Eerste rechtspraak over transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Werkgevers hoeven geen transitievergoeding te betalen voor werknemers die na 2 jaar ziekte niet worden ontslagen, maar in dienst blijven. Inmiddels heeft een werknemer bij de Rechtbank Den Haag gesteld dat zijn werkgever ‒ waar hij na 2 ziektejaren nog in dienst was ‒ zich niet als goed werkgever heeft gedragen. De werkgever heeft de 'slapende' arbeidsovereenkomst namelijk niet beëindigd en heeft ook geen transitievergoeding toegekend. De rechter wijst het verzoek van de werknemer om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, af. Er kan niet worden aangenomen dat het een verplichting van de werkgever is om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.
14-12-2015


Op 25 november jl. zijn nieuwe besluiten van het UWV over uitvoeringsregels bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en bij langdurige arbeidsongeschiktheid in werking getreden. De uitvoeringsregels bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen geven aan welke gegevens en documenten werkgevers bij de verschillende bedrijfseconomische redenen aan het UWV moeten toesturen. Ook wordt een stappenplan beschreven en zijn voorbeelden opgenomen van het afspiegelingsbeginsel. Daarnaast wordt aangegeven hoe er met herplaatsing en ontslagverboden wegens ziekte moet worden omgegaan.
14-12-2015


De Belastingdienst geeft in de voorbeeldovereenkomsten aan welke artikelen van belang zijn voor de beoordeling van de arbeidsrelatie. Deze markeringen zijn niet opgenomen in de individuele overeenkomsten. Opdrachtnemer en opdrachtgever moeten volgens deze geel gemarkeerde voorwaarden gaan werken en zij mogen deze dus niet veranderen. De andere artikelen in de overeenkomsten mag u wel aanpassen. Uiteraard mogen de artikelen die u aanpast niet in strijd zijn met de gemarkeerde artikelen. De Belastingdienst heeft ook een overzicht gemaakt van de bepalingen die leiden tot het oordeel wel of geen dienstbetrekking.
14-12-2015


Verbod op inhoudingen minimumloon uitgesteld tot 1 juli 2016

Het verbod op inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon op grond van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) wordt uitgesteld tot 1 juli 2016. De WAS zou deze inhoudingen per 1 januari 2016 verbieden. Aanleiding voor dit uitstel is een verzoek om zo snel mogelijk via een algemene maatregel van bestuur te regelen dat bonafide werkgevers die inhoudingen nog wel mogen doen. De overige maatregelen van de WAS die per 1 januari 2016 van kracht zouden worden, gaan gewoon door. Een werkgever moet dus minimaal het minimumloon giraal betalen en kostenvergoedingen die niet naast het loon zijn overeengekomen, specificeren op de loonstrook.
14-12-2015


Als werkgevers een vergoeding of verstrekking willen toekennen aan hun werknemers, moeten zij van tevoren besluiten of zij deze willen aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. De vergoeding of verstrekking die de werkgever niet aanwijst als eindheffingsbestanddeel, is belast bij de werknemer. Ook zal de werkgever bij het aanwijzen van een vergoeding of verstrekking rekening moeten houden met het zogenoemde gebruikelijkheidscriterium. De in 2015 door een werkgever gegeven vergoedingen en verstrekkingen kan hij alleen dit jaar nog aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. De niet aangewezen vergoedingen en verstrekkingen vormen loon van de werknemer. Zie de 'lees meer' in de doorklik voor een handig stappenplan van de Belastingdienst.
14-12-2015


Het UWV heeft een WIA-uitkering aan een werknemer toegekend. Die uitkering wordt op machtiging van de werknemer aan de werkgever betaald. De werkgever betaalt de uitkering vervolgens door aan de werknemer. Op enig moment vordert het UWV een deel van de uitkering terug van de werkgever, die daartegen in beroep gaat. De terugvordering blijft inhoudelijk in stand, stelt Rechtbank Maastricht in een uitspraak, maar er mag alleen van de werknemer worden teruggevorderd. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelt dat het UWV wettelijk niet bevoegd is om WIA-uitkeringen van de werkgever in plaats van de werknemer terug te vorderen. Om die reden bevestigt de CRvB de uitspraak van Rechtbank Maastricht.
30-11-2015


Volgens het Handboek Loonheffingen zijn er bij een Sinterklaasfeest voor de kinderen van de werknemers twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid: u organiseert het feest op de werkplek, bijvoorbeeld in de kantine. Het feest is een niet-ongebruikelijke voorziening. De consumpties zijn onbelast. Als u de kinderen of de werknemers een cadeau meegeeft voor thuis, is dat loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon aanwijzen. Mogelijkheid twee: u organiseert het feest extern bij een derde. De waarde van het feest en de eventuele cadeaus voor de kinderen of de werknemers vormen loon voor de werknemer. Maar u kunt ook dit loon als eindheffingsloon aanwijzen.
30-11-2015


Publicatie sectorpremies 2016: meeste sectorpremies lager dan in 2015

Een deel van de uitkeringen WW wordt gefinancierd uit de sectorpremies die werkgevers moeten betalen. De meeste sectorpremies die zijn vastgesteld voor 2016 zijn wat lager dan in 2015. In een aantal sectoren vindt differentiatie van de sectorpremies plaats op basis van de duur van arbeidsovereenkomsten met werknemers korter dan 1 jaar (kort, hoge premie) en 1 jaar of langer (lang, lage premie). Enkele gedaalde gedifferentieerde sectorpremies vallen op, waaronder: agrarische bedrijven: kort gaat van 7,47% naar 6,06%, lang van 09,98% naar 1,02%. Bouwbedrijven: kort van 12,83% naar 6,07% en lang van 4,12% naar 1,47%. Culturele instellingen: kort van 10,88% naar 7,28% en lang van 2,35% naar 1,60%.
30-11-2015


Een zoon die bij zijn moeder in dienstbetrekking is, heeft daarom recht op een WIA-uitkering, oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB). De moeder ontving een persoonsgebonden budget. De zoon hielp bij het huishouden en verzorgde en verpleegde zijn moeder waarvoor hij ook loon kreeg. Als de zoon ziek wordt, betaalt de Sociale Verzekeringsbank hem twee jaar lang zijn loon door. Daarna vraagt hij een WIA-uitkering aan, die het UWV weigert omdat 'er door de familieverhouding geen sprake is van een gezagsverhouding'. In hoger beroep laat de CRvB dat uitgangspunt los; ook een kind kan in dienstbetrekking zijn bij zijn ouders. Voortaan moet aan de hand van de omstandigheden worden beoordeeld of het kind onder gezag werkt.
30-11-2015


Aanzegvergoeding naar rato aantal werkdagen ‒ níet naar aantal kalenderdagen

Als een werkgever niet tijdig schriftelijk aan een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd meedeelt of die arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd, is hij een vergoeding aan de werknemer verschuldigd naar rato van het aantal dagen per maand. Uit een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 22 september 2015 volgt dat de hoogte van de aanzegvergoeding moet worden vastgesteld door een maandsalaris te berekenen naar rato van het aantal werkdagen ‒ en níet van het aantal kalenderdagen. Omdat het aantal kalenderdagen per maand varieert (28, 29, 30 of 31 dagen), vereist deze uitspraak een andere berekening.
16-11-2015


Mogelijk versoepeling WAS voor bonafide werkgevers

In de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is een verbod op inhoudingen op het minimumloon opgenomen. Dit verbod treedt op 1 januari 2016 in werking en moet huisjesmelkerij, schijnconstructies en uitbuiting tegengaan. Deze maatregel treft echter ook werkgevers bij wie dergelijke missstanden niet aan de orde zijn, maar die bijvoorbeeld ziektekostenpremie inhouden. De WAS biedt de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur uitzonderingen te maken. In een motie van het Kamerlid Mulder (VVD) wordt de minister opgeroepen om hier gebruik van te maken. Bij het eerdere Kamerdebat over de wet zei de minister dat hij eerst juridisch moet uitzoeken hoe het zit.
16-11-2015


Werknemers lijken tijdens de crisisjaren te veel op hun tenen te hebben gelopen, bang als ze waren om door alle reorganisaties van de afgelopen jaren hun baan te verliezen. Dit blijkt uit cijfers van Capability, één van de grote ziekteverzuimspecialisten van Nederland die bij ruim 8.000 bedrijven arbodienstverlening uitvoert. Van alle lopende dossiers van Capability had vorig jaar 19% procent te maken met psychische klachten en dat steeg dit jaar naar 31%. Van deze groep werknemers met psychische klachten had vorig jaar 39% spanningsklachten/burn-outklachten en dat is dit jaar toegenomen naar 52%.
16-11-2015


De nihilwaardering van rentevoordelen op personeelsleningen vervalt per 1 januari 2016, met uitzondering van de lening die bestemd is voor de aanschaf van een (elektrische) fiets of elektrische scooter. Het voordeel van een renteloze lening voor (de aankoop of verbetering van) een eigen woning is dan belast loon, maar kan niet in de vrije ruimte worden ondergebracht. Het komt voor dat gepensioneerden nog een dergelijk rentevoordeel genieten. De oud-werkgever moet dan loonbelasting blijven inhouden. Om dat te voorkomen, kan hij afspreken dat de pensioenuitvoerder de loonbelasting over het rentevoordeel inhoudt. Maar hoe verwerkt u het voordeel in de loonadministratie?
16-11-2015


