Informatiebeschikking kan meerdere jaren en meerdere middelen betreffen

Een stichting exploiteert een winkel en een webwinkel. Er vindt bij haar een boekenonderzoek plaats waaruit blijkt dat zij niet heeft voldaan aan de administratieplicht. De inspecteur legt daarom een informatiebeschikking op die betrekking heeft op meerdere jaren en op meerdere middelen. Dat is toegestaan voor zover de beschikking ziet op de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting, oordeelt de Hoge Raad. Voor zover de beschikking betrekking heeft op de inkomstenbelasting moet deze worden vernietigd omdat de stichting niet onderworpen is aan de inkomstenbelasting.
16-12-2015


Een zoon erft in 2010 van zijn moeder twee legaten. De omvang van de legaten is afhankelijk van de waarde van de woning die tot de nalatenschap behoort. De WOZ-waarde van de woning is € 457.000. De zoon ontvangt in 2011 krachtens de legaten € 45.697 van de notaris. Daarbij is voor de omvang van de legaten uitgegaan van de marktwaarde van de woning van € 400.000. Een inspecteur stelt de waarde van de legaten echter vast op € 62.430. Hij gaat daarbij uit van de WOZ-waarde van de woning van de moeder. Dat is volgens de Hoge Raad juist. Ook als de omvang van een legaat afhankelijk is van de waarde van een woning, moet de waarde van de verkrijging van de zoon worden bepaald aan de hand van de waarderingsfictie voor een woning van artikel 21, lid 5 SW.
16-12-2015


Een vrouw drijft met haar man in maatschapsverband een melkveehouderij. Begin 2009 wordt de maatschap omgezet in een vof, waarbij hun zoon toetreedt. De man en de vrouw behouden een deel van de stille reserves op de ingebrachte cultuurgrond en ondergrond voor, alsmede alle stille reserves op de opstallen. Daarnaast willen zij hun behouden belang in de cultuurgrond en de ondergrond herwaarderen. Volgens A-G Niessen kunnen de opstallen met voorbehoud van de stille reserves worden ingebracht en de ondergrond niet. Er wordt ter zake van de inbreng van de cultuurgrond en de ondergrond over de niet-voorbehouden stille reserves overdrachtswinst gerealiseerd, die volledig onder de landbouwvrijstelling kan vallen. Herwaardering is echter niet toegestaan.
16-12-2015


Heeft uw cliënt in 2014 een woning gekocht met een lening van de familie of van de eigen BV? In dat geval kan hij/zij de rente alleen in aftrek brengen op het box-1-inkomen als de gegevens over die lening tijdig zijn gemeld bij de Belastingdienst. Dat kan bij de aangifte IB 2014, maar moet uiterlijk zijn gedaan op 31 december 2015. Dient u de IB-aangifte 2014 van uw cliënt pas na 31 december 2015 in, dan moet hij/zij de melding dus al uiterlijk voor het einde van dit jaar hebben gedaan. Bij een niet-tijdige melding vervalt de renteaftrek over 2014. Dat geldt ook voor de rente over 2015 bij wijzigingen in een eigenwoninglening bij de familie of eigen BV in 2015. Die kan uw cliënt nog melden tot 1 februari 2016.
16-12-2015


Binnenkort digitaal procederen

Binnenkort kunt u digitaal procederen. Dit is te danken aan het feit dat de Tweede Kamer vorige week ook de Invoeringswet digitalisering procesrecht heeft aangenomen. De andere twee wetsvoorstellen op dit terrein had de Tweede Kamer al eerder aangenomen. De Eerste Kamer zal de drie wetsvoorstellen samen behandelen. Dat gebeurt waarschijnlijk begin volgend jaar. Het is de bedoeling dat iedere professional in de toekomst digitaal procedeert. Zodra de Eerste Kamer akkoord is, treedt er eerst een testfase in van een halfjaar, waarin u de tijd krijgt om u voor te bereiden op de inwerkingtreding. U kunt dan de nieuwe werkwijze uitproberen en uw systemen aanpassen en testen.
16-12-2015


Een werknemer woont in Nederland en werkt tussen 2003 en 1 april 2007 voor 58% in Nederland en voor 42% in Duitsland. Als hij in 2007 een ontslagvergoeding van € 1,7 miljoen ontvangt, claimt hij daarvan voor 42% voorkoming van dubbele belasting bij de Nederlandse fiscus. Hij krijgt slechts 9,4% op grond van een aanvullende regeling op het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland over de verdeling van de heffingsbevoegdheid over ontslagvergoedingen. Ten onrechte, oordeelt Hof Den Bosch. De regeling maakt de uitleg van de Hoge Raad in 2004 ongedaan over de werking van het belastingverdrag tussen Nederland en Duistland. De regeling wijzigt met terugwerkende kracht de verdeling van de heffingsbevoegdheid over ontslagvergoedingen. Dat kan echter alleen door het verdrag zelf te wijzigen.
10-12-2015


Een kapster heeft sinds september 2009 een kapsalon ingericht in een ruimte bij haar ouders thuis. Zij behaalt in 2010 een omzet van € 6.948. In haar aangifte IB 2010 claimt zij de zelfstandigenaftrek. De inspecteur weigert de aftrek, omdat zij niet voldoet aan het urencriterium. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is dat terecht. Zij maakt aan de hand van de achteraf opgestelde urenstaten van de werkzaamheden, niet aannemelijk dat zij ten minste 1.225 uren aan haar onderneming heeft besteed. Met name de bestede tijd aan schoonmaak, reizen en flyeren is niet aannemelijk.
10-12-2015


Boeterente wordt voortaan aangemerkt als rente van schulden en niet meer als kosten van geldleningen. Dat heeft de staatssecretaris goedgekeurd, vooruitlopend op een wetswijziging. Heeft u cliënten die met hun bank rentemiddeling zijn overeengekomen voor de resterende rentevastperiode van hun hypotheek? In dat geval kunnen zij op grond van deze goedkeuring de opslag voor boeterente alsnog in aftrek brengen op hun box-1- inkomen. Oók als de aanslag al onherroepelijk vaststaat. U dient daarvoor een verzoek om ambtshalve vermindering in binnen vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarop de aanslag betrekking heeft.
10-12-2015


Foutieve voorlopige aanslagen IB 2016

De Belastingdienst heeft bekendgemaakt dat er sinds 25 november jl. foutieve voorlopige aanslagen IB 2016 worden verstuurd. Dit doet zich uitsluitend voor bij negatieve voorlopige aanslagen. Cijfermatig zijn de aanslagen juist, maar tekstueel niet. Er kunnen tekstblokken in staan die niet op de belastingplichtige van toepassing zijn. De Belastingdienst stuurt geen nieuwe aanslagen, maar wel afzonderlijke excuusbrieven aan de belastingplichtigen die een onjuiste negatieve voorlopige aanslag ontvangen. Wij adviseren u om de aanslagen van uw cliënten toch ook maar even cijfermatig te controleren.
10-12-2015


Novelle trekt Belastingplan 2016 over de streep

Het kabinet komt zo spoedig mogelijk met een novelle in aanvulling op het Belastingplan 2016. Die moeten de beide Kamers nog aannemen voor het Kerstreces. In de novelle wordt een tragere afbouw van de arbeidskorting en een structurele verhoging van de ouderenkorting in 2017 voorgesteld. Ook wordt in 2016 het heffingsvrije vermogen in box 3 verhoogd naar € 24.437. Daarnaast worden aanvullende maatregelen getroffen, waaronder een extra verhoging van de kinderopvangtoeslag vanaf 2017. De tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting worden daarom in 2016 met 0,2% minder verlaagd en in 2017 met 0,3% minder. De kans is nu groot dat de Eerste Kamer akkoord gaat met het Belastingplan 2016.
10-12-2015


Huurcontract bepaalt WOZ-waarde winkelpand niet

Een BV huurt een winkelpand met magazijn. De gemeente stelt de WOZ-waarde van het pand op de peildatum 1 januari 2013 vast aan de hand van de huurwaardekapitalisatiemethode. Daarbij baseert zij de huurwaarde op marktgegevens. De BV vindt dat de lagere huur als uitgangspunt van de waardebepaling moet dienen. Die huurprijs stamt uit een huurcontract uit 1998, dat voor het laatst is verlengd in 2011. Volgens Rechtbank Gelderland is de huurprijs geen juiste afspiegeling van de marktsituatie op de peildatum. Ook is niet bekend onder welke voorwaarden de heronderhandeling plaatsvond en of huurder en verhuurder hun posities vrij konden bepalen. Het gelijk is aan de gemeente.
03-12-2015


Een oude dame heeft bankrekeningen in Zwitserland. Haar gezondheid laat ernstig te wensen over, onder meer door een herseninfarct en later door hartritmestoornissen en intredende dementie. Zij is wel steeds zelfstandig blijven wonen. Haar zoon verzorgt haar post en financiën. De inspecteur verzoekt haar om informatie te verstrekken omtrent de buitenlandse bankrekeningen. Die komt er niet. De inspecteur legt vervolgens binnen een maand informatiebeschikkingen op. Als het niet-voldoen aan de informatieplicht de dame niet kan worden aangerekend, dan moet dit zonder gevolgen blijven, oordeelt de Hoge Raad. Haar slechte gezondheidstoestand kan daarvoor voldoende reden zijn.
03-12-2015


Gebruik nummerplaatgegevens voor fiscale controle toegestaan

Een man krijgt naheffingsaanslagen loonbelasting opgelegd omdat hij ten onrechte geen bijtelling privégebruik voor zijn auto van de zaak heeft aangegeven. De Belastingdienst heeft daarbij gebruikgemaakt van nummerplaatgegevens die de politie verzamelt via de Automatic Number Plate Recognition (ANPR)-camera’s. Dat mag, oordeelt Hof Den Haag. De inbreuk op de privacy is uiterst gering en bovendien is die inbreuk gerechtvaardigd, gelet op het belang van de Belastingdienst bij een adequate belastingheffing. Het verzamelen en gebruiken van kentekengegevens past binnen de algemene wettelijke taak die de Belastingdienst heeft.
03-12-2015


Een Duitse man werkt van 1 januari 2005 tot en met 31 maart 2005 in Nederland. Hij heeft een eigen woning in Duitsland en betaalt hiervoor hypotheekrente. Vanaf 1 april woont en werkt hij in de VS. Hij heeft geen gebruik gemaakt van de keuzeregeling (artikel 2.5 (oud) Wet IB 2001). Om te bepalen of de Duitse man in aanmerking komt voor renteaftrek in Nederland voor zijn in Duitsland gelegen woning, moet hij voldoen aan het 90%-criterium. De Hoge Raad oordeelt dat hiervoor de inkomenssituatie in heel 2005 in aanmerking moet worden genomen. Een tijdsevenredige toepassing van dit criterium is niet mogelijk.
03-12-2015


Gewijzigde rekenmethode BOR going concernwaarde landbouwondernemingen

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting wordt aangepast per 1 januari 2016. Er wordt een nieuwe rekenmethode ingevoerd om de going concernwaarde van veehouderijen en akkerbouwbedrijven te berekenen. De methode is gebaseerd op genormeerde geldstromen, waarbij gerekend wordt met de genormeerde bedragen op basis van de KWIN-gegevens volgens de handboeken ‘Kwantitatieve Informatie Veehouderij’ en ‘Kwantitatieve Informatie Akkerbouw’. Tot 1 januari 2016 geldt nog de DCF-methode. Nieuw is dat ook rekening wordt gehouden met langlopende schulden en dat wordt uitgegaan van oneindige voortzetting van het landbouwbedrijf. Nu wordt gerekend op basis van 15 jaar voortzetting.
03-12-2015


Een BV verkoopt in 2007 en 2008 onroerende zaken. Zij brengt de verkoopwinst van € 524.833 onder in een HIR. De DGA van de BV geeft aan dat de BV wil participeren in de eigendom van de panden van de BV van zijn zoon. De inspecteur vindt dat noch eind 2007 noch daarna is gebleken dat de BV een herinvesteringsvoornemen had. Hij voegt de HIR toe aan de winst. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is dat niet terecht. Uit gespreksverslagen van februari 2007 en uit een koopovereenkomst van eind 2010 blijkt voldoende dat de BV gedurende de hele herinvesteringstermijn een herinvesteringsvoornemen heeft gehad.
26-11-2015


WEVAB tuinbouwgrond bij sluiten koopcontract of bij veel latere levering?

Een BV verkoopt in 2004 tuinbouwgrond aan een CV. De grond wordt pas in 2008 geleverd. De BV past de landbouwvrijstelling toe op de verkoopwinst. Daarbij gaat zij uit van de waarde in het economisch verkeer bij agrarische bestemming (WEVAB) ten tijde van de levering in 2008. De WEVAB is dan bijna verdubbeld. De inspecteur gaat voor de landbouwvrijstelling uit van de WEVAB op het moment van het sluiten van het koopcontract. Dat is juist, oordeelt de Hoge Raad. De WEVAB moet worden bepaald op hetzelfde tijdstip als de waarde in het economisch verkeer. Bij een verkoop gaat het daarbij in de regel om het moment waarop de koopovereenkomst wordt gesloten.
26-11-2015


Beheerwerkzaamheden registeraccountant geen WUO maar ROW

Een registeraccountant (RA) richt een stichting op voor het beheer van een beleggingsfonds. Hij verricht de beheerwerkzaamheden en werft nieuwe participanten. De RA ontvangt hiervoor een beheervergoeding van 1% van het ingelegde vermogen. Hij claimt in de IB-aangifte de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. De werkzaamheden van de RA vormen volgens Rechtbank Noord-Nederland wel een bron van inkomen, maar geen winst uit onderneming. Ze vormen resultaat uit overige werkzaamheden (ROW). Niet de RA, maar de stichting is rechtstreeks verbonden voor de verbintenissen van het fonds. De verbintenissen worden ook aangegaan op naam en voor risico van de stichting.
26-11-2015


Wiebes schetst gevolgen bij afwijzing Belastingplan 2016

Deze week krijgen ruim vier miljoen belastingplichtigen de voorlopige aanslag IB/PVV 2016. Daarin zijn de Belastingplannen voor 2016 verwerkt, zoals die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. De € 5 miljard lastenverlichting is geregeld in het Belastingplan 2016. Als de Eerste Kamer dit Belastingplan afwijst, dan hebben vier miljoen belastingplichtigen een te lage belastingaanslag gekregen. Dit kan voor hen betekenen dat zij in 2017 moeten bijbetalen. Dat schrijft staatssecretaris Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee probeert hij wellicht de stemming in de Eerste Kamer te beïnvloeden. Die staat (voorlopig) gepland voor 15 december 2015.
26-11-2015


Toch aanpak box-hoppen

De nieuwe regels voor de box-3-heffing kunnen leiden tot verplaatsing van het vermogen in box 3 naar box 2. Een aangenomen amendement en twee moties bij het Belastingplan 2016 nemen de prikkel tot dit box-hoppen weg. Het amendement verhoogt het forfaitair voordeel uit een aanmerkelijk belang in een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) of buitenlands beleggingslichaam van 4% naar 5,5%. Daarnaast roept een motie op om in het Belastingplan 2017 maatregelen te treffen die uitstel of het ontlopen van box-3- en box-2-heffing moeten voorkomen. De andere motie roept op om in het Belastingplan 2017 met voorstellen te komen om per 2018 het werkelijk rendement in box 3 te belasten.
26-11-2015


Herziening toedeling box-3-vermogen niet zonder toestemming ex-partner

Een man en zijn vrouw scheiden in 2006. In 2009 komt de man tot inkeer. Hij geeft het niet-opgegeven buitenlands vermogen van zijn ex-vrouw alsnog aan. Hij wil dit vermogen geheel aan haar toerekenen, maar zij wil hieraan niet meewerken. De inspecteur rekent 50% van het buitenlandse vermogen toe aan de man, omdat de beiden ex-echtgenoten niet gezamenlijk voor een andere toedeling hebben gekozen. Terecht, oordeelt de Hoge Raad. Ook voor ex-partners geldt dat als de toedeling van het box-3-vermogen niet gezamenlijk is herzien, de wettelijke verdeling geldt van 50%-50%. De inspecteur schendt het zorgvuldigheidsbeginsel niet door bij de man na te vorderen.
19-11-2015


WBSO-aanvraag snel indienen

Wilt u dat uw cliënt vanaf 1 januari 2016 al direct gebruik kan maken van de nieuwe WBSO-regeling? Zorg er dan voor dat u de aanvraag zo snel mogelijk indient bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). U kunt de aanvraag inmiddels zowel offline als online indienen. U heeft in beide gevallen eHerkenning nodig. Houd er rekening mee dat de aanvraag uiterlijk één kalendermaand voor het begin van de WBSO-werkzaamheden moet zijn ingediend. Wordt de aanvraag ingediend na 30 november 2015, dan wordt de ingangsdatum voor de WBSO-regeling dus later dan 31 januari 2016.
19-11-2015


Twee studenten richten tijdens hun studententijd een stichting op om het pand te kopen waarin zij wonen. De stichting koopt vele jaren later een ander pand. De inmiddels ex-studenten krijgen het recht om het pand tegen de aankoopprijs te kopen. Als de stichting het pand aan een derde wil verkopen, zien de ex-studenten af van hun recht. Zij bedingen echter wel dat de stichting de helft van de verkoopwinst aan hen uitkeert. De stichting verkoopt het pand en keert de ex-studenten ieder ruim € 250.000 uit. De uitkering is belast bij de ex-studenten als resultaat uit overige werkzaamheden, oordeelt Hof Den Bosch.
19-11-2015


Vernieuw tijdig uw certificaat PKIoverheid services

Als u SBR gebruikt, dan beschikt u over een PKIoverheid services certificaat. Dit certificaat is drie jaar geldig. Loopt uw certificaat af, dan moet u uw certificaat vernieuwen. Volgens de Belastingdienst is dat bij veel gebruikers binnenkort het geval. Check of dit ook bij u aan de orde is en zorg er dan voor dat u uw certificaat tijdig vernieuwt. Zo kunt u via de software aangiften blijven indienen voor uw cliënten. Ook kunt u dan gebruik blijven maken van de Serviceberichten Aanslag, de Serviceberichten Toeslagen en de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte.
19-11-2015


Toch spreiden schenkingsvrijstelling € 100.000 en EIA omhoog naar 58%

De extra verhoogde eenmalige schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning kan vanaf 2017 toch gespreid worden uitgekeerd, namelijk over drie achtereenvolgende kalenderjaren. Dit – en meer – volgt uit de vierde nota van wijziging bij het Belastingplan 2016. Zo wordt het belastingtarief in de tweede en derde schijf verlaagd naar 40,20% in plaats van 40,15% en gaat de energie-investeringsaftrek (EIA) omhoog van 41,5% naar 58%. Dit is het resultaat van langdurige onderhandelingen met de oppositiepartijen. Het is niet voldoende gebleken om hen over te streep te trekken. Door de meerderheid van de regeringspartijen in de Tweede Kamer is het Belastingplan 2016 wel aangenomen, maar het is zeer de vraag of dat ook gaat gebeuren in de Eerste Kamer.
19-11-2015


Beroepschrift per e-mail niet-ontvankelijk

Een man dient op de laatste dag van de beroepstermijn kort voor het verstrijken van de deadline per e-mail een beroepschrift in. Hij mailt het bericht naar het e-mailadres van de algemene publieksvoorlichting van Rechtbank Oost-Brabant. Vervolgens dient hij na het verstrijken van de beroepstermijn per post een schriftelijk beroepschrift in. Het beroep is niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding, oordeelt de rechtbank. Op de website rechtspraak.nl staat duidelijk dat het door de man gebruikte e-mailadres niet voor juridische procedures is. Bovendien is tevens aangegeven hoe digitaal beroep kan worden ingesteld.
12-11-2015


Gastouder is ondernemer

Een vrouw verricht sinds 2007 activiteiten als gastouder. Zij geeft de opbrengsten aanvankelijk aan als resultaat uit overige werkzaamheden, maar vanaf 2010 als winst uit onderneming. Ook claimt zij sindsdien de zelfstandigen- en startersaftrek. Terecht, oordeelt Rechtbank Noord-Nederland. De vrouw loopt debiteurenrisico, continuïteitsrisico en risico op inkomensverlies. De activiteiten hebben voldoende omvang en zij voldoet aan het duurzaamheidsvereiste. Dat zij weinig investeringen doet en niet zelf actief acquireert, is niet relevant. Dit is inherent aan de aard van de onderneming. Zij voldoet ook aan het urencriterium voor de zelfstandigen- en startersaftrek.
12-11-2015


