Ook in 2017 kunnen sportclubs die in energiebesparing investeren in aanmerking komen voor de subsidieregeling Energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties. Met de subsidieregeling kunnen sportclubs een subsidie van maximaal € 125.000 ontvangen op de aanschaf van duurzame installaties of apparatuur. Of ze kunnen deze ontvangen voor investeringen die gericht zijn op het opwekken van duurzame energie. In aanmerking hiervoor komen sportverenigingen of sportstichtingen met een sportaccommodatie, die zijn aangesloten bij een overkoepelende sportbond. Die bond dient dan vervolgens weer aangesloten te zijn bij NOC*NSF.
16-12-2016


Het zal u vast niet zijn ontgaan. In deze periode van het jaar zijn er nogal wat uitingen die met geluk te maken hebben: boeken, losse publicaties, krantenartikelen, tv-programma’s. Dit heeft vast te maken met termen als reflectie en contemplatie, die rond de kerstgedachte hangen. Eerder meldde ik u al dat een gevoel van continu geluk als zodanig helemaal niet bestaat. Geluksmomenten daarentegen wel. Ook is al bekend dat u deze niet cadeau krijgt. Voor uw geluksmomenten zult u hard moeten werken. Uit een promotieonderzoek naar geluk is naar voren gekomen wat nu werkelijk een veelheid van geluksmomenten kan opleveren. Geld zit daar niet bij, maar wat dan wel?
16-12-2016


Vanaf 1 maart 2017 kunnen MKB-bedrijven uit de maakindustrie een Service Design Voucher aanvragen. De voucher is een waardebon waarmee de MKB’er een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling of adviesbureau. Op deze wijze wil de overheid de samenwerking tussen de maakindustrie en de creatieve sector vergroten. Enkele MKB-ondernemingen uit de maakindustrie (SBI-codes 10 t/m 33) kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Een service design project is een project waarin een vooraf gedefinieerde kennisvraag over een nieuw service-based verdienmodel aan een kennisinstelling of adviesbureau wordt voorgelegd.
16-12-2016


De nieuwe Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS) zijn voor openbare accountants in het MKB grotendeels een samenvoeging van de huidige NVAK ‘aan assurance verwant’ en de NVAK assurance. Naast de invoering van de termen en functies ‘kwaliteitsbepaler’ en ‘kwaliteitsmanager’ zijn de meeste voorschriften niet of nauwelijks veranderd. Een drietal aspecten is nieuw. Of die voor een accountantskantoor veel verschil maken, hangt af van de specifieke kantoorsituatie. Een van deze drie wijzigingen is in het vorige item behandeld: er zijn veel striktere voorwaarden gesteld aan de samenwerking tussen accountants- en administratiekantoren.
16-12-2016


Neem in de nieuwe Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS) maatregelen op waardoor accountantskantoren geen opdrachten uitvoeren buiten de reikwijdte van accountantsregels – bijvoorbeeld door naast het accountantskantoor een administratiekantoor op te richten. Het zijn onder meer de SRA en Novak die hier bij de NBA op aangedrongen hebben. De beroepsorganisatie is hierin meegegaan. Daarom is nu in de NKVS opgenomen dat het voor accountants verboden is om ‘betrokken te zijn bij de bedrijfsvoering van een accountantskantoor wanneer een netwerkonderdeel daarvan opdrachten die eigenlijk als NVKS-opdrachten kwalificeren laat uitvoeren door anderen dan eindverantwoordelijke accountants’.
16-12-2016


‘Ik ben ook niet zo’n prater’, gaf hij aan. ‘Laat mij maar gewoon mijn werk doen. Trouwens, ze luisteren niet eens naar mijn waarschuwingen. De debiteurentermijn loopt bijvoorbeeld al vrij lang steeds meer op. Daar moeten we wat aan doen. Dat roep ik al zolang. Hierdoor loopt de RC-faciliteit met regelmaat gevaar. Ik los het steeds op met kunst- en vliegwerk. Hun antwoord is dan: ‘We moeten gewoon meer omzet maken’. Ze snappen het belang gewoon niet.’ Na een tijdje met hem gesproken te hebben, kreeg ik een idee waar ik zou kunnen starten. ‘Financial coaching lijkt me een mogelijkheid.’ Hij keek me aan. ‘Dan ga jij me vertellen hoe ik mijn werk moet doen?’ Ik schoot in de lach. ‘Nee’, zei ik. ‘Het komt zelfs niet in de buurt. Ik leg het je uit.’
02-12-2016


Coachen van de financieel directeur (1)

De accountant van de onderneming verwees de financieel directeur van een cliënt door naar mij (Servaas Vrijburg). Wat was de casus? Twee mede-directieleden hadden hem coaching geadviseerd. Het bedrijf waar het hier om gaat, is een productiebedrijf met 15 medewerkers. De twee andere directieleden vonden de inbreng van deze financieel directeur te laag. De boeken waren keurig op orde, maandelijks verschenen prima overzichten, maar daar bleef het ook bij. Veel te reactief. Niet participerend genoeg. De financieel directeur herkende zich wel (enigszins) in dit beeld. Maar gaf ook aan dat wat hij wel inbracht, doorgaans niet werd opgepakt. Daardoor voelde hij zich vaak miskend.
02-12-2016


Rechtspersonen die onder de micro-criteria vallen, zullen de zeer beperkte eisen aan de openbaar te maken (te deponeren) jaarrekeningstukken waarderen. Maar voor veel externe belanghebbenden zal de summiere inrichtingsjaarrekening van een microrechtspersoon niet voldoen. Tenminste, als er gebruik is gemaakt van alle mogelijke vrijstellingen. Het is echter toegestaan om de inrichtingsjaarrekening uitgebreider uit te brengen, zonder dat de entiteit ook moet voldoen aan de uitgebreidere eisen voor publicatie.
02-12-2016


Alle actieve accountants moeten voor 1 mei 2017 de eed hebben afgelegd. Ongeveer een derde van de accountants heeft op dit moment aan die verplichting voldaan. Dit betekent dat veel collega’s nu nog naar een gelegenheid zoeken om dit op tijd geregeld te hebben. De afgelopen maanden organiseerde Fiscount met de NBA op een paar locaties een gelegenheid om de eed af te leggen. Hierbij moest steeds een vertegenwoordiger vanuit de NBA de eed afnemen. In overleg met de beroepsorganisatie zijn vanaf nu de aan Fiscount verbonden accountants Jacqueline Speet RA en Freek Zandbergen AA geaccrediteerd om de eed zelf af te nemen.
02-12-2016


Subsidie energiebesparing eigen huis

Eigenaren van particulieren woningen en appartementsrechten kunnen vanaf 15 september jl. subsidie aanvragen indien zij ten minste twee energiebesparende maatregelen nemen voor bestaande koopwoningen. Maatregelen die hiervoor in aanmerking komen zijn: dakisolatie, gevelisolatie, spouwmuurisolatie, vloer- c.q. bodemisolatie en het aanbrengen van hoogrendementsglas. Naast de bovengenoemde verplichte keuzes kan extra subsidie worden ontvangen op diverse aanvullende maatregelen. Bovendien kan bovenop de subsidie nog een bonussubsidie worden ontvangen. Meer weten? Mail naar r.teunissen@fiscount.nl of bestel onze cliëntenbrief ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’.
18-11-2016


Een accountant kan in een situatie terechtkomen waarin hij bemerkt dat een cliënt zijn naam misbruikt. Bijvoorbeeld indien een concept naar een derde toe wordt gepresenteerd als zijnde definitief. Of wanneer een globaal tussentijds overzicht – dat bedoeld is als een intern bespreekstuk voor het management van de cliënt – opeens blijkt te worden gebruikt bij een financieringsaanvraag. De accountant zal in dat geval beslist ongelukkig zijn met die situatie. Maar mag hij bijvoorbeeld de betreffende bank wel opbellen om dit te melden? Loopt hij dan niet tegen het vertrouwelijkheidsbeginsel aan?
18-11-2016


Wil uw cliënt zich (verder) positioneren op een buitenlandse markt en heeft hij hierbij fiscale en/of juridische ondersteuning nodig? Vanaf 1 oktober kan hij met een kennisvoucher een tegemoetkoming krijgen voor advies van een internationale jurist of (belasting)adviseur. Uw cliënt krijgt dan 50% tegemoetkoming in de advieskosten met een maximum van € 2.500. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit. Een voorwaarde is dat uw cliënt een zogenoemde externe deskundige inschakelt. De RVO heeft bevestigd dat de adviseurs van Fiscount aan de eisen voldoen.
18-11-2016


