Een vrouw verloor door fouten van een ziekenhuis haar beide benen en het ziekenhuis keerde een schadevergoeding uit. Door die schade-uitkering verloor zij echter haar recht op een bijstandsuitkering. De schade-uitkering werd immers in aanmerking genomen voor de middelentoets in de Wet werk en bijstand en de vrouw stelde het ziekenhuis aansprakelijk voor het verlies van haar recht op een bijstandsuitkering voor bekostiging van haar levensonderhoud. De rechtbank Zeeland-West-Brabant bepaalde in een uitspraak van 16 april 2014 dat het ziekenhuis het verlies van de bijstandsuitkering door de schade-uitkering diende te vergoeden.
15-12-2014


De loondoorbetaling bij ziekte bedraagt volgens het Burgerlijk Wetboek minimaal 70% van het loon. In veel cao’s is bepaald dat dit percentage in het 1e ziektejaar 100 is en in het 2e ziektejaar 70. Het is niet of nauwelijks bekend dat werkgevers bij onvoldoende re-integratie van zieke werknemers – naast een door het UWV op te leggen loonsanctie (loondoorbetaling tijdens het 3e ziektejaar) – ook verplicht kunnen worden gesteld om meer dan 70% van het loon bij ziekte te betalen gedurende het 2e ziektejaar. Hiertoe veroordeelde Rechtbank Amersfoort een werkgever in een uitspraak van 8 oktober 2014.
15-12-2014


Slecht nieuws voor seizoensbedrijven! Het blijkt dat deze bedrijven als gevolg van de Wet werk en zekerheid straks een hogere ontslagvergoeding gaan betalen dan niet-seizoensbedrijven. Alle werkgevers gaan vanaf 1 juli 2015 een transitievergoeding aan werknemers betalen als het dienstverband na 24 maanden wordt beëindigd. Voor de berekening van die vergoeding worden alle contracten die korter dan 6 maanden onderbroken zijn geweest (met terugwerkende kracht) opgeteld alsof er één dienstverband was. In de sector van seizoensbedrijven is bij dienstverbanden nu vaak sprake van tussenliggende perioden van 3 maanden – om een vast dienstverband te voorkomen – maar korter dan 6 maanden. Dit betekent dat nogal wat jaren uit het verleden gaan meetellen!
15-12-2014


Reis- en verblijfkosten tijdens bedrijfsuitjes vallen meestal onder de desbetreffende gerichte vrijstelling, zo heeft staatssecretaris Eric Wiebes eerder verkondigd in de Tweede Kamer. Het moet dan echter gaan om zakelijke reis- en tijdelijke verblijfskosten ‘in het kader van de dienstbetrekking’. Bij een activiteit waar niet of nauwelijks zakelijke elementen in zitten, is daarvan geen sprake. Zegt de staatssecretaris hiermee dat een bedrijfsuitje per definitie een zakelijk element bevat en dat de reis- en verblijfkosten dus gericht zijn vrijgesteld? Of vergist hij zich?
15-12-2014


Is het gebruikelijk om een eindejaarsuitkering, het vakantiegeld en een bonus in de vrije ruimte onder te brengen? Dit is gevraagd in de Eerste Kamer. Volgens de staatssecretaris gaat het hierbij om de vraag of het gebruikelijk is dat dergelijk loon niet bij de werknemer maar bij de werkgever wordt belast. Bij de gebruikelijkheidstoets wordt onder andere gekeken naar de soort vergoeding en verstrekking, de waarde hiervan en welke werknemers de vergoedingen en verstrekkingen wel of juist niet krijgen. De staatssecretaris geeft ook een voorbeeld. Het gebruikelijkheidscriterium wordt aangepast in de Fiscale Verzamelwet 2015, die begin 2015 zal worden ingediend.
15-12-2014


In het MKB zijn er relatief weinig ondernemingen met een verzuimreglement. Als MKB-ondernemingen wel beschikken over een verzuimreglement, dan regelt dat vaak nog niet datgene waar ondernemers behoefte aan hebben. Elke ondernemer in het MKB kent de probleemsituaties die spelen bij ziekte van werknemers... Bijvoorbeeld de werknemer die tijdens ziekte niet voor re-integratie bereikbaar is of ineens op vakantie blijkt te zijn. Er zijn allerlei financiële nadelen voor de werkgevers aan die probleemsituaties verbonden. De oplossing is een adequaat verzuimreglement of redelijke voorschriften die een werkgever in staat stellen om dit soort situaties goed te regelen.
01-12-2014


Uit het wetsvoorstel ‘Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ blijkt dat de regering voor deze doelgroep een uitkering ZW gedurende 6 weken wil invoeren. De uitkering is daarmee bestemd voor doorwerkende AOW’ers die ziek zijn geworden en uit dienst gaan om de inkomensdaling door het verlies van werk niet ineens te laten plaatsvinden. Omdat er voor die uitkering geen premies zijn betaald en er ook geen premiekortingen kunnen plaatsvinden, worden die uitkeringen verhaald op de werkgevers. Werkgevers hebben verder geen externe re-integratieplicht voor AOW’ers en bij re-integratie hoeven zij geen plan van aanpak te maken. Dit maakt doorwerken vanaf de AOW-leeftijd aantrekkelijker.
01-12-2014


Voortzetting supermarkt geen bedrijfsovergang

Een bedrijfslocatie wordt overgedragen aan een ander supermarktconcern. Er gaan geen voorraden over en de winkel wordt leeg opgeleverd. Omdat er verder ook geen activa worden overgenomen, is er geen sprake van overgang van een onderneming. Supermarkten kunnen verschillen in assortiment en klantenkring. De werknemer die een aanbod heeft geweigerd om bij de nieuwe supermarkt in dienst te treden (tegen andere arbeidsvoorwaarden) kan zich derhalve niet beroepen op overgang van onderneming of identieke voorwaarden. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst, omdat er door staking van de bedrijfsactiviteiten geen werk meer is voor de werknemer.
01-12-2014


Het was jaren de regel dat werkgevers het loon mochten staken van een werknemer die niet meewerkte aan zijn re-integratie naar passende arbeid, maar dan slechts voor het gedeelte dat de werknemer ziek was. Daarin is verandering gekomen door het arrest van de Hoge Raad van 6 juni 2014. De regering deelt de opvatting van de Hoge Raad echter niet en wil de bepalingen in het BW en de Wwz aanpassen door het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2015. Het is echter onduidelijk wanneer die wetswijzigingen in werking moeten treden. Werkgevers zijn in het algemeen slecht op de hoogte van deze toegenomen bevoegdheden om het loon volledig te staken.
01-12-2014


De Rabobank verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een van haar werknemers. Zij verzoekt daarbij aan de rechter bij de bepaling van de vergoeding uit te gaan van de ‘goedkopere’ transitievergoeding. Dit doet zij met een beroep op de bestaande maatschappelijke discussie over de hoge ontslagvergoeding, die ook heeft geleid tot aanpassing in de Wet werk en zekerheid. De rechter weigert te anticiperen op het nieuwe recht. De invoering van de wet is een politiek compromis waarbij diverse onderwerpen op elkaar zijn afgestemd. Er is geen reden om hier in een individueel geval op vooruit te lopen.
01-12-2014


Waarschuwing Accountantskamer voor RA bij niet-doorbetaling zieke werknemer

De Accountantskamer heeft een RA een waarschuwing opgelegd, omdat hij bewust het loon niet doorbetaalde van een arbeidsongeschikte werknemer. Volgens de tuchtrechter heeft de eindverantwoordelijke accountant zich hierdoor niet gedragen als een vertegenwoordiger van een goed werkgever. Uit de beslissing van de Accountantskamer blijkt met name dat het argument van de RA van financiële problemen geen hout snijdt. De RA had het loon aan niet-zieke werknemers namelijk wél doorbetaald. Door het loon van de zieke werknemer niet te betalen, liet de werkgever zich hier van haar slechtste kant zien. Een terechte waarschuwing.
17-11-2014


De werkloosheid, ook onder jongeren, is tijdens het derde kwartaal met 37.000 gedaald en het aantal vacatures is toegenomen. De grootste banenstijging in dit derde kwartaal (met 5.500 banen) vond plaats in de zakelijke dienstverlening. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 14 november 2014 bekendgemaakt Ook het UWV had deze ontwikkeling al aangegeven; op het werkgeverscongres in Amsterdam sprak het UWV de verwachting uit dat de opdrachten van adviesbureaus in 2015, na jaren van teruggang, nu zullen toenemen. Een aantal vooraanstaande economen van de grootste banken in Nederland concludeerde in de Financiële Telegraaf dat het herstel van de economie en de arbeidsmarkt lijkt door te zetten.
17-11-2014


Kort voor de afloop van de derde arbeidsovereenkomst van een werknemer biedt de werkgever aan om de looptijd van deze overeenkomst met 5 maanden te verlengen. Na afloop van de laatste overeenkomst stelt de werknemer dat hierdoor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan (vierde overeenkomst). De kantonrechter deelt deze visie niet. Partijen mogen met wederzijds goedvinden nadere afspraken maken. Bij deze wijziging in het contract is er geen sprake van misbruik van omstandigheden. De werkgever kan aantonen dat deze (eenmalige) wijziging tot stand is gekomen doordat zij ineens een grote opdracht kreeg.
17-11-2014