Payrollbranche wordt aangepakt

Minister Asscher gaat de komende maanden een payrollwet door het parlement trachten te loodsen. Voor payrollorganisaties lijkt dit een drama te gaan worden. Of payrollorganisaties nog langer uitzend-cao's en andere voordelen van uitzenders kunnen gebruiken, zal namelijk worden gekoppeld aan de voorwaarde dat deze organisaties ook een allocatiefunctie vervullen. Dit laatste moet u lezen als het bijeenbrengen van kandidaten en opdrachtgevers. Is hier geen sprake van, dan worden de payrollorganisaties automatisch 'normale werkgevers' en moeten zij voortaan gewoon de regels van het Burgerlijk Wetboek gaan toepassen.
02-11-2015


Arbeidsconflicten tussen werkgevers en werknemers zijn van alle tijden, maar in de afgelopen periode heeft Fiscount wel beduidend meer hulpvragen gekregen dan voorheen over advisering van werkgevers die arbeidsconflicten (vaak met ziekmeldingen) hebben met hun werknemers. In een aantal gevallen hebben de aangesloten kantoren ons gevraagd om te bemiddelen tussen werkgever en werknemer, om zo een oplossing van het arbeidsconflict te bevorderen. Werkgevers blijken echter dikwijls ‒ met name na de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) per 1 juli 2015 ‒ niet te weten welke eisen er worden gesteld aan de aanpak van arbeidsconflicten.
02-11-2015


Veel werkgevers laten premiekortingen uit de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) onbenut, waardoor ze veel geld (gemiddeld € 75.000, zie www.oversalarisadministratie.nl) laten liggen. Daarom bieden meerdere particuliere bedrijven cliënten hun diensten aan om te onderzoeken of deze cliënten (werkgevers) premiekortingen onbenut hebben gelaten. Zij presenteren de te behalen premiekortingen aan de werkgever, met het aanbod die kortingen tegen een fee van 25 tot 35% voor hen te willen realiseren. Fiscount werd in de praktijk geconfronteerd met door dergelijke bedrijven gepresenteerde premiekortingen 'op de rand van de wet' en is hiermee aan de slag gegaan.
02-11-2015


Per 1 januari 2016 treedt een nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder (DGA) in werking. De nieuwe regeling noemt de voorwaarden waaronder een statutair bestuurder van een vennootschap als directeur-grootaandeelhouder kan worden aangemerkt. De directeur-grootaandeelhouder is dan niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De meest opvallende wijzigingen betreffen de situaties waarin de bestuurder een besloten vennootschap is en situaties waarin sprake is van nevengeschiktheid.
02-11-2015


De staatssecretaris heeft in de Eerste Kamer voorgesteld om de invoering van de 'Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties' uit te stellen naar 1 april 2016. De VAR verdwijnt dan. Tot die tijd blijft een VAR voor 2014 of 2015 geldig. Voorwaarde is wel dat het werk hetzelfde blijft. Ook moet het werk onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden worden uitgevoerd. Als een zzp’er al een VAR voor 2016 heeft aangevraagd, wordt die aanvraag alsnog in behandeling genomen. Het blijft belangrijk om (voorbeeld)overeenkomsten zo snel mogelijk voor te leggen aan de Belastingdienst. Overeenkomsten die u voor 1 februari 2016 voorlegt, beoordeelt de Belastingdienst voor 1 april 2016.
02-11-2015


Op dit moment kan een werkgever de arbeidsovereenkomst van een AOW-gerechtigde werknemer zonder toestemming van het UWV of de rechter opzeggen, indien deze vóór de AOW-leeftijd was aangegaan. De werkgever is dan ook geen transitievergoeding verschuldigd. Volgens het op 4 september jl. ingediende wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2016 blijft dit ook zo, maar wordt de band met de AOW-gerechtigde leeftijd of het pensioen wel losgelaten. Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen, zullen de bestaande bepalingen gaan gelden voor elke (eind)leeftijd die de werkgever en werknemer met elkaar overeenkomen.
19-10-2015


Werknemers worden na 2 jaren ziekte nog regelmatig ontslagen. Wat nu als een werkgever in zo’n geval de werknemer in dienst wil houden en hem, terwijl hij niet werkt, zonder loon op de loonlijst laat staan? In dat geval is de werkgever geen transitievergoeding bij ontslag (er is immers geen ontslag) verschuldigd. Minister SZW Asscher vindt die handelwijze van werkgevers niet fatsoenlijk, maar zal hiertegen geen maatregelen nemen. Werkgevers hoeven niet te vrezen dat werknemers hen aansprakelijk gaan stellen op grond van 'ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever'. Deze handelwijze wordt in de Memorie van Toelichting op de Wwz namelijk niet als zodanig aangemerkt.
19-10-2015


Volgend jaar meldingsplicht voor werknemers uit EU

In 2016 treedt een meldingsplicht voor EU-werknemers in werking, die voortkomt uit een Europese handhavingsrichtlijn die per 18 juni 2016 moet zijn opgenomen in de Nederlandse wetgeving. Voert een werkgever uit een andere EU-lidstaat in Nederland een opdracht uit, dan is hij verplicht te melden welke werknemers hij hiervoor in Nederland zal inzetten en voor hoe lang. Hierdoor kan de Inspectie SZW beter controleren of de werknemers het loon krijgen waar ze volgens de Nederlandse wetgeving recht op hebben. Zo moet een eigenaar van een Belgisch bedrijf dat in Nederland een huis bouwt, melden welke werknemers aan het huis werken en dus ook hoe lang. Het wetsvoorstel moet nog worden ingediend bij de Tweede Kamer.
19-10-2015


De regeling aanzegvergoeding en transitievergoeding is gewijzigd, waardoor de transitievergoeding anders wordt berekend dan voorheen. Als het loon per maand fluctueert, moet er een gemiddeld loon worden berekend over de laatste 12 maanden van het dienstverband. Wanneer een werknemer wegens ziekte of verlof niet heeft kunnen werken, moet er een voorverlenging plaatsvinden van steeds een kalendermaand. De periode van ziekte en verlof moet dan wel langer zijn dan 30 dagen. Wat gebeurt er nu wanneer iemands ziekte- of verlofperiode bijvoorbeeld 51 dagen beslaat? De periode van 12 maanden wordt dan niet met die 51 dagen voorverlengd, maar nog maar met een maand.
19-10-2015


‘Rechtstreeks storten’ naar de Belastingdienst is vanaf 1 januari 2016 niet meer mogelijk, zo heeft de Belastingdienst medegedeeld. De zogenoemde WKA-depotrekeningen zijn namelijk per die datum opgeheven. Voor inleners en aannemers betekent dit dat een rechtstreekse storting hen niet meer vrijwaart van de inleners- en ketenaansprakelijkheid voor de loonheffingen. Vanaf 1 januari 2016 levert alleen een storting op een G-rekening van de uitlener of de onderaannemer nog vrijwaring. De Belastingdienst kan de aannemer of inlener niet meer aansprakelijk stellen voor het bedrag dat hij heeft gestort op die G-rekening. De Belastingdienst heeft uw klanten die van een WKA-depot gebruikmaken hierover geïnformeerd.
19-10-2015


Tweede Kamer neemt wetsvoorstel uniformering no-risk polis en premiekortingen doelgroep banenafspraak aan

De (gemeentelijke) doelgroep banenafspraak bestaat uit mensen die niet zelfstandig ten minste 70% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Werkgevers konden tot nu toe voor deze doelgroep geen aanspraak maken op de no-riskpolis, een uitkering krachtens de Ziektewet als werknemers onverhoopt ziek worden. Deze situatie zorgde ervoor dat werkgevers niet erg geneigd waren om mensen uit die doelgroep in dienst te nemen. Met dit wetsvoorstel dat ingaat op 1 januari 2016, wordt getracht te bevorderen dat werkgevers ook mensen uit deze doelgroep sneller in dienst nemen, omdat zij minder (ziekte)risico lopen. De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel op 30 september 2015 aangenomen.
05-10-2015


Indien bij een opzegging van het dienstverband door een werkgever of bij een ontslag met wederzijds goedvinden de wettelijke opzegtermijn niet in acht werd genomen, weigerde het UWV toekenning van een werkloosheidsuitkering over de niet in acht genomen opzegtermijn. Via het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2016, kamerstukken 34 273, wordt nu in de Werkloosheidswet (WW) vastgelegd dat het recht op een WW-uitkering bij een ontslag door opzegging en met wederzijds goedvinden eerst kan ontstaan na afloop van de wettelijke opzegtermijn.
05-10-2015


Wetsvoorstel doorwerken na AOW-leeftijd aangenomen in Eerste Kamer

Op 29 september jl. is het wetsvoorstel ‘Doorwerken na AOW-leeftijd’ aangenomen in de Eerste Kamer. Het betreffende wetsvoorstel voorziet in maatregelen die bevorderen dat AOW'ers langer kunnen doorwerken. Zo wordt het per 1 januari 2016 mogelijk om 6 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met AOW'ers aan te gaan gedurende een periode van 48 maanden. De opzegtermijn wordt 1 maand en het is voor werkgevers mogelijk om de arbeidsovereenkomst zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter op te zeggen. De loondoorbetalingsplicht voor werkgevers bij ziekte van AOW'ers gaat van 104 naar 13 weken. Heeft een werkgever op 31 december 2015 een zieke AOW'er in dienst, dan hoeft hij maximaal tot 1 september 2016 het loon bij ziekte door te betalen. Voor zover de periode van 104 weken niet eerder verstreken is.
05-10-2015


