Re-integratie: private arbeidsdeskundige aansprakelijk voor schade werkgever

Een werkgever sluit een overeenkomst met een private arbeidsdeskundige om de re-integratie te begeleiden van een sinds 30 juli 2010 zieke werkneemster. De bedrijfsarts adviseert in september 2010 externe re-integratie Spoor 2 in te zetten. Spoor 2 wordt opgestart in november 2011 en het UWV legt een loonsanctie op tot 26 juli 2013. De werkgever stelt de arbeidsdeskundige aansprakelijk voor een jaarsalaris van de werknemer, plus rente en kosten, van in totaal € 29.460,27. Dit als gevolg van verzuim tot advisering van een tijdige inzet Spoor 2. Hof Den Haag stelt de werkgever in het gelijk en wijst zijn vorderingen toe.
12-12-2016


Payrolling en detachering moeten worden gezien als een soort uitzendbureaus, waardoor het verlichte ketenregime (5,5 jaar tijdelijke contracten) kan worden gebruikt. Die conclusie trekt de Hoge Raad in twee recente arresten. Naar aanleiding daarvan hebben Kamerleden vragen gesteld aan minister Asscher. De Kamerleden vroegen zich af of het kabinet nog van plan is om de wetgeving aan te passen als de gevolgen onwenselijk zijn. Immers, veel werkgevers zullen mogelijk eerder gebruik maken van payrolling. Minister Asscher heeft aangegeven dat hij dit deze regeringsperiode niet meer zal proberen te verwezenlijken.
12-12-2016


Onvoldoende medewerking werknemer aan re-integratie: langdurig negatieve inkomensgevolgen

Als een werknemer niet (voldoende) meewerkt aan re-integratie, kan zijn werkgever in de eerste twee jaren ziekte het loon opschorten. Of hij kan de werknemer mededelen dat het recht op loon vervalt gedurende de periode waarin hij onvoldoende meewerkt. Werkt de werknemer langdurig onvoldoende mee aan zijn re-integratie? Dan mag dergelijk gedrag ook leiden tot korting op de latere WIA-uitkering. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep recent bepaald. Concreet betekent dit dat een werknemer die langdurig onvoldoende medewerking verleent aan zijn/haar re-integratie, daarvan ook langdurig de forse negatieve inkomensgevolgen kan ondervinden. Werkgevers kunnen werknemers hierop wijzen.
12-12-2016


Handhaving Wet DBA mogelijk nog langer uitgesteld

Volgens het voorgaande artikel stelt Wiebes dat de handhavingstermijn in ieder geval tot 1 januari 2018 wordt opgeschort. Het lijkt er dus op dat de handhavingstermijn mogelijk nog verder wordt opgeschort. Volgens Wiebes hangt een verdere verlenging van de tot 1 januari 2018 opgeschorte handhavingstermijn af van de voortgang en de (voorlopige) uitkomsten van het onderzoek naar de herijking van de begrippen ‘gezagsverhouding’ en ‘vrije vervanging’ uit het arbeidsrecht. Medio 2017 wil hij bezien hoe het staat met de implementatie van de Wet DBA. Op dat moment zal hij opnieuw besluiten of verdere verlenging van de implementatietermijn tot een datum na 1 januari 2018 gewenst is.
12-12-2016


De Belastingdienst legt in ieder geval tot 1 januari 2018 géén correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen loonheffingen op aan opdrachtgevers van zzp’ers, tenzij de opdrachtgever als kwaadwillend wordt gezien. De Belastingdienst heeft op zijn website echter een definitie van ‘kwaadwillend’ geplaatst, die afwijkt van de definitie van staatssecretaris Wiebes. Na drie dagen is deze tekst alweer verwijderd. De juiste definitie die gehanteerd moet worden, is nu geplaatst in het Handboek Loonheffingen (onderdeel 1.1.6.). Het Handboek heeft de rechtskracht van een beleidsbesluit, zodat opdrachtgevers en zzp’ers hier vertrouwen aan kunnen ontlenen.
12-12-2016


Arbeidsovereenkomst voor 6 maanden en 1 dag?

In de arbeidsovereenkomst staat vermeld dat een werknemer in dienst treedt voor 6 maanden, met ingang van 11 februari 2016 en eindigend op 11 augustus 2016. Tevens is er een proeftijd van 1 maand opgenomen. De werknemer wordt ontslagen in de proeftijd. De werkgever stelt dat de overeenkomst 6 maanden en 1 dag duurt en dat er dus een geldige proeftijd is aangegaan. Dit wordt verworpen, omdat werknemer ervan mocht uitgaan dat 10 augustus de laatste werkdag was (niet tot en met 11 augustus). Het proeftijdbeding is dus nietig (er is geen proeftijd mogelijk in een overeenkomst van 6 maanden of korter). (Alleen gepubliceerd in JAR 2016/223).
28-11-2016


De curator heeft na het faillissement de arbeidsovereenkomst met een bedrijfsleider opgezegd. Na de doorstart krijgt de werknemer twee jaarcontracten. Na afloop van de laatste arbeidsovereenkomst verlengt de werkgever niet meer. De werknemer berust hierin, maar vordert terecht een transitievergoeding over alle dienstjaren. Dus inclusief de jaren die hij voor de failliete onderneming heeft gewerkt. Onder de Wwz is het niet langer van belang of er banden hebben bestaan tussen de failliet en de doorstarter. Er is sprake van opvolgend werkgeverschap voor de berekening van de dienstjaren die tellen voor de transitievergoeding.
28-11-2016


Een horeca-ondernemer sloot op 1 april 2015 een nulurencontract met een werknemer af voor 6 maanden. Op 18 juli 2015 ontstaat er een geschil, waardoor de ondernemer op 28 juli 2015 de werknemer op staande voet ontslaat en de werknemer niet meer oproept. De werknemer vordert vernietiging van het ontslag op staande voet en loondoorbetaling tot 1 oktober 2015, omdat hij zich altijd beschikbaar heeft gehouden om te werken. De kantonrechter vernietigt het ontslag op staande voet. Het ontslag is namelijk niet onderbouwd en is ook niet onverwijld gegeven. De kantonrechter wijst de loonvordering van de werknemer toe. In het hoger beroep stelt de werkgever dat hij geen loon is verschuldigd, omdat hij de werknemer niet meer heeft opgeroepen en de werknemer niet heeft gewerkt.
28-11-2016


Op dit moment kunnen ernstige misdragingen door zieke werknemers jegens de uitvoeringsinstantie leiden tot kortingen op – of verlies van – uitkeringen, bijvoorbeeld krachtens de Ziektewet. Ernstige misdragingen door werknemers jegens de bedrijfsarts of arbodienst van eigenrisicodragers (ERD) Ziektewet kunnen op dit moment niet tot sancties leiden op de door die eigenrisicodragers te betalen uitkeringen krachtens de Ziektewet. Door de Verzamelwet SZW 2017 kunnen eigenrisicodragers Ziektewet vanaf 1 januari 2017 bij ernstige misdragingen van werknemers wel sancties toepassen op de door hen te betalen uitkeringen Ziektewet.
28-11-2016


Staatssecretaris Wiebes heeft de tweede voortgangsrapportage DBA aan de Tweede Kamer toegezonden. Hij erkent dat de onzekerheid over de wet moet worden weggenomen. Daarom zal de Belastingdienst in ieder geval tot 1 januari 2018 niet ‘handhaven’. In die periode wil hij samen met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de sociale partners onderzoeken of de begrippen 'vrije vervanging' en 'gezagsverhouding' concreter kunnen worden ingevuld. Een invulling die wel aansluit bij de huidige maatschappelijke opvattingen van een arbeidsverhouding. Voor het volgende regeerakkoord hoopt hij met resultaten te komen. Wat hebben opdrachtgevers en zzp’ers hieraan?
28-11-2016


Werkgever en werknemer mogen meerdere naast elkaar bestaande dienstbetrekkingen sluiten. In dit geval ging het om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van 24 uren per week, waarnaast een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 8 uren per week werd gesloten om een collega te vervangen wegens zwangerschaps- en ouderschapsverlof. De werknemer werd ziek, de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigde van rechtswege en de werknemer vroeg een ZW-uitkering aan bij het UWV. Het UWV weigerde de ZW-uitkering toe te kennen, omdat er recht op loon bij ziekte krachtens een (andere) arbeidsovereenkomst bij dezelfde werkgever bestond.
14-11-2016


Een kleine kerkgemeenschap heeft een groep zendingswerkers naar een ontwikkelingsland uitgezonden. Voor hen heeft zij vrijwillige verzekeringen AOW (ouderdom) en ANW (nabestaanden) bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) afgesloten en zij betaalt hun jaarlijkse premies. Vanaf 2014 stuurt de SVB de premienota’s niet langer per aangetekende post naar de kerkgemeenschap maar per gewone post. De kerkgemeenschap ontvangt in 2014 geen premienota’s van de SVB. Ineens beëindigt de SVB de vrijwillige verzekeringen, omdat de premienota’s over 2014 niet tijdig zouden zijn betaald, waardoor inkomenszekerheden voor de zendingswerkers wegvallen. Er wordt in bezwaar en beroep verloren, maar….
14-11-2016


In de arbeidsovereenkomst (voor bepaalde tijd) van een werknemer staat vermeld dat zijn contract bij gebleken geschiktheid voor onbepaalde tijd wordt voortgezet. Er is stilzwijgend voortgezet. Volgens de wet betekent dit normaliter voor eenzelfde periode. Na afloop van het laatste contract stelt de werknemer zich op het standpunt dat er een overeenkomst voor onbepaalde tijd is. De werkgever kan echter niet bewijzen dat aan de werknemer is meegedeeld dat er is verlengd met 1 jaar vanwege twijfel aan zijn capaciteiten. Verder blijkt uit artikel 14 van de van toepassing zijnde cao Technisch Installatiebedrijf dat het contract voor bepaalde tijd alleen schriftelijk kan worden verlengd (dus niet mondeling of stilzwijgend).
14-11-2016


