Verzekeraars eigenrisicodragen mogen premies polissen niet verhogen door verliezen

Verzekeraars mogen de bestaande premies in polissen eigenrisicodragen (ZW/WGA) niet aanzienlijk verhogen door tegenvallende resultaten in het verleden. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam. De toepassing van bepalingen (‘en bloc’) die verzekeraars in hun algemene polisvoorwaarden hebben opgenomen om gedurende de looptijd gegarandeerde premies tussentijds toch te mogen verhogen, acht de rechtbank niet aanvaardbaar. Deze uitspraak maakt dat werkgevers in bestaande polissen het eigen risico WGA kunnen blijven dragen zonder aanzienlijke premieverhogingen. De bij deze uitspraak betrokken verzekeraar heeft op 21 november 2013 gepubliceerd te berusten in de uitspraak van de rechtbank.
16-12-2013


Een nieuw aspect in het wetsvoorstel is de zogenaamde transitievergoeding. Deze zal verschuldigd zijn bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst die langer dan twee jaar heeft geduurd. Werkgevers zullen rekening moeten houden met het verplicht betalen van een ontslagvergoeding ter hoogte van 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar bij een dienstverband korter dan 10 jaar, een 1/2 maandsalaris bij langere dienstverbanden of 50-plussers. Deze vergoeding is alleen niet verschuldigd wanneer er scholingskosten verrekend kunnen worden of als de werknemer een ernstig verwijt kan worden gemaakt.
16-12-2013


Wetsvoorstel ‘Werk en Zekerheid’ in Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid is op 29 november 2013 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit voorstel brengt een groot aantal wijzigingen met zich mee in het ontslagrecht en verandert de positie van flexwerkers. Hoewel dit voorstel nog geen wet is, en er dus nog veel water door de Rijn zal moeten vloeien, zullen wij vanaf nu in iedere fiscasus Arbeid en Recht een ‘weetje’ over het voorstel melden. Op deze wijze blijft u op de hoogte van het voorstel en eventuele wijzigingen.
16-12-2013


Dat werknemers een auto zakelijk gebruiken, wil nog niet zeggen dat de auto aan hen ter beschikking is gesteld. Drie werknemers van een vastgoed-BV gebruiken een auto van die BV zakelijk, maar er is geen privégebruik bijgeteld. Uit dat zakelijk gebruik volgt volgens de Belastingdienst dat de auto aan hen ter beschikking is gesteld. De rechtbank oordeelt echter dat de Belastingdienst daarmee de terbeschikkingstelling niet aannemelijk maakt. De werknemers gebruikten de auto immers nooit voor woon-werkverkeer, de auto stond achter een hek geparkeerd en de autosleutels werden in een kluisje bewaard. De ondernemer verklaart bovendien dat enkele ritten in de weekenden en op ongebruikelijke tijden ook zakelijk waren. De rechtbank vernietigt de naheffingsaanslagen en vergrijpboeten.
16-12-2013


Eindheffing bestelauto niet voor ondernemer

De eindheffing van € 300 voor een bestelauto die werknemers afwisselend gebruiken, geldt niet voor de ondernemer die de bestelauto zelf ook gebruikt. Als twee of meer werknemers door de aard van het werk een bestelauto doorlopend afwisselend gebruiken, geldt de normale bijtelling voor privégebruik. Tenzij de werknemers maximaal 500 km privé rijden. Omdat het lastig is om per werknemer de kilometers bij te houden, moet u een eindheffing van € 300 per bestelauto betalen voor het privégebruik. Het Hof in Leeuwarden oordeelt dat de ondernemer de bestelauto – ondanks het gebruik daarvan door de werknemers – moet bijtellen in de inkomstenbelasting. Hij kan zijn privégebruik dus niet ‘afkopen’.
16-12-2013


Het verbod op (al dan niet betaalde) nevenarbeid komt in veel arbeidsovereenkomsten voor. Maar ook zonder expliciet verbod kunnen nevenwerkzaamheden strijdig zijn met goed werknemerschap. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van concurrentie met de eigen werkgever of als het eigen werk negatief wordt beïnvloed. De werkgever die nevenwerk enige tijd heeft gedoogd (en hier zelfs materialen voor beschikbaar stelde), mag zijn regels aanscherpen en dit voortaan verbieden. Eenmaal gedogen is dus niet altijd gedogen. Door de rechter te verzoeken om aan het verbod een dwangsom te verbinden, is dit goed afdwingbaar.
02-12-2013