Een man verricht chauffeurswerkzaamheden voor vijf verschillende opdrachtgevers. Hij beschikt over een VAR-WUO maar de inspecteur zet deze om in een VAR-loon. Op grond van een boekenonderzoek is er volgens hem sprake van nul-urencontracten. Dat vindt Rechtbank Gelderland onjuist. Er is geen sprake van gezag; de man verricht de werkzaamheden zelfstandig en naar eigen inzicht. Hij is niet gebonden aan vaste werktijden of afspraken over pauzes en vakanties. Ook het feit dat er meerdere opdrachtgevers zijn, duidt er op dat de man ondernemer is. Dat hij de werkzaamheden verricht in vrachtwagens van zijn opdrachtgevers, doet daar niet aan af.
12-11-2015


Een BV is commanditair vennoot in een CV. Bij oprichting van de CV heeft de BV haar onderneming ingebracht, met uitzondering van de economische gerechtigdheid in een pand en met voorbehoud van stille reserves. De BV richt in 2009 een andere BV op. Zij brengt ter volstorting op de aandelen haar activa (goodwill en haar aandeel in de gerechtigdheid in het pand) en passiva in. Vervolgens claimt zij de bedrijfsfusiefaciliteit. De inspecteur heeft die terecht geweigerd, oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden. Het louter ter beschikking stellen van een deel van de economische gerechtigdheid in een pand kan namelijk niet worden aangemerkt als een ‘tak van bedrijvigheid’.
12-11-2015


Een erfgenaam erft eind december 1998 een tegoed op een Zwitserse bankrekening van ruim € 373.000. Hij geeft dit tegoed niet op in de aangifte erfbelasting (toen successierecht). In februari 2014 geeft hij alsnog het buitenlandse vermogen op aan de Belastingdienst. Die legt hem een navorderingsaanslag op voor de erfbelasting op grond van de sinds 1 januari 2012 onbeperkte navorderingsbevoegdheid. Volgens Rechtbank Gelderland kan dat niet voor nalatenschappen waarvoor de bevoegdheid tot navordering al was verstreken op 1 januari 2012. De navorderingsaanslag wordt vernietigd.
12-11-2015


De totale beslistermijn voor bezwaar en beroep is 2 jaar, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen. Dit heeft de Hoge Raad in 2013 beslist. Binnen die 2-jaarstermijn moet een bezwaar binnen een halfjaar zijn afgehandeld en een beroep binnen anderhalf jaar. Dat is geldt ook voor WOZ-zaken, oordeelt de Hoge Raad in de zaak van een eigenaresse van twee onroerende zaken die bezwaar en beroep heeft aangetekend tegen de WOZ-beschikkingen. Dat de wettelijke termijn van bezwaar voor de WOZ-procedures is verlengd tot het eind van het jaar, rechtvaardigt een verlenging van de redelijke termijn niet. Desondanks is een vergoeding niet aan de orde, oordeelt de Hoge Raad.
05-11-2015


Organisaties met een ANBI-status of een recent vervallen ANBI-status kunnen binnenkort een (boeken)onderzoek verwachten van de Belastingdienst. Het segment MKB van de Belastingdienst doet namelijk dit najaar extra (boeken)onderzoeken. Dat staat in de zestiende halfjaarrapportage van de Belastingdienst. De organisaties worden naar willekeur onderzocht, waarbij de omvang van het financiële belang voorop staat. De controle richt zich op de ANBI-status en het voldoen aan de informatieplicht, maar ook op andere aspecten zoals de bestaans- en ontstaansoorzaak van de ANBI, de relatieve omvang, de financiële, fiscale en sociale impact en de verschijningsvorm.
05-11-2015


Een belastingadviseur begint in 2007 vanuit zijn woning een belastingadviespraktijk in maatschapsverband. Hij brengt de woning tegen de vrije verkoopwaarde in zijn onderneming in. Op 1 januari 2010 brengt hij de onderneming ruisend in een BV in. De woning gaat over naar privé tegen de waarde bewoond van (65% van de vrije waarde van € 515.000 =) € 334.750. De boekwaarde van de woning bedraagt dan € 481.100. Het boekverlies van € 146.350 brengt hij ten laste van zijn belastbaar inkomen in 2009. De balanswaardering bij inbreng was onjuist en kan volgens Hof Arnhem-Leeuwarden met toepassing van de foutenleer worden hersteld in het oudste nog openstaande jaar (2009).
05-11-2015


Lek voorstel ab-regeling bij emigratie gedicht

Er is een onbedoeld lek gedicht in de voorgestelde maatregel om belastingontwijking door emigrerende directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) aan te pakken. Dit lek ontstaat doordat de rechten van aandelen die aan het uitstel van betaling ten grondslag liggen worden verschoven naar andere aandelen. Ook deze andere aandelen worden nu geacht ten grondslag te liggen aan het uitstel van betaling. De conserverende aanslag wordt ook niet kwijtgescholden voor zover de waarde van de aandelen is gedaald door een dergelijke verschuiving van rechten. De reparatie van het lek is per 29 oktober jl. 23:15 uur in werking getreden.
05-11-2015


Overgangsrecht bij afschaffing RDA-aftrek

Ondernemers zonder personeel die nu de RDA-aftrek claimen, kunnen vanaf volgend jaar geen gebruik meer maken van deze regeling. Dit is het gevolg van de integratie van de S&O-afdrachtvermindering en de RDA-aftrek in één WBSO-regeling, waarvan het fiscale voordeel alleen via de loonheffing kan worden verrekend. Er is wel overgangsrecht geformuleerd. Dat bepaalt dat de huidige regelgeving van artikel 3.52a Wet IB 2001 van toepassing blijft op aanvragen voor een (correctie-) RDA-beschikking die betrekking hebben op een periode vóór 1 januari 2016. Dit overgangsrecht staat in de eerste nota van wijziging bij het Belastingplan 2016.
05-11-2015


Tekort sociale huurwoningen oplossen via aanpassingen verhuurderheffing

Een oplossing voor het tekort aan sociale huurwoningen is de heffingsvermindering in de verhuurderheffing voor woningen die op de nominatie staan om gesloopt te worden en tijdelijk worden verhuurd. Die woningen moeten dan wel uiterlijk op 31 december 2017 zijn aangemeld en daarna binnen 3 jaar worden gesloopt, dus uiterlijk pas 31 december 2020. Minister Blok vindt het dan ook te vroeg om nu al uitstel voor de uiterste sloopdatum te verlenen. Hij heeft overigens nog niet gereageerd op een aangenomen motie die de regering vraagt om een vrijstelling te verlenen voor de verhuurderheffing in krimpgebieden. Woningcoöperaties kunnen dan leegstaande goedkope, maar moeilijk verkoopbare woningen opkopen en deze als sociale huurwoningen tijdelijk verhuren tegen lage huren.
29-10-2015


Scientology Kerk is geen ANBI

De Scientology Kerk meent dat zij als kerkelijke en levensbeschouwelijke instelling aanspraak maakt op de ANBI-status. De Belastingdienst weigert haar die status te verlenen. Dat is terecht, oordeelt Hof Den Haag na verwijzing door de Hoge Raad. De activiteiten van de Scientology Kerk – in het bijzonder de cursussen en trainingen van de leden – dienen niet het algemene belang in minstens gelijke mate (huidige regeling: 90%) als het particuliere belang. De tarieven voor trainingen en cursussen zijn dusdanig hoog dat de Scientology Kerk in overheersende mate een commerciële instelling is. De inspecteur heeft terecht geweigerd de ANBI-beschikking te verstrekken.
29-10-2015


Een ondernemer overlijdt begin 2011. In 2010 had hij verlies geleden, waardoor de zelfstandigenaftrek van € 9.427 over dat jaar als niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek (artikel 3.76, lid 5 Wet IB 2001) werd aangemerkt. De erfgenamen verrekenen deze zelfstandigenaftrek in de overlijdensaangifte IB 2011. De ondernemer voldoet dat jaar echter niet aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Daardoor bestaat in 2011 ook geen recht op verrekening van de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek over 2010, oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De IB-wet is hierover duidelijk. Er is ook geen sprake van strijd met doel en strekking van artikel 3.76, lid 5 Wet IB 2001.
29-10-2015


Een DGA en een compagnon houden ieder 50% van de aandelen in een BV. Zij verstrekken leningen aan deze BV. De compagnon sluit daarvoor met de BV overeenkomsten, waarbij de BV hem zekerheid verstrekt. In 2012 wordt de BV geliquideerd. De DGA waardeert in zijn IB-aangifte 2010 zijn vordering op de BV met € 400.000 af en brengt dit ten laste van zijn ROW. Rechtbank Zeeland -West-Brabant oordeelt dat de lening onzakelijk is. Gezien de omvang van het negatieve vermogen en het feit dat de BV structureel verlies leed, is er geen zakelijke rente te bepalen waarvoor een derde bereid zou zijn de lening te verstrekken onder overigens dezelfde voorwaarden en omstandigheden.
29-10-2015


Een bouwvakker sloopt kassen voor acht verschillende opdrachtgevers. Begin 2014 verzoekt hij de Belastingdienst om uitreiking van een VAR-WUO, maar de inspecteur verstrekt hem een VAR-ROW. Volgens Rechtbank Den Haag is dat terecht. Uit de overeenkomsten tussen de bouwvakker en de opdrachtgevers blijkt onvoldoende hoe de arbeidsrelatie tussen hen is vormgegeven. Evenmin maakt de bouwvakker aannemelijk dat hij zelfstandig is en ondernemersrisico loopt. Ook kan het gelijkheidsbeginsel hem niet baten, omdat hij geen nadere informatie verstrekt over de vergelijkbare situaties waarin andere personen wel een VAR-WUO zouden hebben gekregen.
29-10-2015


WOZ-maatregel in wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2016 vervalt

In het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2016 is voorgesteld om bij een bezwaar tegen de WOZ-beschikking verplicht rekening te houden met tegengestelde belangen bij de WOZ-waarde. Deze maatregel vervalt. Komend jaar komt er een nieuw voorstel dat rekening houdt met alle aspecten die spelen bij tegengestelde belangen bij de WOZ-waarde. Zo kunnen huurders belang hebben bij een lagere WOZ-waarde, terwijl verhuurders juist een belang kunnen hebben bij een hogere WOZ-waarde. Aanleiding voor het vervallen van de maatregel zijn vragen in de Tweede Kamer en het commentaar van de NOB.
22-10-2015


Een moeder-BV verkoopt de aandelen van een dochter-BV waarin een HIR aanwezig is. Die HIR is gevormd van de boekwinst van een verkocht bedrijfspand. Vijf jaar na de aandelenverkoop gaan de voormalige dochter-BV en de koper van de aandelen failliet. De moeder-BV en haar enig aandeelhouder worden aansprakelijk gesteld voor de onbetaalde Vpb-schulden van de voormalige dochter-BV. De Ontvanger kan ook de moeder-BV aansprakelijk stellen, oordeelt de Hoge Raad. De formulering van artikel 40 van de Invorderingswet sluit de aansprakelijkstelling van een lichaam niet uit.
22-10-2015


Er is toch een wetsvoorstel ingediend waarin maatregelen staan om het Nederlandse fiscale-eenheidsregime EU-proof te maken. Die maatregelen werden al op Prinsjesdag verwacht, maar bleven toen uit. De aanpassingen van het fiscale-eenheidsregime vloeien voort uit rechtspraak van het EU-Hof van Justitie over het ten onrechte weigeren van het fiscale- eenheidsregime in grensoverschrijdende situaties, zoals bij een Nederlandse moeder met een buitenlandse dochter en een binnenlandse kleindochter. Ook wordt de fiscale eenheid mogelijk tussen zustervennootschappen met een buitenlandse moeder of in de situatie waarin een buitenlandse vennootschap een vaste inrichting heeft in Nederland.
22-10-2015


Twee jaar uitstel voor invoering verplicht elektronisch berichtenverkeer

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst aangenomen. Staatssecretaris Wiebes moest daarvoor wel de toezegging doen dat de komende twee jaar een gewenningsperiode wordt ingelast. Daarin worden de aangiften inkomstenbelasting, de uitnodiging daartoe en de voorlopige en definitieve aanslagen ook nog op papier verzonden. Dat geldt ook voor de berichten op het gebied van de invordering van belastingen en toeslagen. Hij zegde ook toe dat de Tweede Kamer vooraf wordt geïnformeerd wanneer de aangiften, aanslagen etc. uitsluitend elektronisch zullen worden verzonden.
22-10-2015


De VAR wordt toch niet afgeschaft op 1 januari 2016. De invoering van het systeem van modelovereenkomsten wordt uitgesteld tot 1 april 2016. Daarna geldt een coulanceperiode tot 1 januari 2017 waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd krijgen om hun werkwijze aan te passen aan een werkwijze die in een modelovereenkomst staat. Dit schrijft staatssecretaris Wiebes in een brief aan de Eerste Kamer. Hij vraagt daarin de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden. Zo creëert hij tijd om meer modelovereenkomsten te beoordelen en te publiceren en kan hij samen met belangenorganisaties een transitieplan bedenken voor een soepele overgang naar het nieuwe systeem.
22-10-2015


Verplicht gebruik WOZ-waarde voor erfbelasting geen buitensporige last

Een erfgename erft onder meer een woning. De gemeente stelt de WOZ-waarde 2011 van de woning vast op € 850.000. Als de woning eind 2012 wordt verkocht voor € 500.000, vindt de erfgename de verplichte WOZ-waarde veel te hoog gezien het grote verschil met de verkoopwaarde. Het verplichte gebruik van de WOZ-waarde voor de erfbelasting leidt desondanks niet tot een ongerechtvaardigde inbreuk op het eigendomsrecht, oordeelt Hof Den Haag. De extra verschuldigde erfbelasting is geen buitensporige last, wanneer deze wordt afgezet tegen de totale waarde van de verkrijging.
15-10-2015


Onbewuste geringe overschrijding bandbreedte blijft onbestraft

Er worden fouten gemaakt bij de betaling van premies voor een KEW, BEW, SEW en bij vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3, waardoor de toegestane bandbreedte (1:10) wordt overschreden. Daardoor wordt niet meer voldaan aan de vereisten voor de faciliteit, met alle gevolgen van dien. Om die gevolgen te voorkomen keurt staatssecretaris Wiebes goed dat die gevolgen achterwege blijven bij een geringe, onbewuste overschrijding van de bandbreedte. Daaraan verbindt hij wel voorwaarden. Eén daarvan is dat door de incidentele fout in het betreffende (verzekerings)jaar een bandbreedte van 1:11 niet overschreden wordt.
15-10-2015


Reden voor verdere vermindering boete niet aannemelijk

Een BV krijgt een vergrijpboete opgelegd, waartegen zij bezwaar maakt. De inspecteur vermindert de boete, rekening houdend met de financiële omstandigheden van de BV op dat moment. De BV vindt de vermindering te laag en gaat in beroep, hoger beroep en in cassatie. De Hoge Raad oordeelt dat de financiële omstandigheden van de BV na het moment van boeteoplegging van belang kunnen zijn voor verdere matiging van de boete. De BV moet dat aannemelijk maken. De zaak wordt daarvoor verwezen naar Hof Den Bosch. Het hof stelt vast dat de BV geen aanvullende stukken heeft overgelegd waaruit de huidige verslechterde financiële omstandigheden blijken. Er is daarom geen aanleiding om de boete verder te matigen.
15-10-2015


Gift aandeelhouder via BV aftrekbaar bij BV

Giften die via een BV worden gedaan maar voortvloeien uit een persoonlijke behoefte van de aandeelhouder, zijn aftrekbaar bij de BV zonder gevolgen voor de aandeelhouder in de inkomstenbelasting. De giften kwalificeren namelijk niet als middellijke uitdeling voor de inkomstenbelasting, zo staat in een onlangs gepubliceerd besluit. De giften moeten overigens wel voldoen aan alle in artikel 16 Wet Vpb gestelde eisen voor giftenaftrek. Volledigheidshalve wordt toegevoegd dat voor de giftenaftrek vereiste ANBI-status van de begiftigde onder meer meebrengt dat de aandeelhouder geen doorslaggevende zeggenschap mag hebben over de ANBI.
15-10-2015


Momenteel lopen er veel procedures over de hoogte van de kinderalimentatie. Die zou omlaag kunnen door de wijziging van het kindgebonden budget en de invoering van de alleenstaande-ouderkop sinds 1 januari 2015. Daardoor zouden de kosten voor het kind c.q. de kinderen lager zijn, waardoor ook de kinderalimentatie naar beneden zou moeten worden bijgesteld. Dat uitgangspunt is volgens de Hoge Raad onjuist. De tegemoetkomingen verminderen de kosten voor het kind niet, maar ze verhogen wel de draagkracht van de verzorgende alleenstaande ouder. Bij de berekening van de bijdragen van de ouders kan hiermee rekening worden gehouden.
15-10-2015


Huurders krijgen van de gemeente vaak geen WOZ-beschikking, omdat zij geen onroerendezaakbelasting betalen. Sinds 1 oktober 2015 weegt de WOZ-waarde echter zwaarder mee bij de bepaling van de maximale huur. Hierdoor hebben huurders een groter belang gekregen bij de WOZ-waarde. De gemeenten moeten daarom nu ook een WOZ-beschikking afgeven aan iemand die een buiten de belastingheffing gelegen belang heeft bij de WOZ-waarde. Verder is het vervallen van de Fierensmarge geformaliseerd en is de mogelijkheid gecreëerd om bezwaar (en beroep) in te stellen tegen een te lage WOZ-waarde.
08-10-2015


Verkoop woning tegen waarde in verhuurde staat leidt tot schenking

Een zoon huurt een woning van zijn vader. Die verkoopt de woning in 2008 aan hem voor € 162.000. Verschillende taxateurs hadden de waarde van de woning voor de verkoop getaxeerd op € 150.000 in verhuurde staat en op € 230.000 in vrij opleverbare staat. De taxateur van de Belastingdienst taxeert de waarde in vrij opleverbare staat op € 245.000. Volgens Rechtbank Noord-Holland maakt de inspecteur daaruit terecht op dat sprake is van een schenking. Uit de taxatierapporten volgt dat de woning is verkocht tegen de lagere waarde in verhuurde staat. De verkoop had echter moeten plaatsvinden tegen de waarde in vrij opleverbare staat, omdat de huurovereenkomst immers tenietgaat door de koop.
08-10-2015


Een stichting houdt alle aandelen in een BV. Zij heeft een oplopende rekening-courantschuld aan de BV. Een leenovereenkomst ontbreekt aanvankelijk en er zijn ook geen zekerheden bedongen. De inspecteur legt in een vaststellingsovereenkomst (vso) met de BV en de stichting vast dat de rekening-courantsschuld via dividenduitkeringen eind 2013 moet zijn teruggebracht tot maximaal € 1,5 miljoen. Een overschrijding van dit maximum wordt aangemerkt als dividenduitkering. Als dit eind 2013 het geval is, legt de inspecteur een naheffingsaanslag dividendbelasting op aan de BV. De BV is gehouden aan de vso, oordeelt Rechtbank Gelderland.
08-10-2015


Een man dient zijn aangifte IB 2007 in, waarna de inspecteur eind augustus 2009 om aanvullende informatie vraagt. Als hij die niet krijgt, laat de inspecteur de man weten dat hij zal afwijken van de ingediende aangifte. Tevens geeft de inspecteur aan dat schending van de informatieplicht leidt tot omkering van de bewijslast. Eind oktober 2010 volgt de aanslag IB 2007, waartegen de man bezwaar maakt. De uitspraak op bezwaar volgt op 22 mei 2012. Van omkering van de bewijslast kan dan geen sprake zijn, oordeelt de Hoge Raad. Daarvoor is sinds 1 juli 2011 een onherroepelijke informatiebeschikking nodig, maar die ontbreekt.
08-10-2015


Een zorgverleenster vraagt een VAR-WUO aan voor haar werkzaamheden. De Belastingdienst verstrekt haar een VAR-loon. Zij had echter ook werkzaamheden willen verrichten voor een zorgkantoor en voor een vof. Doordat zij niet beschikt over een VAR-WUO loopt zij deze opdrachten mis. De Belastingdienst heeft ten onrechte geen VAR-WUO toegekend en heeft daardoor een onrechtmatige daad begaan, oordeelt Rechtbank Den Haag. Hierdoor is schade veroorzaakt. De Belastingdienst moet de geschatte misgelopen inkomsten (€ 5.000) vergoeden.
08-10-2015


