Immateriële vaste activa (imva) zijn ongrijpbaar en diverse intern gegenereerde imva mogen niet worden geactiveerd. Daarom wordt er soms voor gekozen om alleen de extern gemaakte kosten van imva te activeren en de eigen kosten (meestal uren) niet. De regelgeving wordt hier onnodig streng geïnterpreteerd. Hoewel er inderdaad bij interne kosten goed moet worden gekeken naar een reële toerekening van die kosten naar het betreffend immaterieel actief, mogen deze wel degelijk ook worden geactiveerd wanneer voldaan is aan de betreffende voorwaarden voor activering.
28-11-2014


U bent een dienstverlener die onder de Wwft valt. Tijdens het verlenen van uw diensten loopt u tegen onregelmatigheden aan bij uw cliënt, die zelf volstrekt te goeder trouw is. Weet u in dat geval in hoeverre u hiervoor als dienstverlener een Wwft-melding moet doen? Het is allereerst van belang dat u weet óf en in hoeverre uw cliënt bij de bewuste transactie(s) betrokken is. Is uw cliënt zelf partij bij een verdachte transactie, dan moet er ook worden gemeld als uw cliënt geen schuld treft. Voorbeeld: uw cliënt heeft van een crediteur het verzoek gekregen om bepaalde betalingen op een privébankrekeningnummer te storten.
28-11-2014


Het gebeurt steeds vaker dat tussentijdse cijfers worden opgemaakt. Hetzij in de vorm van managementinformatie, hetzij als verantwoording naar kredietverstrekkers of andere belanghebbenden. Hierdoor wordt het belangrijker om intern en met de opdrachtgever goed vast te leggen wat de randvoorwaarden hiervoor zijn. Bij de samenstelopdracht voor een jaarrekening is voor de cliënt en zijn dienstverlener meestal wel duidelijk wat zij van elkaar mogen verwachten. Doorgaans is dit ook goed vastgelegd in een schriftelijke opdrachtbevestiging. Bij tussentijdse cijfers kunnen de wederzijdse verwachtingen echter uiteen gaan lopen. Oppassen dus!
28-11-2014


Fiscount heeft na ontvangst van signalen vanuit de aangesloten kantoren samen met Auxilium, Full Finance en Novak per brief haar zorgen geuit bij de NBA over de kwaliteitstoetsingen die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. In reactie daarop heeft de NBA ons uitgenodigd voor een brede bespreking die binnenkort gaat plaatsvinden. Daar zullen wij de door ons gesignaleerde problemen uiteenzetten. Uiteraard met de bedoeling om binnen afzienbare tijd tot een duidelijke lijn en oplossing te komen.
28-11-2014


Fiscale grondslagen geen alternatief voor te hoog gewaardeerd actief

Op activa waarvan de economische waarde onder de boekwaarde zakt, moet volgens de commerciële grondslagen extra worden afgeschreven. Soms wordt gedacht dat dit anders ligt bij jaarrekeningen op fiscale grondslag. Hoewel fiscaal diverse forfaitaire regels een goede weergave van de economische werkelijkheid in de weg staan, wijken de uitgangspunten van het goed koopmansgebruik waar de fiscus van uitgaat op hoofdlijnen niet wezenlijk af van de geldende principes bij jaarrekeningen op commerciële grondslagen. Een te hoog gewaardeerd actief zal daarom doorgaans ook bij een jaarrekening op fiscale grondslagen moeten worden afgewaardeerd.
31-10-2014


De komende jaren zal de controlemarkt krimpen, wat ten goede komt aan de samenstelmarkt. De oorzaak hiervan ligt besloten in de brief die minister Opstelten van Justitie en Veiligheid op 3 oktober jl. naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hierin heeft de minister een voorstel opgenomen om de bestaande groottecriteria van middelgrote ondernemingen te verruimen naar € 6 miljoen balanstotaal en een netto-omzetcriterium van € 12 miljoen. Het resultaat van die opgerekte criteria is dat hierdoor meer Nederlandse bedrijven worden vrijgesteld van een verplichte accountantscontrole op hun jaarrekening.
31-10-2014


