Digitale dienstverleners die de Mini One Stop Shop-regeling (MOSS-regeling) mogen toepassen, kunnen vanaf 1 januari 2015 via slechts één EU-land btw-aangifte doen en btw betalen voor alle elektronische diensten aan hun particuliere afnemers in EU-landen. Attendeer de digitale dienstverleners in uw cliëntenbestand op deze regeling en zorg ervoor dat zij zich tijdig (laten) registreren. Voor deelname aan de regeling per 1 januari 2015 moeten zij zich uiterlijk op 31 december 2014 hebben geregistreerd bij de Belastingdienst.
22-12-2014


Ook btw-aftrek als niet aan alle formaliteiten is voldaan

Een Italiaanse NV verricht intracommunautaire verwervingen van een Frans en een Nederlands bedrijf. Zij leeft echter niet alle formaliteiten na ten aanzien van de Franse en Nederlandse facturen. De Italiaanse Belastingdienst vindt dat de NV de btw op deze facturen daarom niet in aftrek kan brengen en legt een naheffingsaanslag op. Ten onrechte, oordeelt het EU-Hof van Justitie. Niet-naleving van formaliteiten kan niet leiden tot verlies van het recht op aftrek als de Belastingdienst over alle gegevens beschikt om vast te stellen dat voldaan is aan de materiële voorwaarden is. Bovendien ontstaat het recht op aftrek op het tijdstip waarop de btw verschuldigd wordt.
22-12-2014


Is grond voor de aanleg van een golfbaan een bouwterrein?

Een BV koopt percelen grond voor de aanleg van een golfbaan. Voorafgaand aan de levering worden er voorbereidende werkzaamheden verricht. In de leveringsakte wordt de grond aangemerkt als bouwterrein. Daarom wordt btw in rekening gebracht en geen overdrachtsbelasting (ovb). Na de levering koopt de BV een belendend perceel, waarop een clubhuis wordt gebouwd en een parkeerterrein wordt aangelegd. De inspecteur stelt dat geen sprake is van een bouwterrein en heft ovb na. De Hoge Raad oordeelt dat het verwijzingshof moet onderzoeken of sprake is van een bouwterrein. Daarbij moet zij uitzoeken of, en in hoeverre, op het tijdstip van de verkrijging de al verrichte en de voorgenomen werkzaamheden leiden tot de oprichting van een bouwwerk met bijbehorende ondergrond.
22-12-2014


De al vrijgegeven Landbouwnormen betreffen de normen voor onttrekkingen voor eigen gebruik van de meest gangbare agrarische producten. Daarnaast gaat het om de richtlijnen voor het privégedeelte van de kosten van energie en water. De Belastingdienst stelt deze normen voor waarderingen, onttrekkingen en afschrijving jaarlijks vast in overleg met het landbouwbedrijfsleven. Deze norm(bedrag)en werden normaliter altijd vrijgegeven in januari van het volgende jaar. De normen voor eigen gebruik en het privégebruik 2014 zijn echter al nodig voor de laatste btw-aangifte over 2014.
22-12-2014


Claim de btw-aftrek in het juiste tijdvak

Het is onjuist om de aftrek van voorbelasting te claimen in een later tijdvak dan dat waarin de btw op de factuur in rekening is gebracht, terwijl dit wel had gekund. Zolang de Belastingdienst dit nog oogluikend toestaat, is er niet veel aan de hand. Maar gaat de Belastingdienst niet akkoord, dan heeft hij de wet- en regelgeving aan zijn zijde en er is dan geen mogelijkheid om het aftrekrecht alsnog te claimen. Zeker bij de aanschaf van investeringsgoederen is het noodzakelijk om de btw te claimen in het juiste tijdvak. Als dit niet gebeurt, kan de Belastingdienst concluderen dat het goed niet als zakelijk voor de btw is geëtiketteerd.
22-12-2014


Btw bij verkoop opwaardeerkaarten mobiele telefoons

Een BV verkoopt beltegoed voor mobiele telefoons via opwaardeerkaarten die zij aan de detailhandel verstrekt tegen de nominale waarde minus 10% korting. De detaillist verkoopt de kaarten vervolgens voor de nominale waarde aan eindgebruikers. De BV berekent de verschuldigde btw over de nominale waarde minus de korting. De inspecteur vindt dat de BV de btw moet berekenen over de nominale waarde. Voor de maatstaf van heffing is het van belang in welke hoedanigheid de detaillist de opwaardeerkaarten verstrekt aan de eindgebruiker, aldus de Hoge Raad. Om dat te kunnen bepalen, moeten de onderlinge rechtsverhoudingen worden onderzocht. Dat gaat Hof Den Haag nu doen.
08-12-2014


Pas op voor aanbod nep-registratie

Uw cliënten worden momenteel benaderd met een aanbod om hun btw-nummers op Europees niveau te laten registeren. Daar hangt een fors prijskaartje aan van enkele honderden euro’s. Dit betreft echter een nep-registratie, aldus de Belastingdienst. Alleen belastingdiensten registreren en geven btw-nummers af. De btw-nummers worden automatisch op Europees niveau geregistreerd. Uw cliënt hoeft zijn btw-nummer dus nergens anders dan bij een belastingdienst te registreren, sterker nog: dat werkt fraude in de hand. Waarschuw uw cliënt en raad hem ten zeerste aan niet op dit aanbod in te gaan.


Een BV wordt aansprakelijk gesteld voor een btw-schuld van een fiscale eenheid waartoe zij behoort. Feitelijk handelt de BV alsof zij tot een fiscale eenheid behoort en sinds 2000 werd er ook al gezamenlijk aangifte gedaan. De BV heeft echter nooit een beschikking fiscale eenheid van de Belastingdienst ontvangen. Daarom vindt zij de aansprakelijkstelling niet terecht. Dat is juist, oordeelt Hof Amsterdam. Voor de aansprakelijkstelling is vereist dat de inspecteur een beschikking heeft afgegeven én die aan alle onderdelen van de fiscale eenheid heeft bekendgemaakt. Dit kan de inspecteur niet aannemelijk maken. De BV is daardoor niet aansprakelijk voor de btw-schuld van de fiscale eenheid.
08-12-2014


Geen boete bij te late indiening btw-aangifte

Heeft u eind oktober de btw-aangifte van uw cliënt niet tijdig kunnen indienen door de storing in het beveiligde deel op de website van de Belastingdienst? In dat geval krijgt uw cliënt geen boete opgelegd als u binnen 7 dagen na afloop van de wettelijke aangiftetermijn (uiterlijk 7 november) de btw-aangifte alsnog heeft ingediend. Dit is de gebruikelijke coulanceregeling. Omdat zich geen storing heeft voorgedaan in het betalingsverkeer, kon de verschuldigde btw wel tijdig worden betaald. Als echter uiterlijk op 7 november is betaald, krijgt uw cliënt op grond van de coulanceregeling dan ook geen boete, maar alleen een verzuimmededeling.
08-12-2014


Restaurants dragen te veel btw af tegen hoog tarief. De Nederlandse regels zijn in strijd met Europese regelgeving. Dat is de inzet van een proefprocedure die onlangs is opgestart, zo meldt www.bezwaarportaal.nl. Op dit nieuwe portaal publiceren en vinden adviseurs nieuwe bezwaarprocedures en standpunten direct online, vóórdat er rechterlijke uitspraken zijn gepubliceerd.
08-12-2014


Een fiscale eenheid voor de btw tussen bijvoorbeeld een holding-BV en een of meerdere dochter-BV’s kan op een bepaald moment worden verbroken. Er kan ook een fiscale eenheid bestaan tussen een DGA en zijn (haar) BV, voor zover de DGA als een zelfstandig btw- ondernemer kwalificeert. Een fiscale eenheid tussen de DGA in loondienst en zijn/haar BV is in principe niet meer mogelijk. Toch kan er nog wel hoofdelijke aansprakelijkheid bestaan voor de btw-schulden uit de periode dat de fiscale eenheid nog wel kon bestaan. Om dit te voorkomen is het verstandig om de fiscale eenheid zo spoedig mogelijk schriftelijk op te zeggen.
24-11-2014


Pro rata-methode bij btw-aftrek gemengde kosten

Een hogeschool berekent de btw-aftrek op gemengde kosten op basis van de omzetverhouding (pro rata). De inspecteur berekent de btw-aftrek op basis van de verhouding in financieringsbronnen. De hogeschool mag de btw-aftrek op gemengde kosten berekenen op basis van de pro rata-methode, oordeelt Rechtbank Noord-Nederland. Er is namelijk een rechtstreeks verband tussen het collegegeld dat studenten betalen en het onderwijs dat zij volgen. Het collegegeld vormt dus de vergoeding voor de prestatie die de school verricht. Daarmee is het verrichten van onderwijs te kwalificeren als een economische activiteit. De hogeschool mag de pro rata-methode toepassen.
24-11-2014


Rondleiding in voetbalstadion onder 6%-tarief?

Een CV exploiteert een gebouwencomplex dat bestaat uit een voetbalstadion met bijbehorende voorzieningen en een museum. Zij verhuurt het complex aan derden voor het spelen van wedstrijden en incidenteel voor optredens. Ook geeft zij tegen vergoeding rondleidingen door het complex, met als eindpunt een bezoek aan het museum. Zij past daarop het 6%-tarief toe. Volgens de Hoge Raad kan dat alleen als het gebouwencomplex een ruimte is waarin een duurzaam samenhangende collectie goederen bijeengebracht en uitgestald is. Uit de uitspraak van het hof blijkt onvoldoende waaruit die collectie bestaat. Dat moet het verwijzingshof uitzoeken.
24-11-2014


Btw-vrijstelling voor enkel afnemen van examens?