Nieuw: prejudiciële vragen in belastingzaken aan de Hoge Raad

Lagere rechters in belastingzaken kunnen in de toekomst tijdens een lopende procedure prejudiciële vragen voorleggen aan de Hoge Raad. Dit voorstel staat in de Overige fiscale maatregelen 2016. De prejudiciële procedure wordt ingevoerd naast de bestaande mogelijkheid van sprongcassatie en moet eveneens zorgen voor een vereenvoudiging - en daarmee versnelling - van het fiscaal procesrecht. In het civiele recht bestaat al sinds 1 juli 2012 de mogelijkheid van prejudiciële vragen door lagere rechters aan de Hoge Raad tijdens een lopende procedure. De goede ervaringen daar zijn mede bepalend geweest voor de introductie van de prejudiciële procedure in belastingzaken.
01-10-2015


Buitenlandse houders van aandelen in een Nederlandse vennootschap worden mogelijk zwaarder belast dan binnenlandse aandeelhouders. Dat komt door de ingehouden dividendbelasting die Nederlandse aandeelhouders wel kunnen verrekenen, maar buitenlandse aandeelhouders niet. Is de belastingdruk bij een buitenlandse aandeelhouder hoger dan bij een binnenlandse aandeelhouder, dan is dat in strijd met het Europese recht van vrij verkeer van kapitaal. Dit oordeelt het EU-Hof van Justitie in de zaken van twee particuliere aandeelhouders uit België en een Franse vennootschap die geen teruggaaf kregen van de ingehouden dividendbelasting op hun Nederlandse aandelen.
01-10-2015


De Belastingdienst heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant waarin de partnervrijstelling in de SW werd toegekend aan een gehuwde mantelzorger. Daarmee wordt bevestigd dat de Belastingdienst nog steeds het uitgangspunt hanteert dat alleen ongehuwde mantelzorgers die geen fiscaal partner hebben, deze vrijstelling kunnen benutten. Dit antwoordt staatssecretaris Wiebes op Kamervragen hierover. Ook geeft hij aan alternatieven te hebben onderzocht voor de regeling in de SW die gekoppeld was aan het vervallen mantelzorgcompliment. Maar hij kan dit alternatief op dit moment niet bieden.
01-10-2015


Leaseactiviteit staat los van jongveehouderij: geen HIR

Een maatschap exploiteert een melkveehouderij en een jongveehouderij. Zij verkoopt de melkveehouderij en het daarbij behorende melkquotum en vormt van de verkoopwinst een HIR. Vervolgens koopt de maatschap een rupsgraafmachine die zij in lease geeft. De HIR wordt afgeboekt van de aanschafkosten van de graafmachine en ander in lease gegeven materieel. Dat kan niet, oordeelt Hof Den Bosch. De leaseactiviteit staat los van de jongveehouderij en wordt niet met de jongveehouderij in één onderneming verricht. Het aanwenden van de HIR houdt geen verband met het voortgezette deel van de onderneming en moet tot de winst worden gerekend.
01-10-2015


Een BV betaalt de verschuldigde vennootschapsbelasting (Vpb) 2013 op 4 juli 2014, voordat zij de aangifte Vpb 2013 indient. De inspecteur legt de aanslag Vpb op conform de ingediende aangifte. Hij brengt daarbij ook belastingrente in rekening tot de dag dat de aanslag invorderbaar was. Dat is terecht, volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Dat de BV op eigen initiatief de Vpb al voldoet voordat de belastingschuld is geformaliseerd, voorkomt niet dat zij belastingrente verschuldigd is over de aangegeven periode. Er is ook geen sprake van een ongerechtvaardigde ongelijke behandeling tussen Vpb-plichtigen en niet Vpb-plichtigen.
01-10-2015


Een man fokt kwaliteitspaarden. Hij meent dat de grond van zijn paardenfokkerij kwalificeert voor de cultuurgrondvrijstelling in de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De vrijstelling is bedoeld voor cultuurgrond die voor de landbouw bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd. Het paardenfokbedrijf is een landbouwbedrijf, oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden. Het is een veehouderij, ook als de paarden worden gefokt voor de handel en niet voor de consumptie. Op de grond van de paardenfokkerij is de cultuurgrondvrijstelling in de WOZ van toepassing.
23-09-2015


Heeft uw cliënt in 2013 besloten om door te sparen in de levensloopregeling tot uiterlijk 2021? In dat geval kan hij/zij dit jaar (net als in 2013) het levenslooptegoed in één keer opnemen met een korting van 20%. Ook doorsparen tot uiterlijk 2021 blijft mogelijk. De korting is van toepassing op het levenslooptegoed dat uw cliënt had op 31 december 2013. De belastingheffing loopt via de werkgever. Bij opname mag ook de levensloopverlofkorting worden benut. Het tegoed is vrij besteedbaar. Opname ineens van het tegoed heeft naast gevolgen voor de belastingheffing in het jaar van opname ook effect op andere heffingen en toeslagen.
23-09-2015


Afgifte informatiebeschikking na opleggen aanslag mag

Een ondernemer krijgt in 2012 een informatiebeschikking over de periode 1 januari 2007 tot en met 31 maart 2012, wegens het niet voldoen aan de administratie- en bewaarplicht. De inspecteur legde hem echter eind 2011 al een aanslag IB over 2008 op. Dat doet volgens Hof Den Bosch niet af aan de rechtmatigheid van de informatiebeschikking. De inspecteur mag ook in de bezwaarfase een belastingplichtige vragen om de administratie te overleggen. Ook als dat al in de aanslagregelende fase is gevraagd, zonder dat daarop een informatiebeschikking volgde. De schending van de administratie- en bewaarplicht kan de inspecteur ook vastleggen in een informatiebeschikking die hij in de bezwaarfase aan de belastingplichtige geeft.
23-09-2015


Erfpachtcanon niet aftrekbaar door kwijtschelding koopsom aan kinderen

Een man verkoopt een eigen woning op erfpachtgrond aan zijn kinderen. Hij behoudt het erfpachtrecht. Vervolgens scheldt hij de koopsom kwijt. De aftrekbaarheid van de aan zijn kinderen betaalde erfpachtcanon moet op dezelfde wijze worden beoordeeld als de aftrekbaarheid van hypotheekrente, aldus Hof Amsterdam. Een eigenaar van een woning die een lening na de aankoop verhoogt en schenkt aan zijn kinderen, kan de rente niet aftrekken. In gelijke zin kan de man de erfpachtcanon niet aftrekken. Hij realiseert bij de verkoop aan de kinderen de meerwaarde van de grond en schenkt deze aan hen. Hij gebruikt die niet ter financiering van het onderhoud of de verbetering van de eigen woning.
23-09-2015


Uw cliënt kan genoodzaakt zijn om zijn/haar lijfrentepolis af te kopen. De afkoopwaarde van de polis kan op dat moment door beleggingsverliezen lager zijn dan de betaalde en afgetrokken premies of inleg. De minimumwaarderingsregel bepaalt echter dat de afkoopwaarde van de polis wordt gesteld op de afgetrokken premies. Hierover wordt vervolgens de belasting en de revisierente berekend. Dit is ongewenst nadelig, vindt staatssecretaris Wiebes. Hij keurt daarom goed dat de minimumwaarderingsregel in deze situatie buiten toepassing blijft.
23-09-2015


Geen MKB-winstvrijstelling en tbs-vrijstelling voor DGA

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) meent dat hij net als een IB-ondernemer recht heeft op toepassing van de MKB-winstvrijstelling en de terbeschikkingstellingsvrijstelling. De inspecteur weigert dat omdat hij geen ondernemer is. Dat is terecht, oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden. De DGA is werknemer van zijn BV en geen ondernemer. Er is ook geen sprake van gelijke gevallen. De fiscale en de civielrechtelijke positie van de DGA en de ondernemer zijn wezenlijk verschillend.
17-09-2015


Niet elke medisch specialist is op grond van artikel 3.5 Wet IB 2001 al fiscaal ondernemer. Dat stelt staatssecretaris Wiebes. Met het vervallen van het zelfstandig declaratierecht is ook het debiteurenrisico vervallen. Het nog resterende ondernemingsrisico (personeel, investeringen etc.) is dan vaak te klein om nog te kwalificeren voor het fiscaal ondernemerschap. Daarvoor is in veel gevallen een wijziging van de organisatiestructuur nodig geweest. Dit was ook nodig in verband met de bedrijfseconomische en juridische gevolgen die samenhingen met de overgang van het zelfstandig declaratierecht naar integrale bekostiging. Niets doen was volgens Wiebes geen optie voor veel medici.
17-09-2015


Op 1 januari 2016 treedt het nieuwe belastingverdrag met Duitsland in werking. Dat heeft gevolgen voor mensen die een Nederlandse bedrijfspensioenuitkering, lijfrente-uitkering en/of een socialezekerheidsuitkering (AOW, WIA, etc.) ontvangen en in Duitsland wonen. Die uitkeringen worden nu nog laag belast in Duitsland, maar vanaf 1 januari 2016 heft Nederland hier belasting over, als de uitkeringen tezamen meer bedragen dan € 15.000. De uitkerende instantie houdt dan Nederlandse loonbelasting in. Dankzij een overgangsregeling valt de Nederlandse uitkering nog tot 1 januari 2017 onder het voordelige Duitse belastingregime. Maar daar moet uw cliënt wel wat voor doen.
17-09-2015


Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, gaan in 2016 minder betalen voor de kinderopvang. Het tegemoetkomingspercentage voor de kosten van kinderopvang voor het eerste kind en voor het tweede kind (en volgende kind(eren)) wordt verhoogd met 5,8%. Dit betekent voor ouders met een toetsingsinkomen van minder dan € 18.177 dat zij 93% van de kinderopvangkosten voor het eerste kind en 94% voor het tweede (en volgende) niet zelf hoeven te betalen. Voor ouders met een toetsingsinkomen van € 107.115 en hoger is het minimum tegemoetkomingspercentage voor het eerste kind verhoogd van 18% naar 23,8%.
17-09-2015


Eind deze maand vervallen deadlines die voor u en uw cliënten van belang (kunnen) zijn. Zie de ‘lees meer’ hierna voor specifieke informatie over de deadlines voor de voorovereenkomsten voor: het aangaan van een maatschap en vennootschap onder firma met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015, de ruisende of geruisloze inbreng in de BV met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015, de ruisende inbreng per 1 juli 2015, de geruisloze terugkeer uit de BV met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 en de bedrijfsfusie met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.
17-09-2015


Voorstellen uit de Overige fiscale maatregelen 2016

De volgende wijzigingen uit de Overige fiscale maatregelen 2016 gaan in op 1 januari 2016, tenzij anders vermeld: - verduidelijking gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling: het aanwijzen van bepaalde vergoedingen en/of verstrekkingen als eindheffingsbestanddeel moet gebruikelijk zijn niet zozeer de omvang; - afschaffing minimumwaarderingsregel bij afkoop lijfrente; - bij betalingsachterstand aflossing eigenwoningschuld hoeft de schuld niet meer permanent naar box 3, maar is terugkeer naar box 1 mogelijk; - vereenvoudiging informatieplicht bij eigenwoningschuld van de familie of eigen BV; - imputatie box 3-vrijstelling kapitaalverzekeringen ook bij box 1-vrijstellingen voor spaarrekening eigen woning (SEW) of beleggingsrecht eigen woning (BEW); - benutten dubbele vrijstelling fiscale partners bij onder meer kapitaalverzekeringen ondanks ontbreken van de hiervoor vereiste dubbele begunstiging;
16-09-2015


De tot gistermiddag 15.15 uur bestaande antimisbruikbepaling bij de verkoop van aandelen van een lichaam met stille en/of fiscale reserves blijkt niet toereikend te zijn om de ongewenste handel in vennootschappen met (latente) fiscale claims tegen te gaan. Daarom is een verkoper van aandelen vanaf gistermiddag, 15.15 uur niet meer gevrijwaard van de aansprakelijkheid voor de vennootschapsbelasting die is verschuldigd over een herinvesteringsreserve of een (stille) reserve die samenhangt met de activa die binnen 6 maanden na aandelenoverdracht in andere handen overgaan. Het blijft wel mogelijk om de aansprakelijkheid te voorkomen door zekerheid te stellen. Deze wijziging staat in de Overige fiscale maatregelen 2016.
16-09-2015


Beperking belastingontwijkingsmogelijkheid emigrerende DGA

Aanmerkelijkbelanghouders (ab-houders) ontkomen niet meer aan de conserverende aanslag bij emigratie. Sinds gistermiddag 15.15 uur is de kwijtschelding van deze aanslag na 10 jaar na het vertrek van de ab-houder vervallen. De conserverende aanslag blijft nu openstaan voor onbepaalde tijd. Bovendien moet nu bij iedere winstuitkering naar rato belasting worden betaald. De maatregel geldt niet voor ab-houders die al in het buitenland wonen. Op hen blijft de huidige regeling van toepassing. Deze opmerkelijke wijziging staat in het Belastingplan 2016.
16-09-2015


Voorstellen uit het Belastingplan 2016

De volgende wijzigingen uit het Belastingplan 2016 gaan in op 1 januari 2016, tenzij anders vermeld: - herziening box 3 per 1 januari 2017: heffingsvrij vermogen in box 3 verhoogd naar € 25.000 per belastingplichtige en vervanging van het fictieve rendement van 4% door een staffel van jaarlijks veranderende fictieve rendementen. Voor het jaar 2017 tot een belastbaar vermogen van € 100.000 (per belastingplichtige) een fictief rendement van 2,9%, tussen € 100.000 en € 1 miljoen van 4,7% en daarboven van 5,5%; - structurele invoering per 1 januari 2017 van de verhoogde vrijgestelde eenmalige schenking voor de eigen woning tot € 100.000. De ontvanger moet tussen 18 en 40 jaar zijn, maar hoeft geen kind van de schenker te zijn; - integratie S&O-afdrachtvermindering en RDA; - verlaging tarief in tweede en derde belastingschijf van 42% naar 40,15% en verhoging inkomensgrens van het 52%-tarief tot € 66.421; - wijzigingen heffingskortingen: steilere en volledige afbouw algemene heffingskorting, verhoging arbeidskorting maar wel eerder start afbouw, eenmalige verhoging ouderenkorting en verhoging inkomensafhankelijke combinatiekorting; - erfpachtlease wordt voortaan gelijk behandeld als sale-leaseback voor de overdrachtsbelasting - Kinderalimentatieverplichting niet in box 3.
16-09-2015


Een dochter heeft van haar vader een schenking van € 37.500 ontvangen, waarvoor zij € 3.235 schenkbelasting betaalt. De vader overlijdt binnen 180 na de schenking, waardoor de schenking tot de nalatenschap wordt gerekend. Het erfdeel van de dochter bedraagt daardoor € 20.167 plus € 37.500 is € 57.667. De erfbelasting bedraagt € 3.779. De dochter meent dat daarop alle schenkbelasting in mindering komt. Dat is volgens Rechtbank Den Haag onjuist. Slechts € 2.458 (€ 37.500/57.667 x € 3.779) komt in mindering op de erfbelasting. Zo wordt bereikt dat er geen erfbelasting wordt berekend over de schenking.
10-09-2015


Gecorrigeerde winst nog toevoegen aan de HIR?

Een BV verkoopt een pand tegen een te lage prijs aan haar DGA en zijn kinderen. De inspecteur corrigeert de boekwinst naar boven. De BV wil de gecorrigeerde boekwinst toevoegen aan de herinvesteringsreserve (HIR). Dat kan niet, oordeelt Hof Den Haag. Op het verkoopmoment was het de bedoeling om de DGA en zijn kinderen te bevoordelen. Deze bevoordelingsbedoeling en de daarmee verband houdende vermogensverschuiving tussen de BV en de DGA en zijn kinderen, sluit in zoverre een herinvesteringsvoornemen uit. De BV voldoet in zoverre dus niet aan de voorwaarden voor het vormen van een HIR.
10-09-2015


Lening DGA voor rekening en risico van BV afwaarderen bij BV

Een BV participeert via haar DGA in een grondtransactie. Daarmee is een investering van € 350.000 gemoeid, die wordt betaald door de DGA. De DGA komt met zijn BV echter overeen dat de transactie voor rekening en risico van de BV komt. Het investeringsbedrag wordt vervolgens geleend aan een andere BV. Die kan niet aan haar terugbetalingsverplichtingen voldoen en gaat failliet. Er is sprake van een rechtsgeldige overeenkomst tussen de BV en haar DGA. Niet de DGA heeft de lening verstrekt maar de BV. Zij mag de lening daarom afwaarderen ten laste van haar winst, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden.
10-09-2015


Het EU-hof van Justitie heeft een uitspraak gedaan in een Franse zaak, die grote gevolgen kan hebben voor het Nederlandse fiscale-eenheidsregime in de vennootschapsbelasting (Vpb). Kortgezegd komt de uitspraak erop neer dat een bepaald voordeel van het Franse fiscale-eenheidsregime niet alleen mag worden toegekend aan binnenlandse vennootschappen. Het EU-hof oordeelt dat elk voordeel van een fiscale eenheid moet worden getoetst op de vraag of er een rechtvaardigingsgrond is om dit voordeel alleen toe te kennen aan binnenlandse vennootschappen. Ontbreekt die rechtvaardigingsgrond, dan moet dat specifieke voordeel ook aan een buitenlandse vennootschap worden toegekend.
10-09-2015


Een zorgverleenster verleent thuiszorg via vier zorgaanbieders en een bemiddelingsbureau. Zij verzoekt de inspecteur om haar een VAR-WUO te geven, maar zij krijgt een VAR-loon. Dat is terecht, volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De zorgverleenster maakt onvoldoende aannemelijk dat zij voldoende zelfstandigheid heeft ten opzichte van haar opdrachtgevers. Daar doet niet aan af dat zij met één van de opdrachtgevers een op 1 juni 2015 goedgekeurde raamovereenkomst heeft gesloten. Dit is onvoldoende om een VAR-WUO af te geven voor al haar zorg-in-naturawerkzaamheden.
10-09-2015


Een gehuwde vrouw vormt met haar gezin en haar zieke vader een gezamenlijke huishouding. Zij verzorgt haar vader tot zijn overlijden. De vrouw heeft een mantelzorgcompliment en is enig erfgenaam. De erfenis bedraagt € 1,5 miljoen. De inspecteur weigert de partnervrijstelling toe te passen. Zij kan immers geen partner van haar vader zijn omdat ze gehuwd is. De eis dat de mantelzorger ongehuwd moet zijn, heeft geen enkele functie, oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De wetsgeschiedenis noch het systeem van de wet verklaart het verschil in behandeling tussen gehuwde en ongehuwde mantelzorgers. Gelijke gevallen worden hier onterecht ongelijk behandeld. Dat is in strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM.
03-09-2015


Een man woont samen met zijn broer en diens gezin. Beide broers zijn ieder voor de helft eigenaar van de woning en zij hebben ook samen een hypotheek afgesloten, waarvoor zij ieder hoofdelijk aansprakelijk zijn. De woning is voor beiden een eigen woning. De man en zijn broer zijn geen fiscale partners. De broer betaalt tussen 2008 en 2012 alle hypotheekrente. Hoewel de man geen rente heeft betaald, kan hij toch de door zijn broer betaalde rente voor de helft in aftrek brengen, omdat hij mede-eigenaar en medeschuldenaar is. De broer heeft de rente mede betaald voor de man. Óf en in hoeverre de hypotheekrente is verrekend, is hiervoor niet van belang, aldus Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
03-09-2015


Een man heeft in 2006 een verzwegen bankrekening in Zwitserland. In 2009 maakt hij gebruik van de inkeerregeling. Naar aanleiding daarvan wordt in april 2011 een navorderingsaanslag aan hem opgelegd over 2006. De man vindt dat die aanslag moet worden vernietigd, omdat deze niet binnen een redelijke termijn is opgelegd. De Hoge Raad handhaaft de aanslag. Noch in artikel 16, lid 3 AWR noch in de totstandkoming van die bepaling staat dat een onvoldoende voortvarend opgelegde aanslag moet leiden tot het verval van die aanslag. Er is ook geen sprake van strijdigheid met het zorgvuldigheidsbeginsel.
03-09-2015


