Een nieuwe cliënt zit bij u aan tafel. U komt er samen wel uit, zo schat u in. Alleen, het blijkt zo te zijn dat zijn KvK-stukken al twee jaar niet zijn gedeponeerd. U benoemt in het gesprek met hem dat hij dat nog wel moet doen. U kunt het ook voor hem doen, zo geeft u aan. ‘Dat is mijn verantwoordelijkheid’ zegt de cliënt vrij stellig. ‘Als u niet deponeert, kunt u een boete krijgen’, voegt u er nog eens aan toe. Het gesprek slaat om. De cliënt begint non-verbaal afstand van u te nemen. U geeft nogmaals aan dat dit nu eenmaal de wet is. Wat zo goed begon, eindigt in mineur. Wat gaat hier niet goed?
11-12-2015


Grondslagen dochter verschillend aan die van moeder

Stel, een dochter heeft de grondslagen liefst op commerciële grondslag vanwege de betere balansratio’s, terwijl moeder om praktische redenen de jaarrekening liever op fiscale grondslag uitbrengt. Mag een dochter andere grondslagen hanteren dan moeder? Ja, dat mag, maar als de moeder de deelneming waardeert op netto-vermogenswaarde, zal zij de cijfers van de dochter wel moeten herrekenen op basis van haar eigen grondslagen. Als de moeder de fiscale grondslagen hanteert, is het omrekenen van de cijfers van de dochter naar fiscale grondslagen meestal geen probleem. Voor de dochter zullen voor de Vpb-aangifte de fiscale cijfers toch moeten worden berekend.
11-12-2015


Soms vraagt een ondernemer u om een deskundige mening over de waarde van een onderneming of aandelen daarin. Het kan ook voorkomen dat u als accountant wordt gevraagd om uw deskundige mening te geven over de waarde van een onderneming of aandelen daarin. Mogelijk wordt u benoemd als deskundige door de rechtbank of benaderen partijen u rechtstreeks. Er zijn enkele zaken waarop u bedacht moet zijn. Weet waar u aan begint; in een geschil zijn partijen het niet met elkaar eens en vaak is er meer aan de hand dan wat zich aan de oppervlakte afspeelt. Voorkom in ieder geval dat u zelf in het geschil betrokken wordt. Vijf handige tips!
11-12-2015


Conflictmanagement door interventie externe partij (4)

Interventie door een externe (adviseur) of bemiddelaar bij een zakelijk conflict heeft de nodige voordelen. In de vorige afleveringen zijn diverse voordelen benoemd en toegelicht. Interventie door een derde kent echter niet alleen voordelen, maar soms ook nadelen. Zo zal zelden één partij met de ‘volledige winst’ thuiskomen. Bij een gang naar de rechter bestaat die mogelijkheid wel. Ook kan het oplossend vermogen van de partijen zelf afnemen, omdat ze sterk gaan leunen op de externe conflictbemiddelaar. 'De aap niet op de schouder nemen' is dan ook een belangrijk adagium van een externe die intervenieert in een conflict.
11-12-2015


Op de recente NBA-bijeenkomst over micro-entiteiten waren veel vertegenwoordigers aanwezig van kantorenorganisaties, alsmede vertegenwoordigers vanuit het MKB, banken en de fiscus. De NBA verdedigde nogmaals het voorstel om de samenstelling van jaarrekeningen van micro-entiteiten verplicht onder Standaard 4410 te brengen. In reactie hierop volgden bijval en tegengas. Conclusie: de meerderheid laat dit liever over aan de markt. Vanuit verschillende kanten werd ook benadrukt dat het niet eens zozeer de voorschriften vanuit 4410H zijn die een bezwaar opleveren. De angel zit vooral in de (te) vergaande interpretatie van die voorschriften door veel collegiale toetsers.
11-12-2015


Een cliënt zit bij u aan tafel en wil minder belasting betalen. Hij heeft investeringsplannen en heeft liquiditeiten nodig. Hij is zelf alvast gaan googelen, naar aanleiding van wat tips op een verjaardag. U kent die cliënten wel. Zijn oplossing: versneld afschrijven op een aantal activa. Lagere winst, dus minder belasting. U beheerst uw vak natuurlijk en u legt uit dat dit niet (zomaar) kan. Uw cliënt wordt knorrig. Hij vindt u erg star met al ‘uw’ regeltjes en vraagt zich hardop af waarvoor hij u eigenlijk betaalt. U geeft nogmaals aan dat dit nu eenmaal de wet is. Wat gaat hier nu niet goed?
27-11-2015


