Afkoop klein pensioen raakt partnertoeslag AOW niet (meer)

Een verzekeraar of pensioenfonds mag een klein pensioen van een gewezen deelnemer afkopen. Het gaat dan om pensioenuitkeringen van minder dan € 462,88 (bedrag 2015) op jaarbasis. De afkoopsom voor dit pensioen werd door de SVB vervolgens in mindering gebracht op de partnertoeslag voor de AOW. Met ingang van 1 december 2014 kan dat niet meer. Een afkoopsom voor een klein pensioen wordt vanaf die datum niet meer als inkomen beschouwd voor de partnertoeslag. Staatssecretaris Klijnsma bekijkt nu of er voor mensen die in 2013 en 2014 op dit punt zijn gekort, nog een herziening mogelijk is.
01-12-2015


Aangepaste voorwaarden vervroeging pensioendatum

Het komt regelmatig voor dat werknemers hun pensioen eerder in laten gaan dan de vastgestelde pensioendatum, terwijl zij daarnaast nog blijven doorwerken. De staatssecretaris heeft aangegeven dat hij er geen bezwaar op heeft wanneer de vervroeging plaatsvindt tot de 60-jarige of latere leeftijd. Bij verder vervroegen wordt getoetst of de economische activiteiten ook daadwerkelijk worden verminderd. Met ingang van 1 juli 2016 wordt de grens van 60 jaar vervangen door ‘het tijdstip gelegen vijf jaar voor de voor de betreffende werknemer geldende AOW-leeftijd’.
01-12-2015


U kent ze vast wel. De pensioenregeling van DGA’s waarin de opbouw van nieuwe aanspraken is stopgezet, omdat...! Op enig moment bereikt de DGA dan de pensioendatum, maar vervolgens wil hij die datum uitstellen. Mits de DGA doorwerkt, in dienstbetrekking of als ondernemer, is dat ook toegestaan. Wel moet de pensioenuitvoerende BV dan jaarlijks controleren of de DGA ook daadwerkelijk doorwerkt. Een verklaring van de DGA hieromtrent volstaat. Het belang van deze toets? Bij een wijziging van de mate van doorwerken moet ook het uit te keren pensioen worden aangepast.
01-12-2015


Een werknemer was eind 2013 in onderhandeling met zijn werkgever over de hoogte van zijn ontslagvergoeding. Aan de werknemer was namelijk ontslag aangezegd per 13 januari 2014. De werknemer wilde gebruikmaken van de stamrechtvrijstelling. Uiteindelijk wordt op 15 januari 2014 overeenstemming bereikt over de hoogte van de ontslagvergoeding. De rechter oordeelt dat de inspecteur het bedrag (GBP 150.000) van de ontslagvergoeding terecht heeft belast. Het beroep van de werknemer op het overgangsrecht faalt, omdat op 31 december 2013 de aard en de omvang van het stamrecht nog niet vaststonden.
01-12-2015


Wanneer is iemand DGA voor pensioen in eigen beheer?

Op grond van fiscale en civielrechtelijke regelgeving mag een DGA zijn pensioenregeling door een ‘eigen’ BV laten uitvoeren. Aan deze wijze van uitvoeren is wel de eis gesteld dat de DGA ten minste 10% van het aandelenkapitaal van de werkgever BV bezit. Dat mag een direct of indirect aandelenbelang zijn. Wel is het zo dat aan de aandelen die de DGA bezit, stemrecht is verbonden. Wanneer er sprake is van reorganisaties, moet er goed op worden gelet dat er bij het verhangen van aandelenpakketten geen stemrechten verloren gaan. Gebeurt dat wel, dan kan het ‘eigenbeheerpensioen’ gevaar lopen.
03-11-2015


Waardering pensioenverplichting na overdracht

Belanghebbende neemt een pensioenverplichting over van een gelieerde vennootschap. De koopsom voor deze verplichting is berekend met een rekenrente van 3,23% en er zijn leeftijdsterugstellingen toegepast op de gehanteerde sterftetabellen. Belanghebbende waardeert de overgenomen pensioenverplichting voor de betaalde koopprijs. De inspecteur stelt echter dat de waardering moet geschieden tegen een rente van 4% en dat er geen ruimte is voor leeftijdscorrecties. Het verschil met de koopprijs is winst voor de belanghebbende. De Hoge Raad is het met de inspecteur eens.
03-11-2015


Hoe lang duurt een stamrechtuitkering?