Een kenniscentrum neemt examens af voor beroepsopleidingen in de economie, administratie en veiligheid. Zij past daarop de btw-vrijstelling toe voor het verstrekken van onderwijs. Rechtbank Gelderland oordeelt dat het enkel afnemen van examens niet onder deze vrijstelling valt. Er is immers geen sprake van kennisoverdracht, maar slechts van het toetsen van die kennis. Daar doet niet aan af dat het kenniscentrum wel is geregistreerd in het Centrale Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Ook het feit dat de examens onder ministerieel toezicht staan, doet niet af aan het oordeel.
24-11-2014


Auto niet op balans maar toch btw-aftrek voor BV

Een BV koopt een auto voor haar DGA. Het kenteken en de facturen staan op haar naam en zij heeft de auto ook verzekerd. Toch staat de auto niet op de balans van de BV, omdat zij deze aanmerkt als privévermogen van de DGA. De BV heeft ook een vordering op de DGA wegens de aanschaf van de auto. Toch brengt de BV de betaalde btw in aftrek. De inspecteur legt een naheffingsaanslag op, omdat de BV geen recht op btw-aftrek zou hebben. Ten onrechte, oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Op grond van de genoemde feiten is de BV juridisch eigenaar van de auto. De administratieve verwerking voor de Vpb, IB en loonheffing doet daar niet aan af. De BV heeft recht op btw-aftrek.
24-11-2014


Eén werk-BV en één holding kunnen fiscale eenheid vormen

X BV is opgericht door B, die tevens enig aandeelhouder is van A BV. B heeft in deze BV zijn aandeel in een belastingadviespraktijk ondergebracht. Hij brengt de aandelen A BV in X BV in. X BV is geen btw-ondernemer, A BV is dat wel. B is bestuurder van beide BV’s. Volgens Advocaat-Generaal Van Hilten kunnen X BV en A BV een fiscale eenheid vormen. Dat X BV geen btw-ondernemer is, is hiervoor geen beletsel. In de btw-richtlijn staat namelijk niet dat de ‘personen’ die samen een fiscale eenheid vormen, ondernemers moeten zijn. In de holdingresolutie is weliswaar sprake van een holding met meerdere werk-BV’s, maar dat sluit niet uit dat een holding ook met slechts één werk-BV een fiscale eenheid kan vormen.


Geen btw-aftrek als dubbele aftrek niet kan worden uitgesloten

Een holding-BV bezit de aandelen van een BV in (sport)kledinghandel en van een BV die een sportschool met café exploiteert. Volgens de holding-BV vormen zij samen een fiscale eenheid, maar de inspecteur vindt dat daar geen sprake van is. Er worden aan de sportschool-BV facturen met btw uitgereikt die eigenlijk voor de kledinghandel-BV zijn bestemd. De inspecteur wil uit coulance de btw-aftrek bij de holding-BV toestaan, maar dan moet de sportschool-BV wel aantonen dat zij de btw niet al in aftrek heeft gebracht. Omdat de sportschool-BV daarover geen zekerheid kan geven, heeft de holding-BV geen recht op btw-aftrek, oordeelt Hof Amsterdam.
10-11-2014


Geen boete voor startende ondernemer ondanks niet-verlegde btw

Een startende ondernemer krijgt een naheffingsaanslag btw opgelegd, verhoogd met een boete van 25%. Het zou aan zijn grove schuld te wijten zijn dat op een deel van de omzet de verleggingsregeling niet is toegepast en dat hij inkoopfacturen heeft geaccepteerd waarop de verleggingsregeling ten onrechte niet is toegepast. Bovendien heeft hij zonder facturen aftrek van voorbelasting geclaimd. De naheffing van btw is terecht, maar grove schuld kan hem niet worden verweten. Dat hij zich als startende ondernemer niet verdiept heeft in de verleggingsregeling is onverstandig en lichtzinnig, maar leidt niet tot grove schuld, aldus Rechtbank Noord-Holland. De boete moet worden vernietigd.
10-11-2014


Digitale dienstverleners die de Mini One Stop Shop-regeling (MOSS-regeling) mogen toepassen, kunnen vanaf 1 januari 2015 via slechts één EU-land btw-aangifte doen en btw betalen voor alle elektronische diensten aan hun particuliere afnemers in EU-landen. Attendeer de digitale dienstverleners in uw cliëntenbestand op deze regeling en zorg ervoor dat zij zich tijdig (laten) registreren. Voor deelname aan de regeling per 1 januari 2015 moeten zij zich uiterlijk op 31 december 2014 hebben geregistreerd bij de Belastingdienst.
10-11-2014


Voorwaarde ‘geen winst beogen’ vervalt voor zorgvrijstelling

Ziekenhuizen en andere zorg- en verpleeginstellingen zijn van btw vrijgesteld voor het verplegen en verzorgen van personen die in een inrichting zijn opgenomen, mits zij hiermee geen winst beogen. Dit wordt ook goedgekeurd voor commerciële zorg- en verpleeginstellingen, maar de btw-vrijstelling geldt dan niet voor het verstrekken van spijzen en dranken. Een voorstel in het Belastingplan 2015 brengt hierin verandering door de voorwaarde ‘geen winst beogen’ te laten vervallen. Het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt dat aanbieders van medisch-specialistische zorg winst maken, moet daarvoor nog wel worden aangenomen en op 1 januari 2015 in werking treden.
27-10-2014


Jazeker, mits de aanpassingen aan een bestaande onroerende zaak samen één afzonderlijk investeringsgoed vormen. Zij moeten dan wel een zekere duurzaamheid hebben. Daarvan is sprake in de zaak van een vof die in 2004 en 2005 een bestaande woning en een losstaande loods laat verbouwen. De opslagruimte in de loods werd daarbij kantoorruimte en er werd een verbinding met de woning gemaakt. De aanpassingen werden zowel voor privé- als ook voor zakelijke doeleinden gebruikt. Daarmee staat vast dat het investeringsgoed is aangeschaft voor economische activiteiten en mag de vof alle voorbelasting op de bouwkosten in aftrek brengen.
27-10-2014


BV A neemt in de periode 2007-2009 een grote hoeveelheid schoenen af van BV B. In 2009 is een bedrag van ruim € 7,4 miljoen nog niet betaald, ondanks de op de facturen vermelde betalingstermijn van 30 dagen. BV A heeft de gefactureerde btw wel afgetrokken. In 2009 betaalt de Belastingdienst BV B de ter zake van de leveringen niet-ontvangen maar wel afgedragen btw terug en start een onderzoek naar BV A. Daaruit volgt een naheffingsaanslag btw van € 1,1 miljoen. Die aanslag is terecht, oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden. Sinds de opeisbaarheid van de vergoedingen is de 2-jaarstermijn verstreken. BV A is daardoor de afgetrokken btw op grond van artikel 29, lid 2 Wet OB verschuldigd geworden.
27-10-2014


Wanneer is een moeiende holding btw-ondernemer?

Een BV voert het beheer over haar dochtervennootschappen. Samen behoren de BV en haar dochtervennootschappen tot een concern. Als de Belastingdienst faillissementsaanvragen indient voor enkele dochtervennootschappen en beslag legt op roerende zaken, schakelt de BV een extern adviseur in. De btw die deze adviseur in rekening brengt, trekt zij af. Ten onrechte, aldus Rechtbank Gelderland. De holding is geen btw-ondernemer omdat zij sinds 2005 naast beheeractiviteiten geen economische activiteiten verricht tegen vergoeding. De btw-aftrek is daarom terecht geweigerd.
27-10-2014


Een man en vrouw stellen kantoorruimte en een garage in hun woning via hun maatschap ter beschikking aan de BV van de man. De Hoge Raad oordeelde in 2013 dat deze terbeschikkingstelling kan kwalificeren als economische activiteit – en dus kan leiden tot btw-ondernemerschap – mits aan drie criteria is voldaan. Zo moet de terbeschikkingstelling duurzaam zijn, de BV moet de ruimten feitelijk gebruiken en in ruil daarvoor betaalt zij een vergoeding. Volgens verwijzingshof Den Bosch heeft de maatschap niet aannemelijk gemaakt dat aan deze criteria wordt voldaan. Er is dus geen sprake van een economische activiteit.
27-10-2014


EC daagt Nederland voor EU-Hof vanwege btw-vrijstellingen sportactiviteiten

De Europese Commissie (EC) vindt dat twee Nederlandse btw-vrijstellingen in strijd zijn met het EU-recht. Nederland past de vrijstelling voor de dienstverlening door non-profit sportorganisaties te streng toe, omdat zij aanvullend eist dat deze sportorganisaties voor de dienstverlening gebruikmaken van vrijwilligers en niet van werknemers. Bovendien wordt de vrijstelling voor de verhuur van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen door watersportorganisaties te ruim toegepast. De vrijstelling wordt namelijk ook toegepast als de verhuur niet samenhangt met sportactiviteiten. Omdat Nederland het verzoek om de wetgeving aan te passen heeft geweigerd, daagt de EC Nederland nu voor het EU-Hof.
13-10-2014


Een arts heeft een aanvullende postacademische acupunctuuropleiding gevolgd bij de NAAV. Hij past de btw-vrijstelling toe op zowel de behandelingen die hij verricht als arts, als op de acupunctuurbehandelingen. Dat is terecht, oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Hoewel de arts in het kader van zijn artsenopleiding aan de universiteit geen opleiding in de acupunctuur heeft genoten, vormt de postacademische opleiding wel een verdieping van die BIG-opleiding. En zelfs als dit niet het geval zou zijn, dan is het kwaliteitsniveau van de arts gelijkwaardig aan artsen die wel in het kader van hun artsenopleiding het keuzevak acupunctuur hebben gevolgd.
13-10-2014


Btw-teruggaaf verspeeld door regeling met curator

Een BV bewerkt goederen voor een klant en levert deze na bewerking weer terug. Zij factureert hiervoor ruim € 1 miljoen en draagt de in rekening gebrachte btw af. De klant betaalt de factuur echter niet en gaat failliet. De BV komt met de curator overeen dat zij de bewerkte goederen (waarde ongeveer € 2,5 miljoen) koopt voor € 350.000. Ook ziet zij af van verdere vorderingen op de failliete klant. Vervolgens dient zij een teruggaafverzoek in voor de niet-betaalde btw. Dat verzoek is terecht afgewezen, aldus Rechtbank Gelderland. Door de overeenkomst met de curator is er geen sprake meer van een ‘niet-ontvangen vergoeding’ als bedoeld in artikel 29, lid 1 Wet OB.
13-10-2014


Vergoeding voor medisch management btw-belast of vrijgesteld?

