Alimentatie-uitkeringen tussen voormalige echtgenoten zijn voor de heffing van inkomstenbelasting aftrekbaar bij de betaler en belast bij de ontvanger. Bij dergelijke uitkeringen is geen sprake van een schenking. Maar hoe zit dat bij partners die na langdurig samenwonen uit elkaar gaan en alimentatie afspreken? Voor de inkomstenbelasting zijn de gevolgen hetzelfde: aftrekbaar bij de betaler, belast bij de ontvanger. Het moet wel gaan om een dringende morele verplichting tot voorziening in het levensonderhoud. Voor het schenkingsrecht ligt het anders.


Een directeur-grootaandeelhouder (dga) is niet premieplichtig voor de werknemersverzekeringen, maar heeft ook geen recht op een eventuele uitkering. Het gaat dus om een behoorlijk financieel belang. U bent alleen dga voor de werknemersverzekeringen als er geen sprake is van een gezagsverhouding. In sommige samenwerkingen of familie-BV’s is dat niet altijd eenduidig vast te stellen. Daarom is er een Aanwijzingsregeling. De nieuwe versie hiervan treedt per 1 januari 2016 in werking. Dat kan voor u gevolgen hebben.


De opzegtermijn in een arbeidsovereenkomst is niet altijd correct vastgelegd. Dat kan u als werkgever al gauw één of enkele maanden extra salaris kosten. Wat is het gevolg van een onjuiste opzegtermijn? Vervalt de bepaling uit het contract, waardoor alsnog de wettelijke hoofdregel van kracht wordt? Dan zou de termijn bijvoorbeeld bij een contract dat korter dan vijf jaar heeft geduurd voor werkgever en werknemer allebei een maand bedragen. Of blijft de overeengekomen termijn voor de werknemer wel overeind? Dan bedraagt de termijn voor de werkgever altijd het dubbele. De hoogste rechter heeft deze vraag dit voorjaar beantwoord.


Een DJ (ondernemer) werkt tevens in loondienst als hoofd ICT. Als hoofd ICT maakt hij 1.316 uur, plus 170 uur reistijd voor woon-werkverkeer. Als DJ besteedt hij 1.335 uur, inclusief reistijd. Een ondernemer heeft recht op zelfstandigenaftrek als hij minimaal 1.225 uren voor zijn onderneming heeft gewerkt én zijn werktijd grotendeels aan de onderneming besteedt. De crux zit in dit geval in de reisuren voor de dienstbetrekking. Het ging om ruim € 6.000 zelfstandigenaftrek, die de DJ claimde en de Belastingdienst weigerde. De DJ kreeg van de rechtbank gelijk: de reisuren zijn geen onderdeel van de arbeidsovereenkomst als hoofd ICT, geen werktijd en worden niet betaald. Maar de Belastingdienst ging in beroep bij het gerechtshof.


Stel, een crimineel vraagt via DigiD op uw naam ruim € 22.000 kinderopvangtoeslag aan. Hoe kan dat? Misschien omdat u uw identiteitskaart bent kwijtgeraakt. Vervolgens keert de Belastingdienst op uw naam een voorschot van ruim € 8.500 uit, uiteraard naar een bankrekeningnummer dat de crimineel heeft gewijzigd. Als de fraude aan het licht komt, vordert de Belastingdienst bij u het uitgekeerde bedrag terug. Had u maar beter op uw identiteitskaart moeten letten, is de redenering. Helaas is dit waar gebeurd. Wat besliste de rechter?


Startende ondernemers wonen vaak in een huurwoning. Financiering van een eigen huis is immers lastig. Als de onderneming mede vanuit de huurwoning wordt gedreven, is het mogelijk het huurrecht tot het ondernemingsvermogen te rekenen. Alle huur- en andere huisvestingskosten die op de (gehele) woning betrekking hebben, zijn dan aftrekbaar. Maar er is wel een bijtelling voor het privé-gebruik van de gehele woning. Ook zijn gewone huurderslasten voor bewoning niet aftrekbaar. Stel u gebruikt 28% van de huurwoning voor zakelijke doeleinden, hoe pakt dat dan uit?


Hebt u een eigen woning en is uw vaste hypotheekrente aan de hoge kant, dan kan rentemiddeling helpen. Sommige banken bieden het al aan. Wat is het? De huidige rentevastperiode wordt gestopt en u spreekt met de bank een nieuwe rentevastperiode af, tegen een (veel) lagere rente. Omdat de bank de afgesproken (hoge) rente voor de rest van de huidige rentevastperiode misloopt, bent u boeterente verschuldigd. Rentemiddeling houdt in dat die boeterente wordt omgerekend naar een opslag op de nieuwe, lagere rente. De boeterente wordt zo in de tijd uitgesmeerd. Die opslag is, net als ineens betaalde boeterente, aftrekbaar als eigenwoningrente. Er is echter een kleine fiscaal addertje onder het gras.


De Research & Development Aftrek (RDA) is gerelateerd aan de fiscale winst. Innovatieve bedrijven die nog nauwelijks winst maken, hebben daarom op korte termijn weinig aan deze aftrekpost. Toch is het de bedoeling ook deze bedrijven te stimuleren. Daarom wordt voorgesteld de RDA per 1 januari 2016 samen te voegen met de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Die regeling leidt tot een aftrek op de te betalen loonheffing. Zo ontstaat direct voordeel, ook voor ondernemers die nog geen winst maken. Verder leidt de samenvoeging tot vereenvoudiging voor zowel ondernemer als Belastingdienst. Wat zijn de hoofdlijnen van de nieuwe regeling?


Schuldeisers van werknemers leggen regelmatig loonbeslag bij de werkgever. De werkgever betaalt dan een deel van het nettoloon uit aan de schuldeiser. Daarbij houdt hij rekening met de beslagvrije voet. Deze voorkomt dat mensen met schulden onvoldoende overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien. Door samenloop van allerlei regelingen rond de individuele omstandigheden van de werknemer wordt de beslagvrije voet in de praktijk vaak te laag vastgesteld. Het kabinet wil een vereenvoudiging door uit te gaan van vast bedrag per leefsituatie. Zo ontstaat een transparant en hanteerbaar systeem, met veel minder maatwerk.


Een registerloods treedt toe tot een maatschap van registerloodsen en start daarmee als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Na 2 jaar verhuist hij vanwege zijn werk naar een andere plaats. Hij is namelijk verplicht om in het werkgebied te wonen of te verblijven. Hij maakt daarbij circa € 6.000 aan verhuiskosten. De belastingdienst weigert aftrek. Na vijf jaar komt de hoogste rechter eraan te pas. Wat is de uitspraak?


Een zelfstandige op het vlak van intellectuele eigendom volgt rechtenstudies in Nederland en Frankrijk. Hij brengt naast de directe studiekosten nog ruim € 3.800 reis- en verblijfkosten in verband met die studies in aftrek. Dat kan, als de studies tot doel hebben het op peil houden van reeds verworven vakkennis, of de aanvulling van kennis welke door de ontwikkeling van het vak is geboden om de vakbekwaamheid niet te doen verminderen. De belastingdienst weigert, omdat de studies juist betrekking hebben op extra kennis en vaardigheden, en bovendien leiden tot een extra bevoegdheid.


Tegen aanslagen inkomstenbelasting 2013 waarbij sprake is van belast spaargeld in Box III, zijn meer dan 10.000 bezwaarschriften ingediend. Voor 2014 en 2015 is een nog groter aantal te verwachten. Om dat in goede banen te leiden, is voorgesteld deze kwestie als ‘massaal bezwaar’ aan te merken. Belastingplichtigen die op 26 juni 2015 nog geen bezwaar hebben ingediend maar dat nog wel kunnen, hoeven dat volgens de belastingdienst niet meer te doen. Ze kunnen automatisch meeliften met de uitkomst van lopende procedures. Let op …


Ondernemers kunnen pensioen opbouwen met een bankspaarrekening of lijfrentepolis. De inleg is aftrekbaar tot bepaalde maxima. Soms wordt meer gestort dan fiscaal aftrekbaar is. Als dat meerdere tot uitkering komt, betaalt u over uw eigen inleg inkomstenbelasting. Dat is dubbelop. Daar is iets aan te doen.


Er komt een simpelere regeling voor het pensioen van de ondernemer met een eigen B.V. (de dga). Ruim 150.000 dga’s bouwen pensioen op in hun B.V. Het kabinet heeft eind juni de kaarten op tafel gelegd: het parlement mag kiezen tussen twee regelingen, of het B.V.-pensioen helemaal afschaffen. In dat laatste geval moet er wel een aantrekkelijke overgangsregeling komen. De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2016, maar zorgvuldigheid gaat boven snelheid, zo meldt het kabinet.


Sommige werkgevers lenen geld aan werknemers voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning. De rente op zo’n lening is vaak lager dan de marktrente. Het rentevoordeel voor de werknemer is onbelast en loopt buiten de salarisadministratie. Een praktisch bedoelde regeling: de rente was immers toch aftrekbaar als eigenwoningrente, tegen hetzelfde tarief. De laatste jaren is de aftrek van eigen woningrente echter flink beperkt. Daarom wordt voorgesteld om de regeling per 1 januari 2016 te wijzigen.


Belastingplichtigen met alleen een spaarrekening betalen nu belasting over een opbrengst die er meestal niet is. Daarom kondigt het kabinet in de brief over de belastingplannen een wijziging aan. Wat is het plan? Het te belasten rendement wordt per soort vermogen (sparen, beleggen, onroerend goed) bepaald op basis van gemiddelde werkelijk gerealiseerde rendementen. Zo sluit de belastingheffing beter aan bij de werkelijkheid. Het tarief blijft wel 30%.


Het kabinet wil het lage BTW-tarief (6%) alleen nog laten gelden voor voedingsmiddelen. Zo blijkt uit de belastingbrief van 19 juni 2015. Consumenten moeten voor goederen en diensten die nu nog onder het 6%-tarief vallen, ruim 14% meer gaan betalen. Daarom geldt als randvoorwaarde dat de extra belastingopbrengst volledig én gelijktijdig wordt teruggesluisd, zodat mensen er per saldo niet op achteruitgaan. Het plan moet ook leiden tot meer werkgelegenheid. Ondernemers en instellingen die door de beoogde BTW-verhoging worden getroffen, staan op hun achterste benen.


Als u dit jaar een werkloze jongere (18 tot en met 26 jaar) in dienst neemt, kunt u in aanmerking komen voor een premiekorting. Deze bedraagt € 3.500 per jaar. De regeling geldt bij een arbeidscontract van 32 uur per week gedurende tenminste 6 maanden. Voor jonge werknemers die op of na 1 juli 2015 bij u in dienst komen, is een contract van 24 uur in plaats van 32 uur voldoende.


Een BV stelt aan de directeur-eigenaar een auto ter beschikking. Hij houdt geen kilometeradministratie bij, maar geeft ook geen privégebruik aan. Dat komt aan het licht bij een belastingcontrole. Hij krijgt navorderingsaanslagen over een aantal jaren, met 25% boete. Hoe denkt hij dat op te lossen? Hij laat in de laatste jaarrekening een vergoeding aan de BV voor privégebruik van de auto verwerken. De navorderingen en boete zijn daarmee dus ten onrechte opgelegd, zo stelt hij. Die vlieger gaat niet op.


In een Autobrief zet het kabinet zijn plannen rond de autobelastingen uiteen. Er komt een beweging in vier jaar naar slechts twee bijtellingspercentages, 4% en 22%. Het lage percentage geldt voor volledig elektrische auto’s. Die houden ook vrijstelling van MRB en BPM. In 2020 wordt de bijtelling voor deze auto’s 22%, voor zover de cataloguswaarde hoger is dan € 50.000. Dat geldt weer niet als ze uitsluitend op waterstof rijden. Alle andere personenauto’s, ook plugin hybride auto’s, gaan volgens de plannen in stapjes naar een bijtelling van 22%.


Stel, om principiële redenen koopt u een lijfrentepolis af als blijkt dat het een woekerpolis is. De afkoopsom wordt tot uw inkomen gerekend, als de premie voor deze polis aftrekbaar was. Een wettelijk logisch sluitend systeem. Maar in de wet is nog iets geregeld: bij afkoop van bepaalde polissen wordt als ‘straf’ bovendien 20% zogenaamde revisierente bij het inkomen geteld. Die geldt als vergoeding voor het feit dat u de belasting over de premie én het behaalde rendement pas op een (veel) later tijdstip, bij uitkering van de polis, zou betalen. De straf van 20% wordt volgens de wet berekend over de waarde ten tijde van afkoop. Stel nu dat de woekerpolis op verlies staat: de waarde is lager dan uw inleg. Vervalt die 20% dan?


Alleen om even snel een gerepareerde klok op te halen zet Hans zijn auto in een parkeervak voor de juwelier. Hij koopt geen parkeerkaartje omdat hij zo terug zal zijn. Misschien heeft hij ook het gevoel dat dit geen parkeren is, maar bij de juwelier blijkt echter dat de klok nog niet terug is van de reparateur. Dus Hans stapt onverrichterzake weer in zijn auto. Dan ontdekt hij een bon onder de ruitenwisser met een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Hij protesteert en maakt er zelfs een rechtszaak van. Wat beslist de rechter?
11-06-2015


Een werkgever (hotel) heeft een personenauto die voor het bedrijf worden ingezet. Werknemers gebruiken de auto om gasten te halen en te brengen. De auto wordt ook verhuurd aan gasten en soms gaat het personeel er mee naar bedrijfsbijeenkomsten buiten de deur. De sleutels van de auto hangen netjes in een afgesloten kastje. Drie werknemers hebben de sleutel van dat kastje, van wie er twee een rijbewijs hebben. Na een controle legt de belastingdienst een naheffingsaanslag loonheffing op wegens privégebruik door deze werknemers. Hoezo privégebruik, vraagt het hotel zich af en procedeert tot de hoogste rechter.


Stel, een ervaren en deskundige werkneemster doet de loonadministratie voor uw bedrijf. De belastingdienst betrapt haar bij een controle op grove fouten in uw aangiften loonheffing. Ze blijkt er een potje van te hebben gemaakt. Niet zij, maar u als werkgever krijgt natuurlijk de naheffingsaanslag, met een forse boete. Kunt u die boete met succes aanvechten?


Als u uw aangifte inkomstenbelasting 2014 hebt ingestuurd, maar nadien nog één of meer nieuwe hebt ingestuurd om foutjes te corrigeren, dan hebt u een erg grote kans dat u een verkeerde aanslag krijgt. Zo meldt de belastingdienst. De aanslag die nu naar u onderweg is, is dan waarschijnlijk niet gebaseerd op de laatste versie van uw aangifte. U ontvangt echter binnen enkele maanden alsnog een aangepaste aanslag.


Een ondernemer met een eenmanszaak kan in de loop van het jaar besluiten om zijn zaak met terugwerkende kracht tot 1 januari om te zetten in de B.V.-vorm. De onderneming draait dan vanaf 1 januari alsnog voor rekening van de B.V. Dat kan, onder allerlei voorwaarden, zonder fiscale afrekening. Over de winst van de B.V. wordt (tot € 200.000) 20% vennootschapsbelasting geheven (en 25% over het meerdere) in plaats van maximaal 52% inkomstenbelasting. Een ondernemer kreeg in zijn eenmanszaak een eenmalige bate van € 700.000 en wilde uiteraard graag met terugwerkende kracht de B.V. in. Een voorwaarde is echter, dat geen sprake mag zijn van incidenteel fiscaal voordeel. De inspecteur weigerde daarom in dit geval de terugwerkende kracht.


Een werkgever had een rechtszaak glansrijk gewonnen van de belastingdienst. Daarom moest de fiscus hem een proceskostenvergoeding en vergoeding van griffierecht betalen. De werkgever zat wat krap bij kas, en betaalde zijn maandelijkse afdracht van loonbelasting niet, omdat hij toch voor eenzelfde bedrag recht had op de vergoedingen van de belastingdienst. Op zich een logische gedachte. De inspecteur was het daar niet mee eens en legde naheffingsaanslagen loonbelasting op. De rechter gaf de inspecteur gelijk. Zonder wettelijke regeling kan men niet zomaar belastingschulden verrekenen met van de belastingdienst te ontvangen vergoedingen van een heel andere aard.


De hoogte van de premies die u voor uw werknemers betaalt, is afhankelijk van de sectorindeling. Daar zitten behoorlijke verschillen in. Een belastinginspecteur wilde een groothandel die koppen, glazen, schotels, schoonmaakartikelen en keukenapparatuur aan de horeca verkocht gaan indelen in een sector met een lagere premie: groothandel in technische producten en metalen. Aardig, maar zo werkt het volgens de rechter niet. Volgens gangbaar spraakgebruik en naar de maatschappelijke functie was de groothandel immers simpelweg geen ‘groothandel in technische producten en metalen’. Dus was de groothandel al goed ingedeeld in de - helaas - duurdere sector


Een werknemer heeft een auto van de zaak, een verklaring geen privégebruik en een sluitende kilometeradministratie. Dus, als hij op kalenderjaarbasis minder dan 500 privékilometers maakt, heeft hij geen bijtelling wegens privégebruik. Tot eind april rijdt hij welgeteld 41 privékilometers met deze auto. Per eind april wordt zijn leaseauto vervangen door een nieuwe. Met de nieuwe auto wil hij ook privé gaan rijden, dus hij trekt de verklaring geen privégebruik in en houdt geen kilometeradministratie meer bij. Er volgt een naheffingsaanslag loonheffingen wegens privégebruik van een auto (auto 1) gedurende het hele jaar.


Een andere werknemer heeft in 2013 eerst een auto van de zaak met een bijtellingspercentage van 25%. Hij gebruikt de ‘dure’ auto helemaal niet privé en houdt netjes volgens de regels een rittenregistratie bij om bijtelling te voorkomen. In de loop van 2013 krijgt hij van de werkgever een superzuinige auto met een bijtelling van (in 2013) 0 %. De werknemer stopt verheugd met zijn rittenadministratie. De belastingdienst legt echter in 2014 een naheffingsaanslag loonheffingen op, voor de auto met 25% bijtelling waarmee geen enkele kilometer privé is gereden.


De hoofdregel is helder. BTW is voor ondernemers aftrekbaar als deze met een correcte factuur in rekening is gebracht. Zo moet op de factuur de volledige naam en het volledige adres staan van de leverancier en de afnemer. Als bij een boekenonderzoek onvolledige facturen worden gevonden, leidt dat regelmatig – niet altijd - tot correctie van de BTW-aftrek, ook al heeft de afnemer die dus gewoon netjes betaald. Als men vervolgens naar de belastingrechter gaat, helpt dat in principe niet. Maar soms ook wel.


