relaties naast de normale periodieke uitkering een eenmalige compensatie van € 791. De inspecteur belast dit bedrag als box-1-inkomen in 2013. Belanghebbende bepleit nog om de belastingheffing te spreiden over de toekomst. De rechter oordeelt dat heffing in 2013 over het gehele bedrag de juiste weg is. Dat belanghebbende daardoor zijn recht op ouderenkorting deels verliest, is inherent aan het systeem van de wet.
05-07-2016


Het gaat dan toch gebeuren: het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Als het aan de staatssecretaris ligt met ingang van 1 januari 2017. Opmerkelijk genoeg staat de staatssecretaris in zijn brief van 1 juli jl. toch een periode van drie jaar toe, waarbinnen de DGA de mogelijkheid krijgt om af te kopen. Bij afkoop in 2017 geldt een korting op de grondslag van 34,5%, in 2018 25% en in 2019 nog 19,5%. Wordt niet afgekocht, dan vindt er een overstap plaats naar een spaarvariant. Stemt de partner van de DGA niet in met de afkoop of met de overstap naar de spaarvariant? Dan worden in de visie van de staatssecretaris de eigenbeheeraanspraken bevroren.
05-07-2016


Het pensioen van een man wordt uitgevoerd door zijn eigen BV. Bij zijn echtscheiding in 1999 is schriftelijk overeengekomen dat de man aan de BV melding doet van de echtscheiding en tevens een verzoek om conversie. Hij laat dit na en ook de ex-partner doet vervolgens jarenlang niets. In 2014 wil zij alsnog de conversie effectueren. De rechter oordeelt dat nu de bij wet voorgeschreven mededeling niet is gedaan aan de BV ‒ en de vrouw ruim 15 jaar zelf geen actie heeft ondernomen ‒ er geen sprake meer kan zijn van conversie. De man moet nu het deel van de vrouw te zijner tijd aan haar gaan uitbetalen.
31-05-2016


Pensioenfonds de klos; achteraf toch partnerpensioen toekennen

Belanghebbende trad in 2005 in het huwelijk met de vrouw met wie hij sinds 1990 samenwoonde. De man is in 1993 gepensioneerd. Nu claimt hij voor zijn echtgenote een partnerpensioen. De man beroept zich op een aanvulling op het pensioenreglement van juli 1990, waarin ook aan ongehuwd samenwonenden een partnerpensioen wordt toegekend. Het pensioenfonds weigert dat. Het huwelijk van de man is immers gesloten na diens pensionering en hij had zijn partner destijds ook niet aangemeld. Het Hof oordeelt dat de man terecht partnerpensioen claimt; het pensioenfonds heeft zich niet gehouden aan de informatieplicht van artikel 17 PSW.
31-05-2016


Dagelijks moeten we keuzes maken over van alles en nog wat en dan glipt er weleens iets tussendoor. Meestal zonder grote gevolgen. Bij expiratie van levensverzekeringen kunnen dergelijke vergissingen vaak grote financiële gevolgen hebben. Vergeet u namelijk om tijdig een uitkering te bedingen voor een expirerende lijfrente- of goudenhanddrukverzekering? In dat geval bent u niet alleen belasting maar ook revisierente verschuldigd. Tijdig bedingen betekent voor een lijfrenteverzekering ‘binnen een jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de polis expireert’. Voor een goudenhanddrukverzekering geldt een afwijkende termijn: ‘binnen een jaar na de expiratiedatum’.
31-05-2016


DGA-pensioen ‒ de laatste stand van zaken

‘Binnen twee weken kom ik met nadere antwoorden/suggesties inzake het DGA-pensioen’, zo luidde kortgezegd de toezegging van de staatssecretaris in het overleg tussen hem en de Tweede Kamer op 23 maart jl. Die antwoorden zijn er tot op heden nog niet. Wel heeft de staatssecretaris aangekondigd dat hij in het derde kwartaal van dit jaar een wetsvoorstel publiceert. De vraag is: welke keuze(s) zal de staatssecretaris dan maken? Immers, zowel de afkoopmogelijkheid als de oudedagsspaarvariant bieden geen oplossing voor het echte probleem waar het eigenbeheerpensioen mee worstelt; een chronische vorm van onderdekking.
31-05-2016


Afkoop ‘klein’ pensioen op termijn afgeschaft

Op dit moment is het zo dat een pensioenuitvoerder gerechtigd is om een zogenaamd ‘klein’ pensioen af te kopen. Onder ‘klein’ verstaan we dan een bruto-uitkering van € 465,94 (2016) of minder per jaar. De staatssecretaris van Sociale Zaken heeft aangegeven dat zij het van belang vindt dat ook dergelijke kleine pensioenen hun pensioenbestemming behouden. De staatssecretaris wil daarom nu het recht op afkoop van een klein pensioen vervangen door een verplichting tot waardeoverdracht naar de nieuwe pensioenuitvoerder. En als die er niet is, naar de vorige pensioenuitvoerder met de hoogste pensioenaanspraak. De beoogde ingangsdatum is medio 2017.
03-05-2016