Voor de resultatenrekening mag van BW2 gekozen worden voor het categoriale of het functionele model. Kleine rechtspersonen mogen qua presentatie wat betreft de bedrijfsopbrengsten volstaan met het noemen van de brutomarge. Desalniettemin wordt in veel rapportmodellen toch de netto-omzet vermeld, met daaronder de kostprijs van de omzet. Dit is de systematiek conform het functionele model. Echter, dezelfde modellen gaan daarna verder met het bekende rijtje: lonen en salarissen, afschrijvingen, en overige bedrijfskosten. Deze vermenging van het categoriale en het functionele model is niet toegestaan.
18-11-2016


Subsidie energiebesparing eigen huis

Eigenaren van particulieren woningen en appartementsrechten kunnen vanaf 15 september jl. subsidie aanvragen indien zij ten minste twee energiebesparende maatregelen nemen voor bestaande koopwoningen. Maatregelen die hiervoor in aanmerking komen zijn: dakisolatie, gevelisolatie, spouwmuurisolatie, vloer- c.q. bodemisolatie en het aanbrengen van hoogrendementsglas. Naast de bovengenoemde verplichte keuzes kan extra subsidie worden ontvangen op diverse aanvullende maatregelen. Bovendien kan bovenop de subsidie nog een bonussubsidie worden ontvangen. Meer weten? Mail naar r.teunissen@fiscount.nl of bestel onze cliëntenbrief (hier doorklik maken Klik hier). ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’.
04-11-2016


Vermeld vestigingsplaats in jaarrekening

Een rechtspersoon moet in de jaarrekening onder meer de ‘zetel’ vermelden. De wet licht niet toe of dit de statutaire of de werkelijke vestigingsplaats moet zijn. De RJ is hierin echter wel duidelijk: indien de plaats van de feitelijke activiteiten afwijkt van de statutaire vestigingsplaats, moeten beide plaatsen (en adressen) worden vermeld. In de inrichtingsjaarrekening hoeft dit niet per se in de toelichting te worden opgenomen; het kan ook worden vermeld in de ‘gezamenlijk met de jaarrekening openbaar gemaakte informatie.’ Echter, zeker bij het opstellen van de deponeringsstukken kunnen de betreffende gegevens dan tussen wal en schip vallen. Het is daarom meestal praktischer om deze informatie op te nemen in het algemene gedeelte van de toelichting.
04-11-2016


Wil uw cliënt zich (verder) positioneren op een buitenlandse markt en heeft hij hierbij fiscale en/of juridische ondersteuning nodig? Vanaf 1 oktober kan hij met een kennisvoucher een tegemoetkoming krijgen voor advies van een internationale jurist of (belasting)adviseur. Uw cliënt krijgt dan 50% tegemoetkoming in de advieskosten met een maximum van € 2.500. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit. Een voorwaarde is dat uw cliënt een zogenoemde externe deskundige inschakelt. De RVO heeft bevestigd dat de adviseurs van Fiscount aan de eisen voldoen.
04-11-2016


Bij samenstellingsopdrachten waar een ervaren relatiebeheerder toeziet op de fasen opdrachtcontinuering, voorbereiding en uitvoering, ligt het zwaartepunt van de werkzaamheden van de tekenend accountant meestal bij de afrondende fase. Zeker als de relatiebeheerder de cliënt en zijn vak goed kent (en soms medevennoot is), rijst de vraag of het nodig is dat de accountant al tijdens de eerdere fasen van de opdracht een rol speelt. Of dat dit ook achteraf mag; bijvoorbeeld tijdens de definitieve review van het dossier. De accountantsregelgeving geeft in ieder geval aan dat de tekenend accountant verantwoordelijk is voor de aansturing van de opdracht, het toezicht erop en de uitvoering ervan.
04-11-2016


Is coaching iets voor mij of mijn collega’s?

Met enige regelmaat krijg ik de vraag ‘Hoe gaat dat dan, zo’n coachtraject? Heb ik daar dan echt iets aan?’ Nu kan ik u dat klinisch proberen uit te leggen, maar het lijkt me leuker om u een aantal voorbeelden te geven uit mijn praktijk. In de komende uitgaven zal ik daarom ingaan op: (1) een financieel directeur, (2) een voorzitter van een bestuur van een non-profitorganisatie en (3) een teamleider op een accountantskantoor. De cases zijn echt, maar ze zijn alle drie wel zo ‘verdraaid’ dat herkenning feitelijk niet meer mogelijk is. Hier en daar zal ik een toelichting geven op stijl en aanpak. U kunt dan prima uw eigen oordeel vormen.
21-10-2016


Kantoren worstelen met hun visie op de toekomst. Welke kant gaat het op? Welke keuzes moet u maken? Maar ook: is de huidige groep medewerkers wel geschikt voor het (advies)werk van de toekomst? Hoe krijg ik iedereen mee? Kunnen ze wel (mee)veranderen? Het zijn allemaal terechte vragen. Wat vaak vergeten wordt, is dat organisatieontwikkeling – wat nu in een veel hogere versnelling komt dan voorheen – begint met leiderschapsontwikkeling. Bent u zelf als eigenaar/vennoot wel bereid om mee te ontwikkelen? En zo ja, wat wilt u daar daadwerkelijk voor doen? Wat wilt u daarvoor laten? Zijn het alleen woorden of daadwerkelijk goede intenties? En zo ja, blijken die goede intenties ook uit uw gedrag?
21-10-2016


Notulen uitstel opmaak jaarrekening

Veel kantoren zullen tussen nu en juni 2017 voor besloten vennootschappen de conceptnotulen voor de Algemene Vergadering opstellen. In deze conceptnotulen zal onder meer aan het bestuur soms toestemming worden gegeven om de jaarrekening over 2016 later op te stellen dan de datum van 31 mei 2017. Attentiepunt daarbij is dat er voor de jaarrekeningen met een boekjaar beginnend op of na 1 januari 2016 slechts 5 maanden uitstel kan worden verleend. En dus niet meer 6 maanden, zoals dit tot heden het geval is. De uiterste termijn voor het opstellen van de jaarrekening wordt dus 10 maanden na einde boekjaar.
21-10-2016


Fiscale fraude valt onder het strafrechtelijke begrip 'witwassen'. Een accountant of belastingadviseur die signalen ontvangt dat een cliënt betrokken was bij fiscale fraude, moet in de meeste gevallen een Wwft-melding doen. Ongeacht het feit of de betreffende gelden zijn verkregen uit legale of illegale bron. Maar moet er nu ook worden gemeld als een adviseur een cliënt begeleidt bij het gebruikmaken van de inkeerregeling? In de literatuur en bijvoorbeeld ook de Richtsnoeren/handreiking Wwft, zoals opgesteld door de NBA, NOB en RB, bestaat hierover onvoldoende duidelijkheid. Na een expliciet verzoek van Fiscount heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hierop geantwoord.
21-10-2016


Diversiteit op de werkvloer

In diverse sectoren zijn de eerste tekorten op de arbeidsmarkt merkbaar. Door de digitalisering verdwijnen werkzaamheden en banen. Echter, daar komen ook weer nieuwe – andersoortige – werkzaamheden voor terug. Creativiteit en innovatie zijn dus geboden. Onderzoek laat zien dat bedrijven creatiever zijn naarmate de diversiteit op de werkvloer groter is. Medewerkers van dit soort bedrijven zijn doorgaans meer betrokken en het ziekteverzuim ligt er lager. Ongeacht de verschillen tussen jong en oud, man en vrouw, etc. Het begeleiden en managen van verwachtingen en carrièreperspectieven is wel een absoluut vereiste. Immers, niet iedereen is geschikt voor elke functie, rol of doorgroei.
07-10-2016


Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is en blijft belangrijk. Vanuit de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid voor 2016/2017 wordt er daarom subsidie voor verstrekt. Hiermee kunnen bedrijven een externe adviseur inschakelen om de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers te bevorderen. De regeling staat open van 14 tot en met 25 november aanstaande en aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De subsidie kan maximaal € 10.000 bedragen. Voor deze subsidieronde komen vier thema’s in aanmerking (zie lees meer). Heeft u eerder subsidie ontvangen uit deze regeling en wilt u opnieuw deelnemen?
07-10-2016


Hoewel de voordelen van de vereenvoudigde eisen voor jaarrekeningen van microrechtspersonen ongeveer nihil zijn, waarderen sommige cliënten de beperkte eisen aan de microdeponeringstukken wel. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat leningen aan DGA’s niet hoeven te worden toegelicht. Voor hen is het handig dat de nieuwe regelgeving ook al voor jaarrekeningen 2015 mag worden toegepast. Vervroegde toepassing van de regelgeving brengt voor de meeste microrechtspersonen wel mee dat ze vóór 31 oktober de jaarrekeningen moeten hebben opgesteld én dat de publicatiestukken dan ook binnen 8 dagen moeten worden gedeponeerd (8 november dus!).
07-10-2016