Een maatschap van gynaecologen is werkzaam in een ziekenhuis. De maten zijn medische specialisten. Een van hen heeft een bijdrage geleverd aan het medisch management van het ziekenhuis. De maatschap heeft hiervoor van het ziekenhuis een bedrag ontvangen uit het variabele deel van het honorarium dat met de zorgverzekeraars is overeengekomen. Dit bedrag is vrijgesteld van btw, oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De verdeling van het variabele deel is een interne zaak van de medisch specialisten van de maatschap en geen dienst aan het ziekenhuis. De maatschap heeft daarom recht op teruggaaf van de afgedragen btw.
13-10-2014


Heeft u cliënten die digitale diensten verrichten aan particulieren in andere EU-landen? Vanaf 1 januari 2015 worden deze diensten belast in het land waar de afnemer woont. Op dit moment is de vestigingsplaats van de dienstverlener daarvoor nog bepalend. Als gevolg van deze wijziging moeten digitale dienstverleners zich vanaf 2015 registreren in elk EU-land waar hun klanten wonen. Ook moeten zij daar aangifte doen en btw betalen. Dit is echter niet nodig als zij zich laten registreren via de Mini One Stop Shop-regeling (MOSS-regeling). Bij registratie vóór 31 december 2014 kunnen zij al vanaf 1 januari 2015 meedoen.
13-10-2014


Fabriek mag 6%-tarief toepassen op levering keramische bloempiramides

Een bekende aardewerk- en tegelfabriek maakt en verkoopt in samenwerking met enkele beeldende kunstenaars keramische bloempiramides. Zij past op de levering het 6%-tarief toe. De inspecteur vindt dat het algemeen tarief van toepassing is op de levering. Ten onrechte, oordeelt Rechtbank Noord-Nederland. De fabriek is de ‘medemaker’ van de keramische piramides. De bijdrages van de fabriek en de kunstenaars tot het eindproduct zijn door de unieke samenwerking nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Hierdoor zijn zij samen aan te merken als kunstenaar. Resultaat: de naheffingsaanslag moet worden vernietigd.
29-09-2014


Verlaagd btw-tarief voor dirigenten

Lange tijd was het onduidelijk of het verlaagde btw-tarief ook geldt voor het leiden van repetities door een vaste of ingehuurde dirigent. Als het leiden van repetities samenhangt met – en noodzakelijk is voor – optredens die door een publiek kunnen worden beluisterd of aanschouwd, dan is het 6%-tarief van toepassing. Dit is het verlossende antwoord van de staatssecretaris op Kamervragen hierover. Inmiddels is dit standpunt opgenomen in het nieuwe besluit over goederen en diensten waarop het verlaagde btw-tarief van toepassing is (BLKB2014/123M), onder post b 17 ‘optreden door uitvoerende kunstenaars’.
29-09-2014


Een ondernemer start een bedrijfsbureau en sluit samenwerkingsovereenkomsten met een andere ondernemer. Daarbij worden onder meer afspraken gemaakt over de doorberekening van kosten. De ondernemer beschouwt de doorberekende kosten als belastingvrije kosten voor gemene rekening. De inspecteur ziet dat anders en legt een naheffingsaanslag btw op. Terecht, aldus Rechtbank Noord-Holland. De andere ondernemer kan zich namelijk eenzijdig onttrekken aan de risico’s die aan de kosten zijn verbonden. Daardoor kunnen de doorberekende kosten geen kosten voor gemene rekening zijn. Maar wanneer zijn ze dat wel?
29-09-2014


Huurovereenkomst kinderdagcentrum met koopoptie niet btw-belast

Een eigenaar van een kinderdagcentrum sluit met een overnemer een huurovereenkomst met koopoptie en gaat een borgstellingsovereenkomst met hem aan. Hof Den Haag oordeelt dat er sprake is van de overgang van een algemeenheid van goederen. Volgens de huurovereenkomst wordt de exploitatie tegen een periodieke vergoeding overgedragen en is het waarschijnlijk dat de exploitatie definitief wordt overgenomen tegen een vastgestelde vergoeding. Bovendien gebruikt de overnemer de inventaris voor de exploitatie en is hij dus verantwoordelijk hiervoor. De eigenaar is hierdoor geen btw verschuldigd voor de overname.
29-09-2014


Gelegenheid geven tot sportbeoefening: 6% btw

Gelegenheid geven tot sportbeoefening is belast met 6% btw. Er is veel discussie geweest met de Belastingdienst over de vraag wanneer hiervan sprake is. Naar aanleiding van de daaruit volgende rechtspraak is deze post (Tabel 1 b 3) inhoudelijk gewijzigd. Zo is de eis vervallen dat een gereserveerde ruimte begint en eindigt op of in een sportaccommodatie. Verder is de omschrijving van ‘actieve sportbeoefening’ aangepast, waardoor ook denksporten en onder meer zumba en streetdance onder het 6%-tarief vallen. Dit staat in een lijvig besluit over Tabel 1 Wet OB waarin ook andere posten zijn gewijzigd.
29-09-2014


Indeplaatsstelling curator leidt niet tot btw-aftrek

Een tandartspraktijk is failliet verklaard en een curator wordt belast met de vereffening van de boedel. De tandartspraktijk claimt teruggaaf van de btw op de kosten van de curator voor de afwikkeling van het faillissement. Hij is namelijk bij zijn benoeming van rechtswege in de plaats getreden van de rechten en plichten van de failliete praktijk. Die vlieger gaat hier niet op, oordeelt Hof Amsterdam. De belaste activiteiten van de curator kunnen door de indeplaatsstelling niet aan de tandartspraktijk worden toegerekend. De tandartspraktijk verrichtte alleen vrijgestelde handelingen en had – en heeft – daardoor geen recht op btw-aftrek.
15-09-2014


U heeft nog twee weken om de buitenlandse btw over 2013 voor uw cliënten terug te vragen via de Belastingdienst. Het betreft de buitenlandse btw die btw-ondernemers in rekening gebracht hebben gekregen door ondernemers in een ander EU-land. U logt daarvoor in op een speciale website. Zodra het teruggaafverzoek is ingediend, stuurt de Belastingdienst dit verzoek binnen 15 dagen door naar de belastingdienst van het EU-land waar de btw wordt teruggevraagd. Duurt dit langer, dan maakt uw cliënt mogelijk aanspraak op coulancerente. De teruggaafverzoeken moeten uiterlijk op 30 september 2014 worden ingediend. Uitstel is niet mogelijk.
15-09-2014


Levering appartementsrecht aan BV belast met btw

Een DGA koopt in privé grond met daarop een in aanbouw zijnde woning. Daarbij is btw in rekening gebracht. Nadat de woning is afgebouwd, neemt zij deze in gebruik voor privédoeleinden. Enkele maanden later laat de DGA zich registreren als btw-ondernemer. Daarna wordt de woning gesplitst in twee appartementsrechten, waarvan de DGA er een met btw verkoopt aan haar BV. De BV brengt deze btw in aftrek. De DGA heeft deze btw niet afgedragen en zij heeft ook geen btw op de aankoop en bouw in aftrek gebracht. Hoewel zij geen btw-ondernemer is, is zij de aan haar BV in rekening gebrachte btw wel verschuldigd op grond van artikel 37 Wet OB, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden.
15-09-2014


Het is nog steeds onduidelijk welke gevolgen de uitspraak van het EU-Hof van Justitie in de Bridport and West Dorset Golf Club-zaak (C-495/12) heeft voor de sportvrijstelling. Het EU-Hof oordeelde dat de vrijstelling voor nauw met sport samenhangende diensten door niet-winstbeogende instellingen geldt voor zowel leden als niet-leden. In Nederland geldt de sportvrijstelling alleen voor deze diensten aan leden. Toch zal de aanpassing van deze vrijstelling zich niet beperken tot slechts het schrappen van de woorden ‘aan de leden’ in de Nederlandse bepaling. Dat antwoordt staatssecretaris Wiebes op nieuwe Kamervragen over de wijziging van de sportvrijstelling.
15-09-2014


Sinds 1 december 2013 betaalt de Belastingdienst belastingteruggaven en toeslagen alleen nog uit op een bankrekening die op naam staat van de rechthebbende. Dit leidt tot hoge administratiekosten bij het bedrijfsleven, vooral bij uitbetaling aan een gelieerde vennootschap of bij rechtstreekse betaling aan een fiscaal vertegenwoordiger. Dat is ongewenst, vindt de staatssecretaris. Daarom vervalt per 1 januari 2015 de tenaamstellingsverplichting voor de btw-teruggaaf. Tot die tijd keurt de staatssecretaris goed dat de btw-teruggaaf wordt uitbetaald op een ander bankrekeningnummer dan dat van de ondernemer zelf. Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden.
15-09-2014


Afnemer failliet maar geen btw-teruggaaf

Een ondernemer heeft een vordering op een afnemer. Hij sluit met deze afnemer een betalingsregeling. Daarbij brengt hij ten onrechte btw in rekening op de deelbetalingen van de aflossingen. Hij draagt deze btw niet af. Omdat gefactureerde btw moet worden afgedragen volgt er een naheffingsaanslag. Inmiddels is de afnemer failliet gegaan. De ondernemer wenst daarom de naheffingsaanslag te verrekenen met het recht op teruggaaf. De failliete afnemer zal de btw immers niet meer betalen. Die vlieger gaat niet op, oordeelt Hof Den Bosch. De teruggaafmogelijkheid is alleen bedoeld voor btw op leveringen en diensten en niet voor ten onrechte gefactureerde btw.
01-09-2014


Een handelaar in mobiele telefoons brengt de voorbelasting op een levering aangekochte telefoons in aftrek. Omdat de naam van de leverancier onvolledig op de factuur is vermeld, weigert de inspecteur de aftrek. De factuur voldoet immers niet aan de vormvereisten. De Hoge Raad besliste vorig jaar dat de aftrek is toegestaan als de leverancier ondanks de tekortkoming toch kan worden geïdentificeerd en getraceerd. Verwijzingshof Arnhem-Leeuwarden heeft nu beslist dat hiervan sprake is.
01-09-2014


Is er sprake van verhuur van een onroerende zaak of wordt er gelegenheid geboden tot sportbeoefening? Het antwoord op die vraag is van cruciaal belang voor de btw-afhandeling. In het eerste geval is de sportvrijstelling van toepassing. In het tweede geval moet 6% btw in rekening worden gebracht, maar heeft de sportvereniging ook btw-aftrek. Om die aftrek veilig te stellen worden er allerlei constructies bedacht. De Belastingdienst treedt hiertegen steeds op met het wapen van ‘misbruik van recht’. Omdat er aan deze voortdurende strijd een einde moet komen, zijn er Kamervragen gesteld. Die zijn nu beantwoord, maar is daarmee de onrust weggenomen?
01-09-2014


