De knelpunten bij pensioen in eigen beheer van de DGA moeten worden opgelost. Staatssecretaris Weekers heeft hiervoor drie varianten gepresenteerd. Hij geeft daarbij de voorkeur aan de variant waarbij een BV waarin een materiële onderneming wordt gedreven, een fiscale pensioenreserve kan vormen. De jaardotatie is gemaximeerd en afhankelijk van de winst. Is er geen winst behaald, dan kan er niet worden gedoteerd. De fiscale normen voor pensioen in de loonheffing zijn niet van toepassing. De pensioenpot valt vrij in de winst bij pensionering van de DGA of bijvoorbeeld bij verkoop van de BV of bij staking van de materiële onderneming. De pensioenpot kan fiscaal vriendelijk worden gebruikt voor een lijfrente.
19-12-2013


Extra aandacht voor zakelijk kosten ondernemer

Uit een onderzoek van de Belastingdienst onder 360 ondernemers blijkt dat zij regelmatig privé-uitgaven ten laste van de winst hebben gebracht. De Belastingdienst corrigeerde vervolgens voor € 1,3 miljoen aan kosten. Voor de Belastingdienst voldoende aanleiding om extra aandacht te besteden aan de zakelijkheid van de kosten die ondernemers ten laste van hun winst brengen. Ondernemers die onzakelijke kosten in mindering brengen op hun winst, krijgen een navorderingsaanslag, verhoogd met een boete van maximaal 100%. Wijs ondernemers hierop én op het feit dat de controles worden aangescherpt.
19-12-2013


Standaardboete voor het niet doen IB-aangifte op komst

De prikkel om IB-aangifte te doen wordt groter. Er is een standaardboete op komst van € 344 voor het niet doen van de aangifte inkomstenbelasting. Daarmee verdwijnt het onderscheid tussen de boete bij een eerste verzuim (€ 226) en een tweede verzuim (€ 984). Voor ‘veelplegers’ komt er een uitzonderingsbepaling, die de inspecteur de mogelijkheid biedt om een verzuimboete op te leggen tot het wettelijk maximum van € 4.920. Dit staat in het concept Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst dat staatssecretaris Weekers naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
19-12-2013


Vanaf 2014 wordt de mogelijkheid om lijfrentepremie af te trekken ingeperkt. Nu kan uw cliënt nog 17% van de premiegrondslag in aftrek brengen, mits hij voldoende jaarruimte heeft. In 2014 gaat dit percentage omlaag naar 15,5%. Ook de jaarruimte wordt verkleind: voor de berekening van de jaarruimte geldt in 2013 nog een pensioenaangroei (factor A) van 7,5. In 2014 wordt de factor A 7,2. In 2014 mag uw cliënt nog wel, net als dit jaar, fiscaal vriendelijk een lijfrente opbouwen over een maximumpremiegrondslag van € 162.457. Betaalt uw cliënt nog dit jaar de lijfrentepremie, dan profiteert hij nog optimaal van de aftrek in de jaarruimte en/of de reserveringsruimte.
19-12-2013


Stel, uw cliënt overweegt om zijn nog niet verkochte woning te gaan verhuren. Wellicht is het verstandig om dit door te schuiven naar 2014. De woning en de hypotheek gaan namelijk tijdens de verhuurperiode vanaf de peildatum 1 januari 2014 behoren tot zijn box 3-vermogen. Heeft uw cliënt nog overwaarde op zijn niet verkochte woning? Als hij in dat geval de aanvang van de verhuur uitstelt tot na de jaarwisseling, bespaart hij dus box-3-belasting. Is de hypotheek van uw cliënt hoger dan de waarde van zijn nog niet verkochte woning, dan staat zijn woning ‘onder water’. In dat geval kan het juist wel aantrekkelijk zijn om de verhuur nog dit jaar te laten ingaan.
19-12-2013


Geen verlaagd OVB-tarief voor bouwgrond zonder fundering

Een man koopt een bouwperceel en wil daarop een woning bouwen. Hij vindt daarom dat hij recht heeft op toepassing van het verlaagd tarief voor de overdrachtsbelasting (2%) voor woningen. ‘Dat is onjuist’, aldus de Hoge Raad. Een bouwperceel kan niet als een woning worden aangemerkt. De wetgever heeft er bewust voor gekozen om het begrip ‘woning’ af te bakenen bij de aanwezigheid van een fundering. Dit is een objectief en praktisch uitvoerbaar criterium, waarmee de wetgever zijn ruime beoordelingsmarge niet heeft overschreden.
12-12-2013


Een makelaar ontwikkelt samen met zijn BV een project. Daarbij wordt het in privé verhuurde winkelpand verbouwd tot een appartementencomplex met twee winkels. Eind 2006 trekt hij zich terug uit het project. Het project gaat over op een andere BV, waarbij de helft van de eigendom van het pand wordt overgedragen. In april 2008 wordt het nieuwe winkelpand met een penthouse opgeleverd. De makelaar heeft bij de transactie een belastbaar voordeel behaald, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden. Zijn werkzaamheden vormen een bron van inkomen. Maar omdat de makelaar het project in 2006 staakte, had de inspecteur het voordeel niet in 2008 moeten belasten, maar in 2006.
12-12-2013


Een man lijdt aan een (progressieve) spierziekte en is rolstoelafhankelijk. Hij laat in verband daarmee een garage aan zijn woning bouwen. Hij trekt de verbouwingskosten (€ 25.000) vervolgens af als uitgaven voor andere hulpmiddelen. De inspecteur weigert de aftrek, omdat de man niet vóór aanvang van de bouw beschikte over een medische indicatie waaruit blijkt dat een functiebeperking de woningaanpassing nodig maakt. Hof Arnhem-Leeuwarden staat de aftrek wel toe. Doel en strekking van de regeling zijn in dit geval belangrijker dan de grammaticale uitleg. Het hof stelt daarbij vast dat de medische indicatie achteraf wel is afgegeven.
12-12-2013


Is uw cliënt in 2012 gescheiden of was hij en zijn partner eind 2012 in een echtscheidingsprocedure verwikkeld, waarbij uiterlijk op 31 december 2012 een echtscheidingsconvenant is opgemaakt en ondertekend? Als daarbij de eigendomshelft van de woning aan een van hen is toebedeeld met de bijbehorende eigenwoningschuld, kan ook het overgenomen deel van de eigenwoningschuld onder voorwaarden nog vallen onder de oude eigenwoningregels. De eigenwoningschuld moet dan wel uiterlijk in 2013 op naam zijn gesteld van de overnemende partner. Check of dit ook daadwerkelijk is gebeurd, gezien het belang.
12-12-2013


Aflossingsvrije hypotheek omzetten in een andere hypotheekvorm kan nog tot eind 2013

Dit voorjaar werd de termijn versoepeld voor het overgangsrecht bij de eigenwoningregeling. Mensen met een aflossingsvrije hypotheek kregen toen onder voorwaarden de kans om ook na 1 april 2013 gebruik te maken van de overgangsregeling bij de eigenwoningregeling. Heeft uw cliënt daarvan gebruik gemaakt (door aanmelding vóór 1 april 2013), check dan of de omzetting in een andere hypotheekvorm ook een feit is. Is dat niet het geval, wijs hem er dan op dat dit vóór 1 januari 2014 moet gebeuren om nog gebruik te kunnen maken van het overgangsrecht.
12-12-2013


Nieuw besluit over zakelijke verrekenprijzen

Op 27 november 2013 is het nieuwe besluit met zakelijke verrekenprijzen in werking getreden. Het besluit geeft met name een nadere invulling aan de onderdelen van de OESO-richtlijnen voor transfer pricing, waarbij ruimte voor een eigen invulling wordt geboden. Zo is ten opzichte van de vorige besluiten (30 maart 2001 en 21 augustus 2004) een uitgebreidere toelichting opgenomen bij de toepassing van het at arm’s-lengthbeginsel voor concernleningen, garanties, verzekeringen van concernrisico’s en immateriële activa.
05-12-2013


Ongebruikelijk samenwerkingsverband tussen rijschoolhouder en echtgenote

Een man exploiteert met zijn vrouw een rijschool. Zij doet de administratie, facturering en onderhoudt de contacten met de bank en de boekhouder. De man verzorgt de rijlessen. Er is sprake van een ongebruikelijk samenwerkingsverband, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden. De rijlessen en de acquisitie zijn de hoofdwerkzaamheden van de onderneming, waarmee omzet wordt behaald. De vrouw toont niet aan welke werkzaamheden van haar niet ondersteunend zijn en ook niet hoeveel tijd ze hieraan heeft besteed. Zij voldoet niet aan het urencriterium en komt niet in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek, de oudedagsreserve en de MKB-winstvrijstelling.
05-12-2013


De eenmalig vrijgestelde schenking voor de eigen woning kunt u vastleggen in een onderhandse akte. Een notariële akte is hiervoor niet meer nodig. In de onderhandse akte staat dat de schenking voor de eigen woning moet worden gebruikt. Dat kan in de vorm van een opschortende voorwaarde. De begiftigde moet in dat geval op 31 december 2014 de schenking aan de eigen woning hebben besteed. Er kan ook worden gekozen voor een ontbindende voorwaarde voor onderhoud of verbetering van een eigen woning. De begiftigde heeft dan, na het jaar van de schenking, nog twee jaar de tijd om de schenking hieraan te besteden.
05-12-2013


Tijdige nieuwe eigenwoningschuld bij aflossing oude schuld

Als uw cliënt in 2012 een bestaande eigenwoningschuld geheel of gedeeltelijk heeft afgelost, dan vervalt in beginsel het overgangsrecht voor (dat deel van) deze schuld. Sluit uw cliënt nog voor het einde van 2013 een nieuwe eigenwoningschuld af? In dat geval is er tot het bedrag van de aflossing sprake van een bestaande eigenwoningschuld en daarop blijven de oude eigenwoningregels van vóór 2013 van toepassing. Dat betekent onder meer geen aflossingsplicht om renteaftrek te krijgen. Wijs uw cliënt op het belang van het tijdig aangaan van een nieuwe eigenwoningschuld.
05-12-2013


Collectieve uitspraak proefprocedures BOF gepubliceerd

Op 4 december is de collectieve uitspraak op het massaal bezwaar in de zaken over het toepassingsbereik van de BOF op de website van de Belastingdienst geplaatst. Als massaal bezwaar zijn alle bezwaarschriften aangewezen tegen de aanslagen schenk- en erfbelasting die op 23 oktober 2012 nog niet onherroepelijk vaststonden en de bezwaarschriften tegen alle sindsdien opgelegde aanslagen. Tegen de uitspraak kan geen beroep worden ingesteld. Het is wel mogelijk om voor individuele belastingplichtigen bij de bevoegde inspecteur een individuele uitspraak te vragen. Daartegen is beroep wel mogelijk.
05-12-2013


Een Fins beleggingsfonds ontvangt dividenden uit Nederlandse vennootschappen onder inhouding van ruim € 35.000 dividendbelasting. Het fonds kan de dividendbelasting niet in Finland verrekenen, omdat zij daar vrijgesteld is van vennootschapsbelasting. Het fonds vraagt daarom de dividendbelasting terug van de Nederlandse Belastingdienst. Die heeft dat terecht geweigerd, aldus de Hoge Raad. Het beleggingsfonds is niet vergelijkbaar met een in Nederland gevestigd fonds. Het fonds zou wel vennootschapsbelasting verschuldigd zijn in Nederland als het hier gevestigd was. De teruggaaf is niet voor deze groep bedoeld. Er is geen sprake van discriminatie.
28-11-2013


Zonder verliesbeschikking geen verliesverrekening

Een BV is in 1995 opgericht. Zij meldt zich wel voor de heffing van kapitaalsbelasting maar niet voor de heffing van vennootschapsbelasting. Ook dient zij over de jaren 1995 tot met 1998 geen Vpb-aangiften in. Nadat de Belastingdienst haar om inlichtingen heeft gevraagd, dient zij sinds 1999 wel aangiften in. Tussen 1995 en 2007 lijdt de BV verliezen, maar in 2008 boekt zij winst. De BV wil vervolgens alle verliezen uit de voorgaande jaren verrekenen. De inspecteur beperkt zich tot de verliezen die sinds 1999 bij voor bezwaar vatbare beschikkingen zijn vastgesteld. Terecht, aldus Rechtbank Noord-Holland. De Wet Vpb schrijft voor dat uitsluitend deze verliezen verrekenbaar zijn.
28-11-2013


Bedongen huur basis voor waarde bedrijfspand bij overgang naar privé

Een man drijft tot 1 februari 2009 met zijn vrouw een banketbakkerij. Bij de staking wordt het bedrijfspand overgebracht naar het privévermogen. Daaraan voorafgaand sluit hij een huurovereenkomst voor het bedrijfspand. De man en de vrouw zijn het met de inspecteur eens dat de huur een belangrijke factor is voor de waardebepaling van het bedrijfspand bij overgang naar privé. De inspecteur stelt de waarde op grond van de bedongen huur vast op € 800.000. Daarbij houdt hij rekening met de lagere huur in de eerste 2 jaren. De inspecteur heeft de waarde daarmee voldoende onderbouwd, aldus Rechtbank Noord-Holland.
28-11-2013


Een eigenaresse van een monumentenpand liet de theekoepel opknappen in de tuin bij het pand. De kosten wilde ze in aftrek brengen als monumentenuitgaven. De inspecteur weigert de aftrek. Terecht, aldus Hof Amsterdam. De theekoepel staat niet afzonderlijk vermeld in het Monumentenregister van de Rijksdienst voor cultureel erfgoed. De koepel voldoet daardoor niet aan de voorwaarden die de wet stelt aan de aftrek van onderhoudskosten aan monumentenpanden. Daaraan doet niet af dat de theekoepel wel in andere documenten als onderdeel van het monument wordt genoemd. Het feit dat de Rijksdienst in het verleden een subsidie voor de koepel heeft verleend, sorteert hier evenmin effect.
28-11-2013


Het voorbehouden van de BOF aan uitsluitend ondernemingsvermogen is niet in strijd met het discriminatieverbod. Dit oordeelt de Hoge Raad in de vijf geselecteerde proefprocedures over het toepassingsbereik van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). De wetgever heeft de regeling ingevoerd om liquiditeitsproblemen bij schenking of vererving van een onderneming te voorkomen. Dat de BOF ook wordt toegepast als er geen liquiditeitsproblemen zijn, betekent niet dat de wetgever haar ruime beoordelingsvrijheid bij de invoering van de BOF heeft overschreden, aldus de Hoge Raad.
28-11-2013


Boekwinst ongebruikte woning voor firmant onbelast

Een zoon heeft met zijn vader en broer een VOF. In 1992 heeft de vader een woning gekocht die direct naast de onderneming ligt. De zoon zou daar gaan wonen, maar dat is niet gebeurd. De woning is ten onrechte tot het ondernemingsvermogen van de VOF gerekend. Dit mag met toepassing van de foutenleer worden hersteld in het oudste nog openstaande boekjaar (2008). Hierdoor is de boekwinst bij latere verkoop van de woning een onbelaste vermogenswinst in privé, aldus Rechtbank Noord-Nederland. Wel moeten in datzelfde jaar de in het verleden bij de VOF ten onrechte in aftrek genomen afschrijvingskosten tot de winst worden gerekend.
21-11-2013


Enkele broers en/of zussen kunnen samenwonen in een voormalige ouderlijke woning. Als een van hen komt te overlijden en de verkrijging van de andere broers en/of zussen bestaat (grotendeels) uit de eigen woning, kan de verschuldigde erfbelasting er toe leiden dat de woning moet worden verkocht. Dat vindt staatssecretaris Weekers ongewenst. Voor zover bestaande uitstelmogelijkheden geen oplossing bieden, staat hij onder voorwaarden toe dat voor de verschuldigde erfbelasting rentedragend uitstel van betaling wordt verleend voor 5 jaar.
21-11-2013


Door verhuur magazijnstellingen onderneming VOF niet voortgezet

Een man en vrouw dreven in een VOF een supermarkt en een slijterij. De supermarkt en de slijterij werden op 19 juni 2006 aan een derde overgedragen. Begin juni 2006 had de VOF enkele magazijnstellingen gekocht van een BV, waarin de man een aanmerkelijk belang heeft. De VOF verhuurt deze stellingen sinds 19 juni aan de BV. De verhuur leidt er niet toe dat de onderneming van de VOF is voortgezet, aldus Hof Den Haag. Na de overdracht van de supermarkt en de slijterij zijn er geen activiteiten in de VOF achtergebleven. De magazijnstellingen hadden geen functie in de onderneming van de VOF. De VOF is gestaakt en de verhuur vormt een terbeschikkingstelling in box 1.
21-11-2013


Ook oude restschulden aflossen met verhoogde schenking

De verhoogde schenking van € 100.000 kan ook worden gebruikt voor de aflossing van een oude restschuld van vóór 29 oktober 2012. Dit staat in een aangenomen amendement bij het wetsvoorstel Belastingplan 2014. De financiële dekking hiervoor is gevonden in een eenmalige verlaging met € 3.000 in 2014 van de bovengrens van de eerste tariefschijf in de Successiewet. De eerste schijf eindigt daardoor bij € 115.00 in plaats van bij € 118.000. Naast het Belastingplan 2014 zijn ook aangenomen het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014, de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit en de Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente.
21-11-2013


De vierde belastingschijf in de loon- en inkomstenbelasting wordt vanaf 2018 jaarlijks geleidelijk verlaagd van 52% tot 49,5% in 2039. De tweede en derde schijf worden daardoor een jaar langzamer afgebouwd dan was voorgesteld. Dit betekent dat de verlaging van 42% naar 38% wordt bereikt in 2042 in plaats van in 2041. Dit staat in het aangenomen amendement bij de ‘Wet maatregelen woningmarkt 2014’. In dit wetsvoorstel was al voorgesteld om het maximale tarief waartegen de kosten van de eigen woning kunnen worden afgetrokken, vanaf 2014 jaarlijks met 0,5% te verlagen. Deze aftrekbeperking gaat gewoon door.
21-11-2013


Horecaondernemer mag aftrek zelfbewoning over waarde gehele pand berekenen

Een horecaondernemer drijft in een woon- bedrijfspand een café annex discotheek. Op de bovenverdieping bevinden zich privévertrekken en op de begane grond bevinden zich de woonkamer, de keuken en de bedrijfsruimten. Deze ruimten worden gemengd gebruikt. De ondernemer rekent het pand tot zijn bedrijfsvermogen. Als hij eind 2008 zijn bedrijf staakt, brengt hij het woon- bedrijfspand over naar zijn privévermogen. Bij de berekening van de stakingswinst mag de waardedruk door zelfbewoning worden berekend over de waarde van het gehele pand, oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden. Het woon- en bedrijfsgedeelte zijn niet afzonderlijk verkoopbaar en/of verhuurbaar.
14-11-2013


Vruchtgebruikers die hun vruchtgebruik van een woning krachtens erfrecht hebben verkregen, houden voorlopig de hypotheekrenteaftrek. Dat heeft staatsecretaris Weekers toegezegd. Vruchtgebruikers verliezen zonder toezegging hun aftrekrecht per 1 januari 2013 door de invoering van de nieuwe eigenwoningregels. Sinds 1 januari 2013 is voor renteaftrek namelijk vereist dat de belastingplichtige een eigenwoningschuld heeft. De belastingplichtige is de blote eigenaar, maar de vruchtgebruiker betaalt de rente en aflossing. De uitzondering die tot nu geldt voor de vruchtgebruiker wordt voorlopig voortgezet.
14-11-2013