Een mevrouw exploiteert in haar woning een bed and breakfast. Daarvoor gebruikt ze een slaapkamer met badkamer en separaat toilet op de eerste verdieping, en op de zolder een compleet ingericht appartement. Voor de inkomstenbelasting is sprake van een eenmanszaak. De woning vormt privévermogen. Kan ze nu aan de eenmanszaak een aftrekbare gebruiksvergoeding voor de B&B-ruimten in rekening brengen?


Opdrachtgevers van zelfstandigen willen niet onverwacht met loonheffingen worden geconfronteerd. Daarin voorziet de Verklaring ArbeidsRelatie (VAR). In 2015 zou deze worden vervangen door een Beschikking Geen Loonheffingen, gekoppeld aan een webmodule. Dat gaat niet door. Het nieuwe plan is dat belangenorganisaties en individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers overeenkomsten kunnen voorleggen aan de Belastingdienst. Die geeft dan een oordeel over de overeenkomst.


Een vestiging van een restaurantketen werd door brand verwoest. De organisatie deed veel moeite om voor alle werknemers een oplossing te vinden. De werkgever zelf had geen vestiging meer in de regio, maar er was wel werk bij een franchisenemer in dezelfde stad. Een werknemer liet echter ieder redelijk alternatief schieten door zich ongemotiveerd te tonen of door niet op te komen dagen. Daarom ontbond de rechter de arbeidsovereenkomst, en wel zonder enige vergoeding.


Een chirurg stopt met zijn dienstbetrekking bij een ziekenhuis en gaat op een laag pitje verder als zelfstandige. Hij verricht onbezoldigd werkzaamheden als orthopedisch chirurg om in het BIG-register te blijven. Daarnaast krijgt hij wel af en toe vergoedingen voor adviezen die hij uitbrengt op zijn vakgebied. In zijn aangiften verwerkt hij als kosten de uitgaven voor beroepsverenigingen, boeken, vaktijdschriften en herregistratie in BIG-register. Al 10 jaar is het resultaat negatief. De vraag is nu of nog wel van fiscaal inkomen sprake is.


Als u parkeert met een overgenomen parkeerkaartje, hebt u niet de verschuldigde parkeerbelasting voldaan. Het overgenomen kaartje is een bewijs dat uw voorganger zijn parkeerbelasting heeft betaald. Uw voorganger heeft mogelijk te veel parkeerbelasting betaald, maar niet voor u. Uw gebruik van de parkeerplaats is een nieuw belastbaar feit. Na een rechterlijke uitspraak met deze strekking zijn hier zelfs Kamervragen over gesteld.


Bij opvolgende tijdelijke arbeidscontracten ontstaat nu vanzelf een contract voor onbepaalde tijd na drie jaar of bij een derde verlenging. Dat is niet zo bij tussentijdse onderbreking(en) van meer dan drie maanden. Dan begint namelijk een nieuwe reeks. Per 1 juli 2015 verandert deze regeling.


Een jong gezin leent van de ouders van de man geld voor de aankoop van de eigen woning. De betaalde rente over deze schuld is in beginsel aftrekbaar, net als hypotheekrente bij een lening van de bank. Vanwege financiële problemen wordt de rente echter een aantal jaren later niet meer betaald, maar bijgeschreven bij de hoofdsom. Net als voorgaande jaren ontvangt het gezin in dit jaar een schenking van de ouders, maar nu wordt deze deels gebruikt voor verrekening met de bijgeschreven rente. Is nu de rente nog wel verschuldigd, of is deze kwijtgescholden en dus niet aftrekbaar?


Per 1 juli 2015 veranderen de ontslagregels. De eisen aan een ontslag zijn dan veel strenger. Na 30 juni 2015 dient de werkgever aan te tonen dat een voorgenomen ontslag past binnen in de wet genoemde ontslaggronden. Ook moet vaststaan dat voldoende is gekeken naar herplaatsing en scholing. Het dossier van de werkgever dient hier naadloos op aan te sluiten. Veelal is dat nog niet op orde. Daarom wordt wel geadviseerd om in sommige situaties het ontslag toch voor 1 juli te laten plaatsvinden.


Een verhuurder vond dat de wettelijke waarderingsmethode voor de inkomstenbelasting leidde tot een veel te hoge waarde van zijn woningen en startte een procedure. De hoogste rechter was het met hem eens. De wettelijke methode vervalt als blijkt dat die leidt tot een waarde die ten minste 10% hoger is dan de werkelijke waarde in verhuurde staat. De verhuurder heeft nu de kans om dat waardeverschil van ten minste 10% aannemelijk te maken.


Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd en staat in uw huwelijksakte een periodiek verrekenbeding? In dat geval doet u er verstandig aan om ook daadwerkelijk periodiek met elkaar te verrekenen. In de praktijk blijkt dat veel echtparen dit nooit doen tijdens het huwelijk. Die verrekening moet dan alsnog plaatsvinden bij het einde van het huwelijk. Dan moet alsnog worden achterhaald welke vermogensbestanddelen (en vruchten daaruit) hadden moeten worden verrekend. Dat is een (vrijwel) ondoenlijke exercitie. Er bestaat hiervoor wel een wettelijk geregelde praktische oplossing, maar die kan heel anders uitpakken dan u met het verrekenbeding had beoogd.


Heeft u in het verleden een financieringsovereenkomst gesloten met een renteswap? De kans is groot dat de waarde van deze overeenkomst inmiddels negatief is geworden. U kunt dan de bank mogelijk aansprakelijk stellen voor de geleden schade, bijvoorbeeld bij de afkoop van de renteswap. Onlangs heeft een rechter namelijk in een renteswapzaak geoordeeld dat een bank haar bijzondere zorgplicht heeft geschonden. Zij had haar cliënt beter moeten informeren over de grote risico’s en zij had zich ervan moeten vergewissen of haar cliënt zich daarvan bewust was. Ook had de bank moeten nagaan of de swaps afgestemd waren op de lening, voor wat betreft de dekkingsgraad en de looptijd.


Wist u dat uw bijdrage aan een personeelsfeest of fiets ook onder de Werkkostenregeling onbelast kan zijn, zonder dat deze ten laste van de vrije ruimte komt? U maakt dan gebruik van een fonds waaraan zowel u als uw werknemers bijdragen. De bijdrage van deelnemende werknemers houdt u in op hun nettoloon en is dus niet aftrekbaar. Zij moeten de laatste 5 kalenderjaren evenveel of meer bijdragen aan de middelen van het fonds als u. Bestaat het fonds nog geen 5 jaar, dan gaat u uit van de periode vanaf de oprichting van het fonds tot aan het jaar waarin de uitkering of verstrekking plaatsvindt. Maar er zijn nog andere voorwaarden waaraan u moet voldoen.


Wat zijn de fiscale gevolgen als u een externe studiedag afsluit met een feest, een lopend buffet en een optreden van een beroemd artiest? De invulling van het programma is doorslaggevend voor het antwoord. Studiedagen zijn gericht vrijgesteld. De lunch en de reiskosten maken daarvan deel uit en kunt u daarom ook onbelast verstrekken. Het feest is zonder meer een aparte activiteit en heeft vooral een consumptief karakter. De kosten van dit feest zijn loon voor uw werknemers. U kunt dit loon als eindheffingsloon aanwijzen. Het gaat hierbij om de kosten voor het lopend buffet, het optreden van de beroemde artiest en eventuele andere consumpties. Maar wat nu als de artiest op de werkplek optreedt?


Bent u van plan om uw woning te renoveren of uit te breiden? In dat geval doet u er verstandig aan, daar nu mee te beginnen. Tot 1 juli 2015 geldt namelijk het 6%-tarief op de arbeidskosten bij de renovatie en het herstel van woningen ouder dan twee jaar. Daarna bent u over deze kosten 21% btw verschuldigd. Een belangrijke voorwaarde is dat de verbouwing op 1 juli 2015 afgerond moet zijn. Start dus tijdig met grote verbouwingen. U kunt ook overwegen om met deelopdrachten te werken.


Heeft u de afgelopen jaren met inkomensschommelingen te maken gehad? Bijvoorbeeld omdat u (al dan niet tijdelijk) bent gestopt met werken of door een ontslagvergoeding of door wisselende inkomsten uit uw onderneming of door een faillissement? Die wisselende inkomsten kunnen in het ene jaar zwaar belast zijn en in het andere jaar juist niet. Er bestaat echter een regeling die de belastingheffing over deze inkomsten matigt door de inkomsten gelijkmatig over de jaren te verdelen.


Bent u DGA en werkt uw echtgenote in uw BV? Wist u dat zij in aanmerking komt voor een WW-uitkering als er, ondanks de familierelatie, sprake is van een gezagsverhouding. Dat heeft de rechter beslist. De echtgenote heeft in deze zaak een uitkering aangevraagd na het faillissement van de BV. Het UWV wijst deze af. Een gezagsverhouding ontbreekt, aldus het UWV omdat de familieverhouding overheerst. Dat is alleen anders als de arbeidsrelatie van de echtgenote vergelijkbaar is met die van de andere werknemers. De rechter vindt echter dat de echtgenote dat voldoende aannemelijk heeft gemaakt met onder andere het arbeidscontract en loonstroken.


Betaalt u het loon van uw werknemers contant uit? Of houdt u daarop bedragen in of betaalt u een deel van het minimumloon uit als onkostenvergoedingen? Vanaf 1 juli 2015 mag dat niet meer. U moet het netto minimumloon volledig betalen op de bankrekening van uw werknemers. Betaalt u toch contant uit, dan riskeert u een aanzienlijke boete. Dit is onder meer opgenomen in de Wet aanpak schijnconstructies (WAS), die is bedoeld om zogenoemde schijnconstructies te bestrijden die zijn opgezet om regels en cao-afspraken te omzeilen.


U hoeft geen nieuwe verklaring arbeidsrelatie (VAR) aan te vragen voor 2015 als uw werkzaamheden, voorwaarden en omstandigheden niet zijn gewijzigd ten opzichte van 2014. Maar hoe lang blijft de VAR 2014 in 2015 nog geldig nu de invoering van de beschikking geen loonheffingen (BGL) op losse schroeven staat? Staatssecretaris Wiebes heeft aangegeven dat de VAR 2014 voorlopig geldig blijft en dat nadere informatie volgt in het voorjaar. Komt er wellicht een alternatief voor de BGL?


Het kindgebonden budget is – in tegenstelling tot de kinderbijslag – inkomensafhankelijk. Sinds 1 januari 2015 is de inkomensgrens waaronder u voor het maximumbedrag in aanmerking komt, verlaagd van € 26.147 naar € 19.676. Is uw (gezamenlijk) inkomen hoger dan dit bedrag, dan neemt het budget af naarmate uw inkomen stijgt. Het maximale bedrag voor het eerste kind is wel verhoogd met € 15 per jaar. Het bedrag voor het tweede kind is € 255 hoger dan in 2014. Zijn uw kinderen 16 of 17 jaar dan is het kindgebonden budget in 2015 verhoogd met € 412. Deze verhoging dient ter compensatie van het afschaffen van de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten.


U kunt beter af zijn zonder rittenadministratie voor uw auto van de zaak, dan met. Dat blijkt uit de zaak van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) die in een auto van zijn BV rijdt. Een rittenadministratie ontbreekt, maar op verzoek van de inspecteur maakt de DGA deze alsnog aan de hand van zijn agenda. De inspecteur wijst die af omdat de rittenadministratie onjuist is en legt 100% boete op. De rechter vindt dat niet terecht. Er is geen sprake van een onjuiste rittenadministratie en hij vermindert de boete tot 80% en vervolgens tot 25%. De inspecteur had namelijk gezegd dat als er helemaal geen rittenadministratie zou zijn geweest, hij de boete zou verminderen tot 25%.


U heeft het vast al eens meegemaakt dat u een zieke werknemer moet ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen, maar u dit niet kunt vanwege het ontslagverbod tijdens de eerste twee ziektejaren. Hierdoor moet u het loon tijdens ziekte tot maximaal twee jaren doorbetalen. U bent niet de enige werkgever die er in zo’n situatie voor kiest om met de zieke werknemer een vaststellingsovereenkomst te sluiten. Hierin wordt vastgelegd dat u en de werknemer met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan. Maar verbindt u daaraan de voorwaarde dat de werknemer zich voor de einddatum even beter meldt, hoewel hij nog ziek is, dan moet u oppassen!


Bestuurders opgelet! Vanaf 2015 hebben ook in Nederland gevestigde algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) die hun ANBI-status zijn kwijtgeraakt, informatieplicht, op straffe van een boete. De verplichting geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. De voormalige ANBI moet de informatie over 2013 tussen 1 februari en 1 mei 2015 aanleveren bij de Belastingdienst. De informatie over 2014 moet vóór 1 september 2015 zijn aangeleverd. Zorg dat u op tijd bent en voorkom een boete.


Heeft u in 2014 een schenking ontvangen? Het kan dan zijn dat u daarvan uiterlijk vóór 1 maart 2015 aangifte moet doen bij de Belastingdienst. U moet in ieder geval een schenkingsaangifte indienen als u als kind een schenking van meer dan € 5.229 heeft ontvangen. Dat geldt ook als u daarbij gebruik heeft gemaakt van de eenmalige vrijstelling (tot € 25.096) of de extra verhoogde eenmalige vrijstelling (tot € 52.281) dan wel de tijdelijk verhoogde schenking voor de eigen woning van maximaal € 100.000. U kunt van deze schenkingsvrijstellingen alleen gebruikmaken als u daar om verzoekt bij de schenkingsaangifte.


U mag een parkeerplaats bij de werkplek onbelast ter beschikking stellen aan uw werknemers als u voor die parkeergelegenheid arboverantwoordelijk bent. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de parkeerplek beveiligd is, verlicht en sneeuwvrij in de winter. Een parkeergarage of parkeerplaats op uw bedrijfsterrein kunt u dus onbelast ter beschikking stellen. Dit geldt echter niet voor een parkeerplaats bij de werkplek van een klant of in een willekeurige parkeergarage. Maar wat nu als er op uw bedrijfsterrein geen of onvoldoende parkeerplekken zijn?


Heeft u in 2013 besloten om door te sparen in uw levensloopregeling tot uiterlijk 2021? In dat geval krijgt u dit jaar (net als in 2013) de kans om uw levenslooptegoed in één keer op te nemen met een korting van 20%. Ook doorsparen tot uiterlijk 2021 blijft mogelijk. De korting is van toepassing op het levenslooptegoed dat u op 31 december 2013 had. Het meerdere is belast in box 1. De belastingheffing loopt via uw werkgever. Bij opname mag u ook de levensloopverlofkorting benutten. U hoeft het tegoed niet alleen te gebruiken voor verlof; het is vrij besteedbaar. Bij opname ineens kan het voorkomen dat u in een hoger marginaal tarief terechtkomt. Wellicht is het gespreid opnemen van het tegoed in die situatie voordeliger.


Bent u huiseigenaar? In dat geval ontvangt u binnenkort een voorlopig energielabel met een indicatie van de energiezuinigheid van uw woning. Die indicatie (A tot en met G) is gebaseerd op gegevens uit het Kadaster. Als u uw woning verkoopt of verhuurt, dan moet u over een definitief energielabel beschikken. Heeft u geen label, dan krijgt u een boete van maximaal € 405. Het voorlopige energielabel maakt u definitief via de website energielabelvoorwoningen.nl van de Rijksoverheid. Is de energiezuinigheid van uw woning te laag ingeschat, laat het label dan aanpassen. Dat kan het geval zijn als u bijvoorbeeld een HR-ketel heeft of u heeft dubbele beglazing laten aanbrengen en/of dak, vloer- en/of spouwmuurisolatie.


Heeft u in de arbeidsovereenkomst met uw werknemer pensioenafspraken gemaakt? Zo ja, zijn die dan zo eenduidig geformuleerd dat er geen verschil van mening kan ontstaan over de aard van de pensioenovereenkomst? Dit is van belang bij een pensioen dat u bij een verzekeraar heeft ondergebracht. De aard van het pensioen bepaalt namelijk wat u nog moet betalen aan de verzekeraar bij het einde van het dienstverband. Dat bedrag is veel hoger bij een eindloonregeling dan als de pensioenregeling een middelloonregeling of een beschikbare premieregeling betreft.


U heeft vast weleens gelezen dat voor een personeelsfeest een nihilwaardering geldt. Maar hoe zit dat nou? Een personeelsfeest wordt inderdaad op nihil gewaardeerd – en is dus onbelast – als het plaatsvindt op de werkplek. Dat geldt dan voor bijvoorbeeld de consumpties en de gage van een artiest, maar de nihilwaardering geldt niet voor de maaltijden. Voor maaltijden op de werkplek geldt immers het normbedrag van € 3,20 per maaltijd. Is het personeelsfeest niet op de werkplek, dan kan het feest binnen de vrije ruimte onbelast zijn. Ook de kosten voor deelnemende familieleden komen ten laste van de vrije ruimte. Zijn er nog andere mogelijkheden om het feest onbelast te houden?


Heeft u met uw werknemer een nuluren- of oproepcontract gesloten. In dat geval heeft uw werknemer geen recht op loon als hij niet werkt. Kan uw werknemer echter niet werken door een oorzaak die in redelijkheid voor uw rekening behoort te komen, zoals bij ziekte of minder werk, dan heeft uw werknemer wel recht op loon. U kunt dit laatste uitsluiten in de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst, mits u dit schriftelijk heeft vastgelegd. Maar zet u de nuluren- of oproepkracht echter langer in dan 6 maanden, dan moet u wel loon doorbetalen over de dagen of perioden dat de nuluren- of oproepkracht niet werkt door een oorzaak die in redelijkheid voor uw rekening komt. Dit risico kunt u dan niet uitsluiten.


Binnenkort ontvangt u weer de WOZ-beschikking van uw gemeente. De waardepeildatum voor de WOZ ligt één jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld. De WOZ-beschikking die u binnenkort ontvangt, betreft dus de WOZ-waarde per 1 januari 2014. U doet er verstandig aan de nieuwe WOZ-beschikking te (laten) controleren want uw gemeente heeft wellicht bij de waardebepaling onvoldoende rekening gehouden met de invloed van de economische crisis. Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde, dan kunt u bij uw gemeente bezwaar (laten) aantekenen tot 6 weken na afgifte van de beschikking.