Revisierente kan een stevige aanslag inhouden, zo ondervond de belastingplichtige die zijn bancaire lijfrente afkocht. De afkoop vond plaats vanwege de financiële omstandigheden van de belastingplichtige. Om die reden diende volgens de belastingplichtige te worden afgezien van het in rekening brengen van revisierente. De rechter oordeelt dat de revisierente in het leven is geroepen om te voorkomen dat een belastingplichtige die zijn lijfrente afkoopt, in een betere positie komt te verkeren dan de belastingplichtige die zijn geld van meet af aan heeft belegd in een regulier spaarproduct. De opgelegde aanslag was derhalve correct.


Scheiden doet lijden

De BV van een man heeft sinds 2011 het deel van de pensioenuitkeringen dat toekomt aan zijn ex-echtgenote, niet aan haar uitbetaald. Wel heeft de BV het gehele pensioen aan de man uitgekeerd. De vrouw eist nu dat de BV alsnog de achterstallige pensioenuitkeringen (circa € 150.000) aan haar uitbetaalt en tevens een koopsom stort bij een verzekeringsmaatschappij voor de toekomstige uitkeringen. De rechter geeft haar gelijk. Het verweer van de man dat de liquiditeit en de continuïteit van BV daardoor in gevaar komen, wordt niet gehonoreerd. Tevens wordt de man veroordeeld tot een schadevergoeding uit hoofde van een onrechtmatige daad.
03-05-2016


Een belastingplichtige had sinds 1998 een pensioentoezegging in de vorm van een C-polis. In 2000 bericht zij de Belastingdienst dat de polis is ‘omgezet’ in een lijfrentepolis. De premies worden niet afgetrokken en om die reden geeft de belastingplichtige de polis aan in box 3. In 2011 expireert de polis. Belastingplichtige koopt voor het vrijkomende kapitaal geen pensioenuitkeringen aan, waarop de inspecteur de polis belast in box 1 met revisierente. De rechter volgt dit oordeel, omdat de aard van de polis met zich meebrengt dat deze moet worden afgewikkeld in box 1.
03-05-2016


De wet kent een aantal vrijstellingsmogelijkheden voor de verplichte aansluiting bij een pensioenfonds. De vrijstelling wegens een tijdig aanwezige ‘eigen pensioenregeling’ is de belangrijkste. Om voor deze vrijstelling in aanmerking te kunnen komen, moet de eigen pensioenregeling ten minste 6 maanden van kracht zijn voordat de verplichtstelling werd aangevraagd. Of 6 maanden voordat de verplichtstelling door gewijzigde activiteiten van toepassing werd op de onderneming. De 6-maandentermijn maakt het moeilijk om van deze vrijstelling gebruik te maken. Bij wijziging van bedrijfsactiviteiten lijkt de termijn van 6 maanden minder belemmerend.
05-04-2016


Uw klant heeft bij bank A naast een spaarrekening ook een lijfrentespaarrekening (lsr). Maandelijks boekt hij bedragen over naar deze rekeningen. Bij het doen van de aangifte constateert u dat er een hoger bedrag op de lsr is gestort dan het bedrag van de jaar- en reserveringsruimte. Wat nu? Voor betalingen gedaan tot en met 31 december 2016 biedt het besluit van 3 juni 2015 soelaas. De bank mag het te veel betaalde bedrag terugstorten, voor zover het uitgaat boven de jaar- en reserveringsruimte zonder dat er sprake is van afkoop. Er moet wel een verzoek aan de inspecteur worden gedaan. De tegemoetkoming kan ook gelden voor lijfrenteverzekeringen.
05-04-2016


Pensioenleeftijd in Nederland vertoont stijgende lijn

De wettelijke pensioenleeftijd is in Nederland 67 jaar en de AOW-leeftijd beweegt zich de komende jaren ook in die richting. Maar houden we ons met ons allen ook een beetje aan deze wens van de wetgever? Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de feitelijke pensioenleeftijd van de ‘gemiddelde’ Nederlandse werknemer in de periode 2006 tot 2015 van 61 jaar naar 64,4 jaar is gestegen. Daarbij valt op dat mensen werkzaam in de landbouw en visserij het langst doorwerken. In 2015 is de gemiddelde pensioenleeftijd in die sector 67,3 jaar (2006: 63,1 jaar). In het openbaar bestuur en overheidsdiensten ligt de pensioenleeftijd in 2015 op 63,5 jaar (2006: 59,6).
05-04-2016


Vol verwachting klopte ons hart; op 23 maart jl. zou er duidelijkheid komen over de toekomst van het eigen beheer. Helaas, het debat leverde één heel duidelijk standpunt op, maar nog meer extra vragen. Er is een politiek breed gedragen steun voor het uitfaseren van het eigen beheer. Daarbij wordt een eenmalige afkoopmogelijkheid geboden (70% van de fiscale voorziening wordt belast zonder heffing van revisierente). Voor hen die niet willen of kunnen afkopen, komt er een mogelijkheid om de fiscale voorziening om te zetten in een soort oudedagsreserve. De Tweede Kamer had nog wel een aantal zeer relevante vragen voor de staatssecretaris. Daarover meer in het commentaar.