Meerdere vrijgestelde schenkingen van € 100.000 is mogelijk

Het is toegestaan om meerdere vrijgestelde schenkingen voor de eigen woning van € 100.000 te ontvangen van verschillende schenkers. De vrijstelling geldt per schenker. Dat heeft staatssecretaris Weekers bevestigd. Hij vergeet echter te vermelden dat de schenkers dan niet de ouders kunnen zijn als zij partners zijn voor de Successiewet (SW). Doen zij in dat geval allebei een schenking van € 100.000, dan moeten deze schenkingen bij elkaar worden opgeteld. Slechts € 100.000 valt dan onder de vrijstelling. Partners worden voor de schenkbelasting als één persoon aangemerkt. Dat geldt ook als twee partners van dezelfde schenker ieder € 100.000 ontvangen.
14-11-2013


Een accountant heeft sinds 2004 een accountantspraktijk. Hij start vanuit zijn verbouwde woning, die hij tegen de vrije verkoopwaarde van € 600.000 inbrengt in zijn onderneming. In 2006 brengt hij zijn onderneming in een BV in en hij betrekt een extern kantoorpand. De woning brengt hij naar privé over tegen de waarde bewoond van € 390.000 (65% van € 600.000). Hij brengt het boekverlies van ruim € 215.000 ten laste van zijn belastbaar inkomen in 2006. ‘Terecht’, oordeelt Verwijzingshof Arnhem-Leeuwarden. De inspecteur is gebonden aan de minnelijke taxatie uit de vaststellingovereenkomst die hij met de accountant heeft gesloten.
14-11-2013


Toeslagen en belastingteruggaven vanaf 1 december op één rekeningnummer

De Belastingdienst betaalt vanaf 1 december 2013 de belastingteruggaven inkomstenbelasting en omzetbelasting en de toeslagen op één rekeningnummer van de belastingplichtige uit. Dit om misbruik van identiteitsgegevens te voorkomen. Er wordt onder voorwaarden een uitzondering gemaakt voor mensen in de schuldhulpverlening. Mensen die de toeslagen en teruggaven nu op meerdere rekeningen ontvangen, moeten hiervoor dus één rekeningnummer opgeven bij de Belastingdienst.
07-11-2013


Restschuld vanaf 1 januari 2014 meefinancieren met NHG

Huiseigenaren kunnen de restschuld bij verkoop van hun woning vanaf 1 januari 2014 meefinancieren met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) bij de aankoop van een nieuwe woning. De restschuld moet wel zijn ontstaan uit de verkoop van een woning die is gefinancierd met NHG. Verder mogen de kosten van de nieuwe woning en de restschuld niet hoger zijn dan de kostengrens van de NHG. Die grens ligt nu bij € 290.000. De maatregel moet de doorstroming op de woningmarkt stimuleren. Mensen met een restschuld kunnen hierdoor toch gaan verhuizen. Per 1 juni 2014 wordt de kostengrens verlaagd naar € 265.000.
07-11-2013


Herziening eigen bijdrage AWBZ 2013

Uit navraag bij het Cak blijkt dat de eigen bijdrage AWBZ 2013 kan worden herzien als een hoge eigen bijdrage voor zorg met verblijf wordt betaald en er van het bijdrageplichtig inkomen na betaling van de eigen bijdrage en de premie Zvw minder overblijft dan de zak- en kleedgeldgrens. Die grens is € 292 per maand voor een alleenstaande en € 455 voor een paar. De eigen bijdrage wordt dan gebaseerd op het verwachte bijdrageplichtig inkomen over 2013 met box 3 per 1 januari 2013. Een eigen opstelling hiervan volstaat, met een kopie van bankafschriften. Een verklaring van de Belastingdienst is niet vereist. Wordt de eigen bijdrage herzien dan restitueert het Cak het te veel betaalde.
07-11-2013


De stamrechtvrijstelling kan worden gebruikt tot eind 2013. Krijgt de werknemer echter nog in 2013 zijn ontslag aangezegd, dan kan hij onder voorwaarden ook in 2014 nog gebruikmaken van de stamrechtvrijstelling. Het stamrecht moet voor 1 januari 2014 zijn bedongen en de ontslagvergoeding moet vóór 1 juli 2014 zijn gestort bij de stamrecht-BV van de ex-werknemer of bij een verzekeraar, bank of beleggingsinstelling. Ook moet de ontslagdatum liggen vóór 1 juli 2014. Is de ontslagvergoeding uiterlijk gestort op 15 november 2013, dan kan in 2014 de 80%-regeling bij afkoop ook worden toegepast. Aldus staatssecretaris Weekers tijdens het wetgevingsoverleg van 4 november.
07-11-2013


Verhoging griffierechten voor belastingzaken in 2014

De griffierechten voor belastingzaken gaan in 2014 omhoog. Voor zaken in eerste aanleg bij de rechtbanken geldt dan voor natuurlijke personen een tarief van € 77 (nu: € 44). Dit tarief gaat ook gelden voor rechtszaken over toeslagen. Voor hoger beroeps- en cassatiezaken wordt het tarief € 189 (nu: € 118). Voor bepaalde belastingzaken in eerste aanleg, zoals over de dividendbelasting, BTW en BPM, wordt het tarief voor natuurlijke personen verhoogd van € 160 naar € 163 en voor hoger beroeps- en cassatiezaken van € 239 naar € 311. Voor rechtspersonen wordt het tarief in alle belastingzaken in eerste aanleg € 324 (nu: € 318) en voor hoger beroeps- en cassatiezaken gaat het tarief omhoog naar € 488 (nu: € 478).
31-10-2013


Beroep tegen nihilaanslag is ook beroep tegen verliesbeschikking

Een BV had over 2010 geen aangifte Vpb ingediend. De inspecteur legt daarom een ambtshalve aanslag op die na verliesverrekening nihil bedraagt. De BV gaat tegen de nihilaanslag in bezwaar en beroep. De inspecteur stelt dat de BV geen procesbelang heeft omdat het belastbare bedrag na verliesverrekening nihil bedraagt. ‘Onjuist’ oordeelt de rechtbank. Al in 2004 heeft de staatssecretaris van Financiën aangegeven dat als een belastingplichtige bezwaar maakt tegen een nihilaanslag, terwijl uit het bezwaarschrift blijkt dat hij het niet eens is met de verliesverrekening, het bezwaar ook moet worden geacht te zijn gericht tegen de verliesbeschikking. Het beroep is ontvankelijk.
31-10-2013


Achteraf gemaakt urenoverzicht onvoldoende voor zelfstandigenaftrek

Een ondernemer heeft in 2007 een eenmanszaak. Hij is daarnaast vennoot in een vennootschap onder firma en DGA van twee BV’s. Hij bezit bovendien ruim 30 panden. De ondernemer claimt de zelfstandigenaftrek. De inspecteur heeft deze terecht afgewezen, aldus Rechtbank Den Haag. De ondernemer heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij ten minste 1225 uren aan werkzaamheden voor zijn onderneming heeft besteed. De urenoverzichten van deze werkzaamheden zijn achteraf gemaakt en niet nauwkeurig genoeg. Ook blijkt er niet uit hoeveel uren hij aan andere werkzaamheden heeft besteed.
31-10-2013


Meer kinderopvangtoeslag in 2014

In 2014 stijgen de maximale uurprijzen waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden gekregen. De maximale uurprijs voor dagopvang wordt € 6,70 (in 2013: € 6,46), voor buitenschoolse opvang € 6,25 (in 2013: € 6,02) en voor gastouderopvang € 5,37 (in 2013: € 5,17). Het kabinet geeft volgend jaar € 100 miljoen meer uit aan kinderopvangtoeslag. Concreet gaat het om een verhoging van de toeslagpercentages voor midden- en hogere inkomens (tussen € 47.813 en € 103.573) in de eerste kindtabel. De vaste voet in de eerste kindtabel keert (deels) weer terug. In 2013 was die voor hogere inkomens afgebouwd naar nul.
31-10-2013


Vanaf het aangiftejaar 2013 gelden er nieuwe regels om uitstel te verkrijgen voor het doen van IB-aangiften. Daardoor verleent de Belastingdienst geen uitstel voor de IB-aangifte over 2013 als de aangifte over 2012 én de aangifte over 2011 of 2010 niet of te laat zijn ingediend. Dit betekent dat de IB-aangifte over 2013 al op 1 april 2014 ingediend moet zijn. Een verzoek om uitstel wordt afgewezen. De Belastingdienst laat dit nu al weten in een brief aan belastingplichtigen die de IB-aangiften over 2012 én 2011 of 2010 niet of te laat hebben ingediend.
31-10-2013


Gemeenten mogen voor de heffing van hondenbelasting onderscheid maken tussen hondenbezitters en niet-hondenbezitters. Zij moeten kosten maken voor het opruimen van hondenpoep op openbare wegen en plaatsen. De hondenbelasting is bedoeld als algemene belasting om inkomsten te genereren. Daarbij kunnen de gemeenten de hoogte van het tarief laten afhangen van de opruimkosten, maar daartoe zijn zij niet verplicht, aldus de Hoge Raad. De gemeenten mogen de hondenbelasting ook heffen alleen om algemene middelen te genereren.
24-10-2013


Geen afschaffing maar versobering aftrek uitgaven specifieke zorgkosten

De aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten wordt volgend jaar versoberd in plaats van afgeschaft. Dat gebeurt door de uitgaven voor enkele specifieke voorzieningen die door de gemeente kunnen worden verstrekt op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning van aftrek uit te sluiten. Dit betekent dat in 2014 ook scootmobielen, rolstoelen en woningaanpassingen van aftrek worden uitgezonderd. Onder woningaanpassingen vallen bijvoorbeeld de traplift, een verlaagd aanrecht en een automatische deuropener. Het kabinet kondigt bovendien aan dat in 2015 een voorstel zal worden gedaan tot fundamentele herziening van de aftrek uitgaven specifieke zorgkosten.
24-10-2013


Uitzondering 180-dagenregeling ook voor verhoogde schenkingsvrijstelling

De 180-dagenregeling is niet van toepassing op schenkingen voor de eigen woning die onder de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 vallen. Deze schenkingen worden dus niet betrokken in de erfbelasting als de schenker komt te overlijden binnen 180 dagen na de schenking. Er bestaan al uitzonderingen op de 180-dagenregeling voor schenkingen voor de eigen woning of voor een dure studie waarop een reguliere verhoogde vrijstelling is toegepast.
24-10-2013


Stamrecht vóór 15 november 2013 overmaken voor toepassing 80%-regeling

Om in 2014 gebruik te kunnen maken van de 80%-regeling voor afkoop van bestaande stamrechten, moet de werkgever het stamrecht al vóór 15 november 2013 hebben overgemaakt naar de eigen BV van de (ex-)werknemer, de verzekeraar, de bank of beleggingsinstelling. Als de werkgever zelf de periodieke uitkeringen uit het stamrecht gaat doen, dan moet hij zich vóór 15 november 2013 hebben verplicht om ter zake van de aanspraak als erkende verzekeraar op te treden. Het kabinet wil hiermee anticipatie op de afschaffing van de stamrechtvrijstelling voorkomen.
24-10-2013


Ook in 2014 blijft de verlengde termijn voor dubbele hypotheekrenteaftrek (3 in plaats van 2 jaar) van kracht bij verkoop van de voormalige eigen woning of bij aankoop van een leegstaande toekomstige eigen woning of woning in aanbouw. Ook de crisismaatregel bij tijdelijke verhuur van een te koopstaande woning blijft nog 1 jaar langer van kracht. Hierdoor herleeft na de periode van tijdelijk verhuur, het recht op de dubbele renteaftrek voor de resterende termijn, waarin de renteaftrek nog is toegestaan. Die termijn blijft dus 3 jaar. Beide regelingen eindigen 1 januari 2015 voor zowel woningen die sinds 2011 als die sinds 2012 zijn aangekocht respectievelijk te koop staan.
24-10-2013


Elektronische registratie notariële akten en aangiften overdrachtsbelasting

Officieel heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) sinds 1 januari 2013 de registratie van notariële akten overgenomen van de Belastingdienst. Hiermee wordt feitelijk gestart in de tweede helft van oktober 2013. Notarissen ontvangen een beschikking van de Belastingdienst waarin staat vermeld wanneer zij overgaan op het nieuwe stelsel. Zij kunnen dan volstaan met het toezenden van een elektronisch afschrift van de notariële akte aan de KNB. Ook de aangifte voor de overdrachtsbelasting kan dan elektronisch worden gedaan. De voetverklaring op de akte behoort dan tot het verleden. Dit is bekendgemaakt in de nieuwe Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970.
17-10-2013


Aftrek betalingen aan partner overleden vader

Een vader bepaalt in zijn testament dat zijn kinderen na zijn overlijden periodieke uitkeringen moeten doen aan zijn partner met wie hij samenwoont. De kinderen doen deze uitkeringen en brengen de betalingen in aftrek in hun aangifte 2007. Er is geen recht op persoonsgebonden aftrek omdat de verplichting niet rechtstreeks voortvloeit uit het familierecht. De betalingen zijn wel aftrekbaar als er op het tijdstip van het ontstaan van het vorderingsrecht een dringende morele verplichting bestond om de partner in haar levensonderhoud te voorzien. Voor haar behoeftigheid op dat moment zijn bepalend haar maatschappelijke positie en haar vooruitzichten, aldus de Hoge Raad.
17-10-2013


Let op 2-jaarstermijn bij voortzetting BV na echtscheiding

Stel, uw cliënt gaat scheiden. Tot zijn huwelijksgemeenschap behoren ook de aandelen van een BV. Hij heeft besloten om de BV voort te zetten en de aandelen in de BV van zijn vrouw over te nemen. Let dan op de 2-jaarstermijn van artikel 4.17 Wet IB voor een geruisloze overdracht krachtens huwelijksvermogensrecht. Deze termijn begint te lopen bij de ontbinding van de huwelijksgemeenschap. Sinds 1 januari 2012 is dat al de datum van indiening van het verzoek tot echtscheiding. Voorheen was dat pas op de datum van het echtscheidingsvonnis. Sinds de invoering van het nieuwe huwelijksvermogensrecht is die termijn dus veel eerder verstreken.
17-10-2013


Enkele andere Begrotingsafspraken 2014

Er zijn nog meer afspraken gemaakt over de aanpassing van het Belastingplan 2014. Zo wordt de algemene heffingskorting vanaf het begin van de vierde schijf (in 2013: € 55.991) niet afgebouwd en wordt het tarief in de eerste belastingschijf in 2014 verlaagd met 0,75%-punt. Ook blijft de fiscale ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten (waaronder de aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten) in versoberde vorm bestaan. De voorgestelde Wet hervorming kindregelingen wordt aangepast. De leeftijdsdifferentiatie in de kinderbijslag vervalt en de verhogingen in het kindgebonden budget voor het eerste en tweede kind worden gehalveerd.
17-10-2013


Het tarief voor inkomen uit een aanmerkelijk belang wordt in 2014 verlaagd van 25% naar 22%. Het is de meest opvallende fiscale maatregel uit de Begrotingafspraken die afgelopen vrijdag zijn gemaakt tussen het kabinet en de SGP, ChristenUnie en D’66. Ook opvallend is dat de verlaging van de zelfstandigenaftrek wordt teruggedraaid. In het Belastingplan 2014 was voorgesteld om deze aftrek vanaf 2015 af te bouwen in verband met de invoering van de winstbox. Het is nog niet bekend of dat laatste nu wordt uitgesteld. De maatregelen worden meegenomen bij de behandeling van de Belastingplannen 2014.
17-10-2013


Ook informatieplicht voor ex-ANBI

Ex-ANBI’s krijgen vanaf 1 januari 2014 een informatieplicht. Zij moeten hun jaarrekening en jaarverslag overleggen met een specificatie van giften die zij hebben gedaan. De uiterste datum waarop de informatie moet zijn aangeleverd, is de datum waarop de ex-ANBI de jaarrekening heeft vastgesteld. Dat is meestal uiterlijk 7 maanden na afloop van het boekjaar. Voldoet zij hier niet aan, dan wordt de niet-naleving van de informatieplicht aangemerkt als een overtreding. Is daarbij sprake van opzet of grove schuld, dan staat daar een vergrijpboete op van maximaal € 19.500.
10-10-2013


Zonder terugval in loon geen ouderschapsverlofkorting

Een man neemt in 2010 ouderschapsverlof op in verband met het overlijden van zijn echtgenote. Zijn werkgever houdt de ouderschapsverlofkorting in op zijn brutoloon. De man geeft deze korting aan in zijn aangifte IB 2010. De inspecteur stelt dat de man hier geen recht op heeft, omdat zijn inkomen in 2009 lager is dan in 2010. Dat komt doordat de nabestaandenuitkeringen in 2010 tot zijn belastbaar inkomen worden gerekend. De inspecteur heeft de ouderschapsverlofkorting conform de bedoeling van de wetgever toegepast, aldus Rechtbank Gelderland. De rechtbank kan niet oordelen over de redelijkheid hiervan.
10-10-2013


Denk aan deadline van 1 november voor aanvragen aanslagen

Sinds kort kan het verzoek om een (nadere) voorlopige aanslag op te leggen om de rendementsgrondslag in box 3 te verlagen, worden ingediend tot 1 november van het kalenderjaar. Voorheen was dat 1 oktober. De betreffende belastingschuld wordt op 31 december van dat jaar als betaald beschouwd bij de berekening van de grondslag van box 3. Dat geldt ook voor een aanslag die wordt opgelegd op basis van een aangifte die 13 weken vóór het einde van het kalenderjaar is ingediend. De nieuwe termijnen staan in een geactualiseerd besluit over box 3.
10-10-2013


Particuliere vermogens zijn mogelijk toch voor 25% vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Advocaat-Generaal IJzerman heeft namelijk in een aantal proefprocedures geconcludeerd dat de huidige bedrijfsopvolgingsfaciliteit deels in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Van ongerechtvaardigde ongelijkheid in de fiscale behandeling tussen bedrijfsvermogen en niet-bedrijfsvermogen (particulier vermogen en beleggingsvermogen) is sprake als de vrijstelling meer bedraagt dan 75% van het bedrijfsvermogen. Daarom adviseert de Advocaat-Generaal de Hoge Raad om particulieren vanaf 2010 ook een vrijstelling te verlenen voor 25% van hun vermogen.
10-10-2013


Tussen 1 oktober en 31 december 2013 kan gebruik worden gemaakt van de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000. Dit is nu bij besluit geregeld. Daarin is tevens opgenomen dat deze vrijstelling ook geldt voor schenkingen aan andere personen dan een kind en dat er geen leeftijdsgrens geldt. Daarnaast is in dit besluit geregeld dat de eenmalig verhoogde schenking voor de eigen woning van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar (in 2013: € 51.407) ook mag worden gebruikt voor de aflossing van een restschuld. Hiervoor geldt terugwerkende kracht tot 29 oktober 2012. Vanaf 1 januari 2014 zijn beide maatregelen wettelijk geregeld.
10-10-2013