De Belastingdienst heeft overeenkomsten goedgekeurd voor een gastdocent masterprogramma en een coördinerend stralingsdeskundige. In de beoordeling wordt bevestigd dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft af te dragen of te voldoen, omdat er geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Voorwaarde is wel dat er bij gebruik van de voorbeeldovereenkomst conform de overeenkomst wordt gehandeld en dat daarin wordt verwezen naar het kenmerk van de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst. Er wordt benadrukt dat geen oordeel wordt gegeven over de kwalificatie van de inkomsten voor de inkomsten- en omzetbelasting. Heeft de praktijk iets aan deze voorbeeldovereenkomsten?
05-10-2015


De staatssecretaris van Financiën houdt vast aan zijn voorstel om de VAR per 1 januari 2016 te vervangen door het systeem van (model)overeenkomsten, omdat de huidige VAR-systematiek slecht kan worden gehandhaafd. Op 1 januari 2016 loopt de geldigheidsduur van de bestaande VAR’s af en in een verlenging daarvan is niet voorzien. Als de wet niet per 1 januari 2016 in werking kan treden, ontstaat er onzekerheid over de status van de reeds afgegeven VAR’s, de noodzakelijke verlenging daarvan en de afgifte van nieuwe VAR’s. Dit antwoordt de staatssecretaris op vragen van de Eerste Kamer. Maar wat heeft de staatssecretaris nog meer gezegd?
05-10-2015


Vanaf 1 juli 2015 wordt voor de berekening van het dagloon WW het loon uit de diensbetrekking waarin de werknemer werkloos is geworden over het gehele refertejaar gedeeld door 261 (loon)dagen. Dit heeft een lager dagloon tot gevolg wanneer de werknemer niet het hele refertejaar loon genoten heeft. Tot 1 juli 2015 werd in zo’n geval het loon over een niet-volledig refertejaar gedeeld door het werkelijke aantal (loon)dagen. Het CNV heeft over die negatieve effecten (vooral voor seizoensarbeiders) geklaagd bij de minister van SZW. In een brief van 18 augustus jl. deelt de minister het CNV mee dat de nieuwe dagloonberekening wel eerlijk is, omdat deze op een juiste wijze uitdrukking geeft aan het verlies aan arbeidsinkomen ten opzichte van het arbeidsinkomen in het refertejaar.
21-09-2015


Voor een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen heeft een werkgever sinds 1 juli 2015 toestemming van het UWV nodig, voor zover dat ontslag niet met instemming van de werknemer of met wederzijds goedvinden wordt gerealiseerd. Vóór 1 juli 2015 mocht een ontslagadviescommissie het UWV ook over andersoortige ontslagverzoeken adviseren. Sociale partners kunnen een ontslagadviescommissie instellen, die het UWV over dergelijke ontslagverzoeken adviseert. Het reglement ontslagadviescommissie UWV 2015 voorziet in regels voor de instelling, samenstelling en werkwijze van een ontslagadviescommissie en is van toepassing op ontslagverzoeken wegens bedrijfseconomische redenen die vanaf 1 juli 2015 bij het UWV zijn ingediend.
21-09-2015


Onder de huidige Wet werk en zekerheid (WWZ) kan een eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor een aantal jaren overeen worden gekomen, zonder dat er een arbeidsovereenkomst ontstaat voor onbepaalde tijd. Tijdens de behandeling van de WWZ is telkens de mogelijkheid van de hand gewezen om meerjarige tweede arbeidsovereenkomsten overeen te komen. Op 2 juli 2015 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin aan de regering wordt verzocht om ‒ in overleg met de sociale partners ‒ voorstellen te doen om meerjarige tweede arbeidsovereenkomsten mogelijk te maken. Veel medewerkers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst verliezen hun baan vanwege het feit dat de mogelijkheid voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten beperkt is tot twee jaar.
21-09-2015


Voor 1 januari 2012 bouwden arbeidsongeschikte werknemers volgens de wet recht op vakantiedagen op over de laatste 6 maanden van hun arbeidsongeschiktheid. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kregen zij alleen de vakantiedagen over de bedoelde 6 maanden uitbetaald. Sinds de wetswijziging per 1 januari 2012 bouwen arbeidsongeschikte werknemers net als gezonde werknemers over de gehele ziekteperiode vakantiedagen op. Doordat de Nederlandse Staat de wet erg laat heeft aangepast aan de EU-richtlijn, heeft de Hoge Raad op 18 september jl. uitspraak gedaan: de Staat is aansprakelijk als langdurig arbeidsongeschikte werknemers bij een ontslag te weinig vakantiedagen uitbetaald hebben gekregen vanwege te late aanpassing van de wet.
21-09-2015


Met ingang van 2016 wordt de gebruikelijkheidstoets van de Werkkostenregeling scherper geformuleerd. Deze wijziging verduidelijkt dat het gebruikelijk moet zijn dat de werkgever de aan een werknemer verstrekte vergoedingen of verstrekkingen aanwijst als eindheffingsbestanddeel. Het gaat per 2016 dus niet meer zozeer om de omvang van de vergoedingen of verstrekkingen zelf, maar om het feit dat het gebruikelijk is dat de werkgever de eventueel verschuldigde eindheffing voor zijn rekening neemt. Als een vergoeding of verstrekking op zich al ongebruikelijk is, zal het aanwijzen ervan als eindheffingsbestanddeel dat natuurlijk ook zijn.
21-09-2015


Premiekorting arbeidsgehandicapten voor doelgroep banenafspraak van € 1.800 naar € 2.000

De premiekorting arbeidsgehandicapten bedraagt nu € 7.000. Daar wordt vanaf 1 januari 2016 de gemeentelijke doelgroep banenafspraak aan toegevoegd, op grond van het wetsvoorstel harmonisering instrumenten Participatiewet. Hierdoor gaat de premiekorting arbeidsgehandicapten voor de bestaande gemeentelijke doelgroep (bijvoorbeeld voor mensen met een uitkering krachtens de Wajong) omlaag van € 7.000 naar € 1.800 per jaar. Het kabinet heeft op 31 augustus 2015 besloten om het laatstbedoelde bedrag van € 1.800 te verhogen naar € 2.000. Het bedrag van de premiekorting arbeidsgehandicapten voor het in dienst nemen van mensen met een WIA-uitkering wijzigt niet.
07-09-2015


Jaarlijks vragen werkgevers zich in september af: moet ik voor het volgende jaar wel of niet eigenrisicodrager worden of blijven voor de uitkeringen krachtens de Ziektewet (ZW) of de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)? Of is terugkeer naar ‒ of blijven bij ‒ het UWV voordeliger?*) Het antwoord op die vraag lijkt meer dan ooit afhankelijk te zijn van een vergelijking tussen de publieke en private premies voor 2016. De op 1 september jl. door het UWV gepubliceerde nieuwe cijfers voor 2016 zijn belangrijk geworden voor die keuze. In het algemeen gesproken blijven zowel de sectorpremies voor kleine werkgevers als de minimum- en maximumpremies voor (middel)grote werkgevers voor het jaar 2016 op een stabiel niveau.
07-09-2015


Seizoensarbeider verplicht nieuw contract aanbieden na afloop van het oude?

Een werkgever die elk jaar seizoensarbeiders aannam, werd onlangs door de rechter verplicht om een van hen een nieuw contract aan te bieden gedurende het seizoen. De werkgever kon niet aantonen dat er een goede reden was om hem niet aan te nemen. Hij zou het komend seizoen weer medewerkers aannemen, de medewerker functioneerde goed en de hoeveelheid werk was niet minder; een vrijwel identieke situatie aan die van de voorgaande jaren. De werkgever had hier als goed werkgever rekening moeten houden met elkaars redelijke belangen en moet daarom een nieuw contract aanbieden. Of hij dit volgend jaar ook moet doen, hangt af van de situatie die er volgend jaar ontstaat.
07-09-2015


De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer van € 7.000 kan onder bepaalde voorwaarden gedurende maximaal drie jaren worden toegepast voor werknemers die de status 'arbeidsgehandicapt' of 'structureel functioneel beperkt' hebben. Een aantal niet bij het UWV werkende (register)arbeidskundigen meent die status echter zelfstandig ‒ met een zogenoemde deskundigenverklaring ‒ te mogen toekennen aan betreffende werknemers. Voor werkgevers blijken de gepresenteerde premiekortingen voor deze werknemers nu echter 'schijnvoordelen' te zijn. Dit blijkt uit een brief van de Belastingdienst in augustus 2015.
07-09-2015


Een gerichte vrijstelling of een vrijstelling binnen de vrije ruimte is alleen mogelijk als een werkgever de vergoeding of verstrekking aanwijst als eindheffingsbestanddeel. De Belastingdienst neemt gedurende het kalenderjaar aan dat zo’n aanwijzing heeft plaatsgevonden als de werkgever de vergoeding of verstrekking niet tot het loon van de werknemer heeft gerekend. Bij ontdekking buiten het kalenderjaar zal de Belastingdienst de vergoeding of verstrekking beschouwen als belast loon van de werknemer. De gerichte vrijstelling of vrije ruimte is dan niet alsnog van toepassing. Wat kan de werkgever doen?
07-09-2015


Aanzegging via WhatsApp rechtsgeldig

Zoals bekend heeft een werkgever een aanzegverplichting bij contracten voor bepaalde tijd die 6 maanden of langer duren. Het is wettelijk verplicht dat de werkgever de werknemer ‘schriftelijk’ informeert over het al dan niet voortzetten van het arbeidscontract. In een recente uitspraak heeft de rechter geoordeeld dat een mededeling via WhatsApp ook voldoet aan het schriftelijkheidsvereiste. De werknemer heeft geen recht op een vergoeding omdat meer dan 1 maand voor de afloopdatum is aangegeven dat de werkgever het arbeidscontract niet wenst voort te zetten.


