Renteloze rekening-courant leidt tot verkapt dividend

Een DGA heeft de helft van de aandelen in een BV. Hij heeft een renteloze rekening-courantschuld bij de BV, waarop hij € 500 per maand aflost. De niet-verschuldigde rente is een uitdeling en terecht als verkapt dividend belast, aldus Rechtbank Gelderland. Het verschil tussen de niet-betaalde rente en de rente die verschuldigd zou zijn in zakelijk verhoudingen tussen derden, is dusdanig groot dat de DGA en de BV zich van de bevoordeling bewust hadden moeten zijn. De inspecteur heeft dit aannemelijk gemaakt.
18-12-2014


Twee dochters erven van hun moeder aandelen in een vastgoed-BV. Een taxateur stelt de waarde van de onroerende zaken vast op € 6.850.000. De inspecteur gaat akkoord met deze waarde, maar weigert toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Het uitsluitend verhuren van woningen en bedrijfsruimten gaat het normaal vermogensbeheer niet te boven, aldus Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De onderhoudswerkzaamheden dienen voor de instandhouding van het vastgoed. Ook het grote aantal panden en het feit dat er in concurrentie wordt getreden met andere verhuurders maakt dat niet anders. Maar er zijn (hogere) rechters die anders hebben beslist.
18-12-2014


Is uw cliënt directeur-grootaandeelhouder en van plan om zichzelf een winstuitkering te doen of om zijn aanmerkelijkbelangaandelen in zijn BV te verkopen? Laat hem dat dan nog dit jaar doen. Tot en met € 250.000 geldt in 2014 in box 2 immers het lagere inkomstenbelastingtarief van 22% (in plaats van 25%). Uw cliënt bespaart zo eenvoudig maximaal € 7.500 (3% over € 250.000) belasting. En heeft hij een fiscaal partner? Dan heeft ook de partner recht op het lage box-2 tarief. Ook als de aandelen niet op haar/zijn naam staan. In totaal kunnen zij samen dus in 2014 € 500.000 dividend (of winst bij verkoop van de aandelen) ontvangen tegen een tarief van 22%.
18-12-2014


Fiscale-eenheidsregime Vpb wordt aangepast

Staatssecretaris Wiebes stelt geen cassatie in tegen de hiervoor genoemde uitspraak van Hof Amsterdam. Hij geeft aan dat het fiscale –eenheidsregime in de Vpb zal worden aangepast, zodat dit regime weer in overeenstemming is met het Europese recht. Vooruitlopend op deze wetswijziging komt er op korte termijn een beleidsbesluit, waarin de staatssecretaris goedkeurt dat de Belastingdienst verzoeken om een fiscale eenheid Vpb te vormen in voorkomende situaties kan inwilligen. Het wetsvoorstel tot wijziging van het fiscale-eenheidsregime wordt in de eerste helft van 2015 ingediend.
18-12-2014


Een Nederlandse moeder-BV wil met haar Nederlandse kleindochtervennootschap een fiscale eenheid vormen. De dochtervennootschap is echter gevestigd in een ander EU-land. De inspecteur weigert daarom de vorming van een fiscale eenheid. Datzelfde gebeurt bij Nederlandse zustervennootschappen die met elkaar een fiscale eenheid willen vormen, maar waarvan de moeder-BV in een andere EU-lidstaat is gevestigd. Het EU-Hof van Justitie oordeelt dat dit in strijd is met het EU-recht. Nederland mag grensoverschrijdende situaties binnen de EU/EER niet nadeliger behandelen dan vergelijkbare binnenlandse situaties.
18-12-2014


Een echtpaar is op huwelijkse voorwaarden getrouwd. In de huwelijksakte staat een periodiek verrekenbeding. Er is echter nooit verrekend tijdens het huwelijk. Die verrekening moet alsnog plaatsvinden bij het einde van het huwelijk. Er ontstaan dan problemen bij de waardering van de vermogensbestanddelen en belastinglatentie in de onderneming van de man. Dat hij de onderneming voortzet na het huwelijk, rechtvaardigt waardering van de panden op de huurwaarde vermenigvuldigd met een bepaalde factor, aldus de Hoge Raad. De belastinglatenties op de stille reserves van de panden, de oudedagsreserve en de lijfrentepolis kunnen echter niet worden berekend op basis van een belastingtarief van nominaal 52%.
11-12-2014


Heeft u cliënten die gescheiden zijn en kinderen hebben jonger dan 21 jaar, voor wie zij geen recht hebben op kinderbijslag en hun kind zelf geen recht heeft op studiefinanciering? In dat geval kunnen deze cliënten recht hebben op een forfaitaire aftrek voor de kosten van levensonderhoud van hun kind. Deze aftrek vervalt echter per 1 januari 2015. De ouder die de kinderalimentatie betaalt, heeft daardoor in 2015 minder draagkracht. Wijs uw cliënt er op dat hij dan nieuwe afspraken kan maken met zijn/haar ex-partner over de hoogte van de kinderalimentatie. Mochten zij er niet uitkomen, dan kan aan de rechter verzocht worden om de alimentatie te verlagen.
11-12-2014


Doteer dit jaar nog maximaal aan oudedagsreserve

Uw cliënt doet er verstandig aan om nog dit jaar maximaal aan de oudedagsreserve te doteren. In 2015 wordt het dotatiepercentage verlaagd tot 9,8% en het maximum tot € 8.640. Voldoet uw cliënt aan het urencriterium en had hij op 1 januari 2014 de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt? In dat geval kan hij 10,9% van zijn winst aan een oudedagsreserve toevoegen met een maximum van € 9.542. Controleer wel eerst of het ondernemingsvermogen aan het einde van het jaar meer bedraagt dan de oudedagsreserve aan het begin van het jaar. Vergeet bovendien niet om de ten laste van de winst gekomen pensioenpremie op de dotatie in mindering te brengen.
11-12-2014


Uitbreiding uitstel van betaling IB 2014

Alle belastingplichtigen die inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen over 2014 (IB/PVV 2014) moeten (bij)betalen, krijgen vier maanden extra uitstel van betaling. Dus ook als de betaling niets te maken heeft met de problematiek rond de afbouw van heffingskortingen. Het generieke uitstel van betaling geldt ook voor de aanslag Zorgverzekeringswet (ZVW). Het uitstel wordt verleend voor aanslagen IB/PVV 2014 en ZVW 2014 met dagtekening van uiterlijk 30 juni 2016. Daarna geldt weer de reguliere termijn van zes weken uitstel. Ook is tijdens het extra uitstel geen invorderingsrente verschuldigd.
11-12-2014


Van een woning in aanbouw is pas sprake wanneer de bouwactiviteiten gestart zijn, zo oordeelde de Hoge Raad op 3 oktober jl. Die uitleg vindt staatssecretaris Wiebes te beperkt. Vooruitlopend op een wetswijziging keurt hij daarom goed dat er bij nieuwbouw al sprake is van een woning in aanbouw vanaf het moment van sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst. Bij een bouwkavel waarbij de bouwkundige werkzaamheden zijn begonnen, is in ieder geval sprake van een woning in aanbouw vanaf 6 maanden voorafgaand aan de start van de bouwwerkzaamheden. In beide gevallen moet de woning in het kalenderjaar of de 3 opvolgende jaren bestemd zijn als hoofdverblijf.
11-12-2014


Goedkeuring waardering serviceflats in erfbelasting ook voor IB?

Een man koopt in december 2012 voor € 50.000 een serviceflat voor zijn moeder. De serviceflat behoort tot zijn box-3-vermogen. Hij berekent de waarde van de serviceflat op de peildatum 1 januari 2012 op € 58.716. Daarbij beroept hij zich op de lagere waarde in het economisch verkeer die voor serviceflats geldt voor de erfbelasting. De gemeente stelt de WOZ-waarde echter vast op € 151.000. Volgens Rechtbank Oost-Brabant is die waarde niet te hoog. De gemeente heeft de waarde voldoende onderbouwd met een taxatierapport en een aanvullende matrix. De goedkeuring geldt alleen voor de erfbelasting. Dat is een bewuste keuze van de wetgever, waarin de rechter niet mag treden.
04-12-2014


De Elektronische kopie-aanslag (EKA) met gegevens van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen van uw cliënt blijkt slechts beperkt beschikbaar te blijven voor de voorlopige aanslagen IB en Vpb 2015. De Belastingdienst geeft namelijk in een correctiebericht aan dat die beschikbaarheid alleen geldt voor 2014. Vanaf 1 januari 2015 kunt u geen EKA meer krijgen voor de voorlopige aanslagen IB en Vpb 2015. Voor die aanslagen kunt u dan alleen nog een Serviceberichten Aanslag (SBA) krijgen. Daarvoor heeft u een geregistreerde machtiging nodig van uw cliënt.
04-12-2014


Zijn financieringskosten van belang voor bestaan onderneming?

Een echtpaar koopt in 2002 een boerderij om er een Bed and Breakfast (B&B) te exploiteren. In 2004 start de verbouwing van de boerderij. Daarvoor gaat het echtpaar een lening aan. Met de inspecteur ontstaat een geschil of de B&B kan worden aangemerkt als een onderneming. In de beroepsfase komen zij overeen dat daarvan sprake is als het echtpaar in 2010 een break-even-point kan aantonen. Daarbij moet volgens de inspecteur ook rekening worden gehouden met de financieringskosten. Dat is juist, oordeelt de Hoge Raad. De lening behoort tot de onderneming en dus moet er bij de beoordeling van de vraag of de B&B een onderneming is, rekening worden gehouden met de rentelast.
04-12-2014


De dienstbetrekking van een man eindigt eind februari 2002. Zijn werkgever zegt hem een stamrecht toe van € 1.361.340 en stort dit bedrag op 12 maart 2002 bij een BV in oprichting (i.o.) van de man. De BV i.o. keert € 225.000 uit aan de man. Zij wordt op 3 april 2002 opgericht en bekrachtigt de stamrechtovereenkomst. Op de openingsbalans van de stamrecht-BV staat een bedrag van € 1.136.340 (€ 1.361.340 minus € 225.000). De waarde van dit stamrecht is lager dan aan de man is toegezegd. De opname van € 225.000 leidt tot gedeeltelijke afkoop van het stamrecht. Daardoor moet de volledige aanspraak tot het loon van de man worden gerekend, aldus de Hoge Raad.
04-12-2014


Heeft u cliënten die in 2013 een eigenwoninglening zijn aangegaan bij hun familie of bij hun eigen BV? In dat geval kunnen zij de rente alleen in aftrek brengen op het box-1-inkomen als zij de gegevens over die lening tijdig melden bij de Belastingdienst. Dat kan bij de aangifte IB 2013, maar dit moet uiterlijk zijn gedaan op 31 december 2014. Wordt de aangifte IB 2013 dus pas na 31 december 2014 ingediend, dan moet de melding dus al uiterlijk voor het einde van dit jaar zijn gedaan. Bij een niet-tijdige melding vervalt de renteaftrek van uw cliënt over 2013.
04-12-2014


Duur prijskaartje voor aangaan fiscale eenheid

Een moeder-BV kocht in 1998 de aandelen van een dochter-BV voor € 0,45. Daarbij nam zij ook de vordering van de verkoper op de dochter-BV over voor € 34.034. De vordering had toen een nominale waarde van € 15 miljoen. Eind 2004 stond hiervan op de balans van de moeder-BV nog € 762. Bij de dochter stond nog een schuld van bijna € 15 miljoen aan de moeder-BV. De moeder-BV en de dochter-BV gaan op 1 januari 2005 een fiscale eenheid voor de Vpb aan. Dit leidt tot een belaste vrijvalwinst van ruim € 14,9 miljoen. Er is geen sprake van een hydride lening als bedoeld in artikel 10, lid 4, onderdeel a Wet Vpb en de lening is ook niet onzakelijk, oordeelt de Hoge Raad.
27-11-2014


Ab-winst belast ondanks vernietigde koopovereenkomst

Een zoon erft in 2006 van zijn overleden moeder een pakket aanmerkelijkbelangaandelen. Zijn moeder had de aandelen verkregen voor € 4.537. De zoon verkoopt in 2007 het aandelenpakket aan een BV voor € 1,1 miljoen. In 2012 wordt de koopovereenkomst teruggedraaid wegens dwaling. De zoon stelt dat hij daardoor geen aanmerkelijkbelangwinst (ab-winst) heeft genoten. De inspecteur belast de ab-winst echter in 2007. Dat is terecht, aldus de Hoge Raad. De inspecteur hoeft geen rekening te houden met de vernietiging van de koopovereenkomst. In 2012 kan de zoon wel een ab-verlies in aanmerking nemen.
27-11-2014


Een man koopt in 2006 zijn prepensioenaanspraak af en stort het bedrag op een levenslooprekening. Daarna stort hij tot en met 2010 niets meer bij. Wel wordt er jaarlijks rente bijgeschreven op zijn levenslooptegoed. In 2010 neemt hij € 7.916 op van zijn levenslooptegoed. Hij claimt daarbij € 995 levensloopverlofkorting. De inspecteur accepteert alleen € 199 levensloopverlofkorting over 2006. Ten onrechte, oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Ook in de jaren waarin hij niets stort, maar er wel rente wordt bijgeschreven, bouwt hij zijn levenslooptegoed op. Ook over die jaren heeft hij daarom recht op de levensloopverlofkorting.
27-11-2014


EKA blijft beschikbaar voor aangiftejaar 2015

De Elektronische kopie-aanslag (EKA) met gegevens van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen van uw cliënt, blijft toch nog beschikbaar voor de voorlopige aanslagen IB en Vpb 2015. Eerder berichtte de Belastingdienst dat de EKA voor de IB- en Vpb-aangiften 2015 zou worden vervangen door het Servicebericht Aanslag (SBA) dat u via Digipoort krijgt. Veel intermediairs hebben de bestaande machtigingen van hun cliënten voor een EKA echter nog niet omgezet in machtigingen voor een SBA. De Belastingdienst wijst er wel op dat de EKA 2015 – in tegenstelling tot de SBA 2015 – geen gegevens bevat die in 2015 zijn geïntroduceerd.
27-11-2014


Ja, dat kan, mits de woning eind 2014 kwalificeert als een eigen woning van de begiftigde. Koopt de begiftigde een woning met gebruikmaking van een Groninger akte, dan kan hij aan deze eis voldoen. De betaling van de koopsom vindt daarbij op een later moment plaats dan de levering. Wordt de woning uiterlijk 31 december 2014 geleverd, dan is de woning eind 2014 een eigen woning. Daarmee wordt voldaan aan de voorwaarden om de belastingvrije schenking te besteden aan onderhoud en verbetering van de eigen woning tot uiterlijk 31 december 2016. Dit antwoordt minister Blok van Wonen en Rijksdienst op Kamervragen hierover.
27-11-2014


Maakt u gebruik van commerciële aangiftesoftware? In dat geval kunt u waarschijnlijk vanaf 1 april 2015 gebruikmaken van de voor-ingevulde aangifte (VIA) voor uw cliënt. In december 2014 wordt gestart met het in productie nemen van de VIA door ontwikkelaars van commerciële aangiftesoftware. Daarna volgt een pilotfase waarin wordt getest met eerst één geselecteerde financiële dienstverlener en later met meerdere geselecteerde dienstverleners. Als alles volgens plan verloopt, kunt u zich vanaf 1 maart 2015 aanmelden voor de VIA. Uw cliënt moet u nog wel eerst machtigen om van de VIA gebruik te maken.
20-11-2014


Cultuurgrondvrijstelling WOZ voor ponyfokbedrijf

Een fokbedrijf van Welsh pony’s gebruikt enkele percelen weiland. De weilanden worden begraasd door de pony’s of liggen braak om het gras te laten groeien. Dit gras wordt gebruikt om de pony’s bij te voeren. De weilanden worden ten minste één keer per jaar gemaaid. Het fokbedrijf is een landbouwbedrijf. Het is een veehouderij, ook als de dieren worden gefokt voor de handel en niet voor de consumptie. De weilanden kwalificeren als voor de landbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond. Daarop is de cultuurgrondvrijstelling in de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) van toepassing, aldus de Hoge Raad.
20-11-2014


Tweede Kamer neemt Belastingplan 2015, amendementen en motie aan

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2015 aangenomen. Daarbij zijn ook amendementen aangenomen. De belangrijkste betreffen het in balans brengen van de bewijslastverdeling bij de gebruikelijkloonregeling (nr. 46) en de uitbreiding van de concernregeling in de Werkkostenregeling naar inhoudingsplichtige stichtingen (nr. 50). Ook zijn enkele amendementen aangenomen betreffende de afvalstoffenheffing (nrs. 52, 69, 70 en 71) en de kansspelbelasting (nr. 38). Er is ook een motie aangenomen over het tegengaan van fiscaal gedreven emigratie (nr. 62). De Eerste Kamer stemt op 16 december over het Belastingplan 2015.
20-11-2014


Werkgevers die per 1 januari 2015 starten met innovatieve werkzaamheden en direct hun kosten willen verlagen, moeten de WBSO/RDA-aanvraag uiterlijk 28 november 2014 hebben ingediend, namelijk één kalendermaand vóór de start van de werkzaamheden. Zelfstandigen die met hun innovatieve werkzaamheden starten per 1 januari 2015 hebben nog tot 31 december 2014 om de aanvraag in te dienen. Innovatieve bedrijven kunnen hun kosten verlagen door gebruik te maken van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en de Research en Development Aftrek (RDA). De WBSO verlaagt de loonkosten en de RDA de overige kosten voor innovatieve werkzaamheden.
20-11-2014


Meer tijd voor bijbetaling IB 2014

Heeft u cliënten die met de bijbetaling van inkomstenbelasting 2014 te maken krijgen als gevolg van de afbouw van de heffingskortingen? Maak hen er in dat geval op attent dat zij daarvoor vier maanden extra tijd hebben. De verlenging van de betalingstermijn komt bovenop de gebruikelijke 6 weken bij het opleggen van de aanslag. Uw cliënten hoeven geen invorderingsrente te betalen voor de extra tijd die zij krijgen. Dit heeft staatssecretaris Wiebes toegezegd tijdens het debat over het Belastingplan 2015. De bijbetaling kan oplopen tot enkele honderden euro’s bij mensen die in 2014 vakantiegeld, tantième of een dertiende maand ontvangen.
20-11-2014


Een man heeft een bestelauto die op diesel rijdt. Deze bestelauto is tussen 1 januari 1974 en 1 januari 1988 voor het eerst in gebruik genomen. De man verzoekt eind 2013 om toepassing van de overgangsregeling voor oldtimers voor zijn bestelauto. De Belastingdienst laat hem per brief weten dat hij mag deelnemen aan de overgangsregeling mits hij de motorrijtuigenbelasting over de eerste helft van 2014 op tijd betaalt. Als de man in april 2014 een hernieuwd verzoek doet, wordt hem de overgangsregeling geweigerd. Ten onrechte, aldus Rechtbank Gelderland. Aan de brief mocht de man het vertrouwen ontlenen dat hij voor de overgangsregeling in aanmerking komt.
13-11-2014


Medisch specialisten die kiezen voor een BV, moeten die BV oprichten en hun onderneming daarin inbrengen vóór 31 december 2014. Dat geldt ook bij geruisloze omzetting. Omdat de balans op 31 december 2014 meestal niet klaar zal zijn, mag bij de inbreng de waarde van de onderneming en de voorlopige tegenprestatie (uitreiking aandelen/agio) worden gebaseerd op de laatst vastgestelde eindbalans (bijvoorbeeld 31 december 2013) of een tussentijds opgestelde balans. Zodra de definitieve gegevens per 31 december 2014 bekend zijn, moeten de balans en de tegenprestatie van de BV daaraan worden aangepast.
13-11-2014


Voorlopige teruggaaf IB 2015 buitenlands belastingplichtigen alleen op verzoek

Aan buitenlands belastingplichtigen worden geen voorlopige teruggaven over 2015 toegekend. Voor de Belastingdienst is het op dit moment nog niet duidelijk wie volgend jaar kwalificeert als buitenlandse belastingplichtige in Nederland, worden. Voldoet een buitenlands belastingplichtige wel aan de criteria hiervoor, dan moet hij een afzonderlijk verzoek (laten) doen om een voorlopige teruggaaf 2015. Dat moet hij ook als hij tot nu toe steeds (geautomatiseerd) een voorlopige teruggaaf heeft gehad op basis van de voorafgaande jaren. Attendeer de buitenlands belastingplichtigen in uw cliëntenbestand hierop en onderneem zo nodig tijdig actie.
13-11-2014


ANBI-status intrekken met terugwerkende kracht mag dat?