De accountantstoetsingen 2016 zijn alweer op de helft en tot nu toe zijn de bevindingen positief. Met name de resultaten van ‘zuivere samenstelpraktijken’ zijn goed. Verder valt op dat toetsers zich inderdaad, zoals aangekondigd, minder op dossiervulling richten en meer op de essentiële onderdelen van het proces. Wat ook in het oog springt, is de nadruk op de kwaliteit van de jaarrekeningen. De toetsers kijken vrij strikt naar zaken als de juiste grondslagen en datering. Maar ze kijken ook secuur of u de juiste samenstelverklaring hanteert. Uiteraard blijft het zaak om alert te zijn op specifieke (onvoldoende gefundeerde) stokpaardjes van toetsers.
07-10-2016


Bedrijven die actief zijn in de glastuinbouw kunnen tot en met 1 oktober 2016 subsidie aanvragen voor investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiënte machines, apparatuur en materialen. Voor deze regeling heeft het ministerie van Economische Zaken een budget beschikbaar gesteld van € 12.200.000. De subsidie vergoedt maximaal 25% van de aanschafkosten exclusief btw. Het minimumsubsidiebedrag is € 5.000 en het maximumbedrag kan oplopen tot € 250.000, afhankelijk van het type investering. Welke investeringen komen hiervoor in aanmerking?
23-09-2016


Accountants moeten in hun dossier de definitieve versie van de samengestelde informatie en de samenstellingsverklaring opnemen. De samenstellingsverklaring is meestal onderdeel van het accountantsrapport, dat in het begin van de rapportage is opgenomen. Twee praktische vragen: moet de handtekening van de accountant direct onderaan de verklaring worden gezet, of mag deze ook aan het einde van het accountantsrapport worden geplaatst? En: moet het dossier een exemplaar bevatten van de door de accountant getekende samenstelverklaring? Steeds meer kantoren hanteren een elektronisch dossier, en maken vanuit de rapportgenerator een pdf-kopie van het rapport, zonder handtekening.
23-09-2016


De subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid voor 2016/2017 is op 5 september jl. gepubliceerd. Binnen deze regeling wordt subsidie verstrekt voor het inhuren van een externe adviseur om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Deze subsidie kan maximaal € 10.000 bedragen. Voor deze ‘subsidieronde’ komen vier thema’s in aanmerking (zie lees meer). De regeling staat open van 14 november tot en met 25 november en aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Heeft u eerder subsidie ontvangen uit deze regeling en wilt u opnieuw deelnemen? Dat kan, maar er moet dan wel sprake zijn van een nieuw project, met een nieuwe probleemstelling. Welke adviesactiviteiten van de adviseur komen voor subsidie in aanmerking en om welke vier thema’s gaat het?
23-09-2016


In de wetgeving rond de verslaggeving van microrechtspersonen is een aantal posten niet benoemd, zoals het resultaat deelnemingen en financiële baten en lasten. Voor de NBA is dat reden om in haar voorbeeldmodel zowel bij de opbrengsten als bij de kosten een extra categorie 'Overige posten' op te nemen. Ook voor de rubricering van de Inkoop van handelsgoederen zijn meerdere keuzes te maken, elk met eigen voor- en nadelen. Het is niet toegestaan om de jaarrekening te beginnen met de brutomarge, zoals dit bij een kleine rechtspersoon wél mag. De wet (en de RJ) noemen voor de microrechtspersoon namelijk expliciet de netto-omzet als de te presenteren post.
23-09-2016


Bedrijven die actief zijn in de glastuinbouw kunnen tot en met 1 oktober 2016 subsidie aanvragen voor investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiënte machines, apparatuur en materialen. Voor deze regeling heeft het ministerie van Economische Zaken een budget beschikbaar gesteld van € 12.200.000. De subsidie vergoedt maximaal 25% van de aanschafkosten exclusief btw. Het minimumsubsidiebedrag is € 5.000 en het maximumbedrag kan oplopen tot € 250.000, afhankelijk van het type investering. Welke investeringen komen hiervoor in aanmerking?
09-09-2016


In een onderzoek werden onlangs vijf prioriteiten geselecteerd om (jong) talent aan te trekken én te behouden. Hoofdconclusie: vraag en aanbod op de arbeidsmarkt sluiten onvoldoende op elkaar aan. Jonge talentvolle werknemers (generatie Y) vinden de meeste werkgevers (generatie X) ouderwets. Er wordt in hun ogen gewerkt met ‘roestig’ gereedschap, waaronder bijvoorbeeld oubollige beoordelingssystemen. De vijf prioriteiten zijn niet nieuw. Wat vernieuwd moet worden, is de invulling daarvan. Een opwaardering van vijf prioriteiten om talent aan te trekken en te behouden.
09-09-2016


Het nieuwe jaarrekeningenrecht is voor veel kantoren aanleiding om nog eens goed te kijken naar welke informatie er nu precies in de jaarrekening moet staan. Een bekend element uit jaarrapporten is de beschrijving inzake activiteiten van de onderneming. Een dergelijke toelichting zal waarschijnlijk het inzicht in de jaarrekening vergroten, maar is het opnemen van deze informatie verplicht? In BW 2 Titel 9 zult u vergeefs zoeken naar een dergelijk voorschrift, maar dit is wel te vinden in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.
09-09-2016


Kleine rechtspersonen mogen in de jaarrekening de posten financiële vaste activa, kortlopende vorderingen, langlopende schulden en kortlopende schulden presenteren als één bedrag. In de inrichtingsjaarrekening wordt dit echter vaak gesplitst. In dat geval bestaat een van de subposten uit de vorderingen op en leningen aan participanten (en deelnemingen). Bij participanten wordt weleens aan aandeelhouders gedacht, maar de wet verwijst naar deelnemende rechtspersonen. Vorderingen op en leningen aan aandeelhouders-natuurlijke personen vallen dus onder de post Overige vorderingen c.q. overige schulden.
09-09-2016


Bent u recentelijk slachtoffer geworden van een woning- of bedrijfsoverval? Dan kunt u nu tot € 1.000 subsidie ontvangen op het nemen van preventieve maatregelen tegen nieuwe overvallen. Met het oog op de toename van het aantal woning- en bedrijfsovervallen heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie hiervoor een nieuwe subsidieregeling gepubliceerd: de Tijdelijke regeling stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen (OVERVAL). Justitie wil met deze tijdelijke regeling bewoners en bedrijven stimuleren om preventieve maatregelen te treffen die een nieuwe woning- of bedrijfsoverval zouden moeten voorkomen.
26-08-2016


Draagt u ook bij aan de Benchmark Kantoorcijfers 2016?

Onlangs hebben we u uitgenodigd om deel te nemen aan de Benchmark Kantoorcijfers 2016. Hiervoor geldt: hoe meer deelnemers, hoe waardevoller de output! Dankzij dit onderzoek kunt u kosteloos uw salarissen, tarieven en financiële getallen vergelijken met die van collega-kantoren. U kunt daarbij onder meer filteren op regio of soort kantoor. Dit levert u waardevolle informatie op. Sinds 2012 nemen jaarlijks meer dan 400 (!) kantoren deel. Vul de vragenlijst – geheel anoniem – in vóór 31 augustus 2016 en draag zo bij aan de meest representatieve benchmark onder MKB-kantoren! Bent u de inloggegevens kwijt? Mail dan naar Jantine de Boer (j.deboer@fiscount.nl); zij helpt u aan nieuwe inloggegevens.
26-08-2016


Bedrijfspanden worden meestal gewaardeerd tegen kostprijs minus afschrijvingen, maar waardering tegen actuele waarde is toegestaan. Voor beleggingspanden is waardering tegen actuele waarde veel gebruikelijker. De verwerking in de jaarrekening voor bedrijfspanden en beleggingspanden verschilt gedeeltelijk. Voor beide soorten panden geldt dat voor waardestijgingen boven de eerste waardering een herwaarderingsreserve (in combinatie met een latente belastingverplichting) moet worden gevormd. De waardeverandering wordt bij bedrijfspanden rechtstreeks in de herwaarderingsreserve geboekt. Bij beleggingspanden loopt de dotatie aan de herwaarderingsreserve via de resultatenrekening.
26-08-2016


Het fenomeen is bekend: een organisatie zonder winstoogmerk mag van de subsidiërende instantie maar een beperkt eigen vermogen hebben. Als er winst wordt gemaakt, moet de subsidie van het lopende jaar vaak gedeeltelijk worden terugbetaald of de subsidie van het volgende jaar valt lager uit. De organisatie zal daarom het behalen van winst en het vormen van eigen vermogen zoveel mogelijk proberen te vermijden door voorzieningen te vormen. Terwijl die gelden eigenlijk hoogstens zouden kunnen worden toegevoegd aan bestemmingsreserves. Of aan een bestemmingsfonds indien derden de bestemming hebben bepaald; in ieder geval een post binnen het eigen vermogen dus.
26-08-2016


Of de hier behandelde communicatietips nog even op een rijtje gezet zouden kunnen worden, luidde het verzoek dat wij als organisatie kregen. Handig voor op het bureau en daarmee af en toe te gebruiken als spiekbriefje. Een kleine moeite natuurlijk. De meeste tips zijn gemakkelijk toe te passen, maar we denken er vaak simpelweg niet aan. Het belangrijkste wat u kunt doen is: eraan herinnerd worden, proberen, toepassen. Gewoon doen. Ook reflecteren. Dus achteraf denken: ‘dat had ik (ook) kunnen doen’. Als u dat doet, zit u al in de leerstand. De communicatieve lenigheid ‒ en daarmee uw flexibiliteit op de werkvloer (en mogelijk ook daarbuiten) ‒ neemt daardoor als vanzelf toe. De tweede 10 tips.