Hoe bindend zijn de aanbevelingen en aanwijzingen die toetsers en de Raad voor Toetsing geven? De regelgeving voor kwaliteitsbeoordelingen (door de Raad voor Toetsing) is daar niet zo duidelijk over. Ook het verschil tussen aanbevelingen en aanwijzingen is niet helder. Uit het feit dat aanbevelingen ook kunnen worden gegeven als het kantoor een voldoende als toetsingsresultaat krijgt, valt af te leiden dat aanbevelingen vrijblijvend zijn. Aanwijzingen kunnen volgens de regelgeving worden opgelegd bij een (al dan niet gedeeltelijke) onvoldoende en tellen dus veel zwaarder.
31-10-2014


Het NBA-bestuur heeft Standaard 4410 voor samenstellingsopdrachten herzien en zal deze opnemen in de NV COS 2015. Bij de standaard hoort een nieuwe voorbeeldtekst voor de samenstellingsverklaring. De nieuwe tekst omschrijft in positieve bewoordingen wat samenstellen inhoudt, in tegenstelling tot de huidige tekst waarin beschreven wordt wat samenstellen niet is (‘Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd…’). De herziene Standaard 4410 is minder sterk gewijzigd dan eerder werd verwacht. Het gaat vooral om een andere opbouw en meer aandacht voor de ethische en kwaliteitsregels bij de opdracht.
31-10-2014


In statuten van wat grotere verenigingen en stichtingen staat soms voorgeschreven dat het bestuur ‘aan een accountant een opdracht tot onderzoek van de balans en de staat van baten en lasten moet verlenen’. Een samenstel- of beoordelingsverklaring van een accountant is in dat geval dus niet voldoende. Soms staan er specifieke bepalingen in de statuten over de vrijheid die het bestuur zou hebben over het afwijken van die statuten. Als dit niet het geval is, ontkomt de organisatie niet aan een accountantscontrole.
03-10-2014


Voor de jaarlijkse risicobepaling door banken is de SBR-kredietrapportage een belangrijk hulpmiddel. In december verschijnt de definitieve versie van de bankentaxonomie 2015 hiervoor. Met de SBR-kredietrapportage kunnen zowel fiscale als commerciële cijfers worden aangeleverd voor middelgrote en kleine ondernemingen en voor natuurlijke personen die een onderneming drijven (bijvoorbeeld zzp’ers). Om een kredietaanvraag goed en snel te kunnen beoordelen, willen de banken graag aanvullende gegevens ontvangen. Denk hierbij onder meer aan balans- en resultatenprognoses, taxatierapporten en WOZ-verklaringen. De nieuwe versie van de bankentaxonomie speelt hierop in.
03-10-2014


Onder veel media-aandacht heeft de veelbesproken Werkgroep Toekomst Accountantsberoep het rapport ‘In het publiek belang’ gepresenteerd. In tegenstelling tot wat de naam van de werkgroep doet vermoeden, is dit verslag vooral relevant voor kantoren met een Wta-vergunning. Dus niet voor samenstelkantoren en kantoren met overige assurance-opdrachten. Een enkele maatregel kan invloed hebben op vrijwillige controles, zoals wat meer voorgeschreven toelichting in de controleverklaring. De kern van het rapport betreft echter de controle van (zeer) grote cliënten, waardoor het relevant is voor slechts 11 accountantskantoren in Nederland met OOB-cliënten.
03-10-2014


De Raad voor Toezicht (RvT) heeft de toetsers stevige richtlijnen meegegeven. Dit is af te leiden uit de eerste toetsingsresultaten over 2014. Vooral de aanbevelingen en aanwijzingen rond de opdrachtaanvaarding en de voorbereidende fase zijn niet mals. Wat onder meer opvalt, is dat de toetsers vaak vragen naar onderbouwingen. Oók als er naar het oordeel van de accountant geen bijzonderheden waren. De toetsers wijzen ook vaak op verouderde opdrachtbevestigingen en de naleving van de Wwft. En ze willen de motivatie zien waarom een opdracht kon worden gecontinueerd.
03-10-2014