Het is sinds 2014 mogelijk om een goudenhanddrukstamrecht gedeeltelijk af te kopen. Daarmee wordt het mogelijk om van jaar tot jaar te beoordelen wat de inkomensbehoefte is en om daar de opname uit het stamrecht op af te stemmen. Deze gedeeltelijke afkoop is slechts toegestaan tot het moment waarop de periodieke uitkeringen uiterlijk moeten ingaan. De looptijd van de periodieke uitkeringen wordt vervolgens bepaald met inachtneming van een sterftekans van ongeveer 1%. Voor een alleenstaande man van 65 jaar komt dit vereiste neer op een uitkeringsduur van ongeveer 1,5 jaar.
03-11-2015


In 2013 wordt het glazenwassersbedrijf van de belanghebbende ‘opgespoord’ door het pensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Het fonds vordert premies na vanaf 2004. Belanghebbende verweert zich door te stellen dat het pensioenfonds negen jaar niets heeft gedaan. De vorderingen van het pensioenfonds zijn verjaard, is zijn reactie. De rechter oordeelt dat op belanghebbende (op grond van het pensioenreglement) zelf de plicht drukt om zijn werknemers aan te melden. De rechter is daarnaast van mening dat de vordering van het pensioenfonds niet is verjaard, omdat het fonds pas in 2013 bekend werd met de onderneming van belanghebbende.
03-11-2015


Ook ingegaan pensioen moet worden verdeeld

Het huwelijk van partijen is ontbonden in 1996 (na invoering van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding). Bij de echtscheiding is niets geregeld over de verdeling van het pensioen van de man. Twee jaar nadat de man zijn eerste pensioenuitkering heeft ontvangen, eist de vrouw betaling van haar deel. De man beroept zich op rechtsverwerking. De vrouw heeft immers bijna twee jaar ‘stilgezeten’. De rechter geeft de vrouw gelijk. Daarbij heeft een rol gespeeld dat de scheiding heeft plaatsgevonden onder de WVPS.
06-10-2015


Bij de echtscheiding in 1991 zijn geen afspraken gemaakt over de verdeling van de pensioenaanspraken van de man. Ruim twintig jaar na de scheiding vordert de vrouw alsnog verdeling. De man doet een beroep op verjaring. De Hoge Raad geeft aan dat er sprake is van de verdeling van een destijds overgeslagen goed. De vordering om een dergelijk goed later alsnog te verdelen verjaard niet, de claim van de vrouw is dan ook terecht.
06-10-2015


In de arbeidsovereenkomsten van werknemers was bepaald dat er geen eigen bijdrage van de werknemer gold voor de pensioenregeling. De arbeidsovereenkomsten bevatten geen wijzigingsbeding. De werkgever komt met de ondernemingsraad een eigen bijdrage overeen. Enkele werknemers verzetten zich hier met succes tegen. De rechter overweegt dat de werkgever weliswaar terecht een beroep deed op gewijzigde omstandigheden maar dat de maatregel in redelijkheid niet kan worden doorgevoerd. Onder andere is van belang dat de voorgestelde invoering van een eigen bijdrage niet nodig is omdat er bijvoorbeeld een faillissement aanstaande is.
06-10-2015


Oplossing eigen beheer, op z’n vroegst 2017

We moeten toch nog even geduld oefenen. De ‘definitieve oplossing’ voor de problemen rond het DGA pensioen dat in eigen beheer wordt uitgevoerd is op z’n vroegst in 2017 te verwachten. Uit overleg van staatssecretaris Wiebes met de Tweede Kamer blijkt dat er nog een derde oplossingsrichting moet worden bestudeerd. Naast de twee mogelijkheden uit de brief van de staatssecretaris van 1 juli 2015 wil de Kamer dat er ook wordt gekeken naar een mogelijkheid om het eigen beheer fiscaal/ financieel vriendelijk uit te faseren. Daarbij kunt u dan denken aan een soort afkoopregeling zoals die in 2014 ook voor het ontslagstamrecht heeft gegolden.
06-10-2015


Terechte verlaging pensioenuitkering

In 2013 constateert een pensioenfonds dat zij sinds 2004 een te hoge uitkering heeft verstrekt. Het fonds verlaagt met ingang van 2013 de uitkering, maar het in het verleden te veel betaalde wordt niet teruggevorderd. De pensioengerechtigde is het daar niet mee eens en stelt onder andere dat het pensioenfonds door het tijdsverloop (9,5 jaar) haar rechten heeft verspeeld. De rechter oordeelt dat de hoogte van de pensioenuitkeringen volgt uit het pensioenreglement en dat het pensioenfonds dat reglement (weliswaar achteraf) juist heeft toegepast. Het tijdsverloop is daarvoor niet van belang.
08-09-2015