Praktijkvraag: kostenverdeling studiedag onder de Werkkostenregeling

Een werkgever organiseert een studiedag op een mooie locatie. Er wordt gezamenlijk geluncht en gedineerd en ’s avonds is er een teambuildingactiviteit. De gevolgen voor de Werkkostenregeling hangen af van het programma en de bestede tijd aan de diverse onderdelen. U kunt de kosten als volgt verdelen. Voor de maaltijden en het verblijf past u de gerichte vrijstelling voor zakelijke maaltijden en tijdelijk verblijf toe. Voor het cursusdeel geldt ook een gerichte vrijstelling. Activiteiten die meer behoren bij een personeelsfeest kunt u in de vrije ruimte onderbrengen. Als het cursusdeel overheerst, is het verdedigbaar dat ook de teambuilding deel uitmaakt van de cursusdag en gericht vrijgesteld is.
17-11-2014


Wijzigingen Werkkostenregeling in Belastingplan 2015 aangenomen

De Tweede Kamer heeft op 13 november 2014 ingestemd met het Belastingplan 2015. Voor de Werkkostenregeling is er één amendement aangenomen. Het wordt mogelijk om de concernregeling ook toe te passen bij stichtingen. Voorwaarde is dat de stichtingen in financieel, organisatorisch en economisch opzicht een eenheid vormen. De behandeling door de Eerste Kamer is gepland op 15 en 16 december 2014.
17-11-2014


AOW’ers in dienst nemen of houden aantrekkelijker per 1 januari 2016

Het in dienst nemen of houden van AOW’ers wordt aantrekkelijker per 1 januari 2016. De Ministeraard heeft hiertoe een wetsvoorstel besproken op 31 oktober jl. Werkgevers hoeven een AOW’er straks nog maar 6 weken in plaats van 2 jaar loon door te betalen bij ziekte. Ook worden dan enkele andere maatregelen van kracht om werken na de pensioenleeftijd aantrekkelijker te maken. Eerder werd al geregeld dat een werkgever het contract bij het bereiken van de AOW-leeftijd kan opzeggen zonder tussenkomst van het UWV of de rechter, zonder dat een ontslagvergoeding verschuldigd is. Wordt een AOW’er daarna weer in vaste dienst genomen, dan gelden wel weer de gewone ontslagregels.
03-11-2014


Na het gemaximeerd aantal contracten wil een werkgever niet verder met zijn werknemer (die erg vaak ziek is). Na aandringen van de werknemer volgt toch een laatste kans. Hij treedt in dienst bij een 50%-dochteronderneming. Na een kortdurende overeenkomst komt hij weer in dienst bij de eerste werkgever. Na afloop van het derde contract wil de werkgever niet verlengen. De werknemer stelt inmiddels dat hij voor onbepaalde tijd in dienst is. Hij wordt in het gelijk gesteld op grond van ‘opvolgend werkgeverschap’. De werkgever slaagt er niet in aan te tonen dat bij de overgang naar de dochteronderneming sprake is van een andere functie. Kortom, er moet worden doorgeteld.
03-11-2014


In de Werkkostenregeling geldt voor fitness op de werkplek een nihilwaardering. Fitness buiten de werkplek is belast of kan als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Staatssecretaris Wiebes bevestigt dat werkgerelateerde fitness gericht vrijgesteld is als arbovoorziening, ongeacht of dit op of buiten de werkplek in een fitnesscentrum plaatsvindt. Het gaat dan om fitness die bijdraagt aan goede uitoefening van de werkzaamheden. Als de werkgever risico’s ziet voor de gezondheid van zijn werknemers, die hij met een fitnessprogramma in zijn arbobeleidsplan wil beperken of wegnemen, dan is dat dus ook vrijgesteld.
03-11-2014


Het wordt een wettelijk vereiste om in de loonadministratie doelgroepverklaringen van het UWV op te nemen. Deze worden toegepast voor premiekortingen bij het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en het in dienst nemen of houden van arbeidsgehandicapten. Tot nu toe stond het de werkgever vrij om deze verklaringen op te nemen, maar met het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2015 is het met die vrijblijvendheid gedaan. Het wetsvoorstel voorziet in overgangsrecht, waardoor het nieuwe vereiste slechts geldt voor nieuw (vanaf 1 januari 2015) toe te passen premiekortingen. Het geldt dus niet voor de op 1 januari 2015 al bestaande premiekortingen.
03-11-2014


Als de aandelen van een BV gelijk zijn verdeeld onder de statutaire bestuurders, is er voor hen geen premieplicht voor de werknemersverzekeringen. Dat is ook het geval als een of meerdere aandeelhouders geen bestuurder zijn. Twee bestuurders houden ieder 40% van de aandelen van een BV. De houder van de resterende 20% van de aandelen is echter geen bestuurder. Volgens de Belastingdienst zijn de aandelen daarmee niet gelijk verdeeld onder de aandeelhouders en moet de BV premie betalen voor de bestuurders. De rechtbank oordeelt anders, omdat de aandelen gelijk verdeeld zijn onder de twee bestuurders.
03-11-2014


Ontbreken verzuimpolis belemmert bedrijfseconomisch ontslag

Een ondernemer vraagt ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter van een zieke werknemer. Een zieke werknemer heeft ontslagbescherming op grond van het opzegverbod. De kantonrechter is in principe niet gebonden aan het opzegverbod als er sprake is van een bedrijfseconomisch ontslag. Dit wordt echter anders als blijkt dat de onderneming als gevolg van het niet verzekeren van de loonkosten door middel van een verzuimpolis in de problemen is geraakt. In dat geval is er een (indirect) verband tussen de arbeidsongeschiktheid en het ontslag. Om die reden weigert de rechter in deze zaak te ontbinden.
20-10-2014


Van 1 oktober 2013 tot nu toe konden werklozen in de WW van 55 jaar of ouder bij (om)scholing gebruikmaken van een scholingssubsidie van € 750. Deze voorziening werkte niet goed, voornamelijk omdat die werknemers op de 1e WW-dag 55 jaar of ouder moesten zijn. Ook moest de subsidie voor aanvang van de scholing zijn aangevraagd. Per 20 september jl. is geregeld dat het moet gaan om werkloze werknemers vanuit de WW die op de dag van aanvraag van het scholingsvoucher 50 jaar of ouder waren. Het bedrag is verhoogd naar € 1.000 en het scholingsvoucher mag worden aangevraagd tot uiterlijk twee weken na aanvang van de scholing.
20-10-2014


In zijn antwoorden aan de Tweede Kamer vermeldt staatssecretaris Wiebes ook dat het onderscheid tussen vergoedingen en verstrekkingen vervalt. Het betreft echter alleen de arbovoorzieningen en hulpmiddelen, die mede op de werkplek worden gebruikt. Andere voorzieningen, zoals werkkleding, worden slechts op nihil gewaardeerd als deze op de werkplek ter beschikking worden gesteld. Het is volgens de staatssecretaris minder goed denkbaar dat deze vergoed worden.
20-10-2014


Een van de discussies over de Werkkostenregeling gaat over de vage gebruikelijkheidstoets. Wat kan in de vrije ruimte en wat kan er belast worden tegen 80% eindheffing? Een netto bonus belasten tegen 80% eindheffing is voordeliger dan 52% of zelfs 42% belasting inhouden op de bruto bonus. Bovendien betaalt de werkgever geen premies werknemersverzekeringen. In de Tweede Kamer is een vraag gesteld over een situatie die door de Belastingdienst zou zijn goedgekeurd: bij een groot bedrijf met veel werknemers is de hele vrije ruimte gebruikt om een bonus van € 1 miljoen per persoon onbelast aan alle directieleden te betalen. Die vraag is vrijdag jl. beantwoord.
20-10-2014


Een dierenartsenpraktijk ontslaat na toestemming van het UWV haar assistente om bedrijfseconomische redenen. Meteen daarna wordt een hondentrimster aangenomen. De werkneemster stelt dat de wederindiensttredingsvoorwaarde is overtreden. Een diergeneeskundige kliniek met drie artsen zonder een assistente is niet aannemelijk. Aannemelijk is wel dat de hondentrimster de functie van de ontslagen werkneemster (gedeeltelijk) vervult. Daarmee is de ontbindende voorwaarde in werking getreden. De kantonrechter kent een aanzienlijke schadevergoeding toe.
06-10-2014


Aziatische koks weer achter fornuis na ‘Wokakkoord’

Sinds begin 2014 worden Chinese restaurants gedwongen om Nederlandse koks te werven. Als gevolg hiervan is deze sector in moeilijkheden gekomen. Komend halfjaar mogen de restaurants weer 900 koks uit China in dienst nemen. Daarna wordt het aantal te verlenen tewerkstellingsvergunningen gemaximeerd op 750 per halfjaar. Gedurende een periode van twee jaar zal niet worden getoetst of er prioriteitgenietend aanbod is. De Aziatische horeca krijgt hierdoor weer lucht.