In de modellen voor jaarrekeningen worden actieve belastinglatenties niet vermeld. Ook in de wet- en regelgeving is hier weinig of niets over aangegeven. Omdat een latentie geen concrete vordering is, twijfelen dienstverleners vaak of deze post wel onder de financiële vaste activa hoort. Er wordt daarom vaak gekozen voor presentatie onder de vorderingen en overlopende activa. Dit is echter niet altijd juist.
01-09-2014


Per 1 januari 2015 is het voor middelgrote en grote ondernemingen mogelijk om bij Digipoort jaarrekeningen met ondertekende verklaring aan te leveren. SBR Assurance is een uitbreiding op Digipoort, waarmee accountants de mogelijkheid krijgen een digitale accountantsverklaring toe te voegen bij een XBRL publicatiestuk van hun cliënten. Het is daarmee een volwaardige vervanging van een verklaring op papier. Hierdoor komt een verdere digitale werkwijze in beeld. Voor kleine rechtspersoenen was het al mogelijk om jaarrekeningen via dezelfde Digipoort in SBR te deponeren. Wat heeft u nodig voor het toevoegen van een digitale accountantsverklaring?
01-09-2014


Formeel valt zowel het opmaken van de jaarrekening als het (juist en tijdig) deponeren van de jaarrekening uiteraard onder de verantwoordelijkheid van de rechtspersoon. Maar klanten laten vaak graag zoveel mogelijk formaliteiten aan u over. Zowel vanuit uw zorgplicht als vanuit het feit dat u zo een stuk verantwoordelijkheid overneemt, is het goed om een aantal attentiepunten in acht te nemen.
01-09-2014


Op de jaarlijkse bijeenkomst van het Kwaliteitsplatform Accountancy Nederland waren de meeste kantoren vertegenwoordigd die via het koepelconvenant van KAN deelnemen aan Horizontaal Toezicht. Naast enkele specifieke thema's die zijn besproken konden de deelnemers met de vertegenwoordigers van de Belastingdienst in discussie over de werking van HT. Hoewel verreweg de meeste kantoren aangaven tevreden te zijn over hun deelname aan HT, en dan met name over hun HT contactpersoon, bleken er toch nog wel enkele verbeterpunten te zijn.
01-09-2014


In de modellen voor jaarrekeningen worden actieve belastinglatenties niet vermeld. Ook in de wet- en regelgeving is hier weinig of niets over aangegeven. Omdat een latentie geen concrete vordering is, twijfelen dienstverleners vaak of deze post wel onder de financiële vaste activa hoort. Er wordt daarom vaak gekozen voor presentatie onder de vorderingen en overlopende activa. Dit is echter niet altijd juist.
29-08-2014


Positieve ontwikkelingen SBR Assurance Pilot

Per 1 januari 2015 is het voor middelgrote en grote ondernemingen mogelijk om bij Digipoort jaarrekeningen met ondertekende verklaring aan te leveren. SBR Assurance is een uitbreiding op Digipoort, waarmee accountants de mogelijkheid krijgen een digitale accountantsverklaring toe te voegen bij een XBRL publicatiestuk van hun cliënten. Het is daarmee een volwaardige vervanging van een verklaring op papier. Hierdoor komt een verdere digitale werkwijze in beeld. Voor kleine rechtspersoenen was het al mogelijk om jaarrekeningen via dezelfde Digipoort in SBR te deponeren. Wat heeft u nodig voor het toevoegen van een digitale accountantsverklaring?
29-08-2014


Formeel valt zowel het opmaken van de jaarrekening als het (juist en tijdig) deponeren van de jaarrekening uiteraard onder de verantwoordelijkheid van de rechtspersoon. Maar klanten laten vaak graag zoveel mogelijk formaliteiten aan u over. Zowel vanuit uw zorgplicht als vanuit het feit dat u zo een stuk verantwoordelijkheid overneemt, is het goed om een aantal attentiepunten in acht te nemen.
29-08-2014