Laag btw-tarief in de bouw verlengd

Er is goed nieuws voor bouwondernemingen. Zij kunnen waarschijnlijk langer gebruikmaken van het verlaagde btw-tarief op de arbeidskosten bij de renovatie en het herstel van woningen. Deze tariefsverlaging voor woningen ouder dan twee jaar wordt namelijk verder verlengd tot 1 juli 2015. Dit geldt eveneens voor de aanleg en het onderhoud van de tuinen bij die woningen, óók als deze niet worden uitgevoerd door een hovenier. Het voornemen is een van de uitkomsten van het begrotingsoverleg 2015 en wordt opgenomen in de Belastingplannen 2015.
01-09-2014


Btw-ondernemers die in 2013 buitenlandse btw in rekening gebracht hebben gekregen door ondernemers in een ander EU-land, kunnen die btw terugvragen via de Belastingdienst. U, of uw cliënt, logt daarvoor in op een speciale website. Zodra het teruggaafverzoek is ingediend, stuurt de Belastingdienst dit verzoek binnen 15 dagen door naar de belastingdienst van het EU-land waar de btw wordt teruggevraagd. Duurt dit langer, dan maakt uw cliënt mogelijk aanspraak op coulancerente. De teruggaafverzoeken moeten uiterlijk op 30 september 2014 worden ingediend. Uitstel is niet mogelijk. Maar waarom hiermee wachten tot het eind van de maand?
01-09-2014


Het begrip ‘reiziger’ kan voor de reisbureauregeling ook betrekking hebben op andere klanten dan de persoon die gebruikmaakt van de gekochte reis. Dat is wat het EU-Hof van Justitie eind september 2013 besliste. Deze interpretatie van het begrip ‘reiziger’ is ruimer dan de Nederlandse uitleg, waarbij de ‘reiziger’ alleen de eindklant kan zijn. De reisbureauregeling is daardoor in Nederland alleen van toepassing op reisbureaus die op eigen naam reishandelingen verkopen aan de eindconsument. Hierdoor vallen touroperators en tussenpersonen (die niet op eigen naam opereren maar namens de touroperators) niet onder deze regeling. Dankzij een overgangsregeling in een nieuw besluit blijft dit voorlopig nog zo onder voorwaarden.
18-08-2014


Een vof verhuurt elf garageboxen aan particulieren. Zij brengt daarvoor geen btw in rekening omdat de verhuur van onroerende zaken is vrijgesteld van btw. Ook de uitzondering voor de verhuur van parkeerruimten is hier volgens haar niet van toepassing, omdat de garageboxen worden gebruikt als bergruimte. De boxen zijn daardoor geen parkeerruimten maar multifunctionele ruimten. Garageboxen zijn primair bestemd voor het stallen van voertuigen en vallen daarom onder het ruime begrip ‘parkeerruimte’, aldus Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De verhuur is belast met btw. Dat de boxen steeds vaker voor andere doeleinden worden gebruikt, maakt dat niet anders.
18-08-2014


Het beleid over de toepassing van de margeregeling is geactualiseerd. Zo is herziening van de keuze om de margeregeling al dan niet toe te passen onder voorwaarden versoepeld. Daarnaast is de verrekeningsmogelijkheid van negatieve marges per tijdvak ook van toepassing als de koper en verkoper beiden de globalisatieregeling toepassen bij bedrijfsbeëindiging en uittreding of beëindiging van een fiscale eenheid. Tot slot noemen we dat de wederverkoper die de margeregeling toepast op de factuur moet aangeven welke bijzondere regeling van toepassing is.
18-08-2014


Een fiscale eenheid exploiteert en handelt in onroerende zaken. Zij neemt op 12 december 2007 een onderneming over met toepassing van artikel 31 Wet OB (nu: artikel 37d Wet OB). Tot het overgenomen ondernemingsvermogen behoort een gebouw waarvan de herzieningstermijn nog niet is verstreken. De vorige eigenaar heeft in 2003 bij aanschaf alle btw in aftrek gebracht en het gebouw tot 1 januari 2007 voor belaste prestaties gebruikt. Daarna is het gebouw vrijgesteld verhuurd. De fiscale eenheid is dan de herzienings-btw over het hele jaar 2007 verschuldigd, aldus de Hoge Raad. Een tijdsevenredige herziening is niet mogelijk.
18-08-2014


Een zelfstandige docent die vanuit zijn BV onderwijs verzorgt, kan zich in het docentenregister van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) inschrijven. Dit is niet nodig als deze docent voor een onderwijsinstelling wettelijk erkend onderwijs verzorgt. Dit staat in een nieuwe besluit over de onderwijsvrijstelling. Hierin staat ook een nieuwe regeling voor taalonderwijs. Beroepsgericht taalonderwijs is vrijgesteld, mits ingeschreven in het CRKBO. Algemeen vormend taalonderwijs is zonder meer vrijgesteld. Ook is de regeling voor praktijkonderwijs voor eigen personeel (al dan niet via een samenwerkingsverband) vernieuwd.
18-08-2014


Een BV houdt zich bezig met de uitgifte en verkoop van kortingskaarten voor onder meer restaurants, bioscopen en sauna’s aan particulieren. Deze bedrijven sluiten daartoe een overeenkomst met de BV. De BV en de bedrijven betalen geen vergoeding aan elkaar. De BV past bij de verkoop de btw-vrijstelling voor cadeaubonnen toe. Dat is onjuist, aldus het EU-Hof van Justitie. De verkoop is geen handeling inzake ‘andere waardepapieren’ omdat de kaart geen nominale waarde heeft. De kaart is bij de aangesloten bedrijven niet inwisselbaar voor geld of een product. Omdat de kortingskaart geen betaalinstrument is, is ook geen sprake van een handeling inzake ‘andere handelspapieren’.
21-07-2014


Verhuur opslagruimten vrijgesteld van btw

Een BV verhuurt bewaakte opslagruimten aan ondernemers en particulieren. De opslagruimten bevinden zich in een eigen pand en in een belast gehuurd pand. De huurders mogen tevens gratis gebruikmaken van een bestelbus of aanhangwagen. De BV draagt btw af over alle omzet uit de verhuur. Zij brengt de btw op het gehuurde pand en alle andere voorbelasting in vooraftrek. Ten onrechte, oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De verhuur kwalificeert als vrijgestelde verhuur van onroerende zaken. Het bewaken van de opslagruimten en het gratis gebruik van de bestelbus en aanhangwagen zijn louter bijkomende diensten om de hoofddienst aantrekkelijk te maken.
21-07-2014


Ondernemers die niet onder het horizontaal toezicht vallen krijgen vaker met boekenonderzoeken te maken. Dit kondigt staatssecretaris Wiebes aan in een brief aan de Tweede Kamer. Daarnaast wordt de controle op btw-teruggaafverzoeken in het mkb aangescherpt. De controle richt zich met name op de behandeling van teruggaafverzoeken door bedrijven en de behandeling van de aangiften met aftrek van voorbelasting zonder dat er omzet is. Ook wordt er een vergelijking gemaakt tussen de omzetschuld van de winstaangifte en de werkelijk afgedragen btw.
21-07-2014


Zelfstandigen en maatschappen zijn vanaf 13 juni 2014 vrijgesteld van btw voor alle BIG-werkzaamheden voor ziekenhuizen, die naar hun aard een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel vormen van de vrijgestelde medische zorg die ziekenhuizen patiënten bieden. Dit staat in een brief van staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer. Voorwaarde: er mag geen sprake zijn van een uitleenovereenkomst of een dienstbetrekking bij het ziekenhuis van degene die de diensten verricht. Evenmin mag er een juridische band zijn tussen de maatschap en, of de maten of werknemers van de maatschap waaruit toch een ondergeschikte positie bestaat tegenover het ziekenhuis ten aanzien van arbeids- of bezoldigingsvoorwaarden.
21-07-2014


De werkzaamheden die maten van een maatschap van operatieassistenten en anesthesiemedewerkers voor ziekenhuizen verrichten, zijn vrijgesteld van btw. Dit geldt ook als zelfstandig werkende verpleegkundigen deze werkzaamheden verrichten. De werkzaamheden zijn diensten voor de gezondheidskundige verzorging van de mens en er is geen sprake van uitlening van personeel of terbeschikkingstelling van arbeid. Dit oordeelt de Hoge Raad in twee recente uitspraken. Dat de maten/zelfstandigen de instructies van ziekenhuizen/anesthesiologen moeten opvolgen, doet daar niet aan af. Dat geldt ook voor het ontbreken van de (eind)aansprakelijkheid voor eventuele schade.
21-07-2014


De vrijgevestigde medisch specialist verliest per 1 januari 2015 zijn zelfstandig declaratierecht. Hierdoor eindigt voor hem volgens de staatssecretaris ook het fiscaal ondernemerschap. Ziekenhuizen en specialisten kunnen echter blijven kiezen voor het vrije beroep. Een van de samenwerkingsmodellen die daarvoor zijn ontwikkeld, betreft het model waarbij de specialist zich kan verenigen in een maatschap die vervolgens een samenwerkingsovereenkomst sluit met de ziekenhuizen. De maten zijn geen btw-ondernemer indien en voor zover zij hun BIG-geregistreerde gezondheidskundige diensten inbrengen in de maatschap. De diensten van de maatschap zijn onder voorwaarden vrijgesteld.
16-06-2014


Een maatschap tussen echtgenoten bouwt een woning. Vervolgens verhuurt zij tegen vergoeding en belast een werkkamer in de kelder van de woning aan de BV waarvan één van de echtgenoten de DGA is. De werkkamer beschikt niet over sanitaire voorzieningen of een keuken en is alleen bereikbaar via de voordeur en de hal van de woning. De maatschap trekt de btw op de bouwkosten af in haar btw-aangifte. Terecht, oordeelt de Hoge Raad. De verhuur vormt een economische activiteit in de zin van artikel 9, lid 1 btw-richtlijn. De naheffingsaanslag moet worden vernietigd.
16-06-2014