Het arbeidsrecht en de sociale zekerheid wijzigen gefaseerd per 1 januari 2015, 1 juli 2015 en 1 januari 2016. Uw kantoor zal nu al moeten toetsen of uw cliënten al hebben geanticipeerd op deze wijzigingen. Voldoen de arbeidsovereenkomsten en het bedrijfsreglement nog? Voldoet de werkgever bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, met einddatum op of na 1 februari 2015, aan de schriftelijke aanzegplicht? Hebben kleine(re) werkgevers nu al maatregelen genomen om transitievergoedingen bij eventueel bedrijfseconomisch ontslag vanaf 1 juli 2015 te beperken? Deze en vele andere vragen doen zich voor bij de toetsing door uw kantoor.
06-10-2014


Als een werknemer te laat een WIA-uitkering aanvraagt, verlengt het UWV na 104 weken ziekte onbeperkt de periode waarover de werkgever verplicht is om het loon tijdens ziekte door te betalen (loonsanctie). Dat geldt ook als de werkgever gedurende de eerste twee ziektejaren onvoldoende doet om de werknemer te re-integreren, maar dan met een maximum verlenging van 52 weken De werkgever mag gedurende die verlengde periode de werknemer ook niet ontslaan. Dat kost werkgevers tienduizenden euro’s per zieke werknemer. Het gaat bij de re-integratie van zieke werknemers vaak mis op twee fronten.
06-10-2014


Volgens een wetsvoorstel wordt de VAR in 2015 vervangen door de Beschikking geen loonheffingen (BGL), maar hoe werkt dat in de praktijk? De zzp’er vraagt de BGL aan en zijn antwoorden bepalen of de Belastingdienst de BGL afgeeft of een afwijzing stuurt. De antwoorden worden verwerkt als stellingen in een bijlage bij de BGL. De opdrachtgever moet controleren of de stellingen overeenkomen met de afspraken die hij met de zzp’er heeft gemaakt. Is dat het geval, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. Hij is dan ook gevrijwaard van naheffingen. Maar wat gebeurt er als de stellingen niet kloppen?
06-10-2014


Werkgevers zijn wettelijk verplicht om zieke werknemers gedurende de eerste twee jaren van ziekte in de eigen of passende arbeid te re-integreren. Doen zij dit niet of onvoldoende, dan geeft het UWV hen een boete. Op 18 september jl. werden de uitkomsten gepubliceerd van een onderzoek onder 1.080 mkb-werkgevers met maximaal 20 werknemers. De uitkomsten zijn schokkend. Slechts 36% weet dat een werkgever eindverantwoordelijk is voor re-integratie, maximaal 76% zegt de regels te kennen, maar slechts 1% kent de verplichte processtappen. Werkgevers noemen accountants-, administratie- of belastingadvieskantoren echter geheel niet als informatiebron!
22-09-2014


Werkgevers kunnen tot 1 oktober 2014 aanvragen eigenrisicodrager ZW en/of WGA te worden per 1 januari 2015. Of ze kunnen ervoor kiezen om per 1 januari 2015 terug te keren naar het publieke bestel. De publicatie op 1 september 2014 van de parameters voor de publieke premie ZW/WGA, inclusief de sectorpremies voor kleine bedrijven (premieloon t/m € 314.000), laat geen forse premiestijgingen zien. Een aandachtspunt bij (middel)grote bedrijven (premieloon van € 314.001 of meer) die willen terugkeren naar het publieke bestel: zij betalen niet de minimumpremie ZW/WGA, maar zij betalen de eerste twee jaren 50% van de sectorpremies ZW/WGA.
22-09-2014


Prinsjesdag: invoering brug-WW in 2015

Het jaar 2015 wordt voor de sociale zekerheid en re-integratie vooral het jaar waarin de reeds genomen maatregelen worden uitgevoerd. Dit blijkt uit de Miljoenennota en de rijksbegroting 2015. De enige nieuwe regeling is de brug-WW. Werknemers die met ontslag worden bedreigd of werkloos zijn, worden zo nodig met omscholing aan het werk geholpen. Dit is in sectorplannen met sociale partners overeengekomen. De plannen worden deels gefinancierd door de overheid. Indien een werkgever een dergelijke werknemer in dienst neemt, betaalt hij loon over de uren die de werknemer werkt. De werknemer krijgt een WW-uitkering over de uren waarin hij omscholing volgt.
22-09-2014


In het Belastingplan 2015 wordt voorgesteld om het gebruikelijk loon ten minste te stellen op het hoogste van de volgende bedragen: 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking, het hoogste loon van de overige werknemers of € 44.000. Nu is het gebruikelijk loon 70% van het loon van een soortgelijke dienstbetrekking. Een soortgelijke dienstbetrekking is er vaak niet, maar een meest vergelijkbare dienstbetrekking is er altijd. De marge wordt ook verlaagd naar 25%. Vanwege de nieuwe regeling trekt de Belastingdienst de afspraken over het gebruikelijk loon in.
22-09-2014


De arbeidsovereenkomst van een werknemer wordt niet voortgezet vanwege zijn arbeidsongeschiktheid. De werknemer is door hartproblemen een aantal maanden uitgevallen. De werknemer vordert daarop een schadevergoeding, omdat er sprake is van een verboden onderscheid op grond van chronische ziekte of handicap (AWGB) bij het aangaan/beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Omdat de werknemer door de arbo-arts op korte termijn weer volledig arbeidsgeschikt wordt geacht, oordeelt de kantonrechter dat er geen sprake is van een chronische ziekte. Dat de beslissing strijdig is met goed werkgeverschap, is onvoldoende om een schadevergoeding toe te kennen.
22-09-2014


Accountants- en administratiekantoren adviseren hun cliënten elk jaar in september, nadat het UWV de parameters voor de premie Werkhervattingskas bekendmaakt, om eigenrisicodrager ZW/WGA te worden. Of om terug te keren naar het publieke bestel. Tot nu toe konden eigenrisicodragende (middel)grote werkgevers voor de ZW of WGA die wilden terugkeren naar het publieke bestel de bestaande lasten bij de verzekeraar achterlaten, terugkeren met een nul-risico en de minimumpremie ZW/WGA in het publieke bestel betalen. De minister verplicht dergelijke werkgevers nu om in de eerste twee jaar van hun terugkeer 50% van de in hun sector geldende sectorpremies te betalen.
08-09-2014


Een werknemer werd uitgezonden naar Singapore en verbleef daar ongeveer vier jaar. In zijn arbeidsovereenkomst stond dat hij sociaal verzekerd bleef in Nederland. Nadat zijn arbeidsovereenkomst was beëindigd, keerde hij terug naar Nederland en vroeg WW aan. Deze werd hem geweigerd, omdat hij langer dan een jaar in Singapore was verbleven en dus niet meer verzekerd was. Consequentie voor de werkgever: hij werd veroordeeld tot betaling van 14 maanden WW-uitkering. Kortom, een werkgever moet de gemiste WW-uitkering betalen als hij ten onrechte heeft toegezegd dat een werknemer bij uitzending naar het buitenland in Nederland sociaal verzekerd blijft.
08-09-2014


De rechter bekijkt de bestelauto van een bakkerij en constateert dat er in de laadruimte, afgezien van een koelinstallatie, geen zaken zitten die niet gemakkelijk verwijderd kunnen worden. De aanwezige geur is niet heel onaangenaam en de vervuiling is gering. De bestelauto is daardoor privé te gebruiken, maar er volgt toch geen bijtelling. De werknemers gebruiken de bestelauto namelijk meerdere malen per dag afwisselend voor het halen van goederen en voor het bezorgen van worstenbrood. Daarom is slechts € 300 eindheffing verschuldigd.
08-09-2014


Vanaf 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht en wordt een nieuw opzegverbod van kracht voor deskundige werknemers als beschreven in artikel 13, lid 1 en 2 van de Arbowet. Het gaat dan om werknemers die de werkgever inschakelt bij het opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie of bij het verzuimbeleid. Zij nemen bijvoorbeeld ziekmeldingen aan, melden deze door aan de arbodienst en onderhouden contact met zieke collega’s. Veel mkb-werkgevers zetten op die manier hun eigen werknemers in voor arbobeleid; een stuk goedkoper dan de inhuur van externe deskundigen. Maar pas op: vanaf 1 juli 2015 kunt u deze werknemers niet opzeggen.
08-09-2014


Mensen met maximaal 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm krijgen in het najaar mogelijk een eenmalige koopkrachttegemoetkoming. Dit staat in een wetsvoorstel van het kabinet. De tegemoetkoming bedraagt € 100 voor een (echt)paar, € 90 voor een alleenstaande ouder en € 70 voor een alleenstaande. Studenten komen hiervoor niet in aanmerking. Het voordeeltje is niet van invloed op het recht op bijstand, op overige bijstandsgerelateerde toeslagen en ook niet op het recht op andere inkomensafhankelijke regelingen, zoals de zorg- of huurtoeslag. Een deel van de gerechtigden krijgt de tegemoetkoming ambtshalve. Voor een ander deel hangt het af van het gemeentelijk beleid.
25-08-2014