Payrollbedrijf toch in sector 52

Volgens de Hoge Raad moeten payrollbedrijven worden ingedeeld in sector 52, Uitzendbedrijven. Een payrollbedrijf had alle werknemers van een werkgever ‘overgenomen’ en deze vervolgens aan de werkgever ter beschikking gesteld. Volgens de Hoge Raad is er dan sprake van uitzendovereenkomsten, ondanks het feit dat het payrollbedrijf niet aan werving en selectie (allocatiefunctie) deed. Dit geldt ook voor zogenoemde ‘personeels-BV’s. Maar als daar de functies van de werknemers voor meer dan 50% van het premieloon kunnen worden toegerekend aan één (vak)sector, kan de BV worden ingedeeld in die sector. Dat scheelt aanzienlijk in de hoogte van de premie.
14-11-2016


DBA: vol verwachting klopt ons hart

Staatssecretaris Wiebes komt nog in november 2016 met een brief over de problemen die zijn ontstaan door afschaffing van de VAR. Volgens opdrachtgevers en opdrachtnemers sluiten de begrippen ‘zelfstandige’ en ‘gezagsverhouding’ niet meer aan bij de praktijk van de huidige zelfstandige professional. Volgens de Belastingdienst zijn ze in veel gevallen ‘overdreven huiverig’. Ondanks de toezegging dat er geen boetes worden opgelegd, ontstaat hierdoor onzekerheid. De staatssecretaris ziet nu wel in dat dit niet meer kan worden opgelost door alleen voorlichting en modelovereenkomsten. Wij zien benieuwd waar hij mee komt.
14-11-2016


Het UWV heeft bij een werkloze werknemer een dagloonverlagende maatregel toegepast op zijn WW-uitkering. De werknemer wordt ziek vanuit de WW en krijgt uiteindelijk een WIA-uitkering. Het UWV past echter de eerdere maatregel toe op het dagloon van de WIA-uitkering, op grond van artikel 16, lid 4, van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen. Hierdoor wordt ook de WIA-uitkering lager vastgesteld. De Centrale Raad van Beroep oordeelde recent dat een niet herstelbare gedraging tijdens een WW-uitkering de doorwerking in – en verlaging van – de WIA-uitkering niet rechtvaardigt. Het genoemde artikel van het Dagloonbesluit moet buiten toepassing blijven.
31-10-2016


Het UWV verstuurt al haar beslissingen en brieven over uitkeringen krachtens de Ziektewet (ZW) en Wet Arbeid en Zorg (WAZO) vanaf 7 november a.s. alleen nog via het werkgeversportaal. Werkgevers hebben financieel belang bij deze beslissingen en brieven, omdat deze de hoogte van het loon en premies beïnvloeden. Nu het UWV heeft besloten om deze informatie alleen nog op deze manier te delen, is het noodzakelijk dat alle werkgevers met personeel zich verzekeren van toegang tot dit portaal. Werkgevers die dit nog niet gedaan hebben, moeten zo spoedig mogelijk een account aanvragen op het werkgeversportaal van het UWV. Het UWV meldt dat accountaanvragen binnen 1 week worden afgehandeld.
31-10-2016


Transitievergoeding verduisteren in salaris mag niet!

Een uitzendonderneming verlengt een arbeidsovereenkomst, maar stelt de transitievergoeding niet te kunnen doorberekenen aan de opdrachtgever. In de arbeidsovereenkomst staat daarom dat het salaris inclusief transitievergoeding is en dat een deel moet worden terugbetaald als de werknemer hierop toch een beroep zou doen. De rechtbank oordeelt dat dit wegcontracteren van de transitievergoeding indruist tegen de wet. Dit is in strijd met de openbare orde of goede zeden. De werknemer heeft gewoon recht op uitbetaling van de transitievergoeding, omdat aan alle overige vereisten wordt voldaan. Op grond van opvolgend werkgeverschap werkte de werknemer meer dan 24 maanden voor het uitzendbureau.
31-10-2016


Wil uw cliënt zich (verder) positioneren op een buitenlandse markt en heeft hij hierbij fiscale of juridische ondersteuning nodig? Sinds 1 oktober kan hij met een kennisvoucher een tegemoetkoming krijgen voor advies van een internationale jurist of (belasting)adviseur. Uw cliënt krijgt dan 50% tegemoetkoming in de advieskosten, met een maximum van € 2.500. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit. Een voorwaarde is dat uw cliënt een zogenoemde externe deskundige inschakelt. De RVO heeft bevestigd dat de adviseurs van Fiscount aan de eisen voldoen die daaraan worden gesteld.


Loon tijdens non-actiefstelling is loon tegenwoordige dienstbetrekking

Een werkgever is premies werknemersverzekeringen verschuldigd over het loon tijdens een non-actiefstelling. De werkgever is van mening dat dat loon is aan te merken als loon uit vroegere dienstbetrekking. Tegenover het loon bestond namelijk geen verplichting meer om arbeid te verrichten. Alsdan zijn er geen premies verschuldigd. In de Wet op de loonbelasting is echter opgenomen dat loon op grond van artikel 7:628 BW voor maximaal 104 weken als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking wordt aangemerkt. Hieruit volgt, aldus Rechtbank Gelderland, dat het loon tijdens de non-actiefstelling is aan te merken als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en dat er premies verschuldigd zijn.
31-10-2016


Het Lage-inkomensvoordeel (LIV), uit de Wet tegemoetkomingen loondomein, treedt per 1 januari 2017 in werking. Dit volgt uit een recent besluit. Het LIV is een in 2018 te betalen financiële tegemoetkoming aan werkgevers, wanneer zij op of na 1 januari 2017 de twee laagste inkomensgroepen in dienst hebben (of nemen). De inkomensgegevens worden ontleend aan de loonaangiften, zodat werkgevers deze tegemoetkoming niet apart hoeven aan te vragen. De tegemoetkoming is € 1,01 per verloond uur. Dit mag per kalenderjaar per werknemer maximaal oplopen tot een totaal van € 2.000. Het gemiddelde uurloon van de betreffende werknemers moet € 9,50 tot € 10,45 bedragen en € 0,51 per verloond uur.
17-10-2016


Wijziging Reisregeling buitenland

Per 1 oktober 2016 is de Reisregeling buitenland gewijzigd. De reisbesluiten Binnen- en Buitenland kunt u toepassen voor werknemers die, gelet op hun uitgaven, vergelijkbaar zijn met ambtenaren op dienstreis. De wijziging heeft betrekking op de vergoedingen voor verblijfskosten in het buitenland. De vergoedingen volgens het Reisbesluit Buitenland voor buitenlandse dienstreizen zijn gerichte vrijstellingen. Behalve in het geval dat de werkgever de kosten van een overnachting niet aannemelijk kan maken. Dan mag hij volgens het Reisbesluit Buitenland een vergoeding van € 11,34 geven, maar deze vergoeding is niet gericht vrijgesteld. Wel kan de werkgever de vergoeding als eindheffingsloon aanwijzen en ten laste van zijn vrije ruimte brengen of – bij een tekort aan vrije ruimte – 80% eindheffing afdragen.
17-10-2016


Volgens de cao primair onderwijs moet een werkgever een werknemer die na twee jaren ziekte meer dan 35% (maar minder dan 100%) arbeidsongeschikt is – en waarbij herstel niet binnen 6 maanden is te verwachten – formeel ontslaan. Aansluitend moet deze werknemer weer in dienst worden genomen voor de resterende arbeidsomvang in een passende (andere) functie. De werkneemster kreeg bij haar eigen werkgever wegens arbeidsongeschiktheid voor haar eigen functie een andere functie met een lager salaris. Zij claimde vervolgens bij de rechter toekenning van een transitievergoeding, omdat de werkgever haar uit haar eigen functie ontslagen had. Het Gerechtshof Den Haag wees haar vordering af.
17-10-2016


Een tandarts die jarenlang werkzaam is bij één opdrachtgever, geniet geen winst uit onderneming, maar resultaat uit overige werkzaamheden. Aldus het oordeel van de Rechtbank Gelderland. Dat de Voorbeeldovereenkomst ‘KNMT/ANT/VVAA-praktijkmedewerking tandartsen’ in het kader van de Wet DBA is gebruikt, leidt niet tot een ander oordeel. Bij de verleende vrijwaring bij gebruik van die overeenkomst heeft de Belastingdienst een voorbehoud gemaakt: “De Belastingdienst kan op basis van een voorgelegde overeenkomst geen oordeel geven over de fiscale kwalificatie van de inkomsten van de opdrachtnemer in de inkomstenbelasting.” De beoordeelde overeenkomst geeft de opdrachtgever zekerheid, maar betekent niet dat de tandarts ondernemer voor de inkomstenbelasting is.


Een ziekenverzorger vordert dat zij recht heeft op onregelmatigheidstoeslag tijdens haar vakantie-uren. Haar werkgever doet in zijn verweer een beroep op de cao VVT, die dit recht uitsluit. De rechtbank oordeelt dat het loonbegrip uit het BW mede wordt ingekleurd door Europees recht. Het Europees Hof heeft uitgemaakt dat onder het loonbegrip elke last valt die intrinsiek samenhangt met de uitvoering van de taken die de werknemer zijn opgedragen en waarvoor hij een financiële vergoeding krijgt. Aangezien de werknemer al lange tijd in nachtdiensten werkt en hiervoor een toeslag ontvangt, komt haar dit recht ook toe tijdens vakantie. In die periode kan niet worden uitgegaan van het basissalaris.
17-10-2016


Een vrouw, die in 2005 is bevallen terwijl zij als zelfstandige werkzaam was, heeft alsnog recht op een uitkering of vervangende schadevergoeding. Zo oordeelde de Rechtbank Midden-Nederland in een principiële uitspraak op 23 september 2016. De vrouw stapte naar de rechter, omdat er tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008 geen zwangerschaps- of bevallingsuitkering was voor vrouwelijke zelfstandigen en het UWV haar aanvraag voor een uitkering afwees. De rechtbank oordeelt dat dit in strijd is met het VN-vrouwenverdrag en dat de vrouw door het UWV alsnog financieel moet worden gecompenseerd. Het UWV kan nog hoger beroep instellen tegen de uitspraak.
03-10-2016


Cao opgezegd: oppassen met ketenregeling!