In het kader van een echtscheiding heeft de man € 6.000 te vorderen van zijn echtgenote. Partijen spreken hierover in het convenant het volgende af: '… in ruil voor het afzien van deze € 6.000 ziet de vrouw af van de pensioenverevening van de man …'. De vrouw stelt nu dat ‒ gelet op het bedrag van € 6.000 ‒ bedoeld is dat er alleen werd afgezien van de verevening van het partnerpensioen. Zij eist daarom ook haar deel in het ouderdomspensioen op. De rechter is het daar niet mee eens. De tekst van het convenant is duidelijk; er wordt afgezien van verevening van zowel het ouderdomspensioen als het partnerpensioen.
08-09-2015


Tegemoetkoming staatssecretaris bij afkoop woekerpolis

Bij de afwikkeling van een woekerpolis wordt soms voor het afkopen van de polis gekozen. Er moet dan wel belasting alsmede revisierente worden betaald. De afkoopwaarde is in dat geval vaak lager dan het totaal van de afgetrokken premies. In die situatie worden de belasting en de revisierente berekend over het bedrag aan afgetrokken premies en dat is natuurlijk wel erg zuur. Om die reden heeft staatssecretaris Wiebes aangegeven deze zogenaamde minimumwaarderingsregel met ingang van 1 januari 2016 te zullen schrappen.
08-09-2015


Werknemers die nu hun pensioenleeftijd bereiken en een beschikbare premieregeling hebben, worden geconfronteerd met tegenvallende uitkeringen. Oorzaak: de lage rente waartegen het pensioen moet worden aangekocht. Er is een wetsvoorstel in de maak om deze problematiek aan te pakken. Tot het moment van invoering van deze wet wordt de pensioenknip opnieuw geïntroduceerd. Een werknemer kan met het vrijkomende pensioenkapitaal in eerste aanleg een tijdelijke uitkering bedingen. Het restant van het kapitaal wordt dan gebruikt voor een uitgestelde uitkering. Zo wordt ‘gespeculeerd’ op een stijging van de rente. Zie de 'lees meer' voor de voorwaarden.
08-09-2015


Waardering partnerpensioen na echtscheiding

Wat te doen in het geval de echtgenote van de DGA in het kader van een echtscheiding haar aanspraak op partnerpensioen prijsgeeft. Hoe moet de voorziening dan worden gewaardeerd? Een BV mag alleen een voorziening voor partnerpensioen opnemen als er een aanwijsbare partner is. Een mogelijkheid is om in deze situatie het partnerpensioen uit te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Een andere mogelijkheid is om de (tijdsevenredige) verplichting uit hoofde van partnerpensioen te waarderen op basis van de fictie van geboortedatum en geslacht van de ex-partner.
04-08-2015


Gedeeltelijk onzuiver pensioen … ?

Rechtbank Gelderland oordeelde op 15 november 2013 (ECLI:NL:RBGEL:2013:4262) dat een pensioenregeling die niet op tijd was aangepast aan de nieuwe fiscale spelregels, slechts onzuiver is voor het bovenmatige deel. De reden voor dit oordeel was dat er geen sprake was van een actieve handeling van de belastingplichtige. De Belastingdienst heeft geen beroep tegen dit vonnis ingesteld. Maar in een uitlating van eind juli van dit jaar geeft men te kennen dat de uitspraak van de rechtbank niet zal gelden als richtsnoer voor de beoordeling of er sprake is van een onzuivere pensioenregeling.
04-08-2015


De staatssecretaris van Financiën geeft in zijn brief van 1 juli jl. een tweetal oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer. De eerste oplossing bestaat uit een oudedagsbestemmingsreserve (OBR). De tweede variant, oudedagssparen in eigen beheer, lijkt op de huidige beschikbare premieregelingen. Anders dan in de variant van de OBR is hier tijdens de opbouwfase weldegelijk sprake van juridisch afdwingbare rechten. De staatssecretaris heeft een voorkeur voor de tweede variant. Hij zou de aanpassingen het liefst per 1 januari 2016 invoeren, maar hij geeft wel aan dat zorgvuldigheid voor snelheid gaat.
04-08-2015


In PF14.053 gaven we aan dat het laten passeren van de pensioeningangsdatum zonder dat er uitkeringen worden gedaan een kostbare zaak is. Hof Amsterdam oordeelde dat er in dat geval sprake is van het prijsgeven van pensioenaanspraken. Temeer omdat de belastingplichtige niet had gereageerd op verzoeken om informatie van de Belastingdienst. De Hoge Raad volgt deze gedachtegang van het hof. De belastingplichtige moest naast de belasting ook een boete betalen van 25%.
04-08-2015