In 2015 stijgen de maximale uurprijzen waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden gekregen. De maximale uurprijs voor dagopvang bedraagt € 6,84 (in 2014: € 6,70), voor buitenschoolse opvang € 6,38 (in 2014: € 6,25) en voor gastouderopvang € 5,48 (in 2014: € 5,37). Per kind kunt u maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Een andere wijziging betreft uw recht op kinderopvangtoeslag bij werkloosheid. Per 1 januari 2015 kunt u nog 6 maanden kinderopvangtoeslag ontvangen vanaf het moment dat u werkloos wordt. Vorig jaar was deze termijn nog 3 maanden.


U heeft vast wel eens een bedrijfsuitje met uw personeel. Tot de kosten van het uitje behoren de reis- en verblijfskosten. Die kosten kunnen gericht vrijgesteld zijn van loonheffing. Dat is het geval als het zakelijk karakter bij het bedrijfsuitje overheerst, bijvoorbeeld door een cursus. Voor zover de activiteiten op en rond het uitje in overwegende mate een consumptief karakter hebben, is er sprake van een personeelsfestiviteit. De vrijstelling voor reis- en verblijfkosten is dan niet van toepassing. Maar wat nu als het bedrijfsuitje zowel een zakelijk als een consumptief karakter heeft?


U mag gedurende 3 jaar maximaal 3 arbeidscontracten aanbieden aan een werknemer. Deze ketenregeling kon u tot voor kort omzeilen via een vaststellingsovereenkomst. De truc werkte als volgt: na drie arbeidscontracten voor bepaalde tijd wordt een overeenkomst voor onbepaalde tijd gesloten. Daarin wordt verwezen naar een gelijktijdig ondertekende vaststellingsovereenkomst, op grond waarvan het arbeidscontract op (korte) termijn wordt beëindigd. Formeel is er dan geen vierde arbeidscontract die in strijd komt met de ketenregeling. De Hoge Raad heeft nu beslist dat dit geen rechtsgeldige constructie is. Hiermee is definitief een einde gekomen aan deze sluiproute.


Heeft u uw woning eindelijk verkocht, maar heeft de verkoop minder opgebracht dan uw hypotheekschuld? U heeft dan een restschuld in box 3, waarvan de rente zonder nadere maatregelen niet aftrekbaar zou zijn. Tijdelijk wordt echter toegestaan dat u die rente toch mag aftrekken. De termijn die daarvoor geldt is sinds 1 januari 2015 verlengd van 10 tot 15 jaar. Niet van iedere restschuld is echter de rente aftrekbaar.


Heeft u op of na 1 januari 2013 een eigenwoninglening bij uw familie gesloten of bij uw eigen BV en heeft u die lening in 2014 gewijzigd, zorg er dan voor dat u dit tijdig meldt bij de Belastingdienst. De wijziging moet u vóór 1 februari 2015 melden om renteaftrek te behouden. Heeft u in 2014 een woning gekocht met een lening van uw ouders of van uw eigen BV? In dat geval kunt u de rente alleen in aftrek brengen op uw box-1-inkomen als u de gegevens over die lening tijdig meldt bij de Belastingdienst. Dat kan bij de aangifte IB 2014, maar moet uiterlijk zijn gedaan op 31 december 2015.


Arbeidscontracten met een duur van 6 maanden of korter mogen sinds 1 januari 2015 geen proeftijd meer bevatten. U hoeft zich echter als werkgever niet in al te grote bochten te wringen om deze regel te ontwijken. U kunt bijvoorbeeld een iets langer contract afsluiten dan 6 maanden of tijdelijk uitzendkrachten inzetten. Een andere wijziging die op 1 januari 2015 in werking is getreden, is het verbod om een concurrentiebeding op te nemen in een tijdelijk arbeidscontract. De duur van het tijdelijk contract is hiervoor niet relevant. Hierop wordt slechts één uitzondering toegestaan.


Heeft u werknemers in dienst met een tijdelijk arbeidscontract? In dat geval krijgt u te maken met het nieuwe begrip ‘aanzegtermijn’ uit de Wet werk en zekerheid. De regeling is van toepassing op alle contracten die aflopen na 1 februari 2015. U moet dan uiterlijk een maand voor afloop van het contract aan de werknemer schriftelijk(!) mededelen of het contract wordt voortgezet en zo ja, tegen welke voorwaarden wordt verlengd. Wanneer u dit niet doet, eindigt het contract wel, maar moet u aan uw werknemer een boete betalen van één maandloon. Als u te laat aanzegt, dan betaalt u een vergoeding naar rato.


Voor de heffing in box 3 geldt slechts één peildatum: 1 januari van het kalenderjaar. De waarde van uw vermogen op 1 januari 2015 is dus bepalend voor de inkomstenbelasting die u dat jaar in box 3 verschuldigd bent. Het kan dus verstandig zijn om de geplande aankoop van dure goederen die niet tot box 3 worden gerekend (denk aan een auto, boot of kunstwerk), nog dit jaar te doen. U kunt ook uw openstaande belastingschulden betalen. Die kunt u niet aftrekken van uw vermogen in box 3. Maar als u deze schulden vóór 31 december 2014 betaalt, dan is uw vermogen in box 3 op 1 januari 2015 lager en betaalt u minder box 3-heffing.


Bent u gescheiden en heeft u een kind jonger dan 21 jaar voor wie u geen recht heeft op kinderbijslag en heeft uw kind zelf geen recht op studiefinanciering? In dat geval kunt u nu nog in aanmerking komen voor een forfaitaire aftrek voor de kosten van levensonderhoud van uw kind. Deze aftrek vervalt per 1 januari 2015. Dat geldt ook voor de alleenstaande-ouderkorting van minimaal € 947 en maximaal € 2.266 per jaar. Bent u de ouder die de kinderalimentatie betaalt, dan neemt uw draagkracht in 2015 dus af. In dat geval kunt u wellicht met uw ex-partner nieuwe afspraken maken over de hoogte van de kinderalimentatie.


Verstrekt of vergoedt u wekkleding aan uw werknemers? Onder de ‘oude’ regels van vergoedingen en verstrekkingen kon u werkkleding onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Volgend jaar moeten alle werkgevers de werkkostenregeling toepassen. Werkkleding die u ter beschikking stelt en die geheel of gedeeltelijk op de werkplek wordt gebruikt, blijft dan onbelast (nihilwaardering). Betaalt u aan uw werknemers een vergoeding voor de werkkleding, op grond van bijvoorbeeld de bouw-cao, dan is die vergoeding belast of u kunt deze ten laste van uw vrije ruimte brengen. Bepaalde beschermende of isolerende kleding kan in 2015 wel als arbovoorziening onbelast worden vergoed.


Heeft u wel eens problemen met zieke werknemers? Bijvoorbeeld een werknemer die tijdens ziekte niet voor re-integratie bereikbaar is of ineens op vakantie blijkt te zijn. U kunt dit soort situaties voorkomen met een adequaat verzuimreglement. Daarin liggen alle rechten en plichten vast van u en uw werknemers bij ziekte en re-integratie. Op basis van dat reglement kunt u sancties toepassen als werknemers zich niet aan hun verplichtingen houden.


Krijgt u volgend jaar met bijbetaling van inkomstenbelasting over 2014 te maken? In dat geval heeft u daarvoor vier maanden extra de tijd. De verlenging van de betalingstermijn komt bovenop de gebruikelijke 6 weken die u krijgt bij het opleggen van de aanslag. U hoeft geen invorderingsrente te betalen voor de extra tijd die u krijgt voor de betaling. Dit heeft staatssecretaris Wiebes toegezegd tijdens het debat over het Belastingplan 2015. De bijbetaling kan oplopen van een paar tientjes tot enkele honderden euro’s.


Voldoet u aan het urencriterium en had u op 1 januari 2014 de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt? In dat geval kunt u 10,9% van uw winst aan een oudedagsreserve toevoegen met een maximum van € 9.542. Let op, op deze dotatie komt eerst nog in mindering de ten laste van de winst gekomen pensioenpremie. Bovendien kunt u toevoegen voor zover uw ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar meer bedraagt dan de oudedagsreserve aan het begin van het jaar. Doteer dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve. In 2015 wordt het dotatiepercentage verlaagd tot 9,8% en het maximum tot € 8.640.


Stel, u organiseert een studiedag op een mooie locatie. Er wordt gezamenlijk geluncht en gedineerd en ’s avonds is er een teambuildingactiviteit. Welke gevolgen heeft dit voor de toepassing van de Werkkostenregeling? Die gevolgen hangen af van het programma en de bestede tijd aan de diverse onderdelen. U kunt de kosten als volgt verdelen. Voor de maaltijden en het verblijf past u de gerichte vrijstelling voor zakelijke maaltijden en tijdelijk verblijf toe. Voor het cursusdeel geldt ook een gerichte vrijstelling. Activiteiten die meer behoren bij een personeelsfeest kunt u in de vrije ruimte onderbrengen. Als het cursusdeel overheerst, is het verdedigbaar dat ook de teambuilding deel uitmaakt van de cursusdag en gericht vrijgesteld is.


Wordt uw bedrijf getroffen door de EU-sancties tegen Rusland? In dat geval kunt u sinds 1 november jl. gebruikmaken van de werktijdverkortingsregeling als u daardoor geconfronteerd wordt met een werkvermindering van meer dan 20% per week. U kunt dan voor de werknemers voor wie u een loondoorbetalingsverplichting heeft, de aanvraag voor werktijdverkorting indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vervolgens een ww-uitkering aanvragen bij het UWV. U ontvangt de ww-uitkering voor de niet-gewerkte uren en uw werknemers blijven gewoon in dienst. De duur van de regeling is echter beperkt.


Naar schatting tussen de 5 en 6 miljoen belastingplichtigen krijgen te maken met een bijbetaling of minder teruggaaf inkomstenbelasting over 2014. De kans is dus groot dat ook u hiermee te maken krijgt. De bijbetaling of lagere teruggaaf is het gevolg van het inkomensafhankelijker worden van de heffingskortingen. Deze wijzigingen konden niet meer tijdig in de voorlopige aanslagen en de loonbelastingtabellen over 2014 worden verwerkt. De bijbetaling of lagere teruggaaf betreft alleen het jaar 2014. Per 1 januari 2015 zijn de voorlopige aanslagen en de loonbelastingtabellen wel aangepast.


Heeft u een pensioentekort, dan kunt u hiervoor een aanvullend inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank een lijfrentebankspaarproduct. De premie die u betaalt, is aftrekbaar van uw inkomen. Zorg er dan wel voor dat u de lijfrentepremie nog dit jaar betaalt. Terugwentelen van de later betaalde lijfrentepremie is niet meer mogelijk. In de aangifte inkomstenbelasting 2014 die u volgend jaar indient, kunt u dus alleen de in 2014 betaalde lijfrentepremie in aftrek brengen.


Vindt u het belangrijk dat uw werknemers aan fitness doen zodat zij hun werkzaamheden goed kunnen uitoefenen? In dat geval is deze werkgerelateerde fitness in de werkkostenregeling gericht vrijgesteld als arbovoorziening. Het is dan niet van belang of de fitness op of buiten de werkplek in een fitnesscentrum plaatsvindt. Wilt u de risico’s voor de gezondheid van uw werknemers beperken of wegnemen, neem dan een fitnessprogramma op in uw arbobeleidsplan. U kunt de fitness in een sportschool dan onbelast blijven vergoeden.


Rijdt u in een zuinige (bestel)auto van de zaak? In dat geval heeft u een bijtelling wegens het privégebruik van 0%, 4%, 7%, 14% of 20%, afhankelijk van de CO2-uitstoot van uw (bestel)auto. Dat blijft zo tot 2016. Dan worden de bijtellingscategorieën aangescherpt. Maar de op 1 januari 2016 bestaande (lease)contracten worden gerespecteerd. De ter beschikking gestelde (bestel)auto’s waarvan het kenteken voor het eerst op naam is gesteld vóór 1 januari 2016 behouden gedurende maximaal 60 maanden het bestaande bijtellingspercentage. U heeft dus nog ruim een jaar de tijd om maatregelen te treffen, zodat u nog maximaal 60 maanden kunt profiteren van de huidige lagere bijtellingscategorieën.


U kunt nog tot 1 januari 2015 een belastingvrije schenking doen van € 100.000. De regeling wordt daarna niet verlengd. De ontvanger moet de schenking gebruiken voor de aankoop of de verbouwing van een eigen woning. Ook mag hij/zij de eigenwoningschuld of een restschuld van een verkochte eigen woning ermee aflossen. U mag de schenking ook doen aan een ander dan uw kind. Voor u als schenker verlaagt de schenking uw vermogen in box 3.


Dan treedt namelijk de nieuwe regeling in werking voor in het buitenland woonachtige belastingplichtigen met inkomsten uit Nederland. Door deze regeling kunt u niet meer kiezen voor binnenlandse belastingplicht in Nederland. U kwalificeert daarvoor alleen nog als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo moet ten minste 90% van uw inkomen aan Nederlandse loon- of inkomstenbelasting onderworpen zijn en moet u een inkomensverklaring uit het woonland hebben. U voldoet al snel niet aan deze voorwaarden, wat grote gevolgen kan hebben.


Het UWV verlengt na 104 weken ziekte onbeperkt de periode waarover u verplicht bent om het loon tijdens ziekte door te betalen (loonsanctie) als uw werknemer te laat een WIA-uitkering aanvraagt. Dat geldt ook als u gedurende de eerste twee ziektejaren onvoldoende doet om de werknemer te re-integreren, maar dan met een maximum verlenging van 52 weken. U mag gedurende die verlengde periode de werknemer ook niet ontslaan. Dat kost u tienduizenden euro’s per zieke werknemer. Het gaat bij de re-integratie van zieke werknemers vaak mis op twee fronten.


Heeft u een levenslooptegoed en overweegt u dit op te nemen? Wacht daar dan mee tot 2015. U kunt dan het hele levenslooptegoed in één keer opnemen met een korting van 20%. De korting is van toepassing op het levenslooptegoed dat u op 31 december 2013 had. Het meerdere is belast in box 1. De belastingheffing loopt via uw werkgever. Bij opname mag u ook de levensloopverlofkorting benutten. U hoeft het tegoed niet alleen te gebruiken voor verlof; het is vrij besteedbaar. Als u gebruikmaakt van de korting, dan kan de opname van het levenslooptegoed wel gevolgen hebben voor uw recht op toeslagen.


Eén van de maatregelen om de vastzittende woningmarkt vlot te trekken betreft de verlenging van de termijn met 1 jaar voor dubbele hypotheekrenteaftrek bij verkoop van de voormalige eigen woning of bij aankoop van een nog leegstaande toekomstige eigen woning of woning in aanbouw. U kunt daardoor na het lopende jaar nog 3 jaar in plaats van 2 jaar de hypotheekrente van beide woningen in aftrek brengen op uw inkomen in box 1. Deze tijdelijke maatregel die eind 2014 zou eindigen, wordt in 2015 omgezet in een permanente regeling.


Heeft u in 2013 een woning gekocht met een lening van uw ouders of van uw eigen BV? In dat geval kunt u de rente alleen in aftrek brengen op uw box-1-inkomen als u de gegevens over die lening tijdig meldt bij de Belastingdienst. Dat kan bij de aangifte IB 2013, maar moet uiterlijk zijn gedaan op 31 december 2014. Wordt uw aangifte IB 2013 dus pas na 31 december 2014 ingediend, dan moet u de melding dus al uiterlijk voor het einde van dit jaar hebben gedaan. Bij een niet-tijdige melding vervalt de renteaftrek over 2013.


Sinds de invoering van de werkkostenregeling kunt u ook kiezen voor toepassing van de oude regeling van vergoedingen en verstrekkingen. Veel werkgevers hebben dat tot nu toe steeds gedaan. Maar daaraan komt per 1 januari 2015 een einde. Dan wordt de werkkostenregeling verplicht ingevoerd voor alle werkgevers. De regeling is wel vereenvoudigd, zoals vorig jaar was toegezegd. Daardoor moet de vrije ruimte worden verlaagd van 1,5% naar 1,2% van de fiscale loonsom. Hoewel het parlement de vereenvoudigingen nog moet goedkeuren, doet u er verstandig aan de bestaande vergoedingen en verstrekkingen alvast te inventariseren. Daarop kunt u dan de ‘nieuwe’ werkkostenregeling toepassen, zodat u inzicht krijgt in de aanpassingen die nodig zijn om binnen de vrije ruimte te blijven en dus om 80% eindheffing te voorkomen.


U heeft een werknemer die u na 2 jaar ziekte ontslaat met toestemming van het UWV. U betaalt de nog openstaande vakantiedagen uit tegen 70% van het loon. Tijdens de periode van ziekte is de loonbetalingsverplichting immers ook 70%. Mag dat? Onlangs heeft een rechter beslist dat dit niet mag. Voor de uitbetaling van vakantiedagen moet u uitgaan van het ‘overeengekomen’ loon. Dus niet van de daaruit afgeleide aanspraak bij ziekte. De rechter legt uit dat als de wet had bedoeld bij uitbetaling aan zieke werknemers een ander loonbegrip te willen hanteren, dan zou dit expliciet zo zijn geregeld.


Sinds 1 december 2013 betaalt de Belastingdienst belastingteruggaven en toeslagen alleen nog uit op een bankrekening die op naam staat van de rechthebbende. Dit leidt tot hoge administratiekosten bij het bedrijfsleven, met name bij uitbetaling aan een gelieerde vennootschap of bij rechtstreekse betaling aan een fiscaal vertegenwoordiger. Dat is ongewenst, vindt de staatssecretaris. Daarom is in het Belastingplan 2015 voorgesteld om per 1 januari 2015 de tenaamstellingsverplichting voor de btw-teruggaaf te laten vervallen. Tot die tijd mag u onder voorwaarden de btw-teruggaaf al laten uitbetalen op een ander bankrekeningnummer dan dat van uzelf.


Verhuurt u tijdelijk uw nog niet verkochte woning en komt daar binnenkort een einde aan? In dat geval herleeft na de periode van tijdelijk verhuur, het recht op de dubbele renteaftrek voor de resterende termijn, waarin de renteaftrek nog is toegestaan. Die termijn is tijdelijk verlengd van 2 tot 3 jaar. Deze tijdelijke termijnverlenging wordt volgend jaar omgezet in een permanente termijn van 3 jaar. Dit is voorgesteld in het Belastingplan 2015.