Op de jaarlijkse bijeenkomst van het Kwaliteitsplatform Accountancy Nederland waren de meeste kantoren vertegenwoordigd die via het koepelconvenant van KAN deelnemen aan Horizontaal Toezicht. Naast enkele specifieke thema's die zijn besproken konden de deelnemers met de vertegenwoordigers van de Belastingdienst in discussie over de werking van HT. Hoewel verreweg de meeste kantoren aangaven tevreden te zijn over hun deelname aan HT, en dan met name over hun HT contactpersoon, bleken er toch nog wel enkele verbeterpunten te zijn.
29-08-2014


Het grootste deel van uw klanten zal inmiddels wel ‘SEPA proof’ zijn. De overgangsperiode die in februari inging, heeft hen daar tot 1 augustus jl. de tijd voor geboden. Dit betekent dat de meeste bedrijven daardoor nu echt wel klaar zouden moeten zijn met hun SEPA-implementaties. Nu SEPA per die datum definitief is, zetten banken bankrekeningnummers niet langer automatisch om in IBAN-nummers. Maar wat nu als uw klant onvoldoende alert geweest is op deze deadline, waardoor hij nog niet klaar is? Hier ligt een belangrijke rol voor u als accountant c.q. adviseur.
01-08-2014


Kleine rechtspersonen zijn niet verplicht om ontwikkelkosten te activeren (tenzij ontwikkeling van immateriële vaste activa de voornaamste activiteit van de rechtspersoon is). Omwille van een beter beeld van de jaarrekening wordt hier soms toch voor gekozen. In veel gevallen bestaan de ontwikkelkosten (vrijwel) geheel uit de personeelskosten van de betrokken medewerkers. Naast de directe loonkosten kan ook een gedeelte van de overheadkosten worden toegerekend. Simpelweg naar rato toewijzen van de overheadkosten is echter niet toegestaan.
01-08-2014


Zowel vanuit de Wwft als vanuit accountants- en sommige andere beroepsregelgeving wordt aan dienstverleners in de accountancybranche gevraagd om de integriteit van een bestaande of potentiële cliënt te onderzoeken. De uitkomst van dat onderzoek hoeft echter niet per se te luiden dat een cliënt integer is en dat – wanneer het tegendeel blijkt – de opdracht beëindigd (of niet geaccepteerd) moet worden. De kernvraag hier is namelijk niet of de cliënt integer is. Als dienstverlener moet u vooral de risico’s scherp krijgen die uit het integriteitsonderzoek naar voren komen. Zijn die helder, dan worden ook de consequenties duidelijk voor uw werkzaamheden.
01-08-2014


BFT: 75% onderzochte kantoren overtreedt Wwft

Van de 45 accountantskantoren en 7 (kleinere) administratie- en belastingadvieskantoren die het Bureau Financieel Toezicht in 2013 bezocht, zijn er 39 kantoren waarbij een of meer normschendingen werden geconstateerd. Dit blijkt uit het jaarverslag van het BFT. Cliënten werden onjuist of onvolledig geïdentificeerd of ongebruikelijke transacties bleken niet te zijn gemeld. Voor 33 kantoren resulteerde dit in een ‘normoverdragend gesprek’ of een waarschuwingsbrief, 4 kantoren ontvingen een bestuurlijke boete en bij 2 accountantskantoren is tegen de betrokken accountants een tuchtzaak aangespannen bij de Accountantskamer. Die heeft hen berispt.
01-08-2014


Bij de klachtencommissie van de NBA kunnen klachten worden ingediend over de wijze waarop een accountant zich in zijn beroepsmatig handelen heeft gedragen naar een betrokkene. In 2013 verwerkte de commissie 75 klachten over accountants. In veel gevallen werd de klacht niet-ontvankelijk verklaard, doorgezet naar de Accountantskamer, of al ingetrokken voor de uitspraak. In 28 gevallen deed de commissie een inhoudelijke uitspraak. In 4 gevallen is de klacht gegrond verklaard, in 5 gevallen gedeeltelijk, en in 19 gevallen ongegrond. Betere communicatie van de accountant had een aanmerkelijk dunner verslag van de klachtencommissie opgeleverd.
04-07-2014