Pensioen ZZP’ers

Er hebben zich inmiddels meer dan 650 deelnemers gemeld bij het ‘pensioenfonds’ voor ZZP’ers. In totaal hebben zij gezorgd voor een inleg van ruim € 3 miljoen. In schril contrast met deze getallen staan de geluiden vanuit de politiek. Men wil toch dat ZZP’ers op verplichte basis voor een pensioenvoorziening (oudedag en arbeidsongeschiktheid) gaan zorgen. Het lijkt er daarbij op dat de politiek zich vooral druk maakt over het groeiend aantal ‘schijn’ zelfstandigen.
01-07-2015


Toekomst DGA pensioen, het blijft gissen

De staatsecretaris van Financiën had aangekondigd begin mei zijn concrete voorstellen voor de aanpak van het DGA-pensioen bekend te maken. Helaas de genoemde deadline verstreek, …. en het bleef oorverdovend stil. Vooralsnog ziet het er naar uit dat de DGA in de toekomst te maken krijgt met een oudedagsbestemmingsreserve (OBR), een soort oudedagsreserve maar dan voor DGA’s. Onduidelijk blijft nog steeds wat er moet gebeuren met bestaande pensioenvoorzieningen en hoe moet worden omgegaan met DGA’s die al een pensioenuitkering van hun BV ontvangen.
01-07-2015


Verzekeraar word(t) wakker!

De woekerpolisaffaire blijft zich voortslepen. Met ingang van 1 juli krijgen verzekeraars een extra aansporing om hun relaties met een beleggingsverzekering te activeren. Zij moeten hun klanten die voor 1 januari 2013 een beleggingsverzekering hebben afgesloten helpen bij het maken van een weloverwogen keuze over het al dan niet voortzetten van de verzekering. Daarbij moet de verzekeraar informatie verstrekken over de keuzemogelijkheden die de klant heeft en ook aangeven wat de gevolgen van de verschillende keuzes zijn. Er wordt een actieve houding van de verzekeraar verwacht, waar nodig kan de AFM een boete opleggen.
01-07-2015


Shoppen met geëxpireerd lijfrentekapitaal is toegestaan. In PF15.015 is aangegeven dat dat gelet op de huidige lage rentestand ook aan te raden is. Maar dan komt het traject van offertes aanvragen en vergelijken en uiteindelijk keuzes maken. Dat blijkt in de praktijk vaak tijdrovend. Het is echter wel van belang dat u tijdig uw keuze bepaalt. U heeft voor het maken van uw keuze namelijk de tijd tot 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de lijfrente expireert. Heeft u voor die datum geen keuze gemaakt dan wordt de lijfrente geacht te zijn afgekocht. U mag dan nog wel tegenbewijs leveren dat een langere bedenktijd gerechtvaardigd is.
01-07-2015


Wijziging pensioenregeling zonder instemming OR

Een werkgever heeft de instemming van de OR nodig als hij de bestaande pensioenregeling eenzijdig wil wijzigen. Deze instemming van de OR geldt (vooralsnog) alleen in het geval dat de pensioenregeling is ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Een werkgever had zijn pensioenovereenkomst gewijzigd. De OR had kennisgenomen van dit wijzigingsbesluit van de werkgever, maar riep vervolgens niet de nietigheid van dat besluit in. De rechter oordeelt hierdoor dat de OR – als gevolg van die passieve houding – feitelijk heeft ingestemd met de wijziging. Kortom, de werkgever kwam hier onverwacht goed weg met zijn gewijzigde pensioenregeling.
02-06-2015


Less is more; informatievoorziening pensioen opnieuw op de schop

In de sinds 2007 geldende Pensioenwet is een fors aantal bepalingen opgenomen over welke informatie wanneer en hoe aan de werknemer moet worden verstrekt. Ondanks al deze bepalingen is het pensioenbewustzijn onder werknemers laag. Het op 5 maart aangenomen wetsvoorstel ‘Wet pensioencommunicatie’ moet daar verbetering in gaan brengen. De informatie van de pensioenuitvoerder moet voor de werknemer aantrekkelijk en begrijpelijk zijn. Kernpunt van de wet is meer ‘to the point informatie’, die nu - als de werknemer dat wenst - ook digitaal wordt verschaft.
02-06-2015