Bent u recentelijk slachtoffer geworden van een woning- of bedrijfsoverval? Dan kunt u nu tot € 1.000 subsidie ontvangen op het nemen van preventieve maatregelen tegen nieuwe overvallen. Met het oog op de toename van het aantal woning- en bedrijfsovervallen heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie hiervoor een nieuwe subsidieregeling gepubliceerd: de ‘Tijdelijke regeling stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen’ (OVERVAL). Justitie wil met deze tijdelijke regeling bewoners en bedrijven stimuleren om preventieve maatregelen te treffen die een nieuwe woning- of bedrijfsoverval zouden moeten voorkomen.


Het NBA-plan van aanpak ‘In het publiek belang’ bevat 47 maatregelen die de controlepraktijk van niet-OOB-organisaties moeten verbeteren. Deze dienen te worden ingevoerd in de periode 2016 – 2018. Op 1 juli jl. had Fiscount 40 maatregelen hiervan opgenomen in haar kwaliteitsbeleid en bedrijfsvoering van de controlepraktijk. Daarmee loopt Fiscount wat vooruit op de streefplanning van de NBA. De eerste 30 maatregelen zijn overigens aan te merken als laaghangend fruit, omdat deze bij veel accountantsorganisaties de facto al staand beleid zijn. Bij kleinere kantoren is dit soms wat minder vanzelfsprekend, maar zij kunnen deze 30 maatregelen wel relatief simpel invoeren.


Kleinere accountantskantoren staan in de toekomst voor een flinke uitdaging wanneer zij accountancystudenten de mogelijkheid willen bieden om bij hen de praktijkopleiding Accountancy-MKB te doorlopen. In de nieuwe praktijkopleiding moet (in 3 jaren) minimaal 250 uur aan assurance-opdrachten worden besteed, met een ondergrens van 10 opdrachten. Een variant daarop bestaat uit minimaal 150 uur aan assurance-opdrachten ‒ verdeeld over minimaal 6 opdrachten ‒ en 2 contactdagen per jaar. In de versie met 250 uren mogen naast overige assurance-opdrachten ook controles van jaarrekeningen worden meegerekend. Bij de 150-urenversie tellen alleen overige assurance-opdrachten.


Kosten herstructurering niet activeren

Volgens de wet mogen de kosten van een herstructurering worden geactiveerd. Zeker als het een grondige reorganisatie betrof die noodzakelijk was om de onderneming te laten voortbestaan. In de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving wordt echter aanbevolen om de kosten rond immateriële activa alleen te activeren wanneer ze direct verband houden met identificeerbare immateriële activa. Daarbij moet u onder meer denken aan ontwikkelkosten, kosten voor het verwerven van vergunningen, van rechten van intellectuele eigendom, enzovoorts. Kosten van meer algemene aard, zoals kosten rond verhuizingen, reorganisatie, herstructurering en veel opstartkosten, kunnen volgens de RJ beter direct als kosten worden genomen.
01-07-2016


Steeds vaker verschijnen er nieuwsberichten over dreigende tekorten aan stageplaatsen. Met name het tekort aan mbo-stageplaatsen is schrijnend. Als maatschappelijk bewuste ondernemer wilt u best een steentje bijdragen op dit vlak, maar u hikt toch tegen een aantal obstakels aan. Want al zijn de stagevergoedingen veelal beperkt (tussen de € 100 en € 450 per maand), het intensieve begeleidings- en inwerkproces kost in de praktijk veel tijd. Die tijd kunt u niet aan andere werkzaamheden besteden. Om deze kosten te kunnen beperken, heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de subsidieregeling Praktijkleren in het leven geroepen.
30-06-2016


De NBA heeft recent de Handreiking Samenstellingsopdrachten gepubliceerd. De Handreiking 1136 is een uitwerking van het eerder verschenen rapport ‘Samenstellen en documentatie’ en bevat dezelfde rode lijnen. De nadruk bij een samenstellingsopdracht ligt op de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, het belang van de toepassing van professional judgement van de accountant en de vastlegging van vooral de ‘significante aangelegenheden’. De handreiking zal voor de meeste accountants geen schokkende nieuwe feiten bevatten. Wel wordt een aantal aspecten geconcretiseerd, die voorheen wat onduidelijk waren.
30-06-2016


Draagt u ook bij aan de Benchmark Kantoorcijfers 2016?

Onlangs hebben we u uitgenodigd om deel te nemen aan de Benchmark Kantoorcijfers 2016. Hiervoor geldt: hoe meer deelnemers, hoe waardevoller de output! Dankzij dit onderzoek kunt u kosteloos uw salarissen, tarieven en financiële getallen vergelijken met die van collega-kantoren. U kunt daarbij onder meer filteren op regio of soort kantoor. Dit levert u waardevolle informatie op. Sinds 2012 nemen jaarlijks meer dan 400 (!) kantoren deel. Vul de vragenlijst – geheel anoniem – in vóór 31 augustus 2016 en draag zo bij aan de meest representatieve benchmark onder MKB-kantoren! Bent u de inloggegevens kwijt? Mail dan naar Jantine de Boer (j.deboer@fiscount.nl); zij helpt u aan nieuwe inloggegevens.
30-06-2016


Of de hier behandelde communicatietips nog even op een rijtje gezet zouden kunnen worden, luidde het verzoek dat wij kregen. Handig voor op het bureau en daarmee af en toe te gebruiken als spiekbriefje. Een kleine moeite natuurlijk. De meeste tips zijn gemakkelijk toepasbaar, maar we denken er vaak simpelweg niet aan. Het belangrijkste wat u kunt doen is: eraan herinnerd worden, proberen, toepassen. Gewoon doen. Ook reflecteren. Dus achteraf denken: ‘dat had ik (ook) kunnen doen’. Als u dat doet, zit u al in de leerstand. De communicatieve lenigheid ‒ en daarmee uw flexibiliteit op de werkvloer (en mogelijk ook daarbuiten) ‒ neemt daardoor als vanzelf toe. De eerste 10 tips.
17-06-2016


Na een aantal jaren begint voorzichtig een beeld te ontstaan over de sancties die het Bureau Financieel Toezicht (BFT) oplegt aan instellingen die de Wwft niet afdoende naleven. Vooral de boetes op het niet melden van een gesignaleerde ongebruikelijke transactie (of het vermoeden daarvan) zijn pittig. Ook voor een kleiner accountants-, administratie- of belastingsadvieskantoor kan dit zomaar een bedrag tussen de € 5.000 en € 15.000 zijn. Dergelijke boetes worden soms al opgelegd bij een eerste vergrijp. Zelfs als het niet melden meer te maken heeft met onkunde van een instelling over de meldplicht dan met opzet.
17-06-2016


Steeds vaker verschijnen er nieuwsberichten over dreigende tekorten aan stageplaatsen. Met name het tekort aan mbo-stageplaatsen is schrijnend. Als maatschappelijk bewuste ondernemer wilt u best een steentje bijdragen op dit vlak, maar u hikt toch tegen een aantal obstakels aan. Want al zijn de stagevergoedingen veelal beperkt (tussen de € 100 en € 450 per maand), het intensieve begeleidings- en inwerkproces kost in de praktijk veel tijd. Die tijd kunt u niet aan andere werkzaamheden besteden. Om deze kosten te kunnen beperken, heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de subsidieregeling Praktijkleren in het leven geroepen.
17-06-2016


Wanneer een accountantskantoor voorheen een administratiekantoor overnam, werden de medewerkers en cliënten meestal gewoon opgenomen in de accountantspraktijk. Nu kiezen accountantskantoren er steeds vaker voor om het administratiekantoor te laten bestaan. Simpelweg om hiermee een andere doelgroep te kunnen bedienen. Er is zelfs een zichtbare tendens dat accountantskantoren naast de eigen organisatie een administratiekantoor oprichten. Dit vanuit de gedachte dat een administratiekantoor goedkoper kan werken. Wel moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan, om te voorkomen dat de administratietak alsnog onder de accountantsregelgeving valt.
17-06-2016


