Prepack in nieuw wetsvoorstel insolventierecht

Eerder kondigden wij aan dat het zogenaamde prepack zijn intrede zou gaan doen in het nieuwe insolventierecht. Prepack is een instrument waarmee de ondernemer voorafgaand aan het faillissement met de toekomstige curator een doorstart kan realiseren. Het doel ervan is om de schade voor schuldeisers en werkgelegenheid hiermee zoveel mogelijk te beperken. De minister van Justitie heeft het wetsvoorstel hiervoor ter advies voorgelegd aan diverse adviserende organisaties.
10-12-2013


Bank mag eenzijdig individuele (rente)opslag verhogen

De Deutsche Bank verhoogt de individuele opslag van een 25-jarige euroborlening vanwege de financiële crisis. Zij verwijst hiervoor naar de algemene voorwaarden. ‘Dat mag’, oordeelt Rechtbank Amsterdam. Het betreft hier geen kernbeding, dat om die reden in de kredietovereenkomst zelf had moeten worden opgenomen. Evenmin is volgens de rechtbank sprake van een onredelijk bezwarend beding in de algemene voorwaarden. Met name omdat de mogelijkheid bestaat om (boetevrij) vervroegd af te lossen.
10-12-2013


De eigenaresse van een pand en een vastgoedhandelaar onderhandelen in een Amsterdamse restaurant tijdens het diner over de koop van een pand. De volgende dag laat de koper door een notaris een koopovereenkomst opstellen en ondertekent deze. De verkoper weigert vervolgens te tekenen. Volgens haar is er geen geldige koopovereenkomst tot stand gekomen. Er bestaat pas overeenstemming bij aanvaarding van een aanbod. Daarbij moet overeenstemming bestaan over de essentialia. Dat is hier niet het geval, aldus de voorzieningenrechter, omdat de leveringsdatum nog niet vaststaat.
10-12-2013


Bestuurder niet aansprakelijk voor belastingschulden

De datum van het ontslag is bepalend voor de aansprakelijkheid van de bestuurder voor belastingschulden en niet de datum van uitschrijving bij Kamer van Koophandel, oordeelt Rechtbank Noord-Holland. Het feit dat de vennootschap op het moment van ontslag wel in staat was de schulden te voldoen, is hierbij mede bepalend. Omdat de bestuurder had nagelaten deze te betalen, was hij wel rente en boete verschuldigd over de periode vóór ontslagname. Hij had deze schulden immers tijdig kunnen betalen. De belastingschulden zelf hoeft hij vervolgens niet te voldoen, omdat er ten tijde van zijn bestuur geen sprake was van betalingsonmacht.
10-12-2013


Guldenpostzegel na 1 november 2013 niet meer geldig

PostNL heeft in een persbericht aangekondigd dat de guldenpostzegel na 1 november 2013 niet meer geldig is. De Nederlandse vereniging van postzegelhandelaars is het daar niet mee eens en heeft daarom verschillende procedures aangespannen. Tot nu toe heeft de vereniging deze procedures verloren. De rechters zijn van mening dat het na 10 jaar en 10 maanden niet onredelijk is dat de guldenpostzegel zijn geldigheid verliest. Er is voldoende tijd geweest om de postzegels in te ruilen of te gebruiken.
12-11-2013


Rekening advocaat vlak voor faillissement terecht betaald

Een BV dreigt failliet te gaan door het wegvallen van de enige opdrachtgever. Er wordt een advocaat ingeschakeld om te onderzoeken of dit kan worden voorkomen,wat gunstig zou zijn voor de andere schuldeisers. De BV heeft de rekening van de advocaat terecht betaald, oordeelt Rechtbank Amsterdam. Het moet immers mogelijk zijn om juridische bijstand te vragen. Daarom hoeft de betaling aan de advocaat niet te worden vernietigd. Dit is opmerkelijk, omdat de curator doorgaans betalingen aan een derde vlak voor een faillissement vernietigt als deze derde op de hoogte is van een komend faillissement.
12-11-2013


Geen accountantsverklaring dan bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