Een stichting bezit en exposeert oldtimers. Zij krijgt in 2008 een nalatenschap van ruim € 2 miljoen toebedeeld. De stichting heeft sinds 2006 de ANBI-status. Na een bedrijfsbezoek in 2010 trekt de inspecteur die status eind 2011 in met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008. De stichting dient namelijk niet voor ten minste 50% het algemeen belang. Vervolgens legt de inspecteur alsnog een aanslag successierecht op over 2008. Intrekking van de ANBI-status met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 is alleen mogelijk als er sprake is van kwader trouw, oordeelt Hof Den Haag. Daarvan is hier geen sprake. De intrekkingsbeschikking kan niet eerder in werking treden dan op 1 januari 2010.
13-11-2014


De aangiften IB en/of Vpb 2013 die via de Beconregeling lopen, kunt u in beginsel indienen tot 1 mei 2015. Zijn de aangiften IB en/of Vpb in de afgelopen 3 jaar minimaal 2 keer niet of te laat ingediend, dan is dit uitstel ingetrokken op grond van de uitstelblokkering. Voor de aangiften Vpb 2013 kon u vóór 1 september jl. nog wel uitstel vragen tot 1 november 2014. Tijdens het laatste Beconoverleg heeft de Belastingdienst toegezegd dat er ook automatisch uitstel wordt verleend tot 1 november 2014 voor de geblokkeerde Vpb-aangiften 2013 waarvoor geen verzoek om uitstel is gedaan. Maar is dit nog relevant, nu het al 1 november is geweest?
13-11-2014


Verkoopwinst doorverkocht pand belast als row

Een man koopt met enkele anderen op 30 oktober 2007 een leegstaand pand met de bedoeling om dit met winst te verkopen na renovatie en het realiseren van huurovereenkomsten. Zij verkopen het pand echter op 18 januari 2008 zonder dat de renovatie en de verhuur gerealiseerd zijn. Het kopen, renoveren, verhuren en vervolgens verkopen van het pand is een activiteit die normaal vermogensbeheer te buiten gaat. Deze activiteit vormt vanaf de aankoop een werkzaamheid. De intentie van de kopers op dat moment is hiervoor bepalend. De werkzaamheid eindigt met de verkoop in 2008, aldus Hof Den Bosch. Daarom is het aandeel in de verkoopwinst belast als row.
06-11-2014


Medisch specialisten die in 2015 hun fiscaal ondernemerschap willen behouden, kunnen gebruikmaken van samenwerkingsovereenkomsten. Deze overeenkomsten zijn ontwikkeld in overleg met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en het ministerie van Financiën. Kiezen de medisch specialisten voor de oprichting van een BV die vervolgens met het ziekenhuis een samenwerkingsverband aangaat? In dat geval zullen zij die BV moeten oprichten vóór 31 december 2014. Er kan dus niet tot 1 oktober 2015 een BV worden opgericht met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015. Dit heeft het ministerie van Financiën laten weten aan de OMS.
06-11-2014


Stel, er meldt zich een cliënt die geen wijs meer wordt uit de wirwar van BV’s waarin hij zijn activiteiten heeft ondergebracht. Of u heeft een cliënt die overbodige BV’s heeft en daar vanaf wil. Weet u dat de juridische fusie daarvoor vaak een heel geschikt middel is? U kunt zonder belastingheffing en vaak zonder intentieverklaringen eenvoudig een nieuwe structuur opzetten, waarbij u bestaande BV’s laat verdwijnen. Er zijn soms wel standaardvoorwaarden waaraan u moet voldoen, maar die zijn te overzien. Een daarvan betreft de terugwerkende kracht tot het begin van het boekjaar. Dat kan zelfs nu nog…
06-11-2014


Scherpe kantjes bijtellingscategorieën gaan eraf

De aanpassing van de bijtellingscategorieën voor de auto van de zaak in 2016 gaat minder ver dan aanvankelijk is voorgesteld. Staatssecretaris Wiebes stelt nu vier bijtellingscategorieën voor: 4% voor de elektrische auto, 15% voor een auto met een CO2- uitstoot tot 50 gram per kilometer (hybride auto’s), 21% voor een auto met een CO2- uitstoot van meer dan 50 maar niet meer dan 106 gram per kilometer en 25% voor de auto’s met een CO2-uitstoot van meer dan 106 gram per kilometer. Wiebes volgt met dit voorstel het alternatief dat de autobranche heeft aangereikt in samenwerking met enkele maatschappelijke organisaties.
06-11-2014


Dit is het aantal mensen dat naar schatting te maken krijgt met een naheffing of een lagere teruggaaf inkomstenbelasting over 2014. Gezien het aantal belastingplichtigen dat het betreft, krijgt ook uw cliënt waarschijnlijk hiermee te maken. U doet er verstandig aan hem op deze tegenvaller voor te bereiden. De naheffing of lagere teruggaaf is het gevolg van het inkomensafhankelijker worden van de heffingskortingen. Deze wijzigingen konden niet meer tijdig worden verwerkt in de voorlopige aanslagen en de loonbelastingtabellen over 2014, aldus staatssecretaris Wiebes in antwoord op Kamervragen.
06-11-2014


Nummerplaatgegevens ook voor de fiscale controle

De Belastingdienst werkt samen met de politie bij de fiscale controle van (het gebruik van) auto’s. Uit een convenant tussen de Belastingdienst en de politie blijkt dat de Belastingdienst gebruikmaakt van nummerplaatgegevens die de politie via de Automatic Number Plate Recognition (ANPR)-camera’s verzamelt. De Belastingdienst gebruikt de gegevens onder meer voor de controle op het privégebruik van de auto van de zaak, de motorrijtuigenbelasting, de btw, de vennootschapsbelasting en het eurovignet. De gegevens die niet relevant zijn voor de fiscale controle, worden direct vernietigd.
30-10-2014


Vergoedingen aan overblijfouders belast

Vergoedingen aan overblijfouders die niet aan de voorwaarden voor de vrijwilligersregeling voldoen, vormen belast inkomen. Dat antwoordt staatssecretaris Wiebes op Kamervragen over naheffingen bij scholengemeenschappen die deze vergoedingen hadden uitbetaald aan overblijfouders. Voldoen de vergoedingen wel aan de vrijwilligersregeling, dan blijven ze onbelast. Belangrijke voorwaarden zijn een maximumvergoeding van € 150 per maand en van € 1.500 per jaar. Verder mogen de vergoedingen niet vergelijkbaar zijn met beloningen die worden betaald voor betaalde arbeid.
30-10-2014


Heeft u cliënten die in 2014 dividend uitkeren uit een aanmerkelijk belang bij hun BV of die hun ab-aandelen verkopen? In dat geval geldt voor een uitkering tot en met € 250.000 het lagere tarief van 22% inkomstenbelasting in box 2. De Belastingdienst heeft deze wijziging echter niet meegenomen bij het opleggen van de voorlopige aanslag 2014 en is dus uitgegaan van 25%. U kunt de Belastingdienst namens uw cliënt verzoeken hiermee alsnog rekening te houden. U geeft daarvoor van het dividend/ de verkoopwinst tot en met € 250.000 het 22/25ste deel aan. Het eventuele meerdere geeft u volledig aan. Deze berekeningsmethode wordt binnenkort in een beleidsbesluit goedgekeurd.
30-10-2014


Welk jaar is het oudste openstaande jaar voor herstel fout?

Een fout wordt met toepassing van de foutenleer hersteld in het oudste nog openstaande jaar, mits de fout niet meer kan worden hersteld in het jaar waarin deze is gemaakt. Dit houdt echter niet in dat de fout moet worden hersteld in het eerst mogelijke jaar. De fout kan namelijk ook worden hersteld in een later jaar, mits alle gegevens voor het herstel nog niet voor handen zijn. Dit oordeelt de Hoge Raad in een zaak over de stand van een Reserve Assurantie Eigen Risico (RAER) voor auto’s. De Hoge Raad voegt er wel aan toe dat herstel in een later jaar niet kan als de inspecteur daarmee de algemene beginselen van behoorlijk bestuur overtreedt.
30-10-2014


De bijtellingscategorieën voor de auto van de zaak worden voor het tussenjaar 2016 aangepast. De categorieën 0%- en 4%-bijtelling eindigen op 1 januari 2016. De 7%-bijtellingscategorie wordt gehandhaafd, maar deze geldt dan alleen nog voor volledig elektrische auto’s. De 14%-bijtellingscategorie zal gelden voor auto’s met een CO-2-uitstoot van 1 t/m 50 gram per kilometer, de bijtellingscategorie 20% voor auto’s met een CO-2-uitstoot van 51 t/m 79 gram per kilometer en de bijtellingscategorie 25% voor auto met een CO-2-uitstoot van 80 gram per kilometer of meer. Worden bestaande contracten gerespecteerd?
30-10-2014


Niet vervangingswaarde maar bedrijfswaarde bepaalt WOZ-waarde

Een BV exploiteert een zuivelfabriek. De exploitatie is al jaren verliesgevend. Daarnaast produceert de fabriek 29,7% onder haar capaciteit. De gemeente baseert de WOZ-waarde van het fabriekscomplex op de vervangingswaarde, gecorrigeerd met 29,7% wegens economische veroudering. De BV stelt de WOZ-waarde veel lager vast vanwege de verliesgevende exploitatie. Zij onderbouwt dit met een taxatierapport en een bedrijfswaardeberekening. Een verliesgevende exploitatie kan er onder omstandigheden toe leiden dat de WOZ-waarde van een bedrijfspand op de lagere bedrijfswaarde moet worden vastgesteld, oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden.
23-10-2014


Borgstelling DGA voor lening BV ook toetsen aan onzakelijke lening-rechtspraak

Een DGA betaalt als borg € 160.000 aan een bank ter finale kwijting van een schuld van zijn BV. Hij trekt het verlies af van zijn resultaat uit overige werkzaamheden (row). Dit is niet toegestaan als de aanvaarding van de hoofdelijke aansprakelijkheid door de DGA moet worden aangemerkt als een handelen van een aandeelhouder als zodanig, aldus de Hoge Raad. Hiervan is sprake als er geen vergoeding kan worden vastgesteld waartegen een onafhankelijke derde bereid zou zijn geweest om eenzelfde aansprakelijkheid te aanvaarden, onder overigens dezelfde voorwaarden en omstandigheden. De Hoge Raad verwijst de zaak hiervoor naar Hof Den Bosch.
23-10-2014


Als de tijd dringt, wordt er nog wel eens voor gekozen om eerst een pro forma beroeps- of bezwaarschrift te faxen en daarna het beroepsschrift, voorzien van de bijlagen, te verzenden per post. Deze procedure is ook gevolgd bij het beroep tegen een uitspraak van de gemeente Amsterdam. De beroepstermijn eindigde op 4 april 2013. De rechtbank stelt dat zij het beroepschrift pas op 5 april 2013 heeft ontvangen en verklaart het beroep niet-ontvankelijk. Hof Amsterdam vindt dit niet terecht, omdat uit het faxlogboek van belanghebbende en de uitleg die zij daarbij geeft, aannemelijk is dat de rechtbank het pro-forma beroep op 4 april 2013 rond 23.28 uur moet hebben ontvangen.
23-10-2014


Een man overlijdt in 2006 en laat aan zijn vrouw, dochter en zoon ab-aandelen na in een BV. De BV keert direct na het overlijden een dividend uit van € 400.000 en begin 2007 nog eens € 250.000. Daarna zijn de aandelen voor ruim € 7 ton verkocht. In de overlijdensaangifte IB/PVV 2006 kiezen de erfgenamen er niet voor om de ab-claim voor de overgang krachtens erfrecht af te rekenen bij de man. In dat geval moet bij de vaststelling van de aanslag successierecht 2006 voor de latente inkomstenbelastingclaim worden uitgegaan van 6,25%. De Successiewet biedt ook geen ruimte om de IB-claim voor een na het overlijden uitgekeerd dividend te stellen op 25%.
23-10-2014


Cliënten die in 2014 de belastingvrije schenking van maximaal € 100.000 ontvangen voor de aankoop van een nieuwbouwwoning, mogen een deel van de schenking ook besteden aan de aankooptermijnen die in 2015 vervallen. Voorwaarde is dat zij in 2014 minimaal de eerste termijn van het aankoopbedrag hebben betaald. Wordt de belastingvrije schenking gebruikt voor de verbouwing of het onderhoud van een eigen woning, dan kan de schenking tot 1 januari 2017 worden besteed. De woning die wordt verbouwd moet wel in 2014 in het bezit zijn van de begunstigde. Dit antwoordt staatssecretaris Wiebes op Kamervragen hierover.
23-10-2014


Grensarbeiders en voldoen aan 90%-eis (2)

Vorige week namen we een rekenvoorbeeld op in het item over de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Daaruit bleek dat een grensarbeider vanaf 1 januari 2015 al snel niet voldoet aan de eis dat ten minste 90% van zijn inkomen aan Nederlandse loon- of inkomstenbelasting onderworpen moet zijn. In dit rekenvoorbeeld zat een kleine omissie. Bij de berekening moet namelijk worden uitgegaan van het bruto box-3-vermogen, dus zonder rekening te houden met het heffingsvrij vermogen. Het fictieve rendement wordt dan hoger en het percentage van het inkomen dat aan Nederlandse loon- of inkomstenbelasting is onderworpen, wordt dus lager (83,3% in plaats van 84,8%).


Schenkingen koopsom woning verminderen verkrijging niet

Een moeder verkoopt in 2002 haar woning voor € 216.000 aan haar zoon. Zij scheldt daarvan direct € 34.025 kwijt. De restschuld die € 181.975 bedraagt, scheldt zij kwijt in de jaren 2002 – 2009. De moeder sluit ook een huurovereenkomst met haar zoon. De huur bedraagt € 650 per maand. Feitelijk betaalt zij niets. De moeder overlijdt in 2010. De zoon neemt de waarde van de woning niet op in de aangifte erfbelasting. Voor de verkrijging van de woning is door de schenkingen niets opgeofferd, aldus de Hoge Raad. De schuld van € 181.975 komt daarom niet in mindering op de verkrijging. Ook de huurschuld is belast, omdat de moeder tot haar overlijden het vruchtgebruik heeft genoten van dit geld.
16-10-2014


Jaarlijks onderzoek naar gecorrigeerde aftrekpost niet nodig

Een inspecteur heeft in het verleden vragen gesteld over enkele aftrekposten in een aangifte IB/PVV over 2005. Omdat de antwoorden uitbleven, corrigeerde hij in mei 2008 de aanslag IB/PVV 2005. De aanslag IB/PVV 2007 legde hij vervolgens op conform de ingediende aangifte over 2007. In juni 2009 komt de inspecteur erachter dat in de aangifte over 2007 weer de onjuiste aftrekposten staan. Hij legt een navorderingsaanslag op over 2007. Dat mag, oordeelt de Hoge Raad. De inspecteur hoeft na een correctie van een aftrekpost niet jaarlijks die aftrekpost te onderzoeken. Het achterwege blijven van dat onderzoek is geen ambtelijk verzuim. Er is sprake van een nieuw feit.
16-10-2014


Twee weken geleden berichtten wij u over een verpleegkundige in de thuiszorg die haar werkzaamheden verricht via vijf AWBZ-erkende instellingen en af en toe ook rechtstreeks aan zorgvragers. Volgens het oordeel van Hof Arnhem-Leeuwarden voldeed zij aan de vereisten voor IB-ondernemerschap. Ditzelfde hof oordeelt nu in een andere – nagenoeg identieke – zaak dat een verpleegkundige die haar werkzaamheden verricht voor zes AWBZ-instellingen, geen IB-ondernemer is. De vergoedingen van de instellingen zijn terecht aangemerkt als loon uit dienstbetrekking. Het merkwaardige is dat dit oordeel is gebaseerd op dezelfde motivering als de uitspraak van twee weken geleden.
16-10-2014


Enkele wetswijzigingen die zouden worden opgenomen in de Autobrief 2.0 worden binnenkort opgenomen in een nota van wijziging bij het Belastingplan 2015. De aanpassingen betreffen vooral de bijtellingspercentages voor elektrische en (zeer) zuinige auto’s voor 2016. Deze handelwijze hangt samen met het uitstel van de Autobrief 2.0 tot medio 2015. Zonder deze nadere maatregelen zouden autorijders en de autobranche dan te weinig tijd hebben om zich voor te bereiden op de wijzigingen in de aangekondigde de Autobrief per 1 januari 2016. Dit heeft staatssecretaris Wiebes medegedeeld in een brief aan de Tweede Kamer.
16-10-2014


Ontvanger bepaalt zelf de volgorde bij hoofdelijke aansprakelijkstelling

DGA X sluit met een andere DGA (Y) een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van een perceel grond van een van zijn BV’s. Daarvoor wordt een commanditaire vennootschap (CV) opgericht, waarvan een beheer-BV de beherend vennoot wordt. De aandelen van deze BV worden voor 50% gehouden door de concerns van de beide DGA’s. Nadat de CV is ontbonden, stelt de Ontvanger DGA X hoofdelijk aansprakelijk voor een naheffingsaanslag van de CV. Dat is toegestaan, oordeelt de Hoge Raad. De Ontvanger hoeft niet een bepaalde volgorde te hanteren in de mogelijkheden die hij heeft bij hoofdelijke aansprakelijkstelling.
09-10-2014


De minister van VWS geeft € 100.000 subsidie aan elke medisch specialist die vanaf 2015 zijn onderneming staakt en in loondienst gaat werken bij het ziekenhuis. Dit is bedoeld om de overstap naar loondienst aantrekkelijker te maken. De subsidie komt bovenop een eventuele vergoeding van het ziekenhuis. De belangrijkste voorwaarde is dat de arts nog vijf jaar in loondienst moet blijven werken. Dit staat in de ‘Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg’. Maar is deze subsidie belast?
09-10-2014


Een man koopt in 2002 grond met daarop een boerderij, die hij wil renoveren voor zelfbewoning. De man sluit hiervoor een hypotheek van € 760.000. In 2003 moet de boerderij worden gesloopt vanwege reconstructie van de watergangen. De man besluit daarom een nieuwe woning elders op zijn grond te laten bouwen. Eind september 2007 krijgt hij de bouwvergunning voor de eerste bouwfase en eind maart 2008 voor de tweede fase. In 2007 trekt hij hypotheekrente af. ‘Ten onrechte’, aldus de Hoge Raad. Er is pas sprake van ‘een woning in aanbouw’ als de bouwactiviteiten zijn gestart. De renteaftrek moet worden teruggenomen.
09-10-2014


Buitenlands belastingplichtigen kunnen namelijk alleen elkaars fiscaal partner zijn in Nederland als zij ieder een inkomen hebben dat voldoet aan de 90%-eis of als zij samen een inkomen hebben dat daaraan voldoet. Werkt de ene partner in Nederland en de andere partner uitsluitend in het buitenland, dan wordt al snel niet meer voldaan aan deze eis. Eindigt het fiscaal partnerschap, dan kunnen inkomensbestanddelen en aftrekposten niet meer vrij worden verdeeld tussen de partners. Dat levert bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen een verlies op van de helft van de aftrekposten.
09-10-2014


Volgend jaar treedt namelijk de nieuwe regeling in werking voor in het buitenland woonachtige belastingplichtigen met inkomsten uit Nederland. Dat is vorig jaar al beslist. Door deze regeling kan de grensarbeider niet meer kiezen voor binnenlandse belastingplicht in Nederland. Hij kwalificeert daarvoor alleen nog als hij aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo moet ten minste 90% van zijn inkomen aan Nederlandse loon- of inkomstenbelasting onderworpen zijn en moet hij een inkomensverklaring uit het woonland hebben. Grensarbeiders voldoen al snel niet aan deze voorwaarden, wat grote gevolgen kan hebben.
09-10-2014


Geen erfbelasting dan geen teruggaaf schenkbelasting

Als een schenking wordt verkregen van een schenker die daarna binnen 180 dagen overlijdt, dan wordt die schenking geacht een verkrijging krachtens erfrecht te zijn. Maar wat nu als er geen erfbelasting hoeft te worden betaald; kan de begiftigde de geheven schenkbelasting dan terugvragen? Nee, beslist Hof Den Haag. De 180-dagenfictie is een antimisbruikbepaling, die moet voorkomen dat erfbelasting wordt ontlopen door schenkingen te doen in het zicht van overlijden. Als er sprake is van dubbele belasting kan de schenkbelasting wel worden verrekend met de erfbelasting. Maar daarvan is hier geen sprake.
02-10-2014


Kunnen opgenomen verlofuren aftrekbare scholingsuitgaven zijn?