U heeft uw cliënt net uitleg gegeven over een fiscaal vraagstuk. ‘Die belastingen zijn werkelijk absurd in Nederland’, is de reactie van uw cliënt. ‘Ja, belachelijk inderdaad en dan zijn de tarieven al flink gedaald de afgelopen 20 jaar’. Uw cliënt reageert daarop met: ‘Ik zei niet belachelijk en ik had het ook niet over de tarieven’. ‘Oh, wat bedoel je dan?’. Dit is precies de juiste vraag. Vraag eerst containerbegrippen uit. Kijken we naar deze casus, dan zou uw cliënt onder het begrip ‘absurd’ weleens heel wat anders hebben kunnen verstaan dan u: tarieven te hoog, of juist te laag, te ingewikkelde regelgeving of wellicht gewoon onlogisch. Wellicht had hij het over de termijnen en ga zo maar door.
03-06-2016


De originele Leidraad Horizontaal Toezicht (HT) van de Belastingdienst stamt uit 2011. Op basis van de opgedane ervaringen tot nu toe is deze nu geactualiseerd en aangevuld met iets specifiekere en uitgebreidere toelichting op onderdelen. Ook bevat deze een opvallende nieuwe bepaling: HT-cliënten zeggen als onderdeel van het convenant toe om tijdig te betalen en om eventuele betalingsonmacht tijdig te melden. Belangrijk om te weten: dit impliceert niet dat de intermediair van deze HT-cliënt opeens medeverantwoordelijk is voor diens betalingsgedrag.
03-06-2016


Wat bent u eigenlijk? Een manager of een leidinggevende? In de praktijk komen deze twee functies vaak in één persoon samen. Zeker in het MKB. Toch is het goed om stil te staan bij de verschillen in deze twee functies. Een manager heeft als belangrijkste opdracht om de bedrijfs- of afdelingsdoelstelling(en) te halen. De mensen en middelen zijn daarbij haar of zijn gereedschap. Wat nodig is, is doelgerichtheid. Een leidinggevende heeft als belangrijkste opdracht leidinggeven aan individuen en/of een team. De ontwikkeling van de mens in zijn werk staat daarbij voorop.
03-06-2016


Na jaren met verlies heeft een BV weer (een vrij stevige) winst gemaakt. Na toevoeging hiervan per einde boekjaar aan de overige reserves is de stand daarvan zelfs weer positief. Door de matige voorgaande jaren is er echter een stevige achterstand ontstaan wat betreft de uitbetaling van dividenden aan de houders van cumulatief preferente aandelen (cum prefs). Deze houders stellen dat het positieve saldo van de overige reserves aan hen moet worden uitgekeerd. Het bestuur stelt daarentegen dat de liquiditeitspositie van de vennootschap nog veel te zwak is om uitkeringen te kunnen doen. Wat nu?
03-06-2016


Een kantooreigenaar vroeg mij laatst wat hij moest doen. Een van zijn veelbelovende medewerkers had hij een grote moeilijke klus gegeven. Maar er komt niks terug. Dan is hij weer te druk, dan wacht hij weer op informatie. Ik denk dat ik me vergist heb’. ‘Waarin precies?’, vroeg ik. ‘Nou, in deze medewerker. Ik dacht dat hij het aankon’. ‘Dat hij wat precies aankon?’ vroeg ik. Deze cliënt begon mij duidelijk irritant te vinden. ‘Je snapt toch wel wat ik bedoel?’. ‘Nou nee, en eerlijk gezegd weet je het zelf ook niet volgens mij. ‘Nu moet je ophouden!’. ‘Nou, ik wilde eigenlijk net beginnen. Zullen we even gaan zitten?’ Weten waar dit naartoe gaat?
20-05-2016


In het geval vennoten, maten of DGA’s ruziën ‒ waarbij de situatie meestal richting het gesprek van een van beiden gaat ‒ weten adviseurs wel dat ze op hun tellen moeten passen. Het standaard stappenplan is dan: de vertrekkende partij laten weten dat je als adviseur niet meer geloofwaardig de belangen van beide partijen kunt behartigen. En kenbaar maken dat je vanaf nu de belangen van de voortzettende vennoot behartigt en dat je de andere vennoot dringend adviseert om een eigen adviseur in te schakelen. Uit twee recente tuchtrechtspraken (van de Accountantskamer) komt de suggestie dat het soms beter is om nog een stap verder te gaan.
20-05-2016


Wat gebeurde er nou? Hij was ontzettend uit zijn slof geschoten. Hij was zelfs een beetje geschrokken van zichzelf. Zijn collega’s hadden de stukken niet of amper gelezen voor de maatschapsvergadering. Dat gebeurde helaas wel vaker. Maar nu ging het echt even mis. Een enkeling gaf hem wel gelijk, maar vond zijn reactie zwaar overdreven. Hij was daarna het kantoor uitgelopen om even een luchtje te scheppen. Het was niet de eerste keer dat dit gebeurde, maar zo heel vaak kwam het toch ook weer niet voor. Zou hij overspannen raken, of had dat er niets mee te maken en was hij morgen weer de oude?
20-05-2016


Accountants weten straks bij een toetsing beter waar ze aan toe zijn. Dit is te danken aan een beleidsnotitie van de Raad voor Toezicht, die een aantal verbeteringen bevat voor de toetsingspraktijk. Deze notitie is onder meer tot stand gekomen op basis van gesprekken hierover met Auxilium, Full Finance en Fiscount. Een van de verbeteringen: accountantskantoren waarbij tijdens de (her)toetsing significante tekortkomingen worden gesignaleerd die zij op korte termijn kunnen herstellen, krijgen hiertoe de kans. Hiervoor wordt het eindoordeel van de toetsing aangehouden; bij een afdoende herstel van de tekortkomingen kan de toetsing dan alsnog resulteren in een voldoende.
20-05-2016


Negatief gedrag zal leiden tot ongewenst gedrag van uw collega’s. Het aantal spelregels en pogingen om dat ongewenste gedrag terug te dringen, doet nauwelijks ter zake. U zult het goede voorbeeld moeten geven. Niet te veel successen opeisen. De missers ook niet toerekenen aan anderen. Geen belangrijke plek op de foto opeisen. Niet te veel in (de grote) IK praten. U doet het namelijk niet alleen. Zelfoverschatting die gepaard gaat met (non)verbaal dedain leidt tot egocentrisme en narcisme. Resultaat? Mensen geven u geen eerlijke feedback en ze nemen u ook niet echt serieus. Wat kunt u veel beter doen?
29-04-2016


Het komt nog steeds voor. Frisse bestuurders van bijvoorbeeld een kleine stichting met een ‘goed doel’, die tot hun schrik opmerken dat de statuten voorschrijven dat een accountant de jaarrekening moet onderzoeken. Vaak staat er dan gelijk bij dat een accountant hierover moet rapporteren in onder andere de vorm van een verklaring over de getrouwheid van de onderzochte stukken. Dat een samenstellingsverklaring in deze situatie niet voldoet, mag duidelijk zijn. Het is echter de vraag of een dure accountantscontrole kan worden ontlopen door de accountant een (minder vergaande) beoordelingsopdracht te verstrekken. Helaas is dit geen optie.
29-04-2016


De volgende casus diende zich een tijd geleden bij mij – in mijn rol van mediator – aan. Tussen twee compagnons deed zich het volgende conflict voor: ‘We zouden hetzelfde rijden, dat was de afspraak’. ‘Dat doen we ook. Doordat ik deze auto één jaar langer rijd, zijn de kosten precies gelijk. Wat zeur je nou? Ik heb het cijfermatige overzicht erbij gedaan’. ‘Nee, Cees, je marchandeert. Dit was niet de afspraak! Blijkbaar verschillen onze waarden totaal’. Beide compagnons hebben slaande ruzie. Maar waar gaat de ruzie over? Over normen of over waarden? Onderstaand een nadere analyse.


Het rapport ‘Samenstellen en documentatie’ van de NBA biedt handvatten om de samenstelwerkzaamheden (en de vastlegging daarvan) van jaarrekeningen van micro-rechtspersonen conform Standaard 4410 waar mogelijk te beperken. Desondanks vinden veel accountants 4410 voor sommige cliënten nog steeds onnodige ballast. Een oplossing ligt voor de hand: het kantoor accepteert geen samenstelopdracht meer van de betreffende micro-entiteit, maar alleen een opdracht administratieve dienstverlening. De cliënt moet (vallend onder BW 2 Titel 9) natuurlijk zelf wel een jaarrekening opstellen, en het risico bestaat dat dit niet gebeurt. Om als accountant niet het verwijt te krijgen dat u meewerkt aan een economisch delict, is er wel een paardenmiddel nodig.
29-04-2016


Hij was te laat. Die vervelende file ook. Vandaag had hij cursus. Hij vond het vervelend om te laat te komen. Hij kreeg het gevoel dat de hele groep hem dan zat aan te kijken als hij binnenkwam. ‘Je bent 10 minuten te laat’ had de trainster gezegd. Ja, ja, dat weet ik zelf ook wel, had hij bij zichzelf gedacht. Daarna had ze nog iets gezegd, maar dat had hij al niet meer gehoord. Met een licht rood aangelopen hoofd ging hij zitten. Hij voelde zich op zijn nummer gezet. Gek eigenlijk. Daarna had ze hem aangeboden nog even een kopje koffie te pakken. En bovendien was de rest van de dag prima verlopen en in een leuke sfeer. Harstikke leuke training eigenlijk. Dat rare begin. Wat had ze nu werkelijk gezegd?