Een operatieassistent verricht als zzp’er diensten voor ziekenhuizen en andere medische centra; hij assisteert chirurgen bij het uitvoeren van operaties. Volgens de operatieassistent is de medische vrijstelling van toepassing op zijn diensten. De inspecteur vindt echter dat er sprake is van uitlening van personeel of een daarmee gelijk te stellen dienst. Hof Den Haag oordeelt dat de btw-vrijstelling op zijn werkzaamheden van toepassing is. Zijn werkzaamheden binnen het operatieteam dragen wat betreft inhoud, aard en deskundigheid wezenlijk bij aan het (slagen van) de operatie. Van uitlening van personeel of een daarmee vergelijkbare dienst is geen sprake.
16-06-2014


Een vrouw koopt samen met haar man een boerderij. Zij laten deze verbouwen tot woning en kantoor. De vrouw gebruikt 25% van de boerderij als kantoor voor haar adviesbureau. Zij heeft alle btw op de verbouwingskosten van de boerderij in aftrek gebracht. Verwijzingshof Den Haag oordeelt dat voor de btw de woning en het kantoor als twee zelfstandige onroerende zaken moeten worden aangemerkt. De inspecteur heeft aannemelijk gemaakt dat de vrouw de woning niet heeft gebruikt voor zakelijk doeleinden. Daarom is de afgetrokken btw op dit deel van de boerderij terecht nageheven.
16-06-2014


Een tennisvereniging huurt een sportcomplex van de gemeente tegen een symbolische vergoeding van € 45,38 per jaar. Zij is vrijgesteld van btw. Er wordt een stichting opgericht vanwege groot onderhoud van het sportcomplex. Deze stichting huurt het complex voortaan van de gemeente en stelt het ter beschikking aan de tennisvereniging voor € 40.000, verhoogd met 6% btw. De stichting betaalt de onderhoudskosten en trekt vervolgens de btw af. Deze btw-constructie is slechts opgezet om een belastingvoordeel te behalen, aldus Rechtbank Noord-Holland. De inspecteur heeft terecht gesteld dat er sprake is van misbruik van recht.
16-06-2014


Bestuurder aansprakelijk voor niet-betaalde btw

Een bestuurder van een BV is via deze BV tevens bestuurder van A BV. A BV houdt zich bezig met financial leasing van transportmiddelen aan andere leasebedrijven. In 2008 en 2009 zet zij de leaseovereenkomsten om naar operational lease en verkoopt daarbij de transportmiddelen aan de leasebedrijven. Bij een FIOD-onderzoek blijkt dat bepaalde facturen van transacties alleen in de administratie van A BV voorkomen. Er worden naheffingsaanslagen opgelegd die A BV niet betaalt. De bestuurder is hiervoor terecht aansprakelijk gesteld, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden. De Ontvanger heeft voldoende aangetoond dat A BV valse facturen in haar administratie heeft.
02-06-2014


De Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG) en de Belastingdienst voeren al ruim 15 maanden overleg over een vaststellingovereenkomst in het kader van een proefprocedure. Deze procedure betreft de sinds 1 januari 2013 vervallen medische vrijstelling voor de niet-reguliere gezondheidskundige zorg door BIG-geregistreerde artsen. Het overleg spitst zich toe op de vraag óf en zo ja welke rechtsvraag aan de rechter kan worden voorgelegd om zoveel mogelijk duidelijkheid te verkrijgen over de btw-positie van artsen die lid zijn van de AVIG. Aansluiting bij een eventuele proefprocedure vindt plaats via ondertekening van een vaststellingsovereenkomst.
02-06-2014


Een advocaat verleent rechtsbijstand aan rechtzoekenden in het kader van de Wet op de rechtsbijstand. Hij ontvangt voor deze zogenoemde ‘toevoegingszaken’ bijdragen van de Raad voor de rechtsbijstand. Volgens de Hoge Raad vormen deze bijdragen een tegenprestatie voor het verlenen van rechtsbijstand en zijn het daarom met btw belaste vergoedingen. Daar doet niet aan af dat de bijdragen niet worden betaald door de rechtzoekenden aan wie de diensten worden verricht. Dat geldt ook voor het feit dat de bijdragen die de rechtzoekenden wel zelf aan de advocaat betalen, gegrond zijn op een wettelijk voorschrift.
02-06-2014


Een stichting houdt zich bezig met het organiseren en inkopen van middelen en diensten voor de eerstelijnsgezondheidszorg. Zij sluit een overeenkomst voor ketenzorg met een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars. Naast zorgdiensten verricht zij ook administratieve werkzaamheden, die anders de zorgverzekeraar of de zorgverleners zouden uitvoeren. Een deel (overheadkosten) van de totale vergoeding heeft hierop betrekking. De administratieve werkzaamheden zijn een belastbare dienst aan de zorgverzekeraar. Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de vergoeding voor overheadkosten is belast tegen 21% btw. De medische vrijstelling is hierop niet van toepassing.
02-06-2014


Een DGA verhuurt een woon-werkpand aan zijn BV. Hij en de BV kiezen voor belaste verhuur en nemen dit op in de huurovereenkomst. Die wordt echter niet geëffectueerd. Er wordt ook geen optieverzoek belaste verhuur ingediend bij de Belastingdienst. De verhuur is dan vrijgesteld van btw en de DGA heeft geen aftrekrecht, aldus Rechtbank Gelderland. De inspecteur heeft terecht een naheffingsaanslag opgelegd, maar deze moet in dit geval wel worden gehalveerd. De DGA is op grond van huwelijkse voorwaarden namelijk slechts voor 50% eigenaar is van het woon-werkpand.
02-06-2014


Btw-ondernemerschap voor lokale energiecoöperaties

Lokale energiecoöperaties zijn btw-ondernemer als zij duurzame energie opwekken en deze tegen vergoeding leveren aan derden, zoals energieleveranciers. Over de vergoeding voor de geleverde energie zijn zij btw verschuldigd. Als de energie om niet aan de energieleverancier wordt geleverd en door hen om niet wordt doorgeleverd aan de leden van de coöperatie, dan kan er toch sprake zijn van btw-ondernemerschap. De tegenprestatie kan immers uit iets anders (de levering van stroom) bestaan dan een vergoeding in geld. Levert de coöperatie uitsluitend om niet, dan is er geen sprake van btw-ondernemerschap. Dit antwoordt minister Kamp op Kamervragen hierover.
19-05-2014


Een Franse zorginstelling ontvangt van haar verzekeraar een ‘zorgforfait’. Het forfait is bedoeld voor de diensten die aan de bewoners worden verricht. Welke diensten dat zijn, is vooraf niet bepaald. De zorginstelling gaat er vanuit dat het ‘zorgforfait’ niet onderworpen is aan btw-heffing. Dat uitgangspunt is onjuist, aldus het EU-hof van Justitie. Er is voldoende rechtstreeks verband tussen de betaling van het forfait en de diensten die de zorginstelling aan haar bewoners verricht. Deze diensten zijn dan belast, tenzij een specifieke vrijstelling van toepassing is.
19-05-2014


Door bank doorbelaste btw op advieskosten niet aftrekbaar

Een vof komt in financiële problemen. Haar bank stelt een reddings- en herfinancieringsplan op. Daarbij maakt zij gebruik van de diensten van een extern advieskantoor. De aan de bank in rekening gebrachte btw berekent zij door aan de vof, die deze btw in aftrek brengt. Ten onrechte, oordeelt Rechtbank Den Haag. Er is sprake van twee afzonderlijke diensten: de adviesdienst van het advieskantoor aan de bank en de vrijgestelde kredietbemiddelingsdienst van de bank aan de vof. De externe adviesdienst gaat op in deze dienst en is dus vrijgesteld. De bank heeft de btw ten onrechte aan de BV in rekening gebracht, waardoor de btw niet aftrekbaar is.
19-05-2014


Een handelaar past het 6% btw-tarief toe op zonnebrandoliën, fluorhoudende tandpasta’s, jeukstillende middelen bij insectenbeten en antimuggenmiddelen. Hij meent dat deze producten kunnen worden aangemerkt als geneesmiddelen. De tandpasta en de zonnebrandbrandoliën door hun aandieningswijze en de andere middelen door hun werking. De eerstgenoemde middelen voldoen niet aan het aanprijzingscriterium, oordeelt Rechtbank Noord-Holland. Niet elke gezondheid gerelateerde aanprijzing is een geneeskundige aanprijzing. De handelaar maakt ook niet aannemelijk dat de andere middelen door hun werking een geneesmiddel kunnen zijn.
19-05-2014


Geen btw-aftrek bij gratis terbeschikkingstelling sportaccommodaties

Een gemeente stelt enkele sportaccommodaties tegen vergoeding ter beschikking aan scholen in het voortgezet onderwijs. Daarnaast stelt zij gratis sportaccommodaties ter beschikking aan scholen in het primair onderwijs. Zij trekt de btw af op de kosten voor alle ter beschikking gestelde accommodaties. De gemeente vindt namelijk dat de ter beschikkingstelling (tbs) tegen vergoeding en de tbs om niet samen één economische activiteit vormen. Dat is onjuist, aldus Rechtbank Gelderland; het zijn twee afzonderlijke activiteiten. De inspecteur stond terecht alleen de btw-aftrek toe op de kosten voor de tbs tegen vergoeding.
19-05-2014


Een stichting verricht btw-vrijgestelde onderwijsprestaties voor andere onderwijsinstellingen. Sinds 1 januari 2009 kan zij geen gebruik meer maken van de koepelvrijstelling. Daarom berekent zij de kosten door op basis van een kostenverdelingsovereenkomst. Zij meent geen btw verschuldigd te zijn, omdat de bedragen een verrekening zijn van rechtstreeks voor gemene rekening gemaakte kosten. Daarvan is hier geen sprake, aldus de Hoge Raad. De kosten voor meerdere ondernemers moeten dan door één van hen worden betaald en vervolgens volgens een vooraf vaststaande verdeelsleutel over hen worden omgeslagen. Daarbij gaat het risico van die kosten alle ondernemers volgens de overeengekomen verdeelsleutel aan.
02-05-2014


Een BV heeft de voorbelasting op de beveiliging van de woning van de DGA, op de kosten van de privéauto’s van de DGA en zijn zoon en de aanschaf van een digitale camera in aftrek gebracht. De inspecteur heeft de aftrek terecht geweigerd, aldus Verwijzingshof Amsterdam. De BV heeft niet aannemelijk gemaakt dat de uitgaven voor haar zakelijk waren. De enkele stelling dat de uitgaven zijn gedaan in het kader van zakelijke bezigheden is daarvoor onvoldoende.
02-05-2014