Een werknemer volgt naast zijn baan een postacademische studie. In 2008 neemt hij hiervoor 20 vakantiedagen op van 8 uren. Vervolgens vermenigvuldigt hij deze met zijn uurloon en trekt dit bedrag af als scholingsuitgaven samen met het lesgeld en andere studiekosten. De inspecteur heeft de omgerekende verlofuren terecht niet in aftrek toegestaan, oordeelt Hof Amsterdam. De werknemer kan het verschil tussen het feitelijk genoten loon en het loon dat hij zou hebben ontvangen als hij de verlofuren had laten uitbetalen, niet aanmerken als door hem genoten. Het bedrag is dus niet tot zijn vermogen gaan behoren. Hierdoor kan er geen sprake zijn van een aftrekbare uitgave.
02-10-2014


Er bestaat een faciliteit om onbelast dividenden uit te keren aan erfgenamen van vererfde aanmerkelijkbelangaandelen. Een voorwaarde daarbij is dat de dividenden moeten zijn genoten binnen 24 maanden na het overlijden van de erflater. Deze faciliteit wordt nu uitgebreid naar aandelen /winstbewijzen van dezelfde soort in dezelfde vennootschap die al in het bezit zijn op het tijdstip van overlijden. Ook wordt goedgekeurd dat erfgenamen alsnog van deze verruimde faciliteit gebruik kunnen maken als de 24-maandentermijn al is verstreken. Ook daaraan zijn voorwaarden verbonden.
02-10-2014


Een verpleegkundige in de thuiszorg verricht haar werkzaamheden via vijf AWBZ-erkende instellingen en af en toe ook rechtstreeks aan zorgvragers. Zij heeft voor de jaren 2009 tot en met 2013 steeds een verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming (VAR-wuo) gekregen. In 2008 had zij die verklaring nog niet. Toch is zij ook in dat jaar IB-ondernemer, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden. De verpleegkundige is zelfstandig genoeg ten opzichte van de zorginstellingen waarvoor zij werkt. Zij is niet verplicht om opdrachten aan te nemen, zij kan zich laten vervangen en haar werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht uitvoeren. Ook loopt zij omzet- en aansprakelijkheidsrisico’s.
02-10-2014


Ondanks eerdere vragen mag inspecteur toch navorderen

In 2005, 2006 en 2007 worden bij een belastingplichtige de eigenwoningrente, scholingskosten en giften gecorrigeerd. Het jaar 2008 wordt echter conform aangifte opgelegd. De fiscus wil nu alsnog 2008 ook corrigeren. Belastingplichtige beroept zich naar aanleiding daarvan op het ontbreken van een nieuw feit. Volgens de Hoge Raad is relevant dat hij in zijn aangifte 2005 fictieve aftrekposten heeft opgevoerd en dat hij vragen van de inspecteur niet beantwoord heeft. Dat brengt op zichzelf niet mee dat er sprake is van een ambtelijk verzuim als hij in zijn aangifte voor 2008 soortgelijke aftrekposten heeft opgevoerd – en de inspecteur de aanslag voor dat latere jaar vaststelt in overeenstemming met die aangifte. Het gelijk is aan de inspecteur.
25-09-2014


Een lege BV die een belang koopt in een andere BV en daarvoor een geldlening aangaat, zal fiscaal verlies maken. Dividend van de dochter is belastingvrij door de deelnemingsvrijstelling, zodat de rentelasten tot een verlies leiden. De fiscus wil niet dat dit verlies verrekenbaar is met winsten die niets te maken hebben met de koop van de BV. Het verlies wordt door de fiscus daarom aangemerkt als beperkt verrekenbaar houdsterverlies. De Hoge Raad oordeelde recent dat hiervan sprake is voor zover een deelneming gehouden wordt. De periode van het boekjaar waarin geen deelneming wordt gehouden, telt dan niet mee om vast te stellen of er sprake is van een houdsterverlies.
25-09-2014


De arbeidskorting is tegenwoordig inkomensafhankelijk. Daarom moet worden vastgesteld welk inkomen meetelt. Iemand met een loon van € 60.000 heeft een arbeidskorting van € 1.325. Heeft hij daarnaast een verlies uit onderneming van € 20.000, dan loopt de arbeidskorting op tot € 2.097. Een toename van € 772.De Hoge Raad oordeelt nu dat bij de arbeidskortingsgrondslag alleen rekening moet worden gehouden met het inkomen dat een belastingplichtige verwerft met het verrichten van ‘tegenwoordige arbeid’. Bij verlies uit een medegerechtigdheid (een film-CV) is daarvan geen sprake. Deze inkomsten tellen niet mee.
25-09-2014


De overdracht van agrarische grond is belastingvrij voor de overdrachtbelasting. De levering van de gebouwen die op die grond staan is niet vrijgesteld. De vraag is hier: wat geldt er nu precies voor de grond onder die gebouwen? De ondergrond van de tuinbouwkas is vrijgesteld, op grond van toezeggingen in de Tweede Kamer. Een belastingplichtige meent daardoor dat deze vrijstelling ook moet gelden voor de grond onder zijn schuur en een parkeerterrein. Het hof oordeelde dat alle gronden die bedrijfsmatig voor de landbouw worden geëxploiteerd zijn vrijgesteld, inclusief de ondergrond van gebouwen. De Hoge Raad steekt hier een stokje voor: er moet sprake zijn van cultuurgrond.
25-09-2014


Toch renteaftrek eigen woning na schenking

Rente op een eigenwoningschuld is alleen aftrekbaar als deze daadwerkelijk drukt. Niet voldane rente is dus ook niet aftrekbaar. Drukt de rente voldoende als deze wordt bijgeschreven bij de hoofdsom en ook nog eens wordt verrekend met een schenking van de ouders? De rechter oordeelt dat er dan geen sprake is van een kwijtschelding van de verschuldigde rente. Van belang is dat de verschuldigde rente zorgvuldig wordt geadministreerd. Er blijkt geen verband tussen de schenking en de geldlening. Dat de schenking wordt gebruikt om de bedragen aan te vullen die bij de geldlening zijn geboekt, is geen reden om de rente niet meer af te mogen trekken.
25-09-2014Box-3-heffing over tweede woning geen buitensporige last

Een man bezit een woning van € 200.000. Hij houdt deze woning aan als hij in 2000 met zijn gezin emigreert naar Noorwegen. De woning wordt niet verhuurd, maar is een tweede woning die sinds 2001 behoort tot zijn box-3-vermogen. De man vindt dit onterecht en stelt dat de heffing in box 3 een buitensporige last is. Hof Den Haag oordeelt echter dat de 1,2% heffing over de waarde van de bezittingen geen individuele, buitensporige last is. Dat de woning niet wordt verhuurd en dus geen inkomsten oplevert, waaruit de box-3-heffing zou kunnen worden betaald, maakt die heffing niet buitensporig.
18-09-2014


Geen afwaardering ten laste van de winst voor onzakelijke lening

Een moeder-BV houdt de helft van de aandelen in een dochter-BV. Deze dochter-BV koopt aandelen in I BV. De moeder-BV verstrekt hiervoor een achtergestelde lening aan de dochter-BV. Als I BV haar verplichtingen tegenover de dochter-BV niet meer kan voldoen, waardeert de moeder-BV de vordering op de dochter-BV ten laste van haar winst af tot nihil. Dat is onjuist, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden. De moeder-BV heeft bij het verstrekken van de lening een debiteurenrisico aanvaard dat een onafhankelijke derde niet zou hebben genomen. Er was onder meer geen aflossingsschema opgesteld en er waren geen afspraken gemaakt over de rentebetalingen.
18-09-2014


Ook hypotheekrenteaftrek voor leegstaande woning die nog niet te koop staat

Een man verhuist in december 2007, waarna de woning leeg staat. Pas in februari/maart 2008 schakelt hij een makelaar in voor een stille verkoop van de woning. Uiteindelijk duurt het nog een jaar voordat de man de verkoopopdracht geeft. In december 2008 heeft hij de woning inmiddels verhuurd. De man kan na zijn vertrek de hypotheekrente blijven aftrekken totdat hij de woning gaat verhuren, oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De leegstaande woning was vanaf zijn vertrek bestemd voor de verkoop. Daar doet niet aan af dat de man pas na drie maanden contact opnam met een makelaar en dat hij pas na een jaar de verkoopopdracht gaf.
18-09-2014


Eind september nadert en daarmee ook de deadlines die voor u en uw cliënten van belang (kunnen) zijn. Zie de ‘lees meer’ hierna voor specifieke informatie over de deadlines voor de voorovereenkomsten voor: een maatschap en VOF, de ruisende of geruisloze inbreng in de BV, de ruisende inbreng per 1 januari 2014, de geruisloze terugkeer uit de BV en de bedrijfsfusie. Ook treft u daar meer informatie aan over de verlaging van de grondslag van box 3 door de aanvraag van (nadere) voorlopige aanslagen.
18-09-2014


Heeft u cliënten die winst uit onderneming genieten en in 2014 een voorlopige aanslag IB hebben ontvangen over 2011, 2012 of 2013? In dat geval kan die aanslag onjuist zijn omdat mogelijk ten onrechte geen rekening is gehouden met de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dit laat de Belastingdienst weten in een bericht op zijn website. Cliënten bij wie dit daadwerkelijk aan de orde is, krijgen vóór 30 september aanstaande een excuusbrief van de Belastingdienst en een nieuwe voorlopige aanslag met het juiste bedrag.
18-09-2014


Voorstellen uit het Belastingplan 2015: overige fiscale maatregelen

De overige fiscale maatregelen zijn: • afschaffing ouderentoeslag in box 3 per 1 januari 2016; • verlaging ouderenkorting met € 83 met ingang van 2016; • verlaging afbouwpercentage kindgebonden budget van 7,6% naar 6,75%; • € 16 miljoen budget voor S&O-afdrachtvermindering; • introductie tijdsevenredige heffingskorting per 1 januari 2016 voor binnenlandse en kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen. In 2015 wordt de gehele heffingskorting aan deze belastingplichtigen toegekend als zij slechts een deel van het jaar belastingplichtig zijn. Maatregel hangt samen met vervallen van de keuzeregeling; • uitsluiting aftrek buitenlandse boeten; • maatregel om misbruik BPM-heffing gebruikte auto’s tegen te gaan.
17-09-2014


Voorstellen uit het Belastingplan 2015: inkomensbeleid en pensioen

Op het terrein van inkomensbeleid en pensioen wordt voorgesteld: • verhoging van het inkomen waarbij de arbeidskorting wordt afgebouwd (afbouwgrens) van € 41.300 naar circa € 49.900 in 2015, naar circa € 50.300 in 2016 en naar circa € 51.100 in 2017. Het einde van het afbouwtraject ligt in 2015 bij een inkomen van circa € 100.800, in 2016 bij € 112.200 en in 2017 bij € 117.500; • verhoging afbouwpercentage algemene heffingskorting van 2% naar 2,32% in 2015 en daarna naar 3,32%; • verhoging tarief eerste belastingschijf IB van 36,25% naar 36,5% in 2015 en naar 36,56% in 2016; • opnamemogelijkheid pensioen van een zzp’er bij arbeidsongeschiktheid zonder dat revisierente is verschuldigd; • sanctiemaatregel in box 3 bij afkoop nettolijfrente of nettopensioen; • afzonderlijke vrijstelling in box 3 voor nettopensioen naast voor nettolijfrente.
17-09-2014


Voorstellen uit het Belastingplan 2015: woningmarktbeleid

Op het terrein van woningmarktbeleid wordt voorgesteld : • verlenging termijn renteaftrek restschulden van 10 naar 15 jaar; • omzetten van tijdelijke regeling verlengde termijn voor dubbele hypotheekrenteaftrek van 2 naar 3 jaar in een permanente regeling; • omzetten tijdelijke regeling verlengde termijn bij herleving dubbele renteaftrek na verhuur van 2 naar 3 jaar in permanente regeling; • verlenging termijn 6%-tarief voor herstel en renovatie van woningen en tuinwerkzaamheden tot 1 juli 2015.
17-09-2014


Voorstellen Belastingplan 2015: overige maatregelen in de loonheffing

De overige maatregelen in de loonheffing zijn: • verlaging doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling van 30% naar 25% in 2015. Voor 2015 geldt overgangsrecht voor bestaande afspraken; • aanpassing hoofdregel voor gebruikelijk loon. Dat bedraagt ten minste het hoogste van 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, of het hoogste loon van de overige werknemers van de vennootschap of € 44.000. Er is een tegenbewijsregeling; • opnieuw 80%-regeling bij volledige opname levenslooptegoed in 2015.
17-09-2014


Voorstellen uit het Belastingplan 2015: werkkostenregeling

De volgende wijzigingen in de werkkostenregeling zijn in het Belastingplan 2015 opgenomen: • definitief einde keuzemogelijkheid; • verlaging van de vrije ruimte van 1,5% naar 1,2%; • introductie noodzakelijkheidscriterium voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur; • jaarlijks afrekening van eindheffing in plaats van per aangiftetijdvak; • nagenoeg continuering van bestaande personeelskorting voor branche- eigen producten in de vorm van een gerichte vrijstelling; • introductie concernregeling: berekening vrije ruimte per concern; • wegnemen onderscheid tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen door invoering van een gerichte vrijstelling voor een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen waarvoor nu een nihilwaardering geldt.


Geen huurwaardekapitalisatie voor WOZ-waarde magazijnen

Een gemeente stelt de WOZ-waarde van drie verhuurde magazijnen vast door de bruto huurwaarde te vermenigvuldigen met de kapitalisatiefactor. Deze factor is bepaald door de ligging, kwaliteit en voorzieningen van de magazijnen te vergelijken met de plaatselijke factoren, vraag en aanbod van gelijksoortige objecten en rentestanden. Dit is correct, mits er vergelijkbare objecten zijn, er voldoende rekening is gehouden met de verschillen en de huurwaarde traceerbaar is, aldus de rechtbank. Omdat er van de vergelijkingsobjecten slechts verkoopprijzen en geen huurprijzen bekend zijn, moet de waarde van de magazijnen worden gebaseerd op de gerealiseerde verkoopprijzen.
11-09-2014


Verkoopwinst doorverkochte boerderij is geen row

Twee broers exploiteren een kalvermesterij. Af en toe handelen zij in onroerende zaken. In 2005 kochten zij – samen met een derde – een boerderij voor ruim € 1,6 miljoen. De boerderij stond toen al drie jaar te koop. Twee dagen na de aankoop verkopen zij de boerderij door voor € 1,8 miljoen. De inspecteur stelt dat de verkoopwinst moet worden belast als resultaat uit overige werkzaamheden (row) en legt een navorderingsaanslag op. Ten onrechte, oordeelt Hof Arnhem- Leeuwarden. De inspecteur heeft niet aannemelijk gemaakt dat de broers beschikken over bijzondere (voor)kennis waardoor zij die winst konden behalen.
11-09-2014


Toepassing innovatiebox gaat velen boven de pet

Heeft u in uw cliëntenbestand innovatieve bedrijven die u vragen stellen over de innovatiebox? Krijgt u bij beantwoording van die vragen dan het gevoel dat u zich op glad ijs begeeft? Dan bent u niet de enige. Er blijkt in de praktijk grote behoefte te zijn aan meer uitleg over deze ingewikkelde regeling in de vennootschapsbelasting. Daarom is er een uitgebreid nieuw besluit verschenen waarin, veel aspecten van de innovatiebox uitvoerig worden beschreven, toegelicht en waar nodig nader ingevuld.
11-09-2014


Uw cliënt is verplicht aangifte te doen. Doet hij dit niet, dan kan de inspecteur uiteindelijk een ambtshalve aanslag opleggen. Stel hij baseert die op de omzetgegevens uit de btw-aangifte. Volgens uw cliënt is de aanslag daardoor te hoog, maar hij kan dit niet bewijzen. Is er dan sprake van willekeur? Nee, oordeelt Hof Amsterdam in de zaak van een BV die haar aangifte Vpb niet had ingediend. Een ambtshalve aanslag volgde op basis van ruim € 1,1 miljoen omzet. Volgens de BV moest de belastbare winst negatief zijn, maar de bewijzen bleven uit. Ook nadat de zittingen enkele keren waren uitgesteld. In dat geval heeft de inspecteur een redelijke schatting gemaakt, aldus het hof.
11-09-2014


Een potplantenkwekerij verkeert in zwaar weer. Door bedrijfsverliezen en privéopnamen zijn er tekorten ontstaan op de kapitaalrekeningen van de maten (een echtpaar en hun zoon). Het echtpaar wil een gedeelte van de vordering van de maatschap op de zoon als ondernemingsverlies in aftrek brengen op hun box-1-inkomen. Dit vanwege kwijtschelding en oninbaarheid. De inspecteur stelt dat dit niet kan en verwijst naar de jurisprudentie van de Hoge Raad over de onzakelijke lening. Die rechtspraak is hier niet van toepassing, oordeelt Rechtbank Gelderland. Maar betekent dit nu dat zakelijk handelen binnen een personenvennootschap niet van belang is?
11-09-2014


Eigenaren die op 1 januari 2014 meer dan 10 huurwoningen hadden met een maximale huurprijs van € 699,48 per maand moeten verhuurderheffing betalen. In 2014 bedraagt de heffing 0,381% (in 2013: 0,014%) van de gezamenlijke WOZ-waarde van de huurwoningen. De aangifte verhuurderheffing moet uiterlijk op 30 september 2014 elektronisch zijn ingediend. De verschuldigde heffing moet dan ook zijn betaald. De Belastingdienst attendeert verhuurders die voor verhuurderheffing in aanmerking komen op hun aangifteplicht. Maar ook niet geregistreerde verhuurders die aan de criteria voldoen, hebben aangifteplicht….
04-09-2014


Gecorrigeerde winst mocht niet worden toegevoegd aan HIR

Een vastgoed-BV verkoopt enkele panden tegen een te lage prijs aan haar directeur-grootaandeelhouder en zijn kinderen. De inspecteur past daarom een winstcorrectie toe. Hij baseert deze winstcorrectie onder meer op enkele taxaties. De gecorrigeerde winst ter zake van de verkoop van de panden kan niet worden toegevoegd aan de herinvesteringsreserve (HIR), oordeelt Rechtbank Den Haag. Ter grootte van dit bedrag kan er geen sprake zijn van een herinvesteringsvoornemen. De BV heeft het hogere bedrag immers niet ontvangen, omdat zij genoegen heeft genomen met de lagere verkoopprijs.
04-09-2014


Verlicht tijdelijke liquiditeitspijn bij uw cliënt

De vaststelling van een verlies laat vaak lang op zich wachten. Dit verlies wordt echter pas achterwaarts verrekenbaar (in de Vpb 1 jaar, in de IB 3 jaar) als het definitief vaststaat. Cliënten die in liquiditeitsproblemen zijn geraakt, hebben echter baat bij een zo spoedig mogelijke verliesverrekening. Dit verlaagt immers hun belastingschuld. U kunt dit bewerkstelligen door na het doen van de aangifte Vpb of IB een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst om alvast 80% van het verlies te mogen verrekenen. Een modelverzoek hiervoor vindt u in de Modellenbank onder E.486.
04-09-2014


Eind september nadert en daarmee ook de deadlines die voor u en uw cliënten van belang (kunnen) zijn. Zie de ‘lees meer’ hierna voor specifieke informatie over de deadlines voor de voorovereenkomsten voor: een maatschap en VOF, de ruisende of geruisloze inbreng in de BV, de ruisende inbreng per 1 januari 2014, de geruisloze terugkeer uit de BV en de bedrijfsfusie. Ook treft u daar meer informatie aan over de verlaging van de grondslag van box 3 door de aanvraag van (nadere) voorlopige aanslagen.
04-09-2014


Eén week uitstel voor SBA-aanvraag 2014

Heeft u nog geen registratie aangevraagd van uw machtiging voor Serviceberichten Aanslag over 2014? Dan geeft de Belastingdienst u één week langer de tijd om dit nog te doen. In de vorige fiscasus berichtten wij u dat u hiervoor nog tot 7 september 2014 de tijd had, maar de termijn is nu verlengd tot 14 september. In dat geval is ook nog de automatische uitbreiding mogelijk naar 2012, 2013 en 2015.
04-09-2014