Bij toetsingen wordt primair uitgegaan van het eigen kwaliteitsstelsel van het getoetste kantoor. Dit bevestigde de Raad voor Toezicht de afgelopen tijd nog weer eens. Natuurlijk moet een kantoorhandboek niet te globaal en te vaag zijn, maar maak het ook zeker niet té gedetailleerd. Zo werd een kantoor bij een toetsing verweten dat er al werd gewerkt conform Standaard 4410H, terwijl het handboek nog aangaf dat samenstelopdrachten worden uitgevoerd conform Standaard 4410. Nu valt er zeker ook iets te zeggen over de nogal formalistische opstelling van de betreffende toetsers, maar daarnaast is het meestal niet nodig om in het handboek te verwijzen naar relevante regelgeving.
27-11-2015


Conflictmanagement door interventie externe partij (3)

Interventie door een externe (adviseur of bemiddelaar) bij een zakelijk conflict heeft grote voordelen. In de vorige afleveringen zijn vier grote voordelen hiervan al besproken. Het vijfde voordeel is dat partijen niet meer uitsluitend met elkaar behoeven te communiceren. De externe(n) brengt/brengen een andere sfeer mee, omdat de setting gewijzigd is. Het aantal (communicatie)storingen zal daardoor afnemen, zo leert de ervaring. Het zesde voordeel is dat de externe – veel beter dan partijen onderling – (proces)afspraken kan maken. Stilstaand water wordt weer stromend water. Er ontstaat in elk geval weer een zekere voortgang richting een mogelijke oplossing.
27-11-2015


De NBA heeft recent voorgesteld om de nieuwe samenstelstandaard 4410H verplicht van toepassing te laten zijn op het opstellen van jaarrekeningen van micro-entiteiten. Dit voorstel lijkt niet goed te vallen bij de accountantskantoren die bij Fiscount zijn aangesloten. Een overgrote meerderheid van de accountants die reageerden op onze oproep om hun mening hierover met Fiscount te delen, liet weten dat zij de keuze aan de cliënt willen laten. Eén accountant was wel voor; volgens hem ‘mogen we als accountant nog wel iets doen’. Een andere accountant gaf aan dat we wel een beetje respect moeten hebben voor collegiale toetsers.
27-11-2015


Met regelmaat komt het voor dat cliënten (of collega’s) ja zeggen, maar nee doen. Of dat gemaakte afspraken vrij kort daarna alweer ter discussie worden gesteld. Wat is dat toch? We hadden het toch afgesproken, denkt u. Herkent u dit? Wanneer dit u slechts sporadisch overkomt, is er natuurlijk weinig aan de hand. Dit gebeurt ons allemaal weleens. Maar overkomt u dit vaker of zelfs met regelmaat, dan ligt dit zeer vermoedelijk aan uw eigen communicatiestijl. Hier kunt u vrij eenvoudig snel verbetering in aanbrengen. Vijf eenvoudige tips om afspraken beter na te komen.
13-11-2015


Als u als accountant betrokken bent bij de verkoop van de aandelen in een BV, loopt u nog weleens tegen de situatie aan dat de datum van economische overdracht eerder is dan de datum van de juridische levering. Maar hoe gaan partijen om met dit tijdsverschil? Immers, in de tussentijd kunnen er veranderingen zijn opgetreden waardoor werkkapitaal en schulden gewijzigd zijn. Met een 'locked box-mechanisme' spreken koper en verkoper op een bepaald moment de prijs voor de aandelen af. Doorgaans zijn per deze datum (de effectieve datum) jaarcijfers of tussentijdse cijfers beschikbaar.
13-11-2015


Conflictmanagement met interventie door een externe partij (2)

Interventie door een externe (adviseur of bemiddelaar) heeft grote voordelen. In de vorige aflevering zijn al twee grote voordelen toegelicht. Een derde voordeel is dat partijen zich tegenover een externe enigszins voorzichtiger en ook meer genuanceerd uitdrukken. Onderliggende emoties worden vaak beter verwoord, waardoor meer inzicht ontstaat in de diepere en soms werkelijke pijnpunten. Een vierde voordeel is dat partijen (indirect) veronderstellen dat er een oplossing mogelijk is. Vaak willen partijen dat heel graag, maar hebben ze er geen vertrouwen in. Dit gebrek aan vertrouwen wordt extra gevoed doordat men letterlijk geen opening ziet om tot elkaar te komen.
13-11-2015