Grote ondernemingen moeten bij hun jaarrekening een accountantsverklaring voegen (of een verklaring waarom deze ontbreekt) en deze publiceren bij de Kamer van Koophandel. Ontbreekt de verklaring, dan ontstaat er bij faillissement bestuurdersaansprakelijkheid. Dat oordeelt Hof Den Bosch in een zaak over een failliete BV in bouwmaterialen. Er is sprake van een belangrijk verzuim, waardoor de bewijslast omkeert ten nadele van de voormalige bestuurder van de failliete BV. Hij moet aantonen dat het faillissement een andere oorzaak had dan het foutief publiceren van de jaarrekening. Deze uitspraak dateert van 16 november 2004, maar is nu pas gepubliceerd.
12-11-2013


Verhuurder moet ook verhuurderheffing betalen van 2014 tot 2017

De verhuurder die inkomsten geniet van ten minste 10 (geliberaliseerde) huurwoningen zal ook vanaf 2014 tot 2017 verhuurderheffing moeten betalen. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Blok als vervolg op de tijdelijke verhuurderheffing 2013. De systematiek van het wetsvoorstel komt overeen met de wet die tot 31 december 2013 geldt.
12-11-2013


Een franchisenemer komt het franchisecontract niet behoorlijk na, waardoor het contract wordt ontbonden. De kortgedingrechter ontbindt vervolgens ook de huurovereenkomst omdat deze is gekoppeld aan de franchiseovereenkomst. De franchisegever is tevens de verhuurder. Door de niet-nakoming van het franchisecontract vervalt ook de huurbescherming. Tót deze uitspraak leek dit alleen mogelijk wanneer de rechter vooraf zijn goedkeuring had verleend aan de ontbindende voorwaarde in de huurovereenkomst dat met het einde van de franchiseovereenkomst ook het huurcontract eindigt.
12-11-2013


Inlichtingenplicht bij faillissement natuurlijke persoon gaat redelijk ver

Een natuurlijke persoon verzet zich ertegen om aan de rechter-commissaris inlichtingen te verstrekken over de gezonde bedrijfsonderdelen waarvan hij (indirect) bestuurder is. Hij is echter verplicht om ook inlichtingen te verstrekken over het vermogen van (rechts)personen die niet in staat van faillissement verkeren. Dit blijkt uit de ruime strekking van de inlichtingenplicht (artikel 105, lid 1 FW). De verplichting gaat echter niet verder dan wat noodzakelijk is voor een behoorlijke taakuitoefening van de rechter-commissaris, oordeelt Rechtbank Oost-Brabant.
15-10-2013


Jaarrekeningen moeten tijdig worden gedeponeerd. Gebeurt dat niet, dan dreigt bestuurdersaansprakelijkheid. Recent deponeerde een vennootschap de jaarrekening 28 dagen te laat. Reden daarvan was dat de vennootschap voor het eerst zelf zou deponeren in plaats van het accountantskantoor. Door een misverstand tussen beide partijen vond dit niet tijdig plaats. Het misverstand leverde een aanvaardbare verklaring op, waardoor het een onbelangrijk verzuim werd, ook al behoorde het op zich tot de risicosfeer van het bestuur om tijdig te deponeren, aldus de Hoge Raad. In tegenstelling tot het genoemde misverstand levert het geringe belang van de vennootschap (het betrof een inactieve vennootschap) geen onbelangrijk verzuim op.
15-10-2013


De verplichtingen ten aanzien van certificaathouders zijn minder streng dan wij eerder aangaven. Gecertificeerde aandelen worden uitgegeven met of zonder medewerking van de vennootschap. Voor uitgegeven certificaten zonder medewerking verandert er niets, maar voor uitgegeven certificaten met medewerking van de vennootschap moet het bestuur de certificaathouders voor 1 oktober jl. hebben ingeschreven in het aandeelhoudersregister. Dat kan echter ook nu nog. Bij de eerstvolgende statutenwijziging worden de statuten hierop aangepast. Daarmee is ook het vergaderrecht van de certificaathouders vastgelegd. Ook daarvoor was 1 oktober jl. geen harde deadline.
15-10-2013


Er komt een eind aan de heersende verwarring over de deponeringstermijn van de jaarrekening die is vastgesteld door ondertekening door de bestuurders die ook aandeelhouders zijn. Op 9 oktober jl. is een wetsvoorstel ingediend dat hierover meer duidelijkheid verschaft. Staat in de statuten dat de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering geschiedt, dan moet dit dus nog separaat plaatsvinden. Omdat deze bepaling in veel statuten is opgenomen, zal er pas gedeponeerd hoeven te worden nadat de algemene vergadering haar besluit heeft genomen. Dus niet meteen na de ondertekening van de jaarrekening. Staat hierover niets in de statuten, dan moet er wel uiterlijk 8 december worden gedeponeerd.
15-10-2013