Nieuw belastingverdrag Duitsland gunstig voor ambtenaren

Het nieuwe belastingverdrag met Duitsland dat met ingang van 1 januari 2016 in werking treedt, lijkt gunstig uit te gaan pakken voor in Duitsland wonende ambtenaren. Het nieuwe verdrag bewerkstelligt een verschuiving van belastingheffing over werknemerspensioen-, lijfrente- en AOW-uitkeringen. Een in Duitsland wonende Nederlander met meer dan € 15.000 aan uitkeringen uit de drie genoemde categorieën gaat hier in Nederland belasting over betalen. En dat is een lastenverzwaring. Voor in Duitsland wonende ambtenaren valt de wijziging wel mee. Hun ABP-pensioen (overheidspensioen) werd immers onder het oude verdrag ook al belast in Nederland.
02-06-2015


De echtscheidingspapieren zijn getekend. Alles is geregeld, maar dan komt er jaren later een pensioenclaim boven tafel. Tenzij er iets anders is afgesproken, zal het voor het merendeel van de echtscheidingen van na 1 mei 1995 niet zo’n vaart lopen. Op grond van de per die datum geldende regels heeft de ex-echtgeno(o)t(e) recht op de helft van pensioen dat de ander heeft opgebouwd tijdens het huwelijk. De bron voor een verborgen pensioenclaim ligt vooral in niet correct gemaakte, afwijkende afspraken. Daarnaast geldt voor echtscheidingen van voor 1 mei 1995 nog het Boon/Van Loon-arrest. Ook de uitwerking van dit arrest kan een bron voor een verborgen claim zijn. Hoe zit het nu?
02-06-2015


Pensioenfonds ZZP’ers is een feit

Sinds 1 januari 2015 is het dan zover. De lang bediscussieerde ‘pensioenregeling’ voor ZZP’ers is dan toch een feit. Hierbij moet worden opgemerkt dat het woordje pensioen in dezen nogal misleidend is. De bedoelde ‘pensioenregeling’ heeft namelijk het fiscale karakter van een lijfrente. Het bijzondere aan de regeling is dat er voor ZZP’ers collectief - en dus tegen lagere kosten - wordt belegd. Deelname aan de regeling geschiedt op vrijwillige basis. De aftrekmogelijkheden voor de door de ZZP’er in te leggen premie worden bepaald aan de hand van de jaar- en reserveringsruimte.
30-04-2015


Pensioengerechtigde mocht afgaan op onjuiste informatie pensioenfonds

Een werknemer neemt ontslag bij zijn werkgever en gaat vervroegd met pensioen. Hij doet dit op basis van de informatie die zijn pensioenfonds heeft verschaft over de hoogte van zijn pensioenuitkering. De uitkeringen die het pensioenfonds uiteindelijk verstrekt, zijn lager dan de vermelde bedragen in het UPO (Uniform Pensioen Overzicht) en een daarop gebaseerde adviesbrief. De rechter oordeelt dat het pensioenfonds jegens de werknemer onzorgvuldig heeft gehandeld. Bij het nemen van zijn beslissing was de werknemer aangewezen op de informatie van het pensioenfonds. Hij mocht er als leek op vertrouwen dat de verstrekte informatie juist was.
30-04-2015


Pensioenopbouw DGA stopgezet: dan wel loonsverhoging

Als een werkgever en een werknemer besluiten de verdere pensioenopbouw van de werknemer stop te zetten, gebeurt dat vaak budgetneutraal. Ofwel, de werknemer krijgt een loonsverhoging die het gemis aan pensioenopbouw compenseert. Het ministerie van Financiën heeft te kennen gegeven dat dit in principe niet anders is voor een DGA die zijn pensioen in een eigen vennootschap opbouwt. Er zal dus een salarisverhoging moeten volgen als wordt besloten de pensioenopbouw van de DGA stop te zetten. Verder geeft het ministerie aan dat reeds opgebouwde pensioenaanspraken moeten worden geïndexeerd, indien dat in de pensioenbrief is overeengekomen.
30-04-2015


Een kelner heeft zich op verzoek van zijn werkgever als bestuurder van de vennootschap van zijn werkgever laten inschrijven. Hij bemoeit zich echter niet met de eigenlijke leiding van de onderneming. De pensioenpremies worden niet betaald en daar wordt geen melding van gedaan aan het pensioenfonds. Er ontstaat op die manier een schuld aan het pensioenfonds van circa € 30.000 (premies + rente en kosten). De kelner wordt door het pensioenfonds voor deze schuld aangesproken. De rechter volgt het pensioenfonds en overweegt dat het feit dat de kelner zich niet met het bestuur heeft bemoeid, geen excuus is. Kortom, de kelner is de klos.
30-04-2015