Eind september vervallen deadlines die voor u en uw cliënten van belang (kunnen) zijn. Zie de ‘lees meer’ hierna voor specifieke informatie over de deadlines voor de voorovereenkomsten voor: een maatschap en VOF, de ruisende of geruisloze inbreng in de BV, de ruisende inbreng per 1 januari 2015, de geruisloze terugkeer uit de BV en de bedrijfsfusie. Ook treft u daar meer informatie aan over de verlaging van de grondslag van box 3 door de aanvraag van (nadere) voorlopige aanslagen.
03-09-2015


Uitgelekte maatregelen Prinsjesdag: box 3 en schenkingsvrijstelling

Ook dit jaar lekken er vóór Prinsjesdag al maatregelen uit het Belastingplan uit. Zo wordt het heffingsvrij vermogen in box 3 verhoogd naar € 25.000 per belastingplichtige en het fictieve rendement van 4% wordt vervangen door een staffel van jaarlijks veranderende fictieve rendementen. Tot een belastbaar vermogen van € 100.000 (per belastingplichtige) wordt het fictief rendement vanaf 2017 2,9%, tussen € 100.000 en € 1 miljoen 4,7% en daarboven 5,5%. In 2017 komt er ook een permanente schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor het kopen van een woning of de aflossing van een hypotheek. Voorwaarde is dat de ontvanger 18 jaar of ouder is, maar jonger dan 40 jaar. Hij/zij hoeft echter geen kind te zijn van de schenker.
03-09-2015


Langdurige samenwoners die uit elkaar gaan, kunnen een verzorgingsuitkering met elkaar overeenkomen. De fiscale gevolgen van die uitkering voor de IB en de schenkbelasting moeten gelijk zijn aan die van een alimentatie-uitkering van ex-gehuwden (ex-geregistreerden), aldus staatssecretaris Wiebes. Wordt voor de inkomstenbelasting voldaan aan een dringende morele verplichting, dan is de verzorgingsuitkering aftrekbaar voor de betalende ex-samenwoner en belast voor de ontvangende ex-samenwoner. De verzorgingsuitkering is vrij van schenkbelasting als aan een natuurlijke verbintenis is voldaan.
27-08-2015


Besluit bedrijfsfusie gewijzigd

Het besluit over de bedrijfsfusie in de vennootschapsbelasting is gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen betreffen de voorwaarden. Zo is nu bij de goedkeuring voor terugwerkende kracht expliciet vermeld dat deze niet wordt verleend voor zover er moet worden afgerekend (paragraaf 4.2). Verder zijn voorwaarden toegevoegd voor de innovatiebox (paragraaf 6, voorwaarde 2), de objectvrijstelling (paragraaf 6, voorwaarde 5) en de verrekening bij buitenlandse ondernemingswinsten (paragraaf 6, voorwaarde 9). De afrekeningsvoorwaarden zijn samengevoegd en de volgorde van de voorwaarden is in lijn gebracht met de volgorde van de desbetreffende wettelijke bepalingen.
27-08-2015


Meld vóór 1 september nieuwe bedrijfsmiddelen aan voor Milieulijst 2016

Ook nieuwe milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen moeten vóór 1 september 2015 bij de RVO worden aangemeld voor opname op de Milieulijst 2016. Ook daarvoor is een speciaal voorstelformulier beschikbaar. Bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan, komen in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) van respectievelijk 36%, 27% of 13,5% (2015), afhankelijk van de categorie waartoe de milieu-investering behoort. Milieu-investeringen die op de Milieulijst staan, komen tevens in aanmerking voor de willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (Vamil).
27-08-2015


Reminder: meld vandaag of maandag nieuwe bedrijfsmiddelen EIA aan

Heeft u cliënten die zich bezighouden met energiebesparende bedrijfsmiddelen? Attendeer hen er dan op dat zij alleen vandaag en maandag nog nieuwe bedrijfsmiddelen kunnen aanmelden voor opname op de Energielijst 2016. Het voorstel hiervoor moet met een speciaal voorstelformulier orden ingediend bij de RVO. Bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan, komen in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA) van 41,5% van de investeringskosten voor energiezuinige technieken en duurzame energie. De EIA komt bovenop de gebruikelijke afschrijving op de investering.
27-08-2015


De bijtellingen voor het privégebruik van auto’s van de zaak die onder het huidige regime vallen (0%, 4%, 7% , 14%, 20% of 25%) gelden voor de periode gelijk aan de gebruikelijke leasetermijn (60 maanden). Deze periode vangt aan op het moment waarop het kenteken van de (bestel)auto voor het eerst op naam is gesteld. Deze overgangsregeling is gelijk aan de bestaande regeling. Vanaf 2019 is de bijtelling 22% voor een elektrische auto van de zaak met een catalogusprijs van meer dan € 50.000 die niet op waterstof rijdt. Dit percentage is slechts van toepassing op het meerdere boven € 50.000. Dit antwoordt staatssecretaris Wiebes op vragen over de Autobrief II.
27-08-2015


Geen aftrekbaar verlies onzakelijk geworden vordering op zoon

Een man drijft met zijn vrouw en zoon in maatschapsverband een kwekerij. De zoon neemt jaarlijks bedragen op uit de maatschap die zijn winstaandeel overstijgen. Zijn ouders krijgen daardoor een vordering op hem van € 334.152. Zij schelden daarvan € 134.152 kwijt en schrijven € 100.000 af op de resterende € 200.000. De afwaardering van in totaal € 234.152 is niet aftrekbaar, oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden. De vordering is namelijk slechts voor € 100.000 verhaalbaar op de zoon. De ouders hebben onzakelijk gehandeld doordat zij de schuld van hun zoon hebben laten oplopen boven € 100.000 en daarmee een debiteurenrisico hebben genomen die een zakelijk handelende derde niet zou hebben genomen.


Een DGA doet in 2007 een agiostorting van € 2.250.000 in zijn BV. Op 24 mei 2012 wordt dit agio belastingvrij terugbetaald. Op 7 december 2012 worden echter pas de aktes verleden voor de omzetting van het agio in nominaal kapitaal en de vermindering tot een gelijk bedrag van de nominale waarde per aandeel. Ook het besluit van de aandeelhoudersvergadering tot de terugbetaling van het agio en de ondertekening daarvan vinden pas die datum plaats. Daarmee is niet voldaan aan de formele eisen voor een belastingvrije teruggaaf, aldus Rechtbank Den Haag. De dividendbelasting is daarom terecht nageheven, maar de € 25.000 boete moet worden vernietigd. De BV kan geen grove schuld worden verweten.


Vanaf 17 augustus 2015 hebben mensen met grensoverschrijdende vermogensbestanddelen nog maar beperkte keuze inzake het erfrecht dat van toepassing is op hun internationale nalatenschap. Dan treedt namelijk de Europese Erfrechtverordening in werking, waardoor het erfrecht van toepassing is van het land waar de erflater zijn/haar ‘gewone verblijfplaats’ heeft. Of - als men die rechtskeuze in een testament heeft gemaakt - het erfrecht van het land waarvan de erflater de nationaliteit had. Wordt vóór 17 augustus 2015 in een testament bepaald welk erfrecht (bijvoorbeeld het Nederlandse) moet gelden op het buitenlandse vermogen, dan wordt die keuze echter gerespecteerd na de inwerkingtreding van de verordening.


Een boer exploiteert met zijn vrouw een varkenshouderij. Eind 2004 brengen zij de onderneming in een BV in, behalve twee percelen grond. Een van die percelen valt onder de Ruimte-voor-Ruimte-regeling (RVR-regeling) van de provincie Limburg. In 2006 melden zich kopers voor bouwgrond. Op grond van de RVR-regeling verkoopt de boer de percelen grond aan de provincie voor een standaardprijs en koopt hij de gronden terug tegen een hogere prijs. Vervolgens verkoopt hij de gronden (deels cultuurgrond en deels bouwgrond) voor een nog hogere prijs aan de kopers. De verkoopwinst is onbelast, aldus Hof Den Bosch. Er is noch sprake van een nagekomen bedrijfsbate noch van resultaat uit overige werkzaamheden.


Materiële terugwerkende kracht fictiebepaling overbedelingschulden toegestaan

Twee dochters hebben niet opeisbare vorderingen van ruim € 10 miljoen op hun moeder. De vorderingen zijn ontstaan bij het overlijden van hun vader in 2003. De dochters spreken met hun moeder in 2005 af dat over deze vorderingen een gefixeerde enkelvoudige rente verschuldigd is van 13% per jaar. Op 19 april 2010 overlijdt moeder. De vorderingen zijn dan aangegroeid tot ruim € 15,7 miljoen. Op basis van een samengestelde rente van 6% (fictiebepaling artikel 9, lid 2 SW per 1 januari 2010) bedragen de vorderingen op dat moment € 11,8 miljoen. Het gehele verschil is terecht aangemerkt als een belaste verkrijging, aldus de Hoge Raad. Het ontbreken van overgangsrecht bij de invoering van de fictiebepaling van artikel 9, lid 2 SW is niet in strijd met artikel 1, eerste protocol EVRM.


Meld nieuwe bedrijfsmiddelen EIA aan vóór 31 augustus

Heeft u cliënten die zich bezighouden met energiebesparende bedrijfsmiddelen? Attendeer hen er dan op dat zij tot 31 augustus 2015 nieuwe bedrijfsmiddelen kunnen aanmelden voor opname op de Energielijst 2016. Zij dienen hun voorstel in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarvoor is een speciaal voorstelformulier aangemaakt. Bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan, komen in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA) van 41,5% van de investeringskosten voor energiezuinige technieken en duurzame energie. De EIA komt bovenop de gebruikelijke afschrijving op de investering.
30-07-2015


Huurrecht behoort tot bedrijfsvermogen - kosten zakelijk gebruik aftrekbaar

Een ondernemer gebruikt 28% van zijn huurwoning voor zijn bedrijf. In de bezwaarfase maakt hij alsnog de keuze om het huurrecht als bedrijfsvermogen te etiketteren en claimt hij aftrek van huisvestingskosten. Het huurrecht is keuzevermogen. De ondernemer mag dit dus etiketteren als ondernemingsvermogen, aldus Rechtbank Noord-Nederland. De huur- en huisvestingskosten van de gehele woning zijn daardoor aftrekbaar en er moet een bijtelling voor privégebruik voor de gehele woning plaatsvinden. Wel wordt de aftrek van het woongedeelte beperkt door de kosten die de huurder bij een huurwoning pleegt te dragen. Deze huurlasten zijn niet aftrekbaar.
30-07-2015


Vanaf 17 augustus 2015 hebben mensen met grensoverschrijdende vermogensbestanddelen nog maar beperkte keuze inzake het erfrecht dat van toepassing is op hun internationale nalatenschap. Dan treedt namelijk de Europese Erfrechtverordening in werking, waardoor het erfrecht van toepassing is van het land waar de erflater zijn/haar ‘gewone verblijfplaats’ heeft. Of - als men die rechtskeuze heeft gemaakt - het erfrecht van het land waarvan de erflater de nationaliteit had. Wordt vóór 17 augustus 2015 in een testament bepaald welk erfrecht (bijvoorbeeld het Nederlandse) moet gelden op het buitenlandse vermogen, dan wordt die keuze na de inwerkingtreding gerespecteerd.
30-07-2015


Het kan gebeuren dat uw cliënt in een jaar meer inlegt op zijn lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht dan de aftrekruimte (jaarruimte en/of reserveringsruimte) die hij tot zijn beschikking heeft. Dit kan zich ook voordoen bij de premie voor een lijfrenteverzekering. Laat uw cliënt het te veel betaalde terugstorten, dan leidt dit zonder nadere regelgeving tot een belaste deblokkering. Om dat te voorkomen, keurt de staatssecretaris tot eind december 2017 goed dat de te veel betaalde bedragen belastingvrij worden teruggestort. Hiervoor is wel een ‘verklaring geruisloze terugstorting’ nodig van de inspecteur.
30-07-2015


Een ondernemer werkt ook in loondienst. Zowel voor de werkgever als voor zijn onderneming heeft hij reistijd. Hij claimt de zelfstandigenaftrek, omdat hij meent minimaal 1.225 uren per jaar voor zijn onderneming te hebben gewerkt én meer dan de helft van zijn werktijd te hebben besteed aan zijn onderneming. Bij zijn berekening telt hij de reistijd voor zijn onderneming wel mee als ‘werktijd’, maar niet de bestede tijd aan het woon-werkverkeer voor zijn dienstbetrekking. Dat is onjuist, oordeelt Hof Den Haag. Ook de reistijd voor de dienstbetrekking telt mee als werktijd bij de beoordeling of is voldaan aan het grotendeelscriterium.
30-07-2015


De fiscale behandeling van rentemiddeling

Geldverstrekkers overwegen momenteel of zij hypotheekhouders een rentemiddeling moeten aanbieden. Hypotheekhouders kunnen dan van de lage rentestand profiteren als de rentevastperiode van hun hypotheek nog niet is verstreken. Bij rentemiddeling wordt de bestaande rentevastperiode afgebroken en gaat een nieuwe rentevastperiode gelden. Daarvoor berekent de geldverstrekker een boeterente. Dit bedrag wordt echter niet in een keer betaald maar in termijnen uitgesmeerd over de nieuwe rentevastperiode. Daarnaast wordt een opslag berekend voor het risico dat de hypotheek volledig wordt afgelost voordat de geldverstrekker de (uitgesmeerde) boete heeft ontvangen. De betaalde boetrente is aftrekbaar, maar de opslag niet.
16-07-2015


Vanaf 2016 nog maar één beschikking voor S&O en RDA

De afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) en de Research & Development Aftrek (RDA) worden per 1 januari 2016 samengevoegd tot één fiscale WBSO-regeling. De nieuwe regeling geldt voor alle S&O-kosten, naast loonkosten dus ook voor andere kosten en uitgaven voor S&O. De kosten worden via de loonheffing verrekend. Dit heeft ten opzichte van de bestaande, winstafhankelijke RDA als voordeel dat ook (startende) innovatieve bedrijven die niet of nauwelijks winst maken, van de regeling gebruik kunnen maken. Een ander voordeel is dat bedrijven volgend jaar nog maar één beschikking hoeven aan te vragen. De nieuwe regeling wordt uitgewerkt in het Belastingplan 2016.
16-07-2015


Is uw machtiging voor het krijgen van Serviceberichten Aanslag 2015 (SBA 2015) bij Logius geregistreerd en is deze registratie op 1 augustus 2015 actief (dus niet in behandeling, afgewezen of ingetrokken)? In dat geval worden de SBA’s 2015 voor de IB, Vpb en btw automatisch uitgebreid naar 2016, tenzij u al registratie van uw machtiging voor het aangiftejaar 2016 heeft aangevraagd. Bij automatische uitbreiding vraagt de Belastingdienst uw cliënt schriftelijk om toestemming te verlenen voor uitbreiding van uw machtiging naar een nieuw aangiftejaar. Heeft u nog geen actieve registratie van een machtiging voor het aangiftejaar 2015, dan moet u die zelf nog aanvragen.
16-07-2015


Meer dan 10.000 bezwaarschriften heeft de Belastingdienst al ontvangen tegen de aanslagen IB 2013 en dat worden er nog veel meer nu ook de aanslagen IB 2014 zijn/worden opgelegd. Al die bezwaarschriften richten zich tegen de box-3-heffing over spaarsaldi. Om die toestroom van bezwaarschriften een halt toe te roepen, is de bezwaarprocedure aangewezen als massaal bezwaar. Daarbij worden slechts enkele bezwaarschriften in behandeling genomen, waarvan de uitkomst bepalend is voor alle aanslagen, ook voor belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt, mits die aanslagen op 26 juni jl. nog niet onherroepelijk vaststonden.
16-07-2015


Een melkveehouder bezit landbouwgronden. Toen de geruchten destijds steeds sterker werden dat de landbouwvrijstelling op Prinsjesdag 2010 zou worden afgeschaft, besloot hij daaraan voorafgaand om zijn landbouwgronden te herwaarderen op de waarde in het economisch verkeer bij agrarische bestemming (WEVAB). Vervolgens paste hij in zijn aangifte IB 2010 de landbouwvrijstelling toe op de herwaarderingswinst van € 1,4 miljoen. Dat is in strijd met het goed koopmansgebruik, aldus de Hoge Raad. Daarmee wordt namelijk de toepassing van de landbouwvrijstelling niet beperkt tot de in artikel 3.12 Wet IB 2001 voorgeschreven gerealiseerde waardeveranderingen van de gronden.
16-07-2015


Privévermogen erfgenaam voortaan beter beschermd

Een erfgenaam kan een nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaarden. In het laatste geval is hij alleen met het geërfde vermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. Bij zuivere aanvaarding is hij dat ook met zijn privévermogen. Een erfgenaam kan al onbewust zuiver aanvaarden doordat hij spullen meeneemt of een schuld van de erflater erkent. De regeling voor zuivere aanvaarding wordt nu zo aangepast dat daarvan pas sprake is als de erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers. Ook komt er een uitzonderingsclausule die het privévermogen van de erfgenaam beschermt tegen onverwachte schulden van de nalatenschap.
18-06-2015


Heeft u cliënten die hun oudedagsreserve willen omzetten in een lijfrente bij een bank of verzekeraar en de lijfrentepremie nog in 2014 willen aftrekken? Zorg er dan voor dat zij de premie op tijd betalen. De lijfrentepremie is nog aftrekbaar in 2014, mits de premie uiterlijk wordt betaald vóór 1 juli 2015. Het is toegestaan om in het jaar van staking nog te doteren aan de oudedagsreserve, mits uw cliënt dit bedrag mede gebruikt voor een lijfrente. Ook aan de overige voorwaarden voor toevoeging aan de oudedagsreserve moet hij hebben voldaan.
18-06-2015


Niet-doorgezakt bedrijfspand wordt voorraad dus geen HIR

Een vrouw exploiteerde een apotheek in een pand. In 2007 verhuist de apotheek naar een andere locatie en sindsdien staat het pand leeg. De vrouw brengt vervolgens haar onderneming inclusief bedrijfspand in een BV in. Daarna laat ze de onderneming zonder het pand uitzakken in een nieuwe dochter-BV. De BV zet het leegstaande pand te koop. Het pand staat niet meer duurzaam ter beschikking van de onderneming van de BV, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden. De onderneming wordt immers voor rekening en risico van de dochter-BV gedreven. Het pand is geen bedrijfsmiddel meer, maar voorraad. De BV kan bij de latere verkoop in 2009 daarom geen HIR vormen met de boekwinst.
18-06-2015


Heeft u cliënten die hun onderneming in 2014 hebben gestaakt en in dat jaar de stakingslijfrentepremieaftrek willen claimen? Zorg er dan voor dat zij de premie op tijd betalen. ‘Op tijd’ wil hier zeggen dat zij de lijfrentepremie uiterlijk vóór 1 juli 2015 hebben betaald. Uw cliënt mag de stakingslijfrentepremie dan in mindering brengen op het inkomen in het stakingsjaar. De aftrek is wel gemaximeerd. De hoogte hangt onder meer af van de leeftijd van uw cliënt op het stakingsmoment, de mate van eventuele arbeidsongeschiktheid, of de staking het gevolg is van zijn overlijden en van de ingangsdatum van de lijfrente-uitkeringen.
18-06-2015


Denk aan de 6-maandstermijn voor oprichting BV

Voor de inbreng van een onderneming in een BV kunt u zich baseren op de cijfers die niet ouder zijn dan zes maanden. Voorheen was die termijn nog vijf maanden. Bovendien is bij de inbrengbeschrijving geen accountantsverklaring meer nodig. Aansluiting bij de cijfers uit de jaarrekening per 31 december 2014 is praktisch en bespaart uw cliënt kosten. Dit betekent wel dat u ervoor moet zorgen dat de BV uiterlijk op maandag 30 juni 2015 is opgericht.
18-06-2015


Vanaf 1 juli 2015 hogere boete voor inkeerder

Sinds 1 juli 2014 wordt er geen boete opgelegd als de belastingplichtige zich vrijwillig meldt binnen 2 jaar na een opzettelijk onjuiste of onvolledige aangifte. Maar bij een latere inkeer wordt een boete opgelegd van 30% van de ontdoken belasting. Vanaf 1 juli 2015 kunnen die boetes oplopen tot 60%. Inkeren is altijd goedkoper dan wanneer de Belastingdienst de belastingplichtige op het spoor is. De boete loopt dan op van 150% tot 300% van de verschuldigde belasting. Nu onder meer Zwitserland en Luxemburg geen bankgeheim meer hebben, is de kans groter geworden dat de Belastringdienst weet krijgt van het buitenlandse vermogen van een belastingplichtige.
17-06-2015