Cao-afspraken waarin wordt afgeweken van de ketenregeling, zijn geldig gebleven tot 1 juli 2016. Dit geldt (natuurlijk) niet als de cao eerder eindigt en niet is verlengd. Op het moment dat de cao eindigt, treedt de ketenregeling in werking, zoals die geldt zoals vastgelegd in de Wet werk en zekerheid. Dit gebeurt op basis van het overgangsrecht. Op grond hiervan werd bij een werkgever de 24-maandentermijn overschreden en ontstond een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Nawerking van de cao is hier niet relevant, omdat het overgangsrecht volstrekt duidelijk is: als de cao expireert, geldt direct de nieuwe ketenregeling. De arbeidsovereenkomst loopt door, en de al betaalde transitievergoeding moet door de werknemer worden teruggestort.
03-10-2016


Werkgevers kunnen mogelijk lopende premiekortingen verliezen per 1 januari 2018 door wijzigingen in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Dit vloeit voort uit het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2017. De vragen die onze adviseur sociale zekerheid hierover heeft gesteld aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zijn onverwacht snel beantwoord. Het ministerie heeft laten weten op welke wijze lopende premiekortingen krachtens de overgangsbepalingen in de Wtl in loonaangiften veilig kunnen worden gesteld. Conclusie: de financiële belangen van uw cliënt zijn afhankelijk van de acties die uw salarisadministratie op het juiste moment moet nemen.
03-10-2016


Een werknemer met een verklaring geen privégebruik probeert een bijtelling te voorkomen door tijdens vakanties de auto van de werkgever te huren. Hiertoe sluiten de werkgever en werknemer ook huurovereenkomsten met elkaar. Het Hof in Amsterdam oordeelt dat de gereden vakantiekilometers ‒ ondanks de gesloten huurovereenkomst ‒ toch privékilometers zijn. De huurprijs die de werknemer aan de werkgever heeft betaald, kan wel worden aangemerkt als eigen bijdrage voor privégebruik, die op de bijtelling in mindering wordt gebracht.
03-10-2016


Rechtbank Noord-Holland heeft als eerste uitspraak gedaan over het gebruikelijkheidscriterium in de Werkkostenregeling. Een werkgever wijst een voordeel uit een aandelenplan aan als eindheffingsbestanddeel en draagt daarover 80% eindheffing af. De Belastingdienst is het daar niet mee eens. Volgens de rechtbank moet eerst moet worden vastgesteld wat gebruikelijk is en vervolgens of daarvan niet in belangrijke mate (30%) is afgeweken. De Belastingdienst kan niet aantonen dat het voordeel uit het aandelenplan ongebruikelijk is. Dit geldt ook voor zijn stelling dat er een aanzienlijk tariefvoordeel wordt behaald. De rechtbank vernietigt de naheffingsaanslagen.
03-10-2016


Nieuw socialezekerheidsverdrag met China

Nederlandse werkgevers die werknemers naar China uitzenden, hoeven vanaf volgend jaar alleen nog in Nederland premies volks- en werknemersverzekeringen te betalen. Minister Asscher van Sociale Zaken heeft hiertoe op 12 september 2016 een socialezekerheidsverdrag getekend met China. In het verdrag is afgesproken dat Nederlandse bedrijven geen dubbele sociale premies meer hoeven te betalen voor hun expats in China. Ruim 900 Nederlandse bedrijven hebben inmiddels 1500 vestigingen in China. In Nederland zijn tot nu toe zo’n 500 Chinese ondernemingen actief. Ook voor hen wordt Nederland door het verdrag een aantrekkelijker vestigingsland. Het socialezekerheidsverdrag met China treedt waarschijnlijk in 2017 in werking.
19-09-2016


Een werkgever heeft toestemming gekregen voor ontslag op bedrijfseconomische gronden. De wederindiensttredingsvoorwaarde die is verbonden aan de ontslagvergunning heeft betrekking op het verbod om ‘de werkzaamheden door een ander te laten verrichten’. Daaronder valt volgens de rechtbank ook een zzp’er. De werknemer kan dan ook de opzegging laten vernietigen, omdat de werkgever in strijd met deze voorwaarde heeft gehandeld. Daaraan doet niet af dat het hier zou gaan om overname van een aflopend traject door een zzp’er. De werkgever wordt veroordeeld om loon te betalen aan de werknemer nu de arbeidsovereenkomst is blijven bestaan.
19-09-2016


Tot 1 januari 2018 kunnen werkgevers in voorkomende situaties de premiekortingen oudere uitkeringsgerechtigde, (herplaatste) arbeidsgehandicapte of afspraak banenafspraak uit de Wet financiering sociale verzekeringen toepassen. Deze premiekortingen bedragen nu € 7.000 per jaar voor het in dienst nemen van een oudere (56+) uitkeringsgerechtigde of arbeidsgehandicapte werknemer en € 2.000 voor een persoon uit de doelgroep banenafspraak. In beide gevallen mag de korting gedurende maximaal 3 jaren worden toegepast. Bij herplaatsing van een persoon uit de doelgroep kan de premiekorting gedurende 1 jaar worden toegepast. Per 1 januari 2018 sorteert een nieuw wetsvoorstel wellicht onbedoeld negatieve financiële effecten.
19-09-2016


Een werknemer wordt beschuldigd van diefstal. Reden waarom de werkgever hem uitnodigt voor een gesprek. De werknemer wil zich laten bijstaan door een juridisch adviseur. Deze kan op de voorgestelde datum niet en geeft alternatieve data aan. De werkgever stuurt een brief met de boodschap: ‘Indien u niet verschijnt beschouwen wij dit als werkweigering op grond waarvan wij mede thans ontslag op staande voet aanzeggen’. De werknemer kon het ontslag dus nog voorkomen. Omdat de werkgever het ontslag niet heeft medegedeeld op het moment dat de werknemer niet is verschenen, is er niet ‘onverwijld medegedeeld’ en daardoor is er niet rechtsgeldig op staande voet ontslagen.
19-09-2016


Een krantenbezorger was niet in dienstbetrekking, omdat hij er vrij in was om de kranten door een ander te laten bezorgen. De bezorger had een overeenkomst van opdracht afgesloten met 2 opdrachtgevers. De Belastingdienst merkte de overeenkomst aan als arbeidsovereenkomst. De bezorger hoefde echter geen toestemming te vragen aan zijn opdrachtgevers voor vervanging. Volgens de Rechtbank Gelderland ontbreekt dan de verplichting om de arbeid persoonlijk te verrichten. Als hij zijn werk niet of niet goed deed, zou ontslag volgen. Volgens de rechtbank is dat onvoldoende om van een gezagsverhouding te kunnen spreken. Het eindoordeel luidt dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.
19-09-2016


Payrollbedrijf verantwoordelijk voor arbeidsomstandighedenzorg werknemers bij inlener?

De zorg voor goede arbeidsomstandigheden krachtens de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is de verantwoordelijkheid van de feitelijke – en niet van de formele – werkgever. In het algemeen besteedt de feitelijke werkgever (de opdrachtgever) het formele werkgeverschap uit aan het payrollbedrijf. Het payrollbedrijf stelt vervolgens de werknemer(s) weer aan de opdrachtgever ter beschikking. Niet het payrollbedrijf maar de opdrachtgever dient dus de voorschriften uit de Arbowet na te leven. Wel is de opdrachtgever verplicht om de risico-inventarisatie en -evaluatie en risicobeperkende maatregelen op de arbeidsplaats van de werknemer tijdig kenbaar te maken aan het payrollbedrijf.
05-09-2016


Wat mogen werkgevers wel of niet vragen aan zieke werknemers en hoe worden de privacyregels daarbij gerespecteerd? Het antwoord op die vraag is te lezen in het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) van 21 april 2016. Werkgevers hebben onder meer gegevens van de zieke werknemer nodig voor re-integratie, het vaststellen van loon en het gebruik van financiële voorzieningen, zoals de no-riskpolis en premiekortingen. Daarnaast kan een werkgever een uitkering Ziektewet op het loon in mindering brengen, indien een werkneemster – buiten de 16-weken periode – ziek is als gevolg van zwangerschap. Maar waar mag de werkgever nu wel en niet naar vragen?
05-09-2016


Een payrollbedrijf zonder allocatiefunctie voor de premiesectorindeling kwalificeert niet als een uitzendbedrijf. Dit stelt Advocaat-Generaal mr. P.J. Wattel van de Hoge Raad in een recente conclusie. Het payrollbedrijf betaalt daardoor niet de hogere sectorpremie in sector 52 (uitzendbedrijven), maar een lagere premie in een nader te bepalen andere sector. Anders dan een uitzendbedrijf brengt een payrollbedrijf in algemene zin geen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar, en werft en selecteert het zelf geen arbeidskrachten (allocatiefunctie). Een payrollbedrijf neemt werknemers in dienst, met de bedoeling om hen blijvend bij één inlener te werk te stellen.
05-09-2016


Het UWV heeft op 1 september 2016 de cijfers en parameters voor de publieke premie Werkhervattingkas 2017 gepubliceerd. In augustus jl. is onder verzekeraars de trend zichtbaar geworden dat zij inzake het eigenrisicodragen uitsluitend pakketverzekeringen aanbieden. Dit wil zeggen dat in het geval een werkgever eigenrisicodrager voor de WGA is, wil blijven of wil worden, hij ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet (voor ZW-uitkeringen aan ex-werknemers) moet worden. Kortom, voor het gehele ZW/WGA-pakket. De werkgever gaat eveneens betalen voor aanvullende diensten, zoals re-integratie en kosten voor een geselecteerde arbodienst.
05-09-2016


Bij controles kan de Belastingdienst inzage vragen in de gehele administratie van een belastingplichtige. Indien e-mails hiervan onderdeel uitmaken, bijvoorbeeld wanneer modelovereenkomsten via een e-mail zijn vastgelegd, moeten deze ook worden overgelegd. Op de Belastingdienst rust de bewijslast dat er niet conform de modelovereenkomst wordt gewerkt. Kan de Belastingdienst dit inderdaad aantonen, dan moet hij ook nog het bestaan van een (fictieve) dienstbetrekking aannemelijk maken. Er wordt niet volgens de modelovereenkomst gewerkt als de feiten afbreuk doen aan de gemarkeerde bepalingen in de modelovereenkomst. De staatssecretaris heeft dit geantwoord op Kamervragen.
05-09-2016