Een stichting exploiteert sinds 2001 een nieuwe onroerende zaak. Zij verhuurt dit een dagdeel per week aan een kerk en brengt daarbij btw in rekening. De inspecteur stelt dat sprake is van vrijgestelde verhuur, waardoor de stichting bij ingebruikname van de onroerende zaak in 2001 integratieheffing had moeten betalen en legt een naheffingsaanslag op. Ten onrechte, aldus de Hoge Raad. Het is niet uitgesloten dat de stichting naast de verhuur ook aanvullende diensten verleent, waardoor de verhuur niet is vrijgesteld. Verwijzingshof Arnhem-Leeuwarden moet dit nu uitzoeken.
02-05-2014


Hanteren mixpercentage door tuincentrum niet toegestaan

Een exploitant van een tuincentrum heeft in zijn assortiment zowel goederen die onder het algemeen tarief vallen als goederen die onder het 6%-tarief vallen. Hij berekent de verschuldigde btw aan de hand van een mixpercentage. Dat is niet toegestaan, oordeelt Rechtbank Noord-Holland. De exploitant moet de btw berekenen aan de hand van het aanwezige kassasysteem en de uitkomsten van de omzetsplitsing bij zusterbedrijven en andere vergelijkbare bedrijven. De naheffingsaanslagen zijn terecht opgelegd.
02-05-2014


Een BV laat het woondeel van een boerderij verbouwen tot kantoorruimte en de stal tot woonruimte. Zij stelt dat de verbouwing heeft geleid tot duurzame aanpassingen die één investeringsgoed vormen, dat geheel als bedrijfsvermogen kwalificeert. De BV claimt daarom aftrek van alle voorbelasting. Ten onrechte, aldus Verwijzingshof Amsterdam. Op basis van de uitgereikte facturen kan niet worden vastgesteld of één of meerdere investeringsgoederen tot stand zijn gekomen. Nu partijen het gemeenschappelijke standpunt innemen dat 20% van de ruimte voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt, moet de aftrek worden vastgesteld op 20% van de voorbelasting.
02-05-2014


Een Duitse belastingadviseur houdt 60% van de aandelen in een vennootschap. Hij neemt een deel van het klantenbestand over als de vennootschap wordt ontbonden en richt een nieuwe vennootschap op. Hij stelt het klantenbestand om niet ter beschikking aan deze vennootschap. De Duitse fiscus legt een naheffingsaanslag op aan de oude vennootschap vanwege de overdracht van het klantenbestand aan de belastingadviseur. De oude vennootschap reikt daarop een factuur met btw uit aan de belastingadviseur. Hij trekt de btw af. De Duitse fiscus heeft dit terecht geweigerd, aldus het EU-Hof van Justitie. De gratis terbeschikkingstelling van het klantenbestand kwalificeert niet als economische activiteit.
18-04-2014


Overname caravanonderneming wel overgang van een onderneming

Een BV repareert en handelt in (gebruikte) caravans. Zij neemt eind januari 2007 een caravanonderneming over. Beide passen de margeregeling toe. Op het overnametijdstip bedraagt de negatieve jaarmarge over 2007 van de overgenomen onderneming € 26.900. Deze teruggaaf gaat over op de BV, omdat er sprake is van een overgang van een onderneming, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden. Het hof baseert dit oordeel onder meer op het feit dat na de overdracht nog caravans uit de laatste voorraad zijn uitgeleverd, de huur van het bedrijfspand nog niet was beëindigd op het overgangstijdstip en op de website een link is opgenomen naar de nieuwe eigenaar.
18-04-2014


Enkel voortzetten assurantiediensten geen overdracht van een onderneming

Een belangenvereniging fuseerde met twee assurantietussenpersonen. Zij hebben per 1 januari 1987 hun assurantieportefeuilles onder voorbehoud van eigendom ingebracht in een vof. De vof verricht de assurantiediensten aan de leden van de belangenvereniging en draagt 40% van haar provisieontvangsten af aan de vereniging. Deze provisie kan alleen een vergoeding zijn voor de in 1987 overgedragen onderneming, voor zover sprake is van een overdracht of overgang van lichamelijke en/of onlichamelijke zaken, als daarmee een autonome economische activiteit kan worden voortgezet. Het enkel voortzetten van de assurantiediensten is daarvoor onvoldoende, aldus de Hoge Raad. De btw-naheffing is terecht.
18-04-2014


Een DGA, zijn BV en twee andere BV’s vormen sinds 1 november 2005 een fiscale eenheid voor de btw. De inspecteur stelt dit bij beschikking vast op 21 oktober 2005. De DGA en de BV’s maken hiertegen bezwaar. Op 14 februari 2006 wordt de BV failliet verklaard. Op 15 juli 2008 beslist de inspecteur op het bezwaar. Daarbij beperkt hij de fiscale eenheid per 1 november 2005 tot de DGA en zijn BV, maar laat de beschikking verder in stand. Dat is toegestaan, aldus de Hoge Raad. De inspecteur hoeft geen nieuwe beschikking af te geven en ook geen nieuwe ingangsdatum vast te stellen.
18-04-2014


Een BV wil grond met opstallen kopen om er een appartementencomplex op te laten bouwen, zodra daarvoor een vergunning is verleend. Op verzoek van de gemeente worden de opstallen in 2004 gesloopt. Op 14 augustus 2007 wordt de grond geleverd. De BV en de inspecteur zijn het er over eens dat de BV overdrachtsbelasting moet betalen en geen btw, omdat er nog geen bouwvergunning is verleend. Er kan dan nog geen sprake zijn van een bouwterrein. Op diezelfde datum levert de BV een appartementsrecht aan een andere BV, opnieuw zonder btw. Dan blijkt dat de bouwvergunning al in 2006 is afgegeven. De naheffingsaanslag btw is terecht opgelegd, aldus Rechtbank Gelderland.
07-04-2014


Veel bouw- en klusbedrijven passen het verlaagde btw-tarief niet toe bij verbouwing of herstel van woningen ouder dan 2 jaar. Dit blijkt uit een onderzoek dat de belangenorganisatie van de Verenigingen van Eigenenaren (VvE) heeft gedaan. Het verlaagde tarief blijkt vooral niet te worden toegepast bij onderhoudscontracten. Hierdoor betalen huiseigenaren te veel voor deze werkzaamheden aan hun woning. Daarnaast passen ook hoveniers het 6%-tarief vaak niet toe. Het verlaagde tarief voor renovatie en herstel van woningen ouder dan 2 jaar, kan onder voorwaarden nog worden toegepast tot en met 31 december 2014.
07-04-2014


Aandelenoverdracht is vrijgestelde economische activiteit; geen btw-aftrek

Een BV verkoopt een minderheidsbelang (30%) in een deelneming. Daarvoor zijn met btw belaste adviesdiensten verricht. De BV brengt deze btw in vooraftrek. Dat kan niet voor zover de btw betrekking heeft op de aandelenoverdracht, aldus de Hoge Raad. Net als het EU-Hof oordeelt de Hoge Raad dat dit een vrijgestelde economische activiteit is. De btw kan wel in aftrek worden gebracht voor zover deze toe te rekenen is aan het uittreden uit het bestuur van de deelneming en het beëindigen van de belaste managementwerkzaamheden voor de verkochte deelneming. Hof Amsterdam moet uitzoeken of dit hier aan de orde is.
07-04-2014


Vanaf 1 januari 2014 btw-tarief op isolatiematerialen 21%

Het verlaagde btw-tarief is sinds 1 januari 2014 niet meer van toepassing op materialen die worden gebruikt voor het aanbrengen van op energiebesparing gericht isolatiemateriaal aan woningen ouder dan 2 jaar. Wel kan het 6%-tarief nog worden toegepast op de arbeidscomponent. Dit tarief geldt vanaf 1 januari 2014 ook voor de arbeidscomponent van het plaatsen van ‘energiebesparend’ glas. Tot en met 2013 gold voor deze arbeidscomponent nog het algemene tarief van 21%. Dit laat de staatssecretaris weten in een reactie op vragen hierover van de Stichting Belangenbehartiging Vloerisolatie Nederland.
07-04-2014


Rechtbank Gelderland wijst alle vier proefprocedures af tegen de’ btw-correctie’ wegens privégebruik van de auto van de zaak over 2011. Er moet wel een onderscheid worden gemaakt tussen de ‘btw-correctie’ bij terbeschikkingstelling van een auto die tot het bedrijfsvermogen behoort en bij terbeschikkingstelling van een lease- of huurauto. De ‘btw-correctie’ is in het eerste geval een heffing over het privégebruik (een fictieve dienst) en in het tweede geval een beperking van de btw-aftrek tot de btw op de lease (huur)termijnen voor zover die toerekenbaar is aan de zakelijke kilometers. De rechtbank beantwoordt verder zowel vragen over de ‘btw-correctie’ privégebruik auto over de periode vóór als na 1 juli 2011.
07-04-2014


Aftrek voorbelasting wordt herzien zodra prestatie niet plaatsvindt

Een Bulgaarse vennootschap koopt 10.000 ton tarwe. De leverancier eist dat de factuur met btw vooruit wordt betaald. De Bulgaarse vennootschap betaalt de factuur en trekt de voorbelasting af. De leverancier draagt de btw echter niet af en de levering vindt uiteindelijk niet plaats. Op dat moment moet de btw-aftrek worden terugbetaald aan de fiscus. Het feit dat de leverancier de btw nog steeds moet afdragen en de vooruitbetaling nog niet heeft terugbetaald aan de Bulgaarse vennootschap, doet daar niet aan af, aldus het EU-Hof van Justitie.
24-03-2014


Mogelijk op termijn wijziging btw-tarieven

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de btw-tarieven in heroverweging nemen. Uit een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt namelijk dat het lage btw-tarief niet leidt tot inkomensherverdeling. Bovendien is dit tarief – volgens het CPB – nadelig voor kleinere bedrijven en leidt dit tot verlies van welvaart. Het CPB adviseert om de btw-tarieven gelijk te trekken. De lagere inkomens kunnen daarbij worden ondersteund via onder meer de inkomstenbelasting. Het is nog niet duidelijk óf en wanneer de huidige btw-tarieven worden aangepast.
24-03-2014