De aangepaste voorschriften voor de financiële verslaggeving die vanaf jaarrekeningen 2016 van toepassing zijn, hebben ook enkele consequenties voor jaarrekeningen op fiscale grondslag. In de RJ-Uiting 2016-5 geeft de Raad voor de Jaarverslaggeving een actualisatie van zijn richtlijnen hiervoor. Opmerkelijk is de richtlijn dat indien een deelneming behoort tot de fiscale eenheid van de (micro of kleine) rechtspersoon, de deelneming dient te worden gewaardeerd tegen het saldo van de activa en de verplichtingen van de deelneming. Hierbij moeten die activa en passiva dan ook gewaardeerd worden tegen fiscale waarderingsgrondslagen. Deze volzin komt neer op de definitie van netto-vermogenswaarde.


De belangrijkste valkuilen van uw leiderschap zijn gelijk aan uw persoonlijke valkuilen. Daarom zijn het inzicht in ‒ en de kennis en ontwikkeling van ‒ uw eigen denken, voelen en handelen zo belangrijk. Bij gebrek aan beter (inzicht) bombarderen we onszelf vaak onbewust tot referentiepunt. En daar gaat het juist mis. Anderen zijn niet zoals u. Daarom zijn het tenslotte anderen. Daarom krijgt u anderen ook niet altijd mee en doen ze ook lang niet (altijd) wat u van hen vraagt. Onderstaand een overzicht van de vijf meest voorkomende valkuilen die we dagelijks op de werkvloer terugzien en waarvan het mooi zou zijn als u deze zou kunnen beperken.


De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft met RJ-Uiting 2016-4 ‘Richtlijn microrechtspersonen’ de definitieve versie van zijn richtlijn voor de jaarrekeningen van microrechtspersonen bekendgemaakt. Ten opzichte van de conceptrichtlijn uit 2015 – en ten opzichte van de publicaties hierover in de recente vakliteratuur – is er maar één opvallende aanpassing. De jaarrekening conform de minimumeisen voor de microrechtspersoon bevat zoals bekend normaal gesproken (vrijwel) geen toelichtingen. Volgens de RJ kunnen zich echter bijzondere omstandigheden voordoen, waardoor een dergelijke jaarrekening zonder verdere toelichtingen niet het wettelijk vereiste inzicht geeft.


U heeft een vervelende boodschap voor uw cliënt. De rekening is beduidend hoger dan afgesproken. De reden is simpel; u heeft veel meer werk moeten verzetten. Uw cliënt is zijn afspraken niet nagekomen met betrekking tot aanlevering e.d. Natuurlijk heeft u daar wel een keer iets van gezegd, maar daar bleef het dan ook bij. Uw cliënt komt binnen en is totaal aangeslagen. Zijn vrouw heeft een ander. Teleurstelling, verdriet en boosheid wisselen elkaar af. De bespreking zou eigenlijk gaan over een moeilijke financieringsaanvraag, maar uw cliënt geeft aan dat het hem allemaal gestolen kan worden. Het interesseert hem 'geen bal (meer)'. En nu?
01-04-2016


Bij micro-rechtspersonen mogen alleen materiële vaste activa, immateriële vaste activa (onder speciale voorwaarden) en agrarische voorraden op actuele waarde worden gewaardeerd. Effecten dus niet. Indien de portefeuille voorheen werd gewaardeerd op actuele waarde, zal deze bij overgang naar het regime voor micro-rechtspersonen moeten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde (meestal: de beurskoers). De verwerking van een dergelijke stelselwijziging gebeurt retrospectief. De cijfers van de beginbalans van de jaarrekening waarin het nieuwe stelsel voor het eerst wordt toegepast, moeten dus worden herrekend.
01-04-2016


Het vorige week uitgebrachte rapport over de documentatie-eisen bij samenstelopdrachten conform Standaard 4410 valt niet tegen. Het zal de werkwijze van de meeste accountantskantoren niet op de kop gooien, maar geeft wel nuttige handvatten voor de uitvoerende fase. Opvallend is de nadruk op de werkzaamheden rond ‒ en vastlegging van ‒ significante bijzonderheden. Het rapport nuanceert de stelregel ‘niet gedocumenteerd is niet gedaan’; dit adagium getuigt volgens de opstellers van het rapport meer van een assurancehouding. Een aantal aspecten moet het dossier altijd bevatten, maar voor veel zaken is vastlegging niet noodzakelijk als een bepaalde omstandigheid zich níet voordoet.
01-04-2016


Veel kenmerken van ‘oud’ leiderschap werken vandaag de dag niet meer. Ik noem er enkele. Het te zeer benoemen van verschillen en problemen, zonder de overeenkomsten en oplossingen. Indirect straalt u daardoor onvoldoende veerkracht uit. U wordt gezien als een mineur-leider. Een gemeenschappelijke vijand kan soms nog helpen, maar momenteel huist die gemeenschappelijke vijand juist in de bedrijven zelf: verandering! Dat gaat hem dus ook niet worden. Oneigenlijke vijanden benoemen (uw grootste concurrent of de Big Four; ik kom het wekelijks tegen) is weer te kneuterig. Daar trapt niemand meer in. Ook grote woorden zijn helemaal uit. Maar wat werkt dan wel?
01-04-2016


De dotatie voorziening dubieuze debiteuren wordt in de meeste jaarrekeningen geplaatst onder de verkoopkosten. Een enkele vennootschap boekt de voorziening af van de omzet. Dat is echter slechts in uitzonderlijke gevallen correct. Wanneer goederen onder voorbehoud van betaling zijn geleverd ‒ en in bijzondere situaties waarin de vennootschap is opgelicht ‒ zou kunnen worden onderbouwd dat de omzet niet daadwerkelijk is gerealiseerd. In de meeste gevallen staat het eventuele feit dat debiteuren niet betalen los van het feit of er omzet is behaald. De dotatie moet dan worden opgenomen in de kosten.
01-04-2016


Bij de waardering van aandelen in vennootschappen moet ook rekening worden gehouden met schulden. Immers, als de koper van de aandelen alle verplichtingen van de vennootschap overneemt, neemt hij dus ook de schulden over. Het is dus zinvol om eens na te denken over de economische waarde van een schuld. Bij het waarderen van een onderneming worden de toekomstige geldstromen contant gemaakt. Dit zijn operationele geldstromen en daar zitten de rente en aflossingsbedragen niet in. In economisch opzicht is de waarde van een schuld de contante waarde van alle toekomstige rente en aflossingsbetalingen. Deze cash-out op de schuld moet contant gemaakt worden tegen een kostenvoet.
21-03-2016


Jaren geleden kreeg ik de vraag van een cliënt of ik hem kon uitleggen wat het verschil was tussen een middelloonregeling en een eindloonregeling. De vraag was voor mij glashelder. Echter, ik had geen idee wat nu precies de opdracht was. Immers, ik kon deze vraag gemakkelijk in 1 minuut beantwoorden. In woorden dan. Ik kon het ook cijfermatig uitleggen aan de hand van een concreet voorbeeld, daarbij kijkend naar de aansprakenkant. Ook was het mogelijk om een groepsregeling door te rekenen en het verschil te laten zien in de kostenkant over een bepaalde periode. Dit alles nog los van de eindeloze hoeveelheid soorten eindloon- en middelloonregelingen die er bestaan.
18-03-2016


Een kleine BV komt medio 2015 bij zijn bank ‘onder recovery’ (nog een stapje strenger dan bijzonder beheer) en gaat in het najaar 2015 op zoek naar een nieuwe financier. Een bank wil er wel in stappen, maar eist kwijtschelding van de leningen van de directie en een deel van de lening van de vorige bank aan de vennootschap. Eind 2015 zijn de gesprekken hierover vergevorderd, maar de onderhandelingen leiden pas op 8 januari 2016 tot een akkoord. Hoe moet dit worden verwerkt in de jaarrekening 2015? Omdat de oorsprong van de in 2016 gemaakte afspraken in 2015 ligt, denkt u wellicht dat de consequenties daarvan in de jaarrekening 2015 moeten worden verwerkt. Dat is niet juist.
18-03-2016