Opleveringskosten verhuurder geen boedelschuld

Tot voor kort was het voor de verhuurder verstandig om te wachten met de huuropzegging totdat de curator namens de falende huurder de huur had opgezegd. Zo werden de opleveringskosten als boedelschuld met voorrang op alle andere schuldeisers betaald. Volgens de Hoge Raad rechtvaardigt de wet niet dat de opleveringskosten op deze wijze een boedelschuld worden. Het is dus niet meer nodig de opzegging van de curator af te wachten. Huurpenningen die verschuldigd zijn na het faillissement blijven wel een boedelschuld.
17-09-2013


In een overeenkomst stond dat de algemene voorwaarden waren gelezen en akkoord bevonden. De wederpartij had hiervoor getekend maar stelde dat de voorwaarden niet waren bijgevoegd. Hij kon dat ook bewijzen. Voor de gebruiker van de voorwaarden was het daardoor onmogelijk om te bewijzen dat de voorwaarden van toepassing waren. De rechter achtte bewezen dat de voorwaarden niet ter hand waren gesteld. Algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze kenbaar zijn gemaakt, tenzij dit erg bezwaarlijk is.
17-09-2013


Certificaathouders met certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, moeten uiterlijk 1 oktober 2013 zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister. Zij krijgen hierdoor vergaderrechten. Bij de eerstvolgende statutenwijziging (maar uiterlijk op 1 oktober 2013) moeten de statuten hierop worden aangepast. Ook certificaten die niet op naam in de statuten zijn vermeld, kunnen zijn uitgeschreven met medewerking van de vennootschap. Als achteraf blijkt dat er niet is ingeschreven, betekent dit voor de vennootschap dat er vernietigbare besluiten kunnen worden genomen.
17-09-2013


Sinds de invoering in januari 2013 van de wet bestuur en toezicht is het artikel over tegenstrijdig belang gewijzigd. Van tegenstrijdig belang is sprake als de bestuurder (in)direct belang heeft bij een besluit van een vennootschap. Bij een tegenstrijdig belang mag de bestuurder niet meer deelnemen aan de beraadslaging over het besluit. Als er geen bestuurders meer zijn, is de algemene vergadering bevoegd de beslissing te nemen, tenzij het in de statuten is ‘weggeschreven’. In dat geval is de bestuurder wel weer bevoegd. De meeste BV’s hebben dit nog niet in de statuten verwerkt.
17-09-2013


Introductie stille bewindvoerder?

De stille bewindvoerder doet waarschijnlijk zijn intrede in een van de wetsvoorstellen ter herijking van het Faillissementsrecht. Een stille bewindvoerder probeert voorafgaand aan een faillissement een snelle aansluitende doorstart te realiseren. Hij doet dit door vroegtijdig in gesprek te gaan met de ondernemer om met hem afspraken te maken. Zo wordt voorkomen dat een faillissement onnodig veel schade veroorzaakt en werkgelegenheid wordt behouden. Het FNV heeft al wel bezwaren, omdat vaak na een doorstart de duurdere werknemers worden ontslagen en de jongeren mogen blijven. Ook worden de rechten van schuldeisers niet optimaal gediend, omdat marktwerking ontbreekt.
27-08-2013


Per 1 januari 2014 worden de regels voor internetverkopers strenger. Deze regels gaan gelden voor alle overeenkomsten op afstand, dus ook het afsluiten van een abonnement of het kopen van een e-book (internet dienst). Opvallend is de termijn om een koop te kunnen herroepen. Die is nu 7 dagen, maar wordt 14 dagen. De terugbetalingstermijn van de verkoper wordt 14 in plaats van 30 dagen. De betaalmogelijkheden moeten al duidelijk zijn in de eerste stap van het bestelproces. Nu is dit vaak de laatste stap. Ook mag aan een consument die belt met de verkoper, slechts het basistarief in rekening worden gebracht. Dit is een kleine greep uit de vele wijzigingen.
27-08-2013


