Proef digitaal faillissementsdossier

Faillissementsdossiers bestaan uit heel veel papier. Dat moet anders. Om die reden is er op 1 december 2014 een proeftraject gestart bij de rechtbanken Noord Nederland, Limburg en Den Haag om faillissementsdossiers voortaan digitaal te maken. Curatoren leveren alles digitaal in en de rechter-commissaris kan controle uitoefenen. Dit is een opmaat om de afwikkeling van faillissementsdossiers voortaan transparanter en sneller te maken. De proef gaat 3 maanden duren en er werken 15 curatoren aan mee.
16-12-2014


Aan de praktijk wordt verzocht een reactie te geven op het wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) II. Deel één zit al in het wetgevingsproces. In WCO II wordt het mogelijk om buiten faillissement dwangakkoorden af te sluiten. Volgens de regering wordt hiermee bereikt dat ondernemingen een groter reorganiserend vermogen krijgen. Er is veel kritiek op dit voorstel, vooral vanuit het MKB. Omdat er niets is geregeld omtrent separatisten (banken en fiscus), kan het proces op voorhand worden gefrustreerd. Zij zijn immers al vroegtijdig op de hoogte van een reorganisatiewens en kunnen daardoor ook al eerder handelend optreden.
16-12-2014


Er bestaan twee verschillende veilingsystemen in Nederland. Een koper van een bedrijfspand vergist zich hierin. Daardoor koopt hij het pand niet voor € 550.000 maar voor € 1.064.000. Hij verzoekt de rechter om de koop terug te draaien. De rechter vernietigt de koop, omdat hij ook van mening is dat de wil van de koper er niet op gericht is om het pand voor die hoge prijs te kopen. De koper heeft zich vergist in het systeem en heeft dit ook direct kenbaar gemaakt. Twee taxateurs hebben bovendien aangegeven dat de waarde van het pand lager is dan het bod dat de koper deed. De koop ging derhalve niet door.
16-12-2014


Concurrerende activiteiten door verhuurder niet onrechtmatig

Een verhuurder begint een eigen supermarkt naast een verhuurd pand, waarin al een supermarkt is gevestigd. De huurder vordert staking van de onderneming van de verhuurder. De kantonrechter oordeelt dat de verhuurder niet handelt in strijd met het (algemene) huurrecht, waarin is bepaald dat een verhuurder het rustig genot (ongestoorde exploitatie) moet verschaffen. Of sprake is van wanprestatie hangt af van de wijze waarop een verhuurder zijn huurder beconcurreert en van de belangen van beide partijen. De kantonrechter oordeelt dat het assortiment van de winkels erg van elkaar verschilt en dat er geen sprake is van omzetderving bij de huurder. Dat zijn omzet minder snel stijgt dan zijn andere winkels in Nederland is hier niet relevant. De vordering van de huurder wordt dan ook afgewezen.
16-12-2014


Overnamepraktijk in 2015 extra alert op nieuwe transitievergoeding

De Wet werk en zekerheid heeft ook grote gevolgen voor de overnamepraktijk. Ook bij een activa-overdracht speelt immers het arbeidsverleden van werknemers een rol. Indien een werkgever werknemers wil ontslaan, moet hij vanaf 1 juli 2015 een transitievergoeding betalen als de werknemer langer dan 2 jaar in dienst is. Dienstverbanden die korter dan 6 maanden onderbroken zijn, tellen ook mee voor deze termijn. Bovendien is er sneller sprake van opvolgend werkgeverschap. Hierdoor tellen ook dienstverbanden mee die voorheen geen rol speelden bij de ontslagvergoeding. De kosten van de koper van een onderneming kunnen daardoor hoger uitvallen. Overgangsrecht ontbreekt.
16-12-2014


Deponering jaarrekening vanaf 2016 alleen nog maar digitaal

Vanaf 2016 kan een kleine onderneming haar jaarrekening alleen nog maar via SBR deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit staat in een wetsvoorstel dat momenteel in de maak is. De mogelijkheid om de jaarrekening ook via de post aan te bieden komt dan definitief te vervallen (per fax en e-mail is al niet meer mogelijk). Tot nu toe heeft de kleine ondernemer nog een keuze tussen digitaal of per post deponeren. Als een ondernemer geen administratiekantoor heeft die de software hanteert om via SBR te deponeren, kan de jaarrekening online worden ingevuld. Wij houden u op de hoogte over de voortgang van dit wetsvoorstel.
18-11-2014