De 3-jaarstermijn is korter dan u denkt

Een man maakt bezwaar tegen de aanslag IB/PVV 2006 die aan hem was opgelegd. Hij stelt dat niet alleen de aanslag maar - na bezwaar - ook de nadere vaststelling van het verzamelinkomen binnen de 3-jaarstermijn moet hebben plaatsgevonden. Dat is niet gebeurd, dus is de aanslag volgens hem niet tijdig vastgesteld. Er is weliswaar sprake van een half jaar termijnoverschrijding in de bezwaarfase, oordeelt Hof Den Haag, maar dat leidt er niet toe dat de aanslag niet tijdig is vastgesteld. De vergoeding voor de termijnoverschrijding moet bovendien van € 500 naar € 125 worden verminderd door de samenhang met een vergelijkbare procedure over een ander jaar.
28-08-2014


Een dochter erft in 2010 enkele verhuurde woningen van haar overleden vader. De WOZ-waarde van die woningen waren voor 2010 vastgesteld op € 6 miljoen. In april 2010 sluiten de erfgenamen en de inspecteur echter een vaststellingovereenkomst waarbij de waarde van de verhuurde woningen op slechts € 1.675.000 worden vastgesteld. Deze waarde wordt ook in de aangifte erfbelasting aangegeven. Bij de afhandeling van deze aangifte wil de inspecteur toch bij de hogere WOZ-waarden aansluiten en die corrigeren in verband met de verhuur. Sinds 1 januari 2010 worden woningen op de WOZ-waarde gewaardeerd, maar is er wel reden om van de vaststellingsovereenkomst af te wijken?
28-08-2014


De Belastingdienst heeft u in zijn brief van 18 juli 2014 laten weten voor welke aangiften IB en Vpb 2013 in uw Beconregeling het uitstel tot 1 mei 2015 is vervallen. Dit is het gevolg van de blokkeringsregeling. U krijgt echter een tijdelijke herkansing om extra bijzonder uitstel aan te vragen. Vandaag is het de laatste werkdag waarop u die aanvraag kunt indienen. De Belastingdienst wijst verzoeken om extra bijzonder uitstel af die op of na 1 september 2014 worden ingediend. Maar waar dient u die aanvragen in?
28-08-2014


Dit kan voor de ontvangst van de Serviceberichten Aanslag (SBA) van uw cliënten voor de jaren 2012, 2013, 2014 en 2015. U vraagt een machtigingsregistratie aan voor het aangiftejaar 2014. Zodra deze actief is, kan de machtiging automatisch worden uitgebreid naar de andere jaren. Uw cliënten krijgen per belastingsoort (IB en Vpb) waarvoor u een registratie voor 2014 heeft aangevraagd, 2 brieven van de Belastingdienst. De eerste brief betreft de toestemming voor de registratie van de machtiging voor 2014. Enkele weken later volgt de tweede brief voor toestemming voor de machtigingsregistraties voor 2015 en eventueel 2013 en 2012. Maar u moet er wel tijdig bij zijn.
28-08-2014


Stel uw cliënt heeft te maken met de gevolgen van de Russische boycot. Hij neemt contact met u op om u te vragen de aangifte vennootschapsbelasting 2013 zo laat mogelijk in te dienen. Het jaar 2013 was een goed jaar met een mooie winst waarover hij vennootschapsbelasting zal moeten betalen. De boycot brengt hem echter in liquiditeitsproblemen, waardoor hij die belasting nu niet kan betalen. Door de aangifte 2013 zo laat mogelijk in te dienen, creëert hij uitstel van betaling. Maar dit kan een dure oplossing zijn omdat hij dan ook 8,25% belastingrente zal moeten betalen over de verschuldigde Vpb. Heeft u een beter idee?
28-08-2014


Een man koopt in 2007 voor € 50.000 een (indirect) aandelenbelang in een BV. Hij sluit met deze BV ook een rekening-courantovereenkomst. Als de BV in 2008 failliet wordt verklaard, bedraagt de rekening-courantvordering € 398.550. De man brengt dit bedrag in zijn aangifte IB 2008 in aftrek als negatief resultaat uit overige werkzaamheden (row). Terecht, oordeelt Hof Den Haag. De inspecteur maakt niet aannemelijk dat er sprake is van een kaptaalverstrekking. Het is niet van belang dat de BV bij het aangaan van de leenovereenkomst over een zichtbaar negatief eigen vermogen beschikte.


U mag voortaan ook het jaar van overlijden opnemen in het middelingstijdvak. Tot voor kort kon u alleen middelen met drie hele kalenderjaren waarin binnenlandse belastingplicht heeft bestaan. Dankzij een nieuwe goedkeuring kunt u ook middelen met een deeljaar waarin het inkomen van de overleden belastingplichtige hoger is dan zijn box-1-inkomen in de andere beide kalenderjaren. De oorzaak daarvan kan bijvoorbeeld een gouden handdruk zijn of een uitkering ineens die betrekking heeft op meerdere jaren. Omdat de middelingsregeling juist voor deze situaties is bedoeld, mag het jaar van overlijden ook in het middelingstijdvak worden opgenomen. Daaraan zijn wel voorwaarden verboden.


Een BV dient haar eerste aangifte Vpb 2010 pas in nadat zij een herinneringsbrief en een aanmaning van de inspecteur heeft ontvangen. De inspecteur legt haar een verzuimboete op voor het te laat indienen van de aangifte. Hij matigt deze vervolgens tot € 500. De boete moet verder verminderd worden tot € 250, oordeelt Hof Den Bosch, omdat de BV de Vpb-aangiften 2011 en 2012 wel tijdig heeft ingediend. Het hof vindt het ook van belang dat de BV in wezen een eenmanszaak is van de enig aandeelhouder. Een IB-ondernemer zou in een vergelijkbaar geval slechts een verzuimboete van € 226 krijgen. Hoewel de staatssecretaris het niet eens is met dit laatste argument, gaat hij niet in cassatie.


U kunt mogelijk toch nog langer bijzonder uitstel krijgen voor de indiening van de IB-aangifte 2013 van uw cliënt. U dient daartoe een verzoek in, waarin u motiveert waarom u de aangifte niet vóór 1 september 2014 kunt indienen. U kunt dan extra bijzonder uitstel krijgen voor ten hoogste twee maanden. Er vindt wel een controle plaats van het aantal aangiften waarvoor u extra bijzonder uitstel vraagt. Daarnaast moet u kunnen aantonen dat u een aanzienlijk aantal aangiften heeft ingediend vóór 1 september 2014.


Een ondernemer die zijn onderneming inbrengt in een transparante personenvennootschap is niet verplicht om af te rekenen over de herwaarderingswinst, voor zover hij belang houdt bij de ingebrachte activa. Hij mag deze op de lagere fiscale boekwaarden blijven waarderen. Goedkoopmansgebruik staat dit toe, aldus de Hoge Raad. Na 55 jaar is de Hoge Raad hiermee om. Voor de belanghebbende in deze zaak bood dit oordeel echter geen soelaas. Omdat hij een beroep had gedaan op de tonnageregeling, moest hij toch afrekenen over de stille reserves. Maar dit oordeel van de Hoge Raad heeft voor de praktijk wel grote gevolgen.


Heeft u voor nieuwe cliënten via de Beconregeling uitstel gevraagd voor indiening van de aangiften IB en/of Vpb 2013? U kunt deze aangiften dan in beginsel indienen tot 1 mei 2015. Zijn de aangiften over 2012 echter niet of te laat ingediend, dan heeft u mogelijk een brief van de Belastingdienst ontvangen, waarin staat dat het uitstel wordt ingetrokken voor de aangiften 2013. Deze aangiften 2013 moeten dan al op 1 september 2014 zijn ingediend. Voor de Vpb-aangiften 2013 kunt u nog wel individueel uitstel aanvragen tot 1 november 2014. Voor de IB-aangiften 2013 biedt dit geen soelaas, omdat het individueel uitstel ook eindigt op 1 september 2014.


De tijdelijke verlenging van de termijn bij doorverkoop van een onroerende zaak voor de overdrachtsbelasting (OVB) geldt nog tot 1 januari 2015. De termijn gaat dan weer van 36 naar 6 maanden. Wordt een nieuwe onroerende zaak binnen 24 maanden na de eerste ingebruikname verkocht, dan geldt een vrijstelling voor de OVB bij samenloop met de btw. Op 1 januari 2015 gaat ook deze verlengde termijn weer terug naar 6 maanden. Dit maakte het ministerie van Financiën onlangs bekend.


Ondernemers in de Vpb konden onder voorwaarden tot eind 2012 alsnog gebruikmaken van de tijdelijk verruimde achterwaartse verliesverrekening voor verliezen uit 2009, 2010 en 2011. Dit kan ook nog ná 31 december 2012, mits de ondernemer pas na die datum wist dat over een jaar een belastbare winst ontstond waarnaar alsnog een verlies uit 2009, 2010 of 2011 verruimd kan worden teruggewenteld. Ondernemers die wel tijdig kozen voor de verruimde carry-back – maar die daardoor geen Vpb-teruggaaf ontvingen – mogen toch 9 jaar in plaats van 6 jaar voorwaarts verliezen verrekenen. Deze goedkeuringen staan in een nieuw besluit.


Goed nieuws in het kader van administratieve lastenverlichting: de registratie voor bepaalde machtigingen voor Serviceberichten Aanslag (SBA) wordt onder voorwaarden automatisch uitgebreid naar het aangiftejaar 2015. De Belastingdienst rolt dit uit in de periode van 21 juli jl. tot 1 oktober 2014. Tot nu toe moest uw cliënt u elk aangiftejaar en ook per belastingsoort opnieuw machtigen en die machtiging werd vervolgens geregistreerd bij Logius. De Belastingdienst is vanaf het aangiftejaar 2013 begonnen om de Elektronische kopie-aanslag (EKA) voor de IB- en Vpb-aangiften te vervangen door het Servicebericht Aanslag (SBA).


Staatssecretaris Wiebes tekent geen cassatie aan tegen de uitspraak van rechtbank Gelderland in de zaak waarin een auto ter beschikking is gesteld die na een verbetering in 2013 een CO2-uitstoot heeft van 47 gram per kilometer. Deze auto is op 2 januari 2012 voor het eerst te naam gesteld in het kentekenregister. Toen was de CO2-uitstoot 53 gram per kilometer, waardoor de bijtelling 14% bedroeg. De rechtbank oordeelde dat de BV voor 2013 de nihilbijtelling mag hanteren. De actuele gegevens in het kentekenregister zijn bepalend voor de bijtelling. Wiebes kan zich verenigen met de uitleg van de rechtbank dat een lagere bijtelling strookt met doel en strekking van de wet.


Stichting Meldpunt Collectief Onrecht verliest procedure bij Europees Hof

Binnen twee maanden nadat de zaak aanhangig is gemaakt, heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) al uitspraak gedaan in de procedure die de Stichting Meldpunt Collectief Onrecht had aangespannen. Het ging daarbij om het ongerechtvaardigd onderscheid dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) zou maken tussen bedrijfsvermogen en privé- of beleggingsvermogen. Net als de Hoge Raad vorig jaar oordeelt nu ook het EHRM dat de BOF niet in strijd is met het discriminatieverbod. De BOF is bedoeld om problemen bij bedrijfsopvolging op te lossen. Die problemen doen zich bij andere vermogensbestanddelen niet voor, dus is het onderscheid geoorloofd.
17-07-2014


Geen ondernemersfaciliteiten voor echtgenote/praktijkondersteuner huisarts

Een huisarts drijft in maatschapsverband met zijn vrouw een huisartsenpraktijk. Zij verricht werkzaamheden als doktersassistente en praktijkondersteuner. Zij meent recht te hebben op de ondernemersfaciliteiten. De inspecteur stelt echter dat zij daar geen recht op heeft. Haar werkzaamheden zijn hoofdzakelijk van ondersteunende aard, waardoor zij niet voldoet aan het urencriterium. Hof Den Bosch oordeelt dat de vrouw aan de hand van de achteraf opgestelde urenstaten en verklaringen niet het tegendeel kan bewijzen. Ook acht het hof niet aannemelijk dat zij na pensionering van haar man de praktijk zou voortzetten met een andere huisarts.
17-07-2014


Een BV krijgt een voorlopige aanslag opgelegd. Deze aanslag wordt op 22 augustus 2009 ambtshalve verminderd. De BV verzoekt om vergoeding van heffingsrente. Zij krijgt de rente van € 32.534 pas op 20 december 2011 uitbetaald, nadat de Hoge Raad op 30 september 2011 heeft beslist dat er ook bij een ambtshalve vermindering (en niet alleen bij een nieuwe negatieve aanslag) heffingsrente moet worden vergoed. De Hoge Raad oordeelt nu dat de BV in dit geval recht heeft op vergoeding van wettelijke rente over de periode vanaf zes weken na de ambtshalve vermindering (4 oktober 2009) tot aan de datum van de daadwerkelijke uitbetaling.
17-07-2014


Een opa had voor zijn overlijden in 1999 een ik-opa-bepaling opgenomen in zijn testament. Zijn zoon overlijdt in 2010. De kleinzoon merkt de ik-opa-last aan als een legaat. De last zou daardoor worden gewaardeerd op de nominale waarde minus het erfdeel van zijn vader in 1999. De ik-opa-last is echter nominaal belast als fictieve verkrijging, aldus Rechtbank Den Haag. Volgens de Hoge Raad moet de uitvoering van een last als een rechtshandeling worden beschouwd, waarmee wordt voldaan aan de eisen van een verkrijging krachtens erfrecht. Die rechtshandeling bestaat uit de aanvaarding van de erfenis en daarmee de aanvaarding van de last door vader bij het overlijden van opa. Toch kreeg de kleinzoon een beetje gelijk…
17-07-2014


Wiebes blaast invoering winstbox af

De winstbox komt er niet. Dit deelt staatssecretaris Wiebes mee in een brief aan de Tweede Kamer. De voordelen zijn te ongewis, terwijl de nadelen al wel duidelijk zijn. Zo zou het inbedden van een vierde box in het huidige drieboxensysteem vele fiscaaltechnische problemen oproepen, wat leidt tot meer complexiteit in de wetgeving en de uitvoering daarvan. Daarnaast zou de beoogde vermindering van administratieve lasten hiermee niet worden bereikt. Het kabinet ziet daarom af van verdere uitwerking en invoering van de winstbox.
17-07-2014


Kindregelingen aanmerkelijk soberder met ingang van 2015

Vanaf 2015 blijven er vier regelingen bestaan voor inkomensondersteuning van ouders: kinderbijslag, kindgebonden budget, combinatiekorting en kinderopvangtoeslag. De Eerste Kamer stemde hiertoe in op 24 juni met de Wet kindregelingen. De ouderschapsverlofkorting, de aftrek levensonderhoud voor kinderen, de verschillende regelingen voor alleenstaande ouders en de gratis schoolboeken verdwijnen. De tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG), de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS), de aanvulling op het minimuminkomen en de alleenstaandeouderkorting worden opgenomen in bestaande regelingen met een vergelijkbaar doel.
26-06-2014


Een ondernemer is eigenaar van een zorgboerderij. De activiteiten bestaan uit een pluimveehouderij en het tegen vergoeding aanbieden van dagbesteding aan personen met een (verstandelijke) beperking. Kan de cultuurgrondvrijstelling in de onroerendezaakbelasting worden toegepast? Volgens de gemeente is er geen sprake van de vereiste bedrijfsmatige exploitatie, omdat het winststreven ondergeschikt is aan het bieden van zorg. Volgens het hof neemt het gegeven dat de behaalde winst mede bestaat uit vergoedingen voor de zorgactiviteiten niet weg dat er een landbouwbedrijf wordt geëxploiteerd. Daarmee wordt winst beoogd en die wordt ook daadwerkelijk behaald. De vrijstelling is van toepassing.
26-06-2014


In 2008 heeft belastingplichtige een box-1-verlies geleden van ruim € 113.000. In 2009 heeft hij een positief box-1-inkomen door zijn loon uit dienstbetrekking. De fiscus verrekent het verlies uit 2008 geautomatiseerd met 2009. Dit is ten onrechte, want het verlies is later terecht verrekend met de jaren 1995 t/m 2007 en was daarmee dubbel vergolden. De fiscus wil navorderen. Belastingplichtige stelt dat deze fout voor hem niet kenbaar was en daarom voor rekening van de fiscus moet komen. Het Hof in Den Haag past artikel 16 lid 2 onderdeel c van de AWR toe. Nu sprake is van een verschil van meer dan 30% tussen de niet geheven belasting en de te heffen belasting is kenbaarheid niet van belang en kan de fiscus navorderen.
26-06-2014


Geen alleenstaandeouderkorting voor inwonende dochter

Een jonge moeder woont met dochter in bij haar ouders. Ze hebben een huurovereenkomst gesloten met daarin een reële huurprijs. Ook is omschreven welk deel van de woning door de dochter wordt gehuurd, dat de dochter zelf haar boodschappen moet doen en voor zichzelf moet koken, wassen en strijken. De dochter claimt de alleenstaandeouderkorting (€ 931). Rechtbank Den Haag is van mening dat ze een gezamenlijke huishouding voert met haar ouders. Vanwege de familieband is er volgens haar geen sprake van een op zuiver commerciële gronden stoelende verhouding. Dat ze een eigen financiële bijdrage levert aan de kosten van huisvesting, voeding en verzorging doet daaraan niet af. De fiscus krijgt zijn gelijk.
26-06-2014


Het kabinet heeft ontdekt dat de belastingopbrengsten omhoog gaan zodra er extra controles worden uitgevoerd. Staatssecretaris Wiebes heeft in een recente brief dan ook vol trots gemeld dat daardoor in 2013 € 250 miljoen extra binnen is gekomen. Door extra investeringen in software worden meer aangiften gecontroleerd en ook automatisch gecorrigeerd op basis van gegevens van derden. Van belang is dat de fiscus (nu al voor de tweede keer) aangeeft dat het aantal boekenonderzoeken bij ondernemers die niet onder horizontaal toezicht vallen wordt vergroot. Hetzelfde geldt voor de controle op verzoeken om teruggaaf van omzetbelasting.
26-06-2014


Meer kinderopvangtoeslag in 2015

In 2015 stijgen de maximale uurprijzen waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden gekregen. De maximale uurprijs voor dagopvang wordt € 6,84 (in 2014: € 6,70), voor buitenschoolse opvang € 6,38 (in 2014: € 6,25) en voor gastouderopvang € 5,48 (in 2013: € 5,37). De verhogingen zijn het gevolg van indexatie die ook in 2014 is doorgevoerd. Daarnaast wordt de positie van de ouders versterkt doordat alle kinderopvanginstellingen zich per 1 juli 2015 moeten aansluiten bij de Stichting Geschillencommissie. Ouders kunnen een klacht indienen bij deze commissie als zij er niet uitkomen met de kinderopvanginstelling. De commissie doet dan een bindende uitspraak.
19-06-2014


Een man drijft in firmaverband een onderneming met zijn ex-vrouw. In 2009 wordt de onderneming gestaakt. Hij betaalt zijn ex-vrouw een bedrag van € 24.599 en brengt dit bedrag ten laste van de winst. Hij meent dat het bedrag aftrekbaar is als uitkoopsom. Dat heeft hij onvoldoende aangetoond, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden. Dat de vrouw over het bedrag inkomstenbelasting heeft betaald, is onvoldoende om te stellen dat het bedrag een aftrekbare uitkoopsom is geweest.
19-06-2014


Analyse winstbox voor zomerreces: autobrief 2.0 na Prinsjesdag

De integrale analyse van de winstbox wordt nog voor het zomerreces naar de Tweede Kamer gestuurd. Ondanks eerdere beloftes geldt dit niet voor de kabinetsreactie op het advies van de commissie Van Dijkhuizen. Die volgt pas na de zomer. Dat geldt ook voor de autobrief 2.0, die een evaluatie inhoudt van de Wet uitwerking autobrief 2011. Deze evaluatie komt pas na Prinsjesdag. In het laatste kwartaal volgt er een wetsvoorstel dat per 1 januari 2016 moet worden ingevoerd. Dit heeft staatssecretaris Wiebes bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.