Amateurverenigingen vragen zich wel eens af of zij een dienstbetrekking hebben met hun spelers. Het Haagse Hof oordeelt dat dit bij een amateur-voetbalvereniging wel het geval was. Het Huishoudelijk Reglement en het ‘Waarde en Normen beleid’ laten er naar het oordeel van het Hof geen twijfel over bestaan dat de speler de aanwijzingen van zijn trainers op moest volgen. Ook was hij verplicht deel te nemen aan de trainingen. Hieruit leidt het Hof af dat er tussen de voetbalverenigingen en de speler een gezagsverhouding bestond. Dat het amateurverenigingen waren, die vaak geleid worden door vrijwilligers, doet daar niet aan af.


Per 1 januari 2016 treedt een nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder in werking. De nieuwe regeling noemt de voorwaarden waaronder een statutair bestuurder van een vennootschap als directeur-grootaandeelhouder (DGA) kan worden aangemerkt. Als iemand een arbeidsovereenkomst heeft met een vennootschap, staat hij formeel onder gezag van de aandeelhouders en is dan verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De Hoge Raad heeft in 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BY9295) geoordeeld dat daarbij niet meer van belang is dat die persoon als aandeelhouder zijn ontslag kan tegenhouden. Dat is alleen anders als hij door de Regeling aanwijzing DGA als DGA kan worden aangemerkt. Dan is hij niet verzekeringsplichtig.


Een zieke werknemer die in zijn eerste twee ziektejaren zonder deugdelijke reden instemt met de beëindiging van zijn dienstverband, geeft daarmee het recht op loondoorbetaling bij ziekte op. Hierdoor zal hem of haar een uitkering Ziektewet worden geweigerd wegens het plegen van een benadelingshandeling. De Centrale Raad van Beroep heeft dit in een recente uitspraak nog eens herhaald. Werkgevers ? en vooral zieke werknemers ? moeten zich bewust zijn van deze gevolgen wanneer zij het dienstverband met wederzijds goedvinden willen beëindigen tijdens de eerste twee ziektejaren. Dit kan alleen anders uitpakken voor de werknemer, indien deze handelwijze hem niet verweten kan worden.


De financiële risico’s van werknemers die na 2 jaren ziekte een WGA-uitkering krijgen, worden tot een maximum van 10 jaren geheel of gedeeltelijk doorberekend aan (middel)grote werkgevers. Als deze werkgevers via het UWV publiek zijn verzekerd, zien zij de WGA-lasten terug in een hogere individuele premie Werkhervattingskas. Wanneer zij eigenrisicodrager zijn voor de WGA, betalen zij de WGA-uitkeringen zelf en de WGA-lasten verzekeren zij regelmatig via een verzekeraar. Daardoor kon een werkgever die van privaat naar publiek overstapte, bij het UWV een minimale publieke premie betalen. Een nieuw premiesysteem brengt hier verandering in.


Als werkgevers een structureel functioneel beperkte werknemer in dienst nemen, kunnen zij bij ziekte van die werknemer in de eerste vijf jaren van het dienstverband compensatie van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte ontvangen middels door uitkeringen ZW bij het UWV. Na vijf jaren dienstverband kan die termijn (telkens) met vijf jaren worden verlengd, als het UWV het risico op ernstige gezondheidsklachten nog steeds verhoogd vindt. Volgens het UWV is dit aan de orde wanneer het verzuimrisico - beoordeeld over de laatste periode van de no-riskpolis - minimaal 30% bedraagt. De CRvB heeft in een op 18 juni 2015 gepubliceerde uitspraak bepaald dat die 30% niet doorslaggevend is.
13-07-2015


Uitstel kostendelersnorm AOW tot 1 januari 2018

Aanvankelijk wilde het kabinet de kostendelersnorm in de AOW invoeren per 1 juli 2016. Hierdoor zouden alleenstaande AOW'ers die samenwonen met een kind, ouder of andere ongehuwde alleenstaande personen, per 1 juli 2016 nog maar 50% van het minimumloon aan AOW-uitkering gaan ontvangen in plaats van de huidige 70% (de alleenstaandennorm in de AOW). In de media beter bekend als de ‘mantelzorgboete’. Gezien het negatieve effect van deze verlaging op de keuze rond mantelzorg én omdat ouderen al met meerdere beleidsmaatregelen zijn geconfronteerd, heeft het kabinet besloten om de invoering van deze maatregel uit te stellen tot 1 januari 2018. Door het uitstel ontvangt deze groep AOW'ers in 2016 en 2017 geen lagere AOW-uitkering.
13-07-2015


Veel gestelde vragen WKR: onbelaste vergoeding rijbewijs E

Werknemers van uw klant hebben zowel rijbewijs A als B nodig voor hun werk. De klant wil de kosten liefst onbelast vergoeden. Kunt u in dat geval de gerichte vrijstelling voor studie en opleiding gebruiken? De kosten voor het behalen van het rijbewijs A en B horen tot de normale privé-uitgaven van werknemers en de vergoeding hiervoor is belast loon. U kunt de vergoeding wel - na aanwijzing als eindheffingsloon - ten laste brengen van de vrije ruimte. De kostenvergoeding voor het behalen van rijbewijs E is in bepaalde situaties wél gericht vrijgesteld, als cursus voor het onderhouden en verbeteren van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk. De Belastingdienst verwijst hiervoor naar paragraaf 20.1.4 van het Handboek Loonheffingen 2015.
13-07-2015


Eerste rechtspraak over aanzegplicht (Wwz)

De eerste rechtspraak over de aanzegplicht is een feit. In een procedure kwam vast te staan dat de aanzegplicht op de nieuwe werkgever overging vanwege overname van de onderneming. Maar de vergoeding vanwege niet aanzeggen is ook verschuldigd als de overeenkomst voor bepaalde tijd is voortgezet. De kantonrechter past voor de berekening van de hoogte van de vergoeding gewoon het 'Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding' toe. Dat wil zeggen: het (kale) bruto uurloon, vermenigvuldigd met de overeengekomen arbeidsduur over de afgelopen 12 maanden (of korter, bij een kortere duur van de overeenkomst). Een vaste eindejaarsuitkering en vakantiegeld tellen niet mee voor de berekening van de vergoeding.
13-07-2015


De Tweede Kamer is akkoord met het wetsvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Daardoor verdwijnt de VAR per 2016, als de Eerste Kamer na het zomerreces de wet aanneemt. Opdrachtgevers en zzp’ers kunnen hun overeenkomsten aan de Belastingdienst voorleggen om te laten beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking. Als de opdrachtgever en zzp’er daadwerkelijk werken volgens de overeenkomst, is de opdrachtgever gevrijwaard van naheffing van loonheffingen. Goedgekeurde overeenkomsten komen beschikbaar op de site van de Belastingdienst. Omdat de Belastingdienst veel aanvragen verwacht, kunt u nu al overeenkomsten voorleggen.
13-07-2015


Het UWV legt in een aantal gevallen loonsancties over het 3e ziektejaar op aan werkgevers, wanneer een extern re-integratietraject (Spoor 2) korter dan 1 jaar heeft geduurd. De rechtbank in Rotterdam oordeelde op 1 mei 2015 in een tussenuitspraak dat de minimale duur van een extern re-integratietraject volgens de eigen werkinstructie ('RIV-toets') niet 1 jaar maar slechts 6 maanden bedraagt. Het UWV kan hierdoor niet staande houden dat de minimale duur van dat traject 1 jaar moet bedragen. De rechtbank heeft aan het UWV opgedragen om het gebrek in het besluit te herstellen.


Als een werkgever een renteloze lening aan zijn werknemers verstrekt voor (de aankoop of verbetering van) een eigen woning, mag dat rentevoordeel nu nog op nihil worden gewaardeerd. In de Fiscale verzamelwet 2015 wordt echter voorgesteld om de vrijstelling (nihilwaardering) voor het rentevoordeel van de personeelslening te laten vervallen. Vanwege de stapsgewijze afbouw van de renteaftrek in de inkomstenbelasting levert die nihilwaardering voor werknemers in de hoogste tariefschijf van de inkomstenbelasting een toenemend voordeel op. Dat vindt de staatssecretaris ongewenst en daarom vervalt deze nihilwaardering.


Een werkgever stelt de volgende vraag aan u: “Ik zorg elke dag voor een lunch in de vorm van een aantal broden, beleg, fruit en melk. Luncht een werknemer mee, dan betaalt hij een bedrag van € 1,50. Dit zijn de gemiddelde kosten van de lunch per persoon. Moet ik nu iets bijtellen bij het salaris van mijn werknemers?” Die vraag werd in deze vorm gesteld aan de Belastingdienst. Als u zich even in de Belastingdienst probeert te verplaatsen: wat zou dan úw antwoord op deze vraag zijn? Lees hierna hoe de Belastingdienst de vraag van deze werkgever beantwoordde.


Willen werkgevers met werknemers een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst sluiten? In dat geval zal in deze overeenkomst vanaf 1 juli aanstaande een bedenktermijn van 14 dagen moeten worden opgenomen. Indien dit wordt vergeten, heeft de werknemer een periode van 21 dagen waarbinnen hij de getekende overeenkomst kan ontbinden. De verklaring van de werknemer moet binnen de termijn zijn ontvangen. Ontbinden is mogelijk zonder opgaaf van redenen. Een werkgever is overigens niet verplicht om een (transitie)vergoeding aan te bieden in het kader van een regeling. Allicht zal de nieuwe regeling over de transitievergoeding wel richtsnoer worden bij het aangaan van regelingen.


Wanneer een arbodienst ermee bekend is dat een werknemer aanspraak kan maken op een no-riskpolis (ZW-uitkeringen van het UWV waarmee een werkgever zijn loonplichten bij ziekte kan compenseren), moet dit worden gemeld aan de werkgever. Laat de arbodienst dit na, dan ontstaat aansprakelijkheid voor de schade van de werkgever. De uitkeringen ZW kennen een maximale terugwerkende kracht van 1 jaar. Door een te late melding aan de werkgever, kan de werkgever die uitkeringen mislopen. Volgens de arbodienst belemmert de geheimhoudingsplicht volgens de KNMG-richtlijnen het verstrekken van die informatie aan een werkgever. Dat verweer heeft de Rechtbank Noord-Nederland verworpen.


Gefaseerde invoering Wet aanpak schijnconstructies

De Wet aanpak schijnconstructies is aangenomen door de Eerste Kamer. Op verzoek van de Kamer wordt de wet in twee stappen ingevoerd. De ketenaansprakelijkheid voor loon en de openbaarmaking van de gegevens van de inspectie SZW treden al in werking per 1 juli 2015. Voor de andere onderdelen ? met name die onderdelen díe betrekking hebben op het minimumloon ? krijgen werkgevers meer tijd om de (salaris)administraties aan te passen. De verplichting om het minimumloon giraal uit te betalen, het verbod op inhoudingen op ? en verrekeningen met ? het minimumloon en de specificatie van de onkostenvergoeding op de loonstrook gaan pas in per 1 januari 2016.


Kleine werkgevers (gemiddeld minder dan 25 werknemers) die in een slechte financiële situatie verkeren, mogen een fors lagere transitievergoeding betalen. Dit maakt de Wet werk en zekerheid mogelijk. De cumulatieve eisen hiervoor staan in artikel 24 van de onlangs bekend gemaakte Ontslagregeling. Het is niet zo dat werkgevers hier gemakkelijk voor in aanmerking komen. Op grond van artikel 8 van de Regeling UWV Ontslagprocedure kan het UWV WERKbedrijf worden verzocht om te bevestigen dat financiële situatie van de werkgever zodanig slecht is, dat de diensttijd vóór 1 mei 2013 buiten beschouwing mag worden gelaten voor de berekening van de transitievergoeding.


De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervalt per 1 januari 2016. In plaats van de eerder aangekondigde BGL (Beschikking geen loonheffingen) komt er een ander systeem. Dat is bepaald in de ‘Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties’. In het voorgestelde systeem kunnen opdrachtgevers en zzp’ers gebruikmaken van modelovereenkomsten, zoals de zorgsector die al gebruikt. Overeenkomsten kunnen aan de Belastingdienst worden voorgelegd. Als er daadwerkelijk wordt gewerkt volgens de goedgekeurde overeenkomst, hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en af te dragen. Maar biedt de nieuwe regeling de opdrachtgever en zzp’er wel voldoende zekerheid?


De AOW-leeftijd gaat met ingang van 1 januari 2016 verder omhoog. Dit regelt de Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd, die op 2 juni jl. is aangenomen. In 2016 gaat de AOW-leeftijd voor ouderen die na 29 september 1950 maar voor 1 juli 1951 zijn geboren, met 1 maand omhoog. Voor personen met inkomens tot 300% van het wettelijk minimum is voorzien in een overbruggingsregeling. De AOW-leeftijd van 67 jaar wordt niet op 1 januari 2023 ingevoerd, maar al eerder: op 1 januari 2021. Daarna wordt jaarlijks beoordeeld wat ? gelet op de levensverwachtingen ? de AOW-leeftijd zal worden. Deze AOW-leeftijd zal door de overheid telkens 5 jaar voor de invoeringsdatum bekendgemaakt worden.


De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en het uitvoeringsbesluit zijn per 1 mei 2015 officieel in werking getreden. In 2013 hebben de overheid en sociale partners afgesproken dat werkgevers ten opzichte van 2013 meer arbeidsbeperkten aan het werk moeten helpen. Blijkt eind 2016 dat er in 2014 en 2015 te weinig extra arbeidsbeperkten aan het werk zijn, dan moeten werkgevers die meer dan 40.575 uren in hun onderneming verlonen, een 'boete' betalen aan de Belastingdienst. (Formeel is dit een heffing, maar het wordt als boete ervaren.) De betreffende werkgevers ontvangen dan een beschikking van de Belastingdienst.


Koppeling premies WGA-vast en WGA-flex nu definitief naar 1 januari 2017

In onze Fiscasus Arbeid en Recht van 31 maart 2015, item A15.027, maakten wij melding van het (niet-formele) besluit van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de koppeling van de premieonderdelen WGA-vast en WGA-flex voor de premie Werkhervattingskas te verschuiven van 1 januari 2016 naar 1 januari 2017. Door deze wijziging behoeven werkgevers, eigenrisicodragers voor de WGA, niet noodzakelijkerwijs voor 1 oktober 2015 te kiezen voor het wel of niet eigenrisicodragen. Deze wijziging is nu formeel vastgelegd in het Besluit van 13 april 2015, Staatsblad 2015, 151.
22-05-2015


Drugsverslaving is ziekte ? maar terugval niet voor rekening werkgever

Een drugsverslaafde die vanwege zijn verslaving niet kan werken, wordt gezien als een zieke werknemer. De werkgever zal gehouden zijn tot re-integratie en de werknemer wordt beschermd tegen ontslag. Leidt dit tot genezing, maar krijgt de werknemer toch een terugval? In dat geval is dit voor eigen risico, vindt Rechtbank Den Haag. Tenzij er sprake is van een geestelijke stoornis die het gebruik in de hand werkt. De werkgever in kwestie is het vertrouwen in de werknemer kwijt en de werknemer wordt niet langer beschermd. Er volgt ontbinding zonder vergoeding. Een verslaafde moet ten minste eenmalig de kans krijgen om te re-integreren en te herstellen, aldus de rechtbank.
22-05-2015


Een werkgever en een werknemer hebben een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten. Daarnaast wordt voor een drukke periode een aanhangsel bij de bestaande arbeidsovereenkomst (of een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) gemaakt voor tijdelijk te werken extra uren. De werknemer wordt ziek, de werkgever betaalt na het einde van de overeenkomst voor de extra uren geen loon bij ziekte meer en de werknemer vraagt een uitkering ZW aan bij het UWV. De CRvB oordeelde in het verleden al vaker dat een dergelijk einde van de arbeidsverhouding voor de extra uren niet beschouwd wordt als beëindiging van de dienstbetrekking in de zin van de ZW.
22-05-2015


Cao-toepassing op basis van werkzaamheden werkgever

Een werknemer is als bedrijfsleider melkveehouderij in dienst bij een onderneming die bestaat uit een mesthandel, een loonbedrijf en een bescheiden melkveehouderij. De werknemer stelt dat de algemeen verbindend verklaarde CAO Dierhouderij van toepassing is. Volgens de werkingssfeer is die van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan bedrijfsmatige productiegerichte dierhouderij worden besteed. Dat is niet het geval bij de werkgever, maar volgens de werknemer is zijn werk bepalend en niet het totaal van activiteiten van de werkgever. Het Hof gaat daar niet in mee. Uitsluitend de werkingssfeerbepaling is beslissend voor de vraag of een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is.
22-05-2015


Een werkgever is aangesloten bij de sector waartoe zijn werkzaamheden behoren. Uitgangspunt daarbij is wat in het normale spraakgebruik in het economische verkeer gebruikelijk is. Een werkgever verkoopt koppen, glazen, schotels, schoonmaakartikelen en keukenapparatuur aan de horeca. De Belastingdienst deelt hem in als groothandel in technische producten en metalen in sector 41, ‘Groothandel I’. De werkgever wil echter worden ingedeeld bij ‘overige groothandel’ in sector 42, ‘Groothandel II’. Volgens het hof wordt de verkoop van de producten - naar maatschappelijke functie beoordeeld - volgens normaal spraakgebruik niet aangemerkt als groothandel in technische producten en metalen.
22-05-2015


Het dagloonbesluit werknemersverzekeringen per 1 juli 2015 is aangepast op 9 april jl. Dit naar aanleiding van diverse wijzigingen in de socialezekerheidswetten. Zo zal in de Werkloosheidswet (WW) het recht op uitkering op basis van inkomsten in plaats van op arbeidsuren worden bepaald. Opvallend minder positief: de beperkingen van de algemene dagloongarantie voor degene die vanuit de WW binnen 12 (was 24) maanden een lager betaalde baan aanvaardt en de vervallen dagloongarantie voor 55-plussers die aantonen dat hun loon (al dan niet vrijwillig) in de dienstbetrekking is verlaagd.
11-05-2015


Anders dan nu zal in de basiscontracten met arbodiensten en/of arbodeskundigen een aantal nieuwe minimumtaken moeten worden geregeld. Dit volgt uit het voorgenomen wetsvoorstel ter wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (arbowet), dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 28 april jl. heeft gepubliceerd. Deze 'onderwerpen' mogen ook worden geregeld in contracten met een verzuimverzekeraar, waarbij een arbodienst in het pakket zit. Werkgevers krijgen 1 jaar de tijd om bestaande basiscontracten met arbodiensten en/of arbodeskundigen aan te passen.
11-05-2015


Is merkwijziging tankstation overgang van een onderneming?