Heeft u kleine werkgevers in uw cliëntenbestand? Zo ja, dan is het voor hen van belang om in het tweede halfjaar van 2014 te zorgen dat zij gemiddeld niet meer dan 25 werknemers in dienst hebben. In dat geval kunnen deze werkgevers namelijk tot 1 januari 2020 gebruikmaken van een overgangsregeling bij de Wet werk en zekerheid als zij na 1 juli 2015 werknemers moeten ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Met toepassing van deze regeling besparen zij veel geld op de transitievergoeding, die vanaf 1 juli 2015 bij ontslag moet worden betaald. Hoe dat kan leest u hierna.
25-08-2014


Een werknemer wordt na 2 jaar ziekte ontslagen met toestemming van het UWV. De werkgever betaalt de nog openstaande vakantiedagen uit tegen 70% met als uitleg dat tijdens de periode van ziekte de loonbetalingsverplichting ook 70% was. Rechtbank Rotterdam oordeelt anders. Bij de uitleg van de betreffende wetsbepaling over de uitbetaling van vakantiedagen moet worden uitgegaan van het ‘overeengekomen’ loon. Dus niet van de daaruit afgeleide aanspraak bij ziekte.
25-08-2014


Hof Den Haag oordeelt dat een dochter in dienstbetrekking is bij de BV waarvan de aandelen gelijk zijn verdeeld over vader, zoon en dochter. Zij verricht haar werkzaamheden binnen het organisatorische verband van de BV. De werkzaamheden hebben een duurzaam karakter. Zij werkt voor risico van de BV, volgens vaste werktijden en tegen een vooraf vastgesteld loon. De familierelatie staat een gezagsverhouding niet in de weg. Hun eigen gedragingen, zoals het niet betalen van premies en aanvragen van een waz-uitkering, doen hier niet aan af. De staatssecretaris ziet af van cassatie.
25-08-2014


Heeft u werkgevers in uw cliëntenbestand die worden getroffen door de Russische boycot? Zij kunnen gebruikmaken van de werktijdverkortingsregeling als zij daardoor geconfronteerd worden met een arbeidscapaciteitsvermindering van meer dan 20%. De werkgevers kunnen in dat geval voor werknemers waarvoor zij een loondoorbetalingsverplichting hebben, een aanvraag indienen bij het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid voor een tijdelijk recht op ww. De werkgever ontvangt de ww-uitkering en de medewerkers blijven gewoon in dienst. De duur van de regeling is echter beperkt.
25-08-2014


Hervorming en kortere duur WW- en WGA-uitkeringen vanaf 1 januari 2016 een feit!

In het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (Wwz) is de voorgenomen bekorting opgenomen van de duur van WW- en WGA-uitkeringen. Deze gaat per 1 januari 2016 terug van maximaal 38 maanden naar 24 maanden. Door de overgangsbepalingen zullen werkloze werknemers de gevolgen van de ingekorte uitkeringsduur pas voelen op 1 januari 2018. De kortere WW- en WGA-uitkeringen en de hervormingen van overige onderwerpen in de WW zijn een feit, nu de Wet werk en zekerheid op 14 juni 2014 tot wet verheven is (Staatsblad 216). In voorkomende gevallen kan er al rekening worden gehouden met de aangepaste bepalingen.
28-07-2014


Positief getuigschrift niet verplicht

Een werkgever stelt in het getuigschrift voor een werkneemster dat haar leerlingen voldoende examenresultaten hebben behaald. De werkneemster eist vervolgens dat hieraan wordt toegevoegd dat zij haar werkzaamheden naar behoren heeft verricht. Deze vordering is door de kantonrechter afgewezen: een werkgever is verplicht om een getuigschrift uit te reiken waarop in ieder geval een juiste opgave moet staan van de aard van de verrichte arbeid en de duur van de dienstbetrekking. De werkgever is echter niet verplicht om te vermelden dat de werkneemster goed heeft gefunctioneerd.
28-07-2014


De meeste werkgevers (55%) laten enkele honderden tot duizenden euro’s aan premievoordelen liggen. Te weinig aandacht voor de salarisadministratie is daar de oorzaak van. Wet- en regelgeving wordt niet goed toegepast of men weet niet hoeveel premies er betaald moeten worden. Ook maken werkgevers vaak niet optimaal gebruik van premievoordelen en subsidiemogelijkheden. Dit blijkt uit recent onderzoek onder een groot aantal werkgevers, waarbij de salarisadministratie werd onderzocht met een terugwerkende kracht van 5 jaar.
28-07-2014


Een werkgever mag de lage sectorpremie pas toepassen als een werknemer op grond van een schriftelijke overeenkomst ten minste voor een jaar of voor onbepaalde tijd in dienstbetrekking zal staan. Aldus de Hoge Raad. Tot een ander oordeel komt Hof Den Bosch: de eis van een schriftelijke arbeidsovereenkomst is in strijd met de Wet financiering sociale verzekeringen. Een werkgever moet de mogelijkheid krijgen om op een andere wijze aan te tonen dat een dienstbetrekking van voldoende duur en omvang is overeengekomen. De Hoge Raad oordeelt hier helaas anders over.
28-07-2014


Alle werkgevers moeten de Werkkostenregeling (WKR) met ingang van 1 januari 2015 toepassen. Dat schrijft staatssecretaris Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer. Aan een aantal bezwaren tegen de WKR wordt tegemoet gekomen. De staatssecretaris stelt hiertoe vijf maatregelen voor: een beperkte invoering van het noodzakelijkheidscriterium, een jaarlijks afrekensysteem en een concernregeling. Alsmede vrijstelling voor personeelskorting en het wegnemen van het onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen. De vrije ruimte gaat – zoals verwacht – omlaag van 1,5% naar 1,2%. De voorstellen worden uitgewerkt in het Belastingplan 2015.
28-07-2014


De leeftijd voor de premiekorting oudere uitkeringsgerechtigden wordt per 1 januari 2015 verhoogd van 50 naar 56 jaar. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Eerste Kamer op 27 mei 2014 heeft aangenomen. De overgangsbepalingen zijn vooral van belang voor werkgevers die werknemers van 50 t/m 55 jaar vanuit een uitkering nog in 2014 in dienst willen nemen. Die werkgevers kunnen daardoor alsnog gebruikmaken van de premiekorting van € 7.000 per jaar (bij een fulltime dienstverband) gedurende maximaal 3 jaren.
23-06-2014


Een zieke werknemer is wettelijk verplicht om aangeboden passende arbeid te verrichten en mee te werken aan redelijke voorschriften van zijn werkgever of een deskundige van de werkgever. Doet hij dat zonder deugdelijke reden niet, dan verspeelt hij zijn recht op loon. Van 2005 t/m 2013 oordeelden diverse rechters dat de werknemer in zo’n geval wel zijn recht op loon verspeelt voor het gedeelte waarvoor hij had kunnen werken, maar niet voor het gedeelte waarvoor hij arbeidsongeschikt was. Medio 2013 oordeelden de Gerechtshoven Arnhem-Leeuwarden en ’s-Hertogenbosch anders. Wat nu?
23-06-2014


Uitstel Wet werk en zekerheid tot 1 januari 2015

De invoering van het eerste gedeelte van de Wet werk en zekerheid vindt niet plaats per 1 juli 2014 maar per 1 januari 2015. De praktijk heeft nu meer tijd om zich voor te bereiden op de wijzigingen.
23-06-2014


Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurt nog voor het zomerreces (4 juli) een brief aan de Tweede Kamer over de Werkkostenregeling. In dezelfde periode wordt het wetsvoorstel ingediend waarin de medeverantwoordelijkheid voor de opdrachtgever bij de aanvraag van een VAR wordt geregeld. Blijkt achteraf dat de aanvraag onjuist is ingevuld, dan kunnen er loonheffingen worden nageheven bij de opdrachtgever. Dat kan nu niet.
23-06-2014


Het komt voor (bijvoorbeeld bij vorst-WW) dat werknemers werkgevers machtigen om de WW-uitkeringen te ontvangen. Het hele uitkeringsproces van het UWV gaat dan buiten de werknemers om. De Centrale Raad van Beroep bepaalde op 11 juni jl. dat het UWV volgens de bepalingen van de WW niet rechtstreeks WW-uitkeringen van werkgevers mag terugvorderen. Voor werknemers die een werkgever zonder WW-uitkeringen met een plicht tot loondoorbetaling hebben, geldt dat zij een vordering op hem hebben die zij aan het UWV kunnen afstaan. Het UWV kan de uitkeringen via de werknemers dan toch feitelijk terugvorderen, aldus de CRvB in de uitspraak. Maar kan deze mogelijkheid in alle individuele gevallen worden toegepast?
23-06-2014


In 2012 is het woonlandbeginsel ingevoerd; de hoogte van bepaalde uitkeringen wordt aangepast aan de levensstandaard en het kostenniveau van het land waar iemand woont en zijn uitkering ontvangt. De verlaging geldt niet voor EU-landen, omdat Europese regels die verlaging niet toestaan. De Sociale Verzekeringsbank had uitkeringen van Marokkaanse weduwen krachtens de Algemene nabestaandenwet met 40% verlaagd. In navolging van een uitspraak op 21 maart 2014 over Turkse weduwen, heeft de CRvB bepaald dat de verlaging van de uitkeringen van Marokkaanse weduwen strijdig is met het verdrag inzake sociale zekerheid met Marokko (uitspraak 9 mei 2014).
06-06-2014