Schakelt u bij het opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie of bij het verzuimbeleid eigen werknemers in? Nemen zij bijvoorbeeld ziekmeldingen aan, melden deze door aan de arbodienst en onderhouden zij contact met zieke collega’s? Veel mkb-werkgevers besparen zo op de kosten voor het arbobeleid. Dat is immers een stuk goedkoper dan de inhuur van externe deskundigen. Maar pas op: vanaf 1 juli 2015 wordt een nieuw opzegverbod van kracht voor deze werknemers.


Bent u een (middel)grote eigenrisicodrager voor de ZW/WGA en heeft u uitkeringslasten? In dat geval kunt u terugkeren naar het publieke bestel bij het UWV, waarbij u uw bestaande uitkeringslasten kunt achterlaten bij uw verzekeraar. U betaalt dan de eerste 2 jaren in het publieke bestel de minimumpremie ZW/WGA, een onderdeel van de premie Werkhervattingskas. Hierin komt per 1 januari 2015 verandering. Dan wordt er een terugkeerpremie ingevoerd, waarbij u wordt verplicht om in de eerste 2 jaren na terugkeer 50% van de in uw sector geldende sectorpremies te betalen.


Bent u bouwondernemer? In dat geval is er goed nieuws voor u. U kunt waarschijnlijk langer gebruikmaken van het 6%-tarief op de arbeidskosten bij de renovatie en het herstel van woningen. Deze tariefsverlaging voor woningen ouder dan twee jaar wordt namelijk verder verlengd tot 1 juli 2015. Dit voornemen wordt opgenomen in de Belastingplannen voor 2015, die op Prinsjesdag worden bekendgemaakt. De verlenging wordt vrijwel zeker een feit omdat naast de regeringspartijen ook enkele oppositiepartijen voorstander hiervan zijn. De verlenging van het lage btw-tarief geldt overigens niet alleen voor bouwondernemingen.


Bepaalde belastingschulden komen niet in mindering op de rendementsgrondslag van box 3. U kunt hieraan ontkomen door de inspecteur te verzoeken een voorlopige aanslag op te leggen en deze voor het einde van het jaar te betalen. Door de betaling van het bedrag van de aanslag vermindert uw banktegoed en dus de grondslag van box 3. Legt de inspecteur echter de aanslag niet tijdig op, dan kunt u niet tijdig betalen en dus kunt u de belastingschuld niet in aanmerking nemen in box 3. Maar daarvoor bestaat een tegemoetkoming, waarvan u gebruik kunt maken als u tijdig actie onderneemt.


Wordt uw bedrijf getroffen door de Russische boycot? Weet u dat u dan gebruik kunt maken van de werktijdverkortingsregeling als u daardoor geconfronteerd wordt met een arbeidscapaciteitsvermindering van meer dan 20%? U kunt in dat geval voor de werknemers waarvoor u een loondoorbetalingsverplichting heeft, de aanvraag voor werktijdverkorting indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vervolgens een ww-aanvragen bij het UWV. U ontvangt de ww-uitkering en de medewerkers blijven gewoon in dienst. De duur van de regeling is echter beperkt.


Bent u een kleine werkgever? In dat geval is het voor u van belang om in het tweede halfjaar van 2014 te zorgen dat u gemiddeld niet meer dan 25 werknemers in dienst heeft. U kunt dan namelijk tot 1 januari 2020 gebruikmaken van een overgangsregeling bij de Wet werk en zekerheid als u na 1 juli 2015 onverhoopt werknemers moet ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Met toepassing van deze regeling bespaart u veel geld op de transitievergoeding, die u vanaf 1 juli 2015 bij ontslag moet betalen. Hoe dat kan leest u hierna.Heeft u na 1 januari 2014 een ontslagvergoeding ontvangen? Dan moet u hierover in één keer afrekenen met de Belastingdienst. Sinds 1 januari 2014 is een ontslagvergoeding namelijk in één keer belast in het jaar van ontvangst. In dat geval kan dit tot een inkomenspiek leiden die progressief wordt belast in box 1. U betaalt dan al gauw het hoogste tarief van 52% over een deel van uw vergoeding. De middelingsregeling kan dan uitkomst bieden om de belastingheffing te matigen.


U mag de lage sectorpremie toepassen als uw werknemer ten minste voor een jaar of voor onbepaalde tijd in dienstbetrekking is. Maar daarmee bent u er nog niet. U moet het aantal arbeidsuren vastleggen in een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Een mondelinge arbeidsovereenkomst volstaat hiervoor dus niet, ook niet als het aantal uren uit de loonstroken blijkt. Dit heeft onze hoogste rechter, de Hoge Raad, beslist. Zorg dus dat u die schriftelijke vastlegging van de omvang en de duur van de dienstbetrekking heeft.


Heeft u praktijkleerplaatsen in uw bedrijf waar u werknemers begeleidt die werken én leren? In dat geval komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren. Deze regeling vervangt sinds 1 januari 2014 de afdrachtvermindering onderwijs. Belangrijke verschillen met de afdrachtvermindering is dat de doelgroep van de subsidie kleiner is en de aanvraag niet meer via de loonaangifte loopt. U vraagt de subsidie aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De subsidie varieert van minimaal € 1.000 tot maximaal € 2.700 per leer/werkplaats per studiejaar. Het digitale aanvraagformulier moet u vóór 15 september 17.00 uur hebben ingediend.


Verkoopt u een woning of bedrijfspand binnen 36 maanden na de aankoop door, dan betaalt de koper alleen overdrachtsbelasting (OVB) over de meerwaarde. Deze 3-jaarstermijn is tijdelijk en gaat op 1 januari 2015 weer terug naar 6 maanden. U kunt de verruimde termijn gebruiken voor woningen of bedrijfspanden die u in de periode 1 september 2012 tot 31 december 2014 heeft aangekocht. Een eind 2014 aangekocht pand moet u dan uiterlijk eind 2017 hebben doorverkocht. Wordt een nieuwe onroerende zaak binnen 24 maanden na de eerste ingebruikname verkocht, dan geldt een vrijstelling voor de OVB bij samenloop met de btw. Op 1 januari 2015 gaat ook deze tijdelijk verlengde termijn weer terug naar 6 maanden.


Bent u ondernemer in de vennootschapsbelasting en had u verliezen in 2009, 2010 en/of 2011? U kon deze verliezen in dat geval tot eind 2012 tijdelijk en onder voorwaarden verrekenen met winsten uit de 3 voorafgaande jaren. Normaliter kon u slechts 1 jaar achterwaarts verlies verrekenen. Heeft u niet of te laat voor deze tijdelijke regeling gekozen, dan kan dit alsnog als na 2012 blijkt dat er in een jaar toch nog een belastbare winst is (bijvoorbeeld door een navordering) waarmee u het verlies uit 2009, 2010 of 2011 kunt verrekenen. Heeft u wel tijdig gekozen voor de verruimde verliesverrekening, maar daardoor geen Vpb-teruggaaf ontvangen, dan mag u 9, in plaats van 6, jaar voorwaarts verliezen verrekenen.


Bent u al klaar met de voorbereidingen voor de komst van de werkkostenregeling per 1 januari 2015? Inmiddels zijn de beloofde vereenvoudigingen bekendgemaakt die de uitvoerbaarheid van deze regeling moeten bevorderen. Daarvoor moet de vrije ruimte wel worden verlaagd van 1,5% naar 1,2%. Hoewel het parlement de vereenvoudigingen nog moet goedkeuren, doet u er verstandig aan de bestaande vergoedingen en verstrekkingen alvast te inventariseren. Daarop kunt u dan de ‘nieuwe’ werkkostenregeling toepassen, zodat u inzicht krijgt in de aanpassingen die nodig zijn om binnen de vrije ruimte te blijven en dus om 80% eindheffing te voorkomen.


In verband met de invoering van de webmodule, hoeft u voor 2015 geen nieuwe VAR aan te vragen. Heeft u in 2014 een VAR dan geldt deze ook in de eerste maanden van 2015 totdat de nieuwe webmodule is ingevoerd.


Heeft u een balanspost omzetbelasting in uw jaarrekening staan? Zorg dan dat die aansluit bij uw winstaangifte. U kunt de komende tijd namelijk vaker met boekenonderzoeken te maken krijgen. Daarnaast wordt de controle op btw-teruggaafverzoeken in het mkb aangescherpt. De controle richt zich met name op de behandeling van teruggaafverzoeken door bedrijven en de behandeling van de btw-aangiften met aftrek van voorbelasting zonder dat er omzet is. Ook wordt er een vergelijking gemaakt tussen de omzetschuld van de winstaangifte en de werkelijk afgedragen btw.


Als u of uw adviseur om vermindering van een voorlopige aanslag verzoekt, dan kan de inspecteur er voor kiezen om de bestaande aanslag te verlagen via een ambtshalve vermindering. Tot 30 november 2011 ging hij er daarbij van uit dat hij u dan geen heffingsrente hoefde te vergoeden. Die dag besliste de Hoge Raad echter dat dit wel moest. De Belastingdienst vergoedde toen alsnog heffingsrente bij eerder verleende ambtshalve verminderingen. Heeft u in het verleden ook te laat heffingsrente ontvangen? Laat dan controleren of u recht heeft op een vergoeding van wettelijke rente. De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat u daar recht op heeft.


De leeftijd voor de premiekorting voor oudere uitkeringsgerechtigden gaat vanaf 1 januari 2015 omhoog van 50 naar 56 jaar. Dit betekent voor u dat u voor het in dienst nemen van 50- tot en met 55-jarige uitkeringsgerechtigden geen premiekorting (maximaal 3 jaren, € 7.000 per jaar) meer kunt krijgen. Is aan u voor personen in deze leeftijdsgroep tot 1 januari 2015 al premiekorting verleend? In dat geval blijft de bestaande premiekorting voor de resterende looptijd intact. Dus zorg dat u nog dit jaar van de premiekorting profiteert.


Een zieke werknemer is wettelijk verplicht om aangeboden passende arbeid te verrichten en mee te werken aan de redelijke voorschriften die u stelt bij zijn re-integratie of die een deskundige stelt die u heeft ingeschakeld. Doet uw werknemer dat zonder deugdelijke reden niet, dan verspeelt hij zijn volledig recht op loon en niet slechts een deel van dat recht, zoals enkele lagere rechters eerder hebben geoordeeld. Dit heeft ons hoogste rechtsorgaan, de Hoge Raad, onlangs beslist.


U kunt nog tot 1 januari 2015 een belastingvrije schenking doen van € 100.000. De ontvanger moet de schenking dan wel gebruiken voor de aankoop of de verbouwing van een eigen woning. Ook mag de eigenwoningschuld of een restschuld van een verkochte eigen woning ermee worden afgelost. U mag de schenking ook doen aan een ander dan uw kind. Voor u als schenker verlaagt de schenking uw vermogen in box 3. Als u in een AWBZ-instelling verblijft, dan heeft de schenking als bijkomend voordeel dat de eigen bijdrage AWBZ daardoor vermindert.


Bent u van plan uw bedrijf over te dragen aan uw kind, dan is het nu wellicht een geschikt moment om dit in gang te zetten. U bent er dan in ieder geval zeker van dat u nog gebruik kunt maken van de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling gaat op termijn mogelijk wijzigen. Gedacht wordt aan een lager vrijstellingspercentage of een betalingsregeling. Staatssecretaris Wiebes laat dit onderzoeken. Aanleiding voor dit onderzoek is dat uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat, als er geen vrijstelling zou zijn, de erfgenamen in 70% van de gevallen de verschuldigde erfbelasting uit de nalatenschap zouden kunnen betalen.


Sinds begin mei 2014 mag de Belastingdienst weer eerdere beschikkingen inzake de opslag of een korting voor de premie Werkhervattingkas (voorheen de gedifferentieerde premie WGA) herzien. Maar eerdere beschikkingen mogen alleen in uw nadeel worden herzien als de tekortkoming aan u kan worden toegerekend of als deze redelijkerwijs bij u kenbaar had kunnen zijn. Heeft u geen onjuiste informatie aan de Belastingdienst verstrekt of liggen er aan de eerdere beschikkingen geen onjuiste gegevens ten grondslag waarvan u redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat deze onjuist zijn, dan kan de Belastingdienst deze eerdere beschikkingen niet herzien. Dien in dat geval tijdig een bezwaarschrift in tegen de herzieningsbeschikking.


U kunt dit jaar uw stamrechtaanspraak zonder beperkingen in één keer uit uw stamrecht-BV opnemen, waarbij 80% van de uitkering in box 1 wordt belast. U hoeft dan ook geen 20% revisierente te betalen. Deze opnamemogelijkheid geldt ook voor ontslagvergoedingen die zijn gestort bij een verzekeraar of in een bancaire variant. Belangrijke voorwaarde is dat u de ontslagvergoeding uiterlijk heeft gestort op 15 november 2013. Later gestorte ontslagvergoedingen komen niet voor de 80%-regeling in aanmerking. De staatssecretaris heeft onlangs bevestigd dat dit overgangsrecht ook geldt wanneer u een deel van uw stamrechtaanspraak in 2014 opneemt.


Bent u directeur-grootaandeelhouder en bent u van plan om aan uzelf een winstuitkering te doen of om uw aanmerkelijk belangaandelen in uw BV te verkopen? Doe dat dan nog in 2014. Dit jaar is het belastingtarief voor inkomen uit een aanmerkelijk belang tot € 250.000 verlaagd van 25% naar 22%.


De pensioenopbouw wordt verder versoberd, nu ook de Eerste Kamer hiermee heeft ingestemd. De maximale opbouwpercentages worden verder naar beneden bijgesteld. U zult tijdig moeten (laten) beoordelen of pensioenregelingen in overeenstemming zijn met de nieuwe regels. Realiseer u dat met name een aanpassingstraject voor een verzekerde pensioenregeling tijd vergt. De verlaging van de opbouwpercentages leidt niet automatisch tot een lagere werknemersbijdrage. Zeker wanneer de werknemersbijdrage een vast percentage van de pensioengrondslag is. Een pensioenuitvoerder kan de premievrijval (deels) gebruiken voor verbetering van de pensioenregeling of de dekkingsgraad.


Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurt nog voor de zomer een brief aan de Tweede Kamer over de werkkostenregeling. De Kamer gaat op 4 juli met zomerreces, dus voor die tijd weet u meer. Hoewel nog niet helemaal duidelijk is wat de beloofde vereenvoudiging gaat inhouden, doet er toch verstandig aan om alvast te beginnen met het inventariseren van de vergoedingen en verstrekkingen die u nu aan uw werknemers verstrekt. Die gegevens hebt u dan alvast. Het systeem dat dan uiteindelijk wordt gekozen, kunt u dan daarop toepassen. Bovendien kan het geen kwaad de vergoedingen en verstrekkingen weer eens na te lopen. De kans is groot dat u opmerkingen heeft.


Binnenkort begint de zomervakantie. Zijn uw kinderen van plan om dit jaar een vakantiebaan te aanvaarden? Let er in dat geval op dat zij niet teveel bijverdienen waardoor de kinderbijslag of de studiefinanciering gevaar loopt. Kinderen tot 16 jaar mogen onbeperkt bijverdienen, maar thuiswonende kinderen van 16 en 17 jaar mogen netto € 1.266 per kwartaal bijverdienen zonder gevolgen voor de kinderbijslag. In de maanden juli, augustus en september mogen zij € 1.300 extra bijverdienen. Kinderen van 18 jaar en ouder mogen naast hun studiefinanciering maximaal € 13.729,80 bruto bijverdienen per kalenderjaar.


Heeft u uw onderneming geheel of gedeeltelijk gestaakt? In dat geval kunt u gebruikmaken van de stakingslijfrentepremieaftrek. De stakingswinst kunt u dan omzetten in een lijfrente bij een bank of verzekeraar. De lijfrente moet uw pensioentekort compenseren. Heeft u uw onderneming in 2013 gestaakt en wilt u de stakingslijfrentepremie nog in dat jaar in aftrek brengen, dan moet u de lijfrentepremie vóór 1 juli 2014 hebben gestort bij de bank of verzekeraar.


Reist u met het openbaar vervoer naar uw werk? Dan kunt u onder voorwaarden de reisaftrek claimen in uw aangifte inkomstenbelasting. Tot nu toe kon u het bewijs voor uw recht op de reisaftrek uitsluitend leveren met plaatsbewijzen of overzichten van transacties. Daarin is nu verandering gekomen. U mag nu namelijk ook op andere wijze dit bewijs leveren. U moet wel een reisverklaring van uw werkgever overleggen waaruit blijkt welk reispatroon u heeft gehad in het betreffende jaar. Daarnaast moet u aannemelijk maken dat de reizen zijn gemaakt. Dat kunt u met betalingsbewijzen voor de OV-chipkaart of met de reisgegevens van TLS. Heeft u de reisaftrek in 2011 en 2012 niet gekregen omdat u niet aan de bewijslast kon voldoen, dan kunt u vragen om heroverweging van uw aangiften 2011 en/of 2012 voor wat betreft de reisaftrek.


De inwerkingtreding van het eerste deel van de Wet werk en zekerheid is uitgesteld van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015. Betekent dit dat u nu voorlopig even niets hoeft te doen? Nee, in tegendeel. U kunt die extra tijd juist uitstekend benutten om te zorgen dat standaardcontracten en personeelsreglementen worden aangepast, zodat u op 1 januari 2015 kunt voldoen aan de nieuwe regels voor onder meer de proeftijd, de nieuwe aanzegtermijn en het verbod op een concurrentiebeding in contracten voor bepaalde tijd. Deze nieuwe regels gaan zeker door, want de Eerste Kamer heeft afgelopen dinsdag de Wet werk en zekerheid aangenomen.


Heeft u zieke werknemers in dienst? Wist u dat u sinds 1 juni jl. de gegevens over de door hen ontvangen ziekengeld- en/of WGA-uitkeringen kunt opvragen bij het UWV? Deze gegevens zijn voor u van belang omdat de uitkeringen kunnen meetellen voor de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Sinds 1 juni 2014 mag het UWV u op uw verzoek kosteloos gegevens verstrekken die mede afkomstig zijn van de Belastingdienst. Het gaat om de begindatum en vermoedelijke einddatum van de uitkering(en), het BSN en de naam van de werknemer.


Heeft u een oudedagsreserve gevormd en wilt u die omzetten in een lijfrente bij een bank of verzekeraar? Zorg er dan voor dat u de premie vóór 1 juli 2014 heeft gestort. In dat geval mag u de lijfrentepremie nog in uw aangifte inkomstenbelasting over 2013 in aftrek brengen. Er wordt dan geen belasting geheven over de afname van de oudedagsreserve. Dat komt pas als de lijfrente tot uitkering komt.