Te late huuropzegging niet geaccepteerd

In een recentere uitspraak lijkt de rechter de huurder zelfs tegemoet te willen komen in het geval er 2 maanden te laat is opgezegd. De huurder stelt in dit verband dat zij al ruim van te voren ook mondeling kenbaar heeft gemaakt te willen eindigen. Dit kan de huurder echter niet voldoende aantonen. Daarom gaat de kantonrechter niet mee in het verweer van de huurder. De rechter onderkent ook het belang van de verhuurder die, gezien de huidige markt, er belang bij heeft dat de huurovereenkomst wordt nagekomen. Het gehuurde blijkt nog steeds niet verhuurd. De verhuurder loopt inkomsten mis indien hij alsnog geconfronteerd zou worden met een geldige opzegging.
18-11-2014


Te late huuropzegging toch nog op tijd

Bij de verhuur van 7:290 BW bedrijfsruimte (middenstand) gelden de vaste termijnen van 5 + 5 jaar. Daarbij hebben partijen een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 12 maanden. Een huurder die acht dagen te laat heeft opgezegd zou opnieuw voor 5 jaar zijn gebonden aan de huurovereenkomst. Dit vindt de rechter onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Om die reden wordt de opzegging door de huurder toch geldig geacht en is hij niet gebonden aan de huurovereenkomst voor opnieuw een periode van 5 jaar.
18-11-2014


Een bank verloor een zaak tegen een curator. Hoewel zij tegen de uitspraak in hoger beroep ging, moest zij aan hem € 58.000 betalen. Pas toen de curator dreigde met executiemaatregelen, doordat het vonnis uitvoerbaar bij voorraad was, ging de bank tot betaling over. In hoger beroep kreeg zij echter gelijk en vorderde de betaling terug. De geldsom was echter inmiddels in de faillissementsboedel opgesoupeerd. De bank probeerde zijn vordering hoger op de ranglijst te krijgen via een superpreferente vordering wegens onverschuldigde betaling. Maar dit mocht niet baten.
18-11-2014


Een boekhouder en een fiscalist werken samen in een vof. De afspraken liggen vast in een vof-overeenkomst. De boekhouder zegt de overeenkomst op. De fiscalist vordert vervolgens betaling van de helft van de opbrengsten van een grote opdracht die de boekhouder heeft gedaan. De boekhouder stelt dat hij die opdracht in privé heeft gedaan en de fiscalist daarom geen aanspraak op de opbrengsten kan maken. De rechter stelt vast dat er voldoende aanwijzingen zijn dat de opdracht wel binnen de vof is gedaan. Omdat er echter in rechte geen volledige verdeling van het afgescheiden gemeenschapsvermogen van de vof is gevorderd, wijst de rechtbank de vordering toch af.
18-11-2014


Huurschuld van twee maanden geen reden tot ontbinding huurovereenkomst

Een professionele verhuurder verzoekt de kantonrechter om ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het pand. De huurder heeft de verhuurder laten weten dat hij failliet is gegaan en tijd nodig heeft in verband met de aanvraag van een bijstandsuitkering. De huur is tot dan toe tijdig betaald. De verhuurder handelt hier te snel en ontbinding wordt daarom geweigerd. Twee maanden huurachterstand is een te korte termijn om al ontbinding te eisen. Bovendien blijkt dat de huurder op het moment van de rechtszitting het verschil al heeft aangezuiverd. Verhuurder wordt dan ook in de proceskosten veroordeeld.
21-10-2014


Een koper van een onroerende zaak heeft drie dagen bedenktijd na ondertekening van de koopovereenkomst. In deze periode kan de koop ongedaan worden gemaakt. De particulier die een vakantiewoning koopt, valt onder de hiervoor genoemde regeling. Ook al is de aanschaf van de vakantiewoning bedoeld als een belegging (verhuur). Indien dit beleggen echter bedrijfsmatig gebeurt, kan de koop niet binnen drie dagen na ondertekening van de koopovereenkomst worden ontbonden. Er kan dan geen beroep worden gedaan op deze ontbindende voorwaarde.
21-10-2014