Een aandeelhouder spreekt een andere aanhouder aan vanwege overtreding van het concurrentiebeding. Dit beding is opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst. Hij kan zich echter niet beroepen op het bijbehorende boetebeding, aldus de rechter. In de aandeelhoudersovereenkomst is namelijk bepaald dat dit recht toekomt aan de vennootschap. Niet is duidelijk omschreven dat dit recht ook toekomt aan de individuele aandeelhouder. Omdat de aandeelhouder wel partij is bij de aandeelhoudersovereenkomst, kan hij wel de schade vorderen.
27-08-2013


Een directeur stelt dat hij geen bestuurder is en dus niet zonder toestemming van het UWV kan worden ontslagen. De werkgever kan geen notulen van de algemene vergadering overleggen, waarin de directeur tot bestuurder is benoemd. Hij overlegt wel de inschrijving van de directeur als bestuurder van de vennootschap bij de Kamer van Koophandel. Deze is ondertekend door de enig aandeelhouder. Een besluit van de aandeelhouders is vormvrij, aldus de rechter. De inschrijving bij de KvK kan als een rechtsgeldig benoemingsbesluit worden gezien. De directeur is een bestuurder en kan zonder toestemming van het UWV worden ontslagen.
27-08-2013


Als er bij een overgang van een onderneming een vordering ligt van een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) om pensioenpremie te betalen, krijgt dit fonds een zelfstandig vorderingsrecht op de overnemende partij. Dit kwam onlangs nog in een uitspraak aan de orde. De koper kocht activa en het personeel ging mee over. Volgens de koper is de vordering van het bpf geen vordering die van rechtswege mee overgaat. De kantonrechter denkt hier anders over. Hij beslist dat het niet alleen een recht betreft dat voortvloeit uit een arbeidsovereenkomst, maar ook dat het fonds zelf het recht heeft om de premies bij de koper te vorderen.
30-07-2013


Een curator wil een Zwitserse vennootschap en haar bestuurder aansprakelijk stellen voor het tekort in de boedel tijdens faillissement. In Nederland kan hij de bestuurder van de vennootschap aanspreken als deze een rechtspersoon is. Immers, uiteindelijk is er een natuurlijke persoon die de onderneming van deze rechtspersoon feitelijk bestuurt. De curator vraagt zich af of hij ook de buitenlandse bestuurder/rechtspersoon kan aanspreken. Het antwoord van de Hoge Raad luidt ‘nee’. Deze vraag moet worden beantwoord naar het recht van het land dat van toepassing is op de betreffende rechtspersoon. In dit geval dus het Zwitserse recht.
30-07-2013


Werkgevers besluiten steeds vaker pas tot ontslag van hun personeel als het water hun al aan de lippen staat. Soms is dat te laat en is faillissement onafwendbaar, vooral vanwege de lange periode om het ontslag te effectueren. Houd voor een procedure bij het UWV rekening met tenminste 3 maanden. Deze termijn is nodig voor de voorbereiding, de pogingen om tot onderlinge beëindiging te komen, de procedure zelf en de duur van de opzegtermijn. Deze termijn loopt immers pas vanaf het moment dat de ontslagvergunning is verstrekt. Ook dit is niet altijd bekend bij ondernemers. Bij personeel dat lang in dienst is, kan die termijn soms wel 3 maanden zijn.
30-07-2013


Outdooractiviteiten zijn tijdens het vakantieseizoen altijd extra populair, maar soms gaat het daarbij ook mis. Zo maakte een jong meisje gebruik van een tokkelbaan, die niet overal de goede hoogte heeft. Hierdoor loopt zij letsel op als zij vlak voor het einde van de baan de grond raakt. Volgens Rechtbank Den Haag hoeven gebruikers er niet bedacht op te zijn dat zij ter voorkoming van letstel hun benen moeten optrekken, ondanks voorafgaande instructies van medewerkers van de baan. De exploitant is aansprakelijk vanwege een ondeugdelijke opstal. Het helpt ook niet meer dat de baan is goedgekeurd en dat er zich nog nooit eerder een dergelijk ongeluk heeft voorgedaan.
30-07-2013