Heeft u een webwinkel? Wist u dat u uw website of algemene voorwaarden vóór 13 juni 2014 moet hebben aangepast? Vanaf die datum gelden er namelijk strengere voorwaarden voor webwinkels. Met name de regels rondom het herroepingsrecht zijn van belang. De consument heeft voortaan vanaf de totstandkoming van de overeenkomst 14 dagen de tijd om af te zien van zijn koop (of dienst). U moet de consument actief op de hoogte brengen van zijn rechten. Dat kan op uw website of via uw algemene voorwaarden. De sanctie op verzuim is fors: de consument krijgt extra bedenktijd voor het herroepen van de koop tot 1 jaar!


Wist u dat dat als u na 1 juli 2014 klakkeloos jaarcontracten voor een jaar verlengt grote gevolgen kan hebben na 1 juli 2015? Biedt u bijvoorbeeld op 1 augustus 2014 een tweede jaarcontract aan, dan loopt dit af op 1 augustus 2015. Op dat moment is de nieuwe Wet werk en zekerheid van kracht. De totale duur aan contracten is dan gemaximeerd op 24 maanden in plaats van 36. Kortom, u kunt dan alleen nog voortzetten voor onbepaalde tijd. Wordt het contract niet voortgezet, dan moet u bovendien bij contracten met een duur van 24 maanden ineens een transitievergoeding betalen aan de werknemer. In dit geval is dit 2/3 maandsalaris (1/6 maandsalaris per 6 maanden). Had dit ook anders gekund?


Heeft u werknemers in dienst die hun wettelijke vakantiedagen over 2013 nog niet hebben opgenomen? In dat geval doet u er goed aan hen erop te attenderen dat zij deze vakantiedagen nog tot 1 juli 2014 kunnen opnemen. Daarna komen deze vakantiedagen in beginsel te vervallen. Dit is alleen niet zo als een langere vervaltermijn is afgesproken in de cao die op uw bedrijf van toepassing is of in uw bedrijfsreglement of in de individuele arbeidsovereenkomst met de werkemer. Uiteraard kunt u zo coulant zijn om een langere termijn aan te houden, maar regel is regel. U kunt dus ook volharden dat daarmee de dagen zijn vervallen.


Bent u van plan een woning te kopen? U betaalt minder hypotheekrente als u een hypotheek heeft met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Tot 1 juli 2014 kunt u nog een NHG krijgen tot een aankoopprijs (inclusief aankoopkosten) van € 290.000. Daarna geldt weer de oude maximum NHG-grens van € 265.000. Deze NHG-grens is tijdelijk verhoogd van € 265.000 tot € 350.000, maar wordt sinds 1 juli 2012 in drie stappen weer verlaagd. Op 1 juli vorig jaar werd de NHG-grens teruggebracht tot € 290.000.


Heeft u een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule waarvan de einddatum in zicht komt? Weet u in dat geval al waarvoor u het vrijkomende kapitaal wilt gebruiken? U kunt er een lijfrente voor aankopen of het kapitaal laten uitkeren. U moet uw keuze maken binnen een wettelijk bepaalde beslistermijn. Zolang u nog geen keuze heeft gemaakt, is de uitkering nog niet 'vorderbaar en inbaar' en is belastingheffing dus nog niet aan de orde. Verstrijkt de beslistermijn zonder dat u uw keuze heeft bepaald, dan wordt het beschikbare kapitaal belastbaar in het jaar waarin deze termijn verstrijkt. Maar hoeveel tijd heeft u nu eigenlijk om uw keuze te bepalen?


Heeft u werknemers in dienst die volgend jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken? In dat geval kunt u vanaf 1 juli 2015 de arbeidsovereenkomst met deze werknemers zonder vergunning van het UWV opzeggen, zodra zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Daarna kunt u aansluitend met hen een contract voor bepaalde tijd sluiten. Dat contract valt dan onder de ketenregeling (maximaal 3 tijdelijke contracten in 2 jaar). U kunt dit ook doen wanneer de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt door een pensioenbeding. Dit beding staat vaak in de arbeidsovereenkomst, waarbij is overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. U bent dan geen transitievergoeding verschuldigd.


Bent u van plan een onderneming over te nemen? Houd er in dat geval dan rekening mee dat ook alle verplichtingen van de verkoper overgaan die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten. Daartoe behoren ook de loondoorbetalingsplicht bij ziekte, de loonsanctie (de verlengde loondoorbetalingsplicht) door het UWV en de re-integratieplicht van zieke werknemers. U kunt hiervan niet afwijken bij overeenkomst. Ook de lasten die voortvloeien uit uitkeringen ZW en WGA kunnen op u overgaan. U kunt deze forse financiële lasten voorkomen door tijdens het onderhandelingstraject een deskundig onderzoek hiernaar te laten verrichten.


Stel u heeft een woning gekocht of geërfd, maar u bent vergeten tegen de te hoge WOZ-waarde bezwaar te maken of de bezwaartermijn is al verstreken. Moet u dan wachten tot u een nieuwe WOZ-beschikking krijgt, voordat u bezwaar kunt maken? Nee, dat hoeft niet. U kunt als nieuwe eigenaar een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen, waartegen u bezwaar kunt maken. Er is geen termijn verbonden aan het opvragen van deze beschikking. Deze krijgt een nieuwe dagtekening. U moet dan binnen zes weken het bezwaar indienen. Ook als u geen eigenaar van de woning bent geworden maar wel een nieuwe belanghebbende, kunt u op uw eigen naam een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen.


Stel u bent gescheiden en u betaalt de woonlasten voor de voormalige echtelijke woning waarin uw ex-echtgenote woont. Kunt u die woonlasten dan zonder meer als partneralimentatie in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting? Het antwoord is nee. U moet namelijk aannemelijk maken dat de betalingen berusten op een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting. Die blijkt niet zonder meer uit de echtscheidingsbeschikking. U maakt dit wel aannemelijk als de betalingen worden gedaan op grond van een vonnis van een rechtelijke uitspraak in een echtscheidingsprocedure of op grond van een echtscheidingsconvenant.


Het zal u niet zijn ontgaan dat vanaf 1 juli 2015 de maximumperiode waarin u een werknemer een tijdelijk contract mag aanbieden wordt verkort van 3 tot 2 jaar. Voorwaarde is wel dat ook de Eerste Kamer binnenkort instemt met de Wet werk en zekerheid. Deze nieuwe ketenregeling gaat weliswaar pas in op 1 juli 2015, maar toch werpt deze regeling haar schaduw al (ver) vooruit. Vanaf die datum kunt u nog maar gedurende twee jaar maximaal 3 contracten aanbieden. Wist u dat u ook na 1 juli 2015 nog kunt profiteren van de huidige regeling met een maximale periode van 3 jaar? Zorg dan dat u het tweede tijdelijke arbeidscontract voor 1 jaar verlengt vóór 1 juli 2015.


Heeft u AOW-ers in dienst? In dat geval is een wijziging in het Ontslagbesluit voor u van belang. Vanaf 1 april 2014 wordt namelijk de AOW’er uitgezonderd bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel bij een bedrijfseconomisch ontslag. Tot nu toe zaten de AOW’ers bij een voorgenomen ontslag in de leeftijdscategorie 55+. Er bestaat nu een nieuwe leeftijdscategorie: de AOW-ers. Valt het ontslag in een functiegroep waarin een AOW’er werkzaam is, dan moet u hem/haar samen met de uitzendkrachten en oproepkrachten als eerste ontslaan. Daarna kunt u in de functiegroep afspiegelen.


Heeft u herstel- en/of renovatiewerkzaamheden verricht of laten verrichten aan een woning ouder dan 2 jaar? Daarop is al sinds 1 maart 2013 tijdelijk en onder voorwaarden het verlaagde btw-tarief van toepassing. Toch doen veel bouw- en klusbedrijven dit niet. Dit blijkt uit een onderzoek dat de belangenorganisatie van de Verenigingen van Eigenenaren (VvE) heeft gedaan. U doet er verstandig aan om offertes en/of facturen op de toepassing van het verlaagde BTW-tarief te controleren.


Heeft u in 2013 (of eerder) een scootmobiel of rolstoel gekocht of woningaanpassingen laten verrichten en heeft u die kosten ook in 2013 (of eerder) betaald? In dat geval kunt u de afschrijvingskosten voor deze hulpmiddelen gedurende de resterende afschrijvingsperiode in aftrek blijven brengen als specifieke zorgkosten.


Wist u dat u als werkgever vanaf 1 juli 2015 te maken krijgt met forse gevolgen bij onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden en scholing van uw werknemers? Hoewel dit nog ver weg lijkt, doet u er verstandig aan hier nu al werk van de te maken. Bij ontslagverzoeken vanaf 1 juli 2015 toetst het UWV of de rechter namelijk of u aan deze wettelijke inspanningen heeft voldaan over een periode daarvoor. Diverse juristen denken zelfs dat het UWV of de rechter bij ontslagverzoeken vanaf 1 juli 2015 de inspanningen van werkgevers zullen toetsen over het kalenderjaar dat voorafgaat aan het verzoek.


De Belastingdienst keurt goed dat bonussen tot € 2.400 per jaar kunnen worden ondergebracht in de vrije ruimte. Maar kan dit ook een hoger bedrag zijn? Er bestaat nog koudwatervrees over de invoering van de Werkkostenregeling, getuige de vraag of een bonus in de vrije ruimte mag worden ondergebracht. Het voordeel: de netto-bonus blijft onbelast, waardoor uw lasten als werkgever lager zijn. Maar zelfs als er 80%-eindheffing moet worden afgerekend, is dat nog altijd minder dan de tegen 52% gebruteerde bonus. Een bijkomend voordeel is dat de bonus in de vrije ruimte niet meetelt voor de crisisheffing.


Sinds 1 januari 2013 kunt u de eigenwoningrente alleen in aftrek brengen op uw inkomen als de eigenwoningschuld een schuld van uzelf is. Als de eigendom van de woning krachtens erfrecht is gesplitst in een vruchtgebruik en bloot eigendom, is de eigenwoningschuld die de erflater is aangegaan een schuld van de bloot eigenaar. Bent u de vruchtgebruiker van die woning en u betaalt de rente en kosten van de eigenwoningschuld, dan zou u die dus niet in aftrek kunnen brengen. De eigenwoningschuld behoort immers niet tot uw vermogen. Maar dit gevolg was niet bedoeld, dus is nu goedgekeurd dat u toch de renteaftrek mag claimen.
03-04-2014


Verhuurt u al jaren een pand tegen een veel te lage huur en kunt u die huur niet verhogen of opzeggen omdat de huurder recht heeft op huurbescherming op grond van de oude Huurwet? In dat geval mag u het pand in box 3 waarderen op de waarde in het economisch verkeer. De verplichte waardering op de vaak hogere WOZ-waarde verminderd met een correctiefactor leidt tot een buitensporige last, aldus de belastingrechter. Dat leverde de verhuurder een waardevermindering in box 3 op van maar liefst € 156.000.


Bent u ook een van de vele ondernemers in het MKB die is geconfronteerd met plotselinge forse premieverhoging van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)? Zelfs tijdens de contractstermijn die u met uw verzekeraar heeft afgesproken? Uw verzekeraar geeft als reden vaak aan ‘veranderende marktomstandigheden’ of ‘meer moeten uitkeren in uw beroepsgroep’. Tegen deze gang van zaken kunt u zich verzetten. Eind vorig jaar heeft de rechter al beslist dat verzekeraars de bestaande premies in polissen eigenrisicodragen (ZW/WGA) niet tussentijds aanzienlijk mogen verhogen vanwege tegenvallende resultaten in het verleden. De betrokken verzekeraar liet weten te berusten in deze uitspraak. Er komt mogelijk zelfs een collectieve procedure waarbij u zich kunt aansluiten.


Moet u de crisisheffing 2014 betalen? Wist u dat u daartegen bezwaar kunt (laten) maken? Als u bezwaar heeft gemaakt, dan biedt de Belastingdienst u een regeling aan waarvoor u een vaststellingsovereenkomst moet ondertekenen. De Belastingdienst laat u kiezen: of u doet mee aan de proefprocedures of uw bezwaar wordt individueel behandeld. In de proefprocedures komen meerdere argumenten aan de orde, maar niet dat de crisisheffing een zware last is voor u. Door mee te doen aan de proefprocedures bespaart u kosten, maar bij een individuele behandeling kunt u alle bezwaren aandragen (en in beroep nog nieuwe bezwaren). Als het gaat om relatief geringe belangen, ligt de keuze voor de proefprocedures voor de hand. Voor grotere belangen lijkt doorprocederen de aangewezen weg.


Bent u ondernemer? Dan doet u er verstandig aan om uw aanslag IB 2013 extra kritisch te (laten) beoordelen. Er is namelijk een fout geconstateerd in het nieuwe aangifteprogramma IB 2013 voor ondernemers dat onlangs beschikbaar is gekomen op het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst. Het gaat om de ‘tegemoetkoming specifieke zorgkosten’. Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt ten onrechte geen rekening gehouden met de winst uit onderneming.


Het kan zijn dat u binnenkort een brief van de Belastingdienst krijgt of al heeft gekregen, waarin u wordt geïnformeerd over de controlethema’s bij uw IB-aangifte 2013. Bij deze geselecteerde thema’s worden relatief veel fouten gemaakt, aldus de Belastingdienst. De vooraankondiging moet de veelgemaakte fouten voorkomen. De thema’s waaraan de Belastingdienst extra aandacht besteed zijn met name de zorgkosten, gastouders, hypotheekverhoging, giften en echtscheiding.


Al eerder berichtten wij u dat de maximumperiode waarin u een werknemer een tijdelijk contract mag aanbieden, wordt verkort van 3 tot 2 jaar. Deze nieuwe ketenregeling gaat weliswaar pas in op 1 juli 2015, maar toch werpt deze zijn schaduw al (ver) vooruit. Het van kracht worden van de nieuwe ketenregeling betekent dat u vanaf die datum nog maar gedurende twee jaar maximaal 3 contracten kunt aanbieden aan een werknemer. Het ‘nieuwe jaarcontract’ wordt daarom ook wel aangeduid als het ‘8-maandencontract’. Bedenk dat u bij een verlenging vóór 1 juli 2015 nog kan profiteren van het oude recht – de maximale periode van 3 jaar.


Er is voorgesteld om de leeftijd voor de mobiliteitsbonus voor oudere uitkeringsgerechtigden vanaf 1 januari 2015 te verhogen van 50 naar 56 jaar. Dit betekent voor u dat u voor het in dienst nemen van 50- tot en met 55-jarige uitkeringsgerechtigden geen premiekorting (maximaal 3 jaren, € 7.000 per jaar) meer kunt krijgen. Is aan u voor personen in deze leeftijdsgroep tot 1 januari 2015 al premiekorting verleend? In dat geval blijft de bestaande premiekorting voor de resterende looptijd intact. Dus zorg dat u nog dit jaar van de premiekorting profiteert.


Heeft u in het verleden een overbruggingslijfrente afgesloten, waarvoor u tot 1 januari 2006 premieaftrek in de inkomstenbelasting heeft genoten? Sla uw ‘oude’ lijfrenteovereenkomst er dan nog eens op na; het is namelijk voor op 31 december 2005 bestaande lijfrenten nog steeds mogelijk om deze te laten uitkeren tot aan het moment dat de AOW-uitkering wordt verkregen. Het is niet nodig dat in de polis of in de lijfrenteovereenkomst staat dat u er een overbruggingslijfrente voor aankoopt. Verzekeraars zullen er overigens niet in meegaan om een al ingegane overbruggingslijfrente aan te passen.


Laat u uw aangiften inkomstenbelasting (IB) en/of vennootschapsbelasting (Vpb) door een accountant of belastingadviseur maken? In dat geval is het volgende voor u van belang. De Belastingdienst stuurde uw adviseur tot en met het aangiftejaar 2012 digitaal gegevens van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen die u op papier heeft ontvangen. U heeft hem hiervoor gemachtigd. Vanaf het aangiftejaar 2013 verstrekt de Belastingdienst deze gegevens voor de IB- en Vpb-aangiften via een nieuw systeem. Bestaande machtigingen worden daarbij helaas niet automatisch omgezet in machtigingen voor het nieuwe systeem. U moet uw adviseur hiervoor opnieuw een machtiging verstrekken.


Heeft u als werkgever werknemers in dienst met een tijdelijk arbeidscontract? U krijgt dan vanaf 1 juli 2014 te maken met de wet ‘Werk en Zekerheid’. Dan treden de maatregelen uit dit wetsvoorstel in werking die betrekking hebben op het flexwerken. Daarvan zijn twee maatregelen echter uitgesteld tot 1 juli 2015. De maximumperiode waarin u een werknemer een tijdelijk contract mag aanbieden, wordt dan pas verkort van 2 tot 3 jaar. Ook de nieuwe transitievergoeding bent u pas vanaf 1 juli 2015 verschuldigd na beëindiging van een arbeidsovereenkomst van ten minste 2 jaar. Deze maatregel geldt voor alle werknemers, dus ook voor de werknemers die in vaste dienst zijn.


Heeft u een onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt om onder leiding en toezicht van een derde te werken, dan moet uw onderneming sinds 1 juli 2012 als zodanig geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel (KvK). Zo niet, dan kon tot nu toe zowel uw onderneming (de uitlener) als ook uw inlener een forse boete krijgen. Die boetes zijn gematigd. In plaats van een boete van € 12.000 per arbeidskracht, wordt er nu een staffel gehanteerd. Heeft u een onderneming die arbeidskrachten niet bedrijfsmatig ter beschikking stelt, dan kunt u volstaan met een melding van uw onderneming bij de KvK. Registratie is dan niet nodig. Heeft u een BV die uitsluitend haar bestuurder ter beschikking stelt, dan krijgt uw BV (en ook de inlener) geen boete als uw BV niet is geregistreerd.


Brengt u jaarlijks lijfrentepremie en/of premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) in aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting? In dat geval weet u dat u die aftrek alleen kunt claimen als u de premie(s) heeft betaald in het jaar waarover u aangifte doet. Wat u wellicht niet weet is dat hierop een uitzondering wordt gemaakt voor de aftrek in de aangifte inkomstenbelasting 2013? Ook als de premie pas begin 2014 is afgeschreven, kunt u deze toch in uw aangifte 2013 in aftrek brengen. De vertraging van de automatische incasso moet dan wel het gevolg zijn van de invoering van het nieuwe Europese betalingssysteem (SEPA).