Een Nederlandse moeder-BV wil met haar Nederlandse kleindochtervennootschap een fiscale eenheid vormen. De dochtervennootschap is echter in een ander EU-land gevestigd. De inspecteur weigert daarom de fiscale eenheid. Datzelfde gebeurt bij Nederlandse zustervennootschappen die met elkaar een fiscale eenheid willen vormen, maar waarvan de moeder-BV in een andere EU-lidstaat is gevestigd. Het EU-Hof van Justitie oordeelt dat dit in strijd is met het EU-recht. Nederland mag grensoverschrijdende situaties binnen de EU/EER niet nadeliger behandelen dan vergelijkbare binnenlandse situaties.
19-06-2014


Inspecteur weigert ten onrechte toepassing foutenleer

Een glashandelaar drijft zijn onderneming in een woon-werkpand. Hij woont op de bovenverdieping. Een deel van de begane grond gebruikt hij voor zijn glashandelbedrijf en een ander deel verhuurt hij. De glashandelaar heeft het gehele pand destijds bij aankoop als ondernemingsvermogen geëtiketteerd. Als hij in 2005 zijn onderneming staakt, meent hij dat de bovenverdieping alsnog met toepassing van de foutenleer als privévermogen moet worden geëtiketteerd. De inspecteur weigert dat. Ten onrechte, aldus Hof Den Haag. De grenzen van de redelijkheid worden overschreden als het woongedeelte als ondernemingsvermogen wordt aangemerkt.
19-06-2014


Te koop staande ondernemingswoning kan naar privévermogen

Een agrariër meldt vóór 1 juli 2006 aan de inspecteur dat hij de woning, die tot het ondernemingsvermogen behoort, per 31 december 2005 wil heretiketteren. Hij meent dat de te koop staande woning mag overgaan naar het privévermogen met toepassing van de goedkeuring uit het Besluit van 8 maart 2006, CPP2005/3338M. Rechtbank Noord-Nederland staat dit toe. De inspecteur stelt ten onrechte dat de goedkeuring niet van toepassing is, omdat de te koop staande woning op 31 december 2005 als verplicht ondernemingsvermogen moet worden geëtiketteerd. De woning is en blijft keuzevermogen en kan onder de gestelde voorwaarden over naar het privévermogen.
12-06-2014


Tijdelijke verruiming inkeerregeling eindigt 1 juli 2014

Sinds 2 september 2013 is de inkeerregeling tijdelijk verruimd. Er wordt tot 1 juli 2014 ook geen boete opgelegd als de belastingplichtige zich pas 2 jaar of later vrijwillig meldt, na een opzettelijk onjuiste of onvolledige aangifte. Daarna wordt tot 1 juli 2015 de oude inkeerregeling van vóór 2 september 2013 weer van kracht. Er wordt dan geen boete opgelegd bij inkeer tot 2 jaar na de opzettelijk onjuiste of onvolledige aangifte. Bij een latere inkeer wordt een boete opgelegd van 30% van de ontdoken belasting. Vanaf 1 juli 2015 worden er hogere boetes (oplopend tot 60%) opgelegd.
12-06-2014


Een man erfde op grond van een testament met een ouderlijke boedelverdeling alle bezittingen en schulden van de nalatenschap van zijn vrouw. Hij had daardoor een overbedelingsschuld aan zijn kinderen. Het testament bepaalde dat hij hierover 8% rente moest vergoeden. Als de man overlijdt, berekent de inspecteur de overbedelingsschuld tegen 8% enkelvoudige rente. Terecht, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden. Hoewel de jaarlijkse bijschrijving op de hoofdsom duidt op samengestelde rente, wordt tevens in het testament bepaald dat samengestelde interest niet zal kunnen worden gevorderd.
12-06-2014


Denk aan de 6-maandstermijn voor oprichting BV

Sinds 1 oktober 2012 kunt u zich voor de inbreng van een onderneming in een BV baseren op de cijfers die niet ouder zijn dan zes maanden. Voordien was die termijn nog vijf maanden. Bovendien is bij de inbrengbeschrijving geen accountantsverklaring meer nodig. Aansluiting bij de cijfers uit de jaarrekening per 31 december 2013 is praktisch en bespaart uw cliënt kosten. Dit betekent wel dat u er voor moet zorgen dat de BV uiterlijk op maandag 30 juni 2014 is opgericht.
12-06-2014


Aflossingseis eigenwoningschuld en overgangsrecht stamrechten verduidelijkt

Een lening kan tijdelijk niet (meer) kwalificeren als eigenwoningschuld (EWS) en op een later moment (weer) wel. In dat geval moet het oorspronkelijke aflossingsschema weer worden voortgezet na afloop van de periode dat er tijdelijk geen EWS was. Deze verduidelijking van de aflossingseis staat in het onlangs gepubliceerde wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2014. Hierin staat ook dat het overgangsrecht voor stamrechtaanspraken ook geldt als slechts een deel van de aanspraak vervroegd in 2014 wordt opgenomen. Het wetsvoorstel bestaat voor het overige vooral uit technische en redactionele wijzigingen.
12-06-2014


Informatiebeschikking op naam vof ook bestemd voor firmanten

Een inspecteur reikt een informatiebeschikking uit op naam van een vof. Deze beschikking betreft de naheffingsaanslagen btw en loonheffingen voor de vof over de jaren 2008 en 2009 en de aanslagen IB/PVV 2008 en 2009 van de drie firmanten. De informatiebeschikking op naam van de vof geldt ook voor de drie firmanten, aldus Rechtbank Noord-Holland. De vof en de firmanten zijn allemaal administratieplichtig. De administratie van de vof is van belang voor zowel de btw en de loonheffingen die de vof moet betalen, als voor de IB/PVV die de firmanten moeten betalen. De informatiebeschikking vormt daardoor een ondeelbare beschikking die zowel voor de vof geldt als voor de firmanten.
05-06-2014


Betaling lijfrentepremie bij omzetting oudedagsreserve vóór 1 juli 2014

Uw cliënt kan de oudedagsreserve omzetten in een lijfrente bij een verzekeraar of bank. De betaalde lijfrentepremie kan nog in de aangifte IB over 2013 in aftrek worden gebracht. Uw cliënt moet de lijfrentepremie dan wel vóór 1 juli 2014 hebben betaald. De afschaffing van de terugwerkende kracht voor de lijfrentepremieaftrek geldt immers alleen voor de lijfrentepremieaftrek in jaar- en reserveringsruimte. Maak uw cliënt attent op deze deadline. Betaalt uw cliënt na 1 juli, dan kan de lijfrentepremie pas volgend jaar in de aangifte IB 2014 in aftrek worden gebracht.
05-06-2014


Het bewijs voor de reisaftrek kan voortaan via de ‘vrije bewijsleer’ worden geleverd. De reiziger moet wel een reisverklaring van de werkgever overleggen waaruit blijkt welk reispatroon hij heeft gehad in het betreffende jaar. Daarnaast moet hij aannemelijk maken dat de reizen zijn gemaakt. Dat kan hij met betalingsbewijzen voor de OV-chipkaart of met de reisgegevens van TLS. Dit staat in een geactualiseerd besluit en werkt terug tot en met 2011. Wie de reisaftrek in 2011 en 2012 niet heeft gekregen omdat hij niet aan de bewijslast kon voldoen, kan vragen om heroverweging van de aangifte.
05-06-2014


Een BV verkoopt in 2003 haar onderneming via een activa-passivatransactie. Ze houdt alleen het bedrijfspand. Dat wordt in augustus 2005 verkocht. De BV vormt een herinvesteringsreserve (HIR) voor de boekwinst op het pand. Zij tekent op 25 november 2005 een koopovereenkomst voor twee panden. Enkele minuten later worden de aandelen in de BV overgedragen. Weer enkele minuten later passeert de notaris de leveringsakte van de gekochte panden. Volgens de Hoge Raad staat goed koopmansgebruik toe dat de panden op het moment van ondertekening van de koopovereenkomst op de fiscale balans worden geactiveerd, zodat de HIR kan worden aangewend.
05-06-2014


Zorg voor tijdige betaling stakingslijfrentepremie

Wanneer uw cliënt zijn onderneming geheel of gedeeltelijk heeft gestaakt, kan hij gebruikmaken van de stakingslijfrentepremieaftrek. De stakingswinst wordt dan omgezet in een lijfrente die als compensatie dient voor een pensioentekort. Is de onderneming in 2013 gestaakt, dan kan de lijfrentepremie in dat jaar op de stakingswinst in aftrek worden gebracht. De lijfrentepremie moet dan wel uiterlijk vóór 1 juli 2014 betaald zijn. Maak uw cliënt attent op deze deadline. Een latere betaling betekent géén aftrek. Uw cliënt moet bovendien in 2013 belasting betalen over de volle stakingswinst.
05-06-2014


Een kapster exploiteert sinds 1981 een kapsalon. Zij verhuist in 2008. Sindsdien is de kapsalon verplaatst naar de vrijstaande garage naast haar eigen woning. Zij heeft dan geen personeel (meer) in dienst. De omzetten van de nieuwe kapsalon zijn in 2008, 2009 en 2010 zeer gering ten opzichte van de jaren daarvoor. Het ondernemingsvermogen bedraagt eind 2009 slechts € 4.053. De oudedagsreserve bedraagt dan € 37.197. Het verschil is terecht in de IB-heffing over 2009 betrokken, oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden. De inspecteur is erin geslaagd om aannemelijk te maken dat de kapster in 2008 en 2009 niet aan het urencriterium heeft voldaan.
22-05-2014


Geen aftrek kosten verstelbaar bed voor spierziektepatiënt

Een man heeft een spierziekte. Hij heeft daarom een speciaal verstelbaar bed aangeschaft. De kosten brengt hij in zijn aangifte IB in aftrek als buitengewone uitgaven. De inspecteur heeft de aftrek terecht geweigerd, oordeelt Hof Den Bosch. De man heeft niet aannemelijk gemaakt dat het bed met toebehoren van zodanige aard is dat het hoofdzakelijk wordt gebruikt door zieke of invalide mensen. Het bed is ook geen middel dat de man in staat stelt tot het verrichten van een normale lichaamsfunctie, waartoe hij zonder dit middel niet in staat zou zijn.
22-05-2014


HIR moet vrijvallen als middelen ontbreken voor herinvestering

Een BV beheert en exploiteert onroerende zaken. Na het overlijden van de DGA worden in korte tijd alle onroerende zaken verkocht. De BV leent de boekwinst vervolgens grotendeels uit aan de nieuwe DGA. Volgens Rechtbank Zeeland West-Brabant is er onder deze omstandigheden geen herinvesteringsvoornemen. Feitelijke herinvestering is niet mogelijk omdat de middelen ontbreken. Daaraan doet niet af dat er later wel een nieuw pand is gekocht. Die aankoop is echter gefinancierd uit de overname van de hypotheek van de verkoper en door een lening bij de verkoper.
22-05-2014


Een melkveehouder bezit landbouwgronden. Toen de geruchten destijds steeds sterker werden dat de landbouwvrijstelling op Prinsjesdag 2010 zou worden afgeschaft, besloot hij daaraan voorafgaand om zijn landbouwgronden te herwaarderen op de waarde in het economisch verkeer bij agrarische bestemming (WEVAB). Vervolgens paste hij in zijn aangifte IB 2010 de landbouwvrijstelling toe op de herwaarderingswinst van € 1,4 miljoen. Dat is niet in strijd met het goed koopmansgebruik, oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden. In dit geval is de stelselwijziging niet gericht op het behalen van een incidenteel fiscaal voordeel.
22-05-2014


Een vader verhuurt een pand aan een BV van zijn kinderen. Na onenigheid wordt de huurovereenkomst beëindigd. Vader sluit daarna namens zichzelf én als DGA van zijn BV een overeenkomst met zijn kinderen. Daarbij worden de activa van de BV van de kinderen inclusief inventaris overgenomen. Vervolgens verhuurt hij het pand en de overgenomen inventaris aan zijn eigen BV en trekt de hiermee samenhangende kosten af als tbs-kosten. Ten onrechte voor zover de aftrek de inventaris betreft, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden. Uit de koopovereenkomst blijkt onvoldoende dat vader en niet de BV van vader eigenaar is geworden van de inventaris.
22-05-2014


Particuliere verhuurders moeten verhuurderheffing aanvechten bij belastingrechter

Enkele BV’s van particuliere verhuurders van huurwoningen zijn het oneens met de verhuurderheffing die zij moeten betalen. De verhuurderheffing heeft volgens de verhuurders tot gevolg dat zij structureel verlies lijden op hun woningen. Bovendien vinden zij dat zij ten onrechte op dezelfde manier worden behandeld als woningcorporaties. Zij spannen daarom een kort geding aan tegen de Staat bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Den Haag. De verhuurderheffing is een belasting, aldus de voorzieningenrechter. Het geschil moet daarom ter beoordeling worden voorgelegd aan de belastingrechter en niet aan de civiele rechter.
15-05-2014


Een holding-BV kocht in 2004 voor € 35 miljoen een 4,7% aandelenbelang in een buitenlandse vennootschap. Dat was toen een gelijkgestelde deelneming, waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing was. De BV verkoopt deze deelneming in 2010 met een verlies van € 13 miljoen. Op dat moment is de deelneming door een wetswijziging haar deelnemingsstatus kwijtgeraakt. Het verkoopverlies valt daardoor niet onder de deelnemingsvrijstelling en is dus aftrekbaar, aldus de Hoge Raad. Het verlies hoeft niet te worden gecompartimenteerd.
15-05-2014


Geen renteaftrek bij gerenoveerde boerderij die geen hoofdverblijf is

Een vrouw woont met haar gezin in een huurwoning in X. Zij en haar man kopen in november 2007 een vervallen boerderij die wordt gerenoveerd. In 2010 is de renovatie klaar. De inspecteur staat in 2007 en 2008 renteaftrek toe, mits de boerderij in 2010 een hoofdverblijf is. In 2010 verblijft het gezin doordeweeks in de huurwoning. Alleen in de weekenden, tijdens vakanties en andere vrije schooldagen van de kinderen verblijft het gezin in de boerderij. Daar worden ook vrienden en familie ontvangen. De centrale levensplaats van het gezin bevindt zich in X, oordeelt Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De boerderij is daardoor geen hoofdverblijf en de betaalde hypotheekrente is niet aftrekbaar.
15-05-2014


Een man doet vrijwillig aangifte van zijn verzwegen bankrekening in Zwitserland. De navorderingsaanslagen die daarvan het gevolg zijn, worden buiten de 12-jaarstermijn opgelegd. Toch zijn deze aanslagen tijdig opgelegd, aldus Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hoewel de inspecteur daarvoor geen schriftelijk bewijsstuk heeft, kan hij toch aannemelijk maken dat aan de gemachtigde van de man elf maanden uitstel is verleend voor de indiening van de aangifte. Het verleende uitstel verlengt de navorderingstermijn. De navorderingsaanslagen zijn daarom op tijd opgelegd.
15-05-2014


Een firmant van een vof koopt met zijn vrouw in privé een woning met ondergrond en een paardenstal die op 20 meter van de woning ligt. Hij laat deze verbouwen tot bedrijfsruimte. Eén van zijn werknemers werkt in deze ruimte. Hij is voor de sanitaire voorzieningen aangewezen op de voorzieningen in de woning. De andere werknemers werken elders in een bedrijfspand. De woning kan niet als bedrijfsvermogen worden geëtiketteerd, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden. De onroerende zaak is splitsbaar in de bedrijfsruimte met ondergrond en de woning met ondergrond. De woning is te weinig dienstbaar aan de onderneming om te kwalificeren als bedrijfsvermogen.
15-05-2014


Hypotheekrenteaftrek voor Nederlandse grensarbeiders in Duitsland

Nederlandse grensarbeiders die voor een Duitse werkgever werken, kunnen vanaf volgend jaar toch profiteren van de hypotheekrenteaftrek voor de financiering van hun Nederlandse eigen woning. Hiervoor is namelijk in het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland een compensatieregeling getroffen. Nederlandse grensarbeiders in Duitsland kunnen nu wel de hypotheekrenteaftrek aangeven in hun Nederlandse belastingaangifte maar die leidt niet tot een teruggaaf. In Duistland niet omdat men daar geen hypotheekrenteaftrek kent en in Nederland niet omdat de loonbelasting in Duistland is betaald. De compensatieregeling neemt dit nadeel weg.
08-05-2014


Een oma ontvangt via een gastouderbureau € 41.164 voor de opvang van haar kleinkinderen. Zij meent hierover geen belasting verschuldigd te zijn omdat het opvang in de familiesfeer betreft. Dat standpunt is onjuist, aldus Hof Den Haag. De oma streeft naar het behalen van een voordeel dat ook redelijkerwijs te verwachten is. Zij neemt met haar werkzaamheden deel aan het economisch verkeer. Er is sprake van een bron van inkomsten. De inspecteur heeft de inkomsten terecht belast als resultaat uit overige werkzaamheden (row). Dat de kinderopvang haar kleinkinderen betreft, doet daar niet aan af.
08-05-2014


Een BV importeert en verhandelt personenauto’s. Zij stelt een elektrische auto ter beschikking aan een werknemer. Deze auto is op 2 januari 2012 voor het eerst te naam gesteld in het kentekenregister. Toen was de CO2-uitstoot 53 gram per kilometer. Eind januari 2013 wordt de auto verbeterd en bedraagt de CO2-uitstoot 47 gram per kilometer. De BV hanteert daarom voor 2013 de nihilbijtelling. De inspecteur stelt dat de CO2-uitsoot ten tijde van de eerste tenaamstelling bepalend is voor de bijtelling in 2013 en stelt deze op 14%. Dat is onjuist, aldus Rechtbank Gelderland. De actuele gegevens in het kentekenregister zijn bepalend voor de bijtelling.
08-05-2014


Tot 22 januari 2014 stond op de website van de Belastingdienst dat een traplift een hulpmiddel is waarvan de uitgaven aftrekbaar zijn als specifieke zorgkosten. Als mensen echter mede op grond van deze informatie begin dit jaar een traplift hebben aangeschaft, kunnen zij de kosten toch niet in aftrek brengen. Vanaf 1 januari 2014 zijn woningaanpassingen, waartoe de traplift wordt gerekend, niet meer aftrekbaar. Dat wordt sinds 11 februari 2014 ook expliciet op de website vermeld. Bovendien is op de website aangegeven dat de regels nog zouden wijzigen, aldus de staatssecretaris in antwoord op Kamervragen hierover.
08-05-2014


De vrijgevestigde medisch specialist verliest per 1 januari 2015 zijn zelfstandig declaratierecht. Hierdoor eindigt voor hem volgens de staatssecretaris ook het fiscaal ondernemerschap. Ziekenhuizen en specialisten houden echter een keuze voor vrij beroep of loondienst. Dit staat in het Zorgakkoord dat in 2013 is gesloten. Kiest de specialist voor het vrije beroep, dan kan hij gebruikmaken van enkele samenwerkingsmodellen, waarbij de specialist zich kan verenigen in een maatschap of een BV. Deze vennootschappen kunnen vervolgens met het ziekenhuis een samenwerkingsovereenkomst sluiten.
08-05-2014


Teruggaaf heffingsrente bij te late terugvordering kinderopvangtoeslag

Een man ontvangt over 2009 voorschotten kinderopvangtoeslag. Pas in juli 2012 wordt de definitieve toeslag vastgesteld. Daarbij blijkt dat de man € 3.920 moet terugbetalen. Daarover is hij 3% heffingsrente verschuldigd. Hij maakt bezwaar maar daarop volgt pas ruim 13 maanden later een uitspraak. De Belastingdienst heeft zowel de termijn voor de vaststelling van het besluit over de definitieve toeslag als de termijn voor het tijdig afhandelen van het bezwaar overtreden. Daarmee komt de terugbetaling van de voorschotten niet te vervallen, maar de Belastingdienst moet wel de betaalde heffingsrente vergoeden.
01-05-2014


Aftrek verblijfskosten eigen rijders 2014 bekendgemaakt

Het vaste bedrag aan verblijfskosten dat transportondernemers die internationale ritten maken mogen aftrekken is voor 2014 vastgesteld op € 34 per gereden dag. Vorig jaar bedroeg dit bedrag € 33,50. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het gebruik van deze regeling. Zo moet de rit langer zijn dan 24 uur, de verste bestemming mag niet in Nederland liggen en de rijder moet de gereden dagen kunnen aantonen, bijvoorbeeld aan de hand van tachograafschijven, facturen en rittenstaten. Hij hoeft geen bewijsstukken te overleggen van de verblijfskosten. Dat moet hij wel als hij er voor kiest om de werkelijke verblijfskosten af te trekken.
01-05-2014