Accountants in Business (AiB’s) vallen niet onder de werking van de Wwft. Ook de regelgeving rond fraudemeldingen is voor hen niet van toepassing; die betreft immers situaties rond een (wettelijke) controleopdracht. Hoewel een meldingsplicht naar een overheidsinstantie voor hem dus niet aan de orde is, zal ook een accountant in business die vermoedt dat zijn opdrachtgever niet integer handelt, redelijkerwijs maatregelen moeten treffen. De VGBA bevat hiervoor alleen algemene principes, dus de AiB zal hier zelf wat dieper in moeten duiken.
04-07-2014


De afgelopen maanden zijn al weer diverse accountantskantoren getoetst door de Raad voor Toezicht. Uit de resultaten van 2013 bleek dat veel kantoren met één of enkele ‘overige assurance’-opdrachten hierop vaak nat gingen. Het komt namelijk regelmatig voor dat de algehele organisatie en de samensteldossiers als ruim voldoende worden beoordeeld, maar dat het eindoordeel van de toetsing, op basis van bijvoorbeeld één beoordelingsopdracht, toch ‘onvoldoende’ is. Hoe voorkomt u dit?


Ondernemers ontvangen soms op informele wijze grote contante gelden van hun familie, die zij vervolgens verantwoorden als lening. Accountants- en administratiekantoren vallen onder de Wwft; als zij een dergelijke transactie tegenkomen, moeten zij zich dus afvragen of zij deze moeten melden. Hoewel het Bureau Financieel Toezicht benadrukt dat zíj wel bepalen of een transactie al dan niet ‘verdacht’ is, zult u als accountant toch eerst zelf in redelijkheid moeten onderzoeken in hoeverre de transactie gerelateerd kan zijn aan witwassen. Wees in ieder geval op uw qui vive zodra u tegen een dergelijke transactie aanloopt.
04-07-2014


Bonussen en/of winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers kunnen op grond van ingegane wetgeving per 1 januari 2014 worden teruggevorderd, wanneer uitkering van de bonus onaanvaardbaar zou zijn, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Dit is het geval indien en voor zover de uitkering heeft plaatsgevonden op basis van onjuiste informatie over het bereiken van de doelen die aan de bonus ten grondslag liggen. Óf wanneer onjuiste informatie is gegeven over de omstandigheden waarvan de bonus afhankelijk was gesteld.
13-06-2014


In de Tweede Kamer zijn, mede naar aanleiding van diverse incidenten rond accountants en accountantscontroles, drie moties rond het accountantsberoep aangenomen. Omdat de minister heeft aangegeven positief tegenover deze moties te staan, zullen deze waarschijnlijk effect hebben op de veranderingen in de regelgeving voor het accountantsberoep. Twee moties zijn nog in behandeling; een motie over de verhoging van de vrijstellingsgrens voor de verplichte controle en een motie waarin verhoogde aandacht wordt gevraagd voor de niet in de balans opgenomen verplichtingen en rechten.
13-06-2014


De afgelopen jaren hebben diverse private en publieke organisaties gewerkt aan een voorstel voor een standaard grootboekschema. Die inspanningen hebben nu geleid tot de eerste versie van het Referentie Grootboekschema (RGS), officieel gepresenteerd op 27 mei 2014. Met deze – zij het vrijwillige – standaard kunnen dienstverleners, en vooral softwarepartijen, gemakkelijker standaard branchetemplates maken voor onder meer boekhoud- en rapportageprogramma’s. Ook bevordert dit de communicatie tussen de verschillende softwareapplicaties binnen het kantoor (denk daarbij ook aan fiscale software, portals, etc.).
13-06-2014


Wanneer alle aandeelhouders van een BV ook bestuurders zijn, geldt de ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders gelijk als vaststelling. Dit is vastgelegd in de flex-BV-wetgeving. Onbedoeld gevolg hiervan is dat de termijnen zijn ingekort waarbinnen moet worden gedeponeerd. De uiterste datum voor het opstellen van de jaarrekening is 31 mei, bij verleend uitstel is dat 30 november. Deponering moet immers plaatsvinden binnen 8 dagen na vaststelling. De Veegwet 2013 die deze weeffout in de nieuwe wetgeving had moeten repareren, bleef lang in de Tweede Kamer hangen. Uiteindelijk is de voorgestelde wijziging van deze bepaling zelfs ingetrokken.
13-06-2014