Tijdelijke premiekorting in dienst nemen jongeren per 1 januari 2014

Werkgevers die in 2014 jongeren in dienst willen nemen, mogen hiervoor een tijdelijke premiekorting toepassen. Dit staat in het Belastingplan 2014 dat de Tweede Kamer aannam op 19 november jl. en dat de Eerste Kamer zal behandelen rond 16 december a.s. Werkgevers kunnen in 2014 en gedurende maximaal 2 jaren een premiekorting toepassen voor jongeren tussen 18 en 27 jaar. Zij moeten deze jongeren dan wel ten minste zes maanden in dienst nemen op basis van 32 uur per week, vanaf 1 januari 2014. Deze regeling zal gelden voor indiensttredingen tot 1 januari 2016 en de maximale premiekorting zal op jaarbasis € 3.500 bedragen (in 2014 vanaf 1 juli (dus een half jaar): maximaal € 1.750). De voorwaarden worden besproken in de cursus Arbeid en Recht-4.
02-12-2013


Het is gebruikelijk dat de Belastingdienst de beschikkingen WGA-premie elk jaar in de maand november toestuurt aan werkgevers. Dit jaar gaat dat anders. Op 14 november jongstleden heeft de Belastingdienst op zijn website een mededeling geplaatst waarin te lezen is dat de betreffende beschikkingen WGA-premie dit jaar tussen 18 en 24 december zullen worden toegestuurd aan werkgevers.
02-12-2013


Subsidie voor scholing en/of plaatsing 55-plussers

Een oudere werkloze en een werkgever (naar keuze) kunnen met ingang van 1 oktober jl. maximaal € 750 per werknemer subsidie krijgen voor scholing van de oudere werkloze. Deze subsidie moet dan wel voor aanvang van de scholing worden aangevraagd bij het UWV. Daarnaast kan tot maximaal € 1.500 per werknemer subsidie worden verstrekt aan een intermediair die de oudere werkloze naar een dienstbetrekking bemiddelt van ten minste drie maanden, voor minimaal 12 uur per week. Deze subsidie wordt getrapt verleend en dient na 3, 6 en 12 maanden bij het UWV te worden aangevraagd. De voorwaarden worden besproken in de cursus Arbeid en Recht-4.


Bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen aan derden, moeten zich als uitzendbureau registreren bij de KvK. Ook een BV valt onder deze registratieplicht als de DGA zijn werkzaamheden onder leiding en toezicht van de inlener verricht. Of dit laatste zo is, waardoor de BV mogelijk ten onrechte (niet) wordt geregistreerd, is niet altijd even duidelijk. Minister Asscher zal daarom de beleidsregels boeteoplegging Waadi zó aanpassen dat zowel aan de uitlenende BV als aan de inlener geen boete wordt opgelegd.
02-12-2013


Erfgenamen lopen ontbindingsvergoeding mis

De kantonrechter ontbindt (op grond van tussen partijen bereikte overeenstemming) de arbeidsovereenkomst op een toekomstige datum met een vergoeding van ruim € 65.000 (te voldoen na de ontbindingsdatum). De werknemer komt echter nog voor de ontbindingsdatum te overlijden. De arbeidsovereenkomst eindigt hierdoor op andere wijze op een eerder tijdstip, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden. Er kan geen sprake meer zijn van ontbinding omdat de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd. De erfgenamen hebben daardoor geen recht op de niet geringe vergoeding.
18-11-2013


Vrije keuze van advocaat met rechtsbijstandverzekering

Geen van de grote verzekeraars biedt op dit moment het recht om zelf een advocaat te kiezen bij een procedure waarbij een advocaat niet verplicht is. Op grond van de polisvoorwaarden staat in de meeste gevallen dat de verzekeraar de zaak laat behandelen door eigen medewerkers. Het Europese Hof heeft nu beslist dat een verzekerde het recht heeft om een (eigen) advocaat te kiezen en dat verzekeraars dit niet meer kunnen weigeren. De verwachting is wel dat de premies van rechtsbijstandverzekeringen hierdoor zullen stijgen.
18-11-2013