Een algemeen nut beogend instelling (ANBI) moet uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, haar jaarstukken elektronisch publiceren. Een ANBI met een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar moet dus vóór 1 juli 2015 de jaarstukken over 2014 publiceren. Dat kan op de eigen website van de ANBI, maar mag ook via een brancheorganisatie of via anbi.nl. Een ANBI die haar jaarcijfers niet tijdig publiceert, loopt het risico de ANBI-status met terugwerkende kracht te verliezen. Dit heeft tot gevolg dat de fiscale faciliteiten vervallen voor de ANBI, maar ook voor haar begunstigers.
17-06-2015


Feitelijk gebruik grond is bepalend voor cultuurgronduitzondering WOZ

Een grondeigenaar geeft twee onbebouwde percelen grond in gebruik aan een agrarisch bedrijf. De grond heeft echter geen agrarische bestemming maar een bedrijfsbestemming. Toch meent de grondeigenaar aanspraak te kunnen maken op de cultuurgronduitzondering voor de WOZ-waarde. Dat is juist, oordeelt Rechtbank Oost-Brabant. Het feitelijk gebruik is daarvoor doorslaggevend. Op de grond wordt mais verbouwd voor het rundvee van het agrarisch bedrijf. Er is dan sprake van cultuur in het kader van de cultuurgronduitzondering. Daar doet niet aan af dat de grond een bedrijfsbestemming heeft.
17-06-2015


De vrijgevestigde medisch specialist heeft sinds 1 januari 2015 geen zelfstandig declaratierecht meer. Dit hoeft echter niet het einde van het fiscaal ondernemerschap te betekenen. Dit blijkt uit antwoorden van minister Schippers van VWS op Kamervragen hierover. Aanleiding is het bericht dat medisch specialisten volgens de Belastingdienst nog steeds zelfstandig ondernemer zijn. De minister geeft aan dat zij - net als de minister van Financiën - vindt dat de medisch specialist ook buiten de fiscale transparante en niet- transparante modellen om fiscaal ondernemer kan blijven, mits hij het verlies van het zelfstandig declaratierecht compenseert met andere ondernemersrisico’s.
17-06-2015


Een man heeft in 1987 en 1990 lijfrentepolissen gesloten, maar hij heeft de lijfrentepremies niet in aftrek gebracht. Als de polissen in 2011 tot uitkering komen, claimt hij daarom toepassing van de saldomethode. De inspecteur past de oude Resolutie DB90/3579 toe. Op grond van de hardheidsclausule geldt dan een verruimde saldomethode, mits aannemelijk wordt gemaakt dat er geen aftrek van premies heeft plaatsgevonden. De man levert dit bewijs voor de jaren 2001 tot en met 2010, de inspecteur vindt nog gegevens over 1999 en 2000. Alleen de niet-afgetrokken premies in deze jaren kunnen in aftrek komen van de lijfrente-uitkering, aldus Hof Den Bosch. De premies van vóór 1999 niet.
17-06-2015


Een algemeen nut beogend instelling (ANBI) moet uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, haar jaarstukken elektronisch publiceren. Een ANBI met een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar moet dus vóór 1 juli 2015 de jaarstukken over 2014 publiceren. Dat kan op de eigen website van de ANBI, maar mag ook via een brancheorganisatie of via anbi.nl. Een ANBI die haar jaarcijfers niet tijdig publiceert, loopt het risico de ANBI-status met terugwerkende kracht te verliezen. Dit heeft tot gevolg dat de fiscale faciliteiten vervallen voor de ANBI, maar ook voor haar begunstigers.
11-06-2015


De Fiscale verzamelwet 2015 is verschenen. De nihilwaardering van de personeelslening vervalt. Het verloonde rentevoordeel wordt opgenomen in de vooringevulde aangifte IB. Het hiermee samenhangende eigenwoningrentevoordeel kan niet meer als eindheffingsbestanddeel worden aangewezen. Bovendien vervallen de bepalingen in de Hillen-regeling (artikel 3.123a Wet IB) die zien op de personeelslening. Ook wordt de innovatiebox aangepast bij een immaterieel activum dat in een buitenlandse vi is ontwikkeld en vervolgens naar de Nederlandse hoofdvestiging wordt overgebracht. De waarde in het economisch verkeer van dit activum wordt dan aangemerkt als voortbrengingskosten.
11-06-2015


Een zoon erft van zijn ouders een honderdste deel van de certificaten in een stichting die 100%-aandeelhouder is van een vastgoed-BV. Deze BV bezit (middellijk) 350 onroerende zaken: vooral verhuurde winkelpanden. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de vastgoed-BV een rendement behaalt dat het rendement bij normaal vermogensbeheer te boven gaat. Daarbij moeten zowel het directe rendement (huuropbrengsten) als het indirecte rendement (waardestijging) worden meegerekend. Ook de verrichte arbeid is in omvang en aard meer dan wat gebruikelijk is bij normaal vermogensbeheer. Daarbij telt naast de arbeid door eigen werknemers ook de arbeid mee van ingehuurde deskundigen.
11-06-2015


Helpdesk Intermediairs vraagt sinds 1 juni naar uw Beconnummer

De Belastingdienst wil zeker weten dat persoonlijke gegevens bij de juiste persoon terechtkomen. Daarom vraagt de Helpdesk Intermediairs sinds 1 juni jl. naar uw Beconnummer als u gegevens over uw cliënten wenst uit te wisselen. Is uw cliënt een ondernemer? In dat geval wordt een extra controlevraag gesteld. Bijvoorbeeld de datum van de laatste aangifte. Ook als uw cliënt/ondernemer zelf belt met de BelastingTelefoon om persoons- of bedrijfsgegevens op te vragen, wordt hem of haar gevraagd naar de laatste drie cijfers van zijn gebruikersnaam voor het beveiligde deel van de internetsite van de Belastingdienst.
11-06-2015


Werkzaamheid geruisloos over in onderneming

Een vrouw verpacht een perceel grond aan haar man. Hij gebruikt dit in maatschapsverband voor zijn landbouwbedrijf. De pacht valt onder de tbs-regeling. Als de maatschap in 2010 wordt omgezet in een vof, wordt de verpachte grond ingebracht. De pacht loopt door. De vrouw treedt toe tot de vof en wordt ondernemer voor de IB. De inspecteur vindt dat de werkzaamheid is gestaakt en dat de vrouw over de stakingswinst van ruim € 280.000 moet afrekenen. Onjuist, oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De werkzaamheid is niet gestaakt, maar is uitgegroeid tot een onderneming door de inbreng in de vof. De doorschuifregeling van artikel 3.99 Wet IB 2001 is hierop van toepassing.
11-06-2015


Vereenvoudiging en digitalisering procesrecht een stap dichterbij

De digitalisering van het civiele en het bestuursprocesrecht is een stap dichterbij. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een daartoe strekkend wetsvoorstel. Zodra de nieuwe regels in werking treden, moeten civiele of bestuursrechtelijke procedures digitaal worden gevoerd via een webportaal. De verplichting geldt niet voor natuurlijke personen en ook niet voor zogenoemde informele verenigingen, waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte. Verder worden er termijnen voor de afhandeling van zaken ingevoerd of aangescherpt. Bij het wetsvoorstel horen een Invoeringswet en een Invoeringsbesluit. Beide bevinden zich nog op de parlementaire weg.
04-06-2015


Een man en zijn vrouw drijven in maatschapsverband een agrarische onderneming. Zij zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Als de man komt te overlijden, maakt de vrouw gebruik van het voortzettingsbeding in de maatschapsakte. Hun zoon meent dat de waarde van het maatschapsaandeel van zijn moeder niet relevant is bij het bepalen van de omvang van de nalatenschap. Dit is onjuist, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden. De vader was gerechtigd tot het maatschapsaandeel van de moeder en andersom. Haar aandeel is dus wel relevant voor de omvang van de nalatenschap van de vader en moet worden gewaardeerd op de liquidatiewaarde.
04-06-2015


Meer tijd vestigen vruchtgebruik voor defiscalisering in box 3

De langstlevende ouder kan op grond van het wettelijk erfrecht of krachtens een testament het vruchtgebruik van een nalatenschap krijgen, waarbij aan hem/haar de volledige eigendom van de goederen wordt toegekend. Bij de kinderen wordt dan de blote eigendom niet belast in box 3. De defiscalisering gaat echter pas in als het vruchtgebruik juridisch is gevestigd. In de praktijk blijkt het niet haalbaar te zijn om het vruchtgebruik te vestigen vóór de eerste peildatum voor box 3 na het overlijden. Daarom wordt goedgekeurd dat de defiscalisering terugwerkt tot de eerste peildatum na het overlijden, als het vruchtgebruik binnen twee jaar na het overlijden van de erflater is gevestigd.
04-06-2015


Er mag in 2014 toch worden afgeschreven op varkens- en pluimveerechten, mits de tijdelijkheid van de levensduur van deze productierechten aantoonbaar is. De einddatum moet u inschatten, zodat de afschrijvingsduur kan worden bepaald. Volgens het ministerie EZ blijven de productierechten bestaan tot 31 december 2017. De afschrijving is maximaal 20% per jaar. De resterende boekwaarde mag u in het laatste jaar geheel ten laste van de winst brengen. Ook wordt teruggekomen op het beleid voor de afschrijving op ammoniakrechten. Ook dat wordt nu toch toegestaan, omdat deze rechten vervallen per 1 juli 2015. De Landbouwnormen 2014 worden hier op korte termijn op aangepast.


Sinds 3 april 2015 wordt het juiste ab-tarief toegepast in de voorlopige IB-aanslagen 2014. De Belastingdienst meldt dat hierdoor verzoeken om een voorlopige aanslag IB 2014 die na 15 maart 2015 zijn ingediend en waarin 22/25ste van het dividend/ verkoopwinst op ab-aandelen is aangegeven, tot te lage voorlopige aanslagen leiden. Is dit bij uw cliënt aan de orde? In dat geval adviseren wij u om een nieuw verzoek in te dienen met het werkelijk uitgekeerde dividend/ de werkelijk ontvangen verkoopwinst. U voorkomt hiermee bijbetaling en belastingrente. De Belastingdienst biedt zijn excuses aan voor de gebrekkige communicatie hierover.
04-06-2015


Door de komst van het internet en de digitalisering richt een ondernemer in de kunst- en cultuursector zich steeds meer op internationale projecten. In 2008 verkoopt hij zijn bedrijfspand met een boekwinst van ruim € 1,1 miljoen en vormt hiermee een HIR. De vorming van een HIR is terecht geweigerd, oordeelt Rechtbank Noord-Holland. Niet omdat de onderneming in 2008 is gestaakt: de internationaler wordende klantenkring leidt namelijk niet tot een wezenlijke identiteitswijziging van de onderneming. Maar wel omdat de ondernemer niet aannemelijk maakt dat hij eind 2008 een herinvesteringsvoornemen had.
28-05-2015


Meeliften op vaststellingsovereenkomst voormalig adviseur niet mogelijk

Een echtpaar past in hun aangiften constructies toe waarover met de Belastingdienst een langlopend geschil ontstaat. De constructies stammen uit de periode dat zij werden bijgestaan door een belastingadviseur. Nadat zij van hem afscheid hadden genomen, onderhandelden zij zelf verder met de Belastingdienst. Dit resulteert in een vaststellingsovereenkomst (vso). Een paar maanden later komt ook de ex-adviseur tot een vso met de Belastingdienst. Daarin zijn gunstiger afspraken gemaakt dan die het echtpaar heeft gemaakt. Het echtpaar kan hier geen beroep op doen, omdat de vso van de adviseur bepaalt dat de overeenkomst niet geldt voor zaken die al zijn afgehandeld.
28-05-2015


Een BV verkoopt in 2004 tuinbouwgrond aan een CV. De grond wordt pas in 2008 geleverd. De BV past de landbouwvrijstelling toe op de verkoopwinst en gaat daarbij uit van de waarde in het economisch verkeer bij agrarische bestemming (WEVAB) ten tijde van de levering in 2008. De WEVAB is dan bijna verdubbeld. De inspecteur gaat voor de landbouwvrijstelling uit van de WEVAB op het moment van het sluiten van het koopcontract. Dat uitgangspunt is juist, aldus Hof Den Haag. Het koopcontract bevat geen opschortende voorwaarde. De BV en de CV hadden ook niet de intentie om het bestaande contract te ontbinden en te vervangen door een nieuwe.
28-05-2015


Verdeling ab-voordeel in IB-aangifte geldt ook voor latere correctie

Een DGA en zijn vrouw zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. Hij geeft in zijn IB-aangifte 2010 het ab-voordeel voor 97,7% bij zichzelf aan en voor 2,3% bij zijn vrouw. Als de waarde van een bedrijfspand van een van de BV’s wordt gecorrigeerd, legt de inspecteur aan de erven van de inmiddels overleden DGA een aanslag op en aan zijn vrouw een navorderingsaanslag. Daarbij verdeelt hij het gecorrigeerde bedrag 50%-50% over de erven en de vrouw. Dat is onjuist, aldus Rechtbank Noord-Holland. Nu de aanslagen nog niet onherroepelijk vaststaan, geldt de gekozen verdeling ook voor de correctie. De fifty-fiftyverdeling geldt alleen als geen afwijkende keuze is gemaakt.
28-05-2015


Een journalist verricht in zijn eenmanszaak onder meer pr-opdrachten. In 2007 behaalt hij uit een project een eenmalige bate van ruim € 736.000. In september 2007 laat hij een intentieverklaring opmaken tot geruisloze inbreng van zijn eenmanszaak in een BV met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007. In maart 2008 is de BV opgericht en de onderneming ingebracht. De inspecteur weigert de geruisloze inbreng met terugwerkende kracht, omdat dit tot een incidenteel fiscaal voordeel zou leiden. Ten onrechte, oordeelt de Hoge Raad. De terugwerkende kracht leidt wel tot een tariefvoordeel, maar dat voordeel is niet incidenteel maar permanent.
28-05-2015


Cultuurgrondvrijstelling OVB niet van toepassing op weide bij manege

Een BV exploiteert een manege. Er worden paardrijlessen gegeven en er is een paardenpension. De BV houdt zich niet bezig met het fokken van paarden. In 2001 koopt de BV een perceel grasland voor de uitloop en het laten grazen van paarden. Zij beroept zich daarbij op de cultuurgrondvrijstelling in de overdrachtsbelasting (OVB). Die is niet van toepassing volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Daarvoor moet de exploitatie van het grasland plaatsvinden in het kader van het landbouwbedrijf. De manege is niet als zodanig aan te merken. Daar doet niet aan af dat in het kader van het manegebedrijf weidebouw plaatsvindt op het grasland door het te laten begrazen door de paarden.
21-05-2015


Een Nederlander verhuist in 2004 naar België waar hij een kasteel heeft gekocht. Hij kiest in zijn aangifte IB 2004 voor binnenlandse belastingplicht in Nederland. Hij laat het kasteel opknappen en trekt de kosten af als uitgaven voor een monumentenpand. De inspecteur schrapt de aftrekpost, omdat het monumentale pand niet is ingeschreven in de Nederlandse registers. De Hoge Raad oordeelt dat de Nederlander geen recht op aftrek heeft van de opknapkosten omdat het kasteel geen verband houdt met het Nederlandse cultuurhistorisch erfgoed.
21-05-2015


Niet voldaan aan vermogenstoets FOR door ‘netto dotatie’

Een ondernemer heeft begin 2011 een oudedagsreserve (FOR) van € 11.811. Hij heeft een jaarwinst van ruim € 139.000 en zijn ondernemingsvermogen bedraagt eind 2011 € 16.463. Hij betaalt dat jaar € 11.803 lijfrentepremie via omzetting van de FOR en hij doteert € 11.882 aan de oudedagsreserve. De inspecteur beperkt de dotatie aan de FOR terecht tot € 4.652. De vermogenstoets van artikel 3.68, lid 2 Wet IB staat een maximumdotatie toe van het verschil tussen het ondernemingsvermogen eind 2011 en de FOR begin 2011, aldus Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Voor het voldoen aan deze toets kan geen rekening worden gehouden met de betaalde lijfrentepremie.
21-05-2015


Een ondernemer werkt ook in loondienst. Zowel voor de werkgever als voor zijn onderneming heeft hij reistijd. Hij claimt de zelfstandigenaftrek, omdat hij meent minimaal 1.225 uren per jaar voor zijn onderneming te hebben gewerkt én meer dan de helft van zijn werktijd te hebben besteed aan zijn onderneming. Bij zijn berekening telt hij de reistijd voor zijn onderneming wel mee als ‘werktijd’, maar de aan woon-werkverkeer bestede tijd als werknemer niet. Dat is juist, oordeelt Rechtbank Den Haag. De tijd voor woon-werkverkeer maakt geen deel uit van de arbeidsovereenkomst en zijn werkgever betaalt de uren ook niet. De ondernemer voldoet aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek.
21-05-2015


Een huisarts en zijn vrouw bezitten in Nederland een woning, maar wonen in een huurhuis in België. Zij stellen dat ze in 2001 zijn verhuisd naar het huurhuis in België en daarom niet belastingplichtig zijn in Nederland voor de afkoop van een oudedagslijfrente, een stamrecht en de liquidatie-uitkeringen uit twee BV’s. De Nederlandse woning kan volgens hen niet kwalificeren als een duurzaam verblijf, omdat deze zo beschadigd is dat deze niet meer op normale wijze bewoond kan worden. Dit blijkt uit het lage verbruik van gas, licht en water. De inspecteur heeft echter voldoende aangetoond dat het middelpunt van hun levensbelangen in Nederland ligt, aldus het hof. De Hoge Raad bevestigt deze uitspraak.
01-05-2015


Minder BPM door gebruik als demonstratie-auto

Een BV koopt in Duitsland een nieuwe auto. Deze auto wordt op 2 mei 2012 geregistreerd in Duitsland. De verkoper gebruikt de auto vervolgens als demonstratie-auto. De auto wordt op 1 juni 2012 gekeurd door de RDW. Er staat dan 2021 kilometer op de teller. Op 5 juni voldoet de BV € 17.062 aan BPM voor de registratie van de auto in Nederland. Zij gaat er daarbij vanuit dat de auto een gebruikte auto is. Dat is juist, oordeelt Hof Den Haag. De BV heeft onweersproken gesteld dat de auto na de vervaardiging in Duitsland als demonstratie-auto is gebruikt. Dat gebruik kwalificeert niet als ‘niet of nauwelijks in gebruik geweest’. De naheffing BPM van € 11.407 moet worden vernietigd.
01-05-2015


WOZ-waarde bepalen bij verkoop aan zittende huurder

Een stichting verkoopt in 2011 twee huurwoningen aan een zittende huurder. Zij is het niet eens met de WOZ-waarde die de gemeente heeft vastgesteld voor 2011 (waardepeildatum 1 januari 2010), omdat er onterecht geen rekening is gehouden met de verkoopprijzen van de woningen aan de zittende huurder. Het hof geeft de stichting gelijk. De Hoge Raad bevestigt deze uitspraak en voegt daaraan toe dat hoewel het hof oordeelt dat de verkoopprijzen aan de zittende huurder niet kunnen worden aangemerkt als de waarde in het economisch verkeer als bedoeld in artikel 17, lid 2 Wet WOZ, dit nog niet betekent dat daaraan geen enkele bewijskracht kan worden toegekend.
01-05-2015


Een man heeft een lijfrentepolis waarvan hij de premies steeds in aftrek heeft gebracht. De polis expireert in 2018, maar de man koopt de polis al in 2010 af. De afkoopsom bedraagt minder dan de premies die hij tot dan toe heeft gestort. De man moet belasting betalen over de afkoopsom, maar ook 20% revisierente. Terecht, aldus Hof Amsterdam. De inspecteur heeft de wettelijke regeling juist toegepast. De wetgever mag het rentenadeel dat de staat heeft geleden op forfaitaire wijze compenseren als niet (meer) wordt voldaan aan de voorwaarden van de lijfrentefaciliteit. Het verlies op de afkoop verandert dat niet.
01-05-2015


In rekening-courant geboekt nettoloon geen tbs-vordering

Een ondernemer brengt in 2010 zijn eenmanszaak in een BV in. Sinds juni 2010 is hij werknemer van zijn BV. De BV verloont aan hem € 47.558 brutoloon, houdt daarop € 17.227 loonheffing in en draagt deze af. Het nettoloon wordt in rekening-courant geboekt. In 2010 en volgende jaren lijdt de BV verlies, waardoor het nettoloon nooit is uitbetaald. De ondernemer vindt dat dit loon als een tbs-vordering moet worden afgewaardeerd. De ondernemer heeft het loon omgezet in een vordering en daarmee heeft hij de beschikkingsmacht over het nettoloon gekregen, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden. De BV heeft het nettoloon aan hem ter beschikking gesteld en daarmee is het loon genoten in de zin van artikel 3.146 Wet IB 2001.
01-05-2015


Een dochter woont samen met haar gezin. In 1997 trekt haar moeder bij haar in. De dochter verzorgt haar moeder totdat zij in 2013 overlijdt. De dochter is enig erfgenaam en claimt de partnervrijstelling in de erfbelasting. De inspecteur heeft die terecht afgewezen, oordeelt Rechtbank Gelderland. De dochter voldoet niet aan de voorwaarde dat zij geen fiscaal partner van iemand anders kan zijn; haar echtgenoot is immers haar fiscaal partner. Ook is er geen sprake van een ongerechtvaardigd onderscheid in de fiscale behandeling van gehuwde en ongehuwde mantelzorgers. Het zijn van mantelzorger is namelijk slechts een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de partnervrijstelling.
30-04-2015


Geschatte niet-aangegeven stakingswinst toegestaan

Een man drijft een onderneming waarin hij enkele woningen verhuurt, bedrijven adviseert en administratieve ondersteuning verleent. Hij geeft tot 1 januari 2010 de inkomsten aan als winst uit onderneming, daarna als resultaat uit overige werkzaamheden. Uit onderzoek blijkt dat de verhuur van de woningen per 1 januari 2010 niet meer kwalificeert als het drijven van een onderneming. Eind 2009 had over de stakingswinst (zijnde de stille reserves) moeten worden afgerekend. Dat is niet gebeurd. De inspecteur stelt de stakingswinst vast op het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer van de woningen en de boekwaarde per eind 2009. Dat is een redelijke berekening van de stakingswinst, aldus Rechtbank Den Haag.
30-04-2015


Blijft oude vrijstellingsbeschikking MRB oldtimer geldig na 1 januari 2014?