Werkgevers hebben belang bij gegevens over ziekengeld- en WGA-uitkeringen die het UWV betaald heeft aan individuele (ex-)werknemers. Deze uitkeringen kunnen meetellen voor de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Sinds 1 juni 2014 mag het UWV op verzoek van werkgevers kosteloos gegevens verstrekken die mede afkomstig zijn van de Belastingdienst. Het gaat om de begindatum en vermoedelijke einddatum van de uitkering(en), het BSN en de naam van de werknemer. De werkgever mag deze gegevens alleen geanonimiseerd verstrekken aan zijn verzekeraar. De nieuwe bepalingen gelden zowel voor publiek verzekerde als voor eigenrisicodragende werkgevers.
06-06-2014


Het was al bekend dat een aantal onderdelen uit de Wet werk en zekerheid pas later zou ingaan per 1 juli 2015 (ketenregeling, transitievergoeding, bedenktijd vaststellingsovereenkomst, etc.). Het deel dat zou ingaan per 1 juli aanstaande (geen proeftijd voor contracten van 6 maanden of korter, de aanzegtermijn, geen concurrentiebeding in contracten voor bepaalde tijd) lijkt nu echter ook te worden uitgesteld: naar 1 januari 2015. Minister Asscher heeft dit toegezegd bij de behandeling in de Eerste Kamer op dinsdag 3 juni 2014. Op 10 juni stemt de Eerste Kamer over de Wet werk en zekerheid.
06-06-2014


De Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder wordt vervangen. Er kan tot 13 juni worden gereageerd op de nieuwe concept-regeling. De Wet flex-bv en recente uitspraken van de Hoge Raad maken aanpassing nodig. Uitgangspunt is dat een bestuurder van een BV verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, tenzij hij volgens de regeling wordt aangemerkt als DGA. Door de Wet flex-bv beslissen alleen de houders van een bepaald soort aandelen over de benoeming en het ontslag van bestuurders. Daardoor kan een minderheidsaandeelhouder niet tegen zijn wil worden ontslagen en is hij dus niet verplicht verzekerd. Volgens de nieuwe regeling tellen eigen aandelen wel mee bij het aanmerken van een bestuurder als DGA.
06-06-2014


Aangeboden premieconstructies voor premiekorting oudere werknemers (50+) discutabel

Fiscount heeft opgemerkt dat één of meerdere adviseurs in de markt premieconstructies aan werkgevers – uw cliënten – aanbieden, zonder uw kantoor daarin te kennen. Daarbij gaan een werkgever en werknemer van 50+ met wederzijds goedvinden uit elkaar, de werknemer ontvangt ongeveer 1 week een WW-uitkering en komt daarna weer bij de ‘oude’ werkgever in dienst. De werkgever past dan maximaal 3 jaren een premiekorting toe van € 7.000 per jaar voor het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde 50-plusser. Zo is de regeling niet bedoeld. Ron van Baarlen behandelt de diverse professionele meningen over deze constructie in de cursussen Arbeid en Recht in juni 2014.
26-05-2014


De Belastingdienst is wettelijk niet bevoegd om eerdere beschikkingen inzake de opslag of een korting voor de premie Werkhervattingkas (Whk, voorheen de gedifferentieerde premie WGA) te herzien. Dit bepaalde het Gerechtshof Amsterdam in oktober 2013. Met een wet van 7 mei 2014 is de wetgeving met terugwerkende kracht tot 19 oktober 2013 gerepareerd, waardoor de Belastingdienst de betreffende bevoegdheid wél heeft. De Belastingdienst mag eerdere beschikkingen alleen in het nadeel van werkgevers herzien als de tekortkoming kan worden toegerekend aan de werkgever of als deze redelijkerwijs kenbaar had kunnen zijn.
26-05-2014


Zoals bekend gaat de nieuwe ketenregeling pas in op 1 juli 2015. Dit betekent dat werkgevers die na 1 juli 2014 klakkeloos jaarcontracten weer voor een jaar verlengen, moeten nadenken over de gevolgen hiervan. Immers, omdat het contract afloopt onder nieuw recht, zal er een ontslagvergoeding verschuldigd zijn aan de werknemer. Bovendien wordt op deze manier ook nog eens niet geprofiteerd van de mogelijkheid om de maximale periode van 36 maanden (huidig recht) te benutten. Wat is hier een goed advies?
26-05-2014


Medisch specialisten verliezen per 1 januari 2015 hun zelfstandig declaratierecht bij patiënten en zorgverzekeraars. Volgens het ministerie van Financiën eindigt hiermee ook het fiscaal ondernemerschap, maar ziekenhuizen en specialisten kunnen nog steeds kiezen voor ondernemerschap of loondienst. Kiest de specialist voor ondernemerschap, dan kan hij gebruikmaken van enkele samenwerkingsmodellen. Daarbij kan hij zich verenigen in een specialistenmaatschap of een BV, die op hun beurt een samenwerkingsovereenkomst met het ziekenhuis aangaan. In beide gevallen zijn er ook gevolgen voor de loonheffingen.
26-05-2014


Werkgever A verkoopt per 1 januari 2011 delen van zijn onderneming aan werkgever B. Dit gebeurt tijdens de ziekte van een werknemer, die binnen deze delen werkte. Beide werkgevers sluiten een overeenkomst, waardoor de zieke werknemer pas overgaat naar werkgever B als hij 100% arbeidsgeschikt is. Aanvankelijk betaalt werkgever A het loon na de overnamedatum door, maar stopt daarmee na een tijd. Het UWV legt vervolgens op 29 juni 2011 aan werkgever A een loonsanctie (loonbetaling 3e ziektejaar) op, maar de werkgever voldoet niet aan die verplichting. Werkgever B stelt op grond van de overeenkomst niet verplicht te zijn tot loondoorbetaling per 1 januari 2011. Wat nu?
12-05-2014


WW-uitkering voor werknemer die ontslag nam bij niet betalende werkgever

Een werkgever voldeed het loon van zijn werknemer niet (tijdig). Voor de werknemer een dringende reden om ontslag te nemen, oordeelde de CRvB. De werknemer dreigde door de uitblijvende betaling in financiële problemen te komen. Omdat hem in deze situatie geen verwijtbare werkloosheid voor de WW-uitkering ten laste kon worden gelegd, diende het UWV alsnog een WW-uitkering te betalen. In het Burgerlijk Wetboek ligt vast dat een werkgever die het loon niet (tijdig) betaalt, voor de werknemer een dringende reden kan zijn om het dienstverband direct op te zeggen. Er geldt geen eis dat de werknemer de werkgever tot betaling moet hebben gemaand.
12-05-2014


Het kabinet houdt voor een deel van de Wet werk en zekerheid vast aan de ingangsdatum van 1 juli 2014. Er is dus geen sprake van (verder) uitstel. Dit ondanks het feit dat de praktijk mogelijk niet gebaat is bij de vergaande voorstellen en ondernemers nog summier zijn voorgelicht. Voor hen is 1 juli kort dag. Minister Asscher wuift deze bezwaren weg. De minister heeft de Eerste Kamer inmiddels een memorie van antwoord gezonden met betrekking tot de door de Kamer gestelde vragen. Een plenaire stemming in de Eerste Kamer is nog niet aangekondigd; op 13 mei verschijnt eerst een nader verslag.
12-05-2014


De bijzondere relatie tussen een DGA en zijn BV vereist ook een bijzondere vorm van toezicht op het naleven van het verbod op privégebruik van een (bestel)auto. Bij een dergelijk verbod zou de DGA zichzelf moeten controleren en dat vindt de Belastingdienst niet voldoende. De DGA zou daarom – net als zijn werknemers – door een onafhankelijke derde moeten worden gecontroleerd op naleving van het verbod om de (bestel)auto privé te gebruiken. Als voorbeeld noemt de Belastingdienst dat de DGA door cameratoezicht aantoont dat de auto na werktijd op het bedrijventerrein blijft staan.
12-05-2014


Van de bedrijven in het mkb geeft 54% aan de gevolgen van de crisis te hebben gevoeld. Dit heeft geresulteerd in verslechterde financiële resultaten, een zwakkere concurrentiepositie en een sterke afname van het personeelsbestand. 24% van de bedrijven in het mkb die wel personeel zoeken, heeft moeite met het vinden van geschikt personeel, vooral voor productie-, verkoop- en commerciële functies. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van Randstad. Veel genoemde redenen zijn: gebrek aan werkervaring (45%), het ontbreken van de juiste instelling (25%) en een niet passende opleiding (31%). Vooral jongere en oudere werkzoekenden missen hierdoor de kans op een baan.
28-04-2014


Een 31-jarige werkneemster meldde zich ziek bij haar werkgever via een whatsapp-bericht. Daarin verklaarde zij dat zij in het ziekenhuis lag en geopereerd moest worden. Vervolgens was zij een week lang spoorloos en begon haar familie een opsporingsactie via Facebook. Toen zij na een week opdook, bleek zij niet in het ziekenhuis te liggen. De werkgever was woedend over de valse ziekmelding en ontsloeg haar op staande voet. In de rechtszaak die volgde, voerde de advocate aan dat de werkneemster niet in het ziekenhuis lag, maar ten tijde van de ziekmelding zwaar overspannen was.
28-04-2014