Twee joint-venture partners betrekken een derde voor 7% van de aandelen bij een aandelenoverdracht. Toen deze derde zijn aandelen overdroeg aan een van de twee andere aandeelhouders, trok hij de zeggenschap naar zich toe. De twee voormalige partners zijn met een bepaalde bedoeling ingestapt, maar door deze overname wordt deze bedoeling volkomen tenietgedaan. Dit mag niet gebeuren, oordeelt de Hoge Raad. Er moet ook rekening gehouden worden met de belangen van de andere partners. Ook al staat in de aandeelhoudersovereenkomst dat de aandelen vrijelijk overdraagbaar zijn aan een andere aandeelhouder, zonder de andere aandeelhouder daar in te kennen.
21-10-2014


Lang werd aangenomen dat de boekhoudplicht van artikel 10, boek 2, lid 1 BW niets meer omvatte dan het inzicht kunnen geven in de debiteuren- en crediteurenpositie en de stand van de liquiditeiten. Zo had ook een belanghebbende een arrest van de Hoge Raad hierover uit 1993 geïnterpreteerd, toen een hof voor de invulling van het begrip ‘boekhoudplicht’ naar dit arrest verwees. Recent heeft de Hoge Raad geoordeeld dat die interpretatie van dit arrest niet juist is. De Hoge Raad had in 1993 juist al geoordeeld dat deze plicht meer omvat. Ook andere gegevens, zoals het vermogen en het resultaat, kunnen onder de boekhoudplicht vallen. Ook die gegevens kunnen inzicht geven in de rechten en plichten van de rechtspersoon.
21-10-2014


Een malafide bestuurder mag gedurende een periode van 5 jaar na een faillissement geen rechtspersoon besturen. Onlangs is hiervoor een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Zodra dit is aangenomen kan de curator of het openbaar ministerie de rechter verzoeken om voor een bepaalde bestuurder een bestuursverbod op te leggen. De betreffende bestuurder moet dan wel veroordeeld zijn op grond van bestuurdersaansprakelijkheid of hij moet paulianeuze handelingen hebben verricht. Ook als een bestuurder van een failliet in ernstige mate tekort is geschoten in zijn medewerkingsplicht en/of informatieplicht op grond van de Faillissementswet, kan de rechter een dergelijk verbod opleggen.
21-10-2014


Heeft u cliënten in de levensmiddelenbranche? In dat geval treedt er voor hen op 13 december 2014 een belangrijke wijziging in werking. Vanaf die datum moeten zij al het voedsel leveren met meer informatie daarover. Dit bepaalt de uit Europa overgekomen nieuwe wetgeving, die is opgenomen in het ‘Warenwetbesluit informatie levensmiddelen’. De voedingswaarde van een product zal moeten worden vermeld en de herkomst van meer producten moet zichtbaar zijn. Ook zal de presentatie van de ingrediënten en allergenen op het etiket goed leesbaar moeten zijn – en in de Nederlandse taal.
23-09-2014


Gemeente is onsportieve verhuurder

De gemeente verhuurt sportvelden aan een voetbalvereniging. De huurder dringt aan op renovatie, omdat de kunstgrasvelden niet meer voldoen aan de NOC*NSF-norm. De gemeente wil na lang dralen wel herstelwerkzaamheden uitvoeren, maar niet renoveren. Daarmee voldoet de gemeente niet aan de verplichting uit de huurovereenkomst dat de velden wedstrijdwaardig moeten zijn. Dat die velden inderdaad niet wedstrijdwaardig zijn, blijkt nota bene uit haar eigen deskundigenonderzoek. Rechtbank Noord-Holland veroordeelt de gemeente daarom tot renovatie van de kunstgrasvelden. Dit behoort tot haar onderhoudsplicht.
23-09-2014