Bestuurder aansprakelijk; melding betalingsonmacht geldt voor elke BV in groep

Een bestuurder van een concern is aansprakelijk gesteld voor de niet-betaalde btw van één van de BV’s van het concern, onder meer omdat hij geen melding heeft gemaakt van betalingsonmacht bij deze BV. De bestuurder dacht dat dit niet nodig was, omdat er al melding was gedaan van betalingsonmacht voor de andere BV’s. Dit uitgangspunt is onjuist, aldus Hof Amsterdam. Er moet voor elke BV afzonderlijk tijdig melding worden gemaakt van betalingsonmacht. Daarnaast kan de bestuurder invloed uitoefenen op het aangifte- en betalingsgedrag. Omdat hij niet aannemelijk maakt dat het ontbreken van de melding niet aan hem is te wijten, is hij terecht aansprakelijk gesteld.
24-03-2014


Een suppletieaangifte moet worden ingediend zodra duidelijk wordt dat er te weinig of te veel btw is betaald. Heeft uw cliënt te weinig btw betaald, dan wordt hij belastingrente verschuldigd vanaf de eerste dag na afloop van het kalender- of boekjaar waarop die btw betrekking heeft. Dit kunt u voorkomen door de suppletieaangifte van uw cliënt binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar in te dienen. Er wordt dan namelijk geen belastingrente berekend, mits de suppletie een vrijwillige verbetering is. Bedragen tot € 1.000 mogen worden verrekend in de eerstvolgende btw-aangifte. Daarvoor hoeft dus geen suppletieaangifte te worden gedaan.
24-03-2014


Een bouw-BV sluit met een ander bouwbedrijf een aanneemovereenkomst met een projectontwikkelaar. Een bank verleent hiervoor een krediet aan de projectontwikkelaar. Omdat laatstgenoemde in betalingsproblemen komt, gaan partijen een overeenkomst van achterstelling met elkaar aan. De projectontwikkelaar gaat failliet. De curator verkoopt het bouwproject en betaalt de opbrengst uit aan de bank. Omdat dit in strijd is met de overeenkomst van achterstelling, ontvangt de bouw-BV een schadevergoeding van de bank. Zij vordert vervolgens btw-teruggaaf. Hierbij mag zij de schadevergoeding buiten beschouwing laten, aldus Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
24-03-2014


Behoort verwerving erfpachtrecht tot heffingsmaatstaf btw?

Een BV verwerft in maart 2004 een twintig jaar durend erfpachtrecht op een perceel grond met daarop een kantoorpand in aanbouw. Zij betaalt jaarlijks een erfpachtcanon van € 330.000. De BV trekt in de btw-aangifte over maart 2004 de btw af die zij bij de vestiging van het erfpachtrecht heeft betaald. Zij bouwt vervolgens het kantoorpand af en neemt het in gebruik voor zowel belaste als vrijgestelde activiteiten. In de maatstaf voor de integratieheffing neemt zij de vervallen canon van € 330.000 op. De Hoge Raad acht het echter ook mogelijk dat de gekapitaliseerde waarde van het canon tot de heffingsmaatstaf behoort. Zij heeft daarom hierover prejudiciële vragen gesteld aan het EU-Hof van Justitie.
10-03-2014


Een fiscale eenheid voor de btw exploiteert een sauna. Zij heeft een vergunning voor een seksinrichting. Er moet € 50 entreegeld worden betaald. Daarvoor kan van alle faciliteiten gebruik worden gemaakt. Het hof stelt vast dat de activiteiten meer omvatten dan louter het ter beschikking stellen van onroerende zaak. Er is dus geen sprake van vrijgestelde verhuur. De activiteiten vormen samen één prestatie die bestaat uit het gelegenheid geven tot (seksueel) vermaak. Daarvoor geldt het algemeen btw-tarief. Het beroep in cassatie is onlangs gestrand. De Hoge Raad acht geen rechtsvragen aanwezig die moeten worden beantwoord. Het oordeel van het hof is daarmee definitief.
10-03-2014


Een BV is enig aandeelhouder van een holding BV. Laatstgenoemde BV is enig aandeelhouder in zes BV’s. Daarvan is één BV een opleidingsinstituut tot kapper of hairstylist, de andere vijf BV’s exploiteren een kapsalon. De leerlingen van het instituut zijn werkzaam in de kapsalons. De kapsalons en het opleidingsinstituut behoren tot de fiscale eenheid, aldus Hof Den Haag. Hun activiteiten vormen samen een onderwijsinstelling gericht op het verwerven van kennis en ervaring benodigd voor het uitoefenen van het kappersvak. Zij zijn ook in economische zin verweven. Ook de holding BV kan tot die fiscale eenheid behoren.
10-03-2014


Eerste-uitgiftegesprekken gaan op in verstrekken van medicijnen

Apothekers voeren adviesgesprekken bij de eerste uitgifte van een medicijn. Deze dienst vormt geen zelfstandige prestatie maar gaat op in het verstrekken van medicijnen. Deze prestatie is belast met 6% btw. Deze btw-behandeling ligt vast in een afspraak tussen de brancheorganisatie voor apothekers (KNMP) en de Belastingdienst en blijft gelden totdat de Belastingdienst deze afspraak intrekt. Dat de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) de eerste-uitgiftegesprekken aanmerkt als aparte prestatie en dat de branchegroep van zorgverzekeraars deze prestatie als een vrijgestelde dienst kwalificeert, doet daaraan niet af, aldus het KNMP.
10-03-2014


Een man heeft in 2003 een kantoorpand laten bouwen. Bij de oplevering betaalt hij integratieheffing, omdat het pand vrijgesteld wordt verhuurd. Vanaf augustus 2008 staat het pand leeg tot 1 juli 2011. Via een makelaar wordt het pand voor belaste verhuur aangeboden. De man herziet in de laatste btw-aangifte over 2010 1/10-deel van de betaalde integratieheffing. Dat is mogelijk terecht, aldus Advocaat-Generaal Van Hilten. Leegstand kan een voor de herzieningsregels relevante wijziging zijn. Als er in het herzieningsjaar geen werkelijk gebruik is, kan het (bewezen) voorgenomen gebruik bepalend zijn voor de btw-aftrek. De A-G adviseert de Hoge Raad om dit voor te leggen aan het EU-Hof van Justitie.


Zonnepaneeleigenaar ook btw verschuldigd over zonne-energie die hij zelf verbruikt

Zonnepaneeleigenaren zijn btw-ondernemer als zij regelmatig en tegen vergoeding stroom leveren aan het energiebedrijf. Dit houdt in dat ook btw is verschuldigd over zonne-energie die de eigenaar zélf direct verbruikt – en dus niet alleen over de teruggeleverde energie. Van een vergoeding is sprake als de eigenaar/exploitant een bedrag ontvangt voor de levering van stroom aan het energiebedrijf. Het maakt daarbij geen verschil of de eigenaar/exploitant beschikt over een zogenoemde ‘slimme meter’ of een analoge meter en of het energiebedrijf de vergoeding via de salderingsmethode betaalt aan de eigenaar.
24-02-2014


Binnenkort doet Rechtbank Gelderland uitspraak op de eerste vier proefprocedures over de berekening van de btw-correctie privégebruik auto van de zaak in 2011. De uitkomst is bepalend voor de afhandeling van de ruim 300.000 bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de berekeningswijze van de btw-aftrek in 2011. De mondelinge behandeling van de proefprocedures vond plaats op 23 januari 2014. De rechtbank heeft aangegeven ernaar te streven om binnen 6 weken uitspraak te doen in alle vier proefprocedurezaken.
24-02-2014


Het kan zinvol zijn om de aangehouden bezwaarschriften tegen de btw-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak in de periode 2008 tot en met 2010 namens uw cliënt nader te motiveren. Daarbij maakt u gebruik van een goedkeuring van de staatssecretaris. Die goedkeuring staat namelijk toe dat de correctie mag worden berekend op basis van 27% van de btw op de autokosten. Als dit een lagere correctie is dan de al afgedragen forfaitaire correctie, dan kunt u dit alsnog inbrengen als nadere motivering.
24-02-2014


Een man heeft de btw op de bouw van een woning volledig in aftrek gebracht. Hij heeft de woning altijd als bedrijfsvermogen geëtiketteerd. Hij verzoekt over het tijdvak december 2010 om teruggaaf van btw in de kosten voor de woning. De inspecteur weigert de teruggaaf en legt een naheffingsaanslag op voor het bedrag van de afgetrokken btw in 2010. Ten onrechte, oordeelt Hof Den Haag. De woning is steeds zakelijk geëtiketteerd. Op grond van het Charles en Charles-Tijmens-arrest van het EU-Hof van Justitie heeft de man recht op teruggaaf van voorbelasting voor de kosten van de woning.
24-02-2014


Uitgetreden BV heeft recht op btw-teruggaaf – niet de fiscale eenheid

Een DGA, holding-BV en werk-BV vormen een fiscale eenheid voor de btw. De werk-BV brengt in 2002 en 2003 btw in rekening aan afnemers. Die btw draagt de fiscale eenheid af aan de Belastingdienst. Op 20 juli 2005 verkoopt de holding-BV de aandelen van de werk-BV. In december 2007 en juni 2008 komt vast te staan dat bepaalde afnemers een deel van de btw niet zullen voldoen die de werk-BV in rekening heeft gebracht. De fiscale eenheid dient een verzoek om btw-teruggaaf in. Ten onrechte, aldus de Hoge Raad. Het recht op btw-terugaaf komt alleen de werk-BV toe. Ook als de btw in het verleden door de fiscale eenheid is betaald.
24-02-2014


Btw-verleggingsregeling voor werk onderaannemers

Een BV neemt een opdracht aan tot bouw van een bedrijfshal. Zij maakt daarvoor gebruik van drie onderaannemers. Bij een boekenonderzoek blijkt dat enkele onderaannemers facturen met btw hebben uitgereikt aan de BV. De inspecteur meent echter dat de verleggingsregeling van toepassing is en legt aan de BV naheffingsaanslagen op. Er is sprake van één of meerdere onderaannemers. Zij voeren geheel of gedeeltelijk een door de BV aangenomen werk van stoffelijk aard uit, dat betrekking heeft op een onroerende zaak (de bedrijfshal). Daarmee is aan de criteria voor toepassing van de verleggingsregeling voldaan, aldus Rechtbank Noord-Holland. De naheffingsaanslagen zijn terecht opgelegd.
10-02-2014