De maatregelen uit het eerder verschenen rapport 'In het Publiek Belang’ zijn vertaald voor accountantskantoren met een Wta-vergunning voor niet-OOB-cliënten. De betreffende werkgroep stelde daarbij de volgende uitgangspunten centraal: focus op kwaliteitsverbetering en geen verschil tussen OOB en niet-OOB, anders dan het schaalbaar maken en rekening houden met specifieke kenmerken van het niet-OOB-segment. De maatregelen zijn zowel gericht op de algemene kantoororganisatie als op de uitvoering van (wettelijke) controleopdrachten van jaarrekeningen. Nog niet alle maatregelen zijn in detail uitgewerkt. Sommige zullen pas gaan gelden vanaf 2017. Vrijblijvend zijn de maatregelen niet.
13-11-2015


Tot verbazing van velen heeft de NBA haar leden voorgesteld om de nieuwe samenstelstandaard 4410H zodanig aan te passen dat het opstellen van jaarrekeningen van micro-entiteiten onder deze standaard valt. Volgens de NBA zijn de voorschriften van 4410H ook passend voor het samenstellen van de jaarrekening van micro-entiteiten en is er geen sprake van onnodige ballast. Inhoudelijk en principieel is daar wat voor te zeggen, maar in de praktijk werkt dit niet. Fiscount pleit er daarom voor om de cliënt te laten kiezen wat voor opdracht (en verklaring) bij de jaarrekening nodig is, zoals dit momenteel ook bij IB-plus opdrachten gebeurt.
13-11-2015


Zodra partijen ongelijke standpunten hebben, ontstaat het risico dat zij tegenover elkaar komen te staan. In een eerste fase kan dit zeer productief zijn. Argumenten worden uitgewisseld en zeer vaak blijken partijen niet alle voor- en nadelen in dezelfde mate te hebben onderkend of gewogen. Echter, daarna volgt veelal een herhaling van zetten. Deze tweede fase is vaak helemaal niet productief en kan leiden tot ergernis. ‘Hoe komt het toch dat ze me niet snappen?’ of ‘Dat heb ik toch al uitgelegd, waarom dat zo niet werkt!’. Wat kunt u in deze tweede fase veel beter doen?
30-10-2015


Bij het vormen van voorzieningen, zoals garantievoorzieningen of dubieuze debiteuren, kunnen in theorie de statische en de dynamische methode worden gehanteerd. De statische methode richt zich op een zo nauwkeurig mogelijke vaststelling van het vermogen per balansdatum, en sluit aan bij het jaarrekeningenrecht. De dynamische methode richt zich meer op een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van lasten over de jaren, en wordt ook wel vaak uit gemak gehanteerd. Voor de jaarrekening is deze methode echter zelden toepasbaar. Daarin moet immers zo goed mogelijk de werkelijke situatie per balansdatum worden gepresenteerd.
30-10-2015


Conflictmanagement door interventie externe partij

Een externe die een interventie pleegt bij een zakelijk conflict kan zowel een adviseur zijn (van een van de partijen), als een bemiddelaar of een mediator. De ervaring leert dat een interventie van een externe zeer veel voordelen heeft. Zo wordt het ontkennen of bagatelliseren van het conflict (door bijvoorbeeld een der partijen) nagenoeg onmogelijk. Eventueel aanhoudend ontkennings- of bagatelliseringsgedrag levert meestal juist veel nuttige informatie op. Een tweede voordeel van een interventie door een externe is dat daarmee vaak het besef doordringt dat er ‘nu’ sowieso iets moet gebeuren. De externe zorgt er in elk geval voor dat het urgentiegevoel wordt vergroot.
30-10-2015


De accountant dient een erkenning van het management te verkrijgen waaruit blijkt dat men akkoord is met de definitieve versie van de jaarrekening. Dit stelt de nieuwe Standaard 4410H. Veel accountants bespreken (logischerwijs) de conceptjaarrekening met hun cliënt. Moeten accountants nu gaan werken met een door de cliënt te accorderen definitieve versie waarin eventuele aanpassingen naar aanleiding van de bespreking van het concept zijn doorgevoerd? Zo letterlijk hoeft de tekst van het voorschrift niet te worden uitgelegd. Ook in de huidige versie van de standaard gaat het erom dat het bestuur de verantwoordelijkheid neemt voor de jaarrekening.
30-10-2015


In zakelijke gesprekken, maar ook daarbuiten, nemen we vaak standpunten in. We vinden ergens iets van. We hebben een opvatting over hoe iets zou moeten (gaan). Uw gesprekspartner kan een ander standpunt innemen en zal het lang niet altijd met u eens zijn. Vervolgens draagt u allebei argumenten aan om het eigen standpunt kracht bij zetten. Dat kan leiden tot verhitte discussies, zonder vooruitgang te boeken. Het stemvolume neemt soms zelfs toe. En dat terwijl de ander u heus wel heeft gehoord en andersom. Het overtuigen van de ander lijkt maar niet te lukken en u denkt ‘Ik leg het nog een keer uit’. Soms wordt dat zelfs zo gezegd. Hoe komt u hier doorheen?
15-10-2015