Opzegging voor begin proeftijd rechtsgeldig

Een werkgever ontslaat een werknemer nog voordat de proeftijd daadwerkelijk begonnen is. Een grote opdrachtgever levert ineens minder werk aan. Dit levert volgens Rechtbank Den Haag geen misbruik van recht op of van strijd met goed werkgeverschap. De werkgever was vanwege bedrijfseconomische gronden genoodzaakt om personeel te laten afvloeien. Ook andere werknemers werden voor ontslag voorgedragen. De vorderingen van de werknemer tot schadevergoeding worden dan ook afgewezen. Dit was mogelijk anders geweest als de werkgever bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst wist van de verslechterende bedrijfseconomische omstandigheden.
08-08-2016


Opvolgend contract na beëindigingsovereenkomst eindigt niet

Werkgever en werknemer beëindigen via een vaststellingsovereenkomst de arbeidsrelatie tijdens de re-integratie van de zieke werknemer. De werknemer is op dat moment niet meer geschikt voor zijn functie. Daarop wordt een tijdelijk arbeidscontract gesloten voor een interne functie. De werknemer betwist vervolgens het einde van het arbeidscontract van rechtswege. Er is sprake van een ‘opvolgende arbeidsovereenkomst’ waardoor werknemer rechtsbescherming geniet. De beide functies liggen in elkaars verlengde, aldus Rechtbank Den Haag. Minder uren, minder loon en intern opereren in plaats van extern zijn een gevolg van de arbeidsongeschiktheid. Dit betekent niet dat er sprake is van een veranderende functie. De arbeidsovereenkomst van de werknemer is dan ook niet van rechtswege geëindigd.
08-08-2016


In 2016 en 2017 prioriteit aan vraaggestuurde herbeoordelingen door achterstand bij UWV

Door een tekort aan verzekeringsartsen bij het UWV is er een achterstand ontstaan in de herbeoordelingen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bij het UWV. Daarom geeft het UWV in 2016 en 2017 prioriteit aan de vraaggestuurde herbeoordelingen. Dit zijn de herbeoordelingen die naar aanleiding van wijzigingen plaatsvinden op initiatief van gerechtigden, hun werkgevers en verzekeraars van werkgevers die eigenrisicodrager voor de WGA zijn. Er vinden daardoor tijdelijk minder professionele herbeoordelingen plaats (herbeoordeling op initiatief van het UWV zonder dat wijzigingen zijn opgetreden). Bij nieuwe uitkeringen wil het UWV vanaf 2017 gemiddeld twee keer per jaar persoonlijk contact hebben met de gerechtigde.
08-08-2016


Een onderneming die hoofdzakelijk gevelreinigingswerkzaamheden verricht en reparatie van voegen als bijkomende activiteit uitvoert, viel volgens de Stichtingen Bedrijfspensioenfonds-, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds- en Aanvullingsfonds voor de Bouwnijverheid verplicht onder de werkingssfeer van het Bedrijfspensioenfonds Bouw (Bpf Bouw). De ondernemer is daardoor verplicht premies te betalen aan het Bpf Bouw. De vordering van de Stichtingen moet worden afgewezen, oordeelt de kantonrechter Rotterdam. De Stichtingen hebben onvoldoende aangetoond dat het feitelijk doel van de onderneming is het uitvoeren van bouwwerkzaamheden in plaats van gevelreiniging.
08-08-2016


Vanaf eind 2015 zijn er ruim 3.500 modelovereenkomsten voorgelegd aan de Belastingdienst. Op 1 juli 2016 zijn er 2.400 door de ‘taskforce DBA’ behandeld. Hiervan zijn er 800 ingetrokken en 650 staan op het punt afgehandeld te worden. Van de 950 beoordeelde overeenkomsten zijn er 200 (21%) ‘goedgekeurd’ en 750 (79%) ‘afgekeurd’. Dat laatste betekent dat de Belastingdienst geen zekerheid kon geven dat de overeenkomst altijd tot werken buiten dienstbetrekking zou leiden. Op de website van de Belastingdienst staan inmiddels 10 algemene modelovereenkomst en 32 modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen.
08-08-2016


Is een werkgever verplicht arbozorg te betalen of mag hij iets inhouden op het loon?

Weet u het antwoord op deze simpele vraag uit de praktijk? Krachtens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is de werkgever wettelijk verplicht om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, een verzuimbeleid en verzuimbegeleiding door een bedrijfsarts. Vanuit die wettelijke bepaling dient de werkgever ook de kosten te betalen van zijn wettelijke verplichtingen. Op grond van artikel 44 van de Arbowet mogen de kosten die verbonden zijn aan de naleving van regels die bij of krachtens de Arbowet zijn gesteld, niet ten laste komen van werknemers. Kortom, de werkgever mag geen ‘eigen bijdrage’ op het loon inhouden voor de kosten van een risico-inventarisatie en -evaluatie, het inhuren van een bedrijfsarts of arbodienst.


Een werkgever zegt na het verkrijgen van de ontslagvergunning ‒ na twee jaar ziekte van de werkneemster ‒ het dienstverband met haar op. Het UWV weigert haar alsnog een uitkering na 10 maanden arbeidsongeschiktheidsuitkering, waarop zij zich weer beschikbaar stelt om haar arbeid te verrichten. De werkneemster zegt geen opzeggingsbrief te hebben ontvangen en de werkgever kan rechtsgeldige opzegging niet aantonen. Een loonstrook met eindafrekening en datum uitdiensttreding levert onvoldoende bewijs op. De werkneemster kan geen medische stukken overleggen, waaruit blijkt dat zij weer geschikt is voor de door haar uitgeoefende functie. Daarom wordt haar loonvordering afwezen.
11-07-2016


Soms kan een zieke werknemer om medische redenen niet meer zijn eigen of passend werk bij zijn eigen werkgever verrichten. De werkgever is dan verplicht om een extern re-integratietraject (Spoor 2) in te kopen en op te starten. Hiermee voorkomt hij oplegging van een loonsanctie (loon over het derde ziektejaar) door het UWV. Veel door het UWV opgelegde loonsancties worden veroorzaakt doordat werkgevers niet, te vroeg of te laat een Spoor 2-traject inzetten. De minister van SZW overweegt de volgende maatregel. Het wel of niet (en het moment van) inzetten van een Spoor 2- traject wordt de keuze van werkgever en werknemer, op basis van advies van de bedrijfsarts.
11-07-2016


Start bedenktermijn bij beëindigingsovereenkomst betwist

Een werknemer kan binnen 14 dagen (bedenktermijn) na de totstandkoming van een beëindigingsovereenkomst nog ontbinden. Twee rechters oordeelden verschillend over het ingangsmoment van die bedenktermijn. Volgens de ene rechter is dat het moment van ondertekening van de vaststellingsovereenkomst, volgens de andere het moment van overeenstemming tussen de advocaten (e-mail met bevestiging overeenstemming). Tussen het moment van een akkoord en de werkelijke ondertekening van de overeenkomst kunnen wat dagen verlopen; onzekerheid troef dus! Het blijft daarom zaak dat er zo snel mogelijk na overeenstemming een beëindigingsovereenkomst wordt ondertekend.
11-07-2016


De Belastingdienst controleert vanaf het 7e tijdvak of in de aangifte loonheffingen de aangegeven sector gelijk is aan de bij de Belastingdienst geregistreerde sector. Dit heeft de Belastingdienst op 1 juli 2016 bekendgemaakt op het Forum Fiscaal Dienstverleners. De sector wordt bij de eerste aanmelding door de Belastingdienst vastgesteld en staat in de beschikking sectoraansluiting die de Belastingdienst naar de werkgever stuurt. Als de werkzaamheden van een werkgever wijzigen, moet dat worden doorgegeven aan de Belastingdienst. Het toepassen van een ‘onjuiste’ sectorpremie kan leiden tot naheffingen en boetes.
11-07-2016


Is uw klant, werkgever, eigenrisicodrager voor de WGA? Vanaf nu heeft hij de mogelijkheid om de aan hem toegezonden beslissingen, financiële documenten en risico-overzichten direct te bekijken binnen het werkgeversportaal van het UWV. Het enige dat uw klant hiervoor moet doen, is het aanvragen van een account. Dit kan gemakkelijk via www.uwv.nl worden geregeld. Het werkgeversportaal biedt tevens de mogelijkheid om verzuimmeldingen digitaal aan het UWV te leveren. Ook kunnen formulieren worden geüpload en gedownload en het doelgroepenregister kan er worden geraadpleegd. Dit zorgt er niet alleen voor dat procedures worden versneld, maar ook dat voorzieningen sneller kunnen worden aangevraagd.
27-06-2016


De Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft niet alleen het ontslagrecht geïntroduceerd, maar ook een aantal nieuwe (korte) vervaltermijnen. Nog niet iedereen beseft dat. Zo had een werkgever na toestemming van het UWV de arbeidsovereenkomst opgezegd met ingang van 1 november 2015 (= einde op 31 oktober 2015). De bevoegdheid om een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter om dit aan te vechten, vervalt echter twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Het verzoekschrift kwam binnen bij de rechtbank op 1 januari 2016 om 00.00 uur en is daarmee (weliswaar minimaal) te laat binnen. Daardoor verviel het recht van de werknemer.
27-06-2016


Een werkgever sloot met een werkneemster een contract; een zogenoemde voorovereenkomst. Hierin was bepaald dat er pas sprake was van een arbeidsovereenkomst, zodra de werkgever de werkneemster oproept en zij daaraan gehoor geeft. De eerste keer werd de werkneemster opgeroepen voor de duur van het zwangerschapsverlof van een werkneemster. Dat contract eindigde daarna van rechtswege. Vervolgens stelt de werkgever (uit medelijden met de werkneemster) haar wekelijks, zonder einddatum, te hebben opgeroepen. Hier heeft de werkneemster gehoor aan gegeven. De kantonrechter in Amsterdam stelt vast dat door die handelwijze van de werkgever meer dan drie arbeidsovereenkomsten zijn ontstaan. Daardoor is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
27-06-2016