Bij een nachtelijke overval slaat een werkneemster (apothekersassistente) op de vlucht voor de inbrekers. Zij springt daarbij uit het raam van de bovenste verdieping. Deze sprong uit het raam heeft voor haar fatale lichamelijke gevolgen, doordat zij haar enkel verbrijzelt. Maar kan de werkgever daarvoor nu aansprakelijk worden gesteld? Het antwoord luidt hier ‘nee’. De werkgever in deze zaak heeft zijn pand goed beveiligd en hij heeft het personeel getraind in het omgaan met verbale agressie en geweld. Daarmee heeft hij voldaan aan zijn zorgplicht. Er is dan ook geen grond om hem aansprakelijk te stellen voor de door de werkneemster geleden schade.
28-04-2014


Het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit heeft de voordelen en de nadelen van de Werkkostenregeling (WKR) onderzocht. De uitkomst is dat de WKR vooral voor het MKB meer nadelen dan voordelen oplevert. Het advies luidt dan ook om de overgangsperiode die loopt tot 1 januari 2015, te verlengen. Zolang er geen structurele oplossing is voor de geconstateerde knelpunten, moet de verplichte invoering worden uitgesteld. De onderzoekers doen overigens ook aanbevelingen voor meer structurele oplossingen. Het is wachten op een reactie van het kabinet.
28-04-2014


De crisisheffing over 2013 is mogelijk in strijd met Europees recht, omdat de regeling met terugwerkende kracht is ingevoerd. Deze is namelijk pas definitief bekendgemaakt bij de presentatie van het Belastingplan 2014 in september 2013. Daarnaast is de regeling meerdere malen als eenmalig aangekondigd. Maak daarom bezwaar tegen de pseudo-eindheffing hoog loon. De crisisheffing moet u opnemen in de loonaangifte van de periode waarin 31 maart valt. U moet bezwaar aantekenen binnen zes weken na de datum waarop u de verschuldigde loonheffingen volgens de loonaangifte heeft betaald. In de Fiscount Modellenbank vindt u een modelbezwaarschrift (E.208) tegen de crisisheffing.
28-04-2014


Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer krijgt na 2 jaar ziekte geen WIA-uitkering van het UWV. Het UWV acht hem nog geschikt voor passende arbeid en hij is voor minder dan 35% arbeidsongeschikt. De werknemer werkt in passende arbeid nog gedeeltelijk bij de werkgever door, maar valt binnen 5 jaar weer uit wegens (dezelfde) ziekte. Hij krijgt nu wel een WIA-uitkering, maar Rechtbank Rotterdam meent dat er ook weer een loondoorbetalingsplicht voor de werkgever is ontstaan. De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat in die situatie zonder wijziging van de bedongen arbeid niet opnieuw een loondoorbetalingsplicht voor de werkgever ontstaat bij ziekte van de werknemer.
14-04-2014


De arbeidsovereenkomst met een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, kan vanaf 1 juli 2015 zonder vergunning van het UWV worden opgezegd. Daarna kan aansluitend een contract voor bepaalde tijd worden afgesloten, dat onder de ketenregeling valt. Dit laatste kan ook wanneer de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt door een pensioenbeding. Dit is vaak opgenomen in de arbeidsovereenkomst, waarbij is overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Omdat er sprake is van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op of na de AOW-gerechtigde leeftijd, is dan geen transitievergoeding verschuldigd.
14-04-2014


Vanaf 1 april 2014 moet de AOW’er uitgezonderd worden bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel bij een bedrijfseconomisch ontslag. Als een AOW’er in de functiegroep werkzaam is waar het ontslag valt, dan wordt hij samen met de uitzendkrachten en oproepkrachten als eerste ontslagen. Daarna kan er in de functiegroep afgespiegeld worden. Het is niet rechtvaardig dat een werknemer die voor zijn inkomen afhankelijk is van zijn werkgever, moet wijken voor iemand die al een (AOW-)uitkering krijgt. De oudere werknemer kan door deze maatregel een betere positie krijgen.
14-04-2014


Werkgevers krijgen vanaf 1 juli 2015 te maken met forse consequenties bij onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden en scholing van hun werknemers. Dit volgt uit het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid. Onvoldoende zorg kan leiden tot het niet honoreren van een voorgenomen ontslag of tot hogere vergoedingen die een werkgever boven de transitievergoeding (ontslagvergoeding) moet betalen. Ook kunnen alleen de scholingskosten voor brede inzetbaarheid van de werknemer in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Bij voorgenomen ontslag vanaf 1 juli 2015 toetst het UWV of de rechter de wettelijke inspanningen van werkgevers over een periode daarvoor.
14-04-2014


Zzp’ers in de zorg kunnen toch een VAR-Wuo krijgen. Dit blijkt uit antwoorden op Kamervragen. Door aanpassing van de AWBZ kan de (zelfstandig) zorgverlener voor thuiszorg in natura direct met het zorgkantoor of hun cliënten een contract sluiten. Daardoor kan de zorgverlener én voldoen aan de criteria van zelfstandig ondernemerschap én buiten dienstbetrekking werken. Deze mogelijkheid is getest via een pilot die wordt uitgebreid voor zorgverleners die nu nog werken via een zorginstelling of bemiddelaar. Zij moeten zich dan wel als bevoegd zorgverlener en zelfstandig ondernemer kwalificeren.
14-04-2014


Indien eigenrisicodragers voor de Ziektewet (ZW) met uitkeringslasten terugkeren naar het publieke bestel bij het UWV, kunnen de uitkeringslasten geheel privaat worden afgefinancierd. Werkgevers betalen dan de eerste 2 jaren in het publieke bestel de minimumpremie ZW, een onderdeel van de premie Werkhervattingskas. De minister van SZW acht deze mogelijkheid voor (middel)grote werkgevers ongewenst en zal het premieonderdeel bij terugkeer naar het publieke bestel meer gaan afstemmen op het ziekterisico in de eerste 2 jaren van terugkeer. De minister noemt dit de invoering van een terugkeerpremie per 1 januari 2015.
31-03-2014


Mensen die één of meer jaren niet voor de AOW verzekerd zijn, bijvoorbeeld omdat zij buiten Nederland woonden, kunnen die jaren vrijwillig tegen een minimumpremie inkopen. Hierdoor krijgen zij later een hogere AOW-uitkering. De voorwaarden zijn met ingang van 24 maart 2014 aangescherpt en de premie waartegen onverzekerde jaren kunnen worden ingekocht, wordt verhoogd. De betrokkene moet minstens vijf jaar verplicht verzekerd zijn en minstens vijf jaar in Nederland werkzaam zijn, als werknemer of als zelfstandige. Men kan verder alleen onverzekerde jaren inkopen als men die jaren niet elders een wettelijk verplichte ouderdomsverzekering had.
31-03-2014


Tot 1 juli 2015 zal bij ontslag de huidige kantonrechtersformule blijven gelden bij de berekening van ontslagvergoedingen. Daarna is in de Wet werk en zekerheid vastgelegd wat een werknemer toekomt bij ontslag. Over de eerste 10 jaar is dit 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar. Over de volgende 10 jaar is dit ½ bruto maandsalaris per dienstjaar. Er geldt een maximum van € 75.000 of (indien het jaarsalaris hoger is) een jaarsalaris. Voor oudere werknemers geldt tot 1 januari 2020 een overgangsregeling.


Invoering depotstelsel opnieuw uitgesteld

Het depotstelsel wordt niet ingevoerd per 1 juli 2014. Bedrijven kunnen de g-rekeningen bij de banken langer gebruiken. Aan de banken is gevraagd om begin mei hun visie op het g-rekeningenstelsel te geven. Ook andere partijen kunnen dan reageren. Tot nu toe publiceerde de Belastingdienst geen praktische informatie over de exacte werking van de depotservice en de vrijwaringsrekening. Bedrijven hebben echter wel tijd nodig om het nieuwe systeem in te voeren. De fiscus blijkt nu dus nog niet zover te zijn. Opmerkelijk is dat het ministerie de betrokken partijen nu pas om een evaluatie vraagt; de wet waarin het depotstelsel is opgenomen geldt al van 1 juli 2009.
31-03-2014


De Belastingdienst keurt goed dat bonussen tot € 2.400 per jaar kunnen worden ondergebracht in de vrije ruimte. Maar kan dit ook een hoger bedrag zijn? Er bestaat nog koudwatervrees over de invoering van de Werkkostenregeling, getuige de vraag of een bonus in de vrije ruimte mag worden ondergebracht. Het voordeel: de nettobonus blijft onbelast, waardoor de lasten van de werkgever lager zijn. Maar zelfs als er 80%-eindheffing moet worden afgerekend, is dat nog altijd minder dan de tegen 52% gebruteerde bonus. Bijkomend voordeel is dat de bonus in de vrije ruimte niet meetelt voor de crisisheffing. Voor de zomer worden de aanpassingen van de Werkkostenregeling bekendgemaakt.
31-03-2014