De Belastingdienst wijst het verzoek om toepassing van de 30%-regeling af voor een uit Duitsland afkomstige tandarts. ‘Ten onrechte’, oordeelt de Hoge Raad. Uit een rapport blijkt dat instroom van tandartsen uit het buitenland nodig was om vacatures te vervullen en dat zonder die instroom op de Nederlandse arbeidsmarkt een tekort aan tandartsen zou zijn ontstaan. Onder die omstandigheden neemt de Hoge Raad aan dat op het moment van het sluiten van de arbeidsovereenkomst sprake was van schaarste aan tandartsen op de Nederlandse arbeidsmarkt en niet slechts van een dreiging van toekomstige schaarste.
18-11-2013


De afdrachtvermindering onderwijs wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. In plaats daarvan komt de Subsidieregeling Praktijkleren. De Belastingdienst controleert echter nog steeds of de afdrachtvermindering onderwijs in de afgelopen jaren juist is toegepast. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers de afdrachtvermindering onderwijs regelmatig toepassen zonder aan alle voorwaarden te voldoen. Opleidingen voldoen bijvoorbeeld niet aan de voorwaarden, de werknemer heeft niet de gehele opleiding gevolgd, of bepaalde gegevens zijn niet goed in de administratie opgenomen.
18-11-2013


Een pensioenontslag bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is mogelijk op basis van de richtlijnen van het UWV. Dit wordt anders als daarna de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een 75-jarige werkneemster niet ontbinden op grond van haar leeftijd en de daardoor toegenomen risico’s op arbeidsongeschiktheid. Volgens de kantonrechter is dit een verboden leeftijdsonderscheid. Er is hier geen sprake van een objectieve rechtvaardigingsgrond (geen zwaarwegende bedrijfsbelangen).
04-11-2013


Staat in cassatie tegen uitspraak opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Het Hof Den Haag heeft de staat aansprakelijk gesteld voor de schade die twee werknemers hebben geleden omdat zij door hun arbeidsongeschiktheid een beperkt aantal vakantiedagen hebben opgebouwd. De Nederlandse wetgever heeft haar regelgeving onvoldoende aangepast aan de Europese Richtlijnen. De Nederlandse Staat heeft nu cassatie aangekondigd en de Hoge Raad zal dus een eindoordeel geven. Dan blijkt of de claims succesvol zijn.
04-11-2013


Een zieke werknemer weigert in het tweede spoor te re-integreren als postbode. Op zijn functionele mogelijkhedenlijst staan diverse fysieke beperkingen die zijn visie lijken te ondersteunen. De werkgever constateert echter dat op internet een individuele scorelijst staat waaruit blijkt dat de werknemer bijna tweewekelijks (halve) marathons loopt. Het verzwijgen van deze informatie richting werkgever (arbodienst) levert schending van de re-integratieverplichting op. Werkgever is ten minste essentiële informatie onthouden die van belang is om de inzetbaarheid van de werknemer te bepalen. Het ontslag op staande voet houdt dan ook stand bij de kantonrechter.
04-11-2013


De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad heeft geoordeeld in een zaak over de ‘eindheffing excessieve vertrekvergoeding’. Volgens het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de per 1 januari 2009 ingevoerde eindheffing feitelijk terugwerkende kracht en is dat in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De AG is het gedeeltelijk eens met het hof. De AG vindt echter ook dat dit, rekening houdend met alle omstandigheden, geen strijd oplevert met het EVRM. De overwegingen van de AG zijn ook van belang voor de lopende procedures tegen de crisisheffing. Het woord is nu aan de Hoge Raad.
04-11-2013


Nieuwe regels verhaal WGA-premies op lonen werknemers

Vanaf 1 januari 2014 betalen publiek verzekerde werkgevers een gedifferentieerde premie WGA, die bestaat uit de premieonderdelen ZW-flex, WGA-flex en WGA-vast. Werkgevers mogen maximaal de helft van de premieonderdelen WGA-flex en WGA-vast verhalen op de (netto)lonen van werknemers. Eigenrisicodragers voor de WGA-vast (zij kunnen in 2014 en 2015 geen eigenrisicodrager voor de WGA-flex worden) betalen geen publieke premie WGA-vast, maar zij kunnen de private premie voor de helft verhalen (gemaximeerd tot 1,5 maal de publieke premie).
21-10-2013


Hervormingen arbeidsmarkt en WW gaan een half jaar eerder in!