Geen stepdown voor indirect aanmerkelijk belang bij immigratie DGA

Een Belgische dierenarts werkt in de eigen praktijk van zijn Nederlandse BV. Eind 2004 verkoopt hij zijn aandelen in deze BV aan een Belgische BVBA, waarvan hij alle aandelen bezit. In april 2006 verhuist hij naar Nederland. De inspecteur past de stepdownregeling toe bij de bepaling van de verkrijgingsprijs van de ab-aandelen in de BVBA. Ten onrechte, oordeelt de Hoge Raad. De stepdownregeling ligt vast in het Uitvoeringsbesluit IB 2001. Die moet dus uitvoering geven aan de Wet IB 2001. De Wet IB 2001 geeft aan voor welke situaties de stepdownregeling geldt. Daaronder valt de situatie van een indirect ab niet. Daardoor is deze regeling in zoverre onverbindend.
03-10-2013


Bijtelling nulemissie auto op 1 januari 2014 naar 4 procent

De staatssecretaris wil het bijtellingspercentage voor een nulemissie auto van de zaak op 1 januari 2014 verlagen van 7% naar 4%. Ook stelt hij voor om dan de vervroegde (willekeurige) afschrijving milieuvriendelijke investeringen (Vamil) en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) voor personenauto’s af te schaffen. Tot slot stelt hij voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) meer in te richten op (semi-)elektrische auto’s door de invoering van een plafond per investering. De voorstellen over het bijtellingspercentage en de KIA worden verwerkt in een nota van wijziging bij het Belastingplan 2014. De voorstellen over Vamil en MIA in de Milieulijst 2014.
03-10-2013


Heeft uw cliënt in 2013 een lening voor de eigen woning afgesloten bij zijn eigen BV of een andere geldverstrekker die geen renseigneringsplicht heeft? En is daarop de nieuwe eigenwoningregeling van toepassing? In dat geval heeft hij alleen renteaftrek als hij de relevante gegevens over die lening en over de geldverstrekker tijdig doorgeeft aan de Belastingdienst. Dat geldt ook voor wijzigingen in die lening. Sinds 1 oktober 2013 heeft de Belastingdienst het toegezegde digitale formulier voor opgave van deze gegevens beschikbaar gesteld. De opgave moet uiterlijk worden gedaan bij de aangifte IB 2013.
03-10-2013


Tarief aftrek kosten eigen woning vanaf 2014 stapsgewijs omlaag

Het maximale tarief waartegen de kosten eigen woning kunnen worden afgetrokken, gaat vanaf 2014 jaarlijks met 0,5% omlaag. De tariefsaanpassing loopt door totdat het tarief is teruggebracht tot het tarief van de derde belastingschijf (nu: 42%). De opbrengsten worden teruggesluisd door de derde schijf per 1 januari 2014 te verlengen met € 540. Dat gebeurt ook in de jaren 2015 tot en met 2017. Vanaf 2018 wordt de extra opbrengst jaarlijks teruggesluisd door het tarief van de tweede en derde schijf te verlagen van 42% naar 38%. De maatregelen staan in het wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 2014 dat op 25 september 2013 is ingediend bij de Tweede Kamer.
03-10-2013


Mogelijk geen boeterente bij gebruik schenkingsvrijstelling van € 100.000

Uw cliënt kan sinds 1 oktober 2013 en tot 1 januari 2015 een belastingvrije schenking doen van € 100.000 aan een willekeurig persoon. De ontvanger moet de schenking gebruiken voor de aankoop of de verbouwing van een eigen woning of hij moet de eigenwoningschuld ermee aflossen. Bij aflossen kan hij worden geconfronteerd met een boeterente van zijn bank. In antwoord op Kamervragen hierover geeft minister Dijsselbloem aan dat banken momenteel onderzoeken of in dit geval de boeterente achterwege kan blijven. Twee banken hebben al aangegeven geen boeterente in rekening te zullen brengen. Eén bank doet dit alleen als zij daartoe wettelijk wordt verplicht.
03-10-2013


BV moet toeristenbelasting betalen voor buitenlandse werknemers

Een BV is eigenaar van een pand dat zij verhuurt aan haar buitenlandse werknemers. De gemeente Bergen legt de BV een aanslag toeristenbelasting op, waarop de BV stelt dat er geen sprake is van een verblijf met een recreatief karakter. Hof Amsterdam oordeelt dat niet valt af te leiden dat de gemeente Bergen uitsluitend toeristenbelasting beoogde te heffen voor overnachtingen met een recreatief karakter. Er is ook geen sprake van een onredelijke en/of willekeurige belastingheffing. De gemeente wordt daarom in het gelijk gesteld.
26-09-2013


Geen bijtelling voor eilandbewoners

Voor het vervoer van hotelgasten van de veerpont naar het hotel en voor de verhuur aan hotelgasten heeft een hotel op een eiland 2 auto’s. De BV bewaart de sleutels achter de balie. Er is geen ritten- of sleutelregistratie. Toch is er geen bijtelling van toepassing, omdat er volgens Hof Arnhem nauwelijks sprake kan zijn van privégebruik gezien de specifieke geografische omstandigheden op het eiland. Bovendien mogen de werknemers de auto's alleen voor zakelijke doeleinden gebruiken en bestaat er op het eiland voldoende controle op de naleving daarvan.
26-09-2013


Per 1 januari 2014 komen alle fiscale regelingen voor zorgkosten te vervallen. In plaats daarvan komt er een gemeentelijke subsidieregeling. Dit volgt uit het bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel ‘Afschaffing algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten’.
26-09-2013


Twee stichtingen zijn hun ANBI-status kwijtgeraakt, omdat er sprake was van een particulier in plaats van een algemeen belang. Dit volgt uit recente oordelen van Hof Amsterdam. De eerste stichting organiseerde buitenrecreatie voor kinderen uit de stad. Volgens het hof stond het spel- en vermakelijkheidselement daarbij voorop. Dat de stichting ook beoogde kinderen met een moeilijke achtergrond tot deelname te bewegen, doet daar niet aan af. De tweede stichting, met religieuze achtergrond, had als doelstelling maatschappelijke en sociaal-culturele vorming en zinvolle vrijetijdsbesteding van jeugdigen en volwassenen te bevorderen. ‘Een particulier belang’, aldus het hof.
26-09-2013


Een hoteldirecteur is op persoonlijke titel lid geworden van een besloten vereniging. Deze vereniging heeft een ballotagecommissie en heeft als doelstelling de economische bedrijvigheid en ontwikkeling van Noord-Nederland te bevorderen. De BV besluit de lidmaatschapskosten te vergoeden, omdat het lidmaatschap in het belang is van het bedrijf. De inspecteur is van mening dat de vergoeding belastbaar is, omdat het gaat om een privébesteding. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat met het lidmaatschap het zakelijk belang van het hotelconcern rechtstreeks is gediend. De vergoeding is om die reden belastingvrij.
26-09-2013


Aanslagen aanvragen ter verlaging grondslag box 3 kan nu tot 1 november

Het verzoek om een (nadere) voorlopige aanslag op te leggen ter verlaging van de rendementsgrondslag in box 3 mag u voortaan indienen tot uiterlijk 1 november van het kalenderjaar. Dat was tot voor kort 1 oktober. De betreffende belastingschuld wordt op 31 december van dat jaar als betaald beschouwd bij de berekening van de grondslag van box 3. Dat geldt ook voor een aanslag die wordt opgelegd op basis van een aangifte die 13 weken vóór het einde van het kalenderjaar is ingediend. De nieuwe termijnen staan in een geactualiseerd besluit over box 3. De goedkering voor de nihilwaardering van DSB-vorderingen is verlengd voor de peildata 1 januari 2012 en 2013.
19-09-2013


Korting 30-jaarstermijn geldt niet voor aflossingstermijn

De aflossingseis voor renteaftrek van in 2013 aangegane eigenwoningschulden werkt onredelijk als een woning vóór 1 januari 2012 is verkocht en er in 2013 een nieuwe woning is gekocht met een hogere eigenwoningschuld. De verstreken looptijd van de oude eigenwoningschuld verkort dan zowel de renteaftrekperiode als de aflossingstermijn van de nieuwe eigenwoningschuld. Dat is ongewenst. Daarom geldt de korting alleen voor de renteaftrekperiode van de eigenwoningschuld ter grootte van de oude schuld. De aflossingstermijn is voor de hele schuld 30 jaar, net als voor de renteaftrekperiode van het meerdere. Dit geldt sinds 13 september jl. en werkt terug tot 1 januari 2013.
19-09-2013


Een co-ouder claimt in 2009 de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Hij stelt dat zijn kinderen tegelijkertijd tot zijn huishouden behoren als tot het huishouden van zijn ex, omdat de kinderen gemiddeld meer dan drie dagen per week bij hem verblijven. Ook het verblijf tijdens vakanties heeft hij daarbij meegerekend. Dat is onvoldoende voor het recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, oordeelt Rechtbank Noord-Nederland. Daarvoor moeten de kinderen doorgaans ten minste drie dagen per week bij de co-ouder verblijven. ‘Doorgaans’ is niet hetzelfde als ‘gemiddeld’.
19-09-2013


Er komt ook een fiscale claim op het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de boekwaarde van een aandelenbelang (de compartimenteringsreserve) bij sfeerovergang door een wetswijziging. Dit staat in een hiertoe ingediend wetsvoorstel. De claim bestaat al bij sfeerovergang door wijziging van feiten en omstandigheden. De uitbreiding van de compartimenteringsmaatregel geldt voor vermogenswinsten op aandelen en voor dividenduitkeringen. De maatregel werkt terug tot en met 14 juni 2013, de dag waarop de Hoge Raad besliste dat bij sfeerovergang door een wetswijziging niet hoeft te worden gecompartimenteerd omdat de wet daarin niet voorzag.
19-09-2013


Nog maar vier kindregelingen in 2015

Het aantal kindregelingen gaat in 2015 van elf naar vier. Zo worden op 1 januari 2015 de ouderschapsverlofkorting afgeschaft, de aftrek levensonderhoud voor kinderen en de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting. Na deze hervorming blijven er twee inkomensondersteunende maatregelen over: de (inkomensonafhankelijke) kinderbijslag en het (inkomensafhankelijke) kindgebonden budget. Ook de (inkomensafhankelijke) combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag blijven bestaan.
19-09-2013


Voorstellen Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente

Sinds 1 januari 2013 is de belastingrente ingevoerd voor inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Vanaf 1 januari 2014 geldt deze rente ook voor de andere belastingmiddelen. Het percentage is gelijkgesteld aan de wettelijke rente voor consumententransacties (3%) met een minimum van 4%. Dit geldt ook voor de invorderingsrente. Voor de vennootschapsbelasting wordt aangesloten bij de wettelijke rente voor handelstransacties (8,5%) met een minimum van 8%. De gewijzigde belastingrentepercentages worden feitelijk pas vanaf 1 april 2014 gehanteerd.
18-09-2013


Een van de speerpunten van kabinet Rutte II is fraudebestrijding. De volgende maatregelen zijn daartoe voorgesteld: • verlenging van de beslistermijn van 8 tot 13 weken (en zo nodig nog eens 13 weken) voor de Belastingdienst./Toeslagen als bij de aanvraag van een tegemoetkoming sprake is van een verhoogd frauderisico; • geen voorschot op een toeslag bij onvoldoende gegevens over de aanvrager; • opschorting van uitbetaling bij twijfel over het adres; • uitbreiding reikwijdte bestuurlijke boete bij toeslagen, zoals een vergrijpboete voor een opzettelijk onjuiste aanvraag of opzettelijk onjuist verzoek voorlopige teruggaaf of herziening.
18-09-2013


Enkele voorstellen uit de Overige fiscale maatregelen 2014

Uit de voorstellen uit de Overige fiscale maatregelen 2014 blijkt dat: • vanaf 1 januari 2014 geen notariële akte meer nodig is voor aftrek periodieke giften. Een onderhandse overeenkomst tussen schenker en ANBI volstaat; • vanaf 1 januari 2014 een wettelijke grondslag voor waardering van serviceflats op de waarde in het economisch verkeer op overlijdensdatum van de erflater in plaats van op de WOZ-waarde. Sinds 2010 gold hiervoor steeds een goedkeuring; • codificatie van twee beleidbesluiten over het ontbreken van een fiscaal relevant belang bij het onderliggende goed van de echtgenoot met een vergoedingsvordering in het huwelijksvermogensrecht.


De belangrijkste maatregelen die in het Belastingplan 2014 zijn opgenomen zijn: • geen stamrechtvrijstelling meer voor nieuwe ontslagvergoedingen na 1 januari 2014; • uitkering ineens van bestaande stamrechten in 2014 mogelijk, waarbij 80% van de uitkering wordt belast in box 1 zonder revisierente; • vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 vrijgestelde schenking van € 100.000 mits gebruikt voor de aankoop, de verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld. Geen beperking tot ouder-kind en geen leeftijdsgrens; • bestaande vrijstelling voor schenking ouder-kind (€ 51.407) mag vanaf 1 oktober 2013 ook worden aangewend voor de aflossing van een restschuld; • afschaffing BTW-integratieheffing; • ook in 2014 crisisheffing voor lonen in 2013 boven € 150.000.
18-09-2013


Tijdelijke verruiming inkeerregeling

Sinds 2 september 2013 is de inkeerregeling tijdelijk verruimd. Er wordt tot 1 juli 2014 ook geen boete opgelegd als de belastingplichtige zich pas vrijwillig meldt, 2 jaar of later na een opzettelijk onjuiste of onvolledige aangifte. Daarna wordt tot 1 juli 2015 de bestaande inkeerregeling weer van kracht. Er wordt dan geen boete opgelegd bij inkeer tot 2 jaar na de opzettelijk onjuiste of onvolledige aangifte. Bij een latere inkeer wordt een boete opgelegd van 30% van de ontdoken belasting. Vanaf 1 juli 2015 worden er hogere boetes (oplopend tot 60%) opgelegd. De tijdelijke maatregel hangt samen met de ‘Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst’.
12-09-2013


Vanaf 2016 kan een ingediende IB-aangifte of een aangifte voor de schenk- of erfbelasting zonder bezwaar te maken binnen 18 maanden worden herzien. De Belastingdienst legt de aanslag op met inachtneming van de herziening. De aanslagtermijn is 3 maanden tot maximaal 15 maanden na ontvangst van de aangifte. De navorderingstermijn wordt verkort tot 3 jaar na ontvangst van de aangifte, als deze te goeder trouw is gedaan. Hiervoor blijft een ‘nieuw feit’ vereist. Bij kwader trouw wordt de navorderingstermijn verlengd tot 12 jaar.
12-09-2013


Eigenaren die op 1 januari 2013 meer dan 10 huurwoningen hadden met een maximale huurprijs van € 681,02 (grens huurtoeslag 2013), moeten de nieuwe verhuurderheffing betalen. Genoemd bedrag is de. De heffing bedraagt in 2013 0,014% van de gezamenlijke WOZ-waarde van de huurwoningen. De aangifte verhuurderheffing moet uiterlijk op 30 september 2013 elektronisch zijn ingediend en de verschuldigde heffing moet dan ook zijn betaald. De Belastingdienst attendeert verhuurders die voor verhuurderheffing in aanmerking komen op hun aangifteplicht.
12-09-2013


Een melkveehouder herwaardeert in 2010 zijn landbouwgronden op WEVAB-waarde. De daarbij ontstane boekwinst valt onder de landbouwvrijstelling. Aanleiding is de dreigende afschaffing van de landbouwvrijstelling per 21 september 2010. De inspecteur corrigeert de herwaardering. Terecht, oordeelt Rechtbank Noord-Nederland. De waardering van vermogensbestanddelen waarop de landbouwvrijstelling van toepassing is, moet ook in overeenstemming zijn met het goed koopmansgebruik. De waardering van landbouwgronden op de WEVAB is daarmee in strijd, omdat de winst al kan worden verantwoord lang voordat deze wordt gerealiseerd.
12-09-2013


Eind september nadert en daarmee ook de deadlines die voor u en uw cliënten van belang (kunnen) zijn. Zie de ‘lees meer’ voor specifieke informatie over de deadlines voor de voorovereenkomsten voor: een maatschap en VOF, de registratie van ruisende of geruisloze inbreng in BV, de ruisende inbreng per 1 januari 2013, de registratie van geruisloze terugkeer uit de BV en de registratie van een bedrijfsfusie. Bijgevoegd is ook de informatie over de verlaging van de grondslag van box 3 door de aanvraag van (nadere) voorlopige aanslagen.
12-09-2013


Jonge landbouwers kunnen onder voorwaarden subsidie aanvragen voor investeringen in gebouwen, grond, machines en verplaatsbare installaties en voor overige landbouwinvesteringen. De subsidie is bedoeld voor landbouwers jonger dan 40 jaar, die minder dan 3 jaar geleden een bedrijf hebben overgenomen of een bedrijf zijn gestart. De subsidiabele kosten zijn minimaal € 20.000 en maximaal € 80.000. De subsidie bedraagt 25% van deze kosten. De jonge landbouwer vraagt de subsidie aan met een persoonlijk relatienummer bij het digitale DR-Loket van de Dienst Regelingen van het ministerie van Economische zaken.
05-09-2013


Een man schaft in 2008 een verhoogd bed aan voor de thuisverzorging van zijn zieke echtgenote. Hij trekt in zijn aangifte inkomstenbelasting 2008 de kosten af als specifieke zorgkosten. Ten onrechte, beslist Hof Arnhem-Leeuwarden. De kosten komen slechts voor aftrek in aanmerking als aan twee criteria is voldaan. Het bed moet de echtgenote in staat stellen de normale lichaamsfuncties te vervullen waartoe zij anders niet in staat zou zijn én het bed moet van een zodanige aard zijn dat het hoofdzakelijk door zieke of invalide personen wordt gebruikt. De man maakt niet aannemelijk dat daarvan sprake is.
05-09-2013


Verkoopwinst boerderij geen winst uit onderneming of ROW

Een verhuurder van landbouwgronden koopt in maart 2004 voor € 2,7 miljoen een boerderij van een van zijn huurders, die in financiële nood verkeert. In april 2005 verkoopt de verhuurder de boerderij voor € 3,2 miljoen. De verkoopwinst is niet belast als winst uit onderneming en ook niet als resultaat uit overige werkzaamheden, aldus Rechtbank Noord-Nederland. De verhuurder heeft de grond niet gekocht in de wetenschap deze weer met winst te kunnen verkopen. De inspecteur maakt niet aannemelijk dat de verhuurder over de daarvoor benodigde bijzondere kennis beschikt. Er is sprake van een impulsieve aankoop met alleen een speculatief uitzicht op een waardestijging.
05-09-2013


Is een VAR-wuo afgegeven, dan kan de Belastingdienst daar later bij de aanslagregeling niet van afwijken. Dat kan alleen als de feitelijke omstandigheden anders zijn dan de bij de VAR-aanvraag gepresenteerde omstandigheden. Dit blijkt uit de wetsgeschiedenis en de rechtspraak. Rechtbank Den Haag heeft geoordeeld over een zaak waar de Belastingdienst wel mocht afwijken van een voor 2009 afgegeven VAR-wuo. Deze uitspraak staat echter op zichzelf en betekent niet dat de Belastingdienst voortaan zomaar mag afwijken van de afgegeven VAR.
05-09-2013


Enkele belastingplannen Prinsjesdag uitgelekt

Ruim vóór Prinsjesdag zijn er toch al enkele belastingmaatregelen uit de Belastingplannen 2014 bekend. Zo wordt de woningmarkt gestimuleerd met een tijdelijke belastingvrije schenking van € 100.000 die moet worden gebruikt voor de aankoop, de verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld. Ook wordt het mes gezet in de stamrechtfaciliteit en kunnen bestaande stamrechten fiscaalvriendelijk worden afgekocht. De arbeidskorting gaat met € 250 omhoog en de IB-belastingschijven worden niet geïndexeerd. De zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget worden teruggebracht tot één huishoudentoeslag.
05-09-2013