Instemming partner vereist bij uitruil partnerpensioen; zorgplicht uitvoerder

Het is toegestaan om partnerpensioen uit te ruilen in extra ouderdomspensioen. De eis die de wet hierbij stelt, is dat de partner dan wel instemming moet verlenen aan de uitruil van het partnerpensioen. De uitvoerder van de pensioenregeling (een verzekeraar, een pensioenfonds of de eigen BV) heeft daarbij expliciet een zorgplicht. Het Gerechtshof Den Haag oordeelde dat de pensioenuitvoerder voorafgaand aan de uitruil moet controleren of de partner bereid is om in te stemmen met de voorgenomen uitruil. Voor de eigen BV betekent deze uitspraak dat de gevolgen van de uitruil in ieder geval tenminste schriftelijk moet worden vastgelegd.


Alleen in 2015 kunt u al ingegaan pensioen nog verlagen

Het is in eigenbeheersituaties mogelijk om een pensioenuitkering op de ingangsdatum eenmalig te verlagen (artikel 19b lid 8 Wet LB). Dat is met name aan de orde als de dekkingsgraad binnen de BV 75% of lager is. Destijds is voor ingegane pensioenuitkeringen de mogelijkheid geboden om, onder dezelfde voorwaarden, over te gaan tot verlaging van de uitkering. Het moet dan gaan om een op 1 januari 2013 al ingegane uitkering en het verzoek kan alleen nog dit jaar worden gedaan. Een alternatief voor verlagen in verband met onderdekking is het beroep op het niet geheel/ gedeeltelijk voor verwezenlijking vatbaar zijn van de aanspraken.
07-04-2015


In het geval dat de lijfrente-/stamrechtuitkering wordt uitgevoerd door een eigen BV, zal deze BV aan het eind van het boekjaar een voorziening op de balans moeten opnemen. Voor de berekening van de hoogte van deze voorziening moet - verplicht - een rente worden gehanteerd van 4%. Kijken we voor het gemak naar het in P15.015 genoemde uitkeringsbedrag, dan zal eind 2015 een voorziening op de balans moeten worden gevormd van € 105.400. Dat leidt tot een belaste vrijval van ruim € 38.100! Deze vrijval is alleen - en dan wellicht slechts tijdelijk - te voorkomen door de ingangsdatum binnen de fiscale grenzen uit te stellen.
07-04-2015


Er ploft een brief van een verzekeringsmaatschappij op de mat. Of uw accountant belt u met de mededeling dat het door u opgebouwde lijfrentekapitaal bij de eigen BV expireert. Stel nu dat u een lijfrentekapitaal heeft opgebouwd van € 150.000, waarvoor men u - alleenstaande man van 65 jaar - een levenslange jaarlijkse uitkering biedt van € 7.760. Dit lage bedrag wordt voor een groot deel veroorzaakt door de lage rekenrente (per 1 maart jl. circa 0,9%). Moet u dit aanbod accepteren of lonken er aantrekkelijkere alternatieven? En mag u de ingangsdatum van uw uitkeringen ook uitstellen? De (on)mogelijkheden vindt u onder de 'lees meer'.
07-04-2015


Toekomst DGA-pensioen; het blijft gissen

De contouren voor het nieuwe regime voor het DGA-pensioen in eigen beheer worden iets duidelijker. Uit mondeling overleg van de staatssecretaris met de Eerste Kamer blijkt dat de voorkeur uitgaat naar een Oudedags Bestemmings Reserve (OBR). De DGA zou dan 15,5% van zijn salaris mogen inleggen. Op dat salaris komt nog wel een AOW-franchise in mindering en het salaris wordt gemaximeerd op € 100.000. Verder is aangegeven dat een DGA, net zoals een ‘gewone’ werknemer, gebruik kan maken van de faciliteiten voor pensioenverzekeringen die bij verzekeringsmaatschappijen kunnen worden afgesloten. Overigens blijft onduidelijk wat er moet gebeuren met reeds bestaande gevallen.
10-03-2015


Bijten pensioen en arbeidsinkomen elkaar?