Het bestuur van een ontbonden vennootschap is verplicht om de jaarrekening(en) van het reeds verstreken jaar c.q. de reeds verstreken jaren op te maken en te deponeren. Dit geldt echter niet ten aanzien van het jaar waarin de vennootschap op houdt te bestaan. Wel is er voor vennootschappen waar op het moment van ontbinding nog baten waren, een verschil tussen het moment van ontbinding en het moment dat de vennootschap daadwerkelijk ophoudt te bestaan. Dat is pas het geval als de vereffening is afgerond. Tijdens de vereffeningsperiode hebben de vereffenaars (vaak de voormalige bestuurders) wat betreft jaarrekeningverplichtingen dezelfde verantwoordelijkheden als bestuurders.
15-10-2015


Er zijn nogal wat methoden om goodwill te bepalen. Maar wat is goodwill in economisch opzicht nu eigenlijk? En waarom deugen veel goodwillberekeningen niet? In economisch opzicht is goodwill het verschil tussen boekwaarde en economische waarde. Tot zover is er niets aan de hand en is goodwill ook keurig te berekenen. Alleen, het vertrekpunt van de rekensom dient de economische waarde te zijn. Een eenvoudig sommetje ter onderbouwing. Stel, de economische waarde van een activum (een onderneming) wordt bepaald door de vrije geldstromen van die onderneming te kapitaliseren tegen 20%.
15-10-2015


Generatie Y is de groep medewerkers die globaal tussen de 20 en 35 jaar is. Ze hebben werkervaring en de oudsten groeien langzaam door richting leidinggevende posities. De heersende leidinggevenden (generatie X) duiden deze groep dikwijls aan als wispelturig. Uit onderzoek komt echter naar voren dat generatie X deze medewerkers vaak verkeerd aanstuurt. Hoe? Door veelvuldig impliciet de boodschap mee te geven dat zij nog onvoldoende ervaring hebben. Deze ‘wijsheden’ worden gebruikt als excuus in plaats van als kans. De generatie Y is echter – mede vanwege hun digitale kennis en vaardigheden – heel hard nodig voor elk accountantskantoor van de toekomst. Vijf tips om deze categorie medewerkers binnen te halen én te houden.
15-10-2015


De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft meer tijd nodig om de consequenties uit te werken van de recente wetswijziging, die onder meer de nieuwe categorie ‘micro-rechtspersonen’ introduceert. De publicatie van de RJk-bundel jaareditie 2015 is daarom uitgesteld. De Raad heeft al wel bekendgemaakt dat de reeds voorgestelde wijzigingen in de nieuwe richtlijnen zullen worden doorgevoerd. De meeste opvallende wijziging is dat materiële fouten voortaan retrospectief dienen te worden hersteld. Bij een retrospectieve verwerking wordt een fout uit een eerdere jaarrekening aangepast in de eerstvolgende nog niet vastgestelde jaarrekening.
15-10-2015


In de adviespraktijk is sturen in gesprekken door een adviseur aan de orde van de dag. 'Logisch', zult u zeggen, 'dat is immers de deskundige'. U vertelt als adviseur (graag!) wat de klant het beste kan doen. Dat is immers uw rol, toch? In de praktijk blijkt dat veel cliënten zich hierbij ergeren aan het woord moeten. Dat woord gebruiken we veel vaker dan we denken (of willen toegeven). Gaat u maar eens turven. U zult ervan schrikken. Eigenlijk wordt niemand overtuigd door het gebruik van dat woord. In het beste geval vindt er (een vorm van) overreding plaats; de categorie ‘nou, vooruit dan maar’. Er is echter een veel betere methode.
01-10-2015


Een beetje gechargeerd: een beoordelingsopdracht wordt vaak uitgevoerd als een grondige samenstelopdracht, met extra aandacht voor de bedrijfsbeschrijving van de cliënt en extra grondige initiële en afrondende cijferbeoordelingen. De huidige Standaard 2400 voor beoordelingsopdrachten vraagt echter meer, zeker in de voorbereidende fase. De accountant moet een meer dan globaal inzicht verwerven in de entiteit en haar omgeving, het gehanteerde stelsel inzake financiële verslaggeving en de wijze waarop de jaarrekening tot stand komt, om zo risico’s op materiële afwijkingen in de jaarrekening te kunnen signaleren.
01-10-2015