Het akkoord tussen de Regering en de oppositie betekent dat de hervormingen in het arbeidsrecht ingaan per 1 juli 2014 en de hervormingen in het ontslagrecht en de WW ingaan per 1 januari 2015. Het wetsvoorstel zal naar verwachting voor het einde van dit jaar worden ingediend. Alle gevolgen daarvan voor uw praktijk en werkgevers kunnen worden vastgesteld.
21-10-2013


Crisisheffing niet over correcties

Tijdens de intermediairdagen heeft de Belastingdienst op vragen geantwoord dat correcties/naheffingen in 2012 over de jaren 2011 en eerder meetellen voor de pseudo-eindheffing. De staatssecretaris keurt nu echter goed dat loon dat vóór 2012 is genoten en waarover in 2012 belasting is geheven, niet meetelt. Ook correcties/naheffingen in 2013 en later over 2012 tellen niet mee. Als na 2012 blijkt dat het in aanmerking genomen loon lager was, kan dat wel gevolgen hebben. Deze goedkeuring zal ook gelden voor de voorgestelde crisisheffing over 2013.
21-10-2013


Als een werknemer buiten zijn woonplaats werkzaamheden moet verrichten, mag de werkgever zijn extra huisvestingskosten gedurende twee jaar onbelast vergoeden. De vraag is of de 2-jaarstermijn geldt per opdracht of per dienstbetrekking. Het Gerechtshof Den Haag oordeelt dat iemand die tijdens zijn dienstbetrekking verschillende keren kosten voor dubbele huisvesting maakt, voor elk van die keren een onbelaste vergoeding kan krijgen voor een periode van maximaal twee jaar.
21-10-2013


De regel dat een werknemer bij ziekte alleen over de laatste 6 maanden vakantiedagen opbouwt, is strijdig met de Europese Richtlijn 2003/88. Per 1 januari 2012 is de wet dan ook gewijzigd. Sindsdien houdt een werknemer bij ziekte recht op tenminste 4 weken (fulltimer) doorbetaalde vakantie per jaar. Hof Den Haag heeft (in hoger beroep) een werknemer in het gelijk gesteld die in 2009 is ontslagen en niet over de volledige 2 jaar opbouw van vakantiedagen heeft genoten. De Staat heeft te laat het gemeenschapsrecht geïntegreerd en heeft tegenover de werknemer onrechtmatig gehandeld. Let op! De werkgever is hier dus niet aansprakelijk.
21-10-2013


Om op 1 januari 2014 terug te keren naar het publieke bestel moest de werkgever vóór 2 oktober 2013 een aanvraag tot beëindiging van het eigenrisicodragen WGA bij de Belastingdienst indienen. Als dit niet (tijdig) is gedaan, kan de werkgever zijn private polis eigenrisicodragen bij de verzekeraar per 1 januari 2014 opzeggen en hij kan de verzekeraar verzoeken om aan de Belastingdienst mede te delen dat de garantieverklaring per 1 januari 2014 eindigt. De werkgever wordt hierdoor automatisch publiek verzekerd.
07-10-2013


Fiscount constateert dat er in de laatste twee maanden een toename is van bezwaarprocedures tegen de door het UWV aan werkgevers opgelegde loonsancties over het derde ziektejaar van werknemers. Uw cliënten (werkgevers) hebben in toenemende mate behoefte aan deskundige bijstand over re-integratie. Niet alleen achteraf, maar vooral ook tijdens de eerste twee ziektejaren om loonsancties te voorkomen.
07-10-2013


Voor de werknemersverzekeringen kan alleen een natuurlijk persoon DGA zijn als hij statutair bestuurder is van een BV. A was aandeelhouder en bestuurder van een beheer-BV, die 95% van de aandelen hield in een werk-BV. A is werknemer van de werk-BV. De vraag is of een uitzondering van de Regeling aanwijzing DGA op A van toepassing is. Hof Den Bosch oordeelt van niet, omdat A geen statutair bestuurder is van de werk-BV. Bovendien kan A niet direct een stem uitbrengen in de aandeelhoudersvergadering van de werk-BV. Toch is hij wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen!
07-10-2013