Nieuw aanbestedingsrecht verbetert kansen MKB-bedrijven

MKB-bedrijven hebben sinds 1 april 2013 meer kans om overheidsopdrachten binnen te halen, dankzij de Aanbestedingswet die per die datum van kracht werd. Hierdoor moet de overheid ten minste 30% aanbesteden aan MKB-bedrijven. Voor deze bedrijven wordt de administratieve rompslomp minder, omdat volledige uitwerkingen alleen vereist zijn nadat de opdracht gegund is. De overheid mag ook niet langer selecteren op basis van ervaring, maar op basis van competenties. En de omzet van de mededingers speelt niet meer mee, waardoor ook starters kunnen meedingen. Op TenderNed zal de overheid de aanbestedingen opnemen, met daarbij de eisen en gunningscriteria.
11-06-2013


De jaarrekening moet binnen 13 maanden na het einde van het boekjaar zijn gedeponeerd. Is dit niet het geval, dan is de bestuurder aansprakelijk voor de schulden van een eventueel faillissement. De oorzaak van het faillissement is immers te wijten aan het feit dat schuldeisers niet zijn geïnformeerd. Nu is hier soms verweer tegen mogelijk door te stellen dat er sprake is van een onbelangrijk verzuim. In de zaak van een vennootschap die haar jaarrekeningen twee maanden te laat had gedeponeerd, oordeelde de Rechtbank Midden-Nederland dat hiervan sprake was. De bestuurder was niet aansprakelijk.
11-06-2013


Soms wordt er een faillissementsvonnis uitgesproken waarmee een bestuurder van de vennootschap het niet eens is. Bijvoorbeeld wanneer een schuldeiser dit middel gebruikt om zijn rekening betaald te krijgen. Als een bestuurder in hoger beroep wil tegen de uitspraak, zal hij binnen 8 dagen een advocaat moeten inschakelen. Binnen 4 dagen nadat het hof bepaalt wanneer de behandeling plaatsvindt, moet er een kennisgeving aan de advocaat van de schuldeiser bij exploot worden aangeboden. Als de bestuurder onverhoopt niet bij de zitting was, zal hij in verzet moeten gaan. Hiervoor heeft hij slechts 14 dagen de tijd na de uitspraak.
11-06-2013


Stille vennoot vergeet stil te zitten: hoofdelijk aansprakelijk

Een commanditaire vennootschap (CV) verkoopt haar lunchroom. Achterstallige salariskosten zijn ondanks gemaakte afspraken nog steeds niet betaald aan de medewerkers. De koper draait hier als opvolgend werkgever voor op. Hij probeert deze schade te verhalen op de stille vennoot. Deze heeft in het verleden meegetekend voor de huurovereenkomst van de CV en de beëindiging van de huur. Daardoor heeft hij een vertegenwoordigingshandeling gepleegd. Als gevolg hiervan kan hij naast de beherende vennoot ook hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de achterstallige betalingen. Plus een boete van maar liefst € 20.000 uit het koopcontract.
11-06-2013


Er is een wettelijke verankering voor mediation op komst, met dank aan een initiatiefwetsvoorstel dat hiertoe is ingediend. Doel van dit wetsvoorstel is om een groter gewicht toe te kennen aan mediation. Er moet een register komen waarmee geregeld wordt dat mediator een beschermd beroep wordt met een openbare registratie. Ook moet de mediator een juridische achtergrond hebben, met een specialisatie op het gebied waarop de jurist wil ‘mediaten’. Partijen moeten onder de nieuwe wetgeving eerst onderzoeken of mediation aan de orde is. Als zij willen afzien van mediation, moeten zij de rechter kunnen uitleggen waarom mediation geen kans van slagen heeft.
14-05-2013


Een BV heeft de pensioenpremies voor haar werknemers niet afgedragen. Zij moet deze betalen op grond van de Wet verplichte deelneming aan het bedrijfstakpensioenfonds 2000. De BV komt in zwaar weer en wordt uiteindelijk failliet verklaard. Zij verzuimt echter haar betalingsonmacht te melden binnen 14 dagen na de oorspronkelijke betalingsdatum. De bestuurder is daarom terecht aansprakelijk gesteld voor de onbetaald gebleven pensioenpremies, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden. Hij kan niet aantonen dat het fonds op de hoogte was van de betalingsonmacht. Het fonds hoeft de BV of de bestuurder niet te informeren over het bestaan van een meldingsregeling.
14-05-2013