Geen uitstel IB-aangifte 2012: vraag toeslagen 2012 aan vóór 1 september 2013

Personen die geen aangifte IB 2012 hoeven in te dienen, moeten opschieten als zij nog toeslagen willen aanvragen over 2012. Hetzelfde geldt voor personen die geen uitstel hebben voor de aangifte IB 2012. Voor beide groepen sluit de aanvraagtermijn al op 1 september 2013. U heeft de meeste van uw cliënten waarschijnlijk opgenomen in de uitstelregeling voor het indienen van hun aangifte inkomstenbelasting over 2012. Als zij nog huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en/of het kindgebonden budget over 2012 willen aanvragen, hebben zij daarvoor nog de tijd tot het einde van de uitsteltermijn voor de aangifte IB 2012.
21-08-2013


Een man heeft tot en met 2007 een invaliditeitsuitkering uit Zwitserland ontvangen. Als hij zich voor hulp bij het invullen van zijn belastingaangifte over 2010 tot de Belastingdienst wendt, komt aan het licht dat hij over deze uitkering nooit belasting heeft betaald. Hoewel de Belastingdienst/Toeslagen van de uitkeringen wist, stelt de inspecteur dat er sprake is van een nieuw feit en legt navorderingsaanslagen op. ‘Terecht’, aldus de Hoge Raad. De feitenkennis van de Belastingdienst/Toeslagen kan niet worden toegerekend aan de inspecteur.
21-08-2013


Een ZZP’er kan de onterecht betaalde inkomstenbelasting terugvragen over haar zwangerschapsuitkering uit een particuliere verzekering. Dat kan door bezwaar te maken tegen de aanslag. Is de bezwaartermijn al verstreken, dan kan teruggaaf worden verkregen door een verzoek in te dienen voor ambtshalve vermindering van de aanslag. Dit kan nog tot 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarop de aanslag betrekking heeft. In 2013 kan dus voor aanslagen van 2008 en latere jaren om ambtshalve vermindering worden gevraagd. Dit antwoordt staatssecretaris Weekers op Kamervragen hierover.
21-08-2013


Een man koopt in 2002 grond met daarop een boerderij. Hij wil deze renoveren voor zelfbewoning. De man sluit hiervoor een hypotheek van € 760.000. In 2003 moet de boerderij worden gesloopt vanwege reconstructie van de watergangen. De man besluit daarom een nieuwe woning elders op zijn grond te laten bouwen. Eind september 2007 krijgt hij de bouwvergunning voor de eerste bouwfase en eind maart 2008 voor de tweede fase. In 2007 trekt hij hypotheekrente af. ‘Ten onrechte’, aldus Hof Den Haag. Er is geen sprake van ‘een woning in aanbouw’, omdat de bouwactiviteiten nog niet zijn begonnen. De bouwvergunningen zijn hiervoor niet relevant.
21-08-2013


Een firmant brengt in oktober 2008 zijn onderneming geruisloos in een BV in. Hij bedingt daarbij een lijfrente voor zijn oudedagsreserve. Medio 2010 leggen de firmant en de BV dit vast in een schriftelijke lijfrenteovereenkomst. De inspecteur weigert de lijfrentepremieaftrek in 2008, omdat er bij inbreng slechts een voornemen bestond om een lijfrente te bedingen. ‘Onjuist’, oordeelt Hof Den Haag. De schriftelijke overeenkomst is niet meer dan een vastlegging van wat partijen bij inbreng beoogden. Dit blijkt uit de bewoordingen in de notariële inbrengakte en uit de passivering van de lijfrente op de openingsbalans.
21-08-2013


Zeldzame Chinese pot voor erfbelasting op latere verkoopprijs van € 23 miljoen gebaseerd

Tot de nalatenschap van een erflater behoort een antieke Chinese pot. De erfgenamen nemen hiervoor een waarde van € 12.500 op in de aangifte successierecht. Een deskundige taxeert de pot echter op € 100.000. De erfgenamen dienen een suppletieaangifte in. Twintig maanden na de overlijdensdatum blijkt hoe zeldzaam de pot feitelijk is. De pot wordt dan op een veiling in Londen verkocht voor € 23 miljoen! Deze verkoopprijs mag als basis dienen voor de waardering op overlijdensdatum, oordeelt de Hoge Raad, omdat op overlijdensdatum een verkoopprijs ontbreekt. Daarbij rekening houdend met de marktontwikkelingen heeft het Hof de waarde op overlijdensdatum terecht op € 10 miljoen geschat.
08-08-2013


Interne reorganisatievrijstelling OVB in besluit aangepast

Per 1 juli 2013 is de vrijstelling overdrachtsbelasting (OVB) bij interne reorganisatie in het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer aangepast. Veel goedkeuringen uit het besluit van 16 oktober 2012 zijn daarbij gecodificeerd. Eén nieuwe goedkeuring is nog in een geactualiseerd besluit opgenomen. Die goedkeuring betreft een bepaalde situatie waarin een deel van een concern wordt verkocht. Dit nieuwe besluit is op 20 juli 2013 in werking getreden en werkt terug tot 1 juli 2013.
08-08-2013


Een echtpaar sluit in februari 2006 een koop- aanneemovereenkomst voor een appartementsrecht en een overeenkomst voor de restauratie van hun aandeel in een monumentaal pakhuis dat wordt verbouwd tot een woongebouw met appartementen. Het echtpaar betaalt een deel van de restauratiekosten al voordat zij de koopovereenkomst hebben ondertekend. Zij claimen aftrek van alle in 2006 betaalde restauratiekosten. Ten onrechte, aldus de Hoge Raad. De betalingen die betrekking hebben op restauratiewerkzaamheden die vóór de overdracht van de economische eigendom zijn verricht, zijn niet-aftrekbare bronverwervingskosten.
08-08-2013


Verzachting in vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage AWBZ/Wmo

De vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage AWBZ/Wmo wordt aangepast. Zo wordt het vrijgestelde vermogen verhoogd met € 10.000 voor mensen die in een AWBZ-instelling verblijven, maar de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Uitkeringen voor letselschade en betaalde eenmalige uitkeringen aan mensen die AWBZ-zorg ontvangen, tellen niet mee voor de eigen bijdrage. Ook komt er een betalingsregeling voor mensen die voor 1 januari 2013 al in een AWBZ-instelling verbleven en een onverkocht huis hebben dat op 1 januari 2011 in box 3 viel. De tegemoetkomingen staan in een brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Van Rijn van VWS.
08-08-2013


Gratis voortgezette bewoning door partner waardedrukkend voor erfbelasting

De vader van twee zonen woont tot zijn overlijden samen met een partner. De woning is eigendom van de vader. Hij spreekt met zijn zonen af dat zijn partner na zijn overlijden gratis in de woning mag blijven wonen. Na het overlijden van vader komen de zonen hun afspraak na. Zij nemen hiervoor bij de waardering van de woning voor de erfbelasting een waardedrukkende factor van 20% in aanmerking. Het hof heeft beslist dat de mondelinge afspraak kwalificeert als een derdenbeding dat al vóór het overlijden van vader door de partner is aanvaard. De last die daaruit voorvloeit, kwalificeert daarom als een aan de erfrechtelijke verkrijging verbonden last. De Hoge Raad bevestigt het oordeel van het Hof.
08-08-2013


Andere nummering uitspraken op rechtspraak.nl: ECLI in plaats van LJN

Sinds 28 juni 2013 is het Landelijk Jurisprudentienummer (LJN) vervangen door het ECLI-nummer. ECLI staat voor European Case Law Identifier. De ECLI is als volgt opgebouwd. Eerst een landencode (NL), gevolgd door een code voor de instantie die de uitspraak heeft gedaan, bijvoorbeeld HR voor Hoge Raad. In de nieuwe opzet zijn uitspraken van de Hoge Raad en een conclusie van een Procureur- of Advocaat – Generaal niet meer aan elkaar gekoppeld. De uitspraak en de conclusie hebben een eigen ECLI-nummer. Na de code van de gerechtelijke instantie volgt tot slot nog een cijfer. De Raad voor de rechtspraak raadt aan om bij verwijzingen het nieuwe ECLI-nummer te gebruiken.
25-07-2013


Schuld oversluiten niet nodig als ondernemingswoning overgaat naar privé

Een schuld voor de financiering van een woning die tot het ondernemingsvermogen behoort, kwalificeert niet als een bestaande eigenwoningschuld als de woning in 2013 overgaat naar het privévermogen. De renteaftrek gaat dan verloren, tenzij deze schuld na de overgang wordt overgesloten naar een lening die voldoet aan de nieuwe eigenwoningregels. Om dit te voorkomen, is goedgekeurd dat de schuld toch kwalificeert als bestaande eigenwoningschuld. Op de woning moet wel de bijtelling privégebruik van toepassing zijn geweest. Kwalificeert de woning na overbrenging naar privé slechts gedeeltelijk als eigen woning, dan geldt de goedkeuring alleen voor het deel van de schuld dat hierop betrekking heeft.
25-07-2013


De nieuwe aangifteplicht verhuurderheffing is van kracht geworden. Eigenaren die op 1 januari 2013 meer dan 10 huurwoningen hadden met een maximum huurprijs van € 681,02, moeten deze heffing betalen. Dit bedrag is de grens voor de huurtoeslag in 2013. De heffing bedraagt in 2013 0,014% van de gezamenlijke WOZ-waarde van de huurwoningen. De aangifte verhuurderheffing moet uiterlijk op 30 september 2013 elektronisch zijn ingediend. Dan moet de verschuldigde heffing ook zijn betaald. De Belastingdienst attendeert verhuurders die voor verhuurderheffing in aanmerking komen op hun aangifteplicht.
25-07-2013


Serviceflats ook in 2012 en 2013 op marktwaarde waarderen voor de erfbelasting

Een serviceflat mag voor de erfbelasting ook in 2012 en 2013 op de marktwaarde worden gewaardeerd. Deze waarde moet dan wel minimaal 30% lager zijn dan de WOZ-waarde. Een dergelijke goedkeuring gold ook al voor de jaren 2010 en 2011. Serviceflats zijn door de crisis nog steeds moeilijk verkoopbaar. Reden voor verlenging van de goedkeuring vond de staatssecretaris. Hij streeft er nu naar om op 1 januari 2014 een structurele en in de Successiewet vastgelegde oplossing te hebben voor de waardering van serviceflats bij overlijden van de bewoner/eigenaar.
25-07-2013


Een dochter en haar echtgenoot nemen de maatschap van haar ouders over. Ruim € 1,2 miljoen van de overnamesom wordt geschonken, mits de dochter ook de langlopende schulden overneemt. De dochter verzoekt om toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). De vrijstelling wordt slechts toegekend voor het saldo van de activa en de passiva. Terecht, oordeelt de Hoge Raad. Splitsing van bezittingen en schulden is niet toegestaan voor toepassing van de BOR. De schulden vormen geen tegenprestatie of last voor de overgenomen bezittingen. Alleen de latente IB-claim komt in mindering.
25-07-2013


Zomertip: benut de verkrijgingsprijs van de dga

Veel kantoren leggen de verkrijgingsprijs van een BV niet juist vast in het dossier. De zomerperiode biedt de gelegenheid om dit soort zaken nu toch even strak te trekken. De verkrijgingsprijs van een BV is de tegenprestatie die de dga heeft geleverd om de aandelen te krijgen. Kan deze verkrijgingsprijs bij verkoop van de BV of overlijden van de dga niet worden aangetoond, dan zal de fiscus het gehele vermogen van de BV willen belasten. Gaat u hier nu mee aan de slag, dan kunt u dankzij de nieuwe Flexwet bovendien een belastingvoordeel binnenhalen. Lees het artikel van een van onze fiscalisten hierover op Pleinplus via ‘Bron’.
10-07-2013


De KvK deelt eind 2003 aan de aandeelhouder van een stamrecht BV mee dat de voltooiing van de vereffening van die BV in het Handelsregister is vermeld. Voor de fiscus aanleiding om het vermogen van de BV als liquidatie-uitkering te belasten bij de aandeelhouder. De aandeelhouder stelt dat de BV – in tegenstelling tot de inschrijving in het Handelsregister – wel degelijk nog over baten beschikt en dat er niet is afgezien van het stamrecht. Hof Den Haag geeft de aandeelhouder gelijk: de fiscus heeft niet aangetoond dat de vereffening van het vermogen van de BV ultimo 2003 is voltooid of dat anderszins is gebleken dat het stamrecht is afgekocht.
10-07-2013


Coffeeshophouder moet ook administratie illegale voorraad bijhouden

De inspecteur bezoekt in 2006 bedrijfsmatig een coffeeshop. De coffeeshophouder toont hem de administratie, waarna de inspecteur constateert dat de ingekochte drugs voor een te hoog bedrag in de boekhouding zijn opgenomen. De omzet wordt geadministreerd, maar een deugdelijke voorraadadministratie ontbreekt. Volgens de ondernemer is dit gebruikelijk in de branche, om strafrechtelijk nadelige gevolgen voor de leveranciers te voorkomen. De inspecteur corrigeert de winsten over 2003-2006 met bedragen tussen de € 240.000 en € 375.000. Zonder een inkoop- en voorraadadministratie kan niet worden voldaan aan de administratieverplichtingen, aldus de Hoge Raad.
10-07-2013


Geen aftrek reiskosten gescheiden vader voor bezoek invalide dochter

De dochter van een gescheiden vader is in 2009 invalide geworden door een auto-ongeluk. Op dat moment woonde de dochter bij haar moeder. Vader en moeder bezoeken beiden (afzonderlijk) de kliniek waar hun dochter is opgenomen. De moeder heeft recht op aftrek van reiskosten, maar de vader niet. Bij aanvang van de invaliditeit voerde hij namelijk geen gezamenlijke huishouding met zijn dochter. Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant is dit niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De wetgever mag nu eenmaal onderscheid maken tussen verschillende groepen; dit valt binnen de zogenaamde ‘wide margin of appreciation’. De vader krijgt geen aftrek.
10-07-2013


Financiën heeft op 2 juli jl. de nieuwe tijdelijke regeling voor willekeurige afschrijving voor de vennootschaps- en inkomstenbelasting gepubliceerd. Net zoals bij eerdere versoepelingen vanwege de crisis mag ook nu in het eerste jaar 50% worden afgeschreven. Wel moet er rekening worden gehouden met de restwaarde. Belangrijk verschil met de eerdere regeling is dat voor het restant de normale regels gelden (zie voorbeeld in de ‘lees meer’). Daarbij moet het gaan om aanschafverplichtingen of voortbrengingskosten in de periode van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013. Er moet een reële verwachting bestaan dat het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik wordt genomen.
10-07-2013


Van een vennootschap onder firma constateert de inspecteur dat de boekhouding niet deugt. Hij legt daarom aanslagen op met toepassing van omkering van de bewijslast. Een vennoot stelt dat een andere vennoot van de VOF belast was met de administratie en belastingaangiften en dat hij ook geen signalen heeft ontvangen dat het hiermee mis ging. Volgens Hof Amsterdam kan alleen bij overmacht omkering van de bewijslast achterwege blijven. Het hof wijst op de eigen verantwoordelijkheid van iedere vennoot om zijn fiscale verplichtingen na te komen. Dit overlaten aan een andere vennoot is derhalve voor eigen risico.
27-06-2013


Een kweker is eigenaar van een perceel grond dat hij al jaren niet meer actief in de onderneming gebruikt, maar dat nog wel steeds op de balans staat. In de loop der jaren heeft het perceel de status ‘natuurgebiedje in ontwikkeling’ gekregen. Begin 2006 verkoopt de kweker het verwilderde perceel aan een projectontwikkelaar voor € 250.000. De kweker (of zijn adviseur) neemt de stelling in dat het stuk grond eigenlijk eind jaren ’80 verplicht naar privé had moeten worden overgebracht. Het perceel had namelijk geen enkele functie meer in de onderneming. Rechtbank Arnhem geeft de kweker gelijk, de winst is belastingvrij.
27-06-2013


Een BV heeft in 2001 een nieuw bedrijfspand gebouwd. In 2010 blijkt na een boekenonderzoek dat de BV het pand in 20 jaar afschrijft zonder rekening te houden met enige restwaarde. De inspecteur corrigeert in 2007 de te hoge afschrijving over de oude jaren ineens met een beroep op de foutenleer. De rechtbank acht dit correct, omdat de afschrijvingsfout is ontstaan doordat de BV is uitgegaan van een onjuiste levensduur en restwaarde binnen een juist afschrijvingssysteem. Daardoor is de fout uiteindelijk op de balans als foute boekwaarde tot uitdrukking gekomen. De inspecteur krijgt gelijk.
27-06-2013


Ook een pakketjesbezorger is ondernemer

Vanwege de ruimhartige ondernemersvoordelen in de inkomstenbelasting willen vooral flexwerkers liever als ZZP’er worden gezien. Zo ook een koerier die werkte voor één grote opdrachtgever en enkele kleinere opdrachtgevers. Hij reed eerst in zijn eigen bestelbus en later in die van de grote opdrachtgever. Zijn omzet bedraagt rond de € 50.000. Rechtbank Zeeland-West-Brant vindt dat er sprake is van een onderneming. De geringe investeringen zijn niet relevant, maar de forse omzet én het risico dat een factuur niet betaald zou worden, zijn dat wel. Dit contractuele risico geeft de doorslag. De koerier wordt aangemerkt als ondernemer.
27-06-2013


Samenwerking met andere BV’s leidt tot overdrachtsbelasting op transactie

Een projectontwikkelaar is juridisch eigenaar van enkele percelen grond. Ze besluit tot een samenwerking met drie andere BV’s voor de bouw van woningen. Onderdeel van de afspraken is dat ze zal meewerken aan een verkoop van het geheel aan een belegger. Vooraf zijn hierbij afspraken gemaakt over de winstverdeling. Hof Amsterdam oordeelt dat een samenstel van rechten en verplichtingen is aangegaan, op grond waarvan het risico van waardeverandering van de percelen niet alleen door X BV wordt gelopen, maar ook door de andere BV’s. Hierdoor ontstaat een transactie die met overdrachtsbelasting moet worden belast.
27-06-2013


Een BV heeft in 2006 aandelen in twee buitenlandse vennootschappen. De deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing op deze deelnemingen. Per 1 januari 2007 treedt de Wet werken aan winst in werking. Hierdoor wordt de deelnemingsvrijstelling wel van toepassing op de deelnemingen. Deze deelnemingen stellen in december 2007 dividend betaalbaar aan de BV. De deelnemingsvrijstelling is op het hele dividend van toepassing, aldus de Hoge Raad. Als de wetgever bij sfeerovergang compartimentering voor ogen had, dan had hij dat in overgangsrecht moeten vastleggen. Dat is niet gebeurd.
20-06-2013


Terugwerkende kracht verlaging OVB vormt geen discriminatie

Een man kocht het appartementsrecht van een woning. De woning werd op 14 juni 20011 geleverd. De man voldoet de verschuldigde 6% overdrachtsbelasting (OVB). Op 17 juni 2011, en later in een besluit van 1 juli 2011, wordt het tarief van de OVB verlaagd tot 2% met terugwerkende kracht tot 15 juni 2011. De man vindt dat hij ook recht heeft op dit verlaagde OVB-tarief. De beperking van de terugwerkende kracht tot 15 juni is volgens hem in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De Hoge Raad oordeelt echter anders: de wetgever heeft de hem toekomende ruime beoordelingsmarge niet overschreden door het overgangstijdstip voor het verlaagd OVB-tarief op 15 juni 2011 te stellen.
20-06-2013


