Aankomende cliëntenbrieven

Onderstaand treft u een overzicht aan van de aankomende cliëntenbrieven. Tevens vermelden we de maand waarin de betreffende cliëntenbrief waarschijnlijk zal verschijnen: • Omzetting premiekortingen 2017 naar LKV 2018: eind mei • Eigenrisicodragen ZW en/of WGA: begin september • Septemberbrief (Prinsjesdag special) : september • FiscKwartaaltje 3e kwartaal • Oktoberbrief ‘actiepunten najaar 2017’: oktober • Wijziging arboverplichtingen: oktober • De beperkte gemeenschap van goederen: november • FiscKwartaaltje 4e kwartaal • Decemberbrief (belastingplannen 2018): december


De casus is als volgt: een holding wil het kapitaal van een werkmaatschappij versterken door een vordering van de moeder aan de dochter over te dragen via een akte van cessie. Het is de bedoeling dat de waarde van de vordering wordt aangemerkt als agiostorting bij de dochter. Een belangrijk attentiepunt bij de activering van de vordering op de balans van de dochter is de inbaarheid van deze vordering. Als deze onzeker is, zou je hiervoor, en voor eventuele incassokosten, een voorziening moeten vormen. Dit is voor de dochter - maar wellicht ook voor de moeder - onwenselijk.
04-06-2015


In veel gevallen waarin een deelneming een negatief eigen vermogen heeft, zal de moeder een vordering op die deelneming hebben. Meestal is dat in de vorm van een rekening-courant. Voor de negatieve waarde van die deelneming zal de moeder ? indien en voor zover ze niet aansprakelijk is voor de schulden van de deelneming ? geen voorziening negatieve waarde deelneming hoeven op te nemen. Maar moet de moeder de vordering wel afwaarderen? Dat is iets wat moet inhoudelijk worden beoordeeld, dus net zoals dit bij de inbaarheid van andere vorderingen moet gebeuren.
04-06-2015


Naast de bekende toetsingen zijn er nog meer onderzoeken die door of namens het NBA-bestuur kunnen worden ingesteld bij NBA-leden. Zo kan er een incidentenonderzoek worden ingesteld naar aanleiding van een klacht of ander signaal over de handelswijze van een accountant. Zo'n onderzoek dient ertoe om te kunnen bepalen of er aanleiding is om een klacht in te dienen bij de Accountantskamer. Een thematisch onderzoek wordt ingesteld bij een redelijk vermoeden van niet-naleving van de beroepsregels die gelden voor accountants. Het gaat hier dan meer om procedurele of andere formele aspecten dan om inhoudelijk klachtwaardig handelen, zoals vermoed bij een incidentenonderzoek.
04-06-2015


Vorig jaar hebben accountantskantoren 1.330 verdachte transacties gemeld bij de FIU, veel meer dan de 532 meldingen in 2013. De meldingen kwamen ook van meer kantoren; in 2014 deden 217 kantoren een melding, in 2013 gaven er nog maar 116 kantoren een melding door. Ruim de helft van de meldingen hield verband met een beroep op de inkeerregeling door cliënten; hierin zat ook de grootste stijging. De resterende toename laat zich deels verklaren door de uitbreiding van de meldplicht voor accountants sinds 2013. Hierdoor dienen zij ook bij hun forensische dienstverlening vermoedens van witwassen te melden.
04-06-2015


Moeten de 'commerciële' normen voor de uitkeringstoets die de fiscus hanteert nu de basis zijn voor de waardering en presentatie van de voorziening pensioen in eigen beheer die een vennootschap aanhoudt voor de pensioenverplichtingen die zij heeft naar de DGA toe? Dat vragen sommige kantoren zich hardop af. Deze aanname gaat echter te ver. Voor de jaarrekening op commerciële grondslag zijn de Richtlijnen van de RJ het uitgangspunt. De RJ heeft immers als doel BW 2 Titel 9 zo goed mogelijk te vertalen en de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd nader in te vullen.
01-05-2015