De drie slachtofferrollen – aanklager, redder en slachtoffer – die ik beschreef in de vorige editie van deze Fiscasus, vormen samen de dramadriehoek. Ik raadde u aan om uit deze driehoek te stappen, indien u erin zit. Een terechte vraag die ik op basis van dat advies kreeg, is: ‘Maar als ik daar uit stap, waar moet of kan ik dan instappen?’. Welnu, ik nodig u uit om in de zogenaamde winnaarsdriehoek te stappen. De naam is niet direct mijn keuze ‒ iets te populair ‒ maar de inhoud van deze driehoek spreekt me des te meer aan. Wat houdt de winnaarsdriehoek in?
18-03-2016


Meer dan 300 MKB-accountants hebben hun handtekening geplaatst onder het gezamenlijke voorstel van Auxilium, Fiscount en Full•Finance om de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen én de Verordening op de kosten van de kwaliteitsbeoordelingen aan te passen. De NBA zal het voorstel daarom op de ledenvergadering van 17 mei a.s. op de agenda plaatsen. Het voorstel houdt kort gezegd in dat wanneer de toetser(s) menen dat de kwaliteit van een kantoor grotendeels op orde is ‒ maar het voorlopig eindoordeel van de toetsing op een beperkt aantal (redelijk eenvoudig te corrigeren) punten toch afstevent op een onvoldoende ‒ kan worden besloten om de toetsing nog niet af te ronden.
18-03-2016


‘Ik stel voor dat we het werkoverleg anders laten verlopen. Jantje rapporteert niet meer aan Pietje, maar aan Fredje’. De vergadering is stil. Er zijn best wat zaken misgegaan, maar voor welk probleem is dit een oplossing? Ligt het aan Jantje of aan Pietje? Of ligt het aan de (organisatie)structuur? Of aan de (te beperkte) competenties die de medewerkers hebben? Zijn de vaardigheden onvoldoende of is de taak(omschrijving) helemaal niet helder? Of klopt het wel, maar wordt het niet gefaciliteerd, zodat de uitvoering afwijkt van hetgeen is bedoeld en beoogd? Kortom, waar ligt nu de bron van wat er misgaat?


Het komt regelmatig voor dat een toetsing tot een onvoldoende leidt op basis van (een combinatie van) aspecten die eenvoudig zijn te herstellen. Denk bijvoorbeeld aan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die niet helemaal aan de eisen voldoet, een waarnemingsovereenkomst die slechts mondeling is afgesproken, of dossiers die op orde zijn behalve het aspect opdrachtbevestiging en identificatie conform de Wwft. Hoewel de Raad voor Toetsing soms een oogje toeknijpt en meewerkt aan een praktische oplossing, gebeurt het vaak dat dergelijke simpel op te lossen verbeterpunten leiden tot een volledige hertoetsing, met de bijkomende onrust en kosten.


Wat te doen wanneer het boekjaar van een deelneming die tegen netto-vermogenswaarde wordt gewaardeerd, afwijkt van het boekjaar van de holding? Van een geconsolideerde jaarrekening mag u geen gegevens opnemen die meer dan drie maanden voor of na de balansdatum zijn opgenomen. Ligt de balansdatum van de deelneming maximaal 3 maanden voor of na die van de holding, dan mag u voor de consolidatie uitgaan van de jaarrekening van de deelneming. Voor holdings zonder consolidatieverplichting mag ook dan de netto-vermogenswaarde van deelnemingen worden gebaseerd op jaarrekeningen van deelnemingen, met balansdata die minder dan drie maanden afwijken van de balansdatum van de holding.


Slachtoffergedrag doet zich dagelijks op elke werkvloer voor. En ja, ook u en ik maken ons daar schuldig aan. Het is immers een menselijk beschermingsmechanisme voor als iets niet lukt of als we onze zin niet krijgen. Door een betere herkenning kunt u beter met dit soort gedrag omgaan: zowel van anderen als van uzelf! Slachtoffergedrag kan zich in drie gedaanten voordoen. De eerste gedaante is die van de Aanklager. Belangrijkste kenmerk: het ligt aan de ander. Anderen doen het niet goed, het is de schuld van de collega of zelfs de cliënt. Aanklagers zijn vaak actief in het passief zijn. Klagen bij anderen, óver anderen. Wat zijn de andere twee rollen?


In het recent verschenen consultatiedocument Nadere voorschriften Kwaliteitssystemen van de NBA zijn er ‒ als dit wordt afgezet tegen de huidige regelgeving ‒ vooral wijzigingen voor accountantskantoren met een beperkte assurancepraktijk. Voor accountantskantoren met een bezetting van maximaal 2 accountants en maximaal 5 andere medewerkers is een aantal vereenvoudigingen van de regelgeving opgenomen, die voorheen alleen golden voor non-assurancekantoren. De vereenvoudiging die het meest opvalt, is de vervallen eis dat een meerderheid van de zeggenschap in het kantoor in handen moet zijn van accountants.


In veel besprekingen, of het nu vergaderingen, cliëntgesprekken of mediationgesprekken zijn, worden vaak woorden gebruikt, waarvan we allen wel ongeveer snappen wat ermee bedoeld wordt, maar concreet kan niemand er wat mee. ‘We gaan het oppakken’ of ‘goed plan, wanneer gaan we het uitrollen?’ of ‘het gaat veel slechter dan eerst’ of ‘die vestiging loopt helemaal niet’. Het zou wel heel toevallig zijn wanneer elke deelnemer precies zou begrijpen wat er wordt verstaan onder: oppakken, uitrollen, ‘slechter dan eerst’ of ‘een niet goed lopende vestiging’. Toch vult menige vergadering of bespreking zich eindeloos met dit soort zinnen. Maar ja, wat kunt u eraan doen?
19-02-2016


Een vof is fiscaal gezien transparant. Dat zal de reden zijn dat in sommige jaarrekeningen van een besloten vennootschap met een deelneming in een vof de activa en passiva van de vof worden opgeteld bij de activa en passiva van de BV, als in een soort consolidatie. Dat is echter geen correcte verwerking. Deelnemingen in een vof, maatschap en andere maatschappijen zonder rechtspersoonlijkheid moeten net als deelnemingen in maatschappijen mét rechtspersoonlijkheid opgenomen worden onder de financiële vaste activa. De waarderingssystematiek is ‒ net als bij deelnemingen in een BV ‒ die van de netto-vermogenswaarde.
19-02-2016


Voor het waarderen van ondernemingen, of belangen daarin, is een Discounted Cashflow (DCF)-methode het meest geschikt. De economische waarde wordt berekend door de toekomstige vrije geldstromen contant te maken tegen een vermogenskostenvoet. Het aldus berekende bedrag is de economische waarde van de onderneming. Stel nu, we waarderen een adviesbureau, waarbij het businessmodel bestaat uit het declareren van advies-uren aan klanten (uren x tarief). De potentiële koper die deze onderneming beschouwt, schat in welke vrije geldstromen de onderneming gaat genereren. Op basis daarvan komt hij tot een contante waarde van 1.000. Hoe aantrekkelijk is het dan om te kopen?


Soms wordt er misbruik gemaakt van uw goedheid. Mensen houden zich niet aan afspraken of regels die voor ons allen gelden. Als dat in uw organisatie gebeurt ‒ en wellicht vaker dan één keer ‒ kunt u geneigd zijn om de regels voor iedereen maar wat strakker aan te halen. Of om algemene boodschappen uit te zenden in plaats van de juiste feedback te geven aan de betreffende persoon. Overigens allemaal zeer begrijpelijk. Daar maken we ons allen heus weleens schuldig aan. Wellicht zijn we geërgerd of gewoon moe en reageren we reactief. Best lastig als u – wellicht zelfs als leidinggevende – dan ook nog het goede voorbeeld moet geven. In vijf stappen beter omgaan met reactieve impulsen.
19-02-2016


De standaard samenstellingsverklaring kan worden aangevuld met een specifieke paragraaf om een bijzonder aspect uit de jaarrekening te benadrukken. Een bekend voorbeeld is het wijzen naar het bestaan van onzekerheid over de continuïteit. Voor andere aspecten wordt deze mogelijkheid echter zeer zelden gebruikt. Dat is jammer, want een dergelijke extra paragraaf kan heel nuttig zijn voor een signaalfunctie voor de gebruiker van de jaarrekening. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een ontvangen claim wordt betwist, waarvan de gevolgen zo moeilijk zijn in te schatten dat er geen betrouwbare voorziening voor kan worden bepaald.
19-02-2016