Een werknemer is geschikt om enkele uren werk te hervatten maar hij weigert dit. Zowel de arbo-arts als de bedrijfsarts (in het deskundigenoordeel) oordelen dat van de werknemer mag worden verlangd dat hij werk hervat voor een gering aantal uren. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de werkgever daarom het gehele loon mag stopzetten vanwege de weigering te re-integreren. Het verweer van de werknemer dat dit alleen mag voor de niet gewerkte uren snijdt daarbij geen hout.
07-10-2013


Er is nieuws op het gebied van de 30%-regeling. In een recent gepubliceerd besluit van de staatssecretaris zijn diverse vragen en antwoorden over de regeling opgenomen. Het nieuwe besluit geldt ook bij toepassing van de Werkkostenregeling. Doorgaans wordt de 30%-regeling toegepast in een cafetariaregeling; de gericht vrijgestelde vergoeding wordt dan toegekend en in ruil daarvoor wordt het loon arbeidsrechtelijk verlaagd. U moet daarbij wel oppassen dat het loon niet lager wordt dan € 35.770.
07-10-2013


Werkgever en werknemer sluiten een vaststellingsovereenkomst om het diensverband te beëindigen. In de overeenkomst is het finale kwijtingsbeding opgenomen. Enige tijd na de ondertekening komt de werkgever erachter dat hij per abuis salaris heeft doorbetaald, terwijl de werknemer onbetaald verlof had. De terugvordering wegens onverschuldigde betaling lijkt af te stuiten op het finale kwijtingsbeding, waardoor partijen niets meer van elkaar te vorderen hebben. De kantonrechter beslist anders. De werknemer mocht er hier niet op vertrouwen, dat de wil van de werkgever erop gericht was om afstand te doen van deze aanspraken.
23-09-2013


Tot nu toe vond de Centrale Raad van Beroep dat het UWV werkgevers mocht verplichten om ook over het derde ziektejaar loon door te betalen, als die werkgevers hadden nagelaten om voor gedeeltelijk zieke werknemers na 1 jaar ziekte een extern re-integratietraject (Spoor 2) in te huren. Het UWV stelt dat werkgevers dan vaak dit traject te laat inhuren. Een deels zieke werknemer had na 1 jaar ziekte bijna geheel bij de eigen werkgever geschikt werk hervat. Toen bleek dat die geschiktheid niet duurzaam was, huurde de werkgever een traject Spoor 2 in. De werkgever heeft genoeg aan re-integratie gedaan en het traject Spoor 2 niet te laat ingehuurd, oordeelt de Raad. Het UWV heeft ten onrechte een loonsanctie opgelegd.
23-09-2013


Na de publicatie (UWV) van de parameters voor de WGA-premie 2014, kunnen werkgevers eenvoudig de financiële gevolgen van de Modernisering Ziektewet voor de WGA-premie 2014 voor hun onderneming vaststellen. Maar is de werkgever beter af in het publieke of het private stelsel? Als een werkgever van verzekeringsvorm wil veranderen (publiek of privaat), moet hij vóór 2 oktober 2013 een aanvraag bij de Belastingdienst indienen. Als een werkgever nog niet alle beschikkingen van uitkeringen van het UWV heeft ontvangen en die informatie wil laten meewegen, zal de Belastingdienst de werkgever tot 1 december 2013 de ruimte bieden om de aanvraag af te ronden.
23-09-2013


Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de crisisheffing, dan heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen. De Belastingdienst laat u kiezen: of u doet mee aan de proefprocedures of uw bezwaar wordt individueel behandeld. In de proefprocedures komen meerdere argumenten aan de orde, maar niet dat de crisisheffing een zware last is voor de werkgever(s). De reden is niet helemaal duidelijk. Door mee te doen bespaart u kosten, maar bij een individuele behandeling kunt u alle bezwaren aandragen (en in beroep nog nieuwe bezwaren). Als het gaat om relatief geringe belangen, ligt de keuze voor de proefprocedure voor de hand. Voor grotere belangen lijkt doorprocederen de aangewezen weg.
23-09-2013


Een werknemer (chauffeur) die voor onbepaalde tijd in dienst is, wordt door de curator ontslagen. Nog voor er 3 maanden om zijn, krijgt hij een contract voor bepaalde tijd bij de doorstartende onderneming. Dit wordt na afloop helaas niet verlengd. De werknemer beroept zich vervolgens tevergeefs op de ketenregeling; daarvoor moeten de functies min of meer identiek zijn. Ook moet er een bepaalde band bestaan tussen de failliete werkgever en de opvolgende werkgever, zodat kennis over de werknemersvaardigheden kan worden toegerekend aan de opvolger. Dat is hier niet het geval.
09-09-2013