Een man bezit een oldtimer uit 1979 die op benzine rijdt. In 2009 krijgt hij een MRB-vrijstellingsbeschikking ‘25 jaar en ouder’. Sinds 1 januari 2014 geldt de MRB-vrijstelling alleen nog voor motorrijtuigen die ten minste 40 jaar geleden in gebruik zijn genomen. De man maakt gebruik van de overgangsregeling en betaalt in 2014 het kwarttarief van € 120. Hij mag daardoor geen gebruik maken van de weg in januari, februari en december. De man claimt echter voortzetting van de oude vrijstelling. Dat is onjuist, oordeelt Hof Den Bosch, omdat de oude regeling op 1 januari 2014 van rechtswege is vervallen. De oude beschikking hoeft dus niet expliciet te worden ingetrokken.
30-04-2015


Een tante overlijdt in 2008. Zij heeft haar twee nichtjes benoemd tot haar enige erfgenamen. In 2008 heeft zij € 72.000 opgenomen van een bankrekening die niet meer tot de nalatenschap behoort. De inspecteur merkt de opname aan als schenking ‘vrij van recht’ aan een onbekende. De nichtjes worden - als rechtsopvolgers van de overleden tante – uiteindelijk aansprakelijk gesteld voor de betaling van het schenkingsrecht (nu: schenkbelasting) van bijna € 70.000. Dat is terecht, aldus Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Het feit dat de begunstigde onbekend is, is op grond van de definitie van ‘gift’ geen belemmering om een schenking in aanmerking te nemen die belast is voor de SW.
30-04-2015


Een melkveehouder bezit landbouwgronden. Toen de geruchten destijds steeds sterker werden dat de landbouwvrijstelling op Prinsjesdag 2010 zou worden afgeschaft, besloot hij daaraan voorafgaand om zijn landbouwgronden te herwaarderen op de waarde in het economisch verkeer bij agrarische bestemming (WEVAB). Vervolgens paste hij in zijn aangifte IB 2010 de landbouwvrijstelling toe op de herwaarderingswinst van € 1,4 miljoen. Dat is in strijd met het goed koopmansgebruik, aldus Advocaat-Generaal Niessen. De stelselwijziging is gericht op het behalen van een incidenteel fiscaal voordeel.
30-04-2015


De fiscale claim (compartimenteringsreserve) op vermogenswinsten op aandelen en dividenden die hun oorsprong vinden in een sfeerovergang door een wetswijziging op of na 1 januari 2007 is een feit. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het daartoe strekkende wetsvoorstel. Compartimentering was al verplicht bij een sfeerovergang door wijziging van feiten en omstandigheden. Opmerkelijk is dat de materiële terugwerkende kracht van het wetsvoorstel verder teruggaat dan de formele terugwerkende kracht, nl. 14 juni 2013. Op die dag besliste de Hoge Raad dat bij sfeerovergang door een wetswijziging niet hoeft te worden gecompartimenteerd, omdat de wet daarin niet voorzag.
23-04-2015


Vanaf 2015 hebben ook in Nederland gevestigde voormalige ANBI’s informatieplicht, op straffe van een boete. Dit is bepaald in het nieuwe artikel 10e Uitvoeringsbesluit Successiewet. De verplichting geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. De ANBI moet de informatie over 2013 uiterlijk 1 mei 2015 hebben aangeleverd bij de Belastingdienst. De informatie over 2014 moet vóór 1 september 2015 zijn aangeleverd. Wordt de ANBI geliquideerd of verhuist zij naar het buitenland? In dat geval vervalt de informatieplicht alleen voor de toekomst.
23-04-2015


De ontevredenheid over de box-3-heffing is groot. De uitspraak van de Hoge Raad van 3 april jl. maakt die ontevredenheid alleen maar groter. Ook het kabinet blijkt daarvoor niet ongevoelig. Afgelopen weekend liet minister Dijsselbloem weten dat hij van plan is om op Prinsjesdag met een alternatief te komen voor de bestaande vermogensrendementsheffing. Hoe de heffing in box 3 wordt gewijzigd, is nog niet bekend. Wel liet de minister weten dat het belasten van vermogen rechtvaardiger wordt. Voor meer duidelijkheid moeten we dus wachten tot de derde dinsdag in september. Maar moet u voor uw cliënten nu al wel actie ondernemen tegen de box-3-heffing?
23-04-2015


Een moeder doet bij onderhandse akten in 2008, 2009 en 2010 schenkingen aan haar kinderen, maar blijft deze schuldig. Als zij in 2011 plotseling overlijdt, is er niets afgelost op de schuldig gebleven schenkingen. De kinderen brengen de schenkingen echter wel in mindering op de nalatenschap. Ten onrechte, oordeelt Rechtbank Den Haag. De kinderen maken niet aannemelijk dat hun moeder de bedoeling had om de schenkingen nog bij leven te doen. Daarvoor beschikte zij over onvoldoende liquide middelen. Uit de akten blijkt niet dat moeder de boerderij en de cultuurgrond die tot de nalatenschap behoren, wilde verkopen om daarmee de schenkingen af te lossen.
23-04-2015


Een zzp’er in de bouw verricht werkzaamheden vanuit een onzelfstandige werkruimte in zijn huurwoning. Hij stelt dat het huurrecht keuzevermogen vormt, omdat de woning voor meer dan 10% wordt gebruikt voor de onderneming. Hij etiketteert het huurrecht vervolgens als ondernemingsvermogen en brengt € 8.935 extra huisvestingskosten in aftrek op zijn winst en telt € 2.700 bij als onttrekking voor privégebruik. Het huurrecht is een gebruiksrecht. Omdat hiervoor een periodieke vergoeding wordt betaald, kan het niet als bedrijfsmiddel worden geactiveerd, aldus Hof Den Haag. Aan etikettering wordt dan niet toegekomen.
23-04-2015


Kapitalisatiefactor WOZ-waarde kantoortorens ruim gehalveerd

Een BV bezit drie kantoortorens. De WOZ-waarde is bepaald op basis van een kapitalisatiefactor van 9 maal de jaarlijkse huurwaarde, daarbij rekening houdend met het leegstandsrisico van andere kantoorpanden in het park. De BV vindt dat er slechts rekening moet worden gehouden met het feitelijke leegstandsrisico van de torens en vindt een kapitalisatiefactor van 4,31 voldoende. Hof Arnhem-Leeuwarden is het met haar eens. De andere kantoorpanden op het park zijn qua uitstraling en ligging niet vergelijkbaar met de kantoortorens van de BV. De verhuurbaarheid van de kantoren in de torens is aanmerkelijk slechter. Het hof acht het door de BV berekende leegstandsrisico van 57% aannemelijk en brengt de kapitalisatiefactor terug tot 4,31.
16-04-2015


Voorkom belastingrente: vraag tijdig voorlopige aanslagen aan

Verwacht u dat uw cliënt inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2014 moet betalen? Zo ja, dien dan voor deze cliënt vóór 1 mei 2015 een verzoek in om uitreiking van een voorlopige aanslag of een herziening van een al opgelegde aanslag. Zo voorkomt u dat uw cliënt belastingrente (IB: 4%, Vpb: 8,05%!) moet betalen. Is het verzoek binnen 4 maanden na afloop van het belastingjaar ingediend en komt de voorlopige aanslag overeen met het bedrag waar u om verzocht, dan hoeft uw cliënt geen belastingrente te betalen. Doet u geen verzoek voor de aanslagen 2014, dan wordt er in beginsel vanaf 1 juli 2015 belastingrente berekend voor te betalen aanslagen.
16-04-2015


Vier kinderen verkrijgen een onderbedelingsvordering op hun moeder bij het overlijden van hun vader in 2011. De WOZ-waarde van de eigen woning van hun ouders is van belang voor de waardering van deze onderbedelingsvordering. Zij zijn daarom belanghebbenden met betrekking tot de WOZ-beschikking over 2011. Ten aanzien van de WOZ-beschikking over 2012 en latere jaren zijn zij dat echter niet. De kinderen zijn ook niet aan te merken als medebelanghebbenden. Zij gebruiken de woning immers niet en hebben ook niet het genot van de woning, oordeelt Hof Den Bosch.
16-04-2015


Een man geeft bij zijn aangifte IB 2012 box-3-vermogen aan. Dat vermogen bestaat uit spaargelden. De man stelt dat het fictieve rendement van 4% veel te hoog is, omdat hij slechts een rendement van 0,5% heeft behaald. Toch staat Rechtbank Noord-Holland het fictieve rendement van 4% toe. De wetgever heeft bewust gekozen voor een eenvoudige regeling met een gemiddeld rendement over een langere periode, zodat het percentage niet jaarlijks hoeft te worden aangepast. Volgens de rechtbank is dat gemiddelde rendement over de afgelopen jaren ook haalbaar geweest. De vraag is daarmee: hoe verhoudt deze uitspraak zich nu tot die van de Hoge Raad vorige week?
16-04-2015


Een zoon leent in 2002 € 45.000 van zijn ouders voor zijn eigen woning. Hij betaalt de verschuldigde rente maandelijks achteraf. Als hij in 2009 in financiële problemen komt, wordt de rente bijgeschreven op de hoofdsom. Net als in andere jaren schenken zijn ouders hem ook in 2009 € 5.000. Deze schenking boekt hij deels af op de bijgeschreven rente. Daarmee wordt de rente niet kwijtgescholden - aldus het hof - en is dus aftrekbaar. Het ontbreken van een ‘kasrondje’, brengt nog niet met zich dat er sprake is van kwijtschelding. De bijgeboekte rente werd keurig jaarlijks geadministreerd. De met de schenking afgeboekte rente, is aftrekbaar. De Hoge Raad bevestigt dit oordeel.
16-04-2015


De Belastingdienst heeft een nieuw formulier gepubliceerd voor de aanvraag van een gezamenlijke taxatie van onroerende zaken. Uw cliënt (of u namens uw cliënt) kan de Belastingdienst in bepaalde gevallen verzoeken om een gezamenlijke taxatie. Bijvoorbeeld als uw cliënt met de Belastingdienst van inzicht verschilt over de waarde van een onroerende zaak. Een gezamenlijke taxatie is ook mogelijk als een overdracht (of overgang) van een onroerende zaak plaatsvindt tussen uw cliënt en een gelieerde partij of wanneer een dergelijke overdracht heeft plaatsgevonden. Een gezamenlijke taxatie kan ook worden aangevraagd als deze taxatie wordt gedaan namens alle belanghebbenden.
09-04-2015


Een DGA stelt zich eind jaren tachtig voor zijn drie BV’s borg voor € 226.890, zonder daarvoor een borgstellingsvergoeding te vragen. In die tijd maken de BV’s gebruik van een kredietfaciliteit bij een bank, waarvoor zij elk hoofdelijk aansprakelijk zijn. In 2001 wordt de DGA mede hoofdelijk schuldenaar ten aanzien van deze kredietfaciliteit. De BV’s gaan failliet. De DGA vormt daarna een voorziening voor mogelijke aansprakelijkstelling en/of een tbs-verlies op zijn vordering op de BV’s. Geen van beide is toegestaan, oordeelt Hof Den Bosch.
09-04-2015


Veel ondernemers lenen om investeringen te kunnen doen. Vaak betreft het een langlopende lening met een variabele rente. De renterisico’s van zo’n lening dekten zij in het verleden vaak af met een financieringsovereenkomst met een renteswap. Daarbij kan een variabele rente worden geruild tegen een vaste rente en omgekeerd. Door rentefluctuaties is de kans groot dat de waarde van de financieringsovereenkomst inmiddels negatief is geworden. Toch moet u de overeenkomst op kostprijs blijven waarderen. Ook kunt u geen voorziening vormen voor het verlies op de renteswap. Aftrekbaar is alleen de betaalde rente minus de ontvangen rente op de swap.
09-04-2015


Een man verhuurt vijf woningen, waarop de huurbeschermingsregels van toepassing zijn. De inspecteur stelt de waarde van de woningen vast op de WOZ-waarde op de waardepeildatum en corrigeert deze naar beneden met de leegwaarderatio om rekening te houden met de waardedrukkende werking van de verhuur. Als de waardering die voortvloeit uit deze stapeling van forfaitaire regelingen, voor 10% of meer afwijkt van de werkelijke waarde in verhuurde staat op de WOZ-waardepeildatum, dan moet de leegwaarderatio buiten toepassing blijven, oordeelt de Hoge Raad. Deze uitspraak is echter vooral interessant omdat de Hoge Raad ook spaarders voorziet van een mogelijkheid om zich te verzetten tegen de box-3-heffing over hun spaargeld…..
09-04-2015


U kunt voor cliënten voor wie u gemachtigd bent IB-aangifte te doen, gegevens van de vooraf ingevulde aangifte ophalen via uw commerciële aangiftesoftware. Dit maakt de Belastingdienst bekend. U stuurt met uw software een aanvraag in voor de registratie van uw machtiging en u vermeldt voor welke klant en welk aangiftejaar u VIA-gegevens wilt ontvangen. U ondertekent de aanvraag met uw PKIoverheid services servicecertificaat. Uw cliënt ontvangt vervolgens een registratiebrief, waarin hem om toestemming wordt gevraagd aan u zijn VIA-gegevens te verstrekken. Is uw cliënt akkoord, dan ontvangt u van hem een formulier met een activeringscode, waarmee u de registratie activeert. Daarna kunt u met uw software de VIA-gegevens van uw cliënt ophalen.
09-04-2015


Alternatieven voor box 3

De heffing over vermogens in box 3 wordt als erg onrechtvaardig ervaren. Het fictieve rendement van 4% is immers veel hoger dan het werkelijk rendement op de spaarrekening van de gemiddelde belastingbetaler. Het kabinet gaat daarom op zoek naar een alternatief. Het CPB heeft de diverse alternatieven op een rij gezet in het onlangs gepubliceerde Centraal Economisch Plan 2015. De alternatieven variëren van diverse vormen van het belasten van een fictief rendement tot het belasten van het werkelijk genoten rendement. Het CPB heeft daarbij gekeken naar de uitvoerbaarheid en de belastingopbrengsten. Het kabinet neemt de uitkomsten mee bij de hervorming van het belastingstelsel.
02-04-2015


Stel, een echtpaar is op huwelijkse voorwaarden getrouwd. In de huwelijksakte staat een periodiek verrekenbeding. Er is echter nooit verrekend tijdens het huwelijk. Dit blijkt in de praktijk vaak voor te komen. Die verrekening moet dan alsnog plaatsvinden bij het einde van het huwelijk. Op dat moment moet alsnog worden achterhaald welke vermogensbestanddelen (en vruchten daaruit) hadden moeten worden verrekend. Dat is een (vrijwel) ondoenlijke exercitie. Daarom wordt in de regelgeving een praktische oplossing geboden, maar ook daaraan zitten haken en ogen. Daadwerkelijk periodiek verrekenen is een beter alternatief.
02-04-2015


Achterstelling maakt lening DGA onzakelijk

Een DGA leent in 2007 € 235.000 aan een BV, waarvan hij middellijk aandeelhouder is. De BV leent € 200.000 door aan een dochter-BV. Op 8 december 2008 stemt de DGA in met een wijziging van een kredietovereenkomst met de bank en de BV. Daarbij wordt de lening van de DGA aan de BV achtergesteld. De DGA vormt hiervoor een voorziening en trekt in zijn aangifte IB 2008 de kosten hiervan af als resultaat uit ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen. Ten onrechte, aldus Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Door in te stemmen met de achterstelling van de lening aan de BV, is de lening onzakelijk geworden. Hij heeft daarmee zijn positie als schuldeiser verslechterd.
02-04-2015


Er is op dit moment geen datum bekend waarop varkens- en pluimveerechten eindigen. Toch stelt de Belastingdienst in de Landbouwnormen 2014 dat de afschrijving op deze rechten al eindigt vanaf 1 januari 2014 (of boekjaar 2014/2015). Dit geldt ook voor al aangekochte rechten. Wij menen dat de afschrijvingsstop onjuist is. Op de aankoopkosten van productierechten kan worden afgeschreven, zolang deze rechten nut hebben voor het landbouwbedrijf. De verwachte einddatum moet redelijk worden ingeschat. Doorgaan met afschrijven tot 2018 is naar onze mening redelijk. Maar let wel, dit is niet voor iedere varkens- of pluimveehouder voordelig.
02-04-2015


Geen landbouwvrijstelling voor boekwinst op perceel grond

Een landbouwer brengt in 2006 gronden over van zijn privévermogen naar zijn ondernemingsvermogen tegen de waarde in het economisch verkeer bij agrarische bestemming (WEVAB). In 2009 verkoopt hij een perceel grond aan een manegebedrijf en past hij de landbouwvrijstelling toe op de boekwinst. De inspecteur stelt dat deze vrijstelling niet van toepassing is, omdat het manegebedrijf geen landbouwbedrijf is. Daarin heeft hij gelijk, oordeelt Hof Den Bosch. De inspecteur heeft het verschil tussen waarde in het economisch verkeer en WEVAB terecht belast. Ook maakt de landbouwer niet aannemelijk dat de grond ten tijde van de inbreng tegen een te laag bedrag is ingebracht.
26-03-2015


Reminder einde voorlopige EKA IB 2014

U kunt nu nog op verzoek of op initiatief van de Belastingdienst een Elektronische kopie-aanslag (EKA) krijgen voor de voorlopige aanslagen IB en Vpb over 2014. Vanaf 7 april 2015 verandert dit en kunt u geen voorlopige aanslagen IB 2014 meer krijgen, maar alleen nog Serviceberichten Aanslagen (SBA’s). U kunt nog wel voor alle voorlopige aanslagen Vpb 2014 een EKA krijgen. Ofwel, voor de voorlopige aanslagen op verzoek of op initiatief van de Belastingdienst en voor aanslagen die zijn gebaseerd op een aangifte Vpb en voor navorderingsaanslagen Vpb. De EKA 2014 verandert niet voor de definitieve aanslagen IB en Vpb over 2014 en evenmin voor de btw.
26-03-2015


Is verstrekte lening onzakelijk?