Een firma handelt in ICT-apparatuur. Zij heeft aan een Oekraïense afnemer lcd-tv-schermen verkocht. Die worden eerst in Duitsland afgeleverd. Daarna vervoert de Oekraïense afnemer de goederen zelf naar de Oekraïne. De firma past op de levering het nihiltarief toe. In de administratie ontbreken inkoopfacturen en op de facturen staat geen btw-identificatienummer van de afnemer. De toepassing van het nihiltarief is terecht geweigerd, aldus de Hoge Raad. De firma voldoet niet aan haar bewijslast om aan de hand van boeken en bescheiden aan te tonen dat er sprake is van uitvoer of een intracommunautaire levering.
10-02-2014


Eind vorig jaar besliste het EU-Hof van Justitie dat een Engelse golfclub bij de toepassing van de btw-vrijstelling geen onderscheid mag maken tussen de diensten aan leden en aan niet-leden. De vrijstelling is van toepassing op alle diensten van een instelling zonder winstoogmerk, oordeelde het EU-hof. Dit betekent dat ook de Nederlandse bepaling voor de btw-vrijstelling voor sportbeoefening in strijd is met de btw-richtlijn. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat de Nederlandse bepaling richtlijnconform wordt gemaakt. Vooruitlopend op een wetswijziging zal dat mogelijk al gebeuren in het aangekondigde nieuwe Sportbesluit dat begin 2014 moet verschijnen.
10-02-2014


Een BV vormt met haar dochter-BV een fiscale eenheid voor de btw. In augustus 2007 worden de aandelen van de dochter-BV geruild tegen certificaten van aandelen van Stichting Administratiekantoor (Stak). Dit leidt niet tot verbreking van de fiscale eenheid, aldus de Hoge Raad. De BV en de dochter-BV blijven in financieel, organisatorisch en economisch opzicht verbonden. De BV geniet via de certificaten van aandelen in de dochter-BV indirect alle inkomsten van een aandeelhouder. Verder is haar enig bestuurder ook enig bestuurder van de Stak. Hij oefent daardoor feitelijk ook de aan de aandelen verbonden zeggenschap uit.
10-02-2014


Sinds 1 januari 2014 is het opzettelijk niet, gedeeltelijk niet of het te laat betalen van de verschuldigde btw een strafbaar feit. De sanctie is een geldboete of gevangenisstraf. Vóór 1 januari 2014 gold dit alleen voor het opzettelijk niet, niet op tijd, onjuist of onvolledig doen van een aangifte. De strafvervolging kan echter vervallen zodra uw cliënt alsnog een juiste en volledige aangifte doet. Deze herstelmogelijkheid heeft uw cliënt niet voor het niet of te laat betalen van de verschuldigde btw. Het strafbaar feit blijft bestaan ook als uw cliënt later alsnog het juiste bedrag betaalt.
10-02-2014


DGA blijft btw-ondernemer – naheffing onterecht

Een DGA is btw-ondernemer voor de werkzaamheden voor zijn BV. Daarnaast is hij adviseur vanuit zijn eenmanszaak. Hij laat tussen 2006 en 2008 een woning bouwen en rekent deze tot zijn bedrijfsvermogen. Hij verkoopt de woning eind 2008, zonder deze in gebruik te hebben genomen. Naar aanleiding van het Van der Steen-arrest en het Besluit hierover dient hij een suppletieaangifte in. Hij gaat er daarbij vanuit dat sprake is van een fictieve levering wegens bedrijfsbeëindiging. De inspecteur legt op grond daarvan naheffingsaanslagen op. Ten onrechte, aldus Rechtbank Den Haag. De DGA is door de werkzaamheden voor zijn eenmanszaak btw-ondernemer gebleven. Het Besluit geldt niet voor hem.
27-01-2014


Gebruikmaken van fiscaal vertegenwoordiger gemakkelijker

Een buitenlandse ondernemer kan sinds kort eenvoudiger gebruikmaken van een fiscaal vertegenwoordiger in Nederland. Dat komt doordat de regels zijn versoepeld voor het verkrijgen van een vergunning waarmee kan worden opgetreden als fiscaal vertegenwoordiger. De belangrijkste versoepeling betreft het stellen van zekerheid. De inspecteur geeft de vergunning bij beschikking af nadat zekerheid is gesteld. De eisen voor die zekerheidstelling zijn nu verlaagd. Voor bestaande zekerheidstellingen geldt bovendien dat deze mogen worden verlaagd op basis van de nieuwe regels.
27-01-2014


Ondernemers kunnen tussen nu en maart 2014 een brief van de Belastingdienst tegemoet zien, met het verzoek om bezwaarschriften in te trekken tegen de btw-correctie privégebruik auto van de zaak over het jaar 2010 en eerdere jaren. Ook vermeldt de brief wat de ondernemers moeten doen als zij de bezwaren willen aanhouden. Aanleiding voor dit verzoek van de Belastingdienst is de uitspraak van de Hoge Raad van 30 november 2012 in de beruchte Van Laarhoven-zaak en de latere rechtspraak inzake de bewijslast van het werkelijk privégebruik die daarvan het gevolg was. Deze uitspraken vielen allemaal negatief uit voor de betreffende ondernemers.
27-01-2014


Btw op notarisnota toch niet verschuldigd

Een BV verkocht eind 1999 onroerende zaken voor bijna € 2,5 miljoen (inclusief € 371.714 btw). Zij reikte daarbij geen factuur uit en heeft de aan haar betaalde btw niet op aangifte voldaan. De onroerende zaken zijn op 17 maart 2005 geleverd. De notaris vermeldt in de afrekening een btw-bedrag van € 474.200 (19% over bijna € 2,5 miljoen). De BV voldoet daarvan op de aangifte van maart 2005 slechts € 102.486, omdat het bedrag van € 371.714 niet meer kan worden nageheven. Dit kan terecht zijn, oordeelt de Hoge Raad. De btw op de notarisnota is niet zonder meer verschuldigd op grond van artikel 37 Wet OB.
27-01-2014


Een BV verhuurt kantoorruimte aan twee dochter-BV’s die respectievelijk belaste makelaarsactiviteiten en vrijgestelde assurantieactiviteiten verrichten. De omzetverhouding (pro rata) tussen deze activiteiten is 58%: 42%. Enkele ruimtes worden gemengd gebruikt. De BV berekent de btw-aftrek van deze ruimtes op pro-ratabasis. Voor zover de ruimtes uitsluitend belast of vrijgesteld worden gebruikt, berekent zij de btw-aftrek op basis van het werkelijk gebruik. Deze toerekeningswijze is onjuist, aldus de Hoge Raad. De btw-aftrek wordt óf op basis van de omzetverhouding berekend, óf op basis van het werkelijk gebruik van het gehele pand. Een combinatie is niet mogelijk.
27-01-2014


Fondswervingsvrijstelling verhoogd en kantineregeling afgeschaft

De fondswervingsvrijstelling voor diensten van sportverenigingen is per 1 januari 2014 verhoogd van € 31.765 naar € 50.000. Sportverenigingen hoeven hierdoor minder vaak btw-aangifte te doen. Daarnaast bestonden er tot 1 januari 2014 twee regelingen voor kantineverstrekkingen. Dit zijn fondswervende leveringen die zijn vrijgesteld van btw tot een omzet van € 68.067 per jaar. Eenzelfde vrijstelling geldt ook voor een oude kantineregeling die eigenlijk overbodig is. Daarom is deze oude regeling per 1 januari 2014 ingetrokken. Er bestaat dan dus nog één regeling voor kantineverstrekkingen. Door de intrekking wijzigt er niets ten aanzien van de fondswervende leveringen.
13-01-2014


Bezwaarprocedure btw-correctie privégebruik auto 2012 geldt ook voor 2013

Heeft u voor uw cliënten over 2011 of 2012 bezwaar gemaakt tegen de aangegeven btw-correctie wegens het privégebruik van de auto van de zaak? Dan hoeft u dat voor deze cliënten voor het jaar 2013 niet weer te doen. Voor nieuwe cliënten moet dat wel, maar voor hen kunt u ook voor 2013 gebruikmaken van het collectief bezwaar. Dit maakt de Belastingdienst bekend. Deze werkwijze is tot stand gekomen in samenspraak met de beroepsorganisaties.
13-01-2014


Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) is vanaf 1 januari 2014 gesplitst in een docentenregister en een instellingenregister. Het docentenregister is bedoeld voor natuurlijke personen die beroepsonderwijs verzorgen aan onderwijsinstellingen. Voor dit onderwijs geldt de btw-vrijstelling. Geeft de docent daarnaast ook rechtstreeks onderwijs, voor eigen rekening en risico, dan is dit onderwijs belast met 21% btw. Het instellingenregister is bedoeld voor zelfstandigen en instellingen die rechtstreeks, voor eigen rekening en risico, onderwijs verzorgen voor particulieren en zakelijke opdrachtgevers. Dit onderwijs is vrijgesteld van btw.
13-01-2014


Belastingdienst stuurt geen schriftelijke reminder meer voor btw-aangifte

De tijd dat ondernemers viermaal per jaar een schriftelijke reminder kregen om btw-aangifte te doen is voorbij. Met ingang van 1 januari jl. is de Belastingdienst gestopt met het verzenden van deze brieven. Uw cliënt moet dus zelf zorgen voor tijdige aangifte en betaling. De data waarop dit moet gebeuren, en het betalingskenmerk, zijn te raadplegen op het beveiligde gedeelte van de site van de Belastingdienst. Deze maand krijgt uw cliënt van de Belastingdienst nog wel een brief met een overzicht van de aangiftetijdvakken, uiterste inlever- en betaaldata en betalingskenmerken. Een ondernemer kan nog wel verzoeken om reminders per e-mail.
13-01-2014


Fokbedrijven mogen voor alle soorten paarden – dus niet alleen voor slachtpaarden, fokmerries en dekhengsten – gebruikmaken van de landbouwregeling. Kiezen zij niet voor de landbouwregeling? Dan mogen zij voor hun opfokdiensten aan derden voorlopig toch het 6%-tarief blijven toepassen. Ook mogen paardenhandelaren nu de veehandelsregeling toepassen voor alle soorten paarden. Dit is de uitkomst van het overleg tussen de Sectorraad Paarden, het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Deze goedkeuringen gelden in ieder geval tot 1 april 2014. Daarna zal het ministerie de goedkeuringen heroverwegen.
13-01-2014