Een volledig en duurzaam arbeidsongeschikte werknemer kan momenteel na 3 weken arbeidsongeschiktheid een IVA-uitkering aanvragen. Het UWV kan deze uitkering vervolgens na 13 weken arbeidsongeschiktheid toekennen. Deze uitkering is ook voor werkgevers van belang, omdat hiermee de (resterende) re-integratieverplichtingen vervallen en een eventuele loonsanctie. Maar het belang zit ook in de compensatie van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte en het feit dat een IVA-uitkering voor de premies niet wordt toegerekend aan werkgevers. Zonder adequaat verzuimreglement kan de werkgever ‒ indien een werknemer geen IVA-uitkering wil aanvragen ‒ niets doen om zijn genoemde belangen veilig te stellen.
27-06-2016


Werkgevers mogen de kosten voor huisvesting en de zorgverzekering toch inhouden op het minimumloon. De werknemer moet de werkgever hiervoor dan wel machtigen. In de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is een verbod opgenomen op inhoudingen op het minimumloon. Na kritiek op dit onderdeel kondigde minister Asscher eerder dit jaar aan dat hij een uitzondering wil opnemen voor huisvestings- en zorgkosten en voor werknemers in de sociale werkvoorziening. Bovendien werd dit onderdeel van de WAS uitgesteld tot 1 januari 2017. De uitzonderingen zijn nu opgenomen in het ‘Ontwerpbesluit wijziging Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag’. Wat mag er worden ingehouden?
27-06-2016


Veel studenten en scholieren gaan rond de vakantieperiode aan de slag. De een zal daarbij kiezen voor een flinke vakantiebaan, terwijl de ander wellicht voorkeur heeft voor een zaterdagbaantje. Ongeacht de keuze van de betreffende student of scholier zal hij of zij in de ene maand veel uren werken en in de andere maand maar heel weinig (of zelfs geheel niet). Belangrijke oorzaak daarvan is het feit dat studenten en scholieren zelf nog een bepaalde periode met vakantie gaan. De vraag is dan: welke tijdvaktabel moet er worden toegepast?
13-06-2016


Het UWV heeft ten onrechte toestemming voor ontslag geweigerd door het afspiegelingsbeginsel onjuist toe te passen. Dit oordeelde het Gerechtshof in Amsterdam in een recente uitspraak. Het UWV had het afspiegelingsbeginsel voor alle vestigingen tezamen van de werkgever toegepast, maar volgens het Ontslagbesluit had dit beginsel per afzonderlijke vestiging van de werkgever moeten worden toegepast. Daardoor heeft het UWV onrechtmatig gehandeld jegens de werkgever. De consequentie hiervan is dat het UWV aansprakelijk is voor de schade van de werkgever.
13-06-2016


Werkgever en werknemer wijzigen tijdens de tweede arbeidsovereenkomst de arbeidsvoorwaarden, gezien de promotie van administratief naar juridisch medewerker. Daarna wordt nog een arbeidsovereenkomst gesloten. Is daardoor uiteindelijk een vierde contract ontstaan ‒ en daarmee dus ook een dienstverband voor onbepaalde tijd? Als de arbeidsvoorwaarden in een tijdelijke arbeidsovereenkomst tussentijds wijzigen, levert dat geen nieuwe, opvolgende arbeidsovereenkomst op. Het is in dit kader ook niet relevant dat de werknemer door zijn promotie al dan niet substantieel andere werkzaamheden is gaan verrichten. Hierdoor is geen contract voor onbepaalde tijd ontstaan.
13-06-2016


De premie Werkhervattingkas bestaat op dit moment uit de premiecomponenten ZW, WGA-vast en WGA-flex. Per 1 januari 2017 worden de componenten WGA-vast en WGA-flex samengevoegd tot één premie WGA. Deze omzetting heeft voor kleine werkgevers geen gevolgen, maar voor bepaalde middelgrote werkgevers wordt de premie WGA 0,04% hoger. Voor grote werkgevers vanaf een premieloon van circa € 16 miljoen zijn de effecten groter. Omdat de uitzendsector veel met flexibele werknemers werkt, was daar een hogere maximumpremie WGA van toepassing. Deze hogere maximumpremie WGA voor de uitzendsector wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. De aanvraagtermijn voor bestaande eigenrisicodragers WGA is verlengd naar 31 december 2016.
13-06-2016


Een werkgever mag loon uit vroegere dienstbetrekking aanwijzen als eindheffingsloon. Dit schrijft de Belastingdienst in het Handboek Loonheffingen 2016. Een transitievergoeding is een voorbeeld van loon uit vroegere dienstbetrekking, dat een werkgever dan ten laste van de vrije ruimte mag brengen. Voorwaarde is dat er voldaan moet zijn aan de gebruikelijkheidstoets. Daarnaast moet het loon uit vroegere dienstbetrekking samen met het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking worden betaald. Dit zal het geval zijn in de meeste ontslagsituaties waarbij ook een eindafrekening plaatsvindt. Maar is de voornoemde transitievergoeding nu belast of niet?
13-06-2016


Het komt regelmatig voor dat een loonadministratie tijdens het jaar wordt overgenomen van een ander kantoor. Kiest u ervoor om de loonadministratie ‘schaduw’ te draaien en de loonaangiften opnieuw in te dienen, dan worden de eerder bij de Belastingdienst ingediende aangiften overschreven. Maar dat gebeurt niet als het nummer inkomstenverhouding niet gelijk is. Er volgt dan een naheffing, omdat de aangifte niet overschreven is. Bovendien staan de werknemers met twee inkomstenverhoudingen, en dus ook met een dubbel salaris, geregistreerd bij de Belastingdienst en in de polisadministratie.
30-05-2016


De brug-WW – die een werknemer recht geeft op een WW-uitkering bij het volgen van een opleiding – kan voortaan ook buiten de sectorplannen worden ingezet. Dit is te danken aan de per 1 april jl. verruimde Scholingsregeling WW. Om voor brug-WW in aanmerking te komen moet de werknemer aan een aantal criteria voldoen. Zo moet hij (binnenkort) een WW-uitkering ontvangen en een opleiding van maximaal 2 jaar volgen die hij nodig heeft voor zijn nieuwe baan. Bij de start van de scholing dient hij direct een arbeidsovereenkomst te krijgen van minimaal 8 uren per week.
30-05-2016


Als u overstapt op een nieuw loonpakket, of u neemt een klant over van een ander kantoor, dan kent uw loonpakket automatisch een nummer inkomstenverhouding toe. Meestal zal dit nummer 1 zijn. Er zijn echter ook loonpakketten die nummer 0 toekennen. Wat gebeurt er dan als u niets doet en de inkomstenverhouding gaat van 0 naar 1 of andersom? De inkomstenverhouding wordt dan als nieuwe inkomstenverhouding geregistreerd in onder andere de polisadministratie. De gegevens zijn dan niet langer juist geregistreerd. Bij aanvraag van een uitkering zal het UWV daar vragen over stellen en het vergt extra tijd om dat uit te leggen.
30-05-2016


Als een zzp’er hetzelfde werk doet als de werknemers van de opdrachtgever, is er per definitie sprake van een dienstbetrekking; een dergelijk geluid is nog weleens te horen. Het zou dan bijvoorbeeld niet mogelijk zijn om een zzp’er in te huren als vervanger van een werknemer. Dit berust echter op een misverstand. Als de zzp’er hetzelfde werk doet ‒ maar de voorwaarden en omstandigheden zijn anders dan bij de werknemers ‒ kan hij wel degelijk buiten dienstbetrekking werken. De staatssecretaris heeft dit bevestigd in een brief.
30-05-2016


Opdrachtgevers en zzp'ers en krijgen van de Belastingdienst tot 1 mei 2017 de tijd om te bepalen of het nodig is om met een modelovereenkomst te werken. Voor hen geldt in dit jaar wel een inspanningsverplichting; zij moeten beiden actief bezig zijn om de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat de zzp'er niet in loondienst werkt. Bijvoorbeeld door aantoonbaar met elkaar in gesprek te zijn over het gebruik van een modelovereenkomst en over eventuele aanpassingen in de werkwijze die daarvoor nodig zijn. De Belastingdienst zal in dat geval niet naheffen gedurende deze transitieperiode. Maar geldt dat in alle gevallen?
30-05-2016


Staatssecretaris Wiebes heeft een aantal vragen beantwoord over het gebruik van de modelovereenkomsten. Daarin staan bepalingen als: ‘Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in en is ook bij de uitvoering geheel zelfstandig’. Of ‘Opdrachtnemer verricht zijn werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht’. Hoe gaat de Belastingdienst controleren of er volgens deze overeenkomsten wordt gewerkt? En wat zijn de gevolgen?


Werkgever en werknemer ruziën over nog uit te betalen vakantiedagen. De aanspraak op wettelijke vakantiedagen vervalt zes maanden na de laatste dag van het kalanderjaar, tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest om vakantie op te nemen. Een paar maanden na de aanvang van de arbeidsongeschiktheid heeft de bedrijfsarts geoordeeld dat er naar een passende functie kon worden gezocht. Het moment waarop daadwerkelijk aan de re-integratie invulling is gegeven (dit ligt op een later tijdstip) is niet relevant. Dat moment valt niet samen met de verplichting tot re-integratie.


Werkgever kan schade door vertraagde vliegreis werknemer claimen

Een werkgever die schade lijdt doordat zijn werknemer tijdens een zakelijke vlucht vertraging oploopt, kan een schadevergoeding claimen bij de vliegmaatschappij. Wel gelden er – regelmatig veranderende – grenzen aan het te claimen bedrag. Dit heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ) onlangs bepaald in een arrest van 17 februari 2016. Hieruit vloeit voort dat een werkgever een vliegmaatschappij aansprakelijk kan stellen als hij met extra kosten te maken krijgt, omdat zijn werknemers door toedoen van de vliegmaatschappij pas later aan hun werk kunnen beginnen. Werkgevers die hier regelmatig mee te maken hebben, kunnen op deze wijze kosten besparen.