Verrichte arbeid werd bedongen arbeid: 24 maanden loon bij ziekte

Na 2 jaar ziekte blijkt dat een werknemer nog geschikt is om het eigen werk te verrichten, ‘met aanpassingen in de bedongen arbeid met behoud van de kerntaken’. Als de verrichte passende arbeid de nieuw bedongen arbeid is geworden, ontstaat een nieuw recht op loonbetaling. Mits gedurende een niet te korte periode arbeid is verricht, waarbij partijen het eens zijn over de aard en omvang. De werknemer werkte (met tussenpozen) meer dan 1 jaar volgens de aanbevelingen uit het rapport van de arbeidsdeskundige. Hij is zo daarmee volledig geïntegreerd in een functie met een (gedeeltelijk) andere inhoud en niet gedeeltelijk in de oude functie. Kortom, hij heeft (opnieuw) recht op 24 maanden loon bij ziekte.
09-09-2013


De modernisering van de ZW schudt de private WGA-verzekeringsmarkt op. Door het UWV betaalde uitkeringen Ziektewet en WGA aan ex-werknemers worden vanaf het premiejaar 2014 doorberekend aan de hand van de gedifferentieerde premie WGA. De doorberekening in de premie WGA van betaalde WGA-uitkeringen die voortkomen uit een vast dienstverband, blijft intact. Werkgevers die nu eigenrisicodrager zijn voor de WGA-vast, zijn niet automatisch eigenrisicodrager voor de ZW-flex en blijven publiek verzekerd voor de WGA-flex. Publiek verzekerde werkgevers kunnen eigenrisicodrager worden voor de ZW-flex, de WGA-vast of beide.
09-09-2013


Werkgevers kunnen vanaf nu de financiële gevolgen van de WGA-premie 2014 vaststellen. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de parameters in het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014 en van de rekenvoorbeelden in de nota ‘Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014’ die het UWV op 2 september jl. heeft gepubliceerd. De officiële publicatie is te vinden op www.overheid.nl. De nota van het UWV is beschikbaar gesteld op www.uwv.nl.
09-09-2013


Een directeur- enig bestuurder van een vereniging verrichtte alleen bestuurswerkzaamheden. Hij was niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen, omdat een gezagsverhouding ontbrak. De Centrale Raad van Beroep oordeelt nu (net als de Hoge Raad in geval van een dga) dat het niet van belang is welke personen deel uitmaken van het bestuur of de ledenvergadering. Het is niet relevant dat er in de praktijk geen gezag wordt uitgeoefend. Formeel is sprake van een gezagsverhouding tot de ledenvergadering. De directeur -enig bestuurder had recht op een WW-uitkering.
09-09-2013


Het UWV heeft aan een werkgever op onjuiste gronden een ontslagvergunning verleend. Dat stelt de kantonrechter vast in een door de werknemer aangespannen procedure. Een opdrachtgever van de werkgever blijkt niet te hebben opgezegd. Dat had de werkgever gesteld en het UWV aangenomen. Hierdoor is sprake van een kennelijk onredelijk ontslag. De schade bij de werknemer wordt vastgesteld volgens de rekenmethode zoals deze is te vinden op www.hoelangwerkloos.nl. De kantonrechter kent aan de werknemer ook nog een immateriële schadevergoeding toe vanwege verwijtbaarheid van de werkgever (valse gronden).
05-08-2013


Nieuwe regeling vorst-ww uitgesteld!

De vervanging van de huidige regeling voor WW-uitkeringen bij onwerkbaar weer (ook wel vorst-ww genoemd) wordt uitgesteld tot 1 september 2014. In de Wet vereenvoudiging regelingen UWV was besloten deze regeling al op 1 oktober 2013 te vervangen door een nieuwe calamiteitenregeling. Daarin is onder meer een wijziging opgenomen van de eigen risico periode bij vorst-ww. De nieuwe regeling brengt zoveel onrust teweeg dat minister Asscher van SZW de nieuwe calamiteitenregeling heeft uitgesteld.
05-08-2013