Een verhuurder van bedrijfsruimte vordert van een huurder ontbinding van de huurovereenkomst wegens een huurschuld. Daarnaast vordert hij vergoeding van de gederfde huurinkomsten tot aan de dag van de ontbinding. Hij vordert dit echter ook over de periode na de ontbinding van het huurcontract tot aan de oorspronkelijke einddatum van dat contract. De ontbinding van de huurovereenkomst is terecht, aldus Hof Den Haag. Maar de vordering van schadevergoeding voor gederfde huurinkomsten kan slechts worden toegewezen voor zover de verhuurder de schade feitelijk heeft geleden. Voor het overige is de schade niet te bepalen. De hoogte van deze schade moet in een aparte schadestaatprocedure worden vastgesteld.
14-05-2013


Een vordering uit een kredietovereenkomst is opeisbaar sinds december 2006. De bank verstuurt aanmaningen, maar er wordt niet betaald. De bank dagvaardt de schuldenaar in februari 2012. De schuldenaar stelt dat hij de aanmaningen nooit heeft ontvangen en beroept zich op verjaring. Terecht, oordeelt Rechtbank Haarlem. De verjaringstermijn van 5 jaar is verstreken. Dat de werknemer in juli 2008 met zijn werkgever op verzoek van de bank over de vordering heeft gesproken, heeft geen stuitende werking gehad. De vordering van de bank is verjaard.
14-05-2013


Minister Opstelten gaat frauduleuze bestuurders stevig aanpakken. Zo wil hij frauduleuze bestuurders beletten voor een periode van 5 jaar weer bestuurder te kunnen worden van een rechtspersoon. Als een bestuurder in ernstige mate tekortschiet in het nakomen van zijn bestuurdersverplichtingen – bijvoorbeeld door vlak voor een faillissement geld weg te sluizen – kan hij met een dergelijk verbod worden geconfronteerd. Opstelten wil dit ook als er binnen 3 jaar 3 faillissementen zijn uitgesproken met dezelfde bestuurder, of als de bestuurder achter een web van rechtspersonen zit om fraude te maskeren.
16-04-2013


Sinds 1 januari 2013 moet een schuldeiser een melding doen bij de fiscus als hij zijn zekerheidsrecht wil uitoefenen op goederen die zich bevinden op de bodem van de schuldenaar. De fiscus kan vervolgens zelf gebruikmaken van haar recht tot bodembeslag, waardoor veel schuldeisers tot hun ergernis achter het net vissen. Staatssecretaris Weekers heeft nu besloten dat deze meldingsplicht niet bestaat voor aankoopfinancieringen, zoals het leveren onder eigendomsvoorbehoud, leasing of huurkoop. Dit omdat deze financieringswijze anders op de tocht komt te staan onder de huidige economische omstandigheden. Kortom, goed nieuws voor schuldeisers.
16-04-2013


Maten kunnen ook hoofdelijk aansprakelijk zijn

Maatschappen die onder een gezamenlijke naam een opdracht aanvaarden, kunnen ook hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het nakomen van hun verplichtingen. Feitelijk zijn de maten slechts voor gelijke delen aansprakelijk en niet hoofdelijk voor het geheel, tenzij de maatschap zelf een verplichting aangaat. Dit komt voort uit de regel dat ingeval meerdere opdrachtnemers een opdracht aanvaarden, zij hoofdelijk aansprakelijk zijn. De Hoge Raad sprak zich onlangs uit over een zaak waar dit speelde, waarbij een advocaat een beroepsfout had gemaakt. Omdat de maatschap zelf de opdracht had aanvaard, waren ook de andere maten (zelfs de al uitgetreden maten) hoofdelijk aansprakelijk.
16-04-2013


Zzp’er moet zich ook als uitzendbureau inschrijven bij KvK

Sinds 1 juli 2012 moeten bedrijven die werknemers ter beschikking stellen aan derden zich registreren als uitzendbureau. Even was het onduidelijk of dit ook geldt voor de DGA die zich als freelancer of zzp’er via zijn BV aan derden aanbiedt (bijvoorbeeld voor een interim-klus). De minister heeft nu echter in een brief van 18 maart 2013 aan de Tweede Kamer bevestigd dat ook de DGA zich zal moeten inschrijven als uitzendbureau. Dit geldt niet als de DGA zich ter beschikking stelt aan zijn eigen werkmaatschappij. De intraconcernuitzending hoeft niet te voldoen aan de inschrijfplicht.
16-04-2013