Sociale partners hebben besloten om het verschil tussen de maximale duur van WW- en WGA-uitkeringen van 38 maanden tot 1 januari 2016 ‒ en de kortere maximale duur van 24 maanden van die uitkeringen vanaf 1 januari 2016 ‒ te repareren in cao’s. De premies daarvoor, geschat op 0,2%, zouden op het nettoloon moeten worden ingehouden. Deze reparaties hebben namelijk geen grondslag in een wet, maar zijn privaat tussen sociale partners overeengekomen. Als gevolg van een dergelijke inhouding van premies op het nettoloon van werknemers (die maximaal het wettelijk minimumloon verdienen), zou het nettoloon door die inhouding onder het wettelijk minimumloon uitkomen.


Advies Actal: loonkostensubsidie Participatiewet langer dan 6 maanden

De Participatiewet kent een loonkostensubsidie voor de werkgever die een dienstbetrekking wil aangaan met een werknemer die niet in staat is om het wettelijk minimumloon te verdienen. Het bedrag van de loonkostensubsidie is het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde van de arbeid. Actal (Adviescollege toetsing regeldruk) heeft de staatsecretaris van SZW geadviseerd om deze loonkostensubsidie langer te laten duren dan de huidige 6 maanden, bijvoorbeeld 1 jaar. Dit in het kader van het wetsvoorstel vereenvoudiging en stroomlijning Participatiewet. Als het advies wordt opgevolgd, moet dit de administratieve lastendruk verminderen.
02-05-2016


Werkgevers (eigenrisicodragers voor de WGA) konden bij terugkeer naar het publieke bestel hun bestaande WGA-lasten (‘staartlasten’) via een uitloopclausule achterlaten bij de private verzekeraar en een lage terugkeerpremie betalen bij het UWV. Dit gaat veranderen, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Werkgevers in een dergelijke situatie moeten een publieke premie betalen, die wordt berekend op basis van hun historische WGA-lasten, zowel privaat als publiek. Grote en middelgrote werkgevers betalen bij terugkeer naar het publieke bestel daardoor meer premie dan nu, en moeten verplicht 3 jaren verzekerd blijven bij het UWV.
02-05-2016


Er komt een uitzondering op het verbod op inhoudingen op het minimumloon voor huisvesting en een ziektekostenverzekering. Dit heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd. De inwerkingtreding van het verbod wordt bovendien opgeschoven naar 1 januari 2017. Wel zullen er voorwaarden worden verbonden aan het kunnen inhouden van deze kosten op het minimumloon. Het gaat dan bijvoorbeeld om een maximumbedrag of -percentage van het WML. Aan de huisvesting kunnen kwaliteitseisen worden gesteld, waardoor alleen kosten voor gecertificeerde huisvesting in aanmerking komen.
02-05-2016


Een commissie van experts gaat de modelovereenkomsten van de Belastingdienst toetsen. De staatssecretaris van Financiën heeft dit toegezegd tijdens de behandeling van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in de Eerste Kamer. De commissie moet onderzoek doen naar de juistheid van de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomsten. Hiervoor krijgt de commissie toegang tot alle overeenkomsten die zijn voorgelegd aan de Belastingdienst. Welke voorgelegde overeenkomsten de commissie zal beoordelen om een verantwoorde uitspraak te kunnen doen, bepaalt zij zelf. De commissie brengt vóór 31 december 2016 haar eindrapport uit aan de staatssecretaris.
02-05-2016


WW-gerechtigden mogen vrijwilligerswerk doen tijdens Giro d’Italia

WW-gerechtigden zijn in beginsel tijdens het ontvangen van hun uitkering verplicht om activiteiten te ondernemen, gericht op het verkrijgen van betaalde arbeid. Betaalde arbeid vermindert immers de uitkeringslasten WW. Een aantal WW-gerechtigden heeft het UWV verzocht om bij eenmalige evenementen, in het bijzonder tijdens de Giro d’Italia op 6 mei 2016 in Apeldoorn, vrijwilligerswerk te mogen doen zonder dat dit hun uitkering schaadt. Het UWV heeft hiervoor (met een positief advies) aan de minister om toestemming gevraagd. De minister heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat hij het bedoelde verzoek onderschrijft en daarvoor toestemming aan het UWV heeft verleend.
18-04-2016


Als u overstapt op een nieuw loonpakket, of u neemt een klant over van een ander kantoor, dan kent uw loonpakket automatisch een nummer inkomstenverhouding toe. Meestal zal dit nummer 1 zijn. Er zijn echter ook loonpakketten die nummer 0 toekennen. Wat gebeurt er dan als u niets doet en de inkomstenverhouding gaat van 0 naar 1 of andersom? De inkomstenverhouding wordt dan als nieuwe inkomstenverhouding geregistreerd in onder andere de polisadministratie. De gegevens zijn dan niet langer juist geregistreerd. Bij aanvraag van een uitkering zal het UWV daar vragen over stellen en het vergt extra tijd om dat uit te leggen. Dit is te voorkomen.
18-04-2016


Een werkgever kan voor de premiekortingen het bestaande dienstverband met een (arbeidsgehandicapte) werknemer van 56 jaar of ouder niet (met wederzijds goedvinden) beëindigen, als de werknemer aansluitend een WW-uitkering ontvangt en hij deze werknemer binnen 6 maanden weer in dienst neemt. Met als enig doel om vervolgens gedurende maximaal 3 jaren € 7.000 per jaar premiekorting te kunnen benutten. Dit volgt uit wetgeving per 1 januari jl. Sommige werkgevers denken in de praktijk alweer een nieuwe, legale oplossing te hebben gevonden voor deze afgesloten mogelijkheid om de premiekorting te benutten. Zo blijkt uit de recente trainingen Personeel en Subsidie.
18-04-2016


De Belastingdienst heeft op zijn site de door de ABU en NBBU voorgelegde bemiddelingsovereenkomst gepubliceerd (ABU staat voor Algemene Bond Uitzendondernemingen, NBBU voor Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen). Als er volgens de overeenkomst van de NBBU wordt gewerkt, ontstaat er geen echte of fictieve dienstbetrekking tussen de bemiddelaar en de zzp’er. Daarbij mag de bemiddelaar wel de facturering namens de zzp’er verzorgen en een kassiersfunctie vervullen. Er wordt echter geen oordeel gegeven over de arbeidsrelatie tussen de opdrachtgever en de zzp’er. De overeenkomst van de ABU gaat nog iets verder.
18-04-2016


Strengere calamiteitenregeling een halfjaar opgeschort

De aangekondigde strengere calamiteitenregeling, waaronder vorstverlet, zou ingaan per 1 april jl. Minister Asscher komt onder meer glazenwassers en de bouwsector tegemoet door de regeling nu toch met een half jaar op te schorten. In die tijd gaat hij op zoek naar verbeteringen. Glazenwassers kunnen nu nog vanaf dag één aanspraak maken op een tijdelijke WW-uitkering bij vorst. Minister Asscher wil voortaan een wachttijd van twee weken hanteren, voordat glazenwassers in de WW mogen. Bedrijven moeten gedurende die wachttijd dan loon doorbetalen aan hun werknemers. Volgens de belangenvereniging voor de schoonmaakbranche is dat funest.
04-04-2016


Sinds 1 januari mogen werkgevers het minimumloon niet meer contant betalen. Het netto-equivalent van het minimumloon moet op een bankrekening van de werknemer worden gestort. Dit vloeit voort uit de Wet aanpak schijnconstructies. Wat een werknemer meer dan het minimumloon verdient, mag de werkgever wel contant betalen. De werknemer kan de werkgever ook machtigen om het volledige loon over te maken naar een andere bankrekening. Bijvoorbeeld naar de rekening van een schuldhulpverlener. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit in een brief aan de Tweede Kamer bevestigd.
04-04-2016


Werkgevers vragen regelmatig of een contract voor bepaalde tijd ‘gewoon’ tussentijds kan worden opgezegd met een kort briefje. Dit staat immers in het contract. Het antwoord hierop is heel duidelijk: nee, dat gaat niet! Voor een tussentijdse beëindiging zal de werkgever een vergunning nodig hebben van het UWV, of ontbinding moeten aanvragen via de kantonrechter. Dit is afhankelijk van de reden waarom de werkgever afscheid wil nemen van de werknemer. Werkgevers denken te kunnen volstaan met een simpele opzeggingsbrief, omdat in de arbeidsovereenkomst een beding tussentijdse opzegging is opgenomen. Dat is inderdaad wat misleidend.
04-04-2016


De overheid heeft in februari jl. regelhulpvoorbedrijven.nl geïntroduceerd. Hiermee kunnen werkgevers eenvoudig vaststellen of zij voor een werknemer uit de doelgroep banenafspraak recht hebben op premiekorting. De laatstbedoelde nieuwe premiekorting is per 1 januari 2016 wettelijk ingevoerd. In bepaalde gevallen lijkt deze regelhulp echter onjuist aan te geven dat er recht bestaat op deze nieuwe premiekorting. Dit gebeurt met name voor werknemers uit de doelgroep banenafspraak die vóór 1 januari 2016 bij een werkgever zijn gaan werken. De regelhulp vraagt in de digitale invulschermen namelijk niet naar de datum van indiensttreding bij een werkgever.
04-04-2016


Heeft u directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) als klant? Dan vraagt u zich waarschijnlijk ook af of de echtgenoot van de DGA, als deze meewerkt in de BV van de DGA, verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. De Belastingdienst heeft hierover een korte handreiking geschreven. Vooral de volgende constatering is voor u van belang. Als de echtgenoot onder duidelijk andere omstandigheden en (arbeids)voorwaarden werkt dan gebruikelijk is voor een werknemer, is hij niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Het is goed dat de Belastingdienst hier nu een duidelijk standpunt over publiceert.
04-04-2016


Beëindigingsovereenkomst niet rechtsgeldig

Een thuiszorginstelling sluit met een werknemer een beëindigingsovereenkomst in het kader van een reorganisatie. De werknemer wordt vervolgens een ZW-uitkering geweigerd. De werkgever had de werknemer op grond van goed werkgeverschap vooraf moeten informeren over de mogelijke gevolgen van instemming met het ontslag voor een ziektewetuitkering. Op verzoek van de werknemer vernietigt de rechtbank de overeenkomst dan ook op grond van dwaling. Als de werkneemster op de hoogte was geweest van de gevolgen, had zij deze overeenkomst niet ondertekend. De werknemer is dus nog steeds in dienst en heeft recht op salaris.
21-03-2016