De eigenaar van een tankstation besluit ? nadat de exploitatie door de huurder met BP is geëindigd ? dit voortaan zelf te gaan exploiteren. Hij sluit daartoe een nieuwe overeenkomst met Shell. Zijn hierdoor ook de werknemers bij hem in dienst gekomen, omdat er sprake is van een overgang van de onderneming? Hij betaalt hen geen loon, omdat de 'corporate identity' gewijzigd is; het A-merk Shell zou andere klanten trekken. Die opvatting houdt geen stand; de aard van de onderneming is hetzelfde en het staat niet vast dat de merkwisseling andere klanten zou trekken. De werknemers gaan daarom mee over naar de nieuwe exploitant. Hij zal het loon aan hen moeten voldoen.
11-05-2015


Een lid van een stembureau heeft in verband met de Provinciale Statenverkiezingen één dag gewerkt en een instructiebijeenkomst gevolgd. Daarvoor ontving het lid een vergoeding van € 150. Volgens het hof is deze vergoeding dusdanig hoog, dat deze niet meer beschouwd kan worden als een forfaitaire kostenvergoeding en een kleine vergoeding voor zijn inzet. De vergoeding van € 150 bleef hier onder het drempelbedrag (€ 150 per maand, € 1.500 per jaar) voor de vrijwilligersvergoeding en de werkzaamheden zijn verricht voor een (publiekrechtelijk) lichaam dat niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting.
11-05-2015


Ook voor een auto met 0% bijtelling moet een rittenadministratie worden bijgehouden. Een werknemer rijdt in een kalenderjaar eerst in een auto van de zaak met 25% bijtelling en later in een auto met 0% bijtelling. Alleen voor de 25%-auto houdt hij een rittenadministratie bij. Volgens de rechtbank wordt de grens van 500 kilometer niet vastgesteld per auto, maar gaat het om het privégebruik van álle in dat jaar ter beschikking gestelde auto's. Doordat de werknemer maar voor één auto een rittenadministratie had bijgehouden, kon hij niet aantonen dat hij minder dan 500 km privé had gereden. Hij had dus ook voor de auto met 0% bijtelling een rittenadministratie moeten bijhouden. De Belastingdienst heeft terecht loonheffingen nageheven voor de eerste auto.
11-05-2015


De eerdere verhoging van de AOW-leeftijd wordt versneld doorgevoerd vanaf het jaar 2016. Daarnaast moet de kans op werken op grond van een arbeidsovereenkomst na het bereiken van de AOW-leeftijd worden vergroot. Dit wordt geregeld in twee wetsvoorstellen die de Tweede Kamer op 17 en 26 maart jl. heeft aangenomen. De oudere werknemer bereikt later de AOW-gerechtigde leeftijd, en een dienstbetrekking kan op die grond pas later eindigen of ? onder meer gunstige voorwaarden dan nu ? voor beide partijen worden voortgezet. Deze wetsvoorstellen hebben zowel voor oudere werknemers als voor werkgevers allerlei consequenties.
24-04-2015


Tot 2026 zullen er in totaal 126.000 extra banen beschikbaar worden gesteld voor mensen met een arbeidsbeperking, die niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen (doelgroep van gemeenten). Dit is overeengekomen in het sociaal akkoord tussen de overheid en vakbonden. Als dit aantal banen niet wordt gehaald, krijgt elke werkgever met 25 of meer werknemers een heffing van € 5.000 per niet ingevulde werkplek per jaar. Eind 2016 zal de eerste beoordeling van extra werkplekken plaatsvinden en mogelijk in 2017 de eerste heffing. Staatsecretaris Klijnsma ziet deze wet als 'een stok achter de deur' en vertrouwt op de realisatie van de extra banen.
24-04-2015


Eenzijdige salarisverlaging niet gerechtvaardigd

Een taxibedrijf en een taxichauffeur hebben een netto loonafspraak. Het taxibedrijf voert tegen de zin van de werknemer een salariswijziging door (brutering volgens cao). Er kan echter slechts in uitzonderlijke situaties worden aangenomen dat een werkgever gerechtigd is om het salaris van een werknemer eenzijdig te verlagen. Aldus het oordeel van Hof Den Haag. Er is geen sprake van een nijpende financiële situatie, omdat er vrij recent nog grote investeringen zijn gedaan. Dat de taxichauffeur meer verdient dan het cao-niveau is geen reden voor verlaging, aangezien de toepasselijke cao een minimum-cao betreft. Het taxibedrijf had het salaris dus niet eenzijdig mogen wijzigen.
24-04-2015


Een in België woonachtige werknemer van een Nederlandse werkgever, die een relatief gering deel van zijn tijd (6,46%) thuiswerkt, is in Nederland sociaal verzekerd. De werknemer meende echter dat hij vanwege dat thuiswerken in België sociaal verzekerd was. Volgens de hoofdregel is de wetgeving van de werkstaat van toepassing, maar als in meerdere landen wordt gewerkt, is de wetgeving van de woonstaat van toepassing. Volgens de advocaat-generaal bij de Hoge Raad concludeerde het hof terecht dat de werknemer in Nederland sociaal verzekerd was, omdat hij slechts incidenteel thuiswerkte.
24-04-2015


De Belastingdienst gaat opdrachtgevers vooraf zekerheid geven over de gevolgen voor de loonheffingen van contracten met zzp’ers. Opdrachtgevers en zzp’ers weten dan of er loonheffingen moet worden afgedragen. De Belastingdienst gaat dat beoordelen aan de hand van aan hen voorgelegde overeenkomsten van opdracht. Dit staat in een brief die staatssecretaris Wiebes van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Dit alternatief voor de BGL kwam tot stand na overleg met vakbonden, zzp-organisaties en werkgeversorganisaties. De regeling zal per 1 januari 2016 ingaan, de VAR blijft in 2015 geldig. Zoals zo vaak is deze regeling wellicht goed werkbaar voor grote ondernemingen, maar een stuk minder voor het MKB, waar zzp'ers meer incidenteel worden ingehuurd.
24-04-2015


Medewerk(st)ers van het UWV hebben met enige regelmaat last van zich ernstig misdragende uitkeringsgerechtigden. Meestal volgt dan een ordegesprek, waarschuwing of pand- of omgangsverbod. Sinds 1 april jl. kan het UWV gedurende drie maanden hun uitkering met 25, 50 of 100% korten, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Onder ernstig misdragen valt elke vorm van ongewenst fysiek contact of pogingen daartoe, maar ook het beschadigen van een gebouw of inventarisonderdeel of ondernomen pogingen daartoe. Het opzetten van lastercampagnes, tonen van steek- of vuurwapens en (pogingen tot) opsluiting in een ruimte worden ook aangemerkt als zeer ernstige misdraging.
13-04-2015


Een werkneemster hervat na 2 jaar ziekte haar werk in passende (niet de bedongen) arbeid. Vervolgens valt zij opnieuw wegens ziekte volledig uit en betaalt de werkgever – zonder dat hij daartoe verplicht was – gedurende (wederom) twee jaren loon bij ziekte door. Het UWV kent vervolgens een IVA-uitkering toe en past daarop een korting toe wegens inkomsten uit arbeid. De CRvB oordeelde recent dat het loon bij ziekte door de werkgever 'onverschuldigd' was doorbetaald. Immers, er ontstond geen nieuwe periode van 104 weken loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Het UWV had die loonbetaling als 'inkomen uit vroegere arbeid' moeten aanmerken en niet op de uitkering mogen korten.
13-04-2015


De bestuursrechtelijke premie op grond van de Zorgverzekeringswet moet worden ingehouden op het minimumloon. Werkgevers moeten het netto minimumloon volledig op de bankrekening van hun werknemers betalen en mogen geen bedragen meer inhouden op dit minimumloon. Deze maatregel en andere zijn opgenomen in de Wet aanpak schijnconstructies (WAS), die per 1 juli 2015 in werking treedt. De werkgever blijft ook na 1 juli verplicht om de bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet in opdracht van het Zorginstituut Nederland in te houden.
13-04-2015


In het Handboek Loonheffingen 2015 staat niet meer vermeld dat de afkoopsom wegens de beëindiging van een leasecontract in mindering komt op de bijtelling privégebruik auto. Het komt regelmatig voor dat een werknemer voor het einde van het leasecontract uit dienst gaat. In de autoregeling is dan vaak geregeld dat het contract overgenomen moet worden of dat de werknemer een afkoopsom moet betalen. Tot en met 2014 stond in het Handboek Loonheffingen nog vermeld dat die afkoopsom aangemerkt kon worden als eigen bijdrage die in mindering kwam op de bijtelling.
13-04-2015


Werkgevers hebben nog steeds onjuist beeld van Wwz

Vanaf 1 juli gaat de tweede fase in van de Wet werk en zekerheid. 79% van de werkgevers denkt dat ontslag dan gemakkelijker wordt. 79% van de ondernemers weet echter niet hoe hoog de transitievergoeding is die werkgevers vanaf 1 juli moeten betalen aan ontslagen werknemers. Ook weet 68% niet wannéér een werknemer hier recht op heeft. Dit blijkt uit onderzoek van Tempo-Team onder 700 ondernemers. Opmerkelijk nieuws, omdat het voor werkgevers na 1 juli 2015 juist moeilijker zal worden om werknemers te ontslaan. Werkgevers zullen een goed ontslagdossier moeten hebben en zullen ook moeten kunnen aantonen dat zij een verbetertraject hebben doorlopen. Werk aan de winkel dus.
13-04-2015


Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel 'Werken na AOW'

Werkgevers kunnen werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken straks meer tijdelijke contracten geven (zes tijdelijke contracten gedurende 48 maanden). Ook hoeven zij minder lang loon door te betalen bij ziekte (maximaal 13 weken). Dit vloeit voort uit het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd, waarmee een meerderheid van de Tweede Kamer instemde op 18 maart jl. De wet moet nu nog wel door de Eerste Kamer. Omdat de vrees bestaat dat dit zou kunnen leiden tot verdringing van andere groepen op de arbeidsmarkt, komt er wel een evaluatie van de verkorte loondoorbetaling tijdens ziekte.
30-03-2015


Werkgevers zouden aanvankelijk voor 1 oktober 2015 een keuze moeten maken om de combinatie van de premies WGA-vast en WGA-flex in de premie Werkhervattingkas al dan niet privaat te willen (blijven) dragen of verzekeren. Indien eigenrisicodragers voor de premie WGA-vast voor 1 oktober 2015 geen keuze maakten, zouden die werkgevers voor beide premieonderdelen weer moeten terugkeren naar het publieke bestel. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft nu besloten om de koppeling van beide premies een jaar uit te stellen.
30-03-2015


Werkgevers zijn eindverantwoordelijk voor de re-integratie van hun zieke werknemers naar passende arbeid. Dit strekt zich ook uit tot de kwaliteit van de geleverde diensten van de deskundigen die de werkgever inhuurt, zoals een bedrijfsarts van de arbodienst. Indien noodzakelijk, adviseert de bedrijfsarts van de arbodienst een onderzoek via een gespecialiseerde derde deskundige. Bij een medisch onjuist oordeel van zo'n deskundige, werd de werkgever voor dat onjuiste oordeel aansprakelijk gehouden en legde het UWV een loonsanctie op. Recent bepaalde de CRvB dat een onjuist medisch oordeel door een derde deskundige niet meer mag worden toegerekend aan de werkgever.
30-03-2015


Tijdens dezelfde intermediairdagen van de Belastingdienst is ook nog een vervolgvraag gesteld: ‘Het personeelsfeest wordt georganiseerd en betaald door de personeelsvereniging. De werkgever draagt minder dan 50% bij aan de middelen van de personeelsvereniging. Is de fondsenvrijstelling dan van toepassing?' Antwoord: 'Ja, als aan alle voorwaarden van de fondsenvrijstelling wordt voldaan. Door toepassing van de fondsenvrijstelling is het voordeel vrijgesteld. De Werkkostenregeling is niet van toepassing.'
30-03-2015


Wat zijn de fiscale gevolgen als een studiedag besloten wordt met een feest waarop een artiest optreedt? De Belastingdienst heeft die vraag op een webinar opmerkelijk beantwoord. Het optreden van de artiest is dan belast, maar de reis- en verblijfkosten (inclusief de hapjes en drankjes) rondom en tijdens het feest zouden ? verrassend genoeg ? onbelast blijven. Dit omdat het feest in het kader van de dienstbetrekking zou plaatsvinden. Op de site van de Belastingdienst is een groot aantal vragen en antwoorden gepubliceerd; helaas wordt het hiervoor gegeven antwoord ingetrokken. Maar wat nu als de beroemde artiest op de werkplek optreedt?
30-03-2015


Een werkgever neemt een werknemer in dienst en die wordt ziek. De werkgever betaalt anderhalf jaar loon door en declareert dat loon bij zijn verzuimverzekeraar. Na anderhalf jaar ziekte komt de werkgever er via zijn verzuimverzekeraar achter dat de werknemer bij indiensttreding al een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV had. De werkgever had via het UWV een uitkering Ziektewet (ZW) 'no-riskpolis' kunnen claimen. Aangezien er in de verzuimverzekering een uitsluiting is opgenomen voor die gevallen, vordert de verzuimverzekeraar € 40.000 terug. De werkgever claimt bij het UWV alsnog ZW-uitkeringen, maar daarvoor geldt een terugwerkende kracht van maximaal 1 jaar.
16-03-2015


Een aantal adviseurs is druk doende om oplossingen te verzinnen om de door de Wet werk en zekerheid (Wwz) per 1 juli 2015 in te voeren wijzigingen in het arbeidsrecht te kunnen omzeilen. Dit met het doel om de in de praktijk bestaande constructies van tijdelijk werkuitkering te kunnen handhaven. Zo werd de vraag gesteld of een doorlopende constructie van 6 maanden werken en 6 maanden WW-uitkering, los van de arbeidsrechtelijke consequenties, voor de WW een toegelaten oplossing is zonder negatieve uitkeringsgevolgen. Er ontstaat immers 6 maanden werken telkens een nieuw WW-recht.
16-03-2015


In de WWZ is vastgelegd dat er geen vergoeding hoeft te worden voldaan in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Overigens is het vereiste van de ontslagvergunning hier vervallen, mocht het pensioenontslag niet zijn geregeld in de arbeidsovereenkomst of toepasselijke cao. Uit de wettekst lijkt ook te mogen worden afgeleid dat in het geval dat de arbeidsovereenkomst is voortgezet na de pensioenleeftijd (of aangegaan) ? en het dienstverband op een latere datum wordt beëindigd ? er evenmin een vergoeding is verschuldigd.
16-03-2015


De vervanging van de g-rekening door een depotstelsel gaat niet door. De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) meldt dat het ministerie van Financiën dit aan haar zou hebben geschreven. Ook de mogelijkheid van een g-rekening voor zzp'ers is van de baan. Het was de bedoeling om de g-rekening te vervangen door een depot bij de Belastingdienst. Het wetsvoorstel hiervoor was al in 2009 aangenomen, maar de uitvoering werd steeds uitgesteld omdat de systemen van de Belastingdienst dit nog niet aankonden. Het is opmerkelijk dat het ministerie zomaar besluit om een wet niet uit te voeren. Hiervoor zal eerst de wet gewijzigd moeten worden.
16-03-2015


Werkgevers moeten het netto minimumloon volledig op de bankrekening van hun werknemers betalen. Zij mogen geen bedragen meer inhouden op het minimumloon of een deel daarvan uitbetalen als onkostenvergoeding. Dit is onder meer opgenomen in de Wet aanpak schijnconstructies (WAS), die is bedoeld om zogenoemde schijnconstructies te bestrijden die zijn opgezet om regels en cao-afspraken te omzeilen. De WAS is onlangs door de Tweede Kamer aangenomen en treedt per 1 juli 2015 in werking.
16-03-2015


Door de Wet werk en zekerheid en de Verzamelwet SZW 2015 veranderen diverse bepalingen in de WW en het systeem van WW-uitkeringen, naast wijzigingen in andere wetten. Het betreft wijzigingen in het week- en urensysteem van de WW, beperking van het arbeidsverleden in relatie tot de duur van WW-uitkeringen, inkomenskortingen op WW-uitkeringen, passende arbeid in de zin van de (ZW en) WW, enz. Welke invloeden hebben die wijzigingen voor werkgevers en werknemers en op overlegsituaties tussen werkgever en werknemers bij vaststellingsovereenkomsten?


In december 2014 werd Fiscount geconfronteerd met de volgende situatie: een marktpartij presenteerde aan een werkgever met personeel een offerte. Daarin werden (na onderzoek) voor vier werknemers aan de werkgever financiële voordelen voorgehouden uit premiekortingen en subsidies met een minimum van € 69.500 en een maximum van € 80.000 tegen een fee van 30%. Dus minimaal € 20.850 en maximaal € 24.000, voor één werkgever en één opdracht. Deze werkgever vroeg vooraf een second opinion over de offerte aan bij zijn bij Fiscount aangesloten adviseur. De conclusie: er werden enkele twijfelachtige voordelen gepresenteerd.


Geen arbeidsovereenkomst bij zwemschool

Na een eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt tussen partijen een overeenkomst van opdracht gesloten. Na wijziging van het aantal uren stelt de ‘opdrachtnemer’ echter in loondienst te zijn. De rechter oordeelt dat aan de hand van de bedoeling van partijen moet worden bepaald of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Omdat de opdrachtnemer zich kan laten vervangen door andere zweminstructeurs (geen verplichting tot persoonlijke arbeid) en er geen afspraken zijn gemaakt over werktijden, duidt dit op het bestaan van een overeenkomst van opdracht. De opdrachtnemer kan dan ook geen rechten aan het arbeidsrecht ontlenen.


Beter geen rittenadministratie dan een onvolledige

Als op verzoek van de inspecteur een rittenadministratie wordt opgesteld, kan niet de maximale boete worden opgelegd als blijkt dat die rittenadministratie onjuist is. De Belastingdienst had een maximale verzuimboete opgelegd van € 4.920, omdat een DGA een onjuiste rittenregistratie had overgelegd. De DGA had echter steeds verklaard dat hij geen rittenregistratie had en dat de op verzoek gereconstrueerde registratie hiaten vertoonde. Volgens de rechter is er dan geen sprake van een onjuiste rittenregistratie en hij matigde de boete tot 80%. Omdat de inspecteur had verklaard dat hij, als er helemaal geen rittenregistratie zou zijn geweest, de boete had gematigd tot 25%, sluit de rechtbank zich daarbij aan.