Begin mei publiceerde de NBA haar langetermijnvisie op integrated reporting (IR); over de business case voor integrated reporting, de rol van het accountantsberoep en de rol van de NBA zelf. Het mkb blijkt nog vrijwel niet bekend met het fenomeen IR (Integrated Reporting) en IT (Integrated Thinking). Integrated thinking is in feite een nieuwe manier van denken over de waardecreatie van een onderneming. Hierbij kijkt de onderneming naar financiële en niet-financiële waardecreatie op de korte, middellange en lange termijn voor zowel bedrijf als maatschappij, en maakt dit onderdeel van de bedrijfsstrategie en het daarbij behorende businessmodel.
02-05-2014


Standaard 4400 bevat voorschriften voor het uitvoeren van ‘overeengekomen specifieke werkzaamheden m.b.t. financiële informatie’ en kijkt voornamelijk naar historische gegevens uit de administratie. Dit onderzoek kan overigens ook betrekking hebben op niet-financiële informatie. Standaard 5500N bevat grondslagen en aanwijzingen voor opdrachten die een accountant verricht om de opdrachtgever te ondersteunen bij het nemen van een beslissing rond een transactie. Belangrijk kenmerk van een ‘4400-opdracht’ is dat dit leidt tot een rapport van feitelijke bevindingen, dat geen conclusies (oordelen) bevat.
02-05-2014


Op basis van de in 2013 van kracht geworden aanpassingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) hebben sommige dienstverleners de indruk gekregen dat alle cliënten opnieuw zouden moeten worden geïdentificeerd. Dat zou echter vooral het geval zijn indien de intermediair de identificatie zo beperkt heeft uitgevoerd als maar toegestaan is. De meeste kantoren doen echter standaard al meer dan het minimumvereiste. Zij zullen daardoor weinig of niets extra’s hoeven te doen.


De Raad voor de Praktijkopleidingen heeft besloten om de training ‘Zeg wat je ziet’ ook verplicht te stellen voor AA- en RA-trainees in het kader van de praktijkopleiding. De twee andere onderdelen van het verplichte onderwerp 2014/2015, de ‘kennistoets’ en ‘dossiermentoring’, zijn niet verplicht voor trainees. Net als openbaar accountants moeten trainees bepalen welke trainingsvariant voor hen het meest geschikt is; die voor de intern en overheidsaccountant, voor de assurancepraktijk, de samenstelpraktijk of de gemengde praktijk. Verder zijn er enkele gronden voor een vrijstelling.
02-05-2014


Voor belastbare tijdelijke verschillen tussen commerciële en fiscale waardering moet in de jaarrekening een voorziening latente belastingverplichting worden opgenomen. Dit geldt echter voor niet de post goodwill die ontstaat bij een overname; verondersteld wordt dat belastingeffecten hier al in verrekend zijn.
04-04-2014


Is het nodig om in jaarrekeningen van een eenmanszaak (of maatschap of vof) – net als bij BV’s – toelichtingen op te nemen, zoals ‘gebeurtenissen na balansdatum’ of ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’? Die vraag bereikt ons met enige regelmaat. Het antwoord daarop luidt: de eerstgenoemde rechtspersonen vallen niet onder BW2 Titel 9 en voor de wet hoeven zij zelfs geen jaarrekening op te maken. Besluiten ze daar wel toe, dan is de jaarrekening vormvrij. Maar wordt de jaarrekening aan derden verstrekt, dan verwacht deze wel dat de jaarrekening een juist beeld geeft van de economische werkelijkheid van de onderneming.
04-04-2014


De tijd van tegen de klok in werken op kantoor is alweer even aan de gang. Alle jaarrekeningen moeten op tijd de deur uit, naast alle reguliere terugkomende werkzaamheden, zoals aangiften. Hoe kunt u nou toch nog iets aan de jaarrekening toevoegen, waardoor u uw cliënt (ongevraagd) advies geeft met de kans dat hier extra werk uit voortkomt? U pakt het sowieso slim aan wanneer u zichzelf de discipline oplegt om hier structureel tijdens het opstellen van de jaarrekening notities van te maken. Door dit tot onderdeel te maken van uw ‘flow’, kost het u ook de minste tijd.
04-04-2014