Werkgevers die per 1 januari 2014 eigenrisicodrager ZW en/of WGA-vast willen worden, moeten dit vóór 1 oktober 2013 bij de Belastingdienst aanvragen. Op 24 juli 2013 is minister Asscher van SZW verzocht deze termijn te verlengen. Werkgevers hebben onvoldoende tijd om vóór 1 oktober 2013 een weloverwogen keuze te maken om wel of niet eigenrisicodrager voor de ZW en/of WGA-vast te worden. Dat komt enerzijds doordat het UWV de informatiebrieven met bijlagen over de toerekenbare uitkeringen ZW niet voor 1 september 2013 aan alle werkgevers stuurt en anderzijds doordat de premiecijfers voor 2014 pas op 2 september 2013 worden gepubliceerd.
05-08-2013


In sommige nieuwsberichten wordt gesuggereerd dat de werkkostenregeling opnieuw wordt uitgesteld. Er is geen sprake van uitstel; de werkkostenregeling is immers al ingevoerd. Het adviescollege ‘Actal’ heeft wel geadviseerd om de keuzeregeling nog tot 2016 te verlengen, omdat werkgevers eerst meer duidelijkheid wensen over hoe het ‘noodzakelijkheidscriterium’ (zie commentaar) in de praktijk werkt. Dit criterium zal worden opgenomen in het Belastingplan 2014. Daarbij zal ook meer duidelijkheid worden gegeven over de ingangsdatum en een eventuele verlenging van de keuzeregeling.
05-08-2013


De Belastingdienst heeft een nieuwe overeenkomst voor het verbod op privégebruik van een bestelauto op zijn website gezet. Het advies daarbij is om de oude overeenkomst te vervangen. Een aantal bepalingen in de overeenkomst en de toelichting zijn terecht vervallen gezien de ook uit onze hoek geuite bezwaren. Zo leidt een overtreding van het verbod niet vanzelf tot een bijtelling. Immers als er een sanctie wordt opgelegd, wordt voldaan aan de afspraak en blijft de bijtelling nog steeds achterwege. Voor nader commentaar verwijzen wij u naar de vernieuwde modelovereenkomst E.062 op de Fiscount Modellenbank.
05-08-2013


Opnieuw arbodienst aansprakelijk gesteld voor niet adequaat handelen

Werkgevers moeten regelmatig over het 3e ziektejaar loon aan hun zieke werknemers doorbetalen (loonsanctie), omdat hun arbodienst onjuiste adviezen heeft verstrekt of niet adequaat heeft gehandeld. Werkgevers verzuimen in veel gevallen de arbodienst hiervoor aansprakelijk te stellen. Nadat eerder een werkgever al eens met succes een arbodienst aansprakelijk stelde, heeft de rechtbank Midden-Nederland in een uitspraak op 24 april 2013 opnieuw een arbodienst aansprakelijk geacht. De beperkte aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden van de arbodienst werd daarbij onaanvaardbaar gevonden, kijkend naar de redelijkheid en billijkheid daarvan.
01-07-2013


Kijk uit met advies eigen risico dragen ZW en WGA voor 1 oktober bij bestaande ziektelasten

Publiek verzekerde (middel)grote werkgevers waaraan het UWV in het jaar 2012 aan ex-werknemers betaalde ZW-uitkeringen heeft toegerekend voor de gedifferentieerde premie 2014, kunnen alle ZW-uitkeringen affinancieren ten laste van het publieke bestel. Daarvoor moeten zij wel voor 1 oktober 2013 bij de Belastingdienst aanvragen eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet. Die werkgevers starten dan met een nul-risico bij de verzekeraar. Voor de door het UWV betaalde WGA-uitkeringen aan vaste werknemers, onderdeel WIA, is dit anders. Daarvoor moeten bestaande uitkeringen – als de werkgever eigenrisicodrager voor de WGA wordt – geheel of gedeeltelijk uit eigen middelen worden afgefinancierd. Eigen risico dragen WGA vereist dus maatwerkadvies.
01-07-2013


Een marketingmanager wordt al jaren door zijn werkgever, een organisator van festivals, in diverse e-mails uitgemaakt voor alles wat lelijk is: idioot, lul, what the fuck denk je wel niet, etc. Aan de werknemer, ziek uitgevallen door de ontaarde werkrelatie, wijst de kantonrechter een forse vergoeding toe wegens jarenlang schofferen. De werkgever viel ook te verwijten dat hij tijdens de ziekteperiode wel de bedrijfsauto liet inleveren, maar geen enkele re-integratiepoging ondernam. Het grove taalgebruik leidt hier tot toewijzing van een forse schadevergoeding (correctiefactor 2) aan de werknemer, die hier zelf verzocht om ontbinding van zijn arbeidscontract.
01-07-2013