Een werkgever betaalt zijn pensioenpremies niet aan de verzekeringsmaatschappij. Deze maant de werkgever in april en juni 2013 aan en informeert de werknemers in juni 2013 over het betaalgedrag van hun werkgever. In oktober 2013 deelt de verzekeraar de werknemers mee dat hun verzekering per 1 januari 2013 is beëindigd. Het hof oordeelt dat de verzekeraar zich voldoende heeft ingespannen om de premies te innen en dat hij terecht gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om de verzekering te beëindigen. Het hof vindt het ‒ anders dan de rechtbank ‒ niet nodig dat de verzekeringsmaatschappij gerechtelijke stappen heeft gezet jegens de werkgever.
08-03-2016


Rode draad aansluitingscriteria verplichte pensioenfondsen

Er is in Nederland een groot aantal pensioenfondsen actief. Elk pensioenfonds heeft zijn eigen aansluitingsvoorwaarden. Er is echter wel een rode draad te ontdekken. Allereerst moet worden beoordeeld of de ondernemingsactiviteiten overeenkomen met de tekst van de verplichtstellingsbeschikking. Vervolgens moet worden getoetst welke groep personen onder de werkingssfeer valt. En ten slotte hanteren de meeste fondsen een bepaalde vorm van het ‘in hoofdzaak-criterium’. Let met name bij de omschrijving van de groep personen goed op de wijze waarop de verplichtstelling is geformuleerd. Meer weten? Neem contact op met Edwald de Voogd van der Straten 0570-60 00 02 of e.devoogd@fiscount.nl
08-03-2016


U kent hem wel; de ondernemer die aangeeft dat hij zich niet bij een verplicht pensioenfonds hoeft aan te sluiten, of stellig opmerkt: ‘Ik heb al een pensioenverzekering, dan speelt een pensioenfonds geen rol’. Als een pensioenfonds in een dergelijke situatie op enig moment met succes claimt dat de onderneming zich toch moet aansluiten, zijn de financiële rapen voor de ondernemer snel gaar. Temeer omdat er vaak terugwerkende kracht wordt gegeven aan de aansluiting en omdat naast het pensioenfonds ook scholings- en sociale fondsen een rol spelen. De tuchtrechter heeft aangegeven dat ook de accountant in dezen een zorgplicht heeft.
08-03-2016


Een accountantskantoor zet in 1999 zijn pensioenregeling om van een eindloon- naar een beschikbare premieregeling. De werknemers stemmen in met deze omzetting. Ook stemmen zij in met de overdracht van het ‘eindloonkapitaal’ naar de beschikbare premieregeling. Als de resultaten in de beschikbare premieregeling jaren later tegen blijken te vallen, vorderen de werknemers schadevergoeding van hun werkgever. De rechter geeft de werknemers gedeeltelijk gelijk; de werkgever heeft zijn zorgplicht geschonden. De tussenpersoon gaat echter ook niet vrijuit. Zie de lees meer voor ‘het hoe en waarom’ in deze zaak.
08-03-2016


Afkoop klein pensioen en korting AOW-toeslag

Met ingang van 1 december 2014 komt de afkoopsom van een klein pensioen niet meer in mindering op de partnertoeslag. Dit geldt voor mensen die vanaf die datum recht krijgen op een AOW-uitkering. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft inmiddels aangegeven dat er ook voor mensen die vanaf 1 januari 2013 een AOW-uitkering ontvangen, beoordeeld gaat worden of een opgelegde korting moet worden teruggedraaid. Met ingang van 1 januari 2013 is namelijk voor het eerst de AOW-gerechtigde leeftijd verhoogd. De herbeoordeling gebeurt aan de hand van het Inkomensbesluit dat geldt met ingang van 1 december 2014.
09-02-2016