Ontbinding arbeidsovereenkomst onder WWZ (blijft) lastig

Een werkgever slaagt er niet in om het ontslag op staande voet te onderbouwen. Ook ontbinding van de arbeidsovereenkomst mislukt. Volgens de rechtbank heeft de werkgever de werknemer niet tijdig in kennis gesteld van de punten waarop zij niet functioneerde, waardoor zij niet in de gelegenheid is gesteld om haar functioneren te verbeteren. Weliswaar kan worden aangetoond dat de arbeidsverhouding is verstoord, maar de werkgever heeft te weinig initiatief genomen om de vertrouwensbreuk te herstellen. De werkgever moet meer zijn best doen om de verhoudingen te verbeteren. Bijvoorbeeld door mediation (zoals de werknemer heeft gesuggereerd).
21-03-2016


In het algemeen gesproken vormt vrijgevallen fiscale oudedagsreserve (FOR) winst uit onderneming, die op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen wordt gekort. Indien de vrijgevallen FOR in hetzelfde jaar in het geheel is aangewend voor de aanschaf van een bancaire lijfrentevoorziening, wordt de vrijgevallen FOR niet gekort op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Die conclusie volgt uit een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter voor - onder meer - sociale uitkeringen. De CRvB acht het van doorslaggevende betekenis dat de vrijgevallen FOR geheel is besteed aan het treffen van een inkomensvoorziening ter compensatie van een pensioentekort.
21-03-2016


Als een dienstverband met wederzijds goedvinden middels een vaststellingsovereenkomst wordt beëindigd, is de werkgever niet verplicht om aan de werknemer informatie te verstrekken dat er bij een andere beëindigingswijze recht bestaat op een transitievergoeding. Dit betekent echter niet dat een werkgever vanuit goed werkgeverschap in het geheel geen informatieplicht heeft, zoals recent bleek uit een uitspraak van de Rechtbank Overijssel. In die zaak ging het om de beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden in het tweede ziektejaar van een zieke werkneemster, aan wie het UWV na ontslag een uitkering krachtens de Ziektewet (ZW) weigerde.
21-03-2016


De Belastingdienst beantwoordt op zijn site veelgestelde vragen over de gevolgen van het afschaffen van de VAR. Een van de vragen is bijvoorbeeld: wat moet een zzp’er nu concreet doen? De Belastingdienst antwoordt: ‘Als overduidelijk is dat de zzp'er ondernemer is, helemaal niets. Het werken met modelovereenkomsten is niet verplicht en is alleen bedoeld voor situaties waarin er twijfel bestaat over de aard van de arbeidsrelatie. Zekerheid vooraf? Gebruik dan een modelovereenkomst.’ Dit antwoord kan tot verwarring leiden. Bijvoorbeeld wanneer een ondernemer bij een van zijn opdrachtgevers niet zelfstandig kan werken, maar onder gezag. De opdrachtgever loopt dan wel degelijk een risico.
21-03-2016


Het UWV mag volgens de wet geen beschikking inzake de oplegging van een loonsanctie (loondoorbetaling bij ziekte derde ziektejaar) meer afgeven na de dag voorafgaand aan de dag waarop de wettelijke periode van 104 weken eindigt. Velen dachten dat het UWV deze fout niet meer zou maken, maar in de praktijk zijn er meerdere recente gevallen aanwijsbaar waarin dit verschijnsel nog steeds voorkomt. Inmiddels lopen er bij Fiscount (wederom) meerdere bezwaarprocedures namens werkgevers, waarbij een te laat afgegeven beschikking inzake een loonsanctie aan de orde is. Bij tijdig aan het UWV verzonden bezwaarschriften is succes verzekerd. Immers, de wet en de rechtspraak zijn duidelijk op dit punt.
07-03-2016


Eigen risico dragen voor de WGA is vanaf 1 januari 2017 alleen nog mogelijk voor de combinatie van de premieonderdelen WGA-vast en WGA-flex. Tot 1 januari 2017 kunnen werkgevers geen eigenrisicodrager worden voor de WGA-flex. Eigenrisicodragers voor de WGA-vast ‒ die op en na 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor de WGA willen blijven ‒ moeten vóór 1 oktober 2016 het eigen risico dragen voor de WGA-flex aanvragen bij de Belastingdienst. Doen die werkgevers dat niet of te laat, dan zijn zij automatisch vanaf 1 januari 2017 weer publiek verzekerd bij het UWV voor de WGA (vast en flex). Bron: Besluit 13 april 2015, Staatsblad 151 (uitstel samenvoeging WGA-vast en WGA-flex naar 1 januari 2017)
07-03-2016


Na 35 jaar huwelijk gaan een dga en zijn vrouw uit elkaar. Zij werkt als administratief medewerkster in zijn bedrijf. Na twee jaar onderhandeling mislukt de mediation en staan de echtelieden als kemphanen tegenover elkaar. De man verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met zijn toekomstige ex-vrouw, omdat de spanning tussen hun beiden voor hem te hoog is opgelopen. De vrouw heeft zich inmiddels ziek gemeld. De kantonrechter weigert de overeenkomst te ontbinden; de arbeidsrelatie is niet voldoende verstoord. Hoewel hij de privérelatie niet kan ontkennen, wordt er van de man als werkgever toch meer verwacht.
07-03-2016


Op grond van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) zijn inhoudingen op het minimumloon per 1 juli 2016 niet meer toegestaan. Ook niet met een machtiging, als door die inhouding (giraal) minder wordt betaald dan het wettelijk minimumloon. Het is wel toegestaan dat inhoudingen plaatsvinden op het meerdere loon en op de (minimum)vakantiebijslag. Het gaat erom dat het aan de werknemer betaalde loon niet onder de grens van het netto-equivalent van het wettelijk minimumloon komt. Hieronder wordt verstaan het bruto minimumloon, verminderd met de verplichte en toegestane inhoudingen. Welke inhoudingen mogen nog wel en welke niet?
07-03-2016


In de 'Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties' (Handreiking DBA) noemt de Belastingdienst de kaders die zij gebruikt om voorgelegde overeenkomsten te beoordelen. Aan de hand van 4 stappen wordt de vraag beantwoord of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden of niet. De staatssecretaris van Financiën heeft de publicatie van dit beoordelingskader toegezegd tijdens de parlementaire behandeling van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. De Handreiking lijkt echter vooral bedoeld voor adviseurs met vergaande kennis van de problematiek. De verwijzingen naar wetgeving en jurisprudentie maken de Handreiking niet echt praktisch bruikbaar voor een opdrachtgever en zzp’er.
07-03-2016


De algemeen geldende loondoorbetalingsplicht voor zieke AOW-gerechtigde werknemers is beperkt. Dit volgt uit de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd die op 1 januari 2016 is ingegaan. Doordat er is voorzien in overgangsrecht, gelden in diverse situaties verschillende perioden van loondoorbetaling bij ziekte. Dit maakt het voor werkgevers lastig om vast te stellen gedurende welke periode loon bij ziekte moet worden doorbetaald. Ook schijnt nauwelijks bekend te zijn bij welke verzekeringsmaatschappijen een verzuimverzekering voor doorwerkende AOW-gerechtigde werknemers kan worden afgesloten.
22-02-2016


Een werkgever ontslaat zijn werknemer tijdens een gesprek op staande voet. De door de werkgever ingeschakelde advocaat stuurt de werknemer vervolgens een brief waarin alleen staat dat deze op staande voet is ontslagen. Everything seems perfect. De werknemer start echter een procedure met het verweer dat er geen reden zou zijn genoemd voor het ontslag op staande voet. Aan een werknemer moet immers kenbaar zijn waarom hij/zij wordt ontslagen. Dit kan de werkgever niet (voldoende) aantonen, ook niet op een andere manier. Daarom wordt niet voldaan aan de formele eisen van de wet. Resultaat: van ontslag op staande voet is geen sprake, de werknemer heeft recht op loon.
22-02-2016


Werkgevers worden wettelijk verplicht om meer basisdiensten af te spreken (en te betalen) met de arbodienst/arbodeskundige. Dit volgt uit een bij de Tweede Kamer ingediend wetsvoorstel. De bedrijfsarts is straks ruimer bevoegd om rechtstreeks ‒ dus buiten de werkgever om ‒ te overleggen met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging en werknemers en om werkplekken te bezoeken. De werknemer mag buiten de werkgever om de bedrijfsarts bezoeken met vragen over arbeidsomstandigheden en/of gezondheid. De werkwijze van de bedrijfsarts moet worden vastgelegd in de nieuwe contracten. Er kan direct een boete worden opgelegd als contracten niet voldoen aan de nieuwe voorwaarden.
22-02-2016


De Belastingdienst heeft overeenkomsten goedgekeurd waarin staat dat de opdrachtnemer de opdrachtgever vrijwaart voor eventuele boetes of naheffingen van de Belastingdienst. Een opdrachtgever mag de loonheffing verhalen, maar de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zvw niet. Een dergelijk verhaalbeding in een overeenkomst is nietig. Sterker nog, als de opdrachtgever de premies toch verhaalt, krijgt hij een gevangenisstraf of een geldboete. Staatssecretaris Wiebes heeft toegezegd dat de Belastingdienst bij de beoordeling van voorgelegde overeenkomsten voortaan verder zal kijken dan alleen de bepalingen die van belang zijn voor de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking.
22-02-2016


Reistijd is werktijd

Heeft u ambulante werknemers in dienst? Wees er dan alert op dat zij de arbeidstijdenwet niet overtreden. Recent oordeelde het Hof van Justitie dat de tijd tussen het moment dat een werknemer van huis vertrekt naar een klant ‒ of vice versa ‒ wordt aangemerkt als werktijd. Deze tijd wordt ook niet gezien als rusttijd. Dit gegeven zegt op zich overigens nog niets over het feit of een werknemer ook beloond wordt voor deze tijd of niet. Dat hangt namelijk af van de gemaakte afspraken tussen partijen. Tot ambulante medewerkers worden ook thuiswerkers gerekend, mensen in de thuiszorg, vertegenwoordigers of klusjesmensen; allen die geen vaste werkplek hebben. Het reizen van huis naar de vaste werkplek wordt niet gezien als werktijd.
08-02-2016