Participatiewet: per 1 januari 2015 meer arbeidskansen voor mensen met beperking

Mensen met een beperking krijgen vanaf 1 januari 2015 meer kansen op de arbeidsmarkt via de uitvoering door gemeenten. De Tweede Kamer heeft hiertoe op 20 februari jl. ingestemd met het wetsvoorstel Participatiewet. Personen met een Wajong-uitkering worden beoordeeld op hun arbeidsvermogen. Zij gaan niet naar de gemeenten en krijgen niet te maken met de bijstand. Wie nu al beschut werkt bij een sociale werkvoorziening, behoudt zijn bestaande rechten en plichten.
17-03-2014


Duidelijkheid op komst over stopzetting loon bij niet meewerken aan re-integratie

Werknemers die weigeren om gedeeltelijk te re-integreren zijn geen uniek natuurverschijnsel. Rechters hebben zich dan ook op verschillende manieren uitgesproken over de sancties tegen werknemers die gedeeltelijke re-integratie weigeren. Dit varieert van alleen de niet gewerkte uren tot een gehele loonstop. De kantonrechter Utrecht heeft nu besloten om dit als een prejudiciële vraag voor te leggen aan de Hoge Raad, om hier voor eens en voor altijd duidelijkheid over te krijgen. Deze mogelijkheid bestaat vanaf 2012. In de uitspraak worden nogmaals een aantal verschillende uitspraken op een rijtje gezet. Wordt vervolgd…
17-03-2014


Kortere duur WW- en WGA-uitkeringen

De duur van WW- en loongerelateerde WGA-uitkeringen wordt ingekort tot maximaal 24 maanden. Dit komt doordat het arbeidsverleden voortaan vertraagd wordt opgebouwd. Dit zijn twee belangrijke onderdelen van het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid waarmee de Tweede Kamer op 18 februari jl. heeft ingestemd. De Kamer ging ook akkoord met inkomensverrekening – in plaats van urenverrekening – in de WW. Ook wordt passende arbeid in de uitkeringssfeer sneller (na 6 maanden in plaats van na 1 jaar) geschikt.
17-03-2014


Problemen zorgverleners volgens rechter niet spoedeisend

Een zorgverlener in de AWBZ-thuiszorg verzoekt de rechter tevergeefs om haar met spoed een VAR-wuo te geven. Zij werkt zowel in loondienst als ook buiten loondienst voor thuiszorginstellingen en via bemiddelingskantoren. Voor 2013 ontving zij een VAR-wuo. Nu zij voor 2014 een VAR-loon heeft gekregen, krijgt zij als zelfstandige geen opdrachten meer. De rechtbank oordeelt dat er geen financiële noodsituatie is; zij werkt in 2014 nog in loondienst. Als er al financiële zorg bestaat, dan is dit te wijten aan het risicomijdende gedrag van bemiddelingskantoren. De fiscus kan dit niet worden verweten. De zorgverlener moet nu eerst bezwaar en beroep instellen tegen de VAR-loon.
17-03-2014


De nieuwe ketenregeling gaat weliswaar pas in op 1 juli 2015, maar toch werpt deze zijn schaduw al (ver) vooruit. Het van kracht worden van de nieuwe ketenregeling betekent dat er vanaf die datum nog maar gedurende twee jaar maximaal 3 contracten kunnen worden aangeboden. Het ‘nieuwe jaarcontract’ wordt in arbeidsrechtelijke kringen dan ook wel aangeduid als het ‘8-maandencontract’. Bedenk dat bij een verlenging vóór 1 juli 2015 nog kan worden geprofiteerd van het oude recht – de maximale periode van 3 jaar.
17-03-2014


Leeftijd mobiliteitsbonus oudere uitkeringsgerechtigden omhoog naar 56+

De leeftijd voor de mobiliteitsbonus voor oudere uitkeringsgerechtigden gaat vanaf 1 januari 2015 omhoog van 50 naar 56 jaar. Dit volgt uit een wetsvoorstel dat op 20 januari 2014 is ingediend. Voor werkgevers betekent dit dat zij voor het in dienst nemen van 50- tot en met 55-jarige uitkeringsgerechtigden geen premiekorting (maximaal 3 jaren, € 7.000 per jaar) meer kunnen krijgen. Voor personen in deze leeftijdsgroep voor wie tot 1 januari 2015 al premiekorting aan een werkgever is verleend, blijft de bestaande premiekorting voor de resterende looptijd intact.
03-03-2014


De Belastingdienst is niet bevoegd om beschikkingen over percentages WGA-premie (nu premie Werkhervattingskas/Whk) te herzien. Die uitspraak publiceerde Hof Amsterdam op 18 oktober 2013. De staatssecretaris van SZW heeft echter op 18 februari 2014 een nota van wijziging ingediend bij een wetsvoorstel, waarmee die bevoegdheid met terugwerkende kracht tot 19 oktober 2013 wél wettelijk wordt toegekend aan de Belastingdienst.
03-03-2014


Een onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt om onder leiding en toezicht van een derde te werken, moet met ingang van 1 juli 2012 als zodanig geregistreerd staan bij de KvK, op grond van de Waadi. Zo niet, dan kunnen zowel de uitlener als de inlener een forse boete krijgen. In de Beleidsregels boeteoplegging Waadi 2014 worden deze boetes met terugwerkende kracht gematigd. In plaats van een boete van € 12.000 per arbeidskracht, wordt er een staffel gehanteerd. Ook wordt toegelicht dat een onderneming die arbeidskrachten niet bedrijfsmatig ter beschikking stelt, kan volstaan met een melding. Een BV die uitsluitend haar bestuurder ter beschikking stelt, krijgt geen boete.
03-03-2014


Wetsvoorstel Werk en Zekerheid (5): uitstel ketenregeling – transitievergoeding aangepast

De Tweede Kamer is akkoord met het wetsvoorstel Werk en Zekerheid. De wijziging van de ketenregeling (maximale periode 2 jaar) gaat pas in per 1 juli 2015. Alle werknemers krijgen na een arbeidsovereenkomst van ten minste 2 jaar recht op een transitievergoeding. Voor bedrijven met minder dan 25 medewerkers komt er een overgangstermijn. Zij mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen bij ontslag vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. De hoogte van de verschuldigde transitievergoeding wordt gebaseerd op de duur van het dienstverband, gerekend vanaf 1 mei 2013. Jaarrekeningen over de 3 voorafgaande jaren moeten de slechte financiële situatie aantonen.
03-03-2014


Boete in detacheringsovereenkomst aan banden

Elk beding dat de indiensttreding verbiedt van een werknemer bij een inlener na afloop van een terbeschikkingstelling is op grond van artikel 9a Waadi nietig. Hierop bestaat een uitzondering: er mag een redelijke vergoeding aan de uitlener worden bedongen voor de wervings- of opleidingskosten die hij gemaakt heeft. Een boetebeding dat een intermediair in de bouw oplegde, met een vergoeding ter grootte van 6 maandsalarissen, is onredelijk (niet gebruikelijk in de markt). Volgens de kantonrechter valt dit niet onder de uitzondering van artikel 9a Waadi.
03-03-2014


Een werknemer met een lang arbeidsverleden zegt zijn arbeidsovereenkomst op om te gaan werken bij een nieuwe werkgever. Hij krijgt echter spijt en treedt binnen 3 maanden weer in dienst bij zijn oude werkgever – nu voor bepaalde tijd. Na eenmalige verlenging wordt zijn contract niet voortgezet. De Hoge Raad oordeelt dat hier de Ragetlie-regeling van toepassing is. De eerdere opzegging door de werknemer wordt beschouwd als een niet rechtsgeldige opzegging, zodat daardoor het opvolgende tijdelijke contract hier niet van rechtswege eindigt. Hierdoor heeft de werknemer ontslagbescherming gekregen terwijl hij zelf zijn contract heeft opgezegd!
17-02-2014


In het wetsvoorstel ‘Werk en Zekerheid’ is de wettelijke bevoegdheid opgenomen om werkloosheidspremies, arbeidsongeschiktheidspremies en de nieuwe premiekorting ‘bevordering duurzame arbeidsparticipatie’ mede afhankelijk te stellen van de maatregelen die een werkgever heeft getroffen om duurzame arbeidsparticipatie van werknemers te bevorderen. Ook moet een werkgever die maatregelen in de loonadministratie schriftelijk vastleggen. Hieruit blijkt dat steeds meer overheidsregelingen – naast re-integratie van zieke werknemers en de daaraan verbonden sancties – afhankelijk worden gesteld van acties door werkgevers.
17-02-2014


Affinanciering premielasten WGA voor uitkeringen WGA-flex per 1 januari 2016

Wanneer werkgevers op of na 1 januari 2016 eigenrisicodrager WGA-flex worden, kunnen de tot dan bestaande uitkeringen WGA-flex publiek worden afgefinancierd; deze hoeven niet ten laste van de eigen middelen van werkgevers te komen. Dit volgt uit aanpassing van het Besluit Wet financiering sociale verzekeringen per 1 januari 2016. Vóór deze aanpassing moesten werkgevers voor het premieonderdeel WGA-flex van de premie Werkhervattingkas zonder nadere bepalingen de last van die uitkeringen geheel of gedeeltelijk individueel uit eigen middelen affinancieren. Het gaat hier om werkgevers die op of na 1 januari 2016 eigenrisicodrager voor het risico van WGA-flex uitkeringen wilden worden en om ontstane uitkeringslasten vóór de datum waarop zij eigenrisicodrager WGA-flex worden.
17-02-2014