Een DGA houdt alle aandelen in twee BV’s. BV 1 boekt € 150.000 over naar een dochter-BV van BV 2. De dochter-BV gaat failliet. BV 1 neemt een voorziening op van € 150.000 in haar aangifte Vpb 2006. De inspecteur corrigeert deze voorziening. Terecht, oordeelt het hof. Met het verstrekken van de lening zou niet het zakelijk belang van de onderneming zijn gediend maar de persoonlijke behoeften van de DGA. Dat is te kort door de bocht, aldus de Hoge Raad. De inspecteur heeft niet gesteld dat BV 1 bij het verstrekken van de lening al kon weten dat deze niet zou worden terugbetaald. Ook staat niet vast dat BV 1 een debiteurenrisico heeft gelopen dat een onafhankelijke derde niet zou hebben aanvaard.
26-03-2015


Denkt u nog aan de deadlines die eind maart aflopen? Heeft u vóór 30 september 2014 een intentieverklaring tot geruisloze inbreng met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 geregistreerd? U moet de BV dan uiterlijk op dinsdag 31 maart 2015 hebben opgericht en de onderneming hebben ingebracht. Wilt u met geruis de BV in met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015? In dat geval moet de voorovereenkomst uiterlijk 31 maart 2015 zijn opgemaakt en aangetekend zijn verzonden naar de Belastingdienst, Postbus 13, 6400 AA in Heerlen. Een fiscale eenheid voor de Vpb met ingangsdatum 1 januari 2015 moet eveneens uiterlijk op 31 maart 2015 zijn aangevraagd.
26-03-2015


Een echtpaar huurt sinds 1975 een pand, dat bestaat uit een woondeel op de bovenverdieping en een bedrijfsdeel op de benedenverdieping. Het pand is bouwkundig splitsbaar, maar is juridisch niet gesplitst. In 1990 koopt het echtpaar het pand en etiketteert het geheel als bedrijfsvermogen. In 2008 staken zij hun bedrijf, zonder winst aan te geven in verband met de overbrenging van de bovenverdieping naar privé. Het echtpaar stelt dat de bovenverdieping vanaf de aankoop verplicht privévermogen is. Het is dan aan het echtpaar om die stelling met feiten en omstandigheden te onderbouwen, aldus de Hoge Raad. Het hof heeft de bewijslast ten onrechte bij de inspecteur gelegd.
19-03-2015


Cv-deelname in box 1 of box 3?

Een man houdt een aandeel in een commanditaire vennootschap (cv) die zich aanvankelijk bezighoudt met de verhuur van zes panden. In 2001 bezit zij alleen nog een bedrijfsverzamelgebouw dat zij verhuurt via een vastgoedbeheerder. De man geeft in zijn IB-aangifte 2004 een verlies uit onderneming aan van € 18.143. Ten onrechte, oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden. De cv drijft geen onderneming, omdat de exploitatie van slechts één pand niet als zodanig kwalificeert. De man kan daardoor geen IB-ondernemer zijn. Er is ook geen sprake van meer dan normaal vermogensbeheer, waardoor het cv-aandeel ook geen werkzaamheid is. Het cv-aandeel behoort tot het box-3 vermogen van de man.
19-03-2015


Een vader en zijn zonen houden ieder een derde van de aandelen in een vastgoed-BV. Aanvankelijk was dit een beleggings-BV, maar de BV ontwikkelt na 1999 zakelijke onroerendgoedprojecten voor verkoop of verhuur. Als de vader overlijdt, erven de zonen zijn aandelen in de vastgoed-BV. Op die verkrijging is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) van toepassing, oordeelt Rechtbank Den Haag. De zonen onderhouden contacten met aannemers, huurders en de gemeente en zij begeleiden bouwprojecten. De aard en de omvang van de arbeid van de zonen zijn dusdanig dat daarmee een hoger rendement zal worden behaald dan bij normaal actief vermogensbeheer door een belegger.
19-03-2015


Vooruitbetaalde rente op schuldig gebleven schenking: gaat dat wel goed?

Ouders kunnen het bedrag van de schenking aan hun kinderen schuldig blijven, mits zij jaarlijks een rentevergoeding betalen van minimaal 6%. Daarmee wordt voorkomen dat bij hun overlijden de schuldig gebleven schenking bij de nalatenschap wordt geteld. De rentevergoeding wordt achteraf betaald. Maar wat als die rente vooraf is betaald? Dat is geen probleem, oordeelt Rechtbank Den Haag in de zaak van ouders die hun vier kinderen ieder een schenking van € 750.000 schuldig waren gebleven. Zij betaalden vooraf de rente over het eerste jaar, zoals ook was bepaald in de schenkingsovereenkomst. De rente bedraagt door de voorafbetaling feitelijk meer dan de normrente van 6%.
19-03-2015


De rekening-courantschuld van een DGA bij zijn BV loopt tussen eind 2007 en eind 2010 op van ruim € 327.000 naar € 3,7 miljoen. In februari 2011 worden de voorwaarden voor deze schuld vastgelegd in een overeenkomst. De inspecteur stelt dat een willekeurige derde de oplopende schuld niet zou toestaan en merkt de toename aan als een uitdeling. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is dit terecht, omdat hij aannemelijk maakt dat de DGA de schuld niet zal aflossen. Tot februari 2011 zijn de leenvoorwaarden niet schriftelijk vastgelegd en het vermogen van de BV is eind 2009 en 2010 negatief. Ook heeft de BV geen invorderingsmaatregelen getroffen.
19-03-2015


Voorkom boete door tijdige melding S&O-uren en kosten en uitgaven

Heeft u cliënten die in 2014 gebruik hebben gemaakt van de WBSO? Zorg er dan voor dat zij uiterlijk 31 maart 2015 de werkelijk gemaakte S&O-uren doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Dat geldt ook als uw cliënt in 2014 een RDA-beschikking had op forfaitbasis. Had uw cliënt een RDA-beschikking op basis van de kosten en uitgaven, dan moet hij naast de S&O-uren ook de feitelijk gemaakte kosten en uitgaven doorgeven. Meldt uw cliënt de gemaakte S&O-uren en de kosten en uitgaven niet tijdig, dan volgt een boete. Doet uw cliënt ook na een herinnering geen melding? Dan krijgt hij de boete en wordt de S&O-verklaring en/of de RDA-beschikking tot nul gecorrigeerd.
12-03-2015


Een DGA verkocht in 2000 de panden van zijn BV en bracht de boekwinst onder in een HIR. Eind 2004 verkocht hij de aandelen van de BV. Op dat moment kon de BV de Vpb over 2004 betalen. De BV doet echter geen Vpb-aangifte over 2004. Als de nieuwe eigenaar van de BV in 2007 failliet gaat, stelt de Ontvanger de voormalige DGA aansprakelijk voor de onbetaalde Vpb over 2004. Dat kan volgens de Hoge Raad alleen als de DGA ten tijde van de aandelenverkoop wist of behoorde te weten dat de koper na de verkoop handelingen zou verrichten die de verhaalsmogelijkheid van de Ontvanger teniet zouden doen. De DGA moet bewijzen dat hiervan geen sprake is. Maar er is meer aan de hand…
12-03-2015


Koersverlies aandelen niet aftrekbaar - geen tijdelijk belegging overtollige liquiditeiten

Een zelfstandig juridisch adviseur belegt een deel van de inkomsten uit zijn onderneming in aandelen. In zijn aangifte IB over 2008 brengt hij het geleden koersverlies in aftrek. Ten onrechte, aldus Hof Amsterdam. De aangekochte aandelen behoren niet tot de onderneming van de adviseur. Het beleggen van aandelen behoort namelijk niet tot de normale bedrijfsuitoefening van een juridisch adviseur. Er is evenmin sprake van een belegging van tijdelijk overtollige liquiditeiten die tijdig weer zullen terugkeren in de onderneming van de adviseur. Conclusie: het koersverlies op de aandelen is niet aftrekbaar.
12-03-2015


Eind maart lopen er weer enkele deadlines af. Heeft u vóór 30 september 2014 een intentieverklaring tot geruisloze inbreng met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 geregistreerd? U moet de BV dan uiterlijk op dinsdag 31 maart 2015 hebben opgericht en de onderneming hebben ingebracht. Wilt u met geruis de BV in met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015? In dat geval moet de voorovereenkomst uiterlijk 31 maart 2015 zijn opgemaakt en aangetekend zijn verzonden naar de Belastingdienst, Postbus 13, 6400 AA in Heerlen. Een fiscale eenheid voor de Vpb met ingangsdatum 1 januari 2015 moet eveneens uiterlijk op 31 maart 2015 zijn aangevraagd.
12-03-2015


Het aantal echtscheidingen neemt toe. Dat geldt ook voor het aantal gevallen waarin mensen met een restschuld blijven zitten, nadat hun huis dan eindelijk toch is verkocht. Ook blijkt dat steeds meer mensen een beroep moeten doen op een vorm van schuldhulpverlening. De kans is dus groot dat ook u cliënten heeft die zich in een of meerdere van deze situaties begeven. Hebben zij een KEW, SEW of BEW en kunnen zij niet anders dan tot afkoop overgaan? In dat geval kunnen zij de vrijstelling ook benutten als zij niet aan de minimumlooptijden van 15 en 20 jaar voldoen. Maak daar gebruik van. De komende aangifteronde biedt een mooie gelegenheid om hierop extra alert te zijn.
05-03-2015


Onvolledige reisverklaring en toch reisaftrek – kan dat?

Een werkneemster reist in 2011 met het openbaar vervoer naar haar werk. Zij reist een deel van het jaar met losse kaartjes en een deel van het jaar met een abonnement op een OV-chipkaart. Zij claimt in haar aangifte IB 2011 de reisaftrek, maar de inspecteur weigert dat. Op de reisverklaring is de naam van de werkgever namelijk niet vermeld en is evenmin vermeld voor welk jaar de verklaring geldt. Dat zijn onvolledigheden die er niet toe leiden dat de reisverklaring buiten aanmerking moet blijven, aldus Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De werkneemster heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij in 2011 ten minste op vier dagen in de week naar haar werk pleegt te reizen.
05-03-2015


Een expat houdt tijdens zijn verblijf in het buitenland zijn eigen woning in Nederland aan. Tijdens de uitzendperiode verhuurt hij de woning tijdelijk. Daarna wordt de woning niet bewoond totdat de expat terugkeert naar Nederland. Hij meent dat de uitzendregeling na de verhuur weer herleeft en de hypotheekrente weer aftrekbaar is. Dat kan niet, oordeelt de Hoge Raad. De uitzendregeling houdt in dat de rente aftrekbaar is gedurende de volledige periode dat de woning aan hem ter beschikking staat. Door de verhuur wordt daaraan niet meer voldaan. De woning gaat dan over naar box 3 en keert na de tijdelijke verhuur niet meer terug naar box 1.
05-03-2015


Uw cliënt heeft de WOZ-beschikking voor 2015 (waardepeildatum 1 januari 2014) ontvangen van zijn gemeente. De beschikking maakt tegenwoordig deel uit van het aanslagbiljet voor de onroerendezaakbelastingen (OZB). Gemeenten houden bij de waardebepaling vaak onvoldoende rekening met de invloed van de economische crisis. Ook kunnen bij uw cliënt specifieke waardedrukkende factoren aanwezig zijn, die een lagere WOZ-waarde rechtvaardigen. Controleer de beschikking van uw cliënt dus goed en maak bezwaar binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet. De WOZ-waarde is immers niet alleen van belang voor het eigenwoningforfait en de OZB.
05-03-2015


Richtlijnen Hoge Raad voor vervallen griffierecht bij betalingsonmacht

Eind maart vorig jaar besliste de Hoge Raad dat een rechtzoekende die het griffierecht onmogelijk of uiterst moeilijk kan betalen, niet in verzuim is als hij het griffierecht niet betaalt. Er is echter geen wettelijke regeling die bepaalt wanneer het griffierecht kan vervallen of kan worden gematigd. De Hoge Raad heeft hiervoor daarom eind februari jl. in een uitspraak richtlijnen opgesteld. Die geven aan wanneer er sprake is van een situatie waarin een rechtzoekende onmogelijk of uiterst moeilijk het griffierecht kan betalen. Er is ook overgangsrecht voor lopende zaken.
26-02-2015


Een BV voert twee auto’s in en doet daarvan aangifte voor de BPM. De aangifte is voor de Belastingdienst aanleiding om een hertaxatie van de auto’s uit te voeren. Daaruit blijkt dat de auto’s meer waard zijn dan de BV heeft opgegeven. De inspecteur legt vervolgens twee naheffingsaanslagen BPM op die op één aanslagbiljet zijn vermeld. De BV maakt bezwaar tegen de naheffingsaanslag van één auto. Bij het beroep tegen de uitspraak op het bezwaar verneemt de inspecteur pas dat het bezwaar ook is gericht tegen de andere naheffingsaanslag. In zoverre is het bezwaar te laat, zonder dat er een verschoonbare reden voor is. Het bezwaar is terecht niet-ontvankelijk verklaard, aldus Rechtbank Den Haag.
26-02-2015


Winst bij doorverkoop pand onbelaste vermogenswinst of belaste ROW?

Een DGA exploiteert met zijn BV onroerende zaken. Hij koopt eind september 2006 in privé samen met een compagnon een verhuurd kantoorpand. Eind november 2006 verkoopt hij het pand door via een contactpersoon. Daarbij boekt hij een winst van bijna € 250.000. De inspecteur stelt dat deze winst belast is in box 1 als resultaat uit overige werkzaamheden (ROW). Ten tijde van de aankoop zou de DGA al hebben geweten dat hij het pand zou doorverkopen. Dat heeft de inspecteur niet aannemelijk gemaakt, oordeelt Rechtbank Noord-Nederland. De verkoophandelingen gaan het normaal vermogensbeheer niet te boven. De winst is onbelast.
26-02-2015


Voor-ingevulde aangifte ook voor fiscale dienstverleners

Maakt u gebruik van commerciële aangiftesoftware? In dat geval kunt u vanaf 1 april 2015 gebruikmaken van de voor-ingevulde aangifte (VIA) voor uw cliënt. U kunt zich hiervoor aanmelden vanaf 1 maart 2015. Uw cliënt moet u nog wel eerst machtigen om van de VIA gebruik te maken. De Belastingdienst stuurt voor het verkrijgen van de machtiging een brief aan uw cliënt met een activeringscode. Die code is acht weken geldig. Uw cliënt moet de brief en de activeringscode aan u doorsturen. U geeft vervolgens de activeringscode via uw software door aan Digipoort. Daarna kunt u de VIA-gegevens van uw cliënt ophalen.
26-02-2015


Uw cliënt hoeft geen nieuwe VAR aan te vragen voor 2015 als zijn werkzaamheden, voorwaarden en omstandigheden niet zijn gewijzigd ten opzichte van 2014. Maar hoe lang blijft de VAR 2014 in 2015 nog geldig nu de invoering van de BGL op losse schroeven staat? Staatssecretaris Wiebes heeft in antwoord op vragen van de vaste commissie voor Financiën in de Tweede Kamer aangegeven dat de VAR 2014 voorlopig geldig blijft en dat de Tweede Kamer hierover nader wordt geïnformeerd in het voorjaar. Maar wat is de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek naar alternatieven voor de BGL?
26-02-2015


De deelnemingsvrijstelling wordt in de loop van 2015 gewijzigd door een wijziging in de moeder-dochterrichtlijn. Deze richtlijn voorkomt dubbele heffing over inkomsten van groepsvennootschappen die zijn gevestigd in verschillende EU-landen. Sinds eind januari 2015 is de richtlijn aangevuld met een algemene antimisbruikbepaling. EU-landen mogen de voordelen uit de richtlijn niet meer toekennen bij gekunstelde constructies, waarbij een handeling (of samenstel van handelingen) geen afspiegeling is van de economische realiteit. De deelnemingsvrijstelling moet uiterlijk 1 januari 2016 zijn aangevuld met de antimisbruikbepaling.
18-02-2015


Een DGA en zijn BV laten in 2003 een appartementencomplex inclusief twee winkels bouwen op de plaats van een privépand van de DGA en een naastgelegen pand van zijn BV. De DGA verkoopt zijn pand echter in 2006, maar verplicht de koper om binnen het project een penthouse en een winkel voor hem te bouwen. De DGA houdt tot de oplevering in 2008 een direct opeisbare vordering op de koper. Sinds 1 april 2008 verhuurt hij de winkel en het penthouse. Onder deze omstandigheden bestaat de werkzaamheid zolang het beoogde resultaat niet is bereikt, aldus de Hoge Raad. De DGA houdt ook na de verkoop een economisch belang bij het project. Dat eindigt daarom pas in 2008 en niet in 2006.
18-02-2015


Er zijn drie besluiten met nieuwe standaardvoorwaarden en goedkeuringen uitgebracht over juridische fusie, afsplitsing en zuivere splitsing in de vennootschapsbelasting. Nieuw in het juridische fusiebesluit zijn onder meer de goedkeuring voor het meegeven van voorwaartse verliezen, herwaardering van een vordering bij de schuldenaar hoger dan de nominale waarde en de samenloop met de innovatiebox. Ook zijn voorwaarden toegevoegd voor de opwaarderingsreserve, de objectvrijstelling en de deelnemingsverrekening. In de besluiten over de juridische afsplitsing en zuivere splitsing is onder meer een goedkeuring opgenomen over te laat ingediende verzoeken.
18-02-2015


Arbeid leidt niet tot herkwalificatie vakantiewoningen

Een man bezit ruim 20 vakantiewoningen op een park. Hij geeft deze in zijn IB-aangifte aan als box-3-vermogen. De verhuur vindt plaats via een verhuurorganisatie. Vanaf 2006 zijn het beheer en de exploitatie in handen van de BV van de zoon van de man. Vanaf 2008 verricht de man onbezoldigd werkzaamheden voor deze BV. Sindsdien geeft hij het resultaat van de exploitatie van de vakantiewoningen aan als winst uit onderneming of anders als ROW. Ten onrechte, oordeelt Hof Amsterdam. De vakantiehuizen blijven tot box 3 behoren. Er is geen reden tot herkwalificatie. De verhuur wordt nog steeds extern verzorgd en de werkzaamheden zijn verricht voor het park en niet specifiek voor de vakantiewoningen van de man.
18-02-2015


Heeft uw cliënt in 2014 een schenking ontvangen? Dan kan het zijn dat hij daarvan uiterlijk vóór 1 maart 2015 aangifte moet doen. Dat moet in ieder geval als een kind van zijn ouders een schenking heeft ontvangen van meer dan € 5.229. Maar ook als uw cliënt daarbij gebruik heeft gemaakt van de eenmalige vrijstelling (tot € 25.096) of de extra verhoogde eenmalige vrijstelling (tot € 52.281). Óf van de tijdelijk verhoogde vrijgestelde schenking van maximaal € 100.000. Uw cliënt kan alleen gebruikmaken van deze schenkingsvrijstellingen als hij daar om verzoekt bij de schenkingsaangifte.
18-02-2015


Zwartgeld loont: Belastingdienst trekt aan het kortste eind

De navorderingsaanslagen van een vermeende zwartspaarder zijn vernietigd. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat een inspecteur de rechtsorde ernstig heeft geschokt, doordat hij weigert de identiteit van een anonieme tipgever bekend te maken. Daarmee heeft hij de bevelen van een rechter niet uitgevoerd. Bovendien is de verdediging van de vermeende zwartspaarder hierdoor niet in staat om de juistheid van de informatie over de verzwegen spaarrekeningen te toetsen. Naast de vernietiging van de aanslagen moet de inspecteur de proceskosten van de vermeende zwartspaarder vergoeden voor het niet geringe bedrag van € 75.000.
12-02-2015


Let op: Belastingdienst corrigeert Landbouwnormen 2014

De Belastingdienst heeft op 30 januari 2015 een nieuwe versie gepubliceerd van de Landelijke Landbouwnormen 2014. De eerder dit jaar uitgebrachte versie bevat fouten. De correcties hebben betrekking op de normbedragen voor opfokkosten vleesvarkens inclusief voerkosten (tabel 4.4). Hierbij zijn de bedragen inclusief btw vervangen door de juiste bedragen. De andere correctie betreft de waardebepaling van vleeskuikenouderdieren (paragraaf 5.3, derde alinea). Heeft u al vóór 30 januari 2015 de bedragen uit tabel 4.4 gebruikt, dan corrigeer dan de aangifte van uw cliënt met de juiste bedragen.
12-02-2015