Minder heffingsrente door te lang uitgebleven navorderingsaanslag

Een ondernemer geeft eind januari 2009 in een brief aan de Belastingdienst aan dat hij in het verleden te weinig provisie heeft aangegeven. Een reactie blijft uit, waarop de ondernemer medio februari 2009 nogmaals een brief stuurt. De inspecteur geeft aan dat hij meer tijd nodig heeft, omdat het complexe materie betreft. Hij legt de navorderingsaanslag vervolgens pas ruim anderhalf jaar later op. De ondernemer moet daardoor veel meer heffingsrente betalen. Ten onrechte, oordeelt Rechtbank Breda. Bij een complexe zaak moet de inspecteur de aanslag binnen drie maanden opleggen. De ondernemer is alleen heffingsrente verschuldigd over deze periode.
20-06-2013


Kwalificatie ‘eigen woning’ blijft intact bij bewoning door kraakwacht

Een vrouw wordt voor haar werk tijdelijk uitgezonden naar het buitenland. Zij besluit haar eigen woning tijdelijk door een student te laten bewonen om te voorkomen dat het gekraakt wordt. De student bewoont een logeerkamer en betaalt alleen een bijdrage in de energiekosten. Hij moet de woning van de vrouw verlaten, zodra zij dat aangeeft. Het gebruik van de woning door een kraakwacht wordt – net als bij leegstand van de eigen woning in afwachting van verkoop of verbouwing – niet aangemerkt als het ter beschikking stellen van de woning aan een derde, aldus de Hoge Raad. De kwalificatie ‘eigen woning’ blijft intact.
20-06-2013


Sinds 1 januari 2012 is niet alleen een ANBI maar elke ondernemende stichting of vereniging vrijgesteld van Vpb, bij een winst onder de € 15.000 in het jaar of € 75.000 tezamen met de afgelopen 4 kalenderjaren. Bij een regimewijziging kan dit ongunstig uitpakken. Stel een stichting behaalt tot 1 januari 2012 steeds een jaarwinst van € 20.000. In de waarde van het ondernemingspand schuilt een stille reserve van € 1 miljoen. In 2012 behaalt de stichting een winst van € 5.000. Zij is in 2012 vrijgesteld van Vpb, maar moet in 2011 over de stille reserve 25% Vpb betalen. Dit kan zij voorkomen door vóór 1 juli 2013 een verzoek om belastingplicht in 2012 in te dienen.
20-06-2013


Een inwonend zorgverlenend kind of zorgverlenende ouder kan toch in aanmerking komen voor de partnervrijstelling in de erfbelasting, zonder dat hij/zij beschikt over een mantelzorgcomplement in het jaar vóór overlijden van de zorgbehoevende ouder of het zorgbehoevende kind. Dit geldt alleen als de zorgbehoevende ouder of het zorgbehoevende kind in 2010 of 2011 is overleden. In dat geval is het voldoende dat de erflater op het tijdstip van zijn overlijden een indicatie had voor extramurale zorg (thuiszorg) van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De goedkeuring werkt terug tot 1 januari 2010.
13-06-2013


Belastingdienst mag informatie opvragen zonder mededeling aan belastingplichtige

Een vrouw claimde in haar aangifte IB/PVV 2006 aftrek van ziektekosten. De inspecteur had extra informatie nodig om de aftrek te kunnen controleren. Daarvoor nam hij direct contact op met de zorgverzekeraar van de vrouw, zonder haar hierover te informeren. De inspecteur heeft de informatie dan niet onrechtmatig verkregen, aldus Hof Amsterdam. Hij mag de gegevens bij de zorgverzekeraar opvragen zonder de vrouw daarvan in kennis te stellen. Daarbij maakt het niet uit dat de vrouw de gegevens ook zelf had kunnen aanleveren. Bovendien is het aannemelijk dat het efficiënter is om de informatie direct bij de zorgverzekeraar op te vragen.
13-06-2013


Reminder deadline 6-maandstermijn voor oprichting BV

Sinds 1 oktober 2012 kunt u zich voor de inbreng van een onderneming in een BV baseren op de cijfers die niet ouder zijn dan zes maanden. Voordien was die termijn nog vijf maanden. Bovendien is bij de inbrengbeschrijving een accountantsverklaring niet meer nodig. Aansluiting bij de cijfers uit de jaarrekening per 31 december 2012 is praktisch en bespaart uw cliënt kosten. Dit betekent wel dat u er voor moet zorgen dat de BV uiterlijk op 30 juni 2013 is opgericht. Dit komt feitelijk neer op vrijdag 28 juni aanstaande.
13-06-2013


Vanaf 1 januari 2014 worden de voorwaarden voor het verkrijgen en behouden van de ANBI-status uitgebreid. Dan is het verplicht voor de ANBI’s verplicht om bepaalde gegevens openbaar maken op internet. Deze gegevens betreffen de naam van de instelling, het door de KvK toegekende unieke nummer (RSIN), de contactgegevens (een postbusnummer is voldoende), de doelstelling, een (verkort) beleidsplan, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid, een beknopt verslag van de uitgevoerde activiteiten en een financiële verantwoording. Ook worden de weigerings- en intrekkingsgronden van de ANBI-status uitgebreid.
13-06-2013


De aflossingseis voor renteaftrek van in 2013 aangegane eigenwoningschulden werkt onredelijk als een woning vóór 1 januari 2012 is verkocht en er in 2013 een nieuwe woning is gekocht met een hogere eigenwoningschuld. De verstreken looptijd van de oude eigenwoningschuld verkort dan zowel de renteaftrekperiode als de aflossingstermijn van de nieuwe eigenwoningschuld. Ongewenst, vindt de staatssecretaris. Hij keurt daarom goed dat de korting alleen geldt voor de renteaftrekperiode van de eigenwoningschuld ter grootte van de oude schuld. De aflossingstermijn is voor de hele schuld 30 jaar. Dat geldt ook voor de renteaftrekperiode voor het meerdere.
13-06-2013


Verlies niet aftrekbaar in box 1: investering is box 3-belegging

Een man investeert via een BV en een tussenpersoon vele miljoenen euro’s in de teelt en verkoop van bloembollen. Door fraude en het faillissement van de BV lijdt hij in 2003 een verlies van ruim € 4 miljoen. Hij claimt in zijn aangifte IB 2003 een verlies uit onderneming. Rechtbank en hof geven hem geen gelijk, omdat er geen bron van inkomen is. Op het moment van de aankoop was er namelijk objectief en redelijkerwijs geen voordeel te verwachten, omdat er tegen een veel te hoge prijs is geïnvesteerd. De investering is een belegging in box 3, oordeelt de Hoge Raad. De investering gaat het normaal actief vermogensbeheer niet te buiten.
06-06-2013


Zorg voor tijdige betaling lijfrentepremie voor de oudedagsreserve

Uw cliënt kan de oudedagsreserve omzetten in een lijfrente bij een verzekeraar of bank. De betaalde lijfrentepremie kan nog in de aangifte IB over 2012 in aftrek worden gebracht. Uw cliënt moet de lijfrentepremie dan wel vóór 1 juli 2013 hebben betaald. De afschaffing van de terugwerkende kracht voor de lijfrentepremieaftrek geldt immers alleen voor de lijfrentepremieaftrek in jaar- en reserveringsruimte. Maak uw cliënt attent op deze deadline. Als hij/zij na 1 juli betaalt, kan de lijfrentepremie pas volgend jaar in de aangifte IB 2013 in aftrek worden gebracht.
06-06-2013


Alternatief op komst voor notariële akte aftrek periodieke giften

Er komt een alternatief voor de verplichte notariële akte voor de aftrek van periodieke giften. Hierdoor kunnen ook niet notarieel vastgelegde periodieke giften in aftrek worden gebracht. De Belastingdienst zal hiervoor een digitaal model schenkingsovereenkomst ter beschikking stellen, waarop de schenker en de ANBI hun gegevens moeten invullen. Beiden moeten een afschrift van de overeenkomst in hun administratie bewaren en op verzoek van de Belastingdienst kunnen tonen. De schenker claimt jaarlijks de giftenaftrek via de belastingaangifte. Het alternatief wordt nader uitgewerkt in de Belastingplannen voor 2014.
06-06-2013


Zorg voor tijdige betaling stakingslijfrentepremie

Wanneer uw cliënt zijn onderneming geheel of gedeeltelijk heeft gestaakt, kan hij gebruikmaken van de stakingslijfrentepremieaftrek. De stakingswinst wordt dan omgezet in een lijfrente die als compensatie dient van een pensioentekort. Is de onderneming in 2012 gestaakt, dan kan de lijfrentepremie in dat jaar op de stakingswinst in aftrek worden gebracht. De lijfrentepremie moet dan wel uiterlijk vóór 1 juli 2013 betaald zijn. Maak uw cliënt attent op deze deadline. Een latere betaling betekent géén aftrek. Uw cliënt moet bovendien in 2012 belasting betalen over de volle stakingswinst.
06-06-2013


Mensen met een aflossingsvrije hypotheek kunnen toch nog na 1 april 2013 een bestaande kapitaalverzekering in box 3 omzetten in een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) of beleggingsrecht eigen woning (BEW). Zij hebben hiervoor een schriftelijke aanvraag nodig tot omzetting van hun hypotheek van vóór 1 april jl. bij een bank, verzekeraar of tussenpersoon. Een ontvangstbevestiging van die aanvraag volstaat ook, evenals een afwijzing door de bank van een mondelinge aanvraag tot omzetting van vóór 1 april. De omzetting moet uiterlijk op 31 december 2013 een feit zijn. De eerder aangenomen motie wordt hiermee uitgevoerd.
06-06-2013


Een BV verkoopt begin 2006 enkele panden en voegt de boekwinst toe aan de HIR. Op 10 oktober 2006 sluit zij een koopovereenkomst voor een vervangend pand. Op 17 oktober worden de aandelen van de BV verkocht en wordt ook de leveringsakte van het vervangende pand getekend. De inspecteur stelt terecht dat de HIR vrijvalt, oordeelt Rechtbank Arnhem. De leveringsakte van de aandelen is eerder gepasseerd dan de leveringsakte van het pand. De vrijval van de HIR wordt alleen voorkomen als de levering van het pand plaatsvond vóór de verkoop van de aandelen. Daarvoor is de datum van de leveringsakte bepalend en niet de datum van de koopovereenkomst.
30-05-2013


Geen giftenaftrek voor afzien van vergoeding vrijwilligerswerk

Een man verricht zonder vergoeding vrijwilligerswerk voor verschillende ANBI’s. In zijn IB-aangifte over 2008 claimt hij giftenaftrek voor de niet gedeclareerde kosten, maar ook voor het afzien van een vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Hij heeft echter geen recht op een vergoeding. In dat geval kan er geen sprake zijn van het bij wijze van schenking afzien van een vergoeding. Ook een oud arrest van de Hoge Raad uit 1978 kan hem volgens Hof Amsterdam niet baten. Dat arrest zag op de vergoeding van kosten en niet op de vergoeding van gewerkte uren. De giftenaftrek is terecht gecorrigeerd.
30-05-2013


Uitbreiding renseigneringsplicht voor heffing erf- en schenkbelasting

De kring van renseigneringsplichtigen voor de heffing van erf- en schenkbelasting wordt uitgebreid met onder meer banken en schadeverzekeraars. Deze renseigneringsplicht geldt nu alleen voor verzekeraars en uitvoerders van derdenbedingen voor uitkeringen die voortvloeien uit levensverzekeringen respectievelijk derdenbedingen. De uitgebreide groep renseigneringsplichtigen voor de erf- en schenkbelasting komt overeen met de administratieplichtigen die gegevens en inlichtingen moeten verstrekken op grond van het bestaande artikel 10.8, lid 1 Wet IB. De uitbreiding staat in de Fiscale verzamelwet 2013.
30-05-2013


Een DGA vormt in 2002 een HIR van de boekwinst op een verkocht pand. In 2003 verkoopt hij de aandelen in zijn BV. Hieraan voorafgaand onderzoekt hij de koper. Hij beschikt over een accountantsverklaring van de koper en geruststellende adviezen van zijn eigen notaris en die van de koper. Bovendien stort hij een bedrag ter grootte van een deel van de latente Vpb op een rekening van de notaris van de koper. Toch stelt de inspecteur hem aansprakelijk voor de onbetaalde navorderingsaanslag Vpb 2003. Deels terecht, aldus Verwijzingshof Arnhem-Leeuwarden. De disculpatieregeling kan de DGA slechts baten voor zover de storting op de rekening bij de notaris de Vpb over 2003 dekt.
30-05-2013


De verkorte termijn van één maand voor de aanvraag van kinderopvangtoeslag voor 2012 en 2013 werd begin april afgeschaft. Ouders/verzorgers die de kinderopvangtoeslag door de verkorte termijn waren misgelopen, zouden de mogelijkheid krijgen om alsnog voor 2012 en 2013 aanvragen in te dienen. Sinds 15 mei jl. is dit met terugwerkende kracht mogelijk via ‘Mijn toeslagen’. Dat heeft de Belastingdienst bekendgemaakt. Vanaf 2014 kan de kinderopvangtoeslag slechts worden aangevraagd voor de kosten voor kinderopvang die zijn gemaakt vanaf 3 maanden vóór de datum van de aanvraag.
30-05-2013


Geen aftrek scholingsuitgaven voor niet productief gemaakte opleiding

Een vrouw volgde in 2008 en 2009 een spiritueel opleidingsprogramma. Met de verworven kennis zette zij in 2011 een praktijk op. Dat werd geen succes. Zij stopte de praktijk en volgde daarna een andere opleiding. Met deze kennis lukt het haar in 2013 wel om een succesvol bedrijf op te starten. In de aangiften IB 2008 en 2009 claimt zij in totaal € 15.000 aftrek scholingsuitgaven voor het spirituele opleidingprogramma. De aftrek is terecht geweigerd, aldus Rechtbank Noord-Nederland. De vrouw maakt niet aannemelijk dat zij de met deze opleiding opgedane kennis productief heeft gemaakt. Het succes van de nieuwe onderneming dankt zij vooral aan de nieuwe opleiding.
23-05-2013


Wie exitheffingen moet betalen, heeft langer uitstel gekregen om dit te doen. Dit blijkt uit een door de Eerste Kamer aangenomen wetsvoorstel. Deze aanpassing van de Invorderingswet volgt op de uitspraak van het EU-Hof van Justitie (C-371/10) van 29 november 2011. Het hof besliste dat de vertrekkende belastingplichtige op het emigratietijdstip moet kunnen kiezen tussen directe afrekening of uitstel van betaling totdat de meerwaarden worden gerealiseerd. De wetswijziging is ruimer dan het uitgebrachte besluit van eind 2011. Net als het besluit werkt ook de wetswijziging terug tot 29 november 2011.
23-05-2013


Een erfgenaam aanvaardt de nalatenschap van zijn moeder en daarmee ook uitvoering te geven aan de lijfrenteverplichting door een schenking van zijn moeder aan een ANBI. De schenking houdt de jaarlijkse levering in van 16.000 certificaten gedurende 5 jaar (vrij van recht). De erfgenaam brengt de jaarlijkse levering als gift in aftrek in zijn IB-aangifte. Terecht, oordeelt de Hoge Raad. Op het moment van de schenking door de moeder was sprake van vrijgevigheid. Bovendien zijn de uitkeringen vast en deze zijn gelijkmatig gedaan. Daarmee wordt voldaan aan alle vereisten voor giftenaftrek. Dat eenmalig een uitkering te laat is gedaan, doet daar niet aan af.
23-05-2013


Een vrouw erft van haar overleden man in 2009 de aandelen in een BV en privévermogen. Zij vindt dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) van toepassing is op haar hele verkrijging. Rechtbank Breda geeft haar gelijk. Dat betaling van erfbelasting de continuïteit van de onderneming bedreigt, wordt niet onderbouwt door per geval te onderzoeken of liquiditeitsproblemen zich hierdoor ook feitelijk voordoen. Ook motiveert de wetgever niet waarom deze individuele benadering niet mogelijk zou zijn. Tegen deze achtergrond overschrijdt de wetgever met verhoging van de BOF tot 75% zijn ruime beoordelingsruimte. Het onderscheid tussen ondernemingsvermogen en ander vermogen is daardoor in strijd met het discriminatieverbod.
23-05-2013


Buitenlands belastingplichtigen die kiezen voor binnenlandse belastingplicht in Nederland , krijgen onder voorwaarden niet meer te maken met terugname van de eerder genoten aftrek van negatieve inkomsten uit de eigen woning die in het buitenland ligt. Dit staat in een geactualiseerd besluit, dat vooruitloopt op de wijziging van de keuzeregeling. Daarin zijn ook drie nieuwe goedkeuringen opgenomen over de manier waarop de aftrek wordt berekend om dubbele belasting van deze belastingplichtigen te voorkomen. Voor nog niet onherroepelijk vaststaande IB-aanslagen kunnen deze goedkeuringen op verzoek worden toegepast.
23-05-2013


Toch nog alternatief voor algehele afschaffing MRB-vrijstelling oldtimers

Er is toch nog overeenstemming bereikt over een alternatief voor de algehele afschaffing van de MRB-vrijstelling voor oldtimers per 1 januari 2014. De vrijstelling geldt dan voor alle motorrijtuigen van 40 jaar of ouder. Er komt een overgangsregeling voor personen- en bestelauto’s die op benzine rijden en ouder zijn dan 26 jaar maar jonger dan 40 jaar. Voor deze voertuigen geldt onder voorwaarden een kwarttarief in de MRB met een maximum van € 30 per kwartaal. Er komt geen overgangsregeling voor diesel- en LPG-auto’s jonger dan 40 jaar. Op bepaalde LPG-auto’s kan wel de overgangsregeling voor benzineauto’s van toepassing zijn.
16-05-2013


Een weduwe van een melkveehouder sluit eind juni 2004 een lijfrenteverzekering af nadat haar man begin november 2003 is overleden. Zij doet dit op advies van haar belastingadviseur. In de aangifte inkomstenbelasting 2003 wordt € 350.000 lijfrentepremie in aftrek gebracht. De inspecteur weigert de aftrek, omdat de weduwe de premie niet binnen 6 maanden na het overlijden van haar man heeft betaald. De weduwe stelt haar adviseur aansprakelijk voor de schade als gevolg van de gemiste premieaftrek. Terecht, oordeelt Rechtbank Oost-Nederland. De adviseur had de weduwe op de geldende termijnen moeten wijzen.
16-05-2013


Groene beleggingen tellen mee bij vermogenstoets zorgtoeslag

De vrijgestelde groene beleggingen in box 3 tellen mee bij de vermogenstoets (€ 80.000) voor de zorgtoeslag. Hierover bestaat onduidelijkheid, doordat aangifteprogramma’s de vrijstelling niet meetellen en ook doordat medewerkers bij de Beconlijn van de Belastingdienst aangeven dat bijtellen niet nodig is. Artikel 2a, lid 1, laatste volzin Wet op de zorgtoeslag bepaalt echter expliciet dat bij de vermogenstoets geen rekening wordt gehouden met de vrijstelling voor groene beleggingen. Dit komt ook overeen met de berichtgeving hierover op de site van de Belastingdienst.
16-05-2013