Een uittredende vennoot blijft aansprakelijk voor de schulden die hij als vennoot is aangegaan. Dit geldt ook voor toekomstige verplichtingen uit huurovereenkomsten die zijn aangegaan op het moment dat hij nog vennoot was. De uitgetreden vennoot kan dus nog worden aangesproken voor de huurpenningen uit de huurovereenkomst. Daarom wordt met voortzettende vennoten vaak afgesproken dat zij de uittredende vennoot vrijwaren voor dit soort aanspraken. Belangrijk is dan ook om een goede overeenkomst van uittreding te maken. Ook toetredende vennoten vinden het vaak niet geheel duidelijk waarvoor zij aansprakelijk zijn.
23-09-2014


Een man en een vrouw gaan scheiden. Ze houden ieder 50% van de aandelen in een BV en zijn beiden bestuurder. De man hertrouwt maar komt te overlijden, met als gevolg dat de tweede vrouw aandeelhouder wordt. De andere aandeelhouder (ex-vrouw) schrijft een algemene vergadering uit waar vergaande besluiten worden genomen, zonder de aanwezigheid van de nieuwe aandeelhouder. Deze laatste accepteert dit niet en stapt naar de Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer grijpt in: het bestuur wordt geschorst en er wordt een externe bestuurder benoemd. Ook bij kleinere vennootschappen kan de Ondernemingskamer een rol spelen.
23-09-2014


Een ondernemer exploiteert een van de eerste Coffee Company vestigingen in Nederland (franchiseformule). Na afloop van het franchisecontract wordt de onderneming geëxploiteerd als Hot Chocolate op hetzelfde vestigingsadres. Op grond van het concurrentiebeding in de licentieovereenkomst is het echter verboden om een soortgelijke onderneming te exploiteren binnen 1 jaar na afloop van de franchise. Dit beding wordt hier overtreden, aldus Rechtbank Amsterdam. De nieuwe onderneming is een vergelijkbare horecaonderneming (dezelfde inrichting, vergelijkbaar assortiment etc.). Het boetebeding liegt er niet om: € 25.000 per overtreding. De rechter ziet geen reden tot matiging.
26-08-2014


Een Spaanse ondernemer wil niet steeds geconfronteerd worden met een beslaglegging en openbare verkoop uit het verleden. Iedereen die op hem 'googlede' kwam hier achter. Het is duidelijk dat deze Spanjaard hier last van had. Het Europese Hof van Justitie bevestigde het recht om niet meer voor te komen in de zoekresultaten van Google of andere zoekmachines. Google wordt veroordeeld om de zoekresultaten te verwijderen. Het recht om de bron van de berichtgeving te verwijderen heeft de Spanjaard niet. Als het bericht rechtmatig op het internet is gekomen, dan mag het daar blijven staan. Het is alleen niet meer eenvoudig te vinden.
26-08-2014


Bij de verkoop van aandelen wordt aan de verkopende aandeelhouder/bestuurder decharge verleend voor zover het gevoerde bestuur uit de boeken zou blijken. Na de aandelenoverdracht blijkt dat de aandeelhouder geld van de vennootschap heeft gebruikt voor zijn eigen ondernemingen. Zijn opvolgers stellen hem aansprakelijk voor de schade die de vennootschap hierdoor heeft geleden. De onttrekkingen waren echter bekend bij de mede aandeelhouders die decharge hadden verleend. Bovendien konden deze handelingen worden opgemaakt uit de boekhouding. De bestuurder beroept zich met succes op de verleende decharge en is niet aansprakelijk.
26-08-2014


Er geldt momenteel een uitzondering op het rookverbod voor caféhouders die alleen in hun café werken. Deze uitzondering komt binnenkort te vervallen. Dit staat in een wetsvoorstel dat onlangs ter advies naar de Raad van State is gestuurd. De geplande invoeringsdatum is 1 oktober 2014. Op deze wijze worden de gezondheidsbelangen beschermd van de horecamedewerkers en van de horecabezoekers.
26-08-2014