Binnenkort ontvangt u weer de WOZ-beschikking van uw gemeente. De waardepeildatum voor de WOZ ligt één jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld. De WOZ-beschikking die u binnenkort ontvangt, betreft de WOZ-waarde per 1 januari 2013. U doet er verstandig aan de nieuwe WOZ-beschikking te (laten) controleren want uw gemeente heeft wellicht bij de waardebepaling onvoldoende rekening gehouden met de invloed van de economische crisis. Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde, dan kunt u bij uw gemeente bezwaar (laten) maken tot 6 weken nadat de beschikking is afgegeven.


Bent u een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) en werkzaam in de zorg? Dan heeft u vrijwel zeker een VAR-loon van de Belastingdienst gekregen. Uw opdrachtgever loopt hierdoor risico bij looncontroles en u mist de ondernemersfaciliteiten van de inkomstenbelasting. Er zijn echter verschillende vormen van zorg, waarbij ook nog eens specifieke afspraken kunnen worden gemaakt tussen de zorgverlener en zorgvrager, en eventueel een zorgbureau. De Belastingdienst lijkt al deze situaties over één kam te scheren, waarbij onvoldoende rekening wordt gehouden met de feitelijke afspraken en werkwijze. Laat daarom bezwaar maken tegen de afgegeven VAR-loon of VAR-row wanneer deze ten onrechte is afgegeven.


U moet voldoende re-integratie-inspanningen leveren voor uw zieke werknemers. Als u dat niet doet dan volgen er sancties. Die actieve rol wordt van u ook verwacht als een nieuwe wettelijke bevoegdheid wordt aangenomen die de hoogte van premies en premiekortingen afhankelijk maakt van uw inspanningen ter bevordering van duurzame arbeidsparticipatie van uw werknemers. U doet er dan ook verstandig aan om een totaalbeleid te laten opstellen inzake re-integratie en bevordering van arbeidsparticipatie. Op die manier kunnen sancties worden voorkomen en kunnen premiekortingen optimaal worden benut.


Heeft u in 2013 een schenking ontvangen, dan kan het zijn dat u daarvan uiterlijk vóór 1 maart 2014 aangifte moet doen bij de Belastingdienst. U moet in ieder geval een schenkingsaangifte indienen als u als kind een schenking van meer dan € 5.141 heeft ontvangen. U moet ook schenkingsaangifte doen als u daarbij gebruik heeft gemaakt van de eenmalige vrijstelling (tot € 24.676) of de extra verhoogde eenmalige vrijstelling (tot € 51.407) of de sinds 1 oktober 2013 tijdelijk verhoogde schenking van € 100.000. U kunt van deze schenkingsvrijstellingen alleen gebruikmaken als u daar om verzoekt bij de schenkingsaangifte.


Neemt u tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2016 een jonge werknemer aan? Dan kunt u onder voorwaarden een premiekorting krijgen als deze werknemer tussen de 18 en 27 jaar is én een WW- of bijstandsuitkering heeft. De regeling loopt tot 1 januari 2016. Dit houdt in dat de korting niet langer wordt toegepast dan tot en met het aangiftetijdvak dat eindigt op 31 december 2017. Wilt u hiervan gebruikmaken? In dat geval mag u daarvoor tijdelijk gericht een vacature plaatsen op werk.nl. U vermeldt dan ‘Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de ‘Aanpak jeugdwerkloosheid’.


Gebruikt u een pand voor zowel vrijgestelde als voor belaste activiteiten? Dan heeft u een pand in gemengd gebruik. Het kan dan zijn dat u bepaalde ruimtes alleen voor belaste activiteiten gebruikt en bepaalde ruimtes alleen voor de vrijgestelde activiteiten en sommige ruimtes voor beide activiteiten. U heeft dan alleen btw-aftrek voor zover u het pand voor belaste activiteiten gebruikt. Hoe u die aftrek moet berekenen, is onlangs duidelijk geworden. U moet de btw-aftrek bij gemengd gebruik óf op basis van de omzetverhouding berekenen, óf op basis van het werkelijk gebruik van het gehele pand. Een combinatie is niet mogelijk.


U bent als werkgever voor de werknemersverzekeringen verplicht aangesloten bij de sector, waartoe uw werkzaamheden behoren. Iedere sector heeft een sectorpremie die in hoogte erg kan verschillen. Controleer of laat controleren of u in de juiste sector bent ingedeeld. U kunt daarmee veel premie besparen.


Heeft u een paarden(op)fokbedrijf of bent u paardenhandelaar, dan is er goed nieuws. Als u een (op)fokbedrijf heeft, dan mag u voor alle soorten paarden – dus niet alleen voor slachtpaarden, fokmerries en dekhengsten – gebruikmaken van de landbouwregeling. Kiest u niet voor de landbouwregeling? Dan mag u voor uw opfokdiensten aan derden voorlopig toch het 6%-tarief blijven toepassen. Als u paardenhandelaar bent, dan mag u de veehandelsregeling toepassen voor alle soorten paarden. Deze tegemoetkomingen gelden in ieder geval tot 1 april 2014.


Heeft u van de Belastingdienst eind vorig jaar een voorlopige aanslag inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen 2014 ontvangen? Laat deze dan goed controleren. De kans is namelijk groot, dat de aanslag onjuist is omdat de tarieven van 2013 zijn gehanteerd. Ook is er bij de vaststelling van de voorlopige aanslagen nog geen rekening gehouden met enkele wijzigingen die per 1 januari 2014 zijn ingegaan. Voor enkele van deze wijzigingen wordt dit pas hersteld bij de definitieve aanslagen over 2014. Die worden pas in de loop van 2015 opgelegd.


U heeft als werkgever vast ook werknemers in dienst met een tijdelijk arbeidscontract. In dat geval krijgt u te maken met het nieuwe begrip ‘aanzegtermijn’ als het wetsvoorstel ‘Werk en Zekerheid’ wordt aangenomen. U moet dan uiterlijk een maand voor afloop van het contract aan de werknemer mededelen of zijn contract wordt voortgezet of niet. Wanneer u dit niet doet, moet u aan hem een boete betalen. De regeling moet van toepassing worden op contracten die aflopen na 1 augustus 2014. Dit betekent dat u hiermee dus al rekening moet houden bij contracten die ingaan na 1 februari 2014 met een looptijd van 6 maanden of langer. Neem hierin alvast een aanzegtermijn op.


U bent een innovatieve ondernemer en maakt gebruik van de WBSO-regeling om uw loonkosten te drukken. Het is dan van belang om te weten dat als de juridische entiteit van uw onderneming wijzigt vanwege een herstructurering, er sprake is van een nieuwe werkgever voor de WBSO. De S&O-verklaring kan dan niet worden omgezet naar de andere werkgever.


Wist u dat de Belastingdienst sinds 1 december 2013 de BTW-teruggave uitbetaald op één rekeningnummer van de belastingplichtige? Dit rekeningnummer moet op naam staan van de BTW-onderneming. Het gebruik van subnummers is toegestaan. Het uitbetalen op één rekeningnummer voorkomt vergissingen en helpt fraude tegen te gaan, aldus de Belastingdienst.


Bent u directeur-grootaandeelhouder en bent u van plan om aan uzelf een winstuitkering te doen of om uw aanmerkelijk belangaandelen in uw BV te verkopen? Doe dat dan in 2014. Dit jaar is het belastingtarief voor inkomen uit een aanmerkelijk belang tot € 250.000 verlaagd van 25% naar 22%. Naast een belastingbesparing in box 2 van maximaal € 7.500 (3% over € 250.000) bespaart u met het uitstel ook nog box-3-heffing van maximaal € 3.000 (1,2% over € 250.000).


U kunt als werkgever ook profiteren van de subsidieregeling voor werkloze 55-plussers. Zij kunnen sinds 1 oktober vorig jaar gebruikmaken van een subsidieregeling voor een korte om- of bijscholing van maximaal 1 jaar. Zij kunnen de aanvraag zelf bij het UWV indienen of via u als u hen na de scholing in dienst wilt nemen. Daarvoor geeft u een intentieverklaring af aan de werkloze 55-plusser. De vergoeding bedraagt maximaal € 750 van de scholingskosten. Bent u een bemiddelaar? In dat geval kunt u een plaatsingbonus krijgen van minimaal € 300 tot maximaal € 1.500 als u een oudere werkloze aan een (duurzame) baan helpt. De bonus loopt op naarmate de plaatsing langer duurt.


Bent u ondernemer en heeft u werknemers in dienst die een bestelauto doorlopend afwisselend gebruiken? In dat geval kunt u gebruikmaken van een eindheffingsregeling. U betaalt dan € 300 per bestelauto voor het privégebruik van uw werknemers. Zij hoeven dan geen privékilometers bij te houden en het privégebruik wordt niet bij hen belast. Gebruikt u die bestelauto ook zelf, dan geldt deze eindheffing niet voor u. U moet dan gewoon een bijtelling wegens privégebruik aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting, tenzij u aantoont dat u de auto voor minder dan 500 km voor privé heeft gebruikt. Dat heeft de rechter onlangs beslist.


Stel, u overweegt om uw nog niet verkochte woning te gaan verhuren. Het kan dan verstandig zijn om dit over de jaarwisseling heen te tillen. De woning en de hypotheek gaan namelijk tijdens de verhuurperiode vanaf de peildatum 1 januari 2014 tot uw box 3-vermogen behoren. Heeft u nog overwaarde op uw niet verkochte woning en stelt u de aanvang van de verhuur uit tot na de jaarwisseling, dan bespaart u dus box-3-belasting. Is uw hypotheekschuld hoger dan de waarde van uw nog niet verkochte woning, dan staat uw woning ‘onder water’. In dat geval kan het juist wel aantrekkelijk zijn om de verhuur nog dit jaar te laten ingaan.


Heeft u een tijdelijke oudedagslijfrentepolis? In dat geval kan het verstandig zijn om nog dit jaar maximaal op deze polis premie te storten. Vanaf 2014 mag een tijdelijke oudedagslijfrente namelijk niet eerder ingaan dan op de AOW-ingangsleeftijd. Nu mag dat nog vanaf 65 jaar met een minimale duur van 5 jaar. U mag het totale saldo in uw tijdelijke lijfrentepot op 31 december 2013 geheel hiervoor gebruiken. Voor het maximaal premiestorten kan u naast de jaarruimte ook gebruikmaken van de reserveringsruimte. U heeft dan wellicht op 31 december 2013 toch nog een aardige lijfrentepot die u vanaf uw 65ste tot uw 70ste kunt laten uitkeren, ook als u pas op 67-jarige leeftijd (of nog later) AOW ontvangt.


Heeft u in de arbeidsovereenkomst met uw werknemers een verbod opgenomen op (al dan niet betaalde) nevenarbeid? Wist u dat als u dit nog niet heeft geregeld, u dit alsnog kunt doen? Het is dan wel verstandig om bij het verbod ook een boeteclausule op te nemen. Onlangs heeft een rechter beslist dat, ook zonder expliciet verbod, nevenwerkzaamheden strijdig kunnen zijn met goed werknemerschap. Maar de onzekerheid bij de werkgever over deze goede uitkomst was vooraf groot. Het is daarom beter het verbod op nevenwerkzaamheden met boeteclausule op te nemen in de arbeidsovereenkomst.


Heeft u werknemers die bedrijfsauto’s zakelijk gebruiken? De Belastingdienst concludeert daaruit al gauw dat u de auto’s dan ook voor privédoeleinden aan hen ter beschikking hebt gesteld. Maar dat is te kort door de bocht. De Belastingdienst moet eerst aantonen dat de auto ter beschikking is gesteld. Pas als de Belastingdienst daarin slaagt, dan bent u aan de beurt om aan te tonen dat de auto voor minder dan 500 km privé is gebruikt, bijvoorbeeld aan de hand van een door uw werknemer bijgehouden rittenregistratie.


Stel, u heeft als koper en verkoper van een onroerende zaak gekozen voor belaste levering. Achteraf blijkt dat de koper de onroerende zaak niet voor ten minste 90% (in sommige branches 70%) heeft gebruikt voor belaste prestaties. De optie belaste levering is dan achteraf bezien ten onrechte benut. Wist u dat sinds 10 oktober jl. de herzienings-BTW die u als verkoper daardoor verschuldigd wordt, niet meer kan worden nageheven bij de koper? Het is daarom verstandig om dit financieel risico af te dekken in het (ver)koopcontract. Neem een bepaling op waarin de koper aansprakelijk zal worden gesteld als achteraf blijkt dat hij niet aan de 90%-eis heeft voldaan.


Heeft u een pensioentekort, dan kunt u hiervoor een aanvullend inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank een lijfrentebankspaarproduct. De premie die u betaalt, is aftrekbaar van uw inkomen. Zorg er dan wel voor dat u de lijfrentepremie nog dit jaar betaalt. In de aangifte inkomstenbelasting 2013 die u volgend jaar indient, kunt u alleen de in 2013 betaalde lijfrentepremie in aftrek brengen. De mogelijkheden om lijfrentepremie af te trekken worden beperkt. Hoe, dat leest u hierna.


Heeft u werknemers in dienst die in 2013 een salaris ontvangen van meer dan € 150.000? Dan is de kans groot dat u als werkgever in 2014 opnieuw over het meerdere boven dit bedrag 16% werkgeversheffing moet betalen. U kunt de extra heffing beperken of voorkomen. Bijvoorbeeld door de bijtelling voor het rijden in de (bestel)auto van de zaak te verlagen of door een (hogere) eigen bijdrage met uw werknemer af te spreken. Ook kunt u een eventuele tantième of bonus uitstellen tot 2014. Hoe wordt omgegaan met correcties achteraf, leest u hierna.


U kunt als werkgever volgend jaar een premiekorting krijgen als u een jongere van 18 tot 27 jaar aanneemt die recht heeft op een WW- of bijstandsuitkering. De nieuwe premiekorting geldt alleen voor jongeren die op of na 1 januari 2014, maar vóór 1 januari 2016 bij u in dienst treden voor ten minste 32 uur per week. Bent u van plan een jongere werkloze of bijstandsgerechtigde aan te nemen, wacht daar dan mee tot na 31 december 2013. Dan ligt er een mooie premiekorting van maximaal € 7.000 voor u in het verschiet.


Bent u eigenrisicodrager voor de ZW en/of WGA ‘vaste diensbetrekkingen’ en wilt u per 1 januari 2014 van het private stelsel weer terug naar het publieke bestel? In dat geval had u vóór 2 oktober 2013 een aanvraag tot beëindiging van het eigenrisocdragen WGA bij de Belastingdienst moeten indienen. Is dit niet gelukt? Dan kunt u ook uw private polis eigenrisicodragen WGA bij uw verzekeraar per 1 januari 2014 opzeggen en de verzekeraar verzoeken om aan de Belastingdienst te berichten dat de garantieverklaring per 1 januari 2014 eindigt. U wordt dan automatisch publiek verzekerd.


Wilt u een goede vriend of familielid helpen bij het aflossen van de restschuld die is ontstaan bij de verkoop van zijn woning? Dan is er goed nieuws. De verhoogde schenking van € 100.000 mag u ook schenken voor de aflossing van een oude restschuld van vóór 29 oktober 2012. Aanvankelijk mocht de begiftigde de schenking alleen gebruiken voor restschulden waarvan de rente aftrekbaar is. Dat zijn restschulden die zijn ontstaan bij verkoop van een woning vanaf 29 oktober 2012.


Weet u al wat u met uw levenslooptegoed gaat doen? U heeft twee opties: fiscaal gunstig afkopen in 2013 of doorsparen tot 31 december 2021. Spaart u door, dan kunt u dat zonder of met inleg doen. In beide gevallen blijven de oorspronkelijke voorwaarden van toepassing. Het saldo op 31 december 2021 wordt normaal belast, maar u kunt wel de vóór 2012 opgebouwde levensloopverlofkorting benutten. Bovendien is het levenslooptegoed vrij besteedbaar. Kiest u voor opname ineens in 2013, dan wordt 80% van het op 31 december 2011 aanwezige saldo belast. Daarnaast wordt het meerdere normaal belast.


Bent u in 2012 gescheiden? Of waren u en uw partner eind 2012 in een echtscheidingsprocedure verwikkeld, maar heeft u uiterlijk op 31 december 2012 een echtscheidingsconvenant opgemaakt en ondertekend? Als u daarbij de eigendomshelft van de woning aan een van u beiden heeft toebedeeld met de bijbehorende eigenwoningschuld, dan kan ook het overgenomen deel van de eigenwoningschuld onder voorwaarden nog onder de oude eigenwoningregels vallen van vóór 2013. Eén van die voorwaarden is dat de eigenwoningschuld uiterlijk in 2013 op naam van de overnemende partner moet zijn gesteld.


Begin tijdig met het in gang zetten van de ontslagprocedure, zodat uw (ex)-werknemer nog van de stamrechtvrijstelling gebruik kan maken. De stamrechtvrijstelling vervalt eind 2013. Staat op 31 december 2013 de ontslagdatum (uiterlijk vóór 1 juli 2014) vast, dan kan uw ex-werknemer ook in 2014 nog gebruikmaken van de stamrechtvrijstelling. Het stamrecht moet wel vóór 1 januari 2014 zijn bedongen.


Is uw (bestel)auto van de zaak aan vervanging toe of loopt de leasetermijn af? Als u komende tijd nog in een superzuinige auto wilt rijden met een bijtellingspercentage van 0%, dan moet u nog dit jaar zorgen dat het kenteken van uw superzuinige auto voor het eerst op naam wordt gesteld. U kunt dan nog 60 maanden profiteren van een bijteling van 0%. Wilt u de komende tijd in een andere auto met een lagere bijtelling dan 25% rijden? Check dan of die bijtelling ook in 2014 nog geldt voor de auto die u op het oog heeft. Anders moet u ook dit jaar nog in actie komen om die lagere bijtelling nog 60 maanden te behouden.


Wilt u enige verlichting bieden voor het zware weer waarin een familielid of goede vriend verkeert door de toestand op de woningmarkt? U kunt sinds 1 oktober 2013 en tot 1 januari 2015 een belastingvrije schenking doen van € 100.000. Uw familielid of vriend moet de schenking gebruiken voor de aankoop, de bouw of verbouwing van een eigen woning. Ook mag de ontvanger de eigenwoningschuld ermee aflossen. De schenking heeft zowel voor u als uw familielid of vriend gevolgen. Welke, dat leest u hierna.


Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting (of de vennootschapsbelasting)? Dan kunt u nog gebruikmaken van een nieuwe tijdelijke regeling willekeurige afschrijving voor bepaalde investeringen in de periode 1 juli tot en met 31 december 2013. U mag hierover in 2013 ten hoogste 50% afschrijven ten laste van uw winst. Voor het restant gelden de normale afschrijvingsregels. Neemt u het bedrijfsmiddel pas na 2013 in gebruik? Zorg er dan voor dat u in ieder geval (een deel van) de investering in 2013 heeft betaald. Betaalt u niets in 2013, dan kunt u geen gebruikmaken van deze regeling, ook niet in een later jaar.


Verlaagd BTW-tarief renovatie en herstel woningen verlengd tot eind 2014

De termijn voor de toepassing van het verlaagd BTW-tarief op de arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar is verlengd van 31 maart 2014 tot eind 2014. Dat geldt ook voor de aanleg en het onderhoud van de tuinen bij die woningen, ook als deze niet worden uitgevoerd door een hovenier. Op de arbeidskosten van tuinwerkzaamheden bij nieuwe woningen geldt het 6%-tarief dus niet. De verlenging is een van de Begrotingsafspraken 2014 die inmiddels is opgenomen in de Belastingplannen voor 2014.


Ontslagvergoeding vóór 15 november 2013 voor 80%-regeling bestaande stamrechten

Om in 2014 gebruik te kunnen maken van de 80%-regeling voor afkoop van bestaande stamrechten, moet u als werkgever de ontslagvergoeding al vóór 15 november 2013 hebben overgemaakt naar de eigen BV van de (ex-)werknemer, de verzekeraar, de bank of beleggingsinstelling. Als u zelf de periodieke uitkeringen uit het stamrecht gaat doen, dan moet u zich vóór 15 november 2013 hebben verplicht om ter zake van de aanspraak als erkende verzekeraar op te treden. Het kabinet wil hiermee anticipatie op de afschaffing van de stamrechtvrijstelling voorkomen.


Toch geen afschaffing maar versobering aftrek uitgaven zorgkosten

De aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten wordt volgend jaar versoberd in plaats van afgeschaft. Dat gebeurt door de uitgaven voor enkele specifieke voorzieningen die door de gemeente kunnen worden verstrekt op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning van aftrek uit te sluiten. Dit betekent dat in 2014 ook scootmobielen, rolstoelen en woningaanpassingen van aftrek worden uitgezonderd. Onder woningaanpassingen vallen bijvoorbeeld de traplift, een verlaagd aanrecht en een automatische deuropener. In 2015 wordt een voorstel gedaan tot fundamentele herziening van de aftrek uitgaven specifieke zorgkosten. Wellicht kunt u genoemde zorgkosten naar voren halen en in 2013 nog in aftrek brengen.


Twee jaar onbelaste vergoeding huisvestingskosten geldt per opdracht

Als uw werknemer buiten zijn woonplaats moet werken, mag u zijn extra huisvestingskosten gedurende 2 jaar onbelast vergoeden. Deze 2-jaarstermijn geldt per opdracht en niet per dienstbetrekking. Dat heeft de belastingrechter beslist. Maakt uw werknemer tijdens zijn dienstbetrekking verschillende keren kosten voor dubbele huisvesting, dan kan hij voor elk van die keren een onbelaste vergoeding krijgen voor een periode van maximaal 2 jaar. De werkkostenregeling kent slechts een gerichte vrijstelling voor kosten van tijdelijk verblijf van ambulante werknemers. Dit zijn werknemers die doorgaans op ten minste 1 dag per week heen en weer reizen van woning naar arbeidsplaats op maximaal 20 dagen. Daarna kunt u de huisvesting onderbrengen in de vrije ruimte.


Tarief box 2 tijdelijk naar 22 % in 2014

Bent u directeur-grootaandeelhouder en bent u van plan om aan uzelf een winstuitkering te doen? Wacht daar dan mee tot na de jaarwisseling. Dat geldt ook als u de aandelen van uw BV wilt verkopen. Volgend jaar wordt waarschijnlijk het belastingtarief voor inkomen uit een aanmerkelijk belang van 25% naar 22% verlaagd. Dit blijkt uit de Begrotingafspraken die vorige week vrijdag zijn gemaakt tussen het kabinet Rutte II en de SGP, ChristenUnie en D’66. De maatregel wordt meegenomen bij de behandeling van de Belastingplannen 2014.


Anticipeer op tariefsverlaging aftrek kosten eigen woning vanaf 1 januari 2014

Het maximale tarief waartegen de kosten van de eigen woning kunnen worden afgetrokken, gaat vanaf 2014 jaarlijks met 0,5% omlaag. De tariefsaanpassing loopt door totdat het tarief is teruggebracht tot het tarief van de derde belastingschijf (nu: 42%). De opbrengsten worden teruggesluisd via verlenging van derde belastingschijf tot en met 2017 en door vanaf 2018 het tarief van de tweede en derde belastingschijf van 42% naar 38% te verlagen. U mag in 2013 de hypotheekrente over de periode 1 januari tot 1 juli 2014 vooruitbetalen en in 2013 in aftrek brengen. U moet dit wel in overleg doen met uw bank. Laat de vooruitbetaling schriftelijk vastleggen, dan heeft u tegenover de Belastingdienst een bewijs van betaling. U voorkomt bovendien dat de bank het bedrag terugstort.


Terugkeer eigenrisicodrager WGA naar publieke bestel ook nu nog mogelijk

Is het u niet gelukt om vóór 2 oktober 2013 een aanvraag tot beëindiging van het eigenrisicodragen WGA per 1 januari 2014 bij de Belastingdienst in te dienen? U kunt dan ook uw private polis eigenrisicodragen bij uw verzekeraar per 1 januari 2014 opzeggen en de verzekeraar verzoeken om aan de Belastingdienst mede te delen dat de garantieverklaring per 1 januari 2014 eindigt. U wordt hierdoor automatisch publiek verzekerd. Zegt u de private polis eigenrisicodragen bij uw verzekeraar op, controleer dan in de polisvoorwaarden of bestaande lasten onder de oude polis gedekt blijven. Vooral bij tussentijdse opzegging van de polis en terugkeer naar het publieke bestel is dit niet altijd het geval. De terugkeer naar het publieke bestel zorgt daardoor bij bestaande ziekterisico’s soms voor ongewenste financiële verrassingen.


Bijtelling nulemissie auto vanaf 1 januari 2014 naar 4%

Het bijtellingspercentage voor milieuvriendelijke auto’s met een CO2-uitstoot tot en met 50 gram per kilometer bedraagt 0%. Dit percentage zou volgend jaar naar 7% gaan. Er wordt voorgesteld om deze verhoging voor een nulemissie auto van de zaak te beperken tot 4%. Voor auto’s met een CO2-uitstoot van meer dan 0 gr/km tot en met 50gr/km bedraagt de verhoging van het bijtellingspercentage volgend jaar wel 7%. Bent u van plan een elektrische auto (nulemissie auto) of hybride auto (CO2-uitstoot tot en met 50 gr/km) aan te schaffen, doe dat dan nog dit jaar. Vindt de eerste tenaamstelling van het kenteken van de auto nog in 2013 plaats, dan geldt het bijtellingspercentage van 0% nog gedurende 60 maanden.


BTW-ondernemerschap voor particulier met zonnepanelen

Heeft u zonnepanelen op het dak van uw woning? Sinds kort bent u dan BTW-ondernemer als u de opgewekte energie geheel of gedeeltelijk duurzaam en tegen een vergoeding levert aan uw energieleverancier. De BTW-plicht en het recht op BTW-aftrek geldt niet met terugwerkende kracht, maar vanaf 20 juni 2013: de dag waarop de Europese rechter besliste dat een Oostenrijkse particulier met zonnepanelen BTW-ondernemer is. U kunt wel een beroep doen op de kleine ondernemersregeling, als u na aftrek van voorbelasting minder dan € 1.345 BTW verschuldigd bent. De BTW wordt dan tot nul verminderd. Bovendien kunt u dan in een later jaar vragen om ontheffing van de administratieve verplichtingen en de BTW-aangifteplicht.


Afschaffing aftrek specifieke zorgkosten en andere zorgregelingen in 2014

U kunt in 2014 geen specifieke zorgkosten meer in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting. Deze maatregel staat in een apart wetsvoorstel dat na de Belastingplannen 2014 is ingediend bij de Tweede Kamer. Ga na of u zorgkosten naar voren kunt halen, zodat u die nog in 2013 in aftrek kunt brengen. Ook is voorgesteld om de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten af te schaffen en deze te vervangen door een gemeentelijke subsidieregeling.


Bezwaar tegen de crisisheffing, en nu?

Heeft u bezwaar gemaakt tegen de crisisheffing? Dan heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen. De Belastingdienst laat u kiezen: of u doet mee aan de proefprocedures of uw bezwaar wordt individueel behandeld. In de proefprocedures komen meerdere argumenten aan de orde, maar niet dat de crisisheffing een zware last is voor u als werkgever. De reden is niet helemaal duidelijk. Door mee te doen aan de proefprocedure bespaart u kosten, maar bij een individuele behandeling kunt u alle bezwaren aandragen (en in beroep nog nieuwe bezwaren). Is uw belang relatief gering, dan ligt de keuze voor de proefprocedure voor de hand. Voor grotere belangen lijkt doorprocederen de aangewezen weg. Voor overleg kunt u contact met ons opnemen. Voorgesteld is om in 2014 ook de crisisheffing toe te passen op hoge lonen uit 2013.


Berust niet te snel in een opgelegde loonsanctie

Dit blijkt uit een belangrijke uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. De Raad vond tot nu toe dat het UWV u mocht verplichten om ook over het derde ziektejaar loon door te betalen, als u had nagelaten om voor gedeeltelijk zieke werknemers na 1 jaar ziekte een extern re-integratietraject (Spoor 2) in te huren. Het UWV stelt dat u dan vaak dit traject te laat inhuurt. Een deels zieke werknemer had na 1 jaar ziekte bijna geheel bij de eigen werkgever geschikt werk hervat. Toen bleek dat die geschiktheid niet duurzaam was, huurde de werkgever een traject Spoor 2 in. De werkgever heeft genoeg aan re-integratie gedaan en het traject Spoor 2 niet te laat ingehuurd, oordeelt de Raad. De loonsanctie was onterecht opgelegd. Deze nuancering in de gangbare praktijk van het UWV laat zien dat bezwaar maken lonend kan zijn. Laat de opgelegde loonsanctie door een deskundige beoordelen.


Stimulans om uw ontslagvergoeding uit uw stamrecht-BV te halen

Het kabinet wil het voor bestaande stamrecht-BV’s aantrekkelijk maken om de ontslagvergoeding uit de stamrecht-BV te halen. Daarvoor worden de beperkingen voor de opname weggenomen. Het hele stamrecht kan in 2014 in één keer worden opgenomen, waarbij 80% van de uitkering in box 1 wordt belast. U hoeft dan ook geen 20% revisierente te betalen. Deze maatregel staat in het Belastingplan 2014 en geldt ook voor ontslagvergoedingen die zijn gestort bij een verzekeringsmaatschappij of in een bancaire variant. Wij berekenen graag of opname werkelijk aantrekkelijk is voor u.


Geen uitstel van belastingheffing meer over ontslagvergoedingen

Krijgt een werknemer een ruime ontslagvergoeding mee, dan kan het aantrekkelijk zijn om deze onder te brengen in een eigen stamrecht-BV. U keert het bedrag dan niet aan de werknemer uit, maar aan diens stamrecht-BV. De werknemer kan de ontslagvergoeding ook onderbrengen in een lijfrente bij een verzekeraar of in een bancaire variant. Hij stelt daarmee de belastingheffing over de hele vergoeding ineens uit. Belastingheffing is pas aan de orde zodra de BV, de verzekeraar of de bank uitkeert aan de werknemer. Dat gebeurt vaak in mootjes, zodat ook nog een tariefsvoordeel wordt bereikt ten opzichte van een uitkering in één keer. In het Belastingplan 2014 wordt voorgesteld om ontslagvergoedingen vanaf 1 januari 2014 direct te belasten op het moment van de verkrijging.


Toch MRB-vrijstelling voor oldtimers van 40 jaar en ouder

Vanaf 1 januari 2014 geldt de vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting (MRB) alleen nog voor motorrijtuigen van 40 jaar of ouder. Er komt een overgangsregeling voor personen- en bestelauto’s die op benzine rijden en ouder zijn dan 26 jaar maar jonger dan 40 jaar. Voor deze voertuigen geldt onder voorwaarden een kwarttarief in de MRB met een maximum van € 30 per kwartaal. Er komt geen overgangsregeling voor diesel- en LPG-auto’s jonger dan 40 jaar. Op bepaalde LPG-auto’s kan wel de overgangsregeling voor benzineauto’s van toepassing zijn. Dit alternatief voor de eerder voorgenomen algehele afschaffing van MRB-vrijstelling voor oldtimers staat in het Belastingplan 2014.


Vanaf 1 oktober tijdelijk vrijgestelde schenking van € 100.000

U kunt vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 een belastingvrije schenking doen van € 100.000. De ontvanger moet de schenking dan wel gebruiken voor de aankoop of de verbouwing van een eigen woning. Ook mag de eigenwoningschuld ermee worden afgelost. De ontvanger moet daarbij wel letten op de aflossingsmogelijkheid die zijn bank biedt. Die is meestal beperkt tot 10% van de schuld op straffe van een boete. U mag de schenking ook doen aan een ander dan uw kind. De schenking verlaagt uw vermogen in box 3 maar vermindert ook uw eigen bijdrage AWBZ, mocht u die betalen. De hoogte van deze bijdrage is sinds 1 januari 2013 mede afhankelijk van uw vermogen in box 3.


Subsidie voor jonge landbouwers vanaf 1 oktober

Bent u landbouwer en jonger dan 40 jaar en heeft u minder dan 3 jaar geleden een bedrijf overgenomen of bent u een bedrijf gestart? Dan kunt u onder voorwaarden subsidie aanvragen voor investeringen in gebouwen, grond, machines en verplaatsbare installaties en voor overige landbouwinvesteringen. De subsidiabele kosten zijn minimaal € 20.000 en maximaal € 80.000. De subsidie bedraagt 25% van deze kosten. U vraagt de subsidie aan met een persoonlijk relatienummer bij het digitale DR-Loket van de Dienst Regelingen van het ministerie van Economische zaken. Heeft u nog geen relatienummer, dan kunt u dit al voor de openstelling van de subsidie aanvragen bij het DR-Loket.


Co-ouders zorg dat u de inkomensafhankelijke combinatiekorting niet misloopt

Bent u (aanstaande) co-ouder en heeft u kinderen jonger dan 12 jaar, dan kunt u veel geld besparen als u na de scheiding doorgaans drie dagen per week voor uw kind(eren) zorgt. U heeft dan namelijk recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting van ten minste € 1.024 tot maximaal € 2.133 (in 2013) per jaar. Een belastingrechter heeft kortgeleden beslist dat ‘doorgaans’ 3 dagen per week niet hetzelfde is als‘gemiddeld’ 3 dagen per week. Een vader die inclusief de verdeling van de zorgtaken tijdens vakanties en feestdagen gemiddeld 3 dagen per week voor zijn kinderen zorgde, kreeg daardoor de combinatiekorting toch niet.


Ook belastingvrije uitkering uit personeelsfonds als deze korter dan 5 jaar bestaat

U kunt uit een personeelsfonds belastingvrije uitkeringen (of verstrekkingen) aan uw werknemers doen. Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. Een daarvan is dat het fonds minstens 5 jaar bestaat. De Hoge Raad (de hoogste rechter) heeft deze voorwaarde zo uitgelegd dat het personeelsfonds ook belastingvrije uitkeringen mag doen als u incidenteel niet in ieder van de 5 voorafgaande jaren minder heeft bijgedragen aan het fonds dan uw werknemers. Daardoor kan een personeelsfonds dat korter dan 5 jaar bestaat ook belastingvrije uitkeringen doen.


Vraag tijdig de Verklaring arbeidrelatie 2014 aan

U moet mogelijk toch een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor 2014 aanvragen, omdat de geplande invoering van de webmodule een jaar is uitgesteld. De procedure blijft voorlopig dus nog zoals het was. De Belastingdienst verstrekt onder voorwaarden automatisch een VAR. Dit geldt voor alle soorten VAR. Voldoet u als opdrachtnemer niet aan de voorwaarden voor een automatische VAR, dan is uw VAR slechts één jaar geldig. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als u nog geen 3 jaar achter elkaar eenzelfde VAR heeft aangevraagd en gekregen. Is uw VAR slechts één jaar geldig, dan moet u dus vóór 2014 een nieuwe VAR aanvragen. Dat kan sinds 1 september jl.


Doe verzoek teruggaaf buitenlandse BTW uiterlijk op 30 september 2013

De teruggaafverzoeken voor de in 2012 aan u in rekening gebrachte buitenlandse BTW door ondernemers in een andere EU-lidstaat moeten uiterlijk op 30 september 2013 bij de Belastingdienst zijn ingediend. Zorg dat u op tijd bent. Uitstel is niet mogelijk. Dat bleek vorig jaar uit een de uitspraak van de Europese rechter. Een Nederlandse onderneming vroeg eind juli 2000 de aan haar in rekening gebracht Italiaanse BTW over 1999 terug. De termijn voor het teruggaafverzoek was toen 6 maanden na afloop van het jaar waarin de BTW in rekening is gebracht. De Europese rechter oordeelde dat die termijn keihard is. De teruggaaf was terecht geweigerd.


Ontvangen koopsom voor verrekening lijfrentepolissen is belast

Als u gaat scheiden, dan wordt het gemeenschappelijk vermogen verdeeld. Het kan zijn dat daarbij een lijfrentepolis wordt toegescheiden aan één van u beiden. De ander heeft dan recht op verrekening van de helft van de waarde daarvan. Gebeurt dit in de vorm van andere vermogensbestanddelen, dan is dit belast. Zo ontvangt een vrouw van haar ex-man ruim € 8.000 in contanten ter verrekening van lijfrentepolissen. De belastingechter beslist dat deze in het kader van echtscheiding ontvangen koopsom voor de verrekening van de lijfrentepolissen een belaste periodieke uitkering is. Alleen als aan haar de lijfrente zelf voor de helft zou zijn toegescheiden, blijft belastingheffing over deze helft van de lijfrenteaanspraak achterwege.