Denk aan de 6-maandstermijn voor oprichting BV

Sinds 1 oktober 2012 kunt u zich voor de inbreng van een onderneming in een BV baseren op de cijfers die niet ouder zijn dan zes maanden. Voordien was die termijn nog vijf maanden. Bovendien is bij de inbrengbeschrijving een accountantsverklaring niet meer nodig. Aansluiting bij de cijfers uit de jaarrekening per 31 december 2012 is praktisch en bespaart uw cliënt kosten. Dit betekent wel dat u er voor moet zorgen dat de BV uiterlijk op 30 juni 2013 is opgericht. Dit komt feitelijk neer op vrijdag 28 juni aanstaande.
16-05-2013


Toezegging Weekers over aflossing bestaande eigenwoningschuld nu formeel

Als een (op 31 december 2012) bestaande eigenwoningschuld geheel of gedeeltelijk wordt afgelost, vervalt in beginsel het overgangsrecht voor (dat deel van) deze schuld. Maar wordt er voor het einde van het daaropvolgende kalenderjaar een nieuwe eigenwoningschuld aangegaan, dan is tot het bedrag van de aflossing toch sprake van een bestaande eigenwoningschuld, waarop het oude IB-regime van toepassing is. Deze toezegging van staatssecretaris Weekers van begin maart 2013 is nu – vooruitlopend op wijziging van de Wet IB – in een besluit geformaliseerd. De goedkeuring werkt terug tot 1 januari 2013.
16-05-2013


Successierecht over uitkering uit kapitaalverzekering aftrekbaar in IB

Een zus was enig erfgenaam van haar broer. Als hij overlijdt, ontvangt zij een uitkering uit een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule. Zij moet successierecht betalen over de uitkering verminderd met de IB-latentie. De zus gebruikt de uitkering niet voor de aankoop van een lijfrente. De afkoopsom is belast in de IB, maar zij mag daarop de betaalde successierechten als aftrekbare kosten in mindering brengen, oordeelt Rechtbank Haarlem. Als de broer bij leven voor afkoop zou hebben gekozen, zou de over de opbrengst van die kapitaalverzekering verschuldigde IB in de boedel ook aftrekbaar zijn geweest.
25-04-2013


Geen niet-ontvankelijkverklaring zonder waarschuwing vooraf

Een BV maakt in augustus 2010 bezwaar tegen een naheffingsaanslag met boetebeschikking zonder dit te motiveren. De inspecteur geeft haar de gelegenheid dit te herstellen. Hij wijst de BV er op dat het bezwaar niet-ontvankelijk kan worden verklaard als de motivering niet vóór de in de brief aangegeven datum is ontvangen. In september, oktober en november 2010 wordt de BV die gelegenheid opnieuw geboden, maar nu telkens zonder de waarschuwing. In januari 2011 verklaart de inspecteur het bezwaar niet-ontvankelijk. Ten onrechte, aldus de Hoge Raad. Bij alle mogelijkheden tot herstel van het bezwaar had de inspecteur dan de waarschuwing van mogelijke niet-ontvankelijkheid moeten opnemen.
25-04-2013


Afstand doen vordering is aftrekbare afkoopsom partneralimentatie

Een man en vrouw zijn in 2006 gescheiden. Tijdens een mediationtraject leggen zij in een brief vast dat de vrouw geen partneralimentatie hoeft te betalen aan haar ex-man. Daartegenover doet zij afstand van de vordering van € 34.635 wegens overbedeling van haar ex-man. Dit bedrag trekt zij in haar aangifte IB 2006 af als afkoopsom van alimentatie. Terecht, aldus Hof Den Haag. Dat in het echtscheidingsconvenant geen alimentatieplicht voor de vrouw is opgenomen, doet daar niet aan af. In de brief wordt naar het convenant verwezen en is aangegeven dat zij de afkoopsom niet daadwerkelijk betaalt maar daarvan afstand doet.
25-04-2013


Sinds 1 januari 2012 is niet alleen een ANBI maar elke ondernemende stichting of vereniging vrijgesteld van Vpb, mits de winst minder bedraagt dan € 15.000 per jaar of € 75.000 in de afgelopen 5 jaar. Dit kan bij regimewijziging ongunstig uitpakken. Stel een stichting behaalt tot 1 januari 2012 steeds een jaarwinst van € 20.000. In de waarde van het ondernemingspand schuilt een stille reserve van € 1 miljoen. In 2012 behaalt de stichting een winst van € 5.000. Zij is in 2012 vrijgesteld van Vpb, maar moet in 2011 over de stille reserve 25% Vpb betalen. Dit kan worden voorkomen door vóór 1 juli 2013 een verzoek om belastingplicht in 2012 in te dienen.
25-04-2013


Door verkoop pand geen einde TBS-regeling

Een DGA verhuurt onroerende zaken aan zijn BV. Hij verkoopt deze in 2002 aan deze BV voor € 495.000. De levering wordt uitgesteld. Tot die levering blijft de juridische en economische eigendom bij de DGA, oordeelt Hof Den Haag. In de koopakte staat immers dat de risico’s van tenietgaan en van waardedaling tot dat moment bij de DGA blijven. Daardoor eindigt de TBS-regeling niet met het sluiten van de koopovereenkomst. Omdat de koopsom alleen is bedoeld als tegenprestatie voor de te leveren onroerende zaken en niet voor het recht op gebruik daarvan voor onbepaalde tijd, moet de DGA jaarlijks een zakelijke huur aangeven. De boekwinst hoeft pas tot het resultaat te worden gerekend in het jaar van de levering.
25-04-2013


Te laat ingediend beroepsschrift ontvankelijk door niet vooraf gemeld faxgebruik

Rechtbank Zwolle-Lelystad liet een BV per faxbericht weten binnen welke termijn zij de gronden van haar beroepsschrift moest indienen. Toen de BV dat te laat deed, verklaarde de rechtbank het beroepsschrift niet-ontvankelijk. Ten onrechte, oordeelt de Hoge Raad. Als de rechtbank gebruikmaakt van faxverkeer moet zij er rekening mee moeten houden dat de BV extra maatregelen moet treffen om ervoor te zorgen dat het faxbericht dezelfde aandacht krijgt als die zij gewoonlijk geeft aan brieven van gerechtelijke instanties. De rechtbank had daarom vóóraf moeten aankondigen dat zij haar beslissing via een faxbericht bekend zou maken.
25-04-2013


Een man heeft samen met zijn ex-vrouw een pleegdochter geboren in 1987. De dochter woont sinds de scheiding in 2001 overwegend bij de ex-vrouw. De man claimt in 2006 € 1.320 aftrek voor de kosten van levensonderhoud voor zijn pleegdochter. Hij stelt dat hij hieraan € 560 per maand besteedt. De dochter heeft gemiddeld € 440 eigen inkomsten per maand. De ondersteuningsbehoefte bedraagt dus maximaal € 120 per maand, ofwel € 360 per kwartaal. Dit bedrag blijft onder het drempelbedrag van € 386 per kwartaal. De man onderhoudt de dochter daardoor niet in belangrijke mate. Hij heeft hierdoor geen recht op aftrek van kosten voor levensonderhoud.
25-04-2013


Een belastingadviseur is sinds 1 juli 2006 ‘partner’ bij een NV. Deze NV vormt een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met een Holding BV. De belastingadviseur heeft via zijn eigen BV één aandeel in de Holding BV. Naast hem hebben nog ongeveer 250 ‘partners’ één aandeel in de Holding BV. De belastingadviseur leent van een bank in privé € 205.500 en verstrekt voor dit bedrag een achtergestelde lening aan de NV. De belastingadviseur heeft vermogen ter beschikking gesteld aan een NV, waarin hij geen aanmerkelijk belang heeft. De TBS-regeling is hierop niet van toepassing, aldus de Hoge Raad.
25-04-2013


Stel, uw cliënt koopt in 2013 voor € 300.000 een eigen woning. Hij sluit hiervoor een overbruggingshypotheek, omdat hij zijn oude woning nog niet heeft verkocht. Deze staat sindsdien leeg te koop en er rust nog een eigenwoningschuld op van € 180.000. Deze woning zal pas in 2015 worden verkocht. Weet u dat uw cliënt in dat geval tot de verkoop in 2015 voor de hele overbruggingshypotheek geen aflossingsplicht heeft? Dit is het opmerkelijke standpunt van de Belastingdienst. De aflossingsplicht voor het bijgeleende bedrag start pas na de verkoop. De aflossingstermijn bedraagt dan maximaal 28 jaar.
25-04-2013


Een pachter erft in 2007 de aan hem verpachte landbouwgronden, machines en boerderij. Deze vermogensbestanddelen behoren niet (meer) tot het ondernemingsvermogen van de erflater. Toch oordeelde Rechtbank Breda dat de pachter op grond van het gelijkheidsbeginsel de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) mocht toepassen. De BOF wordt namelijk veel ruimer toegepast dan is bedoeld, zonder dat daarvoor een gerechtvaardigde grond bestaat. Hof Den Bosch beslist anders in deze massaal-bezwaarzaak. Het voorbehouden van de BOF aan uitsluitend ondernemingsvermogen is niet in strijd met het discriminatieverbod.
25-04-2013


Vrijstelling MRB voor oldtimers toch nog afgeschaft?

De voorgenomen volledige afschaffing van de vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor oldtimers is weer terug op de agenda van het kabinet. Het kabinet slaagde er namelijk niet in om overeenstemming te bereiken met de oldtimerbranche over alternatieve maatregelen. De voorgenomen volledige afschaffing van de vrijstelling wordt opgenomen in de Belastingplannen voor 2014. Het kabinet biedt de Tweede Kamer nog wel de mogelijkheid om deze afschaffing te vervangen door één van de met de oldtimerbranche besproken alternatieven. Daar moet dan echter wel budgettaire dekking voor zijn.
18-04-2013


Een vrouw koopt in juli 2009 een nieuw appartement, dat in september 2009 aan haar wordt geleverd. De verkopers hadden in oktober 2007 de grond gekocht, waarna zij het bedrag voor de bouw van het appartement in termijnen betaalden tot aan de oplevering in juni 2009. Over de totale koop/aanneemsom waren zij BTW verschuldigd, die voor hen niet aftrekbaar was. Omdat de levering aan de vrouw binnen 6 maanden na de vorige verkrijging plaatsvindt, heeft zij recht op vermindering van overdrachtsbelasting (OVB). Deze vermindering moet niet alleen worden berekend over de bouwkosten, maar ook over de door de verkopers betaalde grondprijs, aldus de Hoge Raad.
18-04-2013


Een harmonie heeft al sinds 1888 tot doel instrumentale muziek te bevorderen en te beoefenen. In dat kader geeft zij onder meer muzieklessen en treedt zij op bij kerkelijke en andere officiële gelegenheden. Zij heeft geen winststreven. Sinds 2008 heeft zij de ANBI-status, maar deze wordt medio 2011 ingetrokken. Dat is terecht, aldus Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De activiteiten van de harmonie dienen niet voor ten minste 90% het algemeen belang. Sinds 1 januari 2010 is dat de voorwaarde om nog een ANBI te kunnen zijn.
18-04-2013


Verwacht u dat uw cliënten inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2012 moeten betalen? Zorg er dan voor dat u vóór 1 mei 2013 voor hen een verzoek heeft gedaan om uitreiking van voorlopige aanslagen. Zo voorkomt u dat uw cliënten belastingrente moeten betalen. Als het verzoek binnen 4 maanden na afloop van het belastingjaar is ingediend en de voorlopige aanslag komt overeen met het bedrag waar u om verzocht, dan hoeft uw cliënt namelijk geen belastingrente te betalen. Doet u geen verzoek voor de aanslagen 2012, dan wordt er vanaf 1 juli 2013 belastingrente berekend voor te betalen aanslagen.
18-04-2013


Mensen met een aflossingsvrije hypotheek krijgen misschien toch de kans om ook na 1 april jl. gebruik te maken van de overgangsregeling bij de eigenwoningregeling. Een Kamermeerderheid stemt in met een motie die dit mogelijk maakt. Zij hebben hiervoor een schriftelijke aanvraag nodig tot omzetting van hun hypotheek van vóór 1 april jl. bij een bank, verzekeraar of tussenpersoon. Een ontvangstbevestiging van die aanvraag van vóór 1 april volstaat ook, evenals een afwijzing door de bank van een mondelinge aanvraag tot omzetting van vóór 1 april. De omzetting moet uiterlijk op 31 december 2013 een feit zijn. Het is nog niet duidelijk of de regering bereid is de motie uit te voeren.
18-04-2013


Een man en een vrouw brengen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2000 hun firma-aandelen in een melkveehouderij geruisloos in een BV in. De man bedingt daarbij ook een lijfrente bij de BV en trekt de premie af. De BV is begin 2001 opgericht. In april 2002 emigreren zij naar Denemarken, waar zij een landbouwbedrijf hebben gekocht. Er zijn voor de bedrijfsuitoefening geen wezenlijke bestanddelen van het oude bedrijf naar de nieuwe locatie overgebracht. De inbreng in de BV is onderdeel van een geheel van rechtshandelingen gericht op liquidatie van de onderneming. Die is dus in 2000 gestaakt. In dat jaar is daardoor geen geruisloze inbreng mogelijk en evenmin lijfrentepremieaftrek. De navorderingsaanslag is terecht.
11-04-2013


Een erflater kan voor zijn overlijden kenbaar hebben gemaakt dat hij een schenking wil doen die afwijkt van de wil in zijn testament of de wettelijke verdeling (als een testament ontbreekt). Geven de erfgenamen uitvoering aan deze informele wil, dan schenken zij aan de informeel begunstigde. Hierover is schenkbelasting verschuldigd en tevens overdrachtsbelasting (OVB), waanneer een onroerende zaak wordt geschonken. Wat dit laatste betreft is nu goedgekeurd dat de informeel begunstigde onder voorwaarden ook geen OVB hoeft te betalen.
11-04-2013


De uitstelblokkering wordt voor het aangiftejaar 2012 niet ingevoerd. Dit is bekendgemaakt tijdens het laatste periodieke Becon-overleg tussen Belastingdienst en beroepsorganisaties. Met als reden: mogelijke problemen die kunnen ontstaan bij aangiften van mensen die zelf hun belastingzaken regelen en uitstel aanvragen. De invoering van de Regeling uitstelblokkering stond al enige tijd op het verlanglijstje van de Belastingdienst, maar is nu gepland voor het aangiftejaar 2013. U krijgt dan geen uitstel voor indiening van de aangiften IB en Vpb 2013, als u de aangiften in de afgelopen 3 jaar minimaal 2 keer te laat heeft ingediend.
11-04-2013


De voorwaarden voor renteaftrek voor een in 2013 gesloten starterslening zijn versoepeld. Eind januari 2013 verscheen het besluit met de voorwaarden waaronder een na 31 december 2012 gesloten starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) niet hoeft te voldoen aan de sinds 1 januari geldende annuïtaire aflossingseis voor nieuwe eigenwoningschulden. Door een nieuw besluit geldt deze tegemoetkoming nu ook voor startersleningen waarbij de betaling van rente en aflossing niet uitsluitend afhangt van de betalingscapaciteit van de starter. Tijdens het vorige besluit mocht de verschuldigdheid van rente alleen afhangen van deze betalingscapaciteit.
11-04-2013


Sinds 1 januari 2013 wordt de eigen bijdrage voor de AWBZ of Wmo bepaald op grond van het inkomen, inclusief het voordeel uit sparen en beleggen in box 3 en verhoogd met 8% van dat box-3-vermogen. Mensen die gebruikmaken van de AWBZ of de Wmo betalen hierdoor een hogere eigen bijdrage dan voorheen. Ouderen proberen op steeds grotere schaal de hogere eigen bijdrage te voorkomen. Bijvoorbeeld via schenkingen aan hun (klein)kinderen en vervroegde aflossing van de overbedelingschuld aan de kinderen. De Tweede Kamer heeft inmiddels staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) gevraagd maatregelen te treffen om uitholling van de regeling tegen te gaan.
11-04-2013


Grond blijft voor HIR tot datum levering stallingsruimte en dus bedrijfsmiddel

Een BV gebruikt een perceel grond als stallingsruimte voor auto’s. Op verzoek van de gemeente laat zij sinds 2000 de grond herontwikkelen voor woningbouw. In 2005 wordt de grond verkocht en de BV doteert de boekwinst aan een HIR. Volgens de inspecteur kan dit niet, omdat de grond door de projectontwikkelingsactiviteiten vóór de verkoop in 2005 is gaan behoren tot de voor de omzet bestemde voorraad. Die stelling is onjuist, aldus Hof Amsterdam. De BV heeft de grond tot de levering als stallingsruimte gebruikt. Dat kort voor de levering gestart is met ontruiming en asbestverwijdering doet daaraan niet af. De status is daarmee niet gewijzigd.
04-04-2013


De termijn waarbinnen kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd, is in 2012 beperkt tot twee maanden. Het afgelopen jaar bleek echter dat een te grote groep hierdoor geen kinderopvangtoeslag heeft gekregen die daarop zonder deze beperking wel recht had. De beperking wordt daarom ingetrokken voor 2012 en 2013. Met ingang van 1 januari 2014 wordt de beperking alsnog ingevoerd, maar de aanvraagtermijn wordt dan verlengd. De kinderopvangtoeslag wordt dan verleend voor de kosten voor kinderopvang die zijn gemaakt vanaf 3 maanden vóór de datum van de aanvraag.
04-04-2013


Twee firmanten brengen hun onderneming met (hotel)pand ruisend in een BV in. Zij worden voor de overinbreng gecrediteerd. Nadat lijfrentes zijn bedongen, resteert er nog een schuld van ruim € 641.000 aan de ex-firmanten wegens overcreditering. De creditering zou worden omgezet in agio, maar dat is niet gebeurd. In dat geval vervalt de inbrengvrijstelling voor de overdrachtsbelasting (OVB), omdat niet wordt voldaan aan de daarvoor gestelde nadere voorwaarden. Deze voorwaarden zijn verbindend, omdat de wetgever met het stellen van voorwaarden heeft ingestemd. Ook wordt met de voorwaarden de ruime delegatiebevoegdheid niet overschreden.
04-04-2013


Een BV krijgt een Vpb-aanslag, verhoogd met een verzuimboete van € 2.460 wegens het niet tijdig indienen van de aangifte over 2009. De aangifte had uiterlijk op 1 juni 2010 moeten zijn ingediend. De BV heeft niet gereageerd op de nadien toegezonden herinnering en aanmaning, omdat haar adviseur haar ervan verzekerde dat de aangifte digitaal was ingediend. Achteraf blijkt dat dit per abuis niet is gebeurd. Hof Den Bosch oordeelt dat de boete onder deze omstandigheden veel te hoog is. Een boete van slechts € 50 is wel passend en geboden.
04-04-2013


Geen aftrek verlies door garantstelling voor concernkrediet

Een holding spreekt een kredietfaciliteit af met een bank, mede bedoeld voor de andere BV’s van het concern. De BV’s stellen zich hoofdelijk aansprakelijk voor dit concernkrediet. In 2003 beëindigt de bank de kredietfaciliteit vanwege de slechte situatie bij het concern en zij stelt één van de BV’s aansprakelijk. Deze BV trekt het bedrag van de aansprakelijkstelling af. Dat kan niet, oordeelt de Hoge Raad. De garantstelling is niet zakelijk, omdat deze berust op de vennootschappelijke relatie tussen de BV’s. Daarmee wordt primair het groepsbelang gediend. De risico’s liggen daarbij in de kapitaalsfeer en niet in de winstsfeer van de BV.
04-04-2013