U kent ze wel: collega’s of cliënten die maar blijven ‘ratelen’. Ze staan continu op zenden. Ze vragen niks. Ze vertellen voornamelijk. Ze vallen ook vaak in herhaling. Of geven details een lading alsof het de hoofdzaak was. Sommige mensen nemen zoveel ruimte in tijdens een vergadering of bespreking, dat er van een echt gesprek eigenlijk geen sprake is. Als u wel de ruimte krijgt, nemen ze uw woorden niet tot zich, maar weerkaatsen ze deze. De ruimte is gevuld, maar u komt niet vooruit. Die anderen zijn er ook. U moet alles uit hen trekken. Zonder aansporing blijft het (te) stil. Hoe kunt u hier het beste mee omgaan?
05-02-2016


De Raad voor Toetsing heeft de kantoren die dit jaar zijn geselecteerd voor een toetsing hiervan op de hoogte gesteld. Kantoren die deze brief nu nog niet hebben gehad (en dit jaar ook geen hertoetsing verwachten), kunnen er dus vrijwel zeker van zijn dat ze dit jaar niet aan de beurt zijn. Kantoren die de bewuste brief wel hebben gehad en geen afdoende verzoek om uitstel indienen, zullen op een later moment (waarschijnlijk in maart) te horen krijgen wat de toetsingsdatum wordt. In de meeste gevallen zal dit in het najaar zijn, maar er wordt ook al in juni en juli getoetst.
05-02-2016


Voor een leider is het belangrijk dat hij de markt kan ‘lezen’. Hij signaleert ontwikkelingen eerder dan de ‘gewone’ medewerker en ziet zaken van veraf aankomen. Binnen interne verhoudingen vraagt dat om een goed ontwikkelde empathie. Daarover een andere keer meer. Binnen externe verhoudingen vraagt dat om inzicht in de manier waarop de betreffende markt(en), waarin de onderneming zich begeeft, is georganiseerd. De vertaling van deze signalen leidt tot strategieontwikkeling ten aanzien van toekomstige kansen. Bepaalde signalen zijn in alle markten hetzelfde, maar verschillen alleen in oplossing en tempo. Er zijn vijf belangrijke signalen.
05-02-2016


Onder de oude 4410 was het toegestaan om een rapport uit te brengen zonder hierbij een samenstelverklaring te voegen. Dit op voorwaarde dat er met de cliënt werd afgesproken dat hij de rapportage niet verstrekt aan een derde. Sommige kantoren interpreteerden de regels zó, dat er ook bij een rapport op blanco papier geen samenstelverklaring nodig was. Met als motivatie dat de betrokkenheid van het kantoor (lees: een accountant) dan extern niet bekend was. Onder de nieuwe Standaard 4410H is deze manier van werken expliciet niet meer toegestaan.
05-02-2016


U zit in een vergadering en u wilt graag de planning doornemen met enkele collega’s. De planning loopt namelijk niet goed. Dit is al jaren het geval, waardoor het bij iedereen een bron van ergernis is. U geeft uw punt aan en een collega (Wim genoemd voor het gemak) schiet enigszins uit zijn slof. ‘We kunnen de planning wel weer doornemen, maar als we ons er steeds niet aan houden, heeft dat toch geen enkele zin’. Wim gaat met zijn armen over elkaar zitten en kijkt geërgerd de andere kant op. De vergadering valt stil. Wat gebeurt hier en hoe kunt u daar het beste mee omgaan?
22-01-2016


Voor het bepalen van het jaarrekeningregime (micro, klein, middel of groot) voor rechtspersonen die vallen onder BW2 Titel 9, moet worden gekeken naar twee opeenvolgende balansdata. De betreffende grenzen voor de regimes middel en groot zijn verhoogd vanaf jaarrekeningen die aanvangen op of na 1 januari 2016. Om te bepalen in welk regime de entiteit in een boekjaar valt, wordt naar de cijfers van dat jaar en het voorgaande jaar gekeken. Daarbij mag voor deze vergelijkende cijfers al worden uitgegaan van de verhoogde grenzen.
22-01-2016


Van leiders wordt in relationeel opzicht net zoveel verwacht als wanneer het op de inhoud aankomt. Dat maakt hun positie ook zo lastig. Als leider ligt uw benaderingsstijl daarom continu onder een vergrootglas. Het nadeel is evident: minder sterke momenten worden uitvergroot. Het voordeel daarentegen is minstens zo groot: u heeft extra mogelijkheden om draagvlak te creëren en verbinding te maken. Dat doet u onder andere door uw benaderingsstijl. Maar wat ís uw benaderingsstijl? Op de hoogste trede staat de ‘veilige’ stijl. Wat houdt deze stijl in en wat zijn de andere drie stijlen?
22-01-2016


Steeds meer kantoren beginnen met abonnementstructuren voor hun dienstverlening. Een accountantskantoor dat dit al ver had doorgevoerd, liet de medewerkers voor de uitvoering van de betreffende diensten daarom ook geen urenregistratie meer bijhouden. Bij een toetsing werd dit echter als probleem aangemerkt. De Accountantskamer heeft die mening onlangs bevestigd. Ook bij vaste prijzen moet een accountantskantoor een urenregistratie bijhouden. Wanneer een accountantskantoor dit niet doet, wordt dat gezien als onzorgvuldige bedrijfsvoering.
22-01-2016


Een ondernemer wiens bedrijf in zwaar weer zit belt zijn accountant. ‘Ik heb het! Kan ik even bij je langskomen?’ De accountant stemt in. Zijn cliënt heeft een cateringbedrijf en heeft besloten zelf het brood te gaan bakken in een kleine fabriek. Hij heeft het al helemaal uitgewerkt. De accountant kijkt kort naar de cijfers die zijn cliënt heeft opgesteld. ‘Ik zie zo al dat je diverse kosten vergeten bent. Als je die erbij optelt, is het hartstikke verliesgevend. Leuk verzonnen maar dan kan het dus niet. Dat zie je nu zelf ook wel.’ De cliënt wordt boos, waarop de accountant uitlegt dat hij hem alleen maar behoedt voor een misstap. Hoe loopt dit waargebeurde verhaal af en waar gaat het mis?


Vanaf boekjaren 2016 is het niet meer toegestaan om onroerend goed te waarderen op vervangingswaarde. Bij de waardering van onroerend goed tegen actuele waarde moet voortaan de actuele kostprijs minus afschrijvingen worden gehanteerd. De actuele kostprijs is de actuele verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs van het betreffende actief in nieuwe staat. Dit zijn dus de actuele kosten waartegen een actief kan worden gekocht dan wel de actuele kosten die nodig zijn om het actief te produceren. De actuele kostprijs wijkt meestal af van de historische kostprijs, omdat de actuele kostprijs rekening houdt met prijsveranderingen na verkrijging of vervaardiging.


Hoe komt het toch dat er in de huidige tijd hogere eisen worden gesteld aan leiderschap? Wat zijn dan die eisen? Hoe kan ik daaraan voldoen? Kán ik er wel aan voldoen? En zo ja, in welke mate? Waarom werkt het oude leiderschap niet meer? Wat is leiderschap eigenlijk? In welke mate speelt het in mijn organisatie? Is dat niet meer iets voor grote(re) bedrijven? In de komende fiscasussen SMARTaccountancy komt ‘Leiderschap Nieuwe Stijl’ uitgebreid aan de orde. Ook nodig ik u bij dezen graag uit om leiderschapsvraagstukken in te brengen via s.vrijburg@fiscount.nl. Allereerst een korte schets van wat er wordt verstaan onder leiderschap binnen een MKB-bedrijf.


De VGC, de voorganger van de Verordening gedrags- en beroepsregels voor accountants (VGBA), was zodanig geformuleerd, dat je zou kunnen denken dat deze grotendeels alleen van toepassing was op betaalde (accountancy)dienstverlening. Ook de VGBA spreekt over ‘uitoefening van het accountantsberoep’ en het van toepassing zijn van de VGBA bij het uitvoeren van ‘professionele diensten’. Hierbij is echter wel expliciet bepaald dat het begrip professionele dienst ruim moet worden opgevat. Telkens wanneer een accountant werkzaamheden verricht waarbij hij vakbekwaamheid aanwendt waarover een accountant beschikt dan wel behoort te beschikken, wordt hij geacht zijn beroep uit te oefenen.


De NBA heeft na lezing van de reacties op het betreffende consultatiedocument besloten dat de samenstelstandaard 4410H toch van toepassing wordt voor jaarrekeningen van micro-entiteiten. Dit terwijl vermoedelijk de meeste respondenten hebben aangegeven tegen verplichte toepassing hiervan te zijn. ‘Vermoedelijk’ want hoewel aangegeven was dat de reacties na afloop van de consultatieperiode op 17 december 2015 gepubliceerd zouden worden, staan deze helaas nog niet op de NBA-website. De verplichting wordt nu toch een feit; er lijkt zelfs niet gekozen te worden voor de optie om de verplichte toepassing te beperken voor (inrichtings)jaarrekeningen van micro-entiteiten die aan derden kunnen worden verstrekt.