Wetsvoorstel Werk en Zekerheid (4): geen proeftijd bij contract van 6 maanden of korter

Arbeidsovereenkomsten met een duur van 6 maanden of korter mogen met ingang van 1 juli 2014 geen proeftijd meer bevatten. De regel is opgenomen om kortdurende overeenkomsten te ontmoedigen en de regel moet hiermee dus een stukje onzekerheid voor flexwerkers wegnemen. Werkgevers hoeven zich echter niet in grote bochten te wringen om deze regel te ontwijken. Ze kunnen bijvoorbeeld een iets langer contract afsluiten dan 6 maanden of de uitzendconstructie toepassen. Het is dan ook de vraag of het beoogde doel van de wetgever gediend is met deze wijziging.
17-02-2014


De Belastingdienst geeft aan zzp’ers in de zorg per definitie een VAR-loon af. De opdrachtgever loopt hierdoor risico bij looncontroles en de zzp’er mist de ondernemersfaciliteiten van de inkomstenbelasting. Er zijn echter verschillende vormen van zorg, waarbij ook nog eens specifieke afspraken kunnen worden gemaakt tussen de zorgverlener en zorgvrager, en eventueel een zorgbureau. De fiscus lijkt al deze situaties over één kam te scheren, waarbij onvoldoende rekening wordt gehouden met de feitelijke afspraken en werkwijze.
17-02-2014


Een werknemer werkt eerst via een uitzendbureau voor een werkgever en daarna voor dezelfde werkgever op basis van 2 tijdelijke arbeidsovereenkomsten. De werkgever beëindigt de laatste arbeidsovereenkomst. Toch komt er een vervolg, omdat de werknemer direct aansluitend weer in dienst treedt bij het uitzendbureau en voor de werkgever hetzelfde werk blijft doen. Op het moment dat het laatste contract bij het uitzendbureau eindigt, claimt de werknemer een vast contract bij de werkgever. Terecht, volgens de rechter. De werkgever heeft gehandeld in strijd met de bedoeling van de wetgeving die maximaal 3 opvolgende arbeidsovereenkomsten toestaat. Hier was sprake van 4 overeenkomsten. Feitelijk is de betreffende werkgever de gehele periode (iets meer dan 3 jaar) materieel werkgever geweest.
03-02-2014


Wetsvoorstel Werk en Zekerheid (3): arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Momenteel mag een werkgever nog 3 tijdelijke contracten sluiten in een periode van maximaal 3 jaar. Dat is de zogenaamde ‘keten van tijdelijke contracten’. Na 1 juli 2014 mogen dat nog ten hoogste 3 contracten zijn in maximaal 2 jaar. Contracten die voor 1 juli 2014 worden voortgezet, zullen nog onder de oude regeling vallen. Als na 1 juli 2014 wordt verlengd, is direct de nieuwe regeling van toepassing. Bijvoorbeeld: een werknemer heeft een tweede jaarcontract gehad dat eindigt op 1 augustus 2014. De nieuwe arbeidsovereenkomst valt direct onder de nieuwe regeling. Omdat bij een voortzetting de termijn van 24 maanden wordt overschreden, ontstaat bij voortzetting een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
03-02-2014


AOW-toeslag vervalt 1 januari 2015 in bestaande gevallen bij te hoog inkomen partner 2014

Personen die voor 1 januari 2015 recht hebben op een AOW-uitkering en een jongere partner hebben, hebben recht op een toeslag voor de jongere partner. Die toeslag is onder meer afhankelijk van het inkomen van de jongere partner. Door een wetswijziging van artikel 8, lid 2 van de AOW per 1 april 2013 kan het recht op toeslag vanaf 1 januari 2015 niet meer ontstaan/herleven indien het inkomen van de jongere partner daalt. Bestaande AOW-gerechtigden met een jongere partner zijn zich vaak niet bewust van deze inkomenseffecten.
03-02-2014


‘Aanpak jeugdwerkloosheid’ staat specifieke vacatures op werk.nl tot 1 januari 2016 toe

De Fiscasus van 3 december 2013 (A13.097) en de cursus Arbeid en Recht 2013-4 gingen over een premiekorting voor werkgevers die vanaf 1 januari 2014 jongeren tussen 18 en 27 jaar vanuit een werkloosheids- of bijstandsuitkering in dienst nemen. Deze premiekorting is nu wettelijk geregeld. Het UWV heeft recent aangegeven dat werkgevers gedurende de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 op werk.nl in vacatures mogen melden: ‘Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de ‘Aanpak jeugdwerkloosheid’. Werkgevers kunnen zo gericht deze jongeren werven.
03-02-2014


Er is een groot premievoordeel te behalen door bedrijven die tot een economische of organisatorische eenheid behoren, te laten indelen in dezelfde sector. Deze zogenoemde ’concernaansluiting’ is niet toegestaan voor uitzendbureaus. Een zorgconcern wil dat een aantal dochtervennootschappen, waaronder 2 uitzendbureaus voor de zorg, worden ingedeeld bij sector 35 Gezondheid. Het verschil in premies met sector 52 Uitzendbedrijven is groot. De inspecteur beroept zich echter op de bestendige gedragslijn om verzoeken van uitzendbureaus voor concernaansluiting bij een andere sector af te wijzen. Het hof oordeelt dat de inspecteur zijn afwijzing inhoudelijk voldoende heeft gemotiveerd.
03-02-2014


Hoger beroepen woonlandbeginsel Turkse weduwen behandeld op 17 januari 2014

Nabestaandenuitkeringen van weduwen die in Turkije wonen, worden met ingang van 1 januari 2013 aangepast aan de levensstandaard en het kostenniveau in Turkije (woonlandbeginsel). De Rechtbank Amsterdam oordeelde op 22 augustus 2013 dat dit niet mag en er werd hoger beroep ingesteld. De Centrale Raad van Beroep behandelde dit hoger beroep op 17 januari jl. in een openbare zitting. In de regel wordt binnen 6 weken daarna – dus eind februari 2014 – uitspraak gedaan. De Rechtbank Amsterdam oordeelde op soortgelijke wijze over nabestaandenuitkeringen van weduwen die in Marokko wonen en over kinderbijslag voor kinderen die in Turkije, Marokko of Egypte wonen.
20-01-2014


Een loodgieter weigert de werkzaamheden uit te voeren die zijn werkgever hem mondeling opdraagt. Ook als zijn werkgever hem daarna schriftelijk sommeert om de opgedragen werkzaamheden te verrichten, blijft hij weigeren. Daarop volgt ontslag op staande voet. Pas in hoger beroep stelt de ontslagen loodgieter dat hij de opgedragen werkzaamheden in een kruipruimte niet kon verrichten vanwege een eerdere traumatische ervaring (in de privésfeer). De werkgever mocht zich bij dit ontslag baseren op wat hem op dat moment bekend was. Het betrof een opdracht die past binnen de normale werkzaamheden als loodgieter. Vanwege herhaaldelijke en niet gemotiveerde weigering is het ontslag terecht.
20-01-2014


Nieuw in de wet is het begrip ‘aanzegtermijn’. Om de werknemer met een contract voor bepaalde tijd duidelijkheid te bieden, moet uiterlijk een maand voor afloop van het contract kenbaar worden gemaakt of dit wordt voortgezet of niet. Wanneer de werkgever dit niet doet, moet een boete worden betaald aan de werknemer. Deze boete is afhankelijk van het aantal dagen dat de werkgever te laat is met het aanzeggen. De boete kan daarmee oplopen tot maximaal één maandloon.
20-01-2014


Gratis dagloonberekening voor eigenrisicodragers Ziektewet verlengd tot 1 februari 2014

Het nieuwe Dagloonbesluit werknemersverzekeringen trad op 1 juni 2013 in werking. Als gevolg daarvan besloot het UWV destijds om tijdelijk gratis herberekeningen van het dagloon op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet uit te voeren. Normaliter kost het maken van een dergelijke berekening € 70 per berekening. Deze gratis dienstverlening door het UWV is recent verlengd tot 1 februari 2014.
20-01-2014


Als de juridische entiteit van een onderneming wijzigt vanwege een herstructurering, is er sprake van een nieuwe werkgever voor de WBSO. De S&O-verklaring kan dan niet worden omgezet naar de andere werkgever. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven overweegt dat een S&O-inhoudingsplichtige de S&O-verklaring vooraf moet aanvragen. Het is daarna niet meer mogelijk de inhoudingsplichtige te wijzigen. Dat er vennootschappen bij de herstructurering betrokken zijn die deel uitmaken van dezelfde fiscale eenheid, maakt dit niet anders. Het is evenmin relevant dat de samenstelling van het personeel van de onderneming en de aard van de activiteiten ongewijzigd zijn.
20-01-2014