Woonbedrijfspand wordt woning door verlaging WOZ-waarde: minder OZB

Een agrariër heeft een woning met een agrarisch tuinbouwbedrijf. De gemeente kwalificeert de onroerende zaak in 2012 als woonbedrijfspand (niet-woning) en legt een aanslag gebruikersbelasting OZB en een aanslag eigenaarsheffing OZB op. De WOZ-waarde is door de ongunstige ligging echter 10% te hoog vastgesteld, aldus Rechtbank Breda. De waarde van het woongedeelte wordt hierdoor 72% van de totale WOZ-waarde. Als gevolg daarvan is de onroerende zaak geen woonbedrijfspand meer, maar een woning. De aanslag gebruikersbelasting OZB wordt hierdoor vernietigd en de eigenaarsbelasting wordt vastgesteld op het lagere tarief voor woningen.
28-03-2013


Een inwonende dochter verleende mantelzorg aan haar moeder, die in 2010 overleed. Zij had in 2009 geen mantelzorgcompliment aangevraagd. In 2010 had ze dat wel gedaan en deze ook gekregen. Hoewel zij aan alle daarvoor geldende voorwaarden voldeed, kon het compliment voor 2009 niet met terugwerkende kracht worden verleend. De inspecteur weigerde daardoor in 2010 de partnervrijstelling voor de erfbelasting. Ten onrechte, aldus Rechtbank Arnhem. Het ontzeggen van de partnervrijstelling – louter op een formele grond waarop de dochter geen invloed had – is een disproportionele inbreuk op het eigendomsrecht.
28-03-2013


Termijn aftrek dubbele huisvestingskosten start bij aanvang onderneming

Een aspirant-registerloods heeft sinds 1 maart 2005 dubbele huisvestingskosten. Op 1 januari treedt hij als zelfstandig registerloods toe tot een maatschap. Hij claimt in zijn IB-aangifte 2007 over heel 2007 aftrek wegens dubbele huisvestingskosten. De inspecteur verleent slechts aftrek voor januari en februari van dat jaar, omdat op 1 maart 2007 de 2-jaarstermijn zou zijn verstreken. Dat is onjuist, oordeelt Rechtbank Breda. Voor de aanvang van deze termijn moet worden aangesloten bij de aanvang van de onderneming. Het blijkt niet uit de wettekst noch uit de wetsgeschiedenis dat die termijn begint zodra de kosten daadwerkelijk worden gemaakt.
28-03-2013


Particulieren en bedrijven kunnen één jaar langer (tot en met 2017) gebruikmaken van de multiplier voor de aftrek van giften aan culturele instellingen met een ANBI-status. De Europese Commissie heeft hiervoor recent haar goedkeuring verleend. Culturele giften mogen voor de aftrek in de inkomstenbelasting tot maximaal € 5.000 met een factor van 1,25 worden vermenigvuldigd. De multiplier bedraagt voor de vennootschapsbelasting 1,5 over maximaal € 5.000 aan culturele giften. De termijnverlenging wordt opgenomen in de Belastingplannen 2014.
28-03-2013


Aftrekbaarheid hoge rente op eigenwoninglening van vader houdt stand

Een zoon koopt in 2008 een nieuwbouwwoning, waarvoor hij van zijn vader € 80.000 leent tegen 8% rente. Hij trekt deze rente (en 4,6% bankrente ) af in zijn aangifte IB 2008. De inspecteur weigert de renteaftrek van de familielening. Ten onrechte, oordeelt Rechtbank Noord-Nederland. Er is geen sprake van een schijnlening of van een schenking noch van fraus legis. De leenovereenkomst is een geldlening, zowel civiel- als fiscaalrechtelijk en de rente is zakelijk. Voor de vader is het risico namelijk groter door ontbrekende hypothecaire of andere zekerheden en doordat de zoon slechts in bepaalde situaties moet aflossen. De rente is daarom volledig aftrekbaar.
28-03-2013


Enkele weken geleden zijn de WOZ-beschikkingen voor 2013 (waardepeildatum 1 januari 2012) bij uw cliënt op de deurmat gevallen. De kans is groot dat de WOZ-waarden in die beschikkingen niet juist zijn. De Waarderingskamer heeft namelijk onderzoek gedaan naar de vaststelling van de WOZ-waarden door gemeenten. Daaruit blijkt dat veel gemeenten dat niet naar behoren hebben gedaan. Reden te meer om extra kritisch te kijken naar de WOZ-beschikking van uw cliënt. Al deze niet deugt, denk er dan aan dat het bezwaar moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet.
21-03-2013


Belastingbesparing via truc met één dag partnerschap toch mislukt

Twee eigenaren van tien panden gaan met elkaar voor één dag een geregistreerd partnerschap aan. Daarbij beroepen zij zich op de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting(OVB), die geldt voor een verkrijging krachtens verdeling van een huwelijksgemeenschap. Het hof vond dit terecht, maar volgens de Hoge Raad gaat deze truc niet op. Er is hier sprake van wetsontduiking. Het kortstondig aangaan van het geregistreerd partnerschap had geen reële praktische betekenis. De enige reden daarvoor was het toucheren van de vrijstelling OVB. De naheffingsaanslagen OVB zijn daarom terecht opgelegd.
21-03-2013


Reminder fiscale deadlines 29 maart

Eind maart lopen er weer enkele deadlines af. Heeft u vóór 30 september 2012 een intentieverklaring tot geruisloze inbreng met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 geregistreerd? U moet de BV dan uiterlijk op vrijdag 29 maart 2013 hebben opgericht en de onderneming hebben ingebracht. Wilt u met geruis de BV in met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013, dan moet de voorovereenkomst uiterlijk 29 maart 2013 zijn opgemaakt en geregistreerd. Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met ingangsdatum 1 januari 2013 moet eveneens uiterlijk op vrijdag 29 maart 2013 zijn aangevraagd.
21-03-2013


De ontstane inkomsten uit een vergoedingsrecht of -plicht uit het nieuwe huwelijksvermogensrecht mogen in de aangifte IB 2012 buiten beschouwing worden gelaten in box 1 en 2. Beide echtgenoten moeten dan wel het standpunt innemen dat er geen fiscaal relevant belang bij het goed zelf overgaat. Deze goedkeuring ziet onder meer op de winst uit onderneming, de eigenwoningregeling, de terbeschikkingstellingsregeling en het aanmerkelijk belang. Voor box 3 behoort het vergoedingsrecht (en dus niet (een deel van) het goed zelf) wel tot de rendementsgrondslag.
21-03-2013


Praktijkvraag en antwoord eigen woning: erven en overgangsregeling

Monique verkoopt in maart 2013 haar woning. Ondanks de malaise op de woningmarkt realiseert zij toch nog een meerwaarde van € 20.000. In mei 2013 overlijdt haar vader. Zij is enig erfgenaam en erft de woning met de aflossingsvrije hypotheek van € 300.000 uit 2003. Zij besluit haar intrek te nemen in de woning en de hypotheek over te nemen. Is de rente op deze hypotheek (deels) aftrekbaar? Antwoord: nee, ook niet gedeeltelijk. De lening valt onder het nieuwe regime, waaronder ze annuïtair moet aflossen. Dat doet ze niet: het betreft immers een aflossingsvrije hypotheek. Er geldt (nog) geen overgangsregeling bij vererving van een eigen woning.
21-03-2013


Versneld afschrijven in 2013 maar weer bezuinigen in 2014

Er is in 2013 kennelijk nog budgettaire ruimte voor versnelde afschrijving op investeringen. Het kabinet wil het mogelijk maken dat bedrijven in één keer tot 50% van hun investering mogen afschrijven. Lastenverzwaringen en bezuinigingen zijn in 2013 niet meer nodig. Dat wordt anders in 2014. De belastingschijven en heffingskortingen worden dan bevroren en de eenmalige werkgeversheffing voor hoge lonen (nu: in 2013) wordt nog een jaar voortgezet. De maatregelen zijn een reactie op de nieuwste cijfers van het CPB. De komende tijd worden de plannen besproken met de Tweede Kamer en de sociale partners. De plannen kunnen dus nog wijzigen.
14-03-2013


Overgangsrecht ook bij gedeeltelijk oversluiten eigenwoningschuld

De overgangsregeling bij de eigenwoningregeling is ook van toepassing wanneer een op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschuld gedeeltelijk wordt overgesloten. De nieuwe lening valt ook onder het oud regime als deze niet hoger is dan de aflossing op de bestaande eigenwoningschuld én als de lening wordt aangegaan uiterlijk in het jaar dat volgt op het jaar waarin aflossing plaatsvond. Dit staat in een brief van minister Blok aan de Tweede Kamer. De maatregel wordt nog uitgewerkt in een beleidsbesluit.
14-03-2013


Aftrekbaarheid bouwrente nieuwbouwwoningen ook in besluit geregeld

De eerdere toezegging dat bouwrente bij nieuwbouwwoningen aftrekbaar blijft, is inmiddels ook in een besluit geregeld. Het betreft steeds bouwrente die wordt betaald ná het aangaan van de koop/aanneemovereenkomst tot aan de levering van de grond (het sluiten van de hypotheek). Dat in die periode niet wordt afgelost, vormt – ook onder de nieuwe eigenwoningregels – geen belemmering voor de renteaftrek. Ook wordt goedgekeurd dat deze periode niet meetelt voor de maximale termijn van 360 maanden waarbinnen de eigenwoningschuld annuïtair en volledig moet zijn afgelost.
14-03-2013


Een nieuw beleidsbesluit maakt duidelijk hoe het overgangsrecht bij de eigenwoningregeling uitwerkt bij de kapitaalverzekering eigen woning (KEW). Het overgangsrecht tot 1 april 2013 geldt ook voor een bestaande KEW, BEW of SEW in box 1 na een periode van huur. Dat geldt ook voor een KEW, BEW of SEW bij een verbouwingslening die kwalificeert voor het overgangsrecht. Bovendien is het overgangsrecht ook van toepassing op de KEW, BEW of SEW na een periode van tijdelijke verhuur. De maatregelen waren aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer van minster Blok en zijn nu dus uitgewerkt in een beleidsbesluit.
14-03-2013


Uw cliënt heeft eind 2012 voor € 100.000 een aanneemovereenkomst gesloten voor de uitbouw van de keuken. Hij wil ook de badkamer verbouwen. Hiervoor verwacht hij nog € 30.000 te moeten lenen. Hoeveel van de financiering valt onder het overgangsrecht? Antwoord: alleen de financiering voor de verbouwing van de keuken. Daarvoor is op 31 december 2012 een overeenkomst gesloten. De financiering voor de badkamer valt onder het nieuwe regime. Zou uw cliënt vóór eind 2012 wel een verbouwingsovereenkomst hebben gesloten, dan viel ook deze financiering onder het oud regime. Ook als de lening pas in 2013 zou zijn gesloten.
14-03-2013


Geactualiseerde vuistregels waardering verpachte gronden in box 3

De vuistregels voor de waardering van verpachte gronden in box 3 zijn geactualiseerd voor de aangifte IB 2012. Bezittingen moeten op de waarde in het economisch verkeer worden gewaardeerd. Voor verpachte gronden in box 3 houdt dit in dat er bij de waardering rekening moet worden gehouden met de feitelijke pachtdruk in het concrete geval. Daar komt bij dat er veel verschillende pachtovereenkomsten bestaan. Dit alles maakt de waardering van verpachte gronden in box 3 niet eenvoudig. De vuistregels bieden hiervoor een praktische oplossing.
07-03-2013


Renteaftrek annuïtaire eigenwoningschuld ondanks samenhang met tweede lening

De rente van een annuïtaire eigenwoningschuld kan ook bij samenhang met een tweede schuld worden afgetrokken. Daarvoor moeten de schulden kunnen worden aangemerkt als afzonderlijke leningen. De Belastingdienst neemt dit aan als er geen saldering plaatsvindt tussen de rente op de annuïtaire eigenwoningschuld en de rente op de tweede lening. Daarnaast moet de rente op de annuïtaire eigenwoningschuld marktconform zijn én deze moet alleen zien op de terbeschikkingstelling van de hoofdsom van deze schuld. Bovendien mag het rentepercentage op de tweede lening niet lager zijn dan het percentage op de annuïtaire eigenwoningschuld.
07-03-2013


Denk aan de deadline van 29 maart

Eind maart lopen er weer enkele deadlines af. Heeft u vóór 30 september 2012 een intentieverklaring tot geruisloze inbreng met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 geregistreerd? U moet de BV dan uiterlijk op vrijdag 29 maart 2013 hebben opgericht en de onderneming hebben ingebracht. Wilt u met geruis de BV in met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013, dan moet de voorovereenkomst uiterlijk 29 maart 2013 zijn opgemaakt en geregistreerd. Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met ingangsdatum 1 januari 2013 moet eveneens uiterlijk op vrijdag 29 maart 2013 zijn aangevraagd.
07-03-2013


Aftrekposten speerpunt bij aangifte IB 2012

Uw cliënten hebben inmiddels de uitnodiging ontvangen om de aangifte IB 2012 te doen. De Belastingdienst besteedt bij de behandeling van deze aangifte extra aandacht aan de aftrekposten. Er wordt met name gelet op de renteaftrek bij hypotheekverhogingen, de lijfrentepremieaftrek en de aftrek van zorgkosten. De Belastingdienst heeft dit jaar meer gegevens vooraf ingevuld dan vorig jaar. Deze gegevens moeten worden gecontroleerd en waar nodig worden aangevuld of gewijzigd. Ook wil de Belastingdienst dit jaar meer aanslagen direct versneld opleggen.
07-03-2013


Uw cliënt heeft zijn woning verkocht op 1 oktober vorig jaar. De woning is eind december 2012 notarieel geleverd. Helaas bracht de woning minder op dan de eigenwoningschuld die hij had. Het gevolg: een restschuld van € 60.000. Is de rente op de restschuld aftrekbaar? Antwoord: ja, bij verkoop van een woning vanaf 29 oktober 2012 is deze rente aftrekbaar. Daarbij is de datum van levering doorslaggevend. De datum van het tekenen van de koop/verkoopovereenkomst is hiervoor dus niet relevant.
07-03-2013


Een man verricht vrijwilligerswerk voor een gymnastiekvereniging. Daarvoor maakt hij kosten, waarvoor hij geen vergoeding heeft ontvangen. Hij voert de niet vergoede kosten op als giftenaftrek in zijn aangifte inkomstenbelasting. De inspecteur weigert de giftenaftrek. Terecht, aldus Hof Arnhem. De man maakt niet aannemelijk dat hij een reëel recht had op vergoedingen waarvan hij heeft afgezien. De pas in hoger beroep overgelegde schriftelijke verklaringen van het bestuur van de gymnastiekvereniging kunnen hem daarbij ook niet baten.
28-02-2013


Belastingdienst weigert ten onrechte registratieverzoeken

Er geldt geen wettelijke registratieplicht voor een voorovereenkomst of intentieverklaring bij een geruisloze of ruisende inbreng. Deze registratieplicht vloeit voort uit lagere regelgeving. De Belastingdienst registreert sinds 1 januari 2013 alleen onderhandse akten waarvoor registratie een wettelijk vormvereiste is. Verzoeken om registratie van intentieverklaringen en voorovereenkomsten worden regelmatig – ten onrechte – geweigerd. Op www.belastingdienst.nl is echter te lezen dat registratie van de voorovereenkomsten en intentieverklaringen verplicht is. Zolang dit nog zo is, kan de Belastingdienst uw verzoek tot registratie niet weigeren.
28-02-2013


Een man koopt in juni 2010 een woning voor € 560.000. Deze koopprijs kwam tot stand onder dreiging van een executieverkoop. De gemeente stelt de WOZ-waarde van de woning over 2010 desondanks vast op € 718.000 (waardepeildatum 1 januari 2009). De dreiging van een executieverkoop biedt enige indicatie – maar geen zekerheid – of de optimale verkoopopbrengst wordt behaald. Aan de andere kant is het wel zo dat de peildatum en de datum waarop de (ver)koopprijs is betaald, ver uit elkaar liggen. De waarheid ligt daarom volgens Hof Arnhem-Leeuwarden ergens in het midden. Het hof verlaagt de WOZ-waarde tot € 640.000.
28-02-2013


Vennoot op non-actief: geen bestuurdersaansprakelijkheid voor periode erna

Een firmant van een vof is eind oktober 2008 op non-actief gesteld door zijn medevennoot. De Ontvanger stelt hem in 2009 aansprakelijk voor de niet-betaalde loonheffing van de vof over maart t/m mei 2009. Ten onrechte, oordeelt Hof Den Bosch. De vennoot kon door het op non-actief stellen niet op de hoogte zijn van de fiscale verplichtingen van de vof en kon daardoor ook niet als bestuurder functioneren. Het feit dat de vennoot nog was ingeschreven in het Handelsregister en hij de Ontvanger niet had geïnformeerd over het op non-actief stellen, wijzigt dit oordeel niet. Evenmin dat hij namens de vof partij is gebleven bij een bank- en een leasecontract
28-02-2013


Een DGA leent in maart 2013 van zijn eigen BV € 400.000 voor de aankoop van een eigen woning. Het betreft een annuïtaire lening tegen een zakelijke rente. Door omstandigheden kan hij in 2013 niet aan zijn aflossingsverplichtingen voldoen. Verliest hij nu zijn renteaftrek in 2013? Antwoord: nee, een incidentele aflossingsachterstand is toegestaan. Maar op de volgende peildatum (31 december 2014) moet de DGA er wel voor zorgen dat hij zijn aflossingsachterstand geheel heeft ingelopen.
28-02-2013


Inspecteur gehouden aan schriftelijke afspraak over afwaardering bungalowpark

De kinderen van een erflater erven de certificaten van aandelen van een BV. Deze BV exploiteert een bungalowpark. De kinderen spreken met de inspecteur af dat zij het bungalowpark mogen afwaarderen met 30%, vanwege een aankooprisico van een potentiële koper. De inspecteur bevestigt zijn standpunt per brief. Bij de aangifte erfbelasting waardeert hij de certificaten op de (hogere) liquidatiewaarde. Dat is in strijd met het vertrouwensbeginsel, beslist Rechtbank Haarlem. De kinderen mogen uitgaan van het weloverwogen standpunt in de brief, ongeacht of dat standpunt juist is.
21-02-2013


Geen bestemmingswijzigingswinst: stoeterij is landbouwbedrijf

Een melkveehouder verkoopt in 2000 grond, onder voorbehoud van een persoonlijk recht van gebruik. De bestemmingswijzigingswinst valt onder de landbouwvrijstelling, tenzij de grond binnen 6 jaar niet meer in het kader van een landbouwbedrijf wordt gebruikt. In 2003 begint de melkveehouder op een andere locatie een stoeterij met (op)fokpaarden. Hij gebruikt de grond voor beweiding en voor de oogst van ruwvoer. De inspecteur belast alsnog de bestemmingswijzigingswinst, omdat de stoeterij geen landbouwbedrijf zou zijn. Ten onrechte, aldus Hof Den Haag. De grond wordt namelijk voor (90% of meer) gebruikt in het kader van een landbouwbedrijf.
21-02-2013