Een makelaar heeft (via zijn BV) een klant bijgestaan bij het kopen van een villa in Spanje. Vanwege het ontbreken van de juiste bouwvergunning is het huis weer afgebroken en lijdt de klant schade. De uiteraard geïrriteerde klant spreekt niet alleen de BV aan, maar ook de makelaar zelf. Hij vindt dat de makelaar zijn zorgplicht richting hem geschonden heeft. De makelaar heeft deze zorgplicht inderdaad geschonden en de gedraging wordt als onrechtmatig beschouwd. Omdat deze gedraging in het maatschappelijk verkeer ook kan worden aangemerkt als gedraging van de BV, is hier ook de BV aansprakelijk.
19-03-2013


Flex BV (6): Tegenstrijdig belang bij dividendbesluit

Als de DGA zichzelf dividend wil uitkeren, zal hij een besluit moeten nemen als aandeelhouder, dat wordt goedgekeurd door de bestuurder. Is er dan sprake van een tegenstrijdig belang? In dat geval kan de bestuurder niet deelnemen aan de vergadering. Als er niemand overblijft, dient de vergadering van aandeelhouders het goedkeuringsbesluit te nemen. Tenzij een andere bepaling is opgenomen in de statuten. Voorlopig wordt er niet aangenomen dat er een tegenstrijdig belang is in deze situatie. De bestuurder moet immers instemmen als de liquiditeitstest positief uitvalt. Het is aan te bevelen om een voorwaardelijk besluit te nemen voor het geval er wel sprake is van een tegenstrijdig belang.
19-03-2013


Partijen verschillen met elkaar van mening over de betaling van een restschuld. De eiser gaat uiteindelijk over tot dagvaarding. De gedaagde in deze zaak beroept zich met succes op verjaring. Dit lukt de gedaagde, omdat geoordeeld wordt dat alleen de aanmaningen de verjaringstermijn van 5 jaar niet hebben gestuit. De eiser had ondubbelzinnig moeten laten blijken dat hij zijn rechten op de vordering in stand wilde houden.
19-03-2013


Een verhuurder heeft (wijselijk) een boetebeding opgenomen in de huurovereenkomst. In dit geval ging het om een boete op ‘misdadige activiteiten’ of ‘hennepteelt’. De huurder misdraagt zich in deze zin, waarop een boete van € 50.000 volgt. De rechter kan een boete matigen als dit tot een buitensporig resultaat leidt. Daarbij kijkt hij naar de aard van de overeenkomst, de inhoud en strekking van het beding en de omstandigheden waaronder het beding is ingeroepen. De huurder verzoekt om matiging van de boete, maar kan niet aangeven waarom er sprake zou zijn van een onaanvaardbaar resultaat. De huurder moet daarom de vastgelegde boete betalen.
19-03-2013


Een koper kan de koopovereenkomst van een bedrijfspand niet nakomen. Hij verzoekt daarom om ontbinding van de koopovereenkomst op grond van onvoorziene omstandigheden; de kredietcrisis. De rechtbank overweegt dat er altijd sprake is van perioden van economische voorspoed, die worden gevolgd door perioden van mindere tijden. Er is geen sprake van een uitzonderlijke situatie. De kredietcrisis kan dan ook niet worden gezien als een onvoorziene omstandigheid. Hierdoor blijft de overeenkomst in stand en blijft de koper gehouden tot nakoming. Dit heeft (nu voor de koper) wat onvoorziene consequenties.
19-02-2013


Wet pakt achterstallige betaling aan tussen ondernemers en overheden

De incassowetgeving voor consumenten krijgt een vervolg door implementatie in Boek 6 BW van een Europese richtlijn die ziet op handelstransacties tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en overheden. Er mag voortaan zonder enige aanmaning of ingebrekestelling € 40 aan incassokosten in rekening worden gebracht. Daar mag ten nadele van de schuldeiser niet van worden afgeweken. Partijen mogen ook hogere buitengerechtelijke incassokosten afspreken. De maximale betalingstermijn is in principe 60 dagen. De overheid mag de termijn van 30 dagen niet overschrijden. De wet heeft betrekking op overeenkomsten die worden afgesloten na 16 maart 2013.
19-02-2013