Denkhoeden, accountantstypen, gedragskwadranten; het kan u allemaal niet zijn ontgaan. Het zijn handige en praktische modellen die u inzicht geven in gedrag, handelen, strategische keuzes, onderlinge samenhang, communicatiepatronen, visieontwikkeling, etc. Het mooiste is: ze werken echt. Let wel, mits goed ingezet natuurlijk. Soms kloppen de uitkomsten zo angstwekkend, dat we er toch een beetje van schrikken. Sommigen vinden het ook 'wat zweverig'. Die duiding is natuurlijk lekker veilig als het dichtbij komt. Er is echter één valkuil bij al deze modellen. Die wijzen wij u hier graag aan.
01-10-2015


In verband met de nieuwe Standaard 4410H voor de uitvoering van samenstelopdrachten heeft de NBA nu ook een nieuw model Opdrachtbevestiging samenstelopdrachten gepubliceerd. Het model sluit aan bij de terminologie van de Standaard en is wat vlotter geschreven dan de voorgaande versie. De essentie van de overeengekomen werkzaamheden is echter niet gewijzigd. Accountantskantoren die nu een afdoende opdrachtbevestiging hebben, hoeven dus niet voor al hun samenstelcliënten een nieuwe opdrachtbevestiging te regelen.
01-10-2015


In de vorige aflevering gingen we in op één van functies van het samenvatten: dit kan worden gebruikt om voortgang in het gesprek te houden. Samenvatten wordt dan ingezet om onnodige herhalingen te voorkomen, of om niet functionele detaillering te beperken. Maar samenvatten heeft meer functies. Een andere functie hiervan is toetsen of u elkaar wel echt heeft begrepen. U toetst feitelijk of u (bij voorkeur niet) langs elkaar heen aan het praten bent. De ander krijgt bovendien de ruimte om toe te lichten, bij te sturen en/of te corrigeren. De derde functie wordt onder andere gebruikt door verkopers en ligt in de sfeer van beïnvloeding.
18-09-2015


Met de komende verhoging van de groottecriteria leggen veel dienstverleners de jaarrekeningen van cliënten die in de buurt van de grenzen komen weer onder de loep. Wat betreft de hoogte van het omzetcriterium (de grens tussen klein en middelgroot was € 8,8 miljoen, maar wordt € 12 miljoen omzet) geldt dat het de netto-omzet betreft, dus exclusief eventuele overige opbrengsten. Hieronder wordt de opbrengst verstaan uit de levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon, onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.
18-09-2015


Rectificatie artikel 'Geen Wwft-melding verzwegen erfenis in buitenland'

Volgens het eerste nieuwsitem in de fiscasus SMARTaccountancy van 7 september, 'Geen Wwft-melding verzwegen erfenis in buitenland', is een Wwft-melding alleen aan de orde bij fiscale fraude waarbij de betreffende gelden op onrechtmatige wijze zijn verkregen. Meestal gaat het dan om de bekende ‘zwarte omzet’. Een melding zou niet aan de orde zijn indien de betreffende verzwegen gelden /inkomsten verkregen zijn uit overigens legale activiteiten. Dit is echter niet correct. Ook het opzettelijk verzwijgen van legaal verkregen gelden kwalificeert als fiscale fraude en valt onder de meldingsplicht.
18-09-2015


Eens in de zoveel tijd is er een onderzoek waaruit blijkt dat 50 en soms wel tot 75% van de werknemers het in Nederland niet of onvoldoende naar zijn zin heeft op het werk. Zelf vermoed ik dat de manier van vragen stellen zo’n uitkomst sterk beïnvloedt. Toch zijn er in de loop der tijd een aantal inzichten ontstaan die een nuttig inkijkje geven in de vraag ‘Wat maakt nou echt gelukkig?’. Zo blijken ‘gelukkige mensen’ beter te kunnen genieten van de geluksmomenten die men ervaart of beleeft. Continu (bewust) geluk bestaat namelijk helemaal niet. We hebben niet eens de tijd om daarbij stil te staan. Het tweede inzicht is misschien wel het belangrijkste.
18-09-2015


De herziene accountantsstandaard 4410 zal de samenstelpraktijk voor accountants niet op zijn kop zetten. Toch springt één aspect er wel uit: de nadruk op de rol van de cliënt bij zijn jaarrekening. Van de accountant wordt gevraagd zich ervan te vergewissen dat zijn cliënt niet alleen akkoord geeft voor de definitieve jaarrekening, maar dat hij deze ook begrijpt en dat hij achter de inhoud staat. Dit betekent onder andere dat de accountant de gemaakte materiële correcties (ten opzichte van de aangeleverde informatie) moet bespreken met zijn cliënt en in het bijzonder de schattingsposten in de jaarrekening.
18-09-2015


Tijdens de 'Zeg wat je ziet'-trainingen is naar voren gekomen dat er flink wat ruimte is om de communicatievaardigheden aan te scherpen. Dit is niet onlogisch. De hoeveelheid onderwijs en training op dit punt is in verhouding erg mager. De meeste tijd gaat toch uit naar inhoudelijke aspecten. En dat terwijl de niet-inhoudelijke kant van communicatie maar liefst 93% van de boodschap bepaalt. In deze serie zullen we praktische tips geven die u direct in uw dagelijkse praktijk kunt toepassen. Casus 1: stel, uw gesprekspartner is lang van stof en valt regelmatig in herhaling. Hoe gaat u hier praktisch mee om?
03-09-2015


Verplichte toelichting verlengde afschrijvingstermijn goodwill

Veel vennootschappen schrijven goodwill af in 10 jaar, omwille van het gemak dat zij hiermee kunnen aansluiten bij de fiscale afschrijvingstermijn. Bij een jaarrekening op commerciële grondslag is een afschrijvingstermijn van 5 jaar echter het uitgangspunt. Een langere afschrijvingstermijn is wel toegestaan, mits dit kan worden onderbouwd. Het moet dan wel om een aanzienlijk langer tijdvak gaan; afschrijven in 6 of 7 jaren is dus niet mogelijk. Let op: vaak wordt hierbij vergeten dat het verplicht is om in de jaarrekening de redenen toe te lichten waarom de afschrijvingsduur meer dan 5 jaar bedraagt.
03-09-2015


Het vroegtijdig herkennen van signalen die een mediation rechtvaardigen kan veel onnodige kosten, vertraging en ergernis voorkomen. In beginsel maakt het niet uit of het in eerste aanleg gaat om een mogelijk transformatieve mediation of een exit mediation. Vaak gaat het om twee belangrijke signalen. De eerste betreft de communicatie. Partijen maken (verbaal dan wel non-verbaal) zichtbaar ‘ruzie’. De onenigheid wordt ook niet meer verborgen voor de (directe) omgeving. In een wat verder gevorderd stadium kan het zelfs zo zijn dat partijen niet dan wel nauwelijks nog met elkaar communiceren. Wat is het tweede signaal?
03-09-2015


Een cliënt komt bij u bekennen dat hij een paar jaar geleden in Spanje een erfenis heeft ontvangen van zijn (daar overleden) moeder. Hij heeft dit een paar jaar niet opgegeven, maar zijn geweten speelt hem parten en hij wil daarom nu inkeren. Dit kunt u uiteraard met c.q. voor hem regelen, maar u vraagt zich (terecht) enkele zaken af. Een daarvan is of u nu ook een melding moet doen in het kader van de Wwft. Fiscale fraude kan immers ook een gronddelict voor de Wwft zijn. Bij fiscale fraude moet worden gedacht aan gelden die op onrechtmatige wijze zijn verkregen; meestal betreft dit de bekende ‘zwarte’ omzet.
03-09-2015


Binnen de zakelijke mediationpraktijk komen twee soorten mediation veel voor. In de eerste plaats is dat de transformatieve mediation. Deze vorm van mediation is (primair) gericht op het in stand houden van de samenwerking of de relatie. Communicatie speelt hierbij een grote rol. Er zijn veel overeenkomsten met team-, leiderschaps- en conflictcoaching. Bij directies, vennoten en managementteams waar de onderlinge verhoudingen zijn gaan schuren, wordt deze mediationvorm veel ingezet. Wat is de tweede vorm?
21-08-2015


Het woord crisis betekent keerpunt. Kenmerk van een keerpunt is dat de situatie voor en na het keerpunt wezenlijk van elkaar verschillen. Alles wat na het keerpunt niet meer aanwezig is, leverde ? gegeven de prijs ? (blijkbaar) een te lage bijdrage. De accountancybranche is zo’n markt waar dit speelt. De branche staat voor (zo u wilt: op) zo’n keerpunt. Keerpunten kun je zien aankomen. Daar hoef je helemaal geen trendwatcher voor te zijn. Jaspar Roos heeft vijf signalen verzameld die voor nagenoeg elke markt c.q. branche gelden. Voldoet de branche aan één of meer van deze signalen, dan is het risico van een naderend keerpunt aanwezig.
21-08-2015


Bij activa moet jaarlijks worden beoordeeld of een bijzondere afwaardering nodig is wegens een lagere bedrijfswaarde van die activa ten opzichte van de boekwaarde. Bij panden wordt dit soms nog wel gedaan, omdat het al snel opvalt wanneer de WOZ-waarde substantieel lager is dan de boekwaarde. Dit is een signaal om naar de bedrijfswaarde van dat pand te kijken. De waarde van de goodwill wordt echter zelden herzien. Een incidenteel verlies is natuurlijk geen reden om goodwill onmiddellijk (geheel of gedeeltelijk) extra af te schrijven, maar bij signalen dat het verlies een meer structureel karakter heeft, zal dit waarschijnlijk wel het geval zijn.
21-08-2015


De laatste jaren krijgen uitgevoerde ‘overige assurance-opdrachten’ bij toetsing van accountantskantoren meer aandacht dan voorheen. Bij af te geven inleenverklaringen worden met name de werkzaamheden rond de afgedragen loonheffingen soms als onvoldoende gekwalificeerd. In de standaardtekst van de inleenverklaring wordt namelijk onder meer verklaard: ‘over het loon aan de betreffende medewerker is de wettelijk voorgeschreven loonheffing ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst.’ Maar wat gebeurt er in de praktijk?
21-08-2015


Deze vraag krijg ik regelmatig. Heeft mediation wel zin? Tja, dat weet je op voorhand natuurlijk nooit. Wel kan ik iets vertellen over de mediations die uiteindelijk níet succesvol zijn. Daar zit namelijk een patroon in. De eerste - en deze zal u op het eerste oog wellicht verbazen - is het conflict waar mensen helemaal niet vanaf willen. Zolang het conflict niet opgelost is, blijven partijen immers aan elkaar verbonden. Er valt lekker veel te klagen en het levert een excuus op voor allerlei zaken waarvoor men liever geen verantwoordelijkheid draagt. Vaak gaat het om situaties waarbij men het best eng vindt om - na afronding van het conflict - volledig op eigen benen te komen staan. Wat is de tweede?
31-07-2015


Steeds meer accountantskantoren gaan over tot het verstrekken van ‘Bijlage bij IB’s’ waarbij geen samenstelverklaring wordt verstrekt. Volgens de accountantsberoepsregelgeving is dit toegestaan ‘als het financiële overzicht niet sterk op een jaarrekening lijkt.’ Dat is een ruime formulering; in het algemeen wordt gesteld dat er in het overzicht dan in elk geval geen toelichting op de gehanteerde grondslagen mag zijn opgenomen en verder moet uiteraard de term ‘jaarrekening’ worden vermeden.
31-07-2015


In de Verordening inzake Onafhankelijkheid wordt veel nadruk gelegd op de risico’s van het uitvoeren van een assurancedienst voor cliënten waarvoor ook andere diensten worden verricht. Indien die andere dienst van materiële invloed is op de jaarrekening en er is sprake van een subjectief of niet-routinematig karakter, dan is het verboden om de assurance-opdracht uit te voeren. Indien de andere dienst van materiële invloed is op de jaarrekening, maar er is geen sprake van een subjectief of niet-routinematig karakter, dan is de dienstverlening toegestaan indien een maatregel wordt genomen.
31-07-2015


Dit was de kop van een (pers)bericht op 20 april dit jaar. De conclusie kwam uit de accountantsscan van AFAS, waaraan ruim 1.000 accountants hadden meegewerkt. Maar klopt die conclusie wel? Ik lees er in elk geval iets tendentieus in. Volgens de scan kiest ruim 1/3 van de bevraagde accountants (on)bewust voor verdieping van het vak in plaats van verbreding. Sinds wanneer hoort verdieping niet bij verandering? Bovendien kunnen een persoonlijke keuze en een daarvan afwijkende strategische bedrijfskeuze toch heel goed samengaan. 15% blijft zo ongeveer werken zoals zij nu doen. Uit de eerste SMARTaccountancy-bijeenkomsten blijkt dat dit mogelijk op de wat oudere accountant slaat.
31-07-2015


Onderhanden projecten (niet te verwarren met onderhanden werken, namelijk projecten voor eigen risico) worden gewaardeerd tegen het saldo van enerzijds de gerealiseerde projectkosten en (indien aan de orde) toegerekende winst, en anderzijds de gedeclareerde termijnen en de verwerkte eventuele verliezen. De winst wordt genomen naar rato van de voortgang van het project; bij verliezen worden ook de verwachte verliezen voor het komende boekjaar meegenomen.
03-07-2015


In ons werkzame leven vertellen we vaak wat we ‘moeten gaan doen’. Soms doen we daar een instructiefilmpje bij. Daarop zien we dan veel ‘wat’ en soms nog wat ‘hoe’. Maar oefenen doen we bijna niet. Een kind leer je niet fietsen op basis van een filmpje en een theoretische uiteenzetting van het tandwielmechanisme. Fietsen is doen. Meters maken. Waarom dan niet in ons werkzame leven? Het antwoord weten we wel. Vaak is het eng. Iedereen ziet dat je het (nog) niet kan. Als kind vonden we dat heel gewoon of het maakte ons gewoon niks uit. Door ook oefengedrag in een organisatie te belonen, kan zelfs een leercultuur ontstaan. En dat is precies wat nodig is. Hoe je dat doet?
03-07-2015