‘Postrelationele solidariteit’ voorkomt afstorten pensioen

Echtgenoten zijn het onder andere niet eens over de afwikkeling van de pensioenaanspraken die de man heeft opgebouwd in eigen beheer. Zij vragen daarom aan de rechter om een verdeling vast te stellen. De rechter oordeelt dat ‒ nu man en vrouw ieder de helft van de aandelen in de BV toebedeeld krijgen ‒ er geen risico meer is dat de man de uitbetaling van de inmiddels ingegane pensioenuitkeringen tot een illusie maakt. Bovendien zijn er geen middelen aanwezig om tot afstorten van het deel van de vrouw over te gaan. De postrelationele solidariteit brengt met zich mee dat, in geval van afstorten, ook de man zijn rechten in gelijke mate kan laten gelden.
09-02-2016


Bij de overname van een onderneming zijn zowel de oude als de nieuwe werkgever tot een jaar na de overname hoofdelijk ieder aansprakelijk voor verplichtingen die voor de overname zijn ontstaan uit hoofde van de arbeidsovereenkomsten. De vraag is of dat ook geldt voor onbetaalde premies voor een verplicht pensioenfonds. Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het pensioenfonds ook mag aankloppen bij de nieuwe werkgever. Dat is met name van belang indien, zoals in dit geval, de oude werkgever inmiddels failliet is.
09-02-2016


Waardeoverdracht: wie betaalt de rekening?

Een werknemer mag bij wijziging van dienstbetrekking de waarde van zijn pensioenaanspraken overdragen aan de pensioenuitvoerder van zijn nieuwe werkgever. Deze waardeoverdracht is kosteloos voor de werknemer. De rekening komt bij de oude of de nieuwe werkgever te liggen. De rente waarmee gerekend wordt, is voor 2016 gesteld op 1,629%. Door deze lage rente zal het in de praktijk de oude werkgever degene zijn die de rekening betaalt. Wellicht dat de regeling ‘beperking bijbetalingsverplichting’ soelaas biedt. Deze regeling geldt bij baanwisselingen na 1 januari 2015 en niet voor baanwisselingen van voor 1 januari 2015, zoals abusievelijk vermeld in P16.002.
09-02-2016


Een bedrijf dat werknemers uitzendt naar verhuis- en montagebedrijven vult het haar toegestuurde formulier van het Pensioenfonds Beroepsvervoer keurig in. Het pensioenfonds concludeert op basis van dat formulier dat het bedrijf een onderneming uitoefent in het beroepsgoederenvervoer. Volgens de rechter heeft het pensioenfonds ongelijk; het enkel uitzenden van werknemers leidt nog niet tot de conclusie dat een onderneming wordt uitgeoefend in het beroepsgoederenvervoer. Dat zou slechts anders zijn indien het gaat om chauffeurs of kraanmachinisten die worden uitgezonden. En daar heeft het pensioenfonds niets over gesteld.
12-01-2016


Foutje, bedankt… of toch niet (1)?

Een ondernemer met een gemengde onderneming (koeriersbedrijf en garagebedrijf) vult in eerste aanleg het hem toegestuurde formulier van het Pensioenfonds Beroepsvervoer niet in. Het fonds besluit tot ambtshalve aansluiting. De ondernemer geeft vervolgens aan dat hij de enige is die zich binnen het bedrijf bezighoudt met koeriersdiensten. De enige twee werknemers zijn werkzaam in het garagebedrijf. Het pensioenfonds handhaaft de aansluiting, omdat de omzet van de onderneming in hoofdzaak wordt behaald met het koeriersbedrijf. En dat is ook het aansluitingscriterium voor het fonds. De rechter volgt het pensioenfonds hierin, temeer ook omdat de ondernemer geen nadere gegevens verstrekt.
12-01-2016


Met ingang van 1 januari 2015 is de termijn van 6 maanden vervallen waarbinnen de werknemer moet verzoeken om waardeoverdracht. Het vervallen van de zesmaandentermijn geldt alleen voor baanwisselingen van voor 1 januari 2015. Deze voor de werknemer voordelige maatregel kan leiden tot calculerend gedrag, waardoor de oude of de nieuwe werkgever later met onverwachte financiële gevolgen wordt geconfronteerd. Om deze gevolgen te beperken, is er voor de werkgever een mogelijkheid gecreëerd om te weigeren mee te werken aan de waardeoverdracht. Hoe dit zit, leest u in het voorbeeld hierna.
12-01-2016


Het lijkt er dan toch van te komen; de huidige mogelijkheid voor een DGA om pensioen in de eigen bv op te bouwen, verdwijnt. In zijn brief van 17 december 2015 geeft de staatssecretaris nog twee mogelijke richtingen aan. De eerste is het oudedagssparen in eigen beheer (OSEB). De tweede mogelijke richting is het afschaffen van eigen beheer in combinatie met een fiscaalvriendelijke afkoopmogelijkheid. De staatssecretaris heeft ‒ vanuit vereenvoudigingsoogpunt ‒ voorkeur voor deze tweede optie. Maar aan deze optie zitten nogal wat haken en ogen. Hierdoor lijkt dit een schijnoplossing.
12-01-2016