Doorstart met zelfde concept leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid

Een ondernemer die reeds tweemaal is doorgestart na een faillissement, loopt tegen bestuurdersaansprakelijkheid aan. De ondernemer had geen noemenswaardige veranderingen aangebracht in zijn bedrijfsvoering en het bedrijfsconcept, en hij beschikte over weinig financiële middelen. Volgens het hof had deze ondernemer niet zomaar nog een derde keer mogen starten, nadat hij al twee keer eerder failliet was gegaan. Hoewel de ondernemer nog aangaf dat de oorzaak van het faillissement gelegen was in de crisis, mocht dit hem niet meer baten. De ondernemer werd persoonlijk aansprakelijk gehouden voor het faillissementstekort.
19-02-2013


Een verhuurder van aanhangwagens nam in zijn algemene voorwaarden op dat de huurder aansprakelijk is voor alle schade aan het gehuurde tijdens de huurperiode. Tenzij dit valt onder de door de verhuurder in eigen beheer gevoerde cascovoorziening. Voor wiens rekening komt nu de diefstal van een gehuurde aanhangwagen? Voor de verhuurder; vanwege een onredelijk bezwarend beding. De huurder kon dit risico niet verzekeren en het staat niet vast dat hem wat verweten kan worden. De verhuurder had de huurder op het risico moeten wijzen of andere (beveiligings)maatregelen moeten treffen.
19-02-2013


Flex-BV (5) Kapitaalvermindering mogelijk van € 18.000 naar een fractie van € 0,01

Het nieuwe BV-recht staat toe dat het aandelenkapitaal wordt teruggebracht van € 18.000 naar een fractie van 1-eurocent. De formele vereisten hiervoor (de aankondiging in een landelijk dagblad van de terinzagelegging van de notulen bij de Kamer van Koophandel) zijn vervallen. Veel BV’s zullen hun statuten moeten aanpassen, omdat het oorspronkelijke minimumkapitaal hier nog in vermeld staat. Ook zal het bestuur toestemming moeten geven voor het te nemen kapitaalverminderingsbesluit, waarbij moet worden getoetst of de vennootschap in de toekomst nog aan haar verplichtingen kan voldoen (de zogeheten uitkeringstest).
22-01-2013


Twee ondernemers die samen een vof exploiteerden, hebben hun onderneming geherstructureerd. Boven de vof werden twee BV’s geplaatst en de vof werd omgezet in een commanditaire vennootschap (CV). Twee jaar later werd de tenaamstelling van de bankrekeningen gewijzigd in de CV en er werden bankpassen verkregen met de nieuwe naam. De bank financierde de vof destijds en werkte in een later stadium mee aan de tenaamstelling. Toen de CV en haar holdings failliet gingen, kon de bank de ondernemers toch succesvol privé aanspreken.
22-01-2013


Per 1 januari 2013 is de rechterlijke indeling gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de redactie van contracten, waarin dikwijls wordt verwezen naar de verschillende arrondissementen. Nederland kent zo meteen 1 Hoge Raad, 4 hoven en 11 rechtbanken. De kantongerechten waren al opgenomen bij de rechtbanken. Het aantal zittingsplaatsen wordt de komende tijd ook teruggebracht tot 32 (op termijn sluiten ten minste 24 locaties). De arrondissementen krijgen verschillende namen en worden groter. U kunt de rechterlijke indeling terugvinden op www.rechtspraak.nl.
22-01-2013


Een leverancier is nog bereid te leveren, maar alleen op voorwaarde dat de afnemers een hogere prijs betalen dan overeengekomen is. Daarbij verwijst de leverancier naar het overmachtartikel uit zijn algemene voorwaarden. De hamvraag is hier: zijn de algemene voorwaarden ook van toepassing op de overeenkomst? Nee, op de voorzijde van de overeenkomst is vermeld dat de leverancier algemene voorwaarden gebruikt. Daarbij wordt echter niet concreet verwezen naar de algemene voorwaarden die op de achterzijde van de overeenkomst vermeld zijn. Vanwege de onjuiste (geen) verwijzing, zijn deze algemene voorwaarden niet van toepassing.
22-01-2013