Misverstanden over uitstel werkkostenregeling

In sommige nieuwsberichten wordt gesuggereerd dat de werkkostenregeling opnieuw wordt uitgesteld. Er is geen sprake van uitstel; de werkkostenregeling is immers al ingevoerd. Werkgevers mogen alleen nog steeds kiezen of zij de werkkostenregeling of de ‘oude’ regeling van vergoedingen en verstrekkingen willen toepassen. Het adviescollege ‘Actal’ heeft wel geadviseerd om deze keuzeregeling nog tot 2016 te verlengen, omdat werkgevers eerst meer duidelijkheid wensen over hoe het ‘noodzakelijkheidscriterium’ in de praktijk werkt. Dit criterium zal worden opgenomen in het Belastingplan 2014. Daarbij zal ook meer duidelijkheid worden gegeven over de ingangsdatum en een eventuele verlenging van de keuzeregeling.


Nieuwe regeling vorst-ww uitgesteld!

De vervanging van de huidige regeling voor WW-uitkeringen bij onwerkbaar weer (ook wel vorst-ww genoemd) wordt uitgesteld tot 1 september 2014. In de Wet vereenvoudiging regelingen UWV was besloten deze regeling al op 1 oktober 2013 te vervangen door een nieuwe calamiteitenregeling. Daarin is onder meer een wijziging opgenomen van de eigen risico periode bij vorst-ww. De nieuwe regeling brengt zoveel onrust teweeg dat minister Asscher van SZW de nieuwe calamiteitenregeling heeft uitgesteld.


Serviceflats ook in 2012 en 2013 op lagere marktwaarde waarderen voor de erfbelasting

Heeft u een serviceflat geërfd? De verplichte waardering op de WOZ-waarde voor de erfbelasting kan dan erg ongunstig uitpakken. Daarom mag u (net als in 2010 en 2011) ook in 2012 en 2013 de serviceflat voor de erfbelasting op de marktwaarde waarderen. Deze waarde moet dan wel minimaal 30% lager zijn dan de WOZ-waarde. De staatssecretaris heeft de goedkeuring verlengd, omdat serviceflats door de crisis nog steeds moeilijk verkoopbaar zijn. Hij streeft er nu naar om op 1 januari 2014 een structurele en in de Successiewet vastgelegde oplossing te hebben voor de waardering van serviceflats bij overlijden van de bewoner/eigenaar.


Weet u dat u een klein pensioen kunt afkopen?

In de Pensioenwet staat een mogelijkheid om klein pensioen af te kopen. Hiervan kunt u onder voorwaarden gebruikmaken. De belangrijkste zijn dat de deelname aan de pensioenregeling langer dan 2 jaar geleden moet zijn gestopt en dat het pensioen lager is dan € 451,22 per jaar (grensbedrag 2013). Na afkoop vervalt het recht op het pensioen en alle bijbehorende dekkingen, dus ook een eventueel partnerpensioen. De afkoopwaarde is belast volgens het bijzondere tarief. Een verzekeraar houdt 37% loonheffing in en doet opgave van de afkoop aan de Belastingdienst.


Nieuw model overeenkomst verbod privégebruik bestelauto

De Belastingdienst heeft een nieuwe overeenkomst voor het verbod op privégebruik van een bestelauto op zijn website gezet. Het advies daarbij is om de oude overeenkomst te vervangen. Een aantal bepalingen in de overeenkomst en de toelichting zijn vervallen. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan enkele bezwaren die vanuit de praktijk waren geuit. Zo leidt een overtreding van het verbod niet vanzelf tot een bijtelling. Als er immers een sanctie wordt opgelegd, wordt voldaan aan de afspraak en blijft de bijtelling nog steeds achterwege.


Sinds 1 juli 2013 termijn aanvraag zwangerschaps –en bevallingsuitkering 1 jaar

Een vrouw werkt als zelfstandige en in loondienst en is drie jaren geleden bevallen van een zoon. Zij heeft echter geen zwangerschaps- en bevallingsuitkering aangevraagd. Zij heeft echter gehoord dat dit nog met terugwerkende kracht kan. Op 3 juli 2013 dient zij daarom alsnog een aanvraag in bij het UWV. Het UWV wijst de aanvraag echter af, omdat vanaf 1 juli 2013 in de wet Arbeid en Zorg een maximale termijn van 1 jaar is opgenomen voor het aanvragen van die uitkering met terugwerkende kracht. Zij heeft de aanvraag dus 4 dagen te laat ingediend. Zorg dus dat u termijn niet laat verlopen als u een zwangerschaps- en bevallingsuitkering kunt aanvragen.


Elke vennoot is verantwoordelijk voor de administratie

Binnen een vennootschap onder firma of in een maatschap is soms slechts één van de vennoten of maten belast met de administratie en het doen van de belastingaangiften. Als die boekhouding niet deugt, kan de inspecteur aanslagen opleggen, waarbij hij de bewijslast kan omkeren. Dat geldt ook voor de andere vennoten, zelfs als zij niets wisten van de ondeugdelijkheid van de boekhouding. Volgens de belastingrechter kan omkering van de bewijslast alleen bij overmacht achterwege blijven. Iedere vennoot heeft een eigen verantwoordelijkheid om zijn fiscale verplichtingen na te komen. Dit overlaten aan een andere vennoot is derhalve voor eigen risico.


De tijdelijke willekeurige afschrijving is terug van weggeweest

De tijdelijke regeling willekeurige afschrijving is weer terug van weggeweest. U mag net als enkele jaren geleden maximaal 50% per jaar afschrijven, ook als u het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik heeft genomen. U moet wel rekening houden met een restwaarde. Belangrijk verschil met de eerdere regeling is dat voor het restant de normale regels gelden. Dat wil zeggen dat over het niet afgeschreven deel van de investering de normale afschrijving moet worden berekend. De regeling geldt voor aanschafverplichtingen of voortbrengingskosten in de periode van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013. U moet een reële verwachting hebben dat u het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik neemt.


Eigenrisicodragen voor ZW en WGA bij bestaande ziektelasten

Bent u een publiek verzekerde (middel)grote) werkgever en heeft het UWV voor de gedifferentieerde premie 2014 de in 2012 aan uw ex-werknemers betaalde ZW-uitkeringen aan u toegerekend? In dat geval kunt u alle ZW-uitkeringen affinancieren ten laste van het publieke bestel. Daarvoor moet u vóór 1 oktober 2013 bij de Belastingdienst het eigenrisicodragerschap voor de ZW aanvragen. U start dan met een nul-risico bij uw verzekeraar. Dit is anders voor de door het UWV betaalde WGA-uitkeringen aan vaste werknemers, onderdeel WIA. Daarvoor moet u bestaande uitkeringen – als u eigen risicodrager wordt voor de WGA – geheel of gedeeltelijk zelf affinancieren. Eigen risico dragen voor de WGA vereist dus maatwerk. Laat u daarom goed adviseren door een deskundige.


Opnieuw arbodienst met succes aansprakelijk gesteld

Moet u het 3e ziektejaar loon aan uw zieke werknemers doorbetalen (loonsanctie), omdat uw arbodienst onjuiste adviezen heeft verstrekt of niet adequaat heeft gehandeld? Verzuim dan niet om die arbodienst hiervoor aansprakelijk te stellen. Nadat eerder een werkgever al eens met succes een arbodienst aansprakelijk stelde, heeft de rechter onlangs opnieuw een arbodienst aansprakelijk geacht. De beperkte aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden van de arbodienst werd daarbij onaanvaardbaar gevonden, kijkend naar de redelijkheid en billijkheid daarvan.


Rekenmodule gedifferentieerde premie WGA 2014 beschikbaar op 2 september

Op 2 september 2013 komt er – net als vroeger bij de PEMBA-premie – een (gratis) rekenmodule beschikbaar, waarmee de gedifferentieerde premie WGA 2014 kan worden uitgerekend. Dit heeft het UWV bevestigd op 10 juni jl. Publiek verzekerde werkgevers worden vanaf het premiejaar 2014 middels de gedifferentieerde premie WGA financieel belast voor de door het UWV in 2012 betaalde ZW- en WGA-uitkeringen in 2012 aan ex-werknemers die bij u ziek uit dienst zijn gegaan. Dit strekt zich ook uit tot WGA-uitkeringen die zijn betaald aan vaste werknemers.


Afstand doen van vordering is aftrekbare afkoopsom partneralimentatie

Gaat u scheiden? Dan kan de volgende uitspraak voor u van belang zijn. Een man en vrouw zijn in 2006 gescheiden. Tijdens een mediationtraject leggen zij in een brief vast dat de vrouw geen partneralimentatie hoeft te betalen aan haar ex-man. Daartegenover doet zij afstand van de vordering van € 34.635 wegens overbedeling van haar ex-man. Dit bedrag trekt zij in haar aangifte inkomstenbelasting over 2006 af als afkoopsom van alimentatie. Terecht, aldus de belastingrechter. Dat in het echtscheidingsconvenant geen alimentatieplicht voor de vrouw is opgenomen, doet daar niet aan af. In de brief wordt naar het convenant verwezen en is aangegeven dat zij de afkoopsom niet daadwerkelijk betaalt, maar daarvan afstand doet.
12-07-2013


Bent u klaar voor de wijziging van BTW-heffing op tabaksproducten?

Sigarenboeren, maar ook supermarkten, kantines, benzinestations, cafés en restaurants die tabaksproducten verkopen: opgelet! U moet vanaf 1 juli aanstaande 21% BTW gaan heffen over de verkochte tabaksproducten. Dat hoeft u nu nog niet, omdat de BTW– tegelijk met de accijns – wordt berekend over de consumentenprijs en alleen wordt geheven bij de importeur of fabrikant. Zorg dat u tijdig uw administratie op deze systeemwijziging heeft aangepast. De wijziging leidt zonder nadere maatregelen bovendien tot dubbele BTW-heffing. Er is een overgangsregeling getroffen om dit te voorkomen. Hierdoor kunt u de BTW terugvragen die u al heeft betaald op de tabaksproducten die u op 1 juli 2013 nog in voorraad heeft. U kunt teruggaaf claimen in de BTW-aangifte direct na 1 juli 2013.


Bespreek beëindigingsregeling met werknemer en geef bedenktijd

Als werkgever doet u er goed aan om beëindigingregelingen te bespreken en werknemers bedenktijd te geven. Het kan om die reden verstandig zijn om de stukken vervolgens per post toe te zenden en werknemers te verzoeken binnen een redelijk aantal dagen te reageren. Dit blijkt ook uit de volgende zaak. Een werkgever nodigt een werknemer zonder toelichting uit voor een gesprek. Tijdens dit overleg met drie leidinggevenden (!) wordt hem verteld dat het dienstverband wordt beëindigd. Aan de werknemer wordt direct een vaststellingsovereenkomst voorgelegd. Nadien roept de werknemer de vernietigbaarheid in. De rechter stelt hem in het gelijk. Er is een onvolledige voorstelling van zaken gegeven inzake zijn WW-rechten en de werknemer is onder druk gezet met het dreigement bepaalde zaken openbaar te maken. Ook heeft de werknemer zich niet kunnen laten adviseren. De overeenkomst wordt vernietigd, de werknemer houdt zijn aanspraak op loon.


Uitbreiding voorwaarden voor verkrijging en behoud ANBI-status op komst

Vanaf 1 januari 2014 moeten algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) aan meer voorwaarden voldoen voor het verkrijgen en behouden van de ANBI-status. Dan is het voor de ANBI’s verplicht om bepaalde gegevens openbaar te maken op internet. Deze gegevens betreffen de naam van de instelling, het door de KvK toegekende unieke nummer (RSIN), de contactgegevens (een postbusnummer is voldoende), de doelstelling, een (verkort) beleidsplan, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid, een beknopt verslag van de uitgevoerde activiteiten en een financiële verantwoording. Ook worden de weigerings- en intrekkingsgronden van de ANBI-status uitgebreid. Bestaande ANBI’s moeten zorgen dat zij op 1 januari 2014 hun website zo hebben ingericht, dat zij in ieder geval informatie over hun laatste hele boekjaar openbaar kunnen maken. De Belastingdienst maakt met ANBI’s in oprichting, of ANBI’s die net zijn opgericht op 1 januari 2014, afspraken over het tijdstip waarop zij voor het eerst hun informatie openbaar moeten maken.


Meer werkzaamheden kwalificeren voor 6%-tarief renovatie woningen

Het tijdelijk (tot 1 maart 2014) verlaagde BTW-tarief op de arbeidskosten bij renovatie van woningen ouder dan 2 jaar geldt ook voor het gebruik van eigen of gehuurde apparatuur (zoals een graaf- of boormachine) voor het verrichten van deze werkzaamheden. Datzelfde geldt voor de vervoers- en/of voorrijkosten van ondernemers die renovatiediensten verrichten. In beide gevallen moeten de kosten apart in rekening zijn gebracht aan de afnemer van de renovatiedienst. Het verlaagd BTW-tarief geldt ook voor de arbeidskosten op de werkzaamheden van een architect die een bouwtekening maakt én de renovatie van een woning ouder dan 2 jaar begeleidt én deze prestatie afrondt vóór 1 maart 2014. Ook als de prestatie al startte vóór 1 maart 2013. Is een onderhoudsabonnement voor de tuin gesloten vóór 1 maart 2013 en eindigt dit vóór 1 maart 2014, dan moet er worden gesplitst. Het 6%-tarief geldt dan alleen voor de afrekenperiode na 1 maart 2013. Sloopwerkzaamheden bij renovatie kwalificeren ook voor het 6%-tarief, bouwkundige keuringen en de enkele aanvraag van vergunningen niet.


Afdrachtvermindering onderwijs stopt per 1 januari 2014

De afdrachtvermindering onderwijs wordt per 1 januari 2014 vervangen door de subsidieregeling praktijkleren. De nieuwe subsidie is bedoeld voor mbo-leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), hbo-studenten in techniek en agro die gecombineerd leren en werken, wetenschappelijk onderzoekers of technologisch ontwerpers en promovendi. Dit zijn minder doelgroepen dan bij de afdrachtvermindering. De exacte voorwaarden worden nog verder uitgewerkt. Na 1 januari 2014 kunnen de afdrachtverminderingen niet meer worden toegepast.


Let op: UWV stuurt controlebrieven tijdens vakantieperiode

U krijgt van het UWV in de periode juni t/m augustus informatiebrieven met te controleren bijlagen, waarop de ZW- en WGA-uitkeringen staan die het UWV in het jaar 2012 aan uw ex-werknemers heeft betaald. Daarnaast is het UWV vanaf 1 juli 2013 gestart met het toezenden van beschikkingen. Het betreft hier beschikkingen inzake ZW- en WGA-uitkeringen, die in het eerste halfjaar van 2013 aan uw ex-werknemers zijn toegekend. De (on)juistheid van deze informatie bepaalt de hoogte van de gedifferentieerde premie WGA in de premiejaren 2014 en 2015. Er gelden beperkte termijnen (2 of 6 weken) waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt tegen de beschikkingen. Controleer de informatie van het UWV nauwgezet en reageer tijdig.


Let op deadline van 1 juli 2013 voor wettelijke vakantiedagen over 2012

Sinds 1 januari 2012 is de vervaltermijn voor de opname van het wettelijk minimumaantal vakantiedagen ingekort tot het opbouwjaar en de 6 daaropvolgende maanden. Op 1 juli 2013 komen deze vakantiedagen over 2012 dus voor het eerst te vervallen. U kunt in uw verlofadministratie controleren of uw werknemers nog ongebruikte wettelijke vakantiedagen over 2012 hebben. Is dat het geval dan zou u hen erop kunnen attenderen dat deze dagen komen te vervallen als zij deze vakantiedagen niet vóór 1 juli aanstaande hebben opgenomen. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen is niets veranderd. Daarvoor geldt nog steeds een verjaringstermijn van 5 jaar.


Profiteer nog van de tijdelijk verhoogde Nationale Hypotheek Garantie

Voor een hypotheek met een de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) betaalt u minder hypotheekrente. U krijgt een NHG als u een woning koopt tot een bepaalde maximale aankoopprijs. Deze maximale aankoopgrens is tijdelijk verhoogd van € 265.000 naar € 350.000. Deze verhoogde grens wordt echter sinds 1 juli 2012 in drie stappen weer verlaagd. Op die datum werd die aankoopgrens naar beneden bijgesteld tot € 320.000. De tweede stap wordt op 1 juli aanstaande gezet. De verhoogde grens wordt dan verlaagd naar € 290.000. Vanaf 1 juli 2014 geldt weer de oude maximale aankoopgrens van € 265.000. Bent u van plan een woning te kopen, dan kunt u dus nog tot 1 juli 2013 profiteren van de hogere NHG tot een aankoopprijs van € 320.000.


Bonus wel in vrije ruimte werkkostenregeling

Een bonus mag niet in de vrije ruimte van de werkkostenregeling worden ondergebracht, omdat het geen vergoeding is. Aldus het standpunt van de Belastingdienst Haaglanden. Dit zou het algemene standpunt zijn van ‘de Belastingdienst’. Dat kan echter niet juist zijn, omdat de Belastingdienst al eerder heeft geantwoord dat ‘als het gebruikelijk is bonussen onder de eindheffing te laten vallen, de vrije ruimte gebruikt mag worden voor onbelaste bonussen’. Tijdens de intermediairdagen heeft de Belastingdienst hetzelfde antwoord gegeven voor weekendtoeslagen, de vergoeding bijdrage Zvw van een DGA, parkeerkosten en een eindejaarsuitkering.


Nulurencontract krijgt er (weer) van langs; sprokkelarbeid niet toegestaan!

Nulurencontracten leiden nogal eens tot misbruik. In de wet is vastgelegd dat bij een nulurencontract per oproep ten minste een recht bestaat op 3 uur betaald werk. Bij werknemers die meerdere keren op een dag worden opgeroepen, wordt het aantal uren vaak opgeteld. De Hoge Raad maakt hier korte metten mee. Een werknemer die drie keer per dag voor één uur wordt opgeroepen, krijgt voor deze drie uur werk negen uur betaald. Roep uw werknemer bij een nulurencontract voor minimaal 3 uur achtereen op. Leg bij een contract van minder dan 15 uur de werktijden vast, ook al is dat minder dan 3 uur per keer. Alleen dán mag de werkelijk gewerkte tijd worden vergoed.