Moeten accountants nieuwe opdrachtbevestigingen bij hun cliënten gaan regelen, omdat Standaard 4410 vernieuwd is en de reikwijdte net iets is veranderd? De helpdesk van de NBA bevestigt dat dit niet zonder meer het geval hoeft te zijn. De kern van de werkzaamheden en de verantwoordelijkheden van de cliënt c.q. de accountant wijzigen namelijk niet wezenlijk. Accountants hebben dus een grote vrijheid om zelf in te schatten of bij het overgaan op de nieuwe COS 4410 ook een nieuwe opdrachtbevestiging aan de orde is. Als er in de oude opdrachtbevestiging nog wordt gesproken over de Wid/Mot in plaats van de Wwft, wordt het hiervoor wellicht wel tijd.
01-05-2015


In recente cursussen en artikelen over de nieuwe Standaard 4410 wordt met enige regelmaat vermeld dat de bevestiging bij de jaarrekening (de LOR) niet meer verplicht is. Die constatering is niet helemaal juist. Ook de nieuwe LOR bevat het voorschrift dat de accountant van (het bestuur van) de cliënt een bevestiging moet ontvangen, waarin deze bevestigt verantwoordelijk te zijn voor de samengestelde jaarrekening. Beter is het om te zeggen dat er ten opzichte van de oude Standaard 4410 niets is veranderd, want ook daarin was een LOR immers formeel niet verplicht.
01-05-2015


Kantoren die zijn gaan werken met scan-en-herken-automatiseringsoplossingen (meestal in combinatie met online boekhouden) zijn hier zeer tevreden over, zo blijkt uit onderzoek van Fiscount. Kantoren schatten de tijdwinst per cliënt gemiddeld op ruwweg 70% en bij bepaalde cliënten zelfs op meer dan 90%. De betreffende kantoren laten de cliënten zoveel mogelijk zelf hun facturen inscannen en doen vervolgens de controle op de voorlopige boekingen en de zaken waar de software geen raad mee weet. Overigens geven de kantoren wel aan dat de kosten hier zeker voor de baat uit gaan.
01-05-2015


Een groepshoofd dat op basis van geconsolideerde cijfers (middel)groot is, moet een geconsolideerde jaarrekening opstellen (en hierover een accountantscontrole laten uitvoeren). Er bestaan echter diverse uitzonderingen. De vrijstelling van consolidatie in verband met afwijkende activiteiten is sinds 1 januari 2005 vervallen, maar bij een persoonlijke houdstermaatschappij kan als enig belang bestaan dat de DGA betrokken is. De persoonlijke houdstermaatschappij bestaat dan meestal om de belangen van die DGA te behartigen en is ingesteld om fiscale redenen.
10-04-2015


Notariskantoren moeten per kwartaal tussentijdse cijfers indienen bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Omdat die kwartaalcijfers regelmatig sterk blijken af te wijken van de uiteindelijke jaarcijfers, heeft de KNB in overleg met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) bepaald dat de tussentijdse cijfers met ingang van het tweede kwartaal 2015 moeten zijn voorzien van een samenstelverklaring van een accountant. Voor de accountant betekent dit dat hij Standaard 4410 zal moeten volgen qua werkzaamheden en vastleggingsvereisten. Toch kan het zo zijn dat hierbij minder wordt gedaan dan bij jaarrekeningen.
10-04-2015


De huidige Richtlijnen voor de jaarverslaggeving schrijven retrospectieve verwerking voor van fundamentele fouten uit eerdere jaren. Het verschil wordt dan verwerkt in de beginbalans van het meest recente jaar waarvan de jaarrekening nog niet definitief is. De correctie loopt hierbij niet over de resultatenrekening, maar wordt direct gemuteerd in het eigen vermogen. Minder vergaande fouten (mogelijk ook materiële) kunnen gewoon als bijzondere bate of last in de laatste jaarrekening worden verwerkt; dus wel via de resultatenrekening. In een tussentijdse Uiting geeft de RJ aan dat ook bij niet-fundamentele materiële fouten retrospectieve verwerking beter inzicht geeft.
10-04-2015


De aanpassingen in de vernieuwde Standaard 4410 zijn bedoeld om de standaard leesbaarder te maken, niet om deze zwaarder te maken. Dit is benadrukt in de regiosessies die de NBA hierover in de afgelopen periode georganiseerd heeft. Een aantal aspecten waarvoor tot nu toe naar andere regelgeving werd verwezen (zoals fraudestandaard COS 240 en Leidraad 14) is nu in de Standaard zelf opgenomen. Hier en daar zijn ook wat andere accenten gelegd. Het is echter nadrukkelijk niet de bedoeling om op deze manier langzaam op te schuiven naar een soort assurance-opdracht.
10-04-2015