De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft de definitieve RJ-Uiting vrijgegeven over de waardering van de pensioenvoorziening DGA (in eigen beheer). De binnengekomen reacties op RJ-Uiting 2014-1 zijn hierbij in overweging genomen. De belangrijkste wijziging ten opzichte van deze eerste versie in januari: in jaarrekeningen op commerciële grondslag moet óók de pensioenvoorziening altijd op commerciële grondslag worden gewaardeerd. Dus niet alleen wanneer de commerciële waarde materieel afwijkt van de fiscale waarde. Daarnaast verduidelijkte de RJ nog enkele andere punten.
04-04-2014


Onderhanden werken en onderhanden projecten zijn twee verschillende dingen. Dit uit zich ook in de wijze van waardering en presentatie in de jaarrekening. Onderhanden werken moet worden gepresenteerd als een onderdeel van de voorraad en dit komt voor rekening en risico van de onderneming. De waardering vindt plaats tegen vervaardigingsprijs of lagere marktwaarde. Onderhanden projecten zijn daarentegen werkzaamheden die worden verricht in opdracht van derden.
06-03-2014


Sommige kantoren boeken het resultaat van een (100%) dochtervennootschap heel praktisch direct via de rekening-courant door naar de moeder. Door de deelnemingsvrijstelling en de meestal bestaande fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting maakt dit voor de dividendbelasting en Vpb niet uit. Het eigen vermogen van de dochter wordt hierdoor standaard klein gehouden. Dit is juridisch én jaarrekeningtechnisch echter geen juiste handelswijze. Want hoewel het uiteindelijk financieel vaak op hetzelfde neerkomt, moet het doorsluizen van resultaat naar de moeder altijd plaatsvinden via een formele dividenduitkering.
06-03-2014


Overheidinstellingen eisen regelmatig van gesubsidieerde instanties dat zij hun jaarrekening voorzien van een goedkeurende accountants(controle)verklaring. Het is voor accountants echter vaak simpelweg onmogelijk om bij (veelal kleinere) organisaties de controle zó op te zetten en uit te voeren, dat er voldoende controle-informatie wordt verzameld om tot een goedkeurende verklaring te kunnen komen. Voor de accountant is het al helemaal onmogelijk om dit van tevoren te beloven. Het is daarom zinvol om eerst eens te bekijken wat de subsidieverordening hier voorschrijft.
06-03-2014


De NBA heeft recent commentaar geleverd op RJ-Uiting 2014-1: ‘Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder’ die de Raad voor de Jaarverslaggeving begin dit jaar uitbracht. In haar reactie pleit de NBA voor uitstel van de ingangsdatum van deze RJ-Uiting, omdat hierover nog te veel vragen en onzekerheden bestaan. Andere partijen reageren vergelijkbaar. Uit de RJ-Uiting valt af te leiden dat in jaarrekeningen op commerciële grondslag de meeste dga-pensioenvoorzieningen op commerciële grondslag zullen moeten worden gewaardeerd en gepresenteerd. Daarbij wordt dwingend aanbevolen om dit per direct toe te passen in op te stellen jaarrekeningen.
06-03-2014


Gecontroleerde (middelgrote en grote) rechtspersonen moeten in de toelichting op de jaarrekening vermelden wat door de externe accountant (c.q. de betreffende accountantsorganisatie, uiteraard) in rekening is gebracht, uitgesplitst naar de categorieën: controle van de jaarrekening, andere controleopdrachten, fiscale adviesdiensten en de categorie overige niet-controlediensten. Omdat dit voorschrift in de praktijk op verschillende manieren bleek te worden ingevuld, heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving RJ-Uiting 2013-16 gepubliceerd. Hierin staat een aanbeveling over de te hanteren methode om de hoogte van de betreffende kosten te bepalen.
06-02-2014