Er lijken geen bezwaren te zijn tegen het verhogen van de grenscriteria. Het wijzigingsvoorstel hiertoe van BW2 Titel 9 lijkt in grote lijnen op brede steun te kunnen rekenen, zo blijkt uit de vragen van de Kamerleden in de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de beantwoording daarvan door de minister. De voorgestelde verhoging van de grenscriteria lijkt daarom een zekerheid, net als de meeste andere onderdelen van het voorstel. De grenscriteria voor kleine rechtspersonen komen op een jaaromzet van € 12 miljoen, een balanstotaal van € 6 miljoen, en (nog steeds) gemiddeld 50 medewerkers.
03-07-2015


Managen en leiderschap zijn twee verschillende dingen. De manager richt zich veelal op beheren en controleren, de leider op inspireren en motiveren. Deze doelen kunnen zelfs conflicteren. Waar de leider de koers uitzet, zal de manager het aanhouden van die koers moeten bewaken. Leiderschap richt zich daarmee meer op de externe organisatie van de onderneming, waar een manager zich meer richt op de interne organisatie. De werkelijkheid is natuurlijk meer hybride - zeker in het MKB. Amerikaans onderzoek laat zien dat de resultaten van de onderneming sterk stijgen als werknemers het leiderschap positief ervaren. Maar in hoeverre is leiderschap ontwikkelbaar?
03-07-2015


De Belastingdienst hecht nog steeds veel belang aan Horizontaal Toezicht. Dit benadrukte de Belastingdienst op de halfjaarlijkse bijeenkomst voor KANtoren (kantoren die via de Koepelorganisatie KAN ? een initiatief van Fiscount en Auxilium ? deelnemen aan HT). Intermediairs die meedoen aan HT zijn wat de fiscus betreft nog steeds ‘Premium suppliers’. De toenemende gedigitaliseerde manier van werken (tot en met op termijn automatische incasso door de Belastingdienst van aangegeven bedragen, maar ook storting van terug te krijgen bedragen) heeft hier op twee manieren invloed op.
17-06-2015


Fiscount heeft samen met Auxilium, Full Finance en Novak een bezwaar ingediend bij de NBA over een aantal aspecten rond de uitgevoerde toetsingen van accountants(kantoren) door de Raad voor Toetsing. Wij hebben u hier in een eerdere Fiscasus over geïnformeerd. De NBA heeft ons verzocht om die brief niet openbaar te maken, om te voorkomen dat deze het gesprek op voorhand zou belasten. Nu een kantoor deze brief met een (succesvol) beroep op de Wet openbaarheid van bestuur heeft opgevraagd, hebben wij besloten om de betreffende brief alsnog openbaar te maken.
17-06-2015


Hoever moet je gaan met digitaliseren? Weet u het? Waar leg je welke grens? Of gaan anderen die aan u opleggen? Uit empirisch onderzoek blijkt dat persoonlijk contact veel effectiever is dan digitaal contact. Bij dat laatste denkt u waarschijnlijk direct aan e-mail, WhatsApp, websites, LinkedIn, etc. Hoe dan ook: géén digitaal contact is in de huidige tijd nauwelijks meer denkbaar. Maar wat blijkt, het rendement van digitaal contact neemt (sterk) toe naarmate er meer en beter persoonlijk contact is. Digitaal contact werkt alleen (goed) als het ondersteunend is, niet leidend. Uiteraard zijn er ook situaties waarin digitaal contact duidelijk de voorkeur heeft.
17-06-2015


Op 10 juni jl. hebben wij het initiatief SMARTaccountancy gelanceerd. SMARTaccountancy biedt onder andere bijeenkomsten voor een vaste groep (gelijkgestemde) collega’s, waarbij brancheontwikkelingen en actualiteit met elkaar worden gecombineerd. Fiscasus SMARTaccountancy maakt onderdeel uit van dit initiatief. De inhoud van Fiscasus Accountancy alsmede die van Fiscasus Kantoororganisatie gaan daarbij op in deze nieuwe Fiscasus. De Fiscasus SMARTaccountancy zal tweemaal per maand verschijnen. Bent u nieuwsgierig geworden en denkt u dat dit iets voor uw kantoor kan zijn? Kom dan in juli of augustus naar één van de vier informatiebijeenkomsten. In de lees meer vindt u meer informatie over deze bijeenkomsten.
17-06-2015