De ‘opvoedende’ waarde van een accountants-, administratie- of belastingadvieskantoor is niet te onderschatten. Zeker bij nieuwe cliënten kan de dienstverlener aanlopen tegen onjuistheden of onvolledigheden in de administratie. Soms betreft het slordigheden of gebrek aan kennis (‘De vorige boekhouder vroeg daar nooit naar!’), maar vaak weet de cliënt eigenlijk wel dat hij fout zit. Als dit geen zorgwekkend beeld schept van de integriteit van de cliënt, hoeft de dienstverlener nog niet onmiddellijk afscheid te nemen. Mits de cliënt zijn zakelijk leven wil beteren. Als derden (denk aan de fiscus) flinke bedragen tekort zijn gekomen, is wel eerst correctie nodig.
05-03-2015


Goed nieuws vanuit efficiencyperspectief: versie 1.1. van het Referentie GrootboekSchema (afgekort RGS) is op 29 januari jl. definitief vastgesteld door het RGS Breed Expertoverleg. Het RGS heeft als doel om het aantal vertaalslagen binnen de financiële administratie te verminderen en te vereenvoudigen. Door het RGS te koppelen aan de SBR-codes, ontstaat er een soort accelerator in het rapportageproces. Dit stelt u in staat om de efficiency in uw productieproces op kantoor te verbeteren. Kort gezegd: hier ligt een belangrijke uitdaging voor u in 2015! Maar hoe werkt dit dan precies?
05-03-2015


Veel accountantskantoren voeren slechts incidenteel assurance-opdrachten uit. Gezien het maatschappelijk belang van assuranceverklaringen wordt bij toetsingen wel veel aandacht besteed aan de uitvoering en vastlegging daarvan. Het gebeurt in de praktijk echter regelmatig dat een onvoldoende voor de assurancedossiers leidt tot een onvoldoende voor de toetsing, terwijl de samenstelpraktijk verder prima in orde is. Voor kantoren met slechts enkele assurance-opdrachten en/of een verwaarloosbare assurance-omzet biedt de nieuwe Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen een uitweg. Mits het kantoor verklaart voortaan af te zullen zien van assurance-opdrachten.
05-03-2015


In de Fiscasus Accountancy van 9 februari jl. deelden wij ons standpunt met u dat er bij een voorziening voor een pensioen in eigen beheer op commerciële grondslag géén actieve belastinglatentie hoeft te worden opgenomen. Dit nieuwsitem heeft veel losgemaakt. De discussie is des te interessanter nu de NBA en de SRA het standpunt hebben ingenomen dat er wél een latentie moet worden gevormd. Wij blijven echter bij de kern van ons advies. Wel zijn er enkele nuanceringen aan te brengen. (Voor deze ene keer leest u een vrij uitgebreide toelichting achter de lees meer.)
05-03-2015


Kleine rechtspersonen hoeven uitsluitend de balans en een beperkte toelichting te publiceren, maar met betrekking tot de vorderingen op (en ook betaalde voorschotten en verstrekte garanties aan) bestuurders en commissarissen moet extra informatie worden verstrekt. In publicatiestukken in SBR-format is het even zoeken naar een plaats om die toelichting kwijt te kunnen. Er is hierin echter wel degelijk een plek c.q. veld gereserveerd in de te deponeren jaarrekening. Aan het eind van de toelichting is ruimte gereserveerd voor overige toelichtingen.
06-02-2015


In jaarrekeningen op commerciële grondslag moeten eventuele voorzieningen voor een pensioen in eigen beheer nu ook op commerciële grondslag worden gewaardeerd. Maar moet er voor het verschil tussen de commerciële en fiscale waardering een voorziening worden gevormd voor latente belastingverplichtingen? Ook de last in de resultatenrekening verschilt immers; de commerciële last zal veelal duidelijk hoger zijn dan de last die fiscaal mag worden genomen. Een voorziening latente belastingverplichtingen is in dit geval echter niet aan de orde.
06-02-2015


Een personenvennootschap (vof of maatschap) heeft twee accountants en één niet-accountant (een fiscalist) als vennoten/maten. Er is één accountant in dienst. Wat zijn vanuit de accountantsberoepsregelgeving de consequenties indien één of zelfs twee van de accountantsvennoten de vennootschap verlaten? Vertrekt één accountant eigenaar/bestuurder (of laat deze zich uitschrijven als accountant), dan is de zeggenschap van het kantoor niet langer in meerderheid in handen van accountants; het kantoor mag daarom geen assurance-opdrachten (meer) uitvoeren. Is dit niet wenselijk, dan zou de rechtsvorm kunnen worden omgezet naar een BV.
06-02-2015


De eerste nieuwe Modelrapporten 2014 (leidraad 1 en 3) zijn op 22 januari jl. beschikbaar gekomen (bron: www.nba.nl). Het gaat hierbij in eerste instantie om de Nederlands- en Engelstalige inrichtingsjaarrekening kleine rechtspersoon, de Nederlandstalige publicatiejaarrekening kleine rechtspersoon en de inrichtingsjaarrekening middelgrote rechtspersoon. Op dit moment zijn alleen nog de commerciële waarderingsgrondslagen beschikbaar. We zijn dus nog even in afwachting van de fiscale modellen. Wat meteen al opvalt, zijn de verwijzingen naar de wetgeving per post in het model. En dat elke balans begint met de toelichting 'na resultaatbestemming' tussen haakjes.
06-02-2015


Deelneming in surseance niet consolideren

Deelnemingen waarover doorslaggevende zeggenschap kan worden uitgeoefend, moeten doorgaans worden meegeconsolideerd in de geconsolideerde jaarrekening van het groepshoofd. Heeft een dochter een verzoek tot surseance van betaling gedaan en is er een bewindvoerder benoemd? Dan doet zich de uitzonderlijke situatie voor dat ook een holding met de meerderheid van de aandelen geen doorslaggevende zeggenschap meer heeft in de participatie. De bewindvoerder heeft dan immers een veto. Bij een uitgesproken faillissement is dat nog duidelijker; dan is de curator feitelijk de baas bij de deelneming. In deze situaties blijft de deelneming buiten de consolidatie en wordt in de geconsolideerde jaarrekening gewoon als ‘Deelneming groepsmaatschappij’ gepresenteerd, met een toelichting waarom de deelneming niet in de consolidatie is meegenomen.


De bankentaxonomie 2015 (BT2015) voor het indienen van SBR-berichten bij de grootbanken is op 23 december jl. opgeleverd. De bankentaxonomie 2015 maakt het – in aanvulling op de BT2014 – mogelijk dat er voor de ondernemer ook prognoserapportages bij de bank kunnen worden ingediend over het jaar 2015 en later. Dit is interessant nieuws voor ondernemers! Met de nieuwe taxonomieversie kunnen vanzelfsprekend ook de kredietrapportages over het jaar 2014 worden ingediend. De bankentaxonomie ondergaat jaarlijks onderhoud om de aansluiting op de Nederlandse taxonomie (NT) te behouden.


Accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren vallen zelf onder de Wwft, maar kunnen ook cliënten hebben voor wie dat geldt. Voor de adviseur in kwestie is dit belangrijke informatie. Zo vallen handelaren in bepaalde goederen met grote waarde onder de Wwft. Het behoort echter (tot op zekere hoogte) tot de zorgplicht van een adviseur om vast te stellen dat zijn cliënt op de hoogte is van de voor hem geldende wet- en regelgeving. En zo ja, óf en in hoeverre die cliënt zich daaraan houdt. Leeft uw cliënt de Wwft niet na? In dat geval zult u hierover als adviseur een verplichte Wwft-melding moeten doen.


Toetsers krijgen bij de huidige opzet van toetsingen de opdracht mee om bij de normering uit te gaan van uw stelsel van kwaliteitsbeheersing. Het eerste wat de toetsers bij hun bezoek doen, is vaststellen of uw interne stelsel voldoet aan de eisen van wet- en regelgeving. Daarna wordt getoetst of u zich ook houdt aan uw eigen kwaliteitsstelsel. Maar nu komt het: stel, u voldoet aan de wet- en regelgeving, maar u heeft zichzelf zwaardere eisen opgelegd dan voorgeschreven. Constateren de toetsers dat u niet aan uw eigen eisen heeft kunnen voldoen? In dat geval kunt u gewoon een onvoldoende scoren …