De aandelen van een BV zijn gelijk verdeeld over vader, zoon en dochter. Alleen vader is statutair bestuurder. Desondanks oordeelt Rechtbank Den Haag dat de dochter niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Hun eigen gedragingen, zoals het niet betalen van premies en aanvragen van een WAZ-uitkering, wijzen erop dat de BV en de dochter ervan uitgingen dat zij niet in dienstbetrekking was. Deze uitspraak staat haaks op de recente uitspraak van de Hoge Raad van 22 maart 2013: een aandeelhouder is verzekerd voor de werknemersverzekeringen, tenzij hij of zij statutair bestuurder is en voldoet aan de voorwaarden van de Regeling aanwijzing DGA.
01-07-2013


Een van de landelijk bekende opticienketens nodigt een werknemer zonder toelichting uit voor een gesprek. Tijdens dit overleg met drie leidinggevenden (!) wordt hem verteld dat het dienstverband wordt beëindigd. Aan de werknemer wordt direct een vaststellingsovereenkomst voorgelegd. Nadien roept de werknemer de vernietigbaarheid in. Het hof stelt hem in het gelijk. Er is een onvolledige voorstelling van zaken gegeven inzake zijn WW-rechten en de werknemer is onder druk gezet met het dreigement bepaalde zaken openbaar te maken. Ook heeft de werknemer zich niet kunnen laten adviseren. De overeenkomst wordt vernietigd, de werknemer houdt zijn aanspraak op loon.
17-06-2013


Het UWV zal van juni t/m augustus informatiebrieven met te controleren bijlagen aan uw cliënten sturen, waarop de ZW- en WGA-uitkeringen staan die het UWV in het jaar 2012 aan ex-werknemers heeft betaald. Daarnaast start het UWV vanaf 1 juli 2013 met het toezenden van beschikkingen aan uw cliënten. Het betreft hier beschikkingen inzake ZW- en WGA-uitkeringen, die in het eerste halfjaar van 2013 aan ex-werknemers zijn toegekend. De (on)juistheid van deze informatie bepaalt de hoogte van de gedifferentieerde premie WGA in de premiejaren 2014 en 2015. Er gelden beperkte termijnen (2 of 6 weken) waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt tegen beschikkingen.
17-06-2013


Rekenmodule gedifferentieerde premie WGA 2014 beschikbaar op 2 september

Op 2 september 2013 komt er – net als vroeger bij de PEMBA-premie – een (gratis) rekenmodule beschikbaar, waarmee de gedifferentieerde premie WGA 2014 kan worden uitgerekend. Dit heeft het UWV bevestigd op 10 juni jl. Publiek verzekerde werkgevers worden vanaf het premiejaar 2014 middels de gedifferentieerde premie WGA financieel belast voor de door het UWV in 2012 betaalde ZW- en WGA-uitkeringen in 2012 aan ex-werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan. Dit strekt zich ook uit tot WGA-uitkeringen die zijn betaald aan vaste werknemers.
17-06-2013


De afdrachtvermindering onderwijs wordt per 1 januari 2014 vervangen door de subsidieregeling praktijkleren. De nieuwe subsidie is bedoeld voor mbo-leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), hbo-studenten in techniek en agro die gecombineerd leren en werken, wetenschappelijk onderzoekers of technologisch ontwerpers en promovendi. Dit zijn minder doelgroepen dan bij de WVA. De exacte voorwaarden worden nog verder uitgewerkt. Na 1 januari 2014 kunnen de afdrachtverminderingen niet meer worden toegepast.
17-06-2013


Een bedrijfsleider snelt zijn kantoor uit om een klant in de winkel te helpen. Alhoewel dit een goede actie is, maakt deze werknemer toch een grote fout door vijf sealbags onbeheerd in het kantoor achter te laten. De sealbags, met in totaal ruim € 22.000, waren kort hiervoor uit de kluis gehaald. Deze werknemer wordt op staande voet ontslagen, nadat blijkt dat het geld gestolen is tijdens zijn kortdurende afwezigheid. Omdat de werknemer roekeloos heeft gehