De grootte van een rechtspersoon is bepalend voor het al dan niet gebruik kunnen maken van bepaalde vrijstellingen in het jaarrekeningrecht. De categorieën kleine, middelgrote en grote rechtspersonen zijn gewijzigd voor het boekjaar 2016. Er wordt bovendien een nieuwe categorie micro-ondernemingen toegevoegd. Andere belangrijke wijzigingen betreffen de opmaaktermijn en de deponeringstermijn voor jaarrekeningen. De opmaaktermijn is verkort van 11 naar 10 maanden en de deponeringstermijn van 13 naar 12 maanden.
22-12-2015


Per 1 januari 2016 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens uitgebreid met de meldplicht datalekken. Dat heeft gevolgen voor alle bedrijven die persoonsgegevens verwerken. Het datalekken houdt kort gezegd in dat een bedrijf elke inbreuk op de beveiliging tegen het verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet melden bij de Autoriteit persoonsgegevens (voorheen: CBP). De inbreuk kan een hack betreffen, maar bijvoorbeeld ook een technische fout of verlies of diefstal van een laptop waarop persoonsgegevens staan. De meldplicht geldt alleen als de inbreuk ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens of wanneer de kans daarop groot is.
22-12-2015


Heeft u cliënten die rentederivaten van een bank hebben of hadden? Vorig jaar moesten de banken van de AFM de op 1 april 2014 lopende rentederivatencontracten herbeoordelen in het belang van de klant. Daarbij werd onder meer geoordeeld over de kwaliteit van de dienstverlening bij het afsluiten en of het rentederivaat wel paste bij de situatie van uw cliënt. Uit steekproeven van de AFM blijkt dat deze herbeoordelingen onjuistheden en onvolledigheden bevatten en dat het klantbelang onvoldoende wordt gewaarborgd. Een groot deel van de herbeoordelingen moet daarom worden overgedaan aan de hand van nieuwe criteria en instructies van de AFM. Het herbeoordelingsproces eindigt nu niet op de beoogde datum van 31 december 2015.
22-12-2015


Uw cliënt sluit een overeenkomst met een wederpartij, maar die komt zijn verplichtingen niet of onvoldoende na. Uw cliënt kan dan niet zomaar overgaan tot ontbinding van de overeenkomst en een schadevergoeding claimen. Hij zal via een aanmaning (ingebrekestelling) de wederpartij eerst in de gelegenheid moeten stellen om binnen een bepaalde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Pas daarna is er sprake van verzuim en kan uw cliënt overgaan tot ontbinding van de overeenkomst en een schadevergoeding vorderen. Er zijn echter uitzonderingen waarbij verzuim intreedt zonder ingebrekestelling.
22-12-2015


Een BV vestigt twee pandrechten op haar inventaris: een eersterangs pandrecht aan een bank en een tweederangs pandrecht aan een zuster-BV. Nadat de kredietrelatie met de bank is beëindigd, verleent de BV een andere bank het eersterangs pandrecht. De bestuurder verklaart in de pandakte met de andere bank dat er op de goederen geen ander pandrecht rust. Als de bank erachter komt dat dit niet juist is, plaatst zij de BV onder bijzonder beheer. De bestuurder kan een ernstig verwijt worden gemaakt, oordeelt Hof Den Bosch. De BV kan de schade als gevolg van het overplaatsen naar bijzonder beheer verhalen op de inmiddels ex-bestuurder.
22-12-2015


Aansprakelijkheid uittredende vennoot vof

Een uittredende vennoot blijft aansprakelijk voor de schulden die hij als vennoot is aangegaan. Dit geldt ook voor toekomstige verplichtingen uit huurovereenkomsten die zijn aangegaan op het moment dat hij nog vennoot was. De uitgetreden vennoot kan dus bijvoorbeeld nog worden aangesproken voor de huurpenningen uit de huurovereenkomst. Daarom wordt met voortzettende vennoten vaak afgesproken dat zij de uittredende vennoot vrijwaren voor dit soort aanspraken. Belangrijk is dan ook om een goede overeenkomst van uittreding te maken.
24-11-2015


Een vrouw treedt op 19 oktober 2011 toe tot een vennootschap onder firma (vof). Op diezelfde dag treedt een zittende vennoot uit. Er is dan nog één andere vennoot. Een ontevreden klant vordert schadevergoeding wegens niet-nakoming van verplichtingen tegenover hem in 2007. Omdat de vof en de andere zittende vennoot inmiddels in staat van faillissement zijn verklaard, wordt de hele schadevergoeding gevorderd van de toegetreden vennote. Terecht, oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden. Hoewel zij zich slechts bezighoudt met eenvoudige administratieve zaken en schoonmaakwerkzaamheden, is zij hoofdelijk aansprakelijk.
24-11-2015


Vanaf 2016 kunnenkleine rechtspersonen hun jaarrekeningen alleen nog via SBR deponeren bij de Kamer van Koophandel. Als een rechtspersoon geen administratiekantoor heeft die de software hanteert om via SBR te deponeren, kan de jaarrekening online worden ingevuld via de online service ‘Zelf deponeren jaarrekening’. Het verplicht digitaal deponeren staat in een wetsvoorstel dat momenteel in behandeling is bij de Tweede Kamer. De mogelijkheid om de jaarrekening ook via de post aan te bieden komt dan definitief te vervallen (per fax en e-mail is dit al niet meer mogelijk). Tot nu toe heeft de kleine ondernemer nog een keuze tussen digitaal of per post deponeren.
24-11-2015


Vergoeding accountant voor hulp aan curator

Als het Wetsvoorstel versterking positie curator wordt aangenomen, kan de curator derden verplichten om informatie te verstrekken. Deze medewerkingsverplichting kan hoge kosten met zich meebrengen voor de betreffende derden, waaronder accountants- en administratiekantoren. MKB-Nederland, VNO-NCW en ook de NBA vinden dat hiervoor een redelijke vergoeding moet worden betaald. Ook zou in het wetsvoorstel beter moeten worden vastgelegd dat de curator alleen een beroep kan doen op de medewerkingsverplichting als hij de gewenste informatie niet op andere wijze kan verkrijgen. De NBA wil ook graag een verduidelijking van wat er verstaan moet worden onder het begrip ‘administratie’.
24-11-2015


Twee beheer-BV’s zijn elk voor 50% aandeelhouder in een vastgoed-BV. De aandeelhouders van de beheer-BV’s zijn ex-schoonvader en ex-schoonzoon van elkaar n zijn ieder alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van de vastgoed-BV. Deze BV verhuurt een bedrijfspand aan de BV van de huidige schoonzoon. Zijn BV heeft een grote huurachterstand. De schoonvader treft namens de vastgoed-BV een betalingsregeling met de BV van de schoonzoon. De andere bestuurder/ex-schoonzoon van de vastgoed-BV is het daar niet mee eens en wil de huurschuld incasseren. De vastgoed-BV is gebonden aan de betalingsregeling, oordeelt Hof Amsterdam.
27-10-2015


Een vof in de verhuur van caravans gaat medio juli 2006 een investeringsovereenkomst aan met een derde. De derde maakt € 27.000 over aan de vof voor de aankoop van een camper. De camper zal worden verhuurd en de opbrengst zal onderling worden verdeeld. Op 3 december 2009 komt de derde in overleg met een van de firmanten overeen dat de investeringsovereenkomst wordt omgezet in een lening die in termijnen wordt terugbetaald. De afspraak wordt op 14 april 2010 geformaliseerd. De derde stelt de vof in gebreke als hij eind februari 2012 zijn geld nog niet terug heeft. Hof Amsterdam oordeelt dat de inmiddels op 1 januari 2010 uitgetreden ex-firmant hoofdelijk aansprakelijk is voor de terugbetaling.
27-10-2015


Algemene voorwaarden moeten altijd worden overhandigd, tenzij dit redelijkerwijs niet te verwachten is van de gebruiker. Volstaat een verwijzing naar de website dan? Voor dienstverrichters is dit toegestaan, als zij zijn vrijgesteld van de terhandstelling. Zo kan een ICT- ondernemer bijvoorbeeld volstaan met verwijzen naar de website. Hij zal echter wel moeten aantonen dat de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk op de website stonden op het moment dat de overeenkomst werd aangegaan. Dat zal niet eenvoudig zijn als de overeenkomst lang geleden is gesloten.
27-10-2015


Een ondernemer sluit met een bank in 2008 een lening met een renteswap. Daarbij verkoopt de bank hem tevens een kredietfaciliteit waarmee hij kan bijlenen, mocht de renteswap verliesgevend worden door dalende rentes. Toen dat in 2011 gebeurde, verhoogde de bank volgens afspraak de omvang van het krediet. Toen de ondernemer in 2012 de lening wilde afkopen, omdat een andere bank een betere rente bood, stelde de bank extra zekerheden. Dat kon op grond van de kredietfaciliteit. De bank heeft de kredietfaciliteit onvoldoende aan de ondernemer uitgelegd, oordeelt Hof Amsterdam. Zij moet de overeenkomst ongedaan maken en de ondernemer een schikkingsvoorstel doen.
27-10-2015


Inbreng onderneming in vof leidt niet tot wijziging huurovereenkomst

Een man drijft in een huurpand een schoenenwinkel. Hij gaat met zijn werknemer een vennootschap onder firma (vof) aan en brengt zijn eenmanszaak in. De schoenenwinkel wordt voortgezet in de vof. Volgens de verhuurder is dit gebeurd zonder zijn toestemming en dus strijdig met een verbod in de huurovereenkomst. Dat geldt ook voor het afstaan en in gebruik geven van het huurpand aan een derde (in casu: de ex-werknemer). Dit ontbindt de huurovereenkomst, stelt de verhuurder. Hof Den Bosch oordeelt echter dat de huurverhouding door de inbreng in de VOF niet gewijzigd. Evenmin is sprake van afstaan of in gebruik geven aan een derde. De huurovereenkomst blijft in stand.
29-09-2015


Een houdster van een praktijk voor fysiotherapie verzoekt de rechter om de ontruimingstermijn voor de door haar gehuurde ruimte met een jaar te verlengen. Het is haar namelijk nog niet gelukt om een geschikte, vervangende praktijkruimte te vinden. Zij stelt dat ontruiming van de ruimte grote gevolgen zal hebben voor de continuïteit van haar praktijk en voor de werkgelegenheid van de zes medewerkers. De verhuurder (een sportschool-BV) wil de ruimte echter gebruiken om kleedkamers uit te breiden, zodat aan de branchevoorwaarden wordt voldaan. De belangen van de huurder wegen nog steeds zwaarder dan die van de verhuurder, aldus Rechtbank Rotterdam. De verlenging wordt daarom toegewezen.
29-09-2015


De positie van de curator in een faillissement wordt verder versterkt. Daartoe worden de inlichtingen- en medewerkingsverplichtingen en de plicht tot het overleggen van de administratie in een faillissement verder aangescherpt. Daarnaast krijgt de fraudesignalerende rol van de curator een wettelijke grondslag. Ook krijgt de curator meer mogelijkheden om vervolgstappen te ondernemen als hij/zij onregelmatigheden vaststelt. Indirect moeten deze maatregelen ook bijdragen aan beperking van de maatschappelijke schade die faillissementen veroorzaken. Dit blijkt uit het onlangs bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel ‘Versterking positie curator’.
29-09-2015


Hanteert uw cliënt algemene voorwaarden? Let wel, voordat hij kan profiteren van het gemak van algemene voorwaarden, moet hij eerst aan enkele wettelijke vereisten voldoen. De belangrijkste hiervan is de informatieplicht. Uw cliënt moet als gebruiker (verkoper) de afnemer (koper) voldoende in de gelegenheid stellen om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Het al dan niet voldoen aan deze informatieplicht levert regelmatig discussies op over het toepassingsbereik van de algemene voorwaarden. Als hieraan niet is voldaan, maken de voorwaarden immers geen deel uit van de gesloten overeenkomst.
29-09-2015


Alternatief KNB voor centraal aandeelhoudersregister voorlopig in ijskast

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie legt het goedkopere alternatief van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) voor de oprichting van het Centraal aandeelhoudersregister voor aandeelhouders van BV’s en niet-beursgenoteerde NV’s (CAHR) naast zich neer. De KNB stelt voor om de CAHR-gegevens bij de KNB te registreren en niet bij de KvK, zoals in het wetsvoorstel tot oprichting van de CAHR is voorgesteld. Voor dit laatste moet een kostbare ICT-slag worden gemaakt. De minister wil eerst de uitkomst van een onderzoek afwachten naar hoe de onlangs aangenomen vierde Europese witwasrichtlijn in het wetsvoorstel tot oprichting van de CAHR kan worden geïmplementeerd.
25-08-2015


Een malafide bestuurder mag gedurende een periode van 5 jaar na een faillissement geen rechtspersoon besturen. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Tweede Kamer onlangs heeft aangenomen. De curator of het openbaar ministerie kan de rechter verzoeken om een bestuursverbod op te leggen aan een bepaalde bestuurder. Die moet dan wel veroordeeld zijn op grond van bestuurdersaansprakelijkheid of hij moet paulianeuze handelingen hebben verricht. De rechter kan ook een bestuursverbod opleggen als een bestuurder van een failliet in ernstige mate tekortgeschoten is in zijn medewerkingsplicht en/of informatieplicht op grond van de Faillissementswet.
25-08-2015


Enkele leden van een melkveecoöperatie zeggen hun lidmaatschap op en weigeren de daarvoor verschuldigde schadevergoeding te betalen. Zij vinden de omvang van de vergoeding onvoldoende bepaalbaar en kenbaar. Volgens de statuten moet een deskundige de omvang van de vergoeding berekenen op basis van grondslagen in het huishoudelijk reglement. De vergoeding is echter maximaal 4% van het melkgeld dat het betreffende lid gemiddeld ontving in de afgelopen 5 jaar. Hoewel de grondslagen ten tijde van de opzegging nog niet in het huishoudelijk reglement waren opgenomen, is de omvang van de schadevergoeding voldoende kenbaar en bepaalbaar uit de statuten, aldus de Hoge Raad.
25-08-2015


Een verhuurder van winkelruimte zegt de huur op wegens een voorgenomen renovatie. De huurder stemt daar niet mee in en wil onder meer een afkoopvergoeding. De onderhandelingen hierover lopen vast. De verhuurder trekt daarop de opzegging in en verlengt de huur met 5 jaar. De rollen draaien dan om. De huurder probeert nu de verhuurder aan de opzegging te houden. De opzegging van 290-bedrijfsruimtes leidt echter niet automatisch tot huurbeëindiging. Stemt de huurder niet in met de opzegging, dan moet de verhuurder huurbeëindiging vorderen bij de rechter. Dat heeft de verhuurder nagelaten, omdat zij de huur wil voortzetten. De verhuurder mag dan de huuropzegging intrekken, aldus Hof Amsterdam.
25-08-2015


Sterkere positie auteurs en kunstenaars dankzij Wet auteurscontractenrecht

Per 1 juli 2015 is de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars verbeterd ten opzichte van de exploitanten van hun werken, zoals uitgevers en producenten. Sindsdien is namelijk de nieuwe ‘Wet auteurscontractenrecht’ in werking getreden. Deze wet geeft de auteur/kunstenaar een expliciet recht op een redelijke vergoeding voor het verlenen van de exploitatiebevoegdheid. Ook kan hij/zij een aanvullende vergoeding eisen als zijn/haar werk een groot succes is of de overeenkomst (deels) ontbinden als de exploitant zijn/haar werk onvoldoende exploiteert. Tot slot noemen we de mogelijkheid om onredelijk bezwarende bedingen te vernietigen en het instellen van een geschillencommissie.
21-07-2015


Rechtsgeldig ontslag statutair bestuurder

Een statutair directeur wordt geschorst en uitgenodigd voor een algemene vergadering. Tijdens die vergadering wordt hem meegedeeld dat er onregelmatigheden zijn geconstateerd, die leiden tot zijn ontslag. De directeur vecht de rechtsgeldigheid van het ontslagbesluit aan. Ten onrechte, oordeelt rechtbank Midden-Nederland. Het ontslagbesluit is niet vernietigbaar, omdat aan het bepaalde in artikel 2:227, lid 7 BW (advisering over ontslag) is voldaan. Ook is de hoorplicht van artikel 2:8 BW niet geschonden. De directeur heeft voldoende gelegenheid gehad om zijn visie op het ontslag te uiten en het was hem ook duidelijk waarom hij werd ontslagen.
21-07-2015


Als een onderneming failliet dreigt te gaan, kan de ondernemer al vóór de faillietverklaring aan de rechter vragen wie hij zal benoemen tot curator voor het faillissement. De ondernemer bereidt het faillissement dan samen met de toekomstige curator voor. Dit vergroot zowel de kans op verkoop van eventuele gezonde onderdelen tegen een zo hoog mogelijke prijs als de kans op behoud van werkgelegenheid. Rechters passen deze handelwijze in de praktijk al veel toe zonder dat hiervoor een wettelijk kader bestaat. Dat kader komt er met het onlangs ingediende wetsvoorstel ‘Wet continuïteit onderneming I’. Daarin staan ook regels om misbruik van de voorbereidingsfase te voorkomen.
21-07-2015


Bestuurders BV i.o. aansprakelijk wegens onrechtmatige bekrachtiging

Een BV levert tuinproducten aan een BV i.o. in de periode 20 juli tot 9 oktober 2013. Omdat enkele facturen onbetaald blijven, stopt zij met de leveringen na herhaalde aanmaningen. De bestuurders/oprichters van de BV i.o. geven aan dat er betalingsproblemen zijn. De BV i.o. is opgericht op 6 januari 2013 en op 9 januari 2014 ingeschreven in het Handelsregister. De leverancier stelt dat de bestuurders/oprichters hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling van de openstaande facturen. Dat is juist, aldus rechtbank Gelderland. De bekrachtiging is onrechtmatig omdat de bestuurders op dat moment wisten dat de BV haar verbintenissen niet zou nakomen.
21-07-2015


Een verhuurder stelt het door hem verhuurde bedrijfspand nodig te hebben voor eigen gebruik en zegt daarom de huur op. Hij beperkte zich echter tot de enkele mededeling dat hij een advieskantoor wil beginnen. Hij licht niet toe over welke activiteiten het gaat, welke stappen hij in dit verband heeft ondernomen, wat op dat moment zijn bron van inkomsten en maatschappelijke positie zijn en waarom hij na 25 jaar ineens het verhuurde zelf wil gaan gebruiken. De rechtbank wijst daarom zijn vordering tot dringend eigen gebruik af.
19-05-2015


De Eerste Kamer heeft op 28 april jl. ingestemd met de versoepelde regels voor de oprichting van een kredietunie. Dit is een vereniging (coöperatie) die haar bedrijf maakt van het aantrekken van deposito’s en andere terugbetaalbare gelden van haar leden. Daarnaast verstrekt zij voor eigen rekening leningen aan die leden. Deze leden zitten vaak in dezelfde branche. Een kredietunie moet nu nog voldoen aan de strenge regels die ook voor banken gelden. Er is nog wel één hobbel te nemen voordat de nieuwe regels in werking kunnen treden: toestemming van de Europese Commissie.
19-05-2015


Kort voordat zijn BV failliet gaat, verkoopt een DGA de aandelen van zijn BV aan een BV van een familielid. In het kader van de overname keert de DGA bovendien dividend uit en gaat zijn BV nog diverse leningen aan met familieleden. De curator van de failliete BV stelt dat de DGA zich schuldig heeft gemaakt aan onbehoorlijk bestuur. Het hof is er echter niet van overtuigd dat geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden zou hebben gehandeld als de DGA. Er kan dan geen sprake zijn van onbehoorlijk bestuur. Ook is het niet aannemelijk dat de dividenduitkering een belangrijke oorzaak is van het faillissement.
19-05-2015


Een man treedt in augustus 2010 als beherend vennoot toe tot een bestaande commanditaire vennootschap (CV). Een half jaar na zijn toetreden legt een bedrijfstakpensioenfonds twaalf ambtshalve aanslagen op voor de pensioenpremies in de periode februari 2010 tot en met februari 2011. De beherend vennoot wordt hiervoor aansprakelijk gesteld. Terecht, oordeelt de Hoge Raad. De hoofdelijke verbondenheid van de vennoten betreft alle schulden die bestaan ten tijde van hun toetreden of die nadien ontstaan. Dit komt ook de rechtszekerheid van de schuldeisers ten goede. Maar hoe hadden de risico’s van de aansprakelijkstelling kunnen worden beperkt?
19-05-2015


Een ondernemer sluit met een accountantskantoor een overeenkomst. Hij gaat akkoord met de toegezonden ‘opdrachtbevestiging samenstellingsopdracht’. Een jaar later richt hij twee BV’s op en brengt hij de eenmanszaak in een van de BV’s in. Het accountantskantoor verricht sindsdien ook werkzaamheden voor de BV’s. Als voor circa € 7.300 aan nota’s onbetaald blijft, vordert het accountantskantoor de betaling van zowel de BV’s als de ondernemer in privé. De ondernemer weigert de facturen te betalen. Hij stelt dat de overeenkomst is overgenomen door de BV’s. Van contractoverneming is echter geen sprake, wel van contractvernieuwing, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden.


Een kredietunie is een vereniging (coöperatie) die haar bedrijf maakt van het aantrekken van deposito’s en andere terugbetaalbare gelden van haar leden. Daarnaast verstrekt zij voor eigen rekening leningen aan die leden. Deze leden zitten vaak in dezelfde branche. Een kredietunie moet nu nog voldoen aan de strenge regels die ook voor banken gelden, maar dat gaat veranderen. De Tweede Kamer heeft namelijk onlangs een wetsvoorstel aangenomen dat het mogelijk maakt om een eigen - versoepelde - vergunning te verkrijgen voor het opzetten van een kredietunie. Ook is besloten om startende kredietunies te helpen bij de financiering van hun opstartkosten.


Een BV gaat failliet. Een dag eerder maakt zij giraal € 6.000 over aan een advocatenkantoor voor verrichte werkzaamheden. De bank verwerkt de betaling op de dag van de faillietverklaring. De curator van de failliete BV vordert dit bedrag terug. Dat kan, mits de rekening van de schuldeiser op de dag van de faillietverklaring wordt gecrediteerd, oordeelt de Hoge Raad. Op dat moment is de verbintenis tot betaling van een geldsom voldaan. De Hoge Raad verruimt hiermee de mogelijkheid van een curator om girale betalingen terug te vorderen die op de dag van de faillietverklaring zijn verricht.


Een startende ondernemer sluit een franchiseovereenkomst. Hij sluit vervolgens met een CV een huurovereenkomst voor een locatie. Hierin is een financieringsvoorbehoud opgenomen dat luidt ‘voorbehoud om de exploitatie te kunnen financieren’. De startende ondernemer kan nog onder de huurovereenkomst uit als hij geen financiering vindt voor zijn nog op te richten onderneming. Hoewel hij een financieringsaanbod van een bank heeft afgewezen, beroept hij zich terecht op dit voorbehoud, aldus Rechtbank Den Haag. Hij heeft zich ingespannen om een financiering te krijgen en hij heeft het aanbod van de bank terecht afgewezen, omdat het ondernemersrisico te groot was.


Ook tussentijdse beëindiging bij faillissement voor huur roerende zaken?

De wet bepaalt dat verplichtingen uit overeenkomsten doorlopen ondanks een faillissement. Een uitzondering hierop geldt echter voor huurovereenkomsten (artikel 39 Faillissementswet). De curator of verhuurder kan die tussentijds beëindigen vanaf de datum van faillietverklaring van de huurder en de huur tot boedelschuld maken. Tot nu toe werd gedacht dat dit alleen kan bij de huur van onroerende zaken. De Hoge Raad heeft echter onlangs beslist dat tussentijdse huurbeëindiging bij faillissement ook mogelijk is bij de huur van roerende zaken. Ook verhuurders van roerende zaken kunnen nu een boedelvordering indienen bij de curator en zo direct aanspraak maken op de boedel.
24-03-2015


Een franchisegever sluit in 2006 een franchisecontract met een franchisenemer. Daarin staat dat de franchisegever bevoegd is om de rechten uit dit contract aan een derde over te dragen. In 2010 brengt hij het franchisecontract in een BV in, zonder de franchisenemer daarvan op de hoogte te stellen. Als de BV in 2013 een boete vordert van de franchisenemer wegens overtreding van het franchisecontract, komt zij voor een onaangename verrassing te staan. De rechtsverhouding uit het franchisecontract blijkt niet te zijn overgegaan op de BV. Uit de bevoegdheid tot overdracht mag niet worden geconcludeerd dat de franchisenemer daaraan bij voorbaat al medewerking heeft verleend, aldus de rechter. De BV kan geen boetes vorderen.
24-03-2015


Faillissement aanvragen: wanneer kan een vordering een steunvordering zijn?

Weet u hoe u het faillissement moet aanvragen van een schuldenaar? Er moeten ten minste twee schuldeisers/vorderingen zijn, maar dat betekent niet dat alle schuldeisers ook de faillissementsaanvraag moeten doen. Dat kan één schuldeiser doen, mits hij kan aantonen dat er andere schuldeisers zijn. Dit zijn de steunvorderingen. Een steunvordering hoeft volgens de Hoge Raad niet opeisbaar te zijn (denk aan een geldlening) en de omvang hoeft niet vast te staan. Ook een vordering in de vorm van een verplichting ? bijvoorbeeld tot onderhoud of afgifte van een goed of een recht op het genot van een zaak ? kan een steunvordering zijn. Een toekomstige vordering kan echter geen steunvordering zijn.
24-03-2015


In het verleden hebben veel ondernemers financieringsovereenkomsten gesloten met een renteswap. Door de rentedalingen van de aflopen jaren hebben veel contracten echter een negatieve waarde gekregen. Onlangs heeft Rechtbank Den Haag geoordeeld dat een bank haar bijzondere zorgplicht heeft geschonden in een renteswapzaak. Zij had haar cliënt beter moeten informeren over de grote risico’s en zij had zich ervan moeten vergewissen of haar cliënt zich daarvan bewust was. Ook had de bank moeten nagaan of de swaps afgestemd waren op de lening, voor wat betreft de dekkingsgraad en de looptijd. Kortom, deze uitspraak biedt voldoende munitie voor actie…
24-03-2015


Een tandarts vervangt in 2007 het gebit van een patiënt door een prothese. De patiënt betaalt slechts een deel van de behandelingskosten. In maart 2013 is het restantbedrag nog steeds niet betaald. De tandarts eist betaling. Hij overlegt kopieën van eerder verzonden brieven waarin de patiënt verzocht wordt te betalen. De patiënt stelt die brieven niet te hebben ontvangen en beroept zich op verjaring. De vordering is inderdaad verjaard, oordeelt de kantonrechter. De tandarts heeft de brieven niet aangetekend verzonden, waardoor hij niet aannemelijk kan maken dat de brieven zijn ontvangen (ontvangsttheorie). De overgelegde kopieën zijn daarvoor onvoldoende.
24-02-2015


Holding aansprakelijk voor onterechte selectieve loonbetaling

Een bestuurder kan er voor kiezen om bepaalde crediteuren wel te betalen en andere niet. Dit kan zijn ingegeven door betalingsonmacht, maar hij moet daarvoor wel een goede reden hebben. Blijkt dat het gaat om betalingsonwil, dan kan de bestuurder worden aangesproken voor de schuld. Dit geldt ook voor de selectieve betaling van loon, aldus Hof Amsterdam. Deze zaak betreft een dochter-BV/werkgever die failliet is gegaan. Het loon van twee werkende werknemers wordt doorbetaald, maar dat van een zieke werknemer niet, zonder dat er voor dit onderscheid een legitieme reden bestaat. In dat geval kan de holding-NV als bestuurder van de dochter-BV worden aangesproken voor betaling van het achterstallige loon.
24-02-2015


Tot voor kort leidde het faillissement van een vof automatisch tot het faillissement van de vennoten/ natuurlijke personen. Daarop is de Hoge Raad teruggekomen. Een schuldeiser die zowel de vof failliet wil laten verklaren als de afzonderlijke vennoten, moet daarvoor afzonderlijke verzoeken indienen die ook afzonderlijk moeten worden beoordeeld. Met name het afgescheiden vermogen maakt het mogelijk dat een vof wel kan zijn opgehouden te betalen, maar dat de vennoten met privévermogen nog wel in staat zijn te betalen. Ook de schuldsaneringsregeling die openstaat voor vennoten verzet zich tegen automatische faillietverklaring van de vennoten.
24-02-2015


De aandelen van familiebedrijven worden vaak gehouden door een stichting administratiekantoor. De stichting wordt ingeschreven in het Handelsregister. De aandeelhouders blijven daardoor buiten beeld. Een nieuwe EU-richtlijn brengt daarin verandering. Die verplicht aandeelhouders/ natuurlijk personen met een aandelenbelang van 25% of meer om zich te laten registreren. In het openbaar register worden de naam vermeld, de geboortedatum, de nationaliteit van de aandeelhouder en de grootte van zijn aandelenbelang. Er hoeft geen privéadres te worden vermeld. De maatregel moet belastingontduiking via brievenbusfirma’s tegengaan.
24-02-2015


Een exploitant geeft een bedrijfspand in gebruik aan een paar bewoners in afwachting van de sloop. De bewoners betalen een vergoeding van bijna € 200 per maand op grond van een bruikleenovereenkomst (ofwel gebruiksovereenkomst). De exploitant vordert ontruiming voor de bouw van een supermarkt. De gebruikers beroepen zich echter op huurbescherming. Ten onrechte, oordeelt de rechtbank. Er is sprake van een kostenvergoeding en niet van een (financiële) tegenprestatie. Daarom kunnen de bewoners geen beroep doen op huurbescherming. Het pand mag worden ontruimd.
27-01-2015


Er ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer die het gebruik van een kredietunie vergemakkelijkt. Een kredietunie is een vereniging (coöperatie) die haar bedrijf maakt van het aantrekken van deposito’s en andere terugbetaalbare gelden van haar leden. Daarnaast verstrekt zij voor eigen rekening leningen aan die leden. Deze leden zitten vaak in dezelfde branche. Een kredietunie moet nu nog voldoen aan de strenge regels voor banken. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om een eigen – versoepelde- vergunning te verkrijgen voor het opzetten van een dergelijke vereniging. De kredietunie hoeft dan niet meer aan de strenge bankregels te voldoen.
27-01-2015


Voor consumenten geldt dat oneerlijke bedingen in een overeenkomst kunnen komen te vervallen. Dit ligt vast in de zogenaamde consumentenrichtlijn. Hierover heeft het EU-Hof van Justitie onlangs een opmerkelijke uitspraak gedaan. De zaak betreft een overeenkomst tussen een advocaat en een ondernemer. Het EU-hof besliste dat de consumentenrichtlijn ook op deze overeenkomst van toepassing is voor de werkzaamheden die geen betrekking hebben op het beroep of bedrijf van de ondernemer, maar op zijn privézaken, zoals echtscheiding of zaken betreffende het erfrecht. Dit betekent dat een algemene voorwaarde niet van toepassing kan zijn, omdat deze een ‘oneerlijk beding‘ betreft. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. In dat geval treedt de wet in werking en vervalt de voorwaarde.
27-01-2015


Tot voor kort kon dit niet officieel. De Hoge Raad heeft echter onlangs bevestigd dat dit wel kan zolang de vennootschap zich nog in haar vereffeningsfase bevindt. De Hoge Raad verbindt hier wel de nodige voorwaarden aan. Zo kan de algemene vergadering (AV) een ontbindingsbesluit alleen herroepen als zij rekening houdt met de rechten en belangen van derden. Ook moet de rechtszekerheid zijn geborgen. Het herroepen van het besluit moet worden bevestigd door de rechter. Daarna herleeft de rechtspersoon. Het besluit heeft geen terugwerkende kracht, dus eventuele vereffeningshandelingen blijven bestaan. Is met de komst van deze nieuwe mogelijkheid het verstandig om vaak gebruik te maken van een turboliquidatie?
27-01-2015