De echtgenote van een DGA komt in aanmerking voor een WW-uitkering als er ondanks de familierelatie sprake is van een gezagsverhouding. De echtgenote had na het faillissement van de BV een uitkering aangevraagd. Het UWV wees deze af, omdat een gezagsverhouding ontbrak. Volgens vaste rechtspraak wordt een gezagsverhouding tussen een DGA en zijn/haar partner niet snel aangenomen, omdat de familieverhouding overheerst. Dat is alleen anders als de arbeidsrelatie van de partner vergelijkbaar is met die van de andere werknemers. Volgens Rechtbank Rotterdam heeft de echtgenote dat voldoende aannemelijk gemaakt door het overleggen van onder andere het arbeidscontract en loonstroken. De WW moest worden toegekend.


Een werkgever en zijn zieke werknemer moeten volgens de wet en binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om mee te werken aan re-integratie in eigen of passend ander werk. Werkt een zieke werknemer niet mee aan re-integratie en treft de werkgever geen sancties? Dan legt het UWV de werkgever de plicht op om gedurende het 3e ziektejaar het loon door te betalen (loonsanctie). Of de uitkeringen kunnen, als het dienstverband is beëindigd, worden verhaald op de werkgever. Deze situaties kunnen het reguliere arbeidsproces en de bestaande arbeidsverhoudingen verstoren. Desondanks zetten werkgevers nauwelijks middelen in als een werknemer niet (voldoende) meewerkt.
16-02-2015


In de praktijk komt het regelmatig voor: een werkgever moet een zieke werknemer ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen, maar kan dit niet vanwege het ontslagverbod tijdens de eerste twee jaren van ziekte. Hierdoor moet hij het loon tijdens ziekte tot maximaal twee jaren doorbetalen. Werkgevers kiezen er in zo’n situatie vaak voor om met die werknemer een vaststellingsovereenkomst te sluiten. Hierin wordt vastgelegd dat de werkgever en de werknemer met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan. Dit echter wel op voorwaarde dat de werknemer zich voor de einddatum even beter zal melden, ondanks dat hij nog ziek is. Op dat punt moet de werkgever oppassen!
16-02-2015


In het Handboek Loonheffingen 2015 lijkt de Belastingdienst de regels van de Werkkostenregeling over parkeerplaatsen ruimer uit te leggen. De werkgever mag een parkeerplaats bij de werkplek onbelast ter beschikking stellen als hij daarvoor verantwoordelijk is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. Een parkeergarage of parkeerplaats op het bedrijfsterrein kan de werkgever dus onbelast ter beschikking stellen. Dit geldt echter niet voor een parkeerplaats bij de werkplek van een klant of in een willekeurige parkeergarage. Maar wat nu als er geen of onvoldoende parkeerplekken op het bedrijfsterrein zijn?
16-02-2015


Voor kleine werkgevers wordt het aantrekkelijker om werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Nu kunnen zij de premiekorting vaak niet volledig verzilveren, omdat de te betalen premies minder zijn dan de te ontvangen premiekorting. De premiekorting wordt op dit moment nog verrekend via de loonaangifte, maar vanaf 2016 betaalt de Belastingdienst de korting na afloop van het jaar. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel hiervoor van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
16-02-2015


Seizoensbedrijven zijn ‘lichtelijk’ in paniek als gevolg van de regeling rondom de transitievergoeding die per 1 juli ingaat. Bij de berekening hiervan worden immers (ook) de arbeidscontracten meegeteld met een kortere onderbreking dan 6 maanden. Hierdoor tellen ‘oude’ contracten ineens mee, omdat in de praktijk vaak een onderbreking van 3 maanden is aangehouden. Dit was genoeg om een nieuwe reeks contracten op te bouwen. Minister Asscher heeft nu laten weten dat hij op zoek gaat naar een oplossing voor dit effect van de nieuwe ontslagregeling. Tegen het einde van deze maand laat de minister de Tweede Kamer weten wat hij doet met de transitievergoeding.
16-02-2015


Een werknemer heeft geen recht op loon als hij niet werkt, staat in het Burgerlijk Wetboek (BW). Tenzij de werknemer niet werkt door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. De werkgever kan dit laatste uitsluiten in de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst. Sommige werkgevers zetten dezelfde nuluren- of oproepkrachten echter regelmatig langer in dan 6 maanden. Hierdoor moeten zij ook loon doorbetalen over de dagen of perioden dat die nuluren- of oproepkrachten niet werken (bijvoorbeeld bij minder werk of bij ziekte). Dat was nou juist niet de bedoeling van de werkgever met nuluren- of oproepcontracten.
02-02-2015


Werkgevers die gemeentelijke kandidaten op een garantiebaan in dienst hebben vanuit de banenafspraak, kunnen in 2015 een no-riskpolis (uitkering ZW) krijgen. Hierover hebben het UWV en de VNG afspraken gemaakt. Doelstelling is de no-riskpolis voor deze doelgroep wettelijk te regelen per 1 januari 2016. Als de betreffende kandidaten zich ziekmelden bij hun werkgever, krijgen zij een uitkering vanuit de Ziektewet en worden de kosten van loondoorbetaling voor de werkgever lager. Werkgevers moeten een ziekmelding met een afschrift van de beschikking loonkostensubsidie (bewijs doelgroep) doorgeven aan het UWV. Ook moeten zij de ziekmelding doorgeven aan de gemeente.
02-02-2015


Diefstal = diefstal

Een oproepkracht die werkzaam is in een espressobar steekt € 0,50 in haar zak en wordt om die reden op staande voet ontslagen. Is die sanctie te zwaar? De kantonrechter oordeelt dat de geringe waarde hier van ondergeschikt belang is; de werkgever kan immers niet langer vertrouwen op deze werknemer die dagelijks veel met geld omgaat. Er zijn uitspraken bekend waarbij voor een minder zware benadering wordt gekozen. Hier kon aan de hand van verklaringen en camerabeelden worden bewezen dat de werknemer slechte bedoelingen had. De beelden mochten worden gebruikt, omdat in de arbeidsovereenkomst was vastgelegd dat controles (ook met camerabeelden) mogelijk zijn.
02-02-2015


U heeft vast weleens gelezen dat voor een personeelsfeest een nihilwaardering geldt. Maar hoe zit dat nou? Een personeelsfeest wordt inderdaad op nihil gewaardeerd – en is dus onbelast – als het plaatsvindt op de werkplek. Dat geldt dan voor bijvoorbeeld de consumpties en de gage van een artiest, maar de nihilwaardering geldt niet voor de maaltijden. Voor maaltijden op de werkplek geldt immers het normbedrag van € 3,20 per maaltijd. Is het personeelsfeest niet op de werkplek, dan kan het binnen de vrije ruimte onbelast. Ook de kosten voor deelnemende familieleden komen ten laste van de vrije ruimte. Zijn er nog andere mogelijkheden om het feest onbelast te houden?
02-02-2015


Werkgevers die jongeren in de leeftijdsgroep 18 tot 27 jaar in dienst nemen vanuit een WW-of bijstandsuitkering, mogen sinds 1 juli 2014 gedurende maximaal 2 jaren een premiekorting toepassen van maximaal € 3.500 per jaar. Mits er op of na 1 januari 2014 een dienstbetrekking is aangegaan voor ten minste 6 maanden en voor minimaal 32 uur per week. Op 6 november 2014 is bij de behandeling van de Verzamelwet SZW 2015 een amendement ingediend dat die vereiste 32 uren per week probeert bij te stellen naar 24 uren, om zo meer jongeren aan het werk te helpen. De beoogde inwerkingsdatum is 1 juli 2015 voor dienstbetrekkingen die op of na 1 juli 2014 zijn aangevangen.
19-01-2015


Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat de regeling voor premiekorting oudere werknemers snel aanpassen om (mogelijk) misbruik te voorkomen. Bij de Belastingdienst zijn signalen bekend dat oudere werknemers met een beëindigingovereenkomst uit dienst treden, waarna zij na een heel korte periode (soms een dag) in de WW, weer in loondienst komen. Hierdoor kan de werkgever een premiekorting toepassen. De minister vindt dit volstrekt onwenselijk. Er is hier sprake van een maas in de wet en daarmee van onbedoeld gebruik.
19-01-2015


Een ondernemer sluit na drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een overeenkomst voor onbepaalde tijd. In deze overeenkomst wordt verwezen naar een gelijktijdig ondertekende vaststellingsovereenkomst, op grond waarvan de arbeidsovereenkomst op (korte) termijn wordt beëindigd. Dat is fraai: formeel geen vierde arbeidsovereenkomst die in strijd komt met de ketenregeling. Deze constructie werd nog goedgekeurd door het Hof ’s-Hertogenbosch. Inmiddels heeft de Hoge Raad beslist dat dit geen rechtsgeldige constructie is. Hiermee is definitief een streep gehaald door deze sluiproute.
19-01-2015


Werknemers krijgen het netto minimumloon volledig op hun bankrekening uitbetaald. Werkgevers mogen geen bedragen meer inhouden op het minimumloon of een deel daarvan als onkostenvergoeding uitbetalen. Dit is één van de maatregelen uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS), dat als voorstel bij de Tweede Kamer is ingediend. De WAS is bedoeld om constructies te bestrijden die zijn bedoeld om de regels en cao-afspraken te omzeilen. Deze zogenoemde schijnconstructies leiden niet alleen tot verdringing van Nederlandse werknemers, maar ook tot het ontduiken van belasting en sociale premies. Hierdoor ontstaat oneerlijke concurrentie.
19-01-2015