De nieuwe Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) is op 1 januari 2014 ingegaan. Deze nieuwe regels hebben de nodige impact op het handelen van accountants en accountantsorganisaties en accountantspraktijken. Er zijn in de ViO veel situaties (bedreigingen) opgenomen, die niet mogen worden geaccepteerd. Ook worden diverse situaties benoemd waarbij een opdracht alleen mag worden geaccepteerd of gecontinueerd indien afdoende maatregelen zijn genomen. Kortom, extra alertheid is hier op zijn plaats.
06-02-2014


De Richtsnoeren Wwft (door de NBA Handreiking 1124 genoemd) zijn definitief gepubliceerd. De Richtsnoeren zijn aangepast op basis van de wijzigingen in de Wwft in 2013. De inhoudelijke wijzigingen zijn vanuit de wettekst al geruime tijd bekend en zij zijn in de vakliteratuur uitgebreid besproken. Veel wijzigingen hebben te maken met aspecten rond de identificering van niet alleen de cliënt, maar ook alle bij hem betrokken natuurlijke personen. Daarbij is er (bij rechtspersonen) meer dan voorheen aandacht voor de persoon van de bestuurder. Ook het onderzoek naar het bestaan van een relatie met een ‘politiek prominent persoon’ krijgt meer aandacht.
06-02-2014


De NBA heeft aangekondigd zich opnieuw te gaan beraden op de positie van Standaard 4410, waarin voor accountants de voorschriften voor het samenstellen van jaarrekeningen zijn opgenomen. De versie die in het najaar van 2013 ter consultatie is voorgelegd, is ingetrokken. Het lijkt erop dat de NBA vooral is vastgelopen op de meningsverschillen over de uitvoering van IB-plus-aangiften. En dan speciaal indien deze niet alleen naar de Belastingdienst, maar ook naar kredietverstrekkers of derden worden verstuurd. Reacties op de consultatie tonen aan dat de NBA-leden sterk verdeeld zijn over de vraag of in die situatie Standaard 4410 moet worden gevolgd.
06-02-2014


Een dienstverlener moet in het kader van de Wwft nagaan of zijn cliënt een publieke functie bekleedt of dat een dergelijke functie in het afgelopen jaar door zijn cliënt bekleed is. Dat is echter niet het enige. De dienstverlener zal ook moeten nagaan of zijn cliënt nauwe banden heeft met een dergelijke hooggeplaatste functionaris. Daarbij worden ook zijn/haar familieleden en naasten betrokken. Sinds 2013 kan ook een in Nederland wonende persoon het etiket Politically Exposed Person (PEP) krijgen.
10-01-2014


Bij het opmaken van de jaarstukken krijgt de post ‘niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’ vaak onvoldoende aandacht, zo blijkt uit onze compliancetoetsingen. De focus ligt vooral op de verplichtingen, zoals huur- en leaseverplichtingen. De realiteit is echter dat dit vaak meer toelichting vereist dan de tekst die in de huidige vorm veelal in de jaarstukken wordt opgenomen.
10-01-2014


We hebben het allemaal gehad in de theorie, maar wat doen we tegenwoordig nog met de kasstromen? Welke adviezen kunnen hieruit voortkomen voor uw klant? Nu het jaarrekeningenseizoen weer in volle hevigheid losbarst, is het handig om hier toch even met hernieuwde aandacht naar te kijken. Het schema achter de ‘lees meer’ is een korte opfrisser voordat u aan de slag gaat met het samenstellen van de jaarrekening. Hierin staan acht mogelijke kasstroomsituaties, inclusief bijbehorende analyse.
10-01-2014


Vanaf 1 januari 2014 is een PKIoverheid certificaat nodig om BTW- en ICP-aangiftes te verzenden. Exact meldt op zijn website dat intermediairs die werken met Exact Online Accountancy Geavanceerd ‘hun cliënten kunnen laten meeliften’ op het certificaat waarover de intermediair beschikt. Bij veel intermediairs is daardoor de indruk ontstaan dat cliënten dus zelf BTW-aangiften kunnen indienen met het certificaat van de intermediair. Dit is echter niet correct.
10-01-2014