Mag iemand die een pensioenuitkering geniet daarnaast ook arbeidsinkomsten genieten, zonder gevolgen voor de zuiverheid van de pensioenregeling? Als het pensioen is ingegaan op de reguliere pensioendatum, dan is dat geen enkel probleem. Is het pensioen eerder ingegaan, dan kan er frictie ontstaan. Dit speelt alleen als de vervroegde pensioenleeftijd ligt voor de 60-jarige leeftijd. Pensioen moet voorzien in een inkomen ter compensatie van het verlies aan inkomsten uit arbeid. Laat een werknemer zijn ouderdomspensioen geheel/gedeeltelijk vervroegd ingaan naar een datum die ligt voor de 60-jarige leeftijd, zonder dat hij er evenredig in inkomen uit arbeid op achteruitgaat, dan voldoet het pensioen niet meer aan die doelstelling. De gehele aanspraak wordt dan belast.
10-03-2015


Echtscheiding: afstorten pensioen niet aan de orde

Het te verevenen deel van het in eigen beheer uitgevoerde pensioen van een DGA moet worden afgestort, zo luidt de algemene regel. De continuïteit van de onderneming mag door het afstorten echter niet in gevaar komen. Bovendien moeten er geen liquide middelen vrijgemaakt kunnen worden. In de situatie van een pensioen-BV, met als enige activiteiten het beheren van de pensioengelden en het verstrekken van pensioenuitkeringen, vond de rechter het aannemelijk dat er geen liquide middelen van elders konden worden aangetrokken. Afstorten was dus niet aan de orde.
10-03-2015


Pensioenfonds uitzendbranche vangt bot

Wie op basis van een uitzendovereenkomst werkzaam is, is verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling van het pensioenfonds voor de uitzendbranche (StiPP). Onderdeel van het begrip uitzendovereenkomst is dat de inlener/opdrachtgever het toezicht en de leiding heeft over de ‘uitzendkracht’. De Rechtbank Amsterdam oordeelde recent dat StiPP niet slaagde in haar bewijsvoering; het pensioenfonds voor de uitzendbranche ving dus bot. Toezicht en leiding lagen in dit geval bij de werkgever en niet bij de opdrachtgever. Het gaat hier om een zeer feitelijke uitspraak; Hof Amsterdam besliste in twee eerdere gevallen (ECLI:NL:GHAMS:2014:4616; ECLI:NL:GHAMS:2014:4547) juist in het voordeel van StiPP.
10-03-2015


Aftrek van betaalde lijfrentepremies kan worden geclaimd in de jaarruimte en/of de reserveringsruimte. Maar welke van de twee heeft er nu voorrang? Het antwoord op deze vraag luidt: geen van beide. De Wet IB noemt beide mogelijkheden voor aftrek zonder een dwingende volgorde aan te geven. Kortom, de belastingplichtige mag dus zelf kiezen of hij de door hem betaalde premie aftrekt in de jaarruimte dan wel in de reserveringsruimte. Maakt het dan geheel niet uit welke keuze er wordt gemaakt? Wel degelijk; een juiste keuze is van belang.
10-03-2015


Waardering overgenomen pensioenverplichting

Vennootschap A droeg haar pensioenverplichting tegen een commerciële overdrachtsprijs over aan vennootschap B. Deze vennootschap B wilde vervolgens de overgenomen verplichting op haar balans waarderen voor de betaalde overdrachtsprijs. De inspecteur en uiteindelijk het Gerechtshof dachten daar anders over. Het waarderingsvoorschrift van artikel 8, lid 6 Wet Vpb is ook in deze situatie van toepassing. Vennootschap B moest de pensioenverplichting waarderen zonder rekening te houden met leeftijdscorrecties.
10-02-2015


Aftrek pensioenpremie medisch specialist in loondienst eigen BV

De rekening voor de pensioenpremie van een medisch specialist wordt aan hem zelf opgelegd. Anders dan bij een pensioenregeling voor ‘gewone’ werknemers, waar de werkgever verantwoordelijk is voor de afdracht van de premie, is de medisch specialist dus zelf verantwoordelijk voor de afdracht van de premie. Bij een medisch specialist die in loondienst is bij zijn eigen BV is het dus niet mogelijk om de premie middels inhouding op het loon in aftrek te laten komen. Aftrek van de pensioenpremie van de medisch specialist vindt daarom plaats via de aangifte inkomstenbelasting als negatief loon.
10-02-2015


De stamrechtvrijstelling is per 1 januari 2014 afgeschaft. Voor de op 31 december 2013 bestaande gevallen blijven de ‘oude’ fiscale spelregels echter van toepassing. Een van die regels was dat je mocht wisselen van stamrechtuitvoerder. Een ontslagstamrecht dat was ondergebracht bij een verzekeraar of bank mocht worden overgebracht naar een eigen BV. En dat mag nog steeds. Wel is het de vraag of het ook verstandig is om dat te doen. Het opstarten van een eigen onderneming is eigenlijk de enige reden waarom een dergelijk kapitaal door de eigen BV zou moeten worden beheerd.
10-02-2015