Eigen WOZ-beschikking voor erfgenaam met overbedelingsvordering

Een erfgenaam krijgt na het overlijden van zijn moeder in 2011 een overbedelingsvordering op zijn vader. Zijn vader heeft alle goederen van de nalatenschap verkregen waaronder de woning. De erfgenaam vraagt bij de gemeente een WOZ-beschikking 2011 aan. De gemeente weigert dit omdat de Wet WOZ daarvoor geen ruimte zou bieden. Dat is onjuist, aldus de Hoge Raad. Een erfgenaam met een overbedelingsvordering kan op zijn naam een WOZ-beschikking aanvragen. Daartegen kan hij vervolgens zelf rechtsmiddelen aanwenden. De omvang van de overbedelingsvordering wordt mede bepaald door de waarde van de woning. De erfgenaam heeft dus belang bij de WOZ-waarde 2011.
01-05-2014


Een man stelt dat hij de aanslag IB 2008 niet binnen de aanslagtermijn heeft ontvangen. Die termijn verstreek eind 2011. Hij heeft op 6 februari 2012 wel een kopie-aanslag ontvangen. De Belastingdienst heeft de aanslag in september 2011 met dagtekening 14 oktober 2011 vastgesteld via het geautomatiseerde systeem. Het staat vast dat deze aanslag niet ter post is verzonden. De aanslag is wel tijdig vastgesteld, maar pas na de aanslagtermijn bekendgemaakt. In dat geval is de aanslag te laat opgelegd en moet worden vernietigd, aldus de Hoge Raad. Dit gevolg gaat veel verder dan de Hoge Raad tot nu toe besliste.
01-05-2014


De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) gaat mogelijk wijzigen. Gedacht wordt aan een lager vrijstellingspercentage of een betalingsregeling. Staatssecretaris Wiebes geeft aan dat hij dit laat onderzoeken ondanks de voor hem gunstige uitspraken van de Hoge Raad van 22 november 2013 in de proefprocedures over de BOF. Daarin stelde de Hoge Raad vast dat met de BOF geen ongerechtvaardigd onderscheid wordt gemaakt tussen ondernemingsvermogen en beleggings- of privévermogen. Het voornemen van Wiebes staat in een brief aan de Tweede Kamer. Na felle reacties van MKB-Nederland en VNO-NCW heeft hij inmiddels aangegeven dat deze wijziging er in ieder geval niet zal komen in deze kabinetsperiode.
01-05-2014


Opgewekt vertrouwen eindigt niet met terugwerkende kracht

Een man huurt een standplaats op een camping. Hij hoeft geen rioolrecht te betalen, omdat de gemeente dit aan de campingexploitant in rekening brengt. Op 1 januari 2007 vindt een gemeentelijke herindeling plaats. De nieuwe gemeente heft wel rioolrecht bij de huurders. Een heffingsbeambte verzekert de man echter dat hij geen aanslag zal krijgen. Eind 2009 wordt toch een aanslag opgelegd, voorzien van een informatiebrief. De aanslag betreft het jaar 2008. Dat is niet toegestaan, aldus de Hoge Raad. Het opgewekte vertrouwen eindigt pas na ontvangt van de informatiebrief. Het opleggen van een aanslag met terugwerkende kracht is in strijd met het vertrouwensbeginsel.
24-04-2014


Vorderingen geen row-vermogen maar box 3-vermogen

Een man verstrekt in 2008 en 2009 leningen aan twee BV’s tegen respectievelijk 8% en10% rente. Hij geeft deze leningen aan als row-vermogen. Eind 2009 waardeert hij de vorderingen af tot nihil wegens oninbaarheid. Gezien het faillissement in 2010 van een van de BV’s, mag afwaarderen wel, echter niet in box 1 maar in box 3, aldus Hof Den Bosch. Er is geen sprake van row-vermogen. De hoge rentes van 8% en 10% vormen geen vergoeding voor de werkzaamheden voor de (failliete) BV. Er is geen sprake van een bovennormaal rendement, gezien de in 2008 en 2009 geldende rentetarieven en de voorwaarden waaronder de leningen zijn verstrekt.
24-04-2014


Een vrouw ontvangt in 2010 stamrechtuitkeringen van een verzekeraar. Het stamrecht is ontstaan doordat haar ex in 2001 een deel van de alimentatieverplichting heeft afgekocht door een koopsom te storten bij de verzekeraar. De inspecteur wil de uitkeringen belasten in box 1. Dat kan niet, oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden. In de verzekeringspolis staat dat de uitkeringstermijnen tot zekerheid mogen worden overgedragen. Daarmee voldoet de verzekering niet aan de eis dat de aanspraak niet formeel of feitelijk tot voorwerp van zekerheid kan dienen. Het stamrecht behoort dan te worden belast in box 3.
24-04-2014


Een onderneemster krijgt een informatiebeschikking opgelegd, omdat zij de verzochte bescheiden niet kan overleggen. Die bescheiden zijn onderdeel van haar administratie, die uit de auto van haar echtgenoot gestolen is. Ook de usb-stick met de digitale versie van de administratie is daaruit gestolen. Toch ontslaat dit haar niet van haar informatieplicht, aldus Hof Den Bosch. Zij had haar administratie zorgvuldiger moeten bewaren. De gevolgen van het niet kunnen voldoen aan haar informatieplicht komen dan ook voor haar rekening. Het hof geeft de onderneemster 8 weken de tijd om de vragen uit de informatiebeschikking alsnog te beantwoorden.
24-04-2014


Een BV maakt deel uit van een maatschap van accountants en belastingadviseurs. Zij brengt de goodwill ter zake van de uitkoop van een van de andere maten (ook een BV) in één keer ten laste van haar winst. De aandeelhouder van deze maat functioneerde niet goed meer door een traumatische ervaring, maar behield wel steeds recht op een volledig winstaandeel. De inspecteur vindt dat de BV de goodwill moet activeren en in 10 jaar moet afschrijven. Dat hoeft in dit geval niet, aldus Hof Den Haag. De BV maakt aannemelijk dat met de uitkoop niet beoogd was om de overblijvende maten een groter winstaandeel te bezorgen, maar om nog meer verliezen te voorkomen.
24-04-2014


Een erflater was gehuwd in gemeenschap van goederen. Tot deze gemeenschap behoren de aandelen van een BV. Alle aandelen zijn van één soort. Zijn vrouw erft de helft van de aandelen. De andere helft heeft zij al verkregen op grond van het huwelijksvermogensrecht. Binnen 24 maanden na het overlijden wil zij dividend uitkeren met toepassing van de dividendvrijstelling van artikel 4.12a Wet IB 2001. De inspecteur stelt dat de dividenduitkering op alle aandelen plaatsvindt, maar de vrijstelling geldt alleen voor het dividend op de geërfde aandelen. Dit standpunt staat haaks op het standpunt dat een inspecteur van een andere inspectie in 2012 innam.
16-04-2014


Een man betaalt in 2009 de woonlasten voor de voormalige echtelijke woning waarin zijn ex-echtgenote woont. Hij trekt deze woonlasten als partneralimentatie af in zijn aangifte IB 2009. Ten onrechte, aldus Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De man maakt niet aannemelijk dat de betalingen berusten op een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting. Dit blijkt niet uit de door de man overgelegde echtscheidingsbeschikking. Bovendien betwist de ex-echtgenote dat de betaalde woonlasten als alimentatie kunnen worden aangemerkt. Hoe had deze afloop voor de man kunnen worden voorkomen?
16-04-2014


Heeft u cliënten die voor hun oldtimer gebruikmaken van de overgangsregeling? Wijs hen er dan op dat zij de motorrijtuigenbelasting (MRB) nog tot 1 mei 2014 kunnen betalen. In de brief die zij van de Belastingdienst hebben ontvangen, is 19 april 2014 als uiterste betaaldatum aangegeven. Dit is echter niet juist, geeft de Belastingdienst aan. De overgangsregeling geldt voor oldtimers die tussen 1 januari 1974 of later, maar vóór 1 januari 1988 voor het eerst in gebruik zijn genomen. De regeling geldt alleen voor personenauto’s, bestelauto’s, motorrijwielen die op benzine rijden. Dat geldt ook voor bussen en vrachtauto’s die niet bedrijfsmatig worden gebruikt.
16-04-2014


Het ingestelde cassatieberoep tegen de uitspraak van Hof Den Haag over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOF) bij vererving van aandelen in een vastgoed-BV is ingetrokken. De staatssecretaris vindt de uitspraak bij nader inzien te feitelijk van aard om daartegen succesvol cassatie in te stellen. Hij wijst erop dat de BOF bij verhuur van panden in een vastgoed-BV slechts van toepassing is als de aard én de omvang van de arbeid tot een hoger (netto)rendement zullen leiden dan bij normaal vermogensbeheer zou zijn behaald. Dit is volgens hem bij de meeste vastgoed-BV’s niet aan de orde. Een kanttekening is hierbij echter op zijn plaats.
16-04-2014


Voorkom belastingrente: vraag juiste aanslagen IB en Vpb aan vóór 1 mei

Verwacht u dat uw cliënt inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2013 moet betalen? Zo ja, dien dan voor deze cliënt vóór 1 mei 2014 een verzoek in om uitreiking van een voorlopige aanslag of een herziening van een al opgelegde aanslag. Zo voorkomt u dat uw cliënt belastingrente (IB: 4%, Vpb: 8,25%!) moet betalen. Is het verzoek binnen 4 maanden na afloop van het belastingjaar ingediend en komt de voorlopige aanslag overeen met het bedrag waar u om verzocht, dan hoeft uw cliënt geen belastingrente te betalen. Doet u geen verzoek voor de aanslagen 2013, dan wordt er in beginsel vanaf 1 juli 2014 belastingrente berekend voor te betalen aanslagen.
16-04-2014


Een man geeft ten onrechte verrekenbare loonheffing aan in zijn aangifte IB 2006. De inspecteur legt zowel de voorlopige (mei 2007) als de definitieve aanslag (augustus 2008) op conform de aangifte. In februari 2010 corrigeert hij de verrekening door een navorderingsaanslag op te leggen. Daarbij brengt hij heffingsrente in rekening over de hele periode tot aan het opleggen van de navorderingsaanslag. Onterecht, aldus Hof Den Bosch. Het tijdvak vanaf de dag na die van de dagtekening van de definitieve aanslag tot de dag van de dagtekening van de navorderingsaanslag moet worden geëlimineerd uit de beschikking heffingsrente.
10-04-2014


Geen BOF als verkrijging tot ondernemingsvermogen erfgenaam gaat behoren

Een erfgenaam erft vermogen van een erflater. Dit vermogen was voor de erflater geen ondernemingsvermogen. De erfgenaam wendt het verkregen vermogen aan voor zijn onderneming. Hij meent dat hij in deze situatie recht heeft op toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). Ten onrechte, aldus de Hoge Raad. De BOF is alleen bedoeld voor vermogen dat bij de erflater tot het ondernemingsvermogen heeft behoord. Daarmee heeft de wetgever de grenzen van zijn beoordelingsvrijheid niet overschreden. De BOF is niet in strijd met het discriminatieverbod.
10-04-2014


Een man en een vrouw verstrekken aan de onderneming van hun zoon bedragen in rekening-courant. De zoon had onvoldoende kapitaal en de banken wilden niet financieren. De ouders deden de verstrekkingen uit hun spaargeld en een banklening. Zij hebben echter geen leenovereenkomsten laten opmaken. Later zijn wel schenkingsovereenkomsten opgemaakt, waarbij de gedane schenkingen worden verrekend met de rekening-courantschuld van de zoon. De verstrekkingen zijn geen schenking maar zijn bedoeld als lening, aldus de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Er is sprake van een ongebruikelijke terbeschikkingstelling.
10-04-2014


Volgend jaar meer arbeidskorting voor de hogere middeninkomens

De arbeidskorting wordt volgend jaar hoger voor de hogere middeninkomens. Het kabinet heeft besloten het Regeerakkoord hierop aan te passen. In 2014 bedraagt de arbeidskorting € 2.097 voor inkomens tot € 40.721. Daarna wordt de korting afgebouwd met 4% van het inkomen tot een inkomen van € 83.971. Daarboven bedraagt de arbeidskorting maximaal € 397. In 2015 is de arbeidskorting € 2.228. De afbouw begint dan pas bij een inkomen van € 49.000 en eindigt in 2017 bij een inkomen van € 116.000. Het voordeel wordt geschat op € 300 per belastingplichtige. Een nadere uitwerking volgt.
10-04-2014


Twee vennoten brengen hun onderneming met geruis in een BV in. Tot het bedrijfsvermogen behoren twee onroerende zaken. De BV doet in de inbrengakte een beroep op de inbrengvrijstelling van de overdrachtsbelasting (OVB). Het daarbij toegestane crediteringsmaximum van 10% wordt echter overschreden. De inspecteur heeft daarom terecht een naheffingsaanslag opgelegd, aldus de Hoge Raad. Het stellen van een crediteringsmaximum is bedoeld om oneigenlijk gebruik te voorkomen. Deze voorwaarde is verbindend.
10-04-2014


Heeft uw cliënt een geschil met de Belastingdienst over de waarde van een onroerende zaak of wilt u discussie hierover voorkomen? Vraag in dat geval een gezamenlijke taxatie aan. Een taxateur van de Belastingdienst en een taxateur van uw cliënt bepalen dan gezamenlijk de waarde van de onroerende zaak. Tot voor kort kon deze aanvraag alleen schriftelijk worden gedaan door het ‘Aanvraagformulier gezamenlijke taxatie onroerende zaak’ naar de Belastingdienst te Heerlen te sturen. Sinds 3 maart jl. kunt u dit formulier ook mailen naar gezamenlijketaxatie@belastingdienst.nl. Let wel, een gezamenlijk taxatie kan niet in alle gevallen worden aangevraagd.
02-04-2014


WOZ-waarde voor leegstaande geërfde woning

Een man erfde in maart 2013 een appartement van zijn overleden broer. Hij waardeerde het appartement in de aangifte erfbelasting op de vraagprijs van € 149.000. De inspecteur corrigeerde die waarde op de WOZ-waarde voor 2013 (peildatum 1 januari 2012) van € 178.000. Terecht, aldus Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De WOZ-waarde 2013 dient als uitgangspunt te worden genomen. Aangezien er nog geen WOZ-waarde voor 2014 (peildatum 1 januari 2013) bekend was, was er voor de inspecteur geen reden om hiervan af te wijken. Dat de woning al lange tijd leeg staat, is voor de waardebepaling niet relevant.


In een KB-Lux-zaak oordeelde het Hof dat de redelijke termijn was overschreden. Vooral door het wachten op de antwoorden van het EU-Hof op de aan haar gestelde prejudiciële vragen. Die wachttijd moet bij de vraag of de redelijke termijn is overschreden buiten beschouwing blijven, mits het afwachten op de beslissing redelijk is, aldus de Hoge Raad. De rechters moeten voortaan partijen schriftelijk in kennis stellen dat zij de zaak aanhouden totdat er een beslissing is van het EU-Hof. De wachttijd eindigt op de dag van openbaarmaking van de prejudiciële vragen.
02-04-2014


Aftrek afschrijvingskosten specifieke zorgkosten ook in 2014

Scootmobielen, rolstoelen en woningaanpassingen zijn sinds 1 januari 2014 niet meer aftrekbaar als specifieke zorgkosten. Onder woningaanpassingen vallen bijvoorbeeld de traplift, een verlaagd aanrecht en een automatische deuropener. Heeft uw cliënt in 2013 (of eerder) al een scootmobiel of rolstoel gekocht of woningaanpassingen laten verrichten en heeft hij die kosten ook in 2013 (of eerder) betaald? Dan kan uw cliënt de afschrijvingskosten voor deze hulpmiddelen gedurende de resterende afschrijvingsperiode in aftrek blijven brengen als specifieke zorgkosten. Dit staat in een onlangs gepubliceerd besluit.
02-04-2014


Milieuvriendelijke voertuigen komen voor investeringsaftrek in aanmerking als zij niet eerder in gebruik zijn genomen. Aan dit criterium wordt ook voldaan als het voertuig is aangeschaft binnen 6 maanden na de eerste ingebruikname of als er ten hoogste 6.000 kilometer met het voertuig is gereden. Dit volgt uit een nieuw besluit over de investeringsaftrek. Een andere versoepeling is de mogelijke investeringsaftrek voor de voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen die nog niet op de Milieu- of Energielijst staan. Ook kan de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) nog worden verkregen als verzuimd is hier bij de aangifte voor te kiezen.
02-04-2014


Een man krijgt van de inspecteur een informatiebeschikking voor het jaar 2009 opgelegd. Hij is het daar niet mee eens en stelt bezwaar in. Dat wordt afgewezen, maar hij gaat hiertegen op 4 februari 2013 in beroep. De inspecteur wacht de uitkomst van deze beroepsprocedure niet af en legt de man op 8 februari 2013 een aanslag IB/PVV 2009 op. Nu de informatiebeschikking op dat moment nog niet vaststaat, vervalt deze van rechtswege, aldus Rechtbank Den Haag. Omdat dit op het moment van het instellen van het beroep nog niet zo was, is de man wel terecht in bezwaar en beroep gekomen tegen de informatiebeschikking. Hij heeft recht op een proceskostenvergoeding.
27-03-2014


Nieuw row-besluit over tbs-regeling

De Ruilarresten zijn ook van toepassing bij het einde van de ene terbeschikkingstelling en de start van de andere terbeschikkingstelling binnen 12 maanden. Dit staat in een nieuw besluit over het belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden (row). In dit besluit gaat een groot deel over de tbs-regeling. Zo wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de beoordeling of sprake is van een zakelijke of onzakelijke lening binnen de deze regeling. Verder komen enkele situaties aan de orde rond borgstelling, de aanvang van de terbeschikkingstelling en de reikwijdte en toetsing van wat ‘in het maatschappelijk verkeer (on)gebruikelijk en (on)zakelijk’ is.
27-03-2014


Heeft u cliënten die in 2013 van Aegon een compensatie hebben ontvangen voor hun woekerpolis? De kans is dan groot dat deze compensatie niet goed is verwerkt in de vooringevulde aangifte IB 2013. Dit komt doordat Aegon een foutieve codering heeft gebruikt bij de opgave aan de Belastingdienst, zo meldt de Consumentenbond. De compensatie staat nu in de rubriek ‘afkoopsommen lijfrente die onder de loonheffing vielen en waarover 20% revisierente moet worden betaald’, maar moet staan in de rubriek ‘AOW, pensioen, lijfrente en andere uitkeringen of afkoopsommen die onder de loonheffing vielen’. Daarover hoeft geen revisierente te worden betaald.
27-03-2014


ANBI’s moeten vóór 1 april hun internetadres doorgeven

Veel ANBI’s dreigen hun status te verliezen omdat zij hun internetadres nog niet hebben doorgegeven aan de Belastingdienst. Zij moeten vóór 1 april 2014 voldoen aan deze informatieplicht. De Belastingdienst heeft hen inmiddels opgeroepen om dit alsnog tijdig te doen. Voldoen zij niet aan deze informatieplicht, dan kunnen zij hun ANBI-status verliezen. Zonder die status hebben zij geen vrijstelling meer voor de schenk- en erfbelasting. Bovendien kunnen de donateurs van deze goede doelen hun giften niet meer in aftrek brengen.
27-03-2014


Een vruchtgebruiker krachtens erfrecht mag de eigenwoningrente aftrekken die hij betaalt voor de schuld van de bloot eigenaar. Dit staat in een onlangs gepubliceerd besluit. Wel zijn hier voorwaarden aan verbonden. Zo moet de eigenwoningregeling van toepassing zijn op de vruchtgebruiker en de schuld moet voldoen aan de overige voorwaarden die gelden voor de kwalificatie als eigenwoningschuld. Deze goedkeuring geldt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013 (de ingangsdatum van de nieuwe eigenwoningregeling).
27-03-2014


Een DGA was directeur van een holding-BV met een dochter-BV en vier kleindochter-BV’s. Hij had over 2007 geen aangifte IB/PVV ingediend. De inspecteur legde hem daarom een ambtshalve aanslag op, waarbij hij de opnamen van de DGA bij een van de BV’s had aangemerkt als verkapt dividend. Terecht, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden. De DGA kon met de stukken die hij overlegde onvoldoende aantonen dat de opnamen aflossingen waren op een aan de BV verstrekte lening.
20-03-2014