Een adviseur tekent namens zijn cliënt cassatieberoep aan tegen een navorderingsaanslag IB/PVV. Daarbij voegt hij geen schriftelijke volmacht van zijn cliënt. De griffier bij de Hoge Raad stelt hem in de gelegenheid om deze volmacht alsnog binnen zes weken aan te leveren. Dat gebeurt niet, waardoor de Hoge Raad het beroep niet-ontvankelijk verklaart. Gelijkstelling met een advocaat – die geen schriftelijke volmacht hoeft te overleggen – gaat niet op, omdat een advocaat door de wettelijke beroepsvoorschriften in een andere positie verkeert dan andere rechtsbijstandverleners.
12-02-2015


Een BV verkocht in 2007 onroerende zaken. Zij stelt dat zij eind 2007 van plan was om de winst te herinvesteren en dat zij daarom de boekwinst niet in haar aangifte Vpb had verantwoord. Ter onderbouwing overlegt de BV een verslag van een bespreking uit februari 2007 over het herinvesteringsvoornemen en een verklaring uit 2013 die dat gesprek bevestigt. Dit is onvoldoende voor de vorming van een HIR in 2007, aldus Rechtbank Gelderland. Het verslag en de verklaring zeggen niets over het bestaan van een herinvesteringsvoornemen aan het eind van 2007. Het blijkt evenmin uit de jaarstukken van 2007 dat dit voornemen toen bestond. De boekwinst behoort tot de belastbare winst in 2007.
12-02-2015


Een man en een vrouw drijven een melkveebedrijf in maatschapsverband. Op 1 januari 2009 zetten zij de maatschap om in een vof en treedt de zoon toe. De vof-overeenkomst bepaalt dat de inbreng van de opstallen plaatsvindt onder voorbehoud van de stille reserves. Dat geldt slechts voor de stille reserves op de cultuurgrond en de ondergrond van de opstallen voor zover bij winstrealisatie de boekwinst niet onder de landbouwvrijstelling valt. Dit deel van de stille reserve ziet op een afgeboekte vervangingsreserve op aangekochte cultuurgrond in het verleden. De overige stille reserves worden gerealiseerd, maar vallen onder de landbouwvrijstelling. Rechtbank Noord-Nederland gaat hiermee akkoord.
12-02-2015


Langer verblijf in Frankrijk voorkwam BPM-heffing niet

Een man woont met zijn vrouw en dochter in Frankrijk. Hij koopt daar in april 2011 een auto. Als zijn vrouw en dochter in augustus 2011 teruggaan naar Nederland, blijft hij zelf nog tot 1 november in Frankrijk wonen. Hij meent daardoor te voldoen aan de bezitseis van 6 maanden voor de BPM-vrijstelling voor de import van zijn Franse auto. Dat is te kort door de bocht, oordeelt de Hoge Raad. De fysieke aanwezigheid van de man in Frankrijk is niet doorslaggevend voor het bepalen van zijn normale verblijfplaats. Die ligt in Nederland sinds het vertrek van zijn vrouw en dochter naar Nederland. De auto is al in augustus geïmporteerd en dit valt dus binnen de 6-maandstermijn.
05-02-2015


ANBI-status: besteding gelden belangrijker dan voldoen aan administratieve eisen

Enkele broers besluiten om een deel van de nalatenschap van hun overleden broer te besteden aan goede doelen. Zij richten daarvoor een stichting op die wordt aangemerkt als ANBI. In april 2013 wordt de ANBI-status ingetrokken met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008. De stichting voldeed niet aan alle administratieve eisen. De intrekking is onterecht, aldus Rechtbank Noord-Holland. Alleen de vereisten in de Uitvoeringsregeling zijn hiervoor relevant, niet de eisen uit artikel 52 AWR en de statuten. De overlegde gegevens en de jaarstukken voldoen aan deze eisen, omdat hieruit blijkt dat vrijwel alle gelden zijn besteed aan goede doelen.
05-02-2015


Binnen maatschap gebruikte bedrijfshal ondernemings- of privévermogen?

Een zoon en een vader drijven een onderneming in maatschapsverband. De onderneming wordt uitgeoefend in een bedrijfshal die de vader huurt. Vader onderverhuurt vervolgens de hal aan de maatschap. In 1995 koopt de zoon de hal. Het onderverhuurcontract wordt verlengd en gewijzigd. In 2008 verkoopt de zoon de hal met veel winst. Die winst is belast, stelt de inspecteur omdat de hal verplicht ondernemingsvermogen is. Dat is onjuist, oordeelt Hof Den Bosch. De verhuur aan vader is bepalend voor de vermogensetikettering. Die vindt plaats als particulier, dus is de bedrijfshal verplicht privévermogen. De verkoopwinst blijft onbelast.
05-02-2015


Binnenkort ontvangt uw cliënt de WOZ-beschikking voor 2015 (waardepeildatum 1 januari 2014) van zijn gemeente. De beschikking maakt tegenwoordig deel uit van het aanslagbiljet voor de onroerendezaakbelastingen (OZB). Gemeenten houden bij de waardebepaling vaak onvoldoende rekening met de invloed van de economische crisis. Ook kunnen bij uw cliënt specifieke waardedrukkende factoren aanwezig zijn, die een lagere WOZ-waarde rechtvaardigen. Controleer de beschikking van uw cliënt dus goed en maak bezwaar binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet. De WOZ-waarde is immers niet alleen van belang voor het eigenwoningforfait en de OZB.
05-02-2015


U kunt nu nog op verzoek of op initiatief van de Belastingdienst een Elektronische kopie-aanslag (EKA) krijgen voor de voorlopige aanslagen IB en Vpb over 2014. Vanaf 7 april 2015 verandert dit en kunt u geen voorlopige aanslagen IB 2014 meer krijgen, maar alleen nog Serviceberichten Aanslagen (SBA’s). U kunt nog wel voor alle voorlopige aanslagen Vpb 2014 een EKA krijgen. Ofwel, voor de voorlopige aanslagen op verzoek of op initiatief van de Belastingdienst en voor aanslagen die zijn gebaseerd op een aangifte Vpb en voor navorderingsaanslagen Vpb. De EKA 2014 verandert niet voor de definitieve aanslagen IB en Vpb over 2014 en ook niet voor de btw.
05-02-2015


Is verliesverrekeningsbeschikking nodig voor verrekening ab-verlies?

Een vrouw verkoopt in 2003 de aandelen van haar BV. Daardoor lijdt zij een aanmerkelijkbelangverlies (ab-verlies). Dit ab-verlies is niet bij beschikking vastgesteld. Als de BV van haar man in 2011 een dividend uitkeert, wordt dit toegerekend aan de vrouw. Zij verrekent het dividend met het ab-verlies. Dat kan, oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Uit de wettekst en de wetsgeschiedenis blijkt dat niet-IB-ondernemingsverliezen zonder verliesverrekeningsbeschikking kunnen worden verrekend met positieve inkomens van latere jaren.
29-01-2015


Vanaf 2015 hebben ook in Nederland gevestigde voormalige ANBI’s informatieplicht, op straffe van een boete. Dit is bepaald in het nieuwe artikel 10e Uitvoeringsbesluit Successiewet. De verplichting geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. De ANBI moet de informatie over 2013 tussen 1 februari en 1 mei 2015 aanleveren bij de Belastingdienst. De informatie over 2014 moet vóór 1 september 2015 zijn aangeleverd. Wordt de ANBI geliquideerd of verhuist zij naar het buitenland, dan vervalt de informatieplicht alleen voor de toekomst.
29-01-2015


Inspecteur die stelt maar niet bewijst kan bewijslast niet zomaar omkeren

Een BV had diverse bedrijfskosten in aftrek gebracht op haar winst. De facturen waren terug te vinden in de administratie. De inspecteur vond dat die kosten niet aftrekbaar waren, omdat de uitgaven niet zakelijk zouden zijn. Hij kon dit echter niet voldoende aantonen en dacht zijn correctie toch te kunnen doorvoeren via omkering van de bewijslast. Hof Arnhem-Leeuwarden is duidelijk hierover: ‘wie stelt, bewijst’. Zo niet, dan kan de bewijslast niet worden omgedraaid als de administratie geen ernstige tekortkomingen vertoont. De kosten waren aftrekbaar.
29-01-2015


Een man koopt in 2008 een kavel grond van zijn schoonouders om er een woning op te bouwen. Hij wil daar met zijn vrouw in 2010 gaan wonen. In de koopovereenkomst staat een ontbindingsclausule. Daarvan maakt de man in 2009 gebruik. Hij stelt dat in 2008 de kavel een eigen woning is en trekt de financieringsrente af. Dat is onjuist, beslist Hof Arnhem-Leeuwarden. Door de ontbindingsclausule loopt de man geen risico op waardedaling van de grond, zodat er geen sprake is van een eigen woning. Er is ook geen sprake van een woning ‘in aanbouw’: de plannen die er lagen, waren niet concreet genoeg.
29-01-2015


Controleer voorlopige aanslagen 2015

De Belastingdienst hanteert recentere gegevens dan voorheen voor het opleggen van de voorlopige aanslagen 2015, namelijk de definitieve gegevens van 2013. Zo hoeft uw cliënt bij de definitieve aanslag minder inkomstenbelasting bij te betalen. Door de wijziging krijgt naar schatting een half miljoen meer mensen een voorlopige aanslag opgelegd. Uw cliënt mag de aanslag in elf termijnen betalen. Betaalt hij de aanslag vóór 1 maart 2015 in één keer, dan krijgt hij een belastingkorting. Uw cliënt kan zich echter inmiddels in een andere inkomenssituatie bevinden. Controleer daarom of de voorlopige aanslag aansluit bij zijn actuele situatie en verzoek waar nodig om vermindering.
29-01-2015


Een ondernemer koopt in privé een woning met ondergrond en een tot bedrijfsruimte verbouwde paardenstal. De stal ligt op 20 meter afstand van de woning. Een deel van de ondernemingsactiviteiten wordt verricht vanuit deze bedrijfsruimte en vanuit het oude bedrijfspand. De ondernemer wil het hele woon-werkpand tot zijn ondernemingsvermogen rekenen. Dat kan alleen als hij aannemelijk maakt dat bepaalde ruimten in de woning exclusief gebruikt worden voor de onderneming of dat toezicht vanuit de woning op de bedrijfsruimte noodzakelijk is, aldus de Hoge Raad. Dat heeft de ondernemer niet aannemelijk gemaakt.
22-01-2015


Geactualiseerde vuistregels waardering verpachte gronden in box 3

De vuistregels voor de waardering van verpachte gronden in box 3 zijn geactualiseerd voor de aangifte IB 2014. Bezittingen moeten worden gewaardeerd op de waarde in het economisch verkeer. Voor verpachte gronden in box 3 houdt dit in dat er bij de waardering rekening moet worden gehouden met de feitelijke pachtdruk in het concrete geval. Daar komt bij dat er veel verschillende pachtovereenkomsten bestaan. Dit alles maakt de waardering van verpachte gronden in box 3 niet eenvoudig. De vuistregels bieden hiervoor een praktische oplossing.
22-01-2015


Geen lagere landbouwvrijstelling door saneringsverplichting

Een firma verkoopt landbouwgrond aan een projectontwikkelaar. Zij neemt daarbij de helft van de saneringskosten van een puinpad voor haar rekening. De inspecteur stelt dat de saneringskosten niet aftrekbaar zijn, omdat het verkoopkosten zijn die in mindering komen op het voordeel dat onder de landbouwvrijstelling valt. Dat is onjuist, oordeelt de Hoge Raad. De boekwinst is niet ontstaan in de bedrijfsuitoefening, maar door de waardeontwikkeling van de grond bij voortgezet agrarisch gebruik. Dit voordeel valt onder de landbouwvrijstelling. De boekwinst wordt weliswaar beïnvloed door de saneringsverplichting, maar de in die boekwinst vrijgestelde waardeontwikkeling van de grond niet. Het gelijk is aan de firma.
22-01-2015


Een man en een vrouw exploiteren in maatschapsverband een tuinbouwbedrijf. In 1993 laten zij een woning bij hun bedrijf bouwen. De woning behoort tot het privévermogen en het erf en de ondergrond rekenen zij tot het ondernemingsvermogen . Eind 2000 staken zij hun onderneming. Met de gemeente wordt dan al onderhandeld over de verkoop van alle onroerende zaken. In 2003 wordt de koopovereenkomst gesloten en in 2004 worden de onroerende zaken aan de gemeente geleverd. Bij de aanslagregeling over 2004 wil de vrouw het erf en de ondergrond alsnog in 2003 naar haar privévermogen overbrengen en de boekwinst in dat jaar verantwoorden. Kan dat?
22-01-2015


Heeft uw cliënt op of na 1 januari 2013 een eigenwoninglening gesloten bij een niet-bancaire instelling (bijvoorbeeld bij familie of bij zijn eigen BV) en heeft hij die lening in 2014 gewijzigd? Maak hem er dan op attent dat hij dit vóór 1 februari 2015 moet melden bij de Belastingdienst om renteaftrek te behouden. Heeft uw cliënt in 2014 een woning gekocht met een lening van zijn ouders of van zijn eigen BV? In dat geval kan hij de rente alleen in aftrek brengen op zijn box-1-inkomen als hij de gegevens over die lening tijdig meldt bij de Belastingdienst. Dit wil zeggen bij de aangifte IB 2014, maar uiterlijk op 31 december 2015.
22-01-2015


Cultuurgrondvrijstelling OVB toch niet van toepassing

Een BV koopt een perceel grond met daarop opstallen, glasopstanden en installaties. Zij vindt dat de gehele verkrijging valt onder de cultuurgrondvrijstelling voor de overdrachtsbelasting (OVB). Dat is onjuist, oordeelt de Hoge Raad. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat deze vrijstelling uitsluitend van toepassing is op de ondergrond van de glasopstanden. Daaraan staat niet in de weg dat de glasopstanden en de ondergrond één onroerende zaak vormen. De cultuurgrondvrijstelling geldt ook niet voor de overige opstallen en de ondergrond van die opstallen. Dat die ondergrond dienstbaar is aan de cultuurgrond, doet daar niet aan af.
15-01-2015


Het mantelzorgcompliment is per 1 januari 2015 afgeschaft. Daarmee vervalt ook de regeling in de Successiewet ten aanzien van de partnervrijstelling in een mantelzorgsituatie. De partnervrijstelling voor de erfbelasting bedraagt in 2015 € 633.014. Heeft uw cliënt in 2014 een mantelzorgcompliment gekregen? In dat geval kan de partnervrijstelling ook gelden bij overlijden van de zorgbehoevende ouder of het zorgbehoevende kind in 2015, mits uw cliënt ook aan de overige voorwaarden voldoet die de Successiewet verbindt aan het fiscaal partnerschap.
15-01-2015


Ook overige Landbouwnormen 2014 vastgesteld

In december 2014 werd een deel van de Landelijke Landbouwnormen 2014 al vrijgegeven voor de btw-aangifte. Nu zijn ook de overige Landbouwnormen 2014 vastgesteld. De normen en normbedragen gelden alleen voor ondernemers in de agrarische sector. Slechts in uitzonderingsgevallen is het toegestaan om af te wijken van de normen. Een belastingplichtige die wil afwijken, moet motiveren waarom hij de norm niet hanteert. Bij enkele onderdelen, waaronder het privégedeelte van energie- en telefoonkosten, is er geen sprake van een norm, maar van een richtlijn. Daarvan mag worden afgeweken, mits aannemelijk kan worden gemaakt waarom.
15-01-2015


Het eigenwoningforfait wordt ook in 2015 verhoogd. De verhoging bedraagt 0,05% voor woningen met een WOZ-waarde van meer dan € 75.000. Het eigenwoningforfait komt daarmee voor de meeste woningen uit op 0,75%. De staatssecretaris geeft aan dat dit het logische gevolg is van de in 2001 gekozen rekenmethode bij de invoering van de Wet IB 2001. Voor mensen die een woning hebben met een WOZ-waarde boven de € 1.050.000 (in 2014: € 1.040.000) komt daar nog de extra verhoging bij, die werd ingevoerd in 2010. Het eigenwoningforfait wordt voor deze woningen extra verhoogd van 1,80% naar 2,05% voor zover de WOZ-waarde meer bedraagt dan € 1.050.000.
15-01-2015


Zonder boterbrief de bietenbrug op bij zakelijke etikettering woning

Uw cliënt en zijn vriendin kopen samen een woning. Zij hebben een samenlevingscontract gesloten. Uw cliënt wil de woning geheel zakelijk etiketteren, kan dat? Nee, oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Daarvoor is het noodzakelijk dat zij in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Dit is niet in strijd met het non-discriminatiebeginsel omdat er geen sprake is van gelijke gevallen. Een samenwoner met alleen een samenlevingscontract bevindt zich vermogensrechtelijk en juridisch in een andere positie dan gehuwden in gemeenschap van goederen en geregistreerde partners.
15-01-2015


Wettelijke rentes 2015 bekend

De wettelijke rente voor handelstransacties is per 1 januari 2015 verlaagd van 8,15% naar 8,05%. Dit rentepercentage is bepalend voor de belastingrente voor de Vpb, omdat deze hoger is dan 8%. De wettelijke rente voor consumententransacties is op 1 januari 2015 verlaagd van 3 naar 2%. Deze wettelijke rente is normaliter bepalend voor de belastingrente voor de overige belastingen (waaronder de IB) en voor de invorderingsrente. Maar omdat het percentage lager is dan het minimum van 4%, is dit minimumpercentage bepalend voor deze belastingrente. Ook de jaarlijkse update van de marktrente is nu bekend: over 2014 bedroeg de gemiddelde marktrente 1,17%.


Geen verliesverrekening zonder beschikking

Een BV wordt opgericht in 1995, maar doet pas in 1999 voor het eerst aangifte voor de vennootschapsbelasting. De BV heeft tot dan toe steeds verlies geleden. Tussen 1999 en 2007 lijdt zij ook steeds verlies, maar die verliezen worden vastgelegd in een verliesbeschikking. Als de BV in 2008 winst maakt, wil zij alle tot dan toe geleden verliezen verrekenen. De inspecteur staat echter alleen verrekening toe van de verliezen die bij beschikking zijn vastgesteld. Terecht, oordeelt Hof Amsterdam. Alleen verliezen die bij – voor bezwaar vatbare – beschikking zijn vastgesteld, komen in aanmerking voor verliesverrekening.


Periodieke schenkingen hoeven sinds 1 januari 2014 niet meer bij notariële akte te worden gedaan om te kwalificeren als periodieke gift. Een onderhandse akte volstaat. Maar wat nu als uw cliënt vorig jaar de periodieke schenking al had gedaan voordat de akte was opgemaakt? De schenkingen kwalificeren dan niet als periodieke gift. De staatssecretaris keurt echter goed dat in 2014 deze schenkingen toch als zodanig kwalificeren, mits de akte in 2014 is opgemaakt en de giften niet meer bedragen dan het in de akte vermelde bedrag. Dit staat in een nieuw besluit waarin ook andere goedkeuringen zijn opgenomen, zoals voor de giftenaftrek bij verlies van de ANBI-status.


Doet uw cliënt aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O)? In dat geval kan hij naast de S&O-aftrek ook gebruikmaken van de Research & Development Aftrek (RDA). In 2015 is 60% van de exploitatie- en investeringskosten voor onderzoek en ontwikkeling aftrekbaar. Dit percentage is gelijk aan dat van 2014. De aftrek is bedoeld voor directe kosten van R&D, niet zijnde de loonkosten. Ook de aanvraag voor de WBSO/RDA moet – net als de aanvragen voor de MIA/Vamil of EIA – worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl).


De Energielijst 2015 en de Milieulijst 2015 zijn gepubliceerd. De Energielijst vermeldt de energiebesparende investeringen in bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, die in 2015 in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA). De Milieulijst vermeldt de milieuvriendelijke investeringen die in 2015 in aanmerking komen voor de variabele afschrijving milieu-investeringen (Vamil) of de milieu-investeringaftrek (MIA). De aanvragen voor MIA/Vamil of EIA dient u in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl). Voorheen deed u de aanvraag bij AgentschapNL.