Recht van reclame vaak vergeten

Het recht van reclame is een (vaak vergeten) recht waarbij de leverancier zijn goederen kan terughalen bij de afnemer als deze failliet gaat. Hiervoor moet duidelijk zijn dat de goederen niet gebruikt of beschadigd zijn, dan wel dat deze niet zijn gemonteerd of doorgeleverd. Is aan deze voorwaarde voldaan, dan kan bij de curator een schriftelijke verklaring worden gevraagd. Dat kan zowel binnen 6 weken nadat de betaling opeisbaar is, als binnen 60 dagen na levering van het goed. De curator geeft in de verklaring aan wat hij met de goederen gaat doen: (een deel van) de koopprijs terugbetalen of de goederen teruggeven. Ons motto hierbij is: ‘beter iets dan niets’.


Een man treedt in 2011 toe tot een vennootschap onder firma (vof). In de periode 2007 tot en met 2010 zijn de toenmalige vennoten verplichtingen aangegaan. Die zijn zij niet nagekomen. Omdat deze vennoten inmiddels failliet zijn en de vof in 2012 ontbonden is, richt de eiseres haar pijlen op de nieuw toegetreden vennoot. Ten onrechte, oordeelt Rechtbank Overijssel onder verwijzing naar een uitspraak van de Hoge Raad in een zaak over een maatschap. Als de opdracht vóór de toetreding is ontstaan of aanvaard, kan de schade niet worden verhaald op de nieuwe maat/vennoot.


Een BV vraagt haar eigen faillissement aan. Zij heeft € 7.700 aan openstaande schulden, geen activa meer en geen potentie om inkomsten te verwerven. Haar activiteiten zijn gestaakt. Rechtbank Rotterdam wijst het verzoek af. Nu al op voorhand vaststaat dat de BV de faillissementskosten niet zal kunnen betalen, weegt het belang van de BV bij faillietverklaring niet op tegen het belang van de curator bij de betaling van de faillissementskosten. Het is dan redelijk om de BV te ontbinden. Zijn er op dat moment geen baten, dan houdt de BV op te bestaan. Mochten er wel baten zijn – maar worden die overtroffen door schulden – dan is een faillissement mogelijk.


Sinds medio juni zullen makelaars consumenten waarschijnlijk bij voorkeur op kantoor uitnodigen om de overeenkomst met betrekking tot hun dienstverlening te tekenen. Laten zij dit elektronisch doen of bij de consument thuis, dan geldt sinds 13 juni 2014 namelijk een bedenktijd van 14 dagen en moet de makelaar hen hierop wijzen. In deze periode kan de consument zonder reden en zonder gevolgen afzien van de overeenkomst. De makelaar kan de dan al gemaakte kosten niet meer in rekening brengen bij de consument. De langere bedenktijd en de informatieplicht zijn het gevolg van de nieuwe Consumentenwet die op 13 juni jl. in werking trad.


In het verleden werden er veel financieringsovereenkomsten gesloten met een renteswap. Veel contracten hebben door de rentedalingen van de aflopen jaren echter een negatieve waarde gekregen. Onlangs heeft rechtbank Oost-Brabant geoordeeld dat een bank een bijzondere zorgplicht heeft omtrent de informatievoorziening over de grote risico’s die er verbonden zijn aan deze zogenaamde ‘rentederivaten’. De bank kan daarbij niet slechts verwijzen naar haar algemene informatievoorziening. De bank heeft haar zorgplicht geschonden en is aansprakelijk voor de schade die de klant heeft geleden.
10-06-2014


Algemene voorwaarden moeten altijd worden overhandigd, tenzij dit redelijkerwijs niet te verwachten is van de gebruiker. Volstaat een verwijzing naar de website dan? Voor dienstverrichters is dit toegestaan als zij zijn vrijgesteld van de terhandstelling. Zo kan een ict- ondernemer bijvoorbeeld volstaan met verwijzen naar de website. Hij zal echter wel moeten aantonen dat de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk op de website stonden op het moment van het aangaan van de overeenkomst. Dit zal niet eenvoudig zijn als de overeenkomst lang geleden is gesloten.
10-06-2014