De Belastingdienst vraagt met een brief bij uw cliënten gegevens op over hun buitenlands vermogen. Deze vragenbrief is gebaseerd op de gegevens over bank-, spaar- en effectenrekeningen in het buitenland die de Belastingdienst jaarlijks ontvangt van een groot aantal landen binnen en buiten de EU. Uw cliënt wordt opgeroepen om de vooringevulde aangifte IB/PVV over 2013 aan te vullen met de nog ontbrekende gegevens. Houd er daarom rekening mee dat uw cliënt die deze vragenbrief ontvangen heeft, u om advies vraagt. Ook in het geval u niet op de hoogte bent van het bestaan van het buitenlandse vermogen.
20-03-2014


Een man kocht in 1997 een pand, waarvan de bovenwoning werd verhuurd. De huurster woonde daar in 2010 al 30 jaar. Zij betaalde slechts € 520 huur, terwijl een marktconforme huur op € 1.750 per maand is getaxeerd. De huurster had echter recht op huurbescherming op grond van de oude Huurwet. De man kon daardoor de huur niet aanpassen of opzeggen. Ondanks deze structureel verliesgevende verhuur, waardeerde de inspecteur de bovenwoning in 2010 voor box 3 op de WOZ-waarde verminderd met de leegwaarderatio. Dat is in strijd met het EVRM en levert een buitensporige last op voor de man, oordeelt Hof Den Haag.
20-03-2014


Eind maart lopen er weer deadlines af. Heeft u vóór 30 september 2013 een intentieverklaring tot geruisloze inbreng met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 geregistreerd? U moet de BV dan uiterlijk op 31 maart 2014 hebben opgericht en de onderneming hebben ingebracht. Wilt u met geruis de BV in met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014? In dat geval moet de voorovereenkomst uiterlijk 31 maart 2014 zijn opgemaakt en aangetekend zijn verzonden naar de Belastingdienst, Postbus 13, 6400 AA te Heerlen. Een fiscale eenheid voor de Vpb, met ingangsdatum 1 januari 2014 moet eveneens uiterlijk 31 maart 2014 zijn aangevraagd.
20-03-2014


De Elektronische kopieaanslag (EKA) met gegevens van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen van uw cliënt, blijft toch nog beschikbaar via het BAPI-kanaal. Pas vanaf het aangiftejaar 2015 kunt u voor IB- en Vpb-aangiften geen EKA meer krijgen. Eerder berichtte de Belastingdienst dat de EKA vanaf het aangiftejaar 2013 voor de IB- en Vpb-aangiften zou worden vervangen door het Servicebericht Aanslag (SBA) dat u via Digipoort krijgt. Op verzoek van onder meer de beroepsorganisaties wordt daarvan afgezien. U heeft daardoor meer tijd om bestaande machtigingen van uw cliënt voor een EKA om te zetten in machtigingen voor een SBA.
20-03-2014


Kabinetsreactie op advies Commissie Van Dijkhuizen en analyse winstbox uitgesteld

Het kabinet reageert niet vóór 1 april 2014 op het advies van de Commissie Van Dijkhuizen. Ook komt de toegezegde integrale analyse over de winstbox er niet in dit eerste kwartaal. Minister Wiebes acht deze deadlines niet haalbaar in verband met zijn recente aantreden. Hij verwacht de kabinetsreactie en de analyse wel in het tweede kwartaal naar de Tweede Kamer te kunnen sturen. De Commissie Van Dijkhuizen stelt voor om het IB/LB-tarief te verlagen en terug te brengen tot 2 schijven: van 37% voor inkomens tot € 62.500 en van 49% voor inkomens daarboven. Andere voorstellen zijn de afschaffing van veel aftrekposten en de ondernemersfaciliteiten, uitgezonderd de MKB-winstvrijstelling.
13-03-2014


Fiscale beleggingsinstelling zonder vrije reserves niet verplicht tot uitdeling

Een fiscale beleggingsinstelling (fbi) is verplicht haar voor uitdeling beschikbare winst binnen acht maanden uit te keren. Sinds 1 maart 2014 (met terugwerkende kracht tot 18 februari 2014) geldt dit onder voorwaarden niet meer voor een fbi die geen vrije reserves heeft. Dit is een nieuwe goedkeuring uit een onlangs gepubliceerd besluit. Daarin wordt ook goedgekeurd dat onder omstandigheden mag worden afgeweken van het vereiste dat de uit te delen winst gelijkelijk moeten worden verdeeld over de aandelen en bewijzen van deelgerechtigheid. Dit mag bijvoorbeeld als alle aandeelhouders in gelijke mate gerechtigd zijn tot verschillende soorten aandelen of bij prioriteitsaandelen.
13-03-2014


BV was nog geen aandeelhouder: verlies op lening aftrekbaar

Een BV investeert en participeert in ondernemingen. Zij sluit in 2001 met andere partijen een participatieovereenkomst. In dat kader verstrekt zij een lening aan een vennootschap, waarbij overeengekomen wordt dat de BV aandelen verkrijgt in deze vennootschap. Als de vennootschap in 2002 failliet gaat, brengt de BV de afwaardering van de vordering ten laste van haar winst. Terecht, oordeelt de Hoge Raad. Er kan geen sprake zijn van een onzakelijke lening, omdat de BV voorafgaand aan de geldverstrekking nog geen aandeelhouder was van de vennootschap. Dat werd zij pas nadat de lening verstrekt was. Van een uitzonderingssituatie is hier geen sprake.
13-03-2014


Een groothandel in farmaceutische producten heeft in 2000 verlies geleden. Zij wil dit verlies verrekenen met de winst in 2005. In 2007 wordt de Vpb-aanslag over 2005 definitief vastgesteld, maar daarbij wordt geen rekening gehouden met het verlies uit 2000. De groothandel verzoekt de inspecteur in 2013 dit alsnog te doen. Dit verzoek wordt afgewezen, omdat de bezwaartermijn is verstreken. Ambtshalve vermindering is evenmin mogelijk omdat ook de 5-jaarstermijn is verstreken. Dit vindt de staatsecretaris op zich juist, maar het verlies kan wel worden verrekend met de winst in 2008.
13-03-2014


Vraag tijdig uitstel aangiften 2013 aan met SBR

Waarschijnlijk vraagt u jaarlijks voor bijna al uw cliënten in één verzoek uitstel aan via de Beconregeling. Dat kan ook voor de indiening van de aangiften over 2013, maar dan wel met SBR (Standard Business Reporting) via Digipoort. Uitstel aanvragen via het BAPI-kanaal kan niet meer. Ook kunt u voor 2013 geen papieren aanvraag meer indienen via het formulier ‘Aanvraag uitstel aangiften (Uitstelregeling belastingconsulenten)’. De Belastingdienst moet uw uitstelverzoek bovendien uiterlijk 1 april 2014 hebben ontvangen. Zorg er daarom voor dat u tijdig uitstel aanvraagt.
13-03-2014


Update 2014 rekenhulp voortzettingswaarde agrarisch bedrijf

De rekenhulp van de Belastingdienst om de voortzettingswaarde van een agrarisch bedrijf te berekenen heeft een update gekregen. Onlangs is deze tool aangevuld met het jaar 2014. U kunt de rekenhulp gebruiken om de voortzettingswaarde van een agrarisch bedrijf te bepalen voor de periode 2009 tot en met 2014. Agrarische bedrijven hebben vaak een hoge intrinsieke waarde en een laag rendement. Als een agrarisch bedrijf wordt geschonken of nagelaten, wordt de waarde voor de schenk- of erfbelasting vaak bepaald op deze voortzettingswaarde. De rekenhulp helpt die waarde te bepalen.
06-03-2014


Mislopen BOF voor privévermogen leidt niet tot buitensporige last

Een dochter erft een deel van de nalatenschap van haar overleden moeder. Hoewel de erfenis geen ondernemingsvermogen is, claimt zij toch toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). Die faciliteit wordt haar geweigerd. Zij stelt dat de BOF wordt toegepast in strijd met het ‘fair balance’- beginsel van het Eerste Protocol bij het EVRM. Dat is onjuist, oordeelt Hof Den Haag. De redelijke verhouding tussen algemeen belang en individueel belang is niet geschonden, omdat de dochter niet wordt getroffen door een individuele en buitensporige last.
06-03-2014


Een eigenaar laat in 2009 zijn monumentale pand opknappen. Hij brengt in zijn aangifte IB/PVV 2009 alle verbouwingskosten in aftrek. Die kosten bestaan voor € 26.458 uit contant uitbetaalde arbeidskosten aan een klusjesman en voor bijna € 9.500 uit bouwmaterialen. De inspecteur accepteert van alle kosten slechts € 8.336 . Omdat de geaccepteerde kosten de drempel niet overschrijden, wordt de aftrek geweigerd. Terecht, aldus Hof Amsterdam. Ook in hoger beroep kan de eigenaar niet aannemelijk maken dat hij meer kosten heeft gemaakt die aftrekbaar zijn als uitgaven voor monumentenpanden.
06-03-2014


Geen geruisloze inbreng vanwege incidenteel fiscaal voordeel

Een journalist verricht in zijn eenmanszaak onder meer PR-opdrachten. In 2007 behaalt hij uit een project een eenmalige bate van ruim € 736.000. In september 2007 laat hij een intentieverklaring opmaken tot geruisloze inbreng van zijn eenmanszaak in een BV met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007. In maart 2008 is de BV opgericht en de onderneming ingebracht. De inspecteur weigert de geruisloze inbreng met terugwerkende kracht, omdat dit tot een incidenteel fiscaal voordeel zou leiden. Terecht, oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden. De terugwerkende kracht leidt tot een tariefvoordeel. Het is niet van belang dat de inbreng mede door andere redenen is ingegeven.
06-03-2014


Eind maart lopen er weer enkele deadlines af. Heeft u vóór 30 september 2013 een intentieverklaring tot geruisloze inbreng met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 geregistreerd? U moet de BV dan uiterlijk op maandag 31 maart 2014 hebben opgericht en de onderneming hebben ingebracht. Wilt u met geruis de BV in met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014? In dat geval moet de voorovereenkomst uiterlijk 31 maart 2014 zijn opgemaakt en aangetekend zijn verzonden naar de Belastingdienst, Postbus 13, 6400 AA te Heerlen. Een fiscale eenheid voor de Vpb met ingangsdatum 1 januari 2014 moet eveneens uiterlijk op 31 maart 2014 zijn aangevraagd.
06-03-2014


Taxatierapport waarde antiekverzameling ten onrechte niet beoordeeld

Een man heeft een antiekverzameling opgebouwd. Hij verschilt met de inspecteur van mening over de waarde van die verzameling voor zijn box 3-vermogen. Hof Arnhem-Leeuwarden stelt de waarde in goede justitie vast op € 250.000. Daarbij betrekt het hof niet de waarde van de antiekverzameling van €12.600 die blijkt uit een taxatierapport dat door de man heeft overgelegd. Het hof mag de waarde van de antiekverzameling niet in goede justitie vaststellen zonder zich uit te spreken over de stelling van de man dat de waarde moet worden vastgesteld op grond van het taxatierapport, aldus de Hoge Raad. Hof Amsterdam mag daarom alsnog hierover een oordeel geven.
27-02-2014


Waarschuw uw cliënt voor phishingmail over belastingschulden

De kans is groot dat uw cliënt binnenkort phishingmail ontvangt – of al heeft ontvangen – waarin de Belastingdienst en Intra Justitia hem verzoeken om openstaande belastingschulden te betalen. Dit meldt de Belastingdienst. De mail bevat een link waarmee uw cliënt online kan betalen. Uw cliënt moet hier beslist niet op ingaan. Dat geldt ook voor het verzoek om DigiD-gevens in te voeren. De Belastingdienst geeft aan dat er nooit via een e-mail of telefonisch wordt gevraagd om betaling van een belastingschulden. Waarschuw daarom uw cliënt en adviseer hem deze mails ongeopend te deleten.
27-02-2014


Er is al een fout geconstateerd in het nieuwe aangifteprogramma IB 2013 voor ondernemers dat sinds vorige week donderdag beschikbaar is op het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst. Het gaat om de ‘tegemoetkoming specifieke zorgkosten’. Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt ten onrechte geen rekening gehouden met de winst uit onderneming. De fout wordt in de eerste week van april hersteld. Tot die tijd kan het huidige aangifteprogramma wel worden gebruikt, want voor de berekening van de aanslag wordt van de juiste bedragen uitgegaan, aldus de Belastingdienst.
27-02-2014


Binneenkort ontvangt uw cliënt de WOZ-beschikking voor 2014 (waardepeildatum 1 januari 2013). De kans is groot dat de WOZ-waarden in die beschikkingen niet juist zijn. Gemeenten houden bij de waardebepaling vaak onvoldoende rekening met de invloed van de economische crisis. Bovendien kunnen bij uw cliënt ook specifieke waardedrukkende factoren aanwezig zijn die verlaging van de WOZ-waarde rechtvaardigen. Controleer de WOZ-beschikking van uw cliënt dus kritisch. Als deze niet deugt, denk er dan aan dat het bezwaar moet zijn ingediend binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet.
27-02-2014


De Belastingdienst stuurde u tot en met het aangiftejaar 2012 via het BAPI-kanaal de Elektronische kopieaanslag (EKA), met gegevens van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen die op papier naar uw cliënt zijn gestuurd. Vanaf het aangiftejaar 2013 is de EKA voor de IB- en Vpb-aangiften vervangen door het Servicebericht Aanslag (SBA) dat u via Digipoort krijgt. Helaas worden bestaande machtigingen van uw cliënt om een EKA te ontvangen niet automatisch omgezet in machtigingen voor een SBA. Uw cliënt moet aan u hiervoor dus nieuwe machtigingen afgeven.
27-02-2014


Een man en een vrouw leven heel 2008 duurzaam gescheiden. Zij zijn in dat jaar geen fiscaal partners van elkaar. De man vermeldt bij zijn box-3-vermogen in het aangiftebiljet over 2008 dat de helft van het vermogen van zijn duurzaam gescheiden echtgenote is. Hij baseert dit standpunt op het tussen hem en zijn echtgenote geldende huwelijksvermogensrecht. Hof Den Haag gaat niet op dit standpunt in bij de vaststelling van de rendementsgrondslag. Ten onrechte, aldus de Hoge Raad. Omdat de duurzaam gescheiden echtgenoten geen fiscaal partners zijn, had het Hof dit standpunt in zijn oordeel moeten betrekken.
20-02-2014


Geactualiseerde vuistregels waardering verpachte gronden in box 3

De vuistregels voor de waardering van verpachte gronden in box 3 zijn geactualiseerd voor de aangifte IB 2013. Bezittingen moeten op de waarde in het economisch verkeer worden gewaardeerd. Voor verpachte gronden in box 3 houdt dit in dat er bij de waardering rekening moet worden gehouden met de feitelijke pachtdruk in het concrete geval. Daar komt bij dat er veel verschillende pachtovereenkomsten bestaan. Dit alles maakt de waardering van verpachte gronden in box 3 niet eenvoudig. De vuistregels bieden hiervoor een praktische oplossing.
20-02-2014


Een geldverstrekking tussen een moeder-BV en dochter-BV die civielrechtelijk wordt aangemerkt als een kapitaalverstrekking, is ook een kapitaalverstrekking – en geen lening – voor de toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Dit oordeelt de Hoge Raad in twee zaken waarbij de moeder-BV’s aanvankelijk leningen verstrekten aan hun dochter-BV’s, die zij later hebben omgezet in cumulatief preferente aandelen. De vergoedingen die voor de kapitaalverstrekking werden ontvangen vallen, onder de deelnemingsvrijstelling. Het gebruiken van de keuzevrijheid die de Wet Vpb biedt bij de vorm van financiering van een vennootschap, kan geen fraus legis zijn.
20-02-2014


Vraag vóór 1 maart bijzonder uitstel aan voor aangiften 2012

U kunt in bijzondere gevallen tot maximaal 10% van uw uitstelbestand en mits sprake is van overmacht, toch nog 2 maanden uitstel aanvragen voor de aangiften IB 2012 en/of Vpb 2012. Dit bijzonder uitstel krijgt u als uw cliënt een expat is, een dochtervennootschap van een buitenlandse moedervennootschap of als uw klant in Nederland is gevestigd en een buitenlandse dochtervennootschap heeft. U bent voor de aangiften 2012 afhankelijk van informatie uit het buitenland die u (nog) niet heeft ontvangen, waardoor u niet tijdig aangifte kunt doen. Vraag dan bijzonder uitstel aan met het formulier ‘Aanvraag bijzonder of incidenteel uitstel Aangiften uitstelregeling belastingconsulenten’ en stuur dit vóór 1 maart 2014 naar de Belastingdienst/ kantoor Almelo.
20-02-2014


U krijgt in beginsel geen uitstel voor het indienen van de aangiften IB en Vpb 2013, als u de aangiften IB en/of Vpb in de afgelopen 3 jaar minimaal 2 keer niet, of te laat, heeft ingediend. U krijgt van de Belastingdienst eind deze maand de stand door van de nog openstaande aangiften 2012 uit uw uitstelregeling. Dient u deze nog tijdig in, dan wordt uw huidige bestand niet geblokkeerd. Als nieuwe klanten onder de uitstelblokkering dreigen te vallen, krijgt u hiervan bericht, zodat u nog tijdig individueel uitstel kunt vragen. Voor de IB wordt dat uitstel verleend tot 1 september, voor de Vpb tot 1 november 2014. Dit heeft de Belastingdienst geantwoord op vragen van het RB.
20-02-2014


Wet toezicht en bestuur verenigingen en stichtingen op komst

Er is een wet in de maak die het toezicht en bestuur regelt voor stichtingen, verenigingen en coöperaties. Deze wet regelt de wettelijke grondslag voor het instellen van toezichthoudende organen binnen stichtingen en verenigingen. Daarnaast wordt nader vastgelegd dat bestuurders en toezichthouders het belang van de rechtspersoon voorop moeten stellen. De regeling van het tegenstrijdig belang wordt aangepast aan de regeling voor de BV en NV. Heeft de bestuurder en toezichthouder een tegenstrijdig belang dan mag hij niet meer deelnemen aan de beraadslaging over het besluit. Ook moet het eenvoudiger worden om slecht functionerende bestuurders en toezichthouders te ontslaan. Sinds 1 januari 2013 geldt al een regeling over toezicht en bestuur voor de BV en de NV.
18-02-2014


Bij internationale contracten verdient het aanbeveling om een keuze te maken voor de rechter die bevoegd is te beslissen bij geschillen over de overeenkomst. Dat wordt het zogenaamde forumkeuzebeding genoemd. Dit stond ook centraal in een zaak bij de Hoge Raad. Er was in een contract gekozen voor de Russische rechter, maar de zaak werd toch voor de Nederlandse rechter gebracht. Omdat het niet duidelijk was dat er exclusief was gekozen voor de Russische rechter, was de Nederlandse rechter toch bevoegd te oordelen over het geschil.
18-02-2014


Nieuw register voor curatele en bewind

Het openbare register waarin vermeld staat wie onder curatele is gesteld, wordt dit jaar uitgebreid. Ook mensen die onder bewind staan wegens verkwisting of problematische schulden worden hierin opgenomen. Het Centraal Curatele en Bewindregister (CCBR) zou per 1 januari 2014 gereed zijn, maar is toch vertraagd. Schuldeisers kunnen al wel schriftelijk navragen of iemand onder bewind is gesteld. Vanaf 1 april 2014 kan op internet worden bekeken of een potentiële koper in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Het CCBR is dan rechtstreeks te benaderen.
18-02-2014


Een kapster heeft een schriftelijk contract gesloten met een aanbieder van informaticadiensten. Zij wil dit contract laten ontbinden met een beroep op de Colportagewet. De kantonrechter beslist dat een kleine ondernemer niet te onderscheiden is van een ‘natuurlijke persoon’. De kapster beroept zich terecht op de Colportagewet. Het Hof oordeelt echter dat de kapster de overeenkomst is aangegaan in het kader van haar beroep of bedrijf. Zij kan dus niet worden gezien als een ‘natuurlijke persoon’, zoals de wet (en de wetsgeschiedenis) vereist.
18-02-2014


Landbouwvrijstelling ook van toepassing bij onttrekking bouwkavel

Een man onttrekt bij de staking van zijn agrarische onderneming een bouwkavel aan het ondernemingsvermogen. Hij laat daarop een woning bouwen. De man stelt dat de landbouwvrijstelling van toepassing is op de winst die bij de onttrekking is behaald. Dat is juist, oordeelt de Hoge Raad. Het begunstigende beleid voor de onttrekking van een woning met ondergrond uit het Besluit van 8 maart 2006 (CPP2005/3338M) geldt met toepassing van het gelijkheidsbeginsel ook voor de behaalde winst bij de onttrekking van een bouwkavel.
13-02-2014


Heeft uw cliënt in 2013 een schenking ontvangen? Dan kan het zijn dat hij daarvan uiterlijk vóór 1 maart 2014 aangifte moet doen bij de Belastingdienst. Dat moet in ieder geval als een kind van zijn ouders een schenking heeft ontvangen van meer dan € 5.141. Dit geldt ook als uw cliënt daarbij gebruik heeft gemaakt van de eenmalige vrijstelling (tot € 24.676) of de extra verhoogde eenmalige vrijstelling (tot € 51.407). Óf van de sinds 1 oktober 2013 tijdelijk verhoogde vrijgestelde schenking van € 100.000. Uw cliënt kan alleen gebruikmaken van deze schenkingsvrijstellingen als hij daar om verzoekt bij de schenkingsaangifte.
13-02-2014


Een man exploiteert enkele maanden per jaar een kampeerboerderij en vakantiehuisje. In de wintermaanden ligt de verhuur stil. Hij pleegt dan onderhoud en verzorgt de administratie. De man claimt in 2008 en 2009 de ondernemersfaciliteiten. De inspecteur accepteert 500 uren aan voorbereidingswerkzaamheden in het voor- en naseizoen. Tijdens het seizoen werkt de man echter te weinig uren voor zijn onderneming, waardoor hij toch niet voldoet aan het urencriterium. Dat is onjuist, oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden. De man maakt aan de hand van een urenstaat aannemelijk dat hij tijdens het seizoen op 74 dagen ten minste 10 uur per dag voor zijn onderneming heeft gewerkt.
13-02-2014


Koopcontract onvoldoende voor toepassing HIR

Een holding-BV en drie dochter-BV’s vormen een fiscale eenheid voor de Vpb. Twee dochter-BV’s verkopen in 2001 bedrijfsmiddelen. Van de boekwinst wordt een HIR gevormd. Eind 2004 sluiten de BV’s koopcontracten voor de aankoop van onroerende zaken; de levering en betaling zou in 2005 plaatsvinden. Kort na het sluiten van de koopcontracten verkoopt de holding BV de aandelen in de twee dochter-BV’s. Toch boekt zij in 2014 de HIR af. Ten onrechte, aldus Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Afboeken kan pas als er aanschaffings- of voortbrengingskosten zijn gemaakt en daarvoor is het aangaan van koopcontracten onvoldoende. De HIR moet vrijvallen in de winst.
13-02-2014


Het kan zijn dat de lijfrentepremies en premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van uw cliënt niet in 2013, maar pas in 2014 zijn afgeschreven. Als de vertraging van de automatische incasso het gevolg is van de invoering van SEPA, dan zijn de premies toch aftrekbaar in 2013. Ook kunt u volgend jaar bij de aangifte IB 2014 de rendementsgrondslag van box 3 (peildatum 1 januari 2014) vaststellen alsof de automatische incasso in december 2013 heeft plaatsgevonden. Dit heeft de minister van Financiën goedgekeurd.
13-02-2014


Te laat ingediend hoger beroep verschoonbaar door fout mededeling rechtbank

Rechtbank Maastricht doet op 4 april 2012 mondeling uitspraak in een WOZ-procedure. Zij verzendt op 3 mei 2012 het proces-verbaal van deze uitspraak aan de betrokken partijen. Op 12 juni 2012 stelt belanghebbende hoger beroep in tegen de uitspraak bij Hof Den Bosch. Hoewel dit beroepschrift buiten de 6-wekentermijn is ingediend, neemt het hof de uitspraak toch in behandeling. In het proces-verbaal van de rechtbank staat namelijk dat partijen nog tot 6 weken na de verzending daarvan hoger beroep kunnen instellen. Die termijn vervalt pas op 14 juni 2012. Belanghebbende mocht aan deze mededeling vertrouwen ontlenen, waardoor de termijnoverschrijding verschoonbaar is.
06-02-2014


Een man woont in België en geniet winst uit een Nederlandse onderneming. Daarnaast heeft hij een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daarover is België heffingsbevoegd. Hij kiest in zijn aangifte IB 2007 voor binnenlandse belastingplicht. De inspecteur betrekt ook de AO-uitkering in de berekening van de vermindering ter voorkoming van dubbele belasting. Terecht, oordeelt de Hoge Raad. Het feit dat de Nederlandse methodiek bij een opterende buitenlands belastingplichtige het wereldinkomen als uitgangspunt neemt voor het berekenen van de vermindering voorkoming dubbele belasting, betekent nog niet dat Nederland dan ook belasting heft over de AO-uitkering.
06-02-2014


Een tuinder kweekt planten in potten. Daarnaast snoeit hij bomen en struiken voor de verkoop van snijgroen. Deze bomen en struiken staan al jaren op twee percelen grond. De tuinder past de bosbouwvrijstelling toe op de verkoopwinst van het snijgroen, maar de inspecteur weigert dit. Ten onrechte, oordeelt de Hoge Raad. Niet in geschil is of er sprake is van een ‘bos’. Voor de toepassing van de bosbouwvrijstelling is essentieel dat de instandhouding van het bos op de voorgrond staat. Dat is hier het geval. Hierbij is niet van belang aan welk bedrijfsproces van de onderneming het bos dienstbaar is.
06-02-2014


Een BV heeft de loonheffingen niet tijdig afgedragen en krijgt daarvoor een verzuimboete van € 918 opgelegd. Het uitstelverzoek dat de BV kort na het verstrijken van de betalingstermijn heeft ingediend, levert geen afwezigheid van alle schuld (avas) op. De boete is daardoor terecht opgelegd, aldus Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Maar deze boete moet wel worden verminderd tot € 350, omdat het uitstelverzoek is gedaan voordat de inspecteur de naheffingsaanslag en de boete heeft opgelegd of aangekondigd. De BV heeft de loonheffingen bovendien kort na het verstrijken van de betalingstermijn alsnog betaald. Ook heeft zij de loonheffingen over andere tijdvakken steeds tijdig betaald.
06-02-2014


Een BV krijgt over het jaar 2006 een aanslag vennootschapsbelasting opgelegd. Daarbij houdt de inspecteur geen rekening met het verlies van een dochtervennootschap waarmee de BV korte tijd een fiscale eenheid vormde. De BV stelt onder meer dat de aanslag te laat is opgelegd, omdat de aanslagtermijn zou zijn verstreken. Dit is niet het geval, aldus Hof Amsterdam. De inspecteur maakt aannemelijk dat de aanslagtermijn is verlengd via de Beconregeling van de belastingadviseur van de BV. Het uitstel is ook voldoende kenbaar gemaakt. De aanslag is daarom terecht opgelegd.
06-02-2014


Onzakelijk lage huurprijs bedrijfspand leidt tot uitdeling aan DGA

Een DGA huurt een deel van de woning van zijn BV. Hij gebruikt de woning naar eigen zeggen voor 55% voor privé en voor de rest zakelijk. De inspecteur concludeert uit een boekenonderzoek dat de DGA de woning geheel privé gebruikt en dat de betaalde jaarhuur onzakelijk laag is. De huur van de woning is inderdaad onzakelijk laag, oordeelt Hof Amsterdam. De navorderingaanslagen zijn terecht opgelegd, maar moeten wel worden verminderd. De DGA heeft de woning namelijk voor 10% zakelijk gebruikt en dus niet uitsluitend voor privé.
30-01-2014


Giftenaftrek voor afzien van vrijwilligersvergoeding

Een vrijwillige bestuurder van een ANBI-stichting claimt € 1.500 giftenaftrek in zijn aangifte IB/PVV over 2008. Het bedrag betreft de vrijwilligersvergoeding voor de werkzaamheden voor de stichting, waarvan hij had afgezien. De inspecteur weigert de aftrek omdat de bestuurder niet heeft bewezen dat hij recht had op deze vergoeding. De aftrek is ten onrechte geweigerd, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden. Uit een brief van de directeur van de stichting van mei 2011 blijkt dat de bestuurder recht heeft op een vrijwilligersvergoeding. Dat is voldoende bewijs dat een reëel recht op de vergoeding heeft bestaan. Dat de brief pas na het aangiftejaar is opgemaakt, doet daar niet aan af.
30-01-2014


Een vrouw verzoekt in 2012 om toepassing van de middelingsregeling over de jaren 2007, 2008 en 2009. Zij stelt dat bij de berekening van de teruggaaf alleen de inkomstenbelasting (IB) moet worden herrekend en niet ook de premie volksverzekeringen (PVV). Die stelling is onjuist, oordeelt de Hoge Raad. De middelingsregeling moet ook op de PVV worden toegepast. De belasting en premie worden namelijk samen in de eerste tariefschijf geheven en kunnen dus voor het bepalen van de progressie niet los van elkaar worden gezien.
30-01-2014


Inspecteur mag verzoek geringe aanpassing voorlopige aanslag weigeren

Inspecteurs mogen sinds 28 januari 2014 een verzoek om aanpassing van een onjuiste voorlopige aanslag weigeren. Het moet dan wel gaan om een geringe onjuistheid als gevolg van een recente wetswijziging die niet, niet tijdig, juist of volledig in de automatisering is verwerkt. De aanpassing vindt dan uiterlijk plaats bij het opleggen van de definitieve aanslag. Dit staat in de wijziging van artikel 23 Uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR) die op 27 januari 2014 in de Staatscourant is gepubliceerd.
30-01-2014


Een erflaatster laat de aandelen van enkele vastgoed BV’s na aan haar man en drie kinderen. De BV’s verhuren huizen en bedrijfspanden. De man en een zoon verrichten hiervoor werkzaamheden. De man circa 25 uur per week en de zoon meer dan 50 uur per week. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) is van toepassing op de verkrijging van de aandelen, beslist Hof Den Haag. De werkzaamheden van de man en de zoon zijn kwantitatief en kwalitatief zodanig dat bij de BV’s sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer. De aanzienlijke waarde van de onroerende zaken speelt daarbij mee.
30-01-2014


Geen beroep mogelijk tegen intrekking Beconnummer

Een belastingadvieskantoor maakt gebruik van de Beconregeling om gespreid aangiften te kunnen doen voor haar cliënten. De Belastingdienst trekt het Beconnummer echter eind 2012 in. De eigenaresse van het advieskantoor is het daar niet mee eens en dient een bezwaarschrift in tegen de beslissing. Tevergeefs, beslist Rechtbank Den Haag. Tegen een besluit kan alleen beroep bij de belastingrechter worden ingesteld als het een belastingaanslag betreft of een voor bezwaar vatbare beschikking. De intrekking van een Beconnummer is geen van beide. Het beroep is niet-ontvankelijk.
23-01-2014


Stakingsverlies buitenlandse vi beperkt na voeging in fiscale eenheid Vpb

De verrekening van het stakingsverlies van een buitenlandse vaste inrichting (vi) met winst van een fiscale eenheid in Nederland is ingeperkt. Daartoe is eind 2013 het Besluit fiscale eenheid 2003 gewijzigd. De beperking ziet op de situatie waarin het aannemelijk is dat een vennootschap met een vaste inrichting in het buitenland besluit deze te staken kort voor – of op het tijdstip van – het aangaan van een fiscale eenheid. Het stakingsverlies komt dan niet ten laste van de winst van de fiscale eenheid, maar kan alleen worden verrekend met de winst van de gevoegde vennootschap. De maatregel is per 1 januari 2014 ingegaan. Overgangsrecht ontbreekt.
23-01-2014


Een man werkt sinds 2003 in het buitenland. Hij houdt zijn eigen woning in Nederland aan. Tussen eind juli 2008 en medio september 2009 heeft de man de woning verhuurd. Begin 2011 keert hij definitief terug naar Nederland. De man wenst de woning na de verhuurperiode weer aan te merken als eigen woning in box 1. De inspecteur stelt dat dit door de tijdelijke verhuur niet kan. Dit is een te letterlijke interpretatie van artikel 3.111, lid 6 Wet IB 2001, aldus Rechtbank Den Haag. De woning kan alleen tijdens de verhuurperiode niet als eigen woning worden aangemerkt. Daarvoor en daarna is dat wel mogelijk.
23-01-2014


Aan– en verkoopactiviteiten BV te gering voor toepassing BOF

Een dochter erft in 2005 van haar vader een deel van de aandelen van een BV. Tot het vermogen van de BV behoren ten tijde van het overlijden vijftien verhuurde panden. De dochter wenst toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) voor de verkrijging van haar deel van de aandelen. De inspecteur heeft dat terecht geweigerd, oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden. De aan- en verkoopactiviteiten van de BV zijn van een dusdanig geringe omvang dat er geen sprake is van de uitoefening van een materiële onderneming.
23-01-2014


Een BV leent in 2004 € 200.000 van een bank. De DGA heeft zich hiervoor hoofdelijk aansprakelijk gesteld. Daarvoor heeft hij een tweede hypotheek op zijn woning genomen. De BV kan in 2007 niet meer aan haar verplichtingen voldoen. De DGA lost € 160.000 van de lening af. Hij wenst de regresvordering die hij daardoor op zijn BV heeft gekregen, af te waarderen ten laste van zijn resultaat uit overige werkzaamheden (row). Dat kan, oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden. De banklening was niet onzakelijk bij het aangaan in 2004. Als gevolg daarvan is ook de regresvordering niet onzakelijk.
23-01-2014


Volledige waardedruk recht van gebruik en bewoning inwonende moeder

Een zoon neemt de woning van zijn moeder over, onder de last van het recht van gebruik en bewoning door zijn moeder. Moeder heeft het exclusief gebruik van één slaapkamer. Ook de zoon en zijn echtgenote hebben het exclusief gebruik van één slaapkamer. De rest van de woning is in gemeenschappelijk gebruik. De onderlinge afspraken over het gebruik van de woning beïnvloeden niet de waarde van de blote eigendom van de zoon, oordeelt de Hoge Raad. Het recht van gebruik en bewoning door de moeder kan daarom volledig in aanmerking worden genomen als waardedrukkende factor.
16-01-2014


Verlies op geldlening aan werkgever helaas niet aftrekbaar

Een werknemer leent in 2004 € 35.000 van een bank en leent dit tegen hetzelfde rentepercentage door aan zijn werkgever. De werkgever kan bij een reguliere geldverstrekker geen lening aangaan. In 2007 gaat de werkgever failliet. De werknemer heeft dan nog een vordering op zijn werkgever van € 32.200 (inclusief € 1.200 rente). Uit de gedingstukken moet worden geconcludeerd dat de werknemer de lening is aangegaan om zijn dienstbetrekking te behouden, aldus de Hoge Raad. De vordering op zijn werkgever heeft door het faillissement haar waarde verloren. De werknemer kan deze waardevermindering niet als negatief loon in aftrek brengen op zijn inkomen.
16-01-2014


Wettelijke rentes 2014 en marktrente 2013

De wettelijke rente voor handelstransacties is per 1 januari 2014 verlaagd van 8,5% naar 8,25%. Het percentage van deze rente is vanaf 1 april 2014 bepalend voor de belastingrente voor de vennootschapbelasting, omdat deze hoger is dan 8%. De wettelijke rente voor consumententransacties is vanaf 1 april 2014 bepalend voor de belastingrente voor de overige belastingen (waaronder de inkomstenbelasting) en voor de invorderingsrente, mits het percentage meer bedraagt dan 4%. Deze wettelijke rente bedraagt echter 3%. Ook is de jaarlijkse update van de marktrente bekendgemaakt. De gemiddelde marktrente over 2013 bedroeg 1,22%.
16-01-2014


De Belastingdienst heeft foutieve voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen 2014 (IB/PVV 2014) opgelegd. Daarbij zijn de tarieven van 2013 gehanteerd. Zo is het tarief in de eerste schijf 5,85% in plaats van 5,1% en is het box-2-tarief 25% in plaats van 22% over de eerste € 250.000 winstuitkering. Ook is geen rekening gehouden met de beperking van de hypotheekrenteaftrek in de vierde schijf, noch met het inkomensafhankelijk maken van de algemene heffingskorting. Uit de antwoorden op Kamervragen hierover blijkt dat de Belastingdienst dit pas repareert bij de definitieve aanslagen IB/PVV 2014.
16-01-2014


Het eigenwoningforfait wordt ook in 2014 verhoogd. De verhoging bedraagt 0,10% voor woningen met een WOZ-waarde van meer dan € 75.000. Het eigenwoningforfait komt daarmee voor de meeste woningen uit op 0,70%. De staatssecretaris geeft aan dat dit het logische gevolg is van de in 2001 gekozen rekenmethode bij de invoering van de Wet IB 2001. Voor mensen die een woning hebben met een WOZ-waarde boven de € 1.040.000 komt daar nog de extra verhoging bij die is ingevoerd sinds 2010. Het eigenwoningforfait wordt voor deze woningen extra verhoogd van 1,55% naar 1,80%, voor zover de WOZ-waarde meer bedraagt dan € 1.040.000.
16-01-2014


Landelijke Landbouwnormen 2013 vastgesteld

De Belastingdienst heeft in overleg met het landbouwbedrijfsleven de landelijke Landbouwnormen 2013 voor waarderingen, onttrekkingen en afschrijving vastgesteld. De normen en normbedragen gelden alleen voor ondernemers in de agrarische sector. Alleen in uitzonderingsgevallen is het toegestaan om af te wijken van de normen. Een belastingplichtige die hiervan wil afwijken, moet motiveren waarom hij de norm niet hanteert. Bij enkele onderdelen, waaronder het privégedeelte van energie- en telefoonkosten, is er geen sprake van een norm, maar van een richtlijn. Daarvan mag worden afgeweken, mits aannemelijk kan worden gemaakt waarom.
09-01-2014


De Energielijst 2014 en de Milieulijst 2014 zijn gepubliceerd. De Energielijst vermeldt de energiebesparende investeringen in bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, die in 2014 in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA). De Milieulijst vermeldt de milieuvriendelijke investeringen die in 2014 in aanmerking komen voor de variabele afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) of de milieu-investeringaftrek (MIA). Opvallend is dat de aanschaf van een (semi-)elektrische auto fiscaal minder aantrekkelijk is gemaakt. De VAMIL is voor personenauto’s afgeschaft en voor de MIA geldt een plafond per investering.
09-01-2014


Doet uw cliënt aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O)? In dat geval kan hij naast de S&O-aftrek ook gebruikmaken van de Research & Development Aftrek (RDA). In 2013 was 54% van de exploitatie- en investeringskosten voor onderzoek en ontwikkeling aftrekbaar. Voor 2014 is dit percentage verhoogd tot 60%. Lange tijd was onduidelijk hoeveel de verhoging zou bedragen. Minister Kamp van Economische Zaken maakte de verhoging nog net voor het Kerstreces bekend. De aftrek is bedoeld voor directe kosten van R&D, niet zijnde de loonkosten.
09-01-2014


Vanaf 1 januari 2014 is de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk gemaakt. Vanaf een inkomen van € 19.645 wordt de algemene heffingskorting lager naarmate het belastbare inkomen uit werk en woning stijgt. De algemene heffingskorting kan echter niet lager zijn dan € 1.366. Ook de arbeidskorting is inkomensafhankelijk en wordt vanaf 2014 voor hogere inkomens in drie stappen verder afgebouwd tot uiteindelijk nihil. Het negatieve gevolg van de afbouw van de heffingskortingen blijkt vooral neer te dalen bij de (hogere) middeninkomens. Zij betalen in feite een marginaal toptarief van 56%.
09-01-2014


Geen registratie maar intentieverklaring aangetekend insturen met geleideformulier

Enkele besluiten (bijvoorbeeld Besluit van 30 juni 2010, DGB 2010/3599M) vereisen nog steeds de registratie van een voorovereenkomst of intentieverklaring. Sinds 3 januari 2014 is dit gewijzigd: de voorovereenkomst of intentieverklaring hoeft niet langer bij de Belastingdienst te worden geregistreerd. In plaats daarvan volstaat aangetekende toezending van de voorovereenkomst of intentieverklaring samen met een geleideformulier aan de Belastingdienst, Postbus 13, 6400 AA in Heerlen. Dit maakte de Belastingdienst 2 januari jl. bekend. Het geleideformulier kunt u via de bron bij dit bericht downloaden, of op de site van de Belastingdienst.
09-01-2014