Aftrekbeperking kosten werkruimte in privéwoning fysiotherapeute

Een fysiotherapeute oefent haar praktijk uit in een werkruimte op de eerste verdieping van haar privéwoning. Bij de voordeur is zowel een bel voor de praktijk als een bel voor privébezoek. In de hal beneden is het privégedeelte van de woning afgeschermd met een rood-wit lint en een bordje ‘privé’. De fysiotherapeute trekt de kosten van deze werkruimte af van de winst uit haar onderneming. Ten onrechte, oordeelt Hof Amsterdam. De aftrekbeperking van artikel 3.16, lid 1 Wet IB 2001 is van toepassing op de werkruimte. Dat haar personeel tijdens haar vakanties de ruimte gebruikt, doet daar niet aan af.
21-02-2013


Een echtpaar is in 2012 gescheiden. In het echtscheidingsconvenant spreken zij af dat de vrouw de eigendomshelft van de woning van haar man overneemt met de bijbehorende eigenwoningschuld. Valt naast haar eigen leendeel ook deze overgenomen helft onder de overgangsregeling? Antwoord: ja, mits de overgenomen eigenwoningschuld uiterlijk in 2013 op naam van de vrouw is gesteld. Bovendien moet de (ver)koopprijs in het echtscheidingsconvenant zijn vastgelegd. Dit staat in de onlangs gepubliceerde vragen en antwoorden van het ministerie van Financiën.
21-02-2013


Praktijkvraag en antwoord eigen woning (2): verkoopvoorbehoud en oud regime

Het oud regime geldt ook ná 1 januari 2013 als er op 31 december 2012 een onherroepelijke koopovereenkomst voor een eigen woning is gesloten. Is daar nu ook sprake van als de koper aan de koop een verkoopvoorbehoud van zijn eigen woning verbindt? Antwoord: ja, ook dan is er sprake van een onherroepelijke koopovereenkomst. Zeker in crisistijd is dit een gebruikelijke clausule. Dit heeft de staatssecretaris geantwoord tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel ‘Herziening fiscale behandeling eigen woning’ in de Eerste Kamer
21-02-2013


Een zoon verzorgt zijn zieke moeder met wie hij samenwoont. In 2010 overlijdt zij. Hoewel de zoon geen mantelzorgcompliment heeft ontvangen in het jaar voorafgaand aan het overlijden van zijn moeder, claimt hij toch de partnervrijstelling in de successieaangifte over 2010. Hij beroept zich daarbij op het gelijkheidsbeginsel. Daarvoor is geen ruimte, oordeelt Hof Den Haag. De uitvoerbaarheid van de uitzonderingsregeling voor mantelzorgsituaties rechtvaardigt het onderscheid dat de wetgever maakt tussen gelijke gevallen met en zonder mantelzorgcompliment.
14-02-2013


Publicatie besluit tegemoetkoming starters op de woningmarkt

Een starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) van na 31 december 2012 hoeft (onder voorwaarden) niet te voldoen aan de annuïtaire aflossingseis die sinds 1 januari 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschulden. De lening wordt behandeld als een op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschuld. De tegemoetkoming geldt in ieder geval voor 2013. Dit jaar wordt in overleg met SVn gezocht naar een structurele oplossing. Het goedkeurend besluit werkt terug tot 1 januari 2013. Inhoudelijk is er geen verschil met het eind november 2012 bekendgemaakte conceptbesluit.
14-02-2013


Gereden kilometers voor deelname aan golfcursus zijn zakelijk

Een ondernemer neemt deel aan een driedaagse golfcursus die is georganiseerd door de brancheorganisatie waarvan de ondernemer lid is. De ondernemer stelt dat de in dit kader gereden kilometers zakelijk zijn. Hij heeft aannemelijk gemaakt dat hij aan de cursus heeft deelgenomen om specifieke opdrachten binnen te halen, aldus Hof Den Bosch. De verzwaarde bewijslast geldt alleen voor de sluitende rittenadministratie, niet voor de afzonderlijke ritten. De ondernemer beschikt over een sluitende rittenadministratie. Zijn verklaring maakt voldoende aannemelijk dat hij de cursus heeft gevolgd vanwege zakelijke doeleinden.
14-02-2013


Uw cliënt heeft in 2012 een woning gekocht met een lening van zijn ouders. Er is een leenovereenkomst opgemaakt en uw cliënt betaalt maandelijks rente. Kan hij die rente ook in 2013 in aftrek brengen op zijn inkomen in box 1? Antwoord: ja, de leenovereenkomst hoeft daarvoor niet te worden gemeld bij de Belastingdienst. De op 1 januari 2013 ingevoerde renseigneringsplicht voor leningen van niet-administratieplichtigen geldt alleen voor nieuwe leningen. Ook een op 31 december 2012 bestaande lening waarvan na 1 januari 2013 de rente wordt gewijzigd, hoeft niet te worden gemeld.
14-02-2013


Woningmarktakkoord: wijziging van de eigenwoningregels

De eigenwoningregels die op 1 januari jl. in werking zijn getreden, worden al weer gewijzigd. Er kan naast een verplicht annuïtair af te lossen hypotheek een andere lening worden aangegaan ter grootte van maximaal 50% van de waarde van de woning. Deze lening hoeft niet verplicht te worden afgelost, maar de rente is niet aftrekbaar. De lening kan een looptijd hebben van 35 jaar. Dit is één van de maatregelen die is opgenomen in het woningmarktakkoord dat het kabinet heeft gesloten met D’66, ChristenUnie en SGP.
14-02-2013


Aflossingseis geen belemmering voor aftrek bouwrente

Kopers van nieuwbouwwoningen mogen de bouwrente die zij gedurende de bouw betalen, blijven aftrekken. Dat zij in die periode niet aflossen, vormt daarvoor – ook onder de nieuwe eigenwoningregels – geen belemmering. Dat antwoordt minister Blok (voor Wonen en Rijksdienst) op Kamervragen hierover. Het moet steeds bouwrente betreffen die wordt betaald ná het aangaan van de koop/aanneemovereenkomst tot aan het tekenen van de koop- en hypotheekakte. De bouwrente die wordt betaald vóór de koop/aanneemovereenkomst was en blijft niet aftrekbaar. Er volgt nog een beleidsbesluit dat de toezegging van de minister bevestigt.
07-02-2013


Nieuwe goedkeuringen bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in SW

Er zijn voor de toepassing van de BOF onder meer 3 nieuwe goedkeuringen verleend voor het voortzettingsvereiste. De eerste betreft het doorzakken van een onderneming binnen een fiscale eenheid. De tweede betreft het onderbrengen van een verkregen IB-onderneming in personal holdings door twee bedrijfsopvolgers, die daarna de onderneming met toepassing van artikel 14 Vpb inbrengen in een gezamenlijke dochter-BV. De derde goedkeuring betreft meerdere verkrijgers die hun verkrijging via een aandelenfusie inbrengen in een gezamenlijke BV. Ook wordt het gebruik van de Discounted Cash Flowmethode toegestaan, mits aan alle genoemde uitgangspunten is voldaan.
07-02-2013


Een moeder laat twee geschakelde woningen bouwen. Zij betaalt BTW bij de ingebruikname. Binnen 6 maanden verkoopt zij één van de woningen voor € 400.000 door aan haar dochter. De dochter betaalt slechts over € 115.100 overdrachtsbelasting (OVB) door de werking van de samenloopregeling van artikel 13 WBR. Moeder scheldt € 95.000 van de koopsom kwijt. Het schenkingsrecht wordt ter voorkoming van dubbele heffing verminderd met de betaalde OVB. Nu de OVB ziet op een hogere waarde (€ 115.100) dan het bedrag van de schenking (€ 95.000), wordt de vermindering pro rata berekend, aldus de Hoge Raad. De eerder betaalde BTW vermindert het schenkingsrecht niet. Daarin voorziet de regelgeving niet.
07-02-2013


Besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente gepubliceerd

De uitvoeringsregels bij de sinds 1 januari jl. ingevoerde aftrekbeperking voor bovenmatige deelnemingsrente (meer dan € 750.000) zijn onlangs gepubliceerd. Het besluit ziet op drie situaties. De eerste situatie is die waarin het concern waartoe de belastingplichtige behoort, betrokken is bij een reorganisatie. De tweede situatie betreft de samenloop met het aangaan of verbreken van een fiscale eenheid. De derde situatie betreft de samenloop met de aftrekbeperking van rente op overnameschulden. Het gepubliceerde besluit wijkt materieel niet af van het conceptbesluit dat in oktober 2012 werd bekendgemaakt. Wel wordt er meer toelichting gegeven.
07-02-2013


Een accountant oefent sinds 2004 een accountantspraktijk uit. Hij start vanuit zijn verbouwde woning, die hij tegen de vrije verkoopwaarde van € 600.000 inbrengt in zijn onderneming. In 2006 brengt hij zijn onderneming in een BV in en hij betrekt een extern kantoorpand. De woning brengt hij tegen de waarde bewoond van (65% van € 600.000=) € 390.000 naar privé over. Daarbij brengt hij het boekverlies van ruim € 215.000 ten laste van zijn belastbaar inkomen in 2006. De inbreng had destijds in 2004 ook tegen de waarde bewoond moeten plaatsvinden, aldus de Hoge Raad. De overbrenging naar privé in 2006 leidt daardoor niet tot een aftrekbaar boekverlies.
07-02-2013


Wettelijke rentes 2013 en marktrente 2012

De wettelijke rente voor handelstransacties is per 1 januari 2013 verlaagd van 8% naar 7,75%. De wettelijke rente voor consumententransacties is ongewijzigd gebleven. Deze rente bedraagt 3% sinds 1 juli 2012. Ook is de jaarlijkse update van de marktrente bekendgemaakt. De marktrente is van belang voor de berekening van (de contante waarde van) renteloze verplichtingen en wordt op basis van het u-rendement vastgesteld. Het Verbond van Verzekeraars publiceert dit rendement maandelijks. De gemiddelde marktrente over 2012 bedroeg 1,57%.
31-01-2013


De moeder van X overlijdt op 1 november 2010. Tot haar nalatenschap behoort een woning met een WOZ-waarde van € 395.000 op waardepeildatum 1 januari 2009 (de WOZ-waarde 2010). X en zijn broer en zus verkopen de woning in februari 2011 voor € 348.000. Toch is de WOZ-waarde van 2010 bepalend voor de verschuldigde erfbelasting, oordeelt Rechtbank Den Haag. Deze waarde geldt ook als de woning op het moment van de verkrijging leeg en te koop staat. De waardering op de WOZ-waarde loopt niet altijd synchroon met de waarde op de woningmarkt, maar daarmee treedt de wetgever niet buiten zijn ruime beoordelingsmarge.
31-01-2013


Een DGA verhuurt vanaf 1 juli 2005 zijn voormalige eigen woning aan een eigen BV. Sindsdien staat de woning op de balans van het resultaatvermogen. De huuropbrengst verminderd met de kosten geeft hij aan als resultaat uit overige werkzaamheden. De inspecteur stelt dat de woning niet aan de BV ter beschikking wordt gesteld, maar aan de DGA. De vergoeding vormt dan loon en de kosten zijn niet aftrekbaar. Rechtbank Leeuwarden oordeelt anders: de woning wordt wel degelijk aan de BV ter beschikking gesteld. Dat de BV de woning vervolgens ter beschikking stelt aan de DGA in zijn hoedanigheid van werknemer, doet daar niet aan af.
31-01-2013


Weekers geeft groen licht voor multiplier culturele giften in aangiften IB en Vpb

U mag bij het opstellen van de aangiften IB en Vpb over 2012 al rekening houden met de multiplier van 25% voor culturele giften. Het ontbreken van de vereiste goedkeuring van de Europese Commissie (EC) staat daaraan niet in de weg, aldus staatssecretaris Weekers. Hij heeft het volste vertrouwen dat die goedkeuring er gaat komen voor de gehele periode 2012 tot en met 2017. Mocht de EC haar fiat toch niet geven, dan zal op dat moment worden bekeken welke maatregelen er nodig zijn. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zullen daarbij dan uitgangspunt zijn.
31-01-2013


Een man en een vrouw gaan uit elkaar. Zij hebben tijdens hun huwelijk geen uitvoering gegeven aan het verrekenbeding dat in de huwelijkse voorwaarden was opgenomen. De man betaalt maandelijks € 680 aan zijn ex-vrouw. Hij trekt dit af als onderhoudsverplichting. De betalingen worden gedaan in het kader van het verrekenbeding, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden. De betalingen berusten niet op een onderhoudsverplichting. Daarom zijn deze niet aftrekbaar. Dit wordt bevestigd doordat het maandbedrag niet afhangt van het inkomen of vermogen van de vrouw. Ook het samenwonen door de vrouw met een andere partner is daarvoor niet van belang.
31-01-2013


De minimumlooptijden van 15 en 20 jaar voor het benutten van de vrijstellingen voor uitkeringen uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) vervallen bij echtscheiding of beëindiging van het fiscaal partnerschap. De regeling geldt ook bij een restschuld, doordat de hypotheek niet geheel kan worden afgelost uit de verkoopprijs van de woning of als een beroep op schuldhulpverlening wordt gedaan. Ook andere situaties kunnen zich hiervoor lenen, maar die moeten eerst worden voorgelegd aan de Belastingdienst. Dit staat in een goedkeurend besluit.
24-01-2013


Stortingen op rekening-courant zijn informele kapitaalstortingen/ geen tbs

Een man houdt (indirect) de aandelen in een BV. Hij gaat in 2007 een rekening-courantovereenkomst aan met deze BV. Medio 2008 wordt de BV failliet verklaard. De man boekt de rekening-courantvordering van € 398.550 af als negatief resultaat uit overige werkzaamheden. De rekening-courantovereenkomst is geen lening, oordeelt Rechtbank Den Haag. De stortingen op de rekening-courant zijn – op 2 kleine boekingen na – informele kapitaalstortingen. Ten aanzien van de stortingen is namelijk geen rente bepaalbaar, onder meer omdat er geen zekerheden zijn gesteld. De aftrek als negatief TBS-resultaat is terecht geweigerd.
24-01-2013


Nieuwe forfaitaire regeling voor vaststellen van innovatiewinst

Per 1 januari jl. is een forfaitaire regeling in de innovatiebox in de vennootschapsbelasting ingevoerd. De regeling houdt in dat 25% van de totale winst als innovatiewinst wordt aangemerkt, met een maximum van € 25.000. De innovatieve onderneming kan voor de forfaitaire methode kiezen in het jaar waarin het immateriële activum ontstaat en de twee daaropvolgende jaren. In die jaren mag er ook voor worden gekozen om de normale regels toe te passen. Doel van de regeling is om de innovatiebox aantrekkelijker te maken voor het MKB.
24-01-2013


Toch geen notariële akte bij verhoogde schenkingsvrijstelling in 2010 en 2011

Ook in 2010 en 2011 is er geen notariële akte nodig voor eenmalig vrijgestelde schenkingen voor de eigen woning van ouders aan kinderen. Toen de eis voor de akte in 2012 verviel, ontstond er onzekerheid over de eenmalige schenkingen in 2010 en 2011, die waren gedaan zonder akte. De staatssecretaris neemt deze onzekerheid alsnog weg in een besluit. Daarin is tevens bepaald dat de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling ook wordt verleend voor een buitenlandse woning van het kind. Nederland moet dan wel een belastingverdrag met dat land hebben gesloten, waarin de uitwisseling van fiscale informatie is geregeld.
24-01-2013


Een BV verkoopt in 2008 haar onroerende zaken. Zij wil de boekwinst opnemen in een HIR. Op 23 december 2008 worden de aandelen van deze BV verkocht. Een dag later koopt zij vervangende onroerende zaken. Kort daarna vindt de levering van de verkochte aandelen plaats. De aangekochte onroerende zaken worden eind 2008 geleverd. De HIR hoeft niet in de winst vrij te vallen, aldus Hof Arnhem. De HIR wordt gevormd aan het eind van het boekjaar. Als vervanging van de onroerende zaken plaatsvindt in hetzelfde jaar, wordt er geen HIR gevormd. De antimisbruikbepaling bij een belangrijke aandeelhouderswisseling komt dan niet aan de orde.
24-01-2013


Landelijke Landbouwnormen 2012 vastgesteld

De Belastingdienst heeft in overleg met het landbouwbedrijfsleven de landelijke Landbouwnormen 2012 voor waarderingen, onttrekkingen en afschrijving vastgesteld. De normen en normbedragen gelden alleen voor ondernemers in de agrarische sector. Alleen in uitzonderingsgevallen is afwijking van de normen toegestaan. Een belastingplichtige die wenst af te wijken, moet motiveren waarom hij de norm niet hanteert. Bij enkele onderdelen, waaronder het privégedeelte van energie- en telefoonkosten, is er geen sprake van een norm, maar van een richtlijn. Daarvan mag worden afgeweken, mits aannemelijk kan worden gemaakt waarom.
17-01-2013


Publicatie Energie- en Milieulijst 2013

De Energielijst 2013 en de Milieulijst 2013 zijn gepubliceerd. De Energielijst vermeldt de energiebesparende investeringen in bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, die in 2013 in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA). De Milieulijst vermeldt de milieuvriendelijke investeringen die in 2013 in aanmerking komen voor de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) of de milieu-investeringaftrek (MIA). Het aanvraagformulier voor 2013 is vereenvoudigd. Zo hoeft een samenwerkingsverband nog maar één aanvraag per (gezamenlijke) investering in te dienen. Tot en met 2012 moest dit nog per vennoot.
17-01-2013


Geen aftrek verkoopkosten deelneming

Een holding-BV vormt met haar dochter-BV een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De fiscale eenheid wordt verbroken door de verkoop van de aandelen in de dochter-BV. De holding-BV kan de verkoopkosten in deze situatie niet in aftrek brengen, aldus de Hoge Raad. De vervreemding van de aandelen in de dochter-BV wordt geacht te hebben plaatsgevonden na de ontvoeging van die dochter-BV. De verkoopkosten zijn in dat geval van aftrek uitgesloten. Daaraan doet niet af dat de kosten zijn gemaakt in de periode waarin de dochter-BV nog deel uitmaakte van de fiscale eenheid.
17-01-2013


Bewoning afgestudeerde dochter leidt tot einde eigenwoningregeling vader

Een vader verhuist voor zijn werk naar het buitenland. Hij houdt zijn woning in Nederland aan. Zijn oudste dochter maakte totdat zij ging studeren deel uit van zijn gezin. Tijdens haar studie woont zij op zichzelf en verblijft zij in de weekenden en vakanties regelmatig in de woning van haar vader. Na haar afstuderen vestigt zij zich daar permanent. De woning wordt sindsdien aan ‘een derde’ ter beschikking gesteld, oordeelt de Hoge Raad. De woning is dan geen eigen woning meer voor de vader. De dochter is als ‘een derde’ aan te merken, omdat zij niet meer tot het huishouden van haar vader behoort.
17-01-2013


Drie zonen erven in 2009 enkele beleggingspanden van hun vader. Zij claimen op grond van het gelijkheidsbeginsel de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). Ten onrechte, aldus Rechtbank Haarlem. Ondernemingsvermogen en beleggingsvermogen zijn geen gelijke gevallen. De BOF moet voorkomen dat het voortbestaan van de onderneming in gevaar komt doordat ondernemingsvermogen moet worden verkocht om de erfbelasting te kunnen voldoen. De wetgever vindt dat risico niet aanvaardbaar vanuit het oogpunt van werkgelegenheid en economische diversiteit. Bij privé- of beleggingsvermogen ontbreekt dit risico.
17-01-2013