Een DGA is enig bestuurder van een holding-BV. Hij laat een dochter-BV van de holding-BV kort voor haar faillissement een bedrag van € 190.000 uitbetalen. Een jaar later gaat ook de holding-BV failliet. De curator vordert van de indirecte bestuurder terugbetaling van het uitbetaalde bedrag op grond van onrechtmatige daad tegenover de gezamenlijke crediteuren. Terecht, oordeelde het hof. De indirect bestuurder kan in dit geval een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt. Hij wist of behoorde te weten dat de dochter-BV door de uitbetaling haar verplichtingen niet zou nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor de schade die daarvan het gevolg is. De Hoge Raad bevestigt dit oordeel.
10-06-2014


Een franchisegever gaat een samenwerking aan met een ondernemer. Hij heeft voorafgaand aan de samenwerking een exploitatieprognose afgegeven. De samenwerking kwalificeert als franchise, oordeelt Rechtbank Overijssel. De overeenkomst voldoet aan de specifieke kenmerken van een franchise. De franchisegever is daarbij niet verplicht om exploitatieprognoses te verstrekken, maar als hij die wel verstrekt, rust op hem een bijzondere zorgplicht. Die is geschonden omdat de koopkrachtbinding in de verstrekte prognose veel te hoog is ingeschat. De exoneratieclausule pleit de franchisegever daarvoor niet vrij.
10-06-2014


Een agent heeft na afloop van de agentuurovereenkomst recht op een goodwillvergoeding (klantenvergoeding), als hij nieuwe klanten heeft aangebracht of de klantenkring heeft uitgebreid. De rechter heeft dit onlangs weer duidelijk bepaald in een kwestie waarbij de luchtvaartmaatschappijen de reisbureaus van deze vergoeding lieten afzien onder het afsluiten van een nieuw soort overeenkomst. Afzien kan wel, maar dan alleen als de relatie ook daadwerkelijk is beëindigd. Dat was hier niet het geval.
13-05-2014


De Europese Unie gaat speciale regels opstellen voor een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die door één persoon wordt opgericht. Er mogen wel meerdere bestuurders benoemd worden. Het doel is een vereenvoudiging en kostenverlaging voor met name het MKB. Dit doel wordt onder andere bereikt door te werken met een online inschrijving bij de Kamer van Koophandel en met standaard statuten. De notaris komt er dan niet meer aan te pas. Het minimumkapitaal is € 1. Bij uitkeringen, zoals dividenden, komt er wel een uitkeringstoets die vergelijkbaar is met de bestaande Nederlandse regeling.
13-05-2014


De nieuwe Consumentenwet is definitief en treedt in werking per 13 juni 2014. Dit betekent dat iedere webwinkel vanaf deze datum zijn algemene voorwaarden op orde moet hebben. Met name de regelgeving rondom het herroepingsrecht is van belang. De consument heeft voortaan 14 dagen de tijd om af te zien van zijn koop (dienst) nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. De webwinkel zal de consument actief op de hoogte moeten brengen van diens rechten. De sanctie op verzuim is fors: de consument krijgt extra bedenktijd voor het herroepen van de koop tot 1 jaar!
13-05-2014


Tekent een aandeelhouder tevens bestuurder van de vennootschap de jaarrekening, dan is die jaarrekening vastgesteld. De jaarrekening moet binnen 11 maanden zijn vastgesteld. Is deze vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening niet in de statuten uitgesloten, dan moet de jaarrekening binnen 8 dagen na de vaststelling worden gepubliceerd. De publicatietermijn is daarmee onbedoeld 2 maanden vervroegd. Minister Opstelten zou dit (onbedoelde) gevolg repareren in de Veegwet bij de Flexwet, maar de voorgestelde reparatie roept nieuwe problemen op en is daarom geschrapt.
13-05-2014


Bij een ontslag van een directeur die ook werknemer is, eindigt de arbeidsovereenkomst als de Algemene Vergadering besluit de directeur te ontslaan (behalve bij arbeidsongeschiktheid). Maar hoe zit het met de directeur die via een managementovereenkomst werkt? Hof Amsterdam oordeelt dat er dan naar de letter van de overeenkomst moet worden gekeken. Hierin moet zijn geregeld dat de overeenkomst gelijktijdig met het ontslag van de directeur eindigt. Moet de overeenkomst eerst worden opgezegd, dan zal dit eerst moeten gebeuren: de overeenkomst eindigt dan dus niet automatisch.
15-04-2014


Het cessie- of verpandingsverbod moet in een duidelijk geformuleerd beding in de algemene voorwaarden zijn opgenomen, aldus de Hoge Raad. Als het de bedoeling is dat het verbod naast de verbintenisrechtelijke werking, ook goederenrechtelijke werking heeft, dan zal dit expliciet en duidelijk moeten blijken uit de formulering van het verbod. Voldoet het beding niet aan deze duidelijke formulering, dan is het verbod weliswaar overeengekomen, maar kan het niet tegen een derde worden gebruikt.
15-04-2014


Een opdrachtgeefster laat een nieuw logo en huisstijl ontwerpen. Zij is echter niet tevreden over het resultaat en is van mening dat haar input niet is meegenomen. Verder zou het logo aspecten van andere bedrijven hebben en niet erg creatief zijn. Het logo voldoet aan de vereisten van de opdracht, aldus de rechter. Dat de ontwerpen niet voldoen aan de smaak en verwachtingen van de opdrachtgeefster levert geen tekortkoming op. De overeenkomst kan wel worden opgezegd, maar de rekening moet worden betaald.
15-04-2014


Een huurder van bedrijfsruimte verzoekt zijn verhuurder om huurprijsverlaging. Hoewel hij het verzoek heeft onderbouwd, wijst de verhuurder het verzoek af. Daarop vraagt de huurder de kantonrechter om een deskundige te benoemen die een advies moet uitbrengen over de hoogte van de huurprijs. Dit verzoek is niet-ontvankelijk, aldus de Hoge Raad. De huurder moet eerst over de benoeming van een deskundige in overleg treden met de verhuurder. Pas daarna bij onredelijk lang uitblijven van een reactie, mag hij zich tot de rechter wenden met het verzoek een deskundige te benoemen.
15-04-2014


Bestuurder betaalt hoge prijs voor passeren fiscus

De bestuurder van een BV kiest er voor om voorafgaand aan het faillissement eerst de concurrente schuldeiser te betalen. Pas daarna bekijkt hij of de fiscus betaald kan worden. Deze bestuurder is persoonlijk gehouden de schuld aan de fiscus alsnog te voldoen. Hij wist, of had ten minste redelijkerwijs moeten begrijpen, dat door deze betalingen de financiële situatie van de BV zodanig verslechterde, dat de belastingschulden daardoor niet binnen de gestelde termijn (of later) zouden kunnen worden betaald, oordeelt de Hoge Raad.
18-03-2014


Actievere rol curator bij tegengaan faillissementsfraude

De curator moet een actievere rol krijgen bij het tegengaan van faillissementsfraude. Zo wordt een curator die in een faillissement onregelmatigheden constateert, verplicht dit te melden bij de rechter-commissaris. Dat staat in een wetsontwerp van Minister Opstelten dat voor consultatie naar verschillende adviesinstanties is gestuurd. Daarnaast wordt de informatieplicht voor de gefailleerde (en diens partner bij huwelijkse gemeenschap) uitgebreid. Dit geldt ook voor de informatieplicht van de Raad van Commissarissen. Heeft een kantoor de administratie van een gefailleerde onder zich, dan moet deze op verzoek worden overgedragen aan de curator.
18-03-2014


Het is toegestaan om een link op een website op te nemen die onmiddellijk doorverwijst naar een andere site, zonder toestemming vooraf van de auteursrechthouder. Voorwaarde daarbij is dat de inhoud van de link openbaar is. Staat de inhoud van de link bijvoorbeeld op een afgeschermd gedeelte van een site – en is deze dus niet vrij toegankelijk – dan wordt met de opname van de link een nieuw publiek bereikt. In dat geval is voor opname van de link wél eerst toestemming nodig van de auteursrechthouder, aldus het EU-Hof van Justitie.
18-03-2014


Eenmalig toch weer bijdrage voor nieuwe inschrijvingen in Handelsregister

Sinds 15 februari 2014 moeten bedrijven eenmalig toch weer een bijdrage van € 50 betalen voor nieuwe inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel. Dit staat in de Handelsregisterwet, die per 1 januari 2014 is gewijzigd door de invoering van de Wet op de Kamer van Koophandel. Sinds 1 januari 2013 waren bedrijven geen jaarlijkse vergoeding meer verschuldigd, maar voor nieuwe inschrijvingen moet nu toch weer worden betaald. De Wet op de Kamer van Koophandel wijzigt met name de structuur van de Kamers van Koophandel, waardoor de dienstverlening niet langer versnipperd is. De Kamers van Koophandel worden nu centraal geleid.
18-03-2014


‘LEI’ van toepassing op financieringsovereenkomst met derivaten

Een gebruiker van een derivatenovereenkomst zal (waarschijnlijk) per 14 februari a.s. een LEI (Legal Entity Identifier) nodig hebben als deze een rapportageplicht heeft. Dit is een gestandaardiseerde code waarmee eenvoudige identificatie mogelijk is op alle transactiepartijen waarbij derivaten betrokken zijn. Indien er een rapportageplicht is, dan zal deze code aangevraagd moeten worden bij de Kamer van Koophandel (€ 150 bij eerste registratie, daarna € 100 per jaar). Via www/afm.nl is nadere informatie verkrijgbaar over de rapportageplicht aan Trade Repostery.
21-01-2014


Belastingdienst heeft geen recht op informatie van parkeerbeheerder

De Belastingdienst vordert in verband met een controle van motorrijtuigenbelasting in kort geding dat een parkeerbeheerder (parkeren via sms bericht) alle parkeergegevens over het jaar 2012 verstrekt. De kort geding rechter oordeelt dat de parkeerbeheerder deze gegevens van haar klanten niet hoeft te geven omdat dit een te vergaande inmenging betekent in het privéleven van burgers. Kortom de privacybescherming weegt hier zwaarder dan het overheidsbelang.
21-01-2014


Een huurder van machines sluit met de verhuurder een onderhuurovereenkomst voor het pand waarin de machines staan. Daarbij is afgesproken dat de huurder haar activiteiten zou staken. Dat is ook gebeurd. Een dag later gaat de huurder failliet. De Ontvanger legt vervolgens beslag op de machines. Tevergeefs, aldus Hof Den Haag, omdat onder de gegeven omstandigheden (onderneming is gestaakt) niet meer gesteld kan worden dat de huurder het pand waarin de machines zich bevinden, nog in gebruik heeft. Er is dan ten tijde van de beslaglegging geen sprake van (mede)gebruik van de bodem door de curator. Bodembeslag is dan niet meer mogelijk.
21-01-2014


Geldleningsovereenkomst alleen opeisbaar bij overlijden schuldenaar

Een schuldeiser en een schuldenaar hebben in een overeenkomst van geldlening opgenomen dat deze opeisbaar wordt bij overlijden. Als de schuldeiser komt te overlijden, stelt zijn broer dat daarmee de geldlening opeisbaar is geworden. De opeisbaarheid bij overlijden geldt alleen bij het overlijden van de schuldenaar, aldus Rechtbank Rotterdam, omdat ook alle andere voorwaarden van opeisbaarheid betrekking hebben op de schuldenaar. De schuldenaar hoeft de lening dus niet in een keer geheel aan de broer van de schuldeiser terug te betalen.
21-01-2014


Per 1 januari 2014 zijn de regels verscherpt omtrent het overdragen (cederen) en verpanden van het recht op teruggaaf van belastingen. Een teruggave van inkomstenbelasting of inkomstenafhankelijke regelingen (toeslagen etc.), kan niet meer worden gecedeerd/verpand aan een derde voor bijvoorbeeld de betaling van een vordering. De fiscus betaalt alleen terug op de rekening van de belastingplichtige. Als het gaat om teruggave van BTW of een teruggave van vennootschapbelasting kan er nog wel gecedeerd worden, maar de fiscus behoudt zijn verrekeningsbevoegdheid. Hiermee is deze mogelijkheid eigenlijk de facto ook onbruikbaar.
21-01-2014