Een Accountant-Administratieconsulent verricht van 2002 tot en met 2007 samenstellingswerkzaamheden voor een levensmiddelengroothandel. De AA verzorgt de loonadministratie niet. De onderneming heeft zichzelf ingedeeld in een bepaalde sector. Uit dien hoofde was er geen verplichte pensioenregeling. In 2011 geeft het bedrijfstakpensioenfonds (BpF GIL) aan dat de onderneming verplicht aangesloten behoort te zijn bij BpF GIL en vordert ongeveer € 150.000 aan premies. De Accountantskamer verwerpt de klacht van de onderneming dat de AA haar had moeten waarschuwen voor een mogelijke verplichte aansluiting. De AA is hier waarschijnlijk door de feitelijke omstandigheden gered.


U kunt nu al inspelen op de aangekondigde aanpassing van de regels voor het DGA-pensioen. Dit is er namelijk gaande: in een aantal gevallen waarin pensioen door een eigen BV wordt uitgevoerd, is een deel van de aanspraken bij een professionele verzekeraar ondergebracht. Een gevolg van de aangekondigde maatregelen zou kunnen zijn dat de eigen BV niet meer kwalificeert als erkende uitvoerder van het pensioen van de DGA. Dan zou ook het extern verzekerde kapitaal weleens niet meer kunnen worden ‘teruggehaald’ naar de eigen BV. Beoordeel daarom nu of de afgesloten verzekeringen nog steeds de functie hebben die er destijds aan is gegeven.
10-02-2015


U bent vast al begonnen met het opstellen van de eerste jaarrekeningen 2014. De jaarlijks terugkerende vraag daarbij is welke (rente)percentages u moet gebruiken bij het waarderen van de pensioenvoorziening. Voor de fiscale waardering is dat 4% (wettelijk voorgeschreven). Voor de commerciële waardering hebben de Raad voor de Jaarverslaggeving en de Belastingdienst hun standpunten duidelijk gemaakt (zie P14.055). Daar is nu een derde partij bij gekomen. De SRA geeft aan dat er moet worden uitgegaan van de ‘zero-couponrente’ voor verzekeraars, verhoogd met 1 procentpunt. Daarbij wordt een staffel gebruikt die afhankelijk is van de leeftijd van de DGA.
13-01-2015


Echtscheidingszaak: DGA moet onderzoek doen naar tweede hypotheek

Als een DGA met een pensioen in eigen beheer te maken krijgt met echtscheiding, geldt de regel dat het deel waar de ex-partner recht op heeft, moet worden afgestort. Op deze hoofdregel geldt een belangrijke uitzondering. Afstorten is namelijk niet aan de orde indien dit de continuïteit van de onderneming in gevaar brengt. Dit had de DGA in kwestie aangetoond met behulp van zijn accountant. De rechter draagt hem toch op om te onderzoeken of er een meerwaarde in het onroerend goed zit en of de bank bereid is om op basis daarvan een tweede hypotheek te vestigen.
13-01-2015


Aftopping pensioengevend loon geldt per dienstbetrekking

De aftopping van het pensioengevend salaris op € 100.000 geldt per dienstbetrekking. Een werknemer met twee parttime dienstverbanden, met een salaris van € 50.000 en van € 60.000, bouwt dus in totaal over € 110.000 salaris pensioenaanspraken op. De staatssecretaris acht dit een logisch gevolg van de wetssystematiek, mits het om reële dienstverbanden gaat. Verder is het verschil tussen maximering van de aftrek van lijfrentepremies (per belastingplichtige een maximaal inkomen van € 100.000) en het aftoppen van de pensioenopbouw een uitvloeisel van het verschil tussen de Wet inkomstenbelasting en de Wet op de loonbelasting.
13-01-2015


Een werkgever en zijn inmiddels ex-werknemer verschillen van mening over de aard van de pensioenovereenkomst. De uitkomst van dit geschil is onder andere van belang voor hetgeen de werkgever bij het einde van het dienstverband nog moet betalen aan de verzekeraar. De rechter oordeelt – op grond van onder andere een bepaling in de arbeidsovereenkomst – dat er sprake is van een beschikbarepremieregeling. Daarmee wordt het bedrag dat de werkgever moet betalen een stuk acceptabeler. De werknemer had namelijk gesteld dat er sprake was van een eindloonregeling.
13-01-2015