De loondoorbetalingsplicht van kleine werkgevers voor zieke werknemers gaat terug van 2 naar 1 jaar. Dit heeft de Ministerraad onlangs besloten. Het tweede ziektejaar wordt voor deze werkgevers geregeld in een publieke verzekering, uit te voeren door het UWV. Werkgevers krijgen tevens de mogelijkheid om via ‘opting out’ niet aan deze publieke verzekering deel te nemen, maar dat risico ‒ desgewenst tezamen met het eerste ziektejaar ‒ privaat te verzekeren via een verzekeraar. De minister heeft over dit onderwerp op 18 december 2015 advies gevraagd aan de SER. Dit advies wordt voor de zomer verwacht, waarna een wetsvoorstel kan worden ingediend.
08-02-2016


Tot 1 juli 2015 kon een WW-uitkering gedeeltelijk eindigen als de WW-gerechtigde het werk hervatte voor een deel van het aantal arbeidsuren waarop de WW-uitkering was gebaseerd. Per 1 juli 2015 jl. is het verlies van arbeid en loon over arbeidsuren een toegangsvoorwaarde om recht te hebben op een WW-uitkering. En ‒ indien het recht op WW-uitkering is ontstaan ‒ ook op het verdere recht, afhankelijk van het inkomensverlies. Het recht op WW-uitkering eindigt geheel als de uitkeringsgerechtigde een inkomen geniet dat meer dan 87,5% is van het voor de WW-uitkering in aanmerking genomen maandloon.
08-02-2016


Een bedrijf (de uitlener) leent personeel uit aan een ander bedrijf (de inlener). Beide grote bedrijven sluiten een mantelovereenkomst met elkaar. Daarin vrijwaart de uitlener de inlener zonder voorbehoud van alle aanspraken van derden vanwege bedrijfsongevallen, die verband houden met of voortvloeien uit de opdracht tussen de uit- en inlener. De uitlener zal zich volgens de mantelovereenkomst verzekeren tegen die risico’s, maar heeft dat niet gedaan. U raadt het al: op een gegeven moment krijgt een uitgeleende kracht een ernstig bedrijfsongeval met lichamelijk letsel. Wat nu?
08-02-2016


Niet alleen de VAR wordt afgeschaft!

U zult al wel gelezen hebben dat de VAR per 1 mei 2016 wordt afgeschaft. Er geldt een overgangsperiode tot 1 mei 2017. Alleen in situaties waarin de opdrachtgever helemaal niets aan de nieuwe werkwijze en/of overeenkomst heeft gedaan, zal de Belastingdienst naheffen en boetes opleggen. Naast de VAR vervalt echter ook de fictieve dienstbetrekking voor de commissaris. Volgens staatssecretaris Wiebes weet niemand nog wat de reden was voor deze fictie. Vooruitlopend op de belastingplannen zal de staatssecretaris de fictieve dienstbetrekking dan ook per beleidsbesluit afschaffen. Bedrijven hoeven dan op de beloning voor de commissaris geen loonbelasting meer in te houden en af te dragen.
08-02-2016


Via het werkgeversportaal op de website van het UWV (www.uwv.nl) kunnen werkgevers zelf vaststellen of een aan te nemen werknemer tot de doelgroep banenafspraak behoort. Het kan voor werkgevers voordelig uitpakken om werknemers uit deze doelgroep in dienst te nemen. Voor hen kan namelijk de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer worden toegepast. De werknemers tellen mee voor het quotum arbeidsbeperkte werknemers in de quotumwet en vanaf 2016 is de no-riskpolis van toepassing.
25-01-2016


Reparatie van de kortere duur van WW- en WGA-uitkeringen per 1 januari 2016 en de te verhalen premie op het nettoloon van werknemers. Sociale partners, verenigd in de Stichting van de Arbeid, hebben decentrale cao-partijen opgeroepen om hier concrete nieuwe afspraken over te maken in cao’s. De minister van SZW heeft al aangegeven dat het UWV deze cao-afspraken niet zal uitvoeren. De Stichting van de Arbeid zoekt daarom een andere, landelijke uitvoeringsorganisatie hiervoor. Werkgevers blijven de premie betalen voor de wettelijke (kortere) WW- en WGA. Werknemers gaan de premie voor het private deel betalen; dit is het verschil tussen de cao en de wettelijke WW en WGA.
25-01-2016


Veelgestelde vraag: hoe zit het ook alweer met het personeelsfeest?

Via de Fiscofoon wordt nogal eens gevraagd hoe het personeelsfeest moet worden verwerkt. Een personeelsfeest op de werkplek wordt op nihil gewaardeerd. De ingehuurde artiest, de tent op het parkeerterrein ‒ maar ook de hapjes en drankjes ‒ zijn onbelast. Wordt er echter een maaltijd geserveerd, bijvoorbeeld een lopend buffet, dan wordt die gewaardeerd op € 3,25 (€ 3,20 in 2015). De Belastingdienst ziet het als een voordeel dat de partner ook mee mag naar het personeelsfeest. Gebruikelijk is dat de werkgever dan per werknemer € 6,50 (€ 6,20 in 2015) aanwijst als eindheffingsbestanddeel en ten laste van zijn vrije ruimte brengt.
25-01-2016


De premiekorting oudere werknemers ‒ voor werknemers die bij indiensttreding vanuit een uitkering 56 jaar of ouder zijn (tot 1 januari 2015 een leeftijd van 50 jaar of ouder) ‒ wordt maandelijks toegepast in de loonaangiften. Vanaf 1 januari 2016 mag deze premiekorting, ook in lopende premiekortingen, niet meer worden toegepast in deze situatie: de oudere uitkeringsgerechtigde heeft binnen 6 maanden voorafgaand aan de indiensttreding vanuit een uitkering een dienstbetrekking gehad bij dezelfde werkgever. Dit blijkt uit de antwoorden die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid recent heeft gegeven op vragen van onze adviseur arbeidsrecht en sociale zekerheid, Ron van Baarlen.
25-01-2016


Werkgevers betalen meer dan transitievergoeding

Ontslagzaken worden sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht vaker geschikt. Ook worden regelmatig hogere vergoedingen betaald dan de transitievergoeding. De oude kantonrechtersformule wordt daarbij weer van stal gehaald. Dit omdat werkgevers niet het risico willen lopen dat de rechter weigert te ontbinden vanwege de strengere ontslageisen die de Wwz stelt. Dat zeggen kantonrechters en arbeidsrechtadvocaten tegen de NOS. Daarmee zijn we weer terug bij af. Immers, het nieuwe ontslagrecht had als doelstelling het ontslag eenvoudiger en goedkoper te maken. Voor de minister is deze ontwikkeling echter niet een reden om nu al in te grijpen.
25-01-2016


Sluiten een werkgever en zijn werknemer een vaststellingsovereenkomst waarbij de arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden? In dat geval is er in principe geen recht op een transitievergoeding. Ook niet als hierin staat dat de beëindiging op initiatief van de werkgever plaatsvindt. Evenmin bestaat er een meldingsplicht van de werkgever om te zeggen dat er bij een andere wijze van beëindiging een recht op een transitievergoeding bestaat ‒ of dat de werknemer hierover kan onderhandelen ‒ aldus de kantonrechter. De werknemer heeft na ondertekening immers 2 weken de tijd om inlichtingen in te winnen. Er waren verder onvoldoende omstandigheden om aan te nemen dat er sprake is van dwaling, dwang of bedrog.
11-01-2016


De loondoorbetalingsplicht van kleine werkgevers voor zieke werknemers wordt teruggebracht van 2 naar 1 jaar, zo heeft de Ministerraad onlangs besloten. Dit is een aanmerkelijke verlichting voor deze categorie werkgevers. Het tweede ziektejaar wordt voor deze werkgevers geregeld in een publieke verzekering, uit te voeren door het UWV. Werkgevers krijgen tevens de mogelijkheid om via ‘opting out’ niet aan deze publieke verzekering deel te nemen, maar om dat risico ‒ desgewenst tezamen met het eerste ziektejaar ‒ privaat te verzekeren via een verzekeraar. Het wetsvoorstel hiertoe wordt dit voorjaar ingediend. De positieve effecten voor werkgevers worden niet eerder verwacht dan in 2017.
11-01-2016


Een personeels-bv waarop geen andere cao van toepassing is, valt ook onder de werking van de cao voor Uitzendkrachten (ook wel uitzend-cao of ‘Abu-cao’ genoemd). Dit heeft de kantonrechter onlangs bepaald. De gevolgen hiervan zijn tweeledig. Enerzijds zal de personeels-bv moeten voldoen aan de eisen van de cao en premies moeten betalen aan het sociaal fonds. Anderzijds biedt de cao ook voordelen. Een van die voordelen is het feit dat er voor langere tijd meerdere contracten kunnen worden afgesloten: 6 contracten in 4 jaar. Een opvallende, verstrekkende uitspraak.
11-01-2016


De Belastingdienst heeft tijdens de intermediairdagen een vraag beantwoord over de verzekeringsplicht van de partner van de DGA. De regeling aanwijzing DGA 2016 is niet op hem/haar van toepassing als hij/zij geen statutair bestuurder is en/of geen aandelen heeft. Op basis van die regeling kan dus niet worden bepaald of er sprake is van verzekeringsplicht. Dat betekent dat de gezagsverhouding volgens de Belastingdienst wordt getoetst op basis van de feiten en omstandigheden. In veel gevallen is er bij partners geen sprake van een gezagsverhouding. Bij twijfel kan een voor bezwaar vatbare beschikking worden aangevraagd bij de Belastingdienst.
11-01-2016


Als een bestelauto ook privé mag worden gebruikt, kan de werkgever in bepaalde gevallen volstaan met het afdragen van € 300 eindheffing per bestelauto per jaar. Voorwaarde is dat de bestelauto in verband met de aard van het werk doorlopend afwisselend wordt gebruikt door twee of meer werknemers. Bovendien moet het daarom lastig vast te stellen zijn óf en aan wie de bestelauto voor privégebruik ter beschikking is gesteld. Volgens de rechtbank wordt niet aan de laatste voorwaarde voldaan als een werknemer de bestelauto ’s avonds mee naar huis mag nemen en er geen verbod geldt op privégebruik. De eindheffing mag dan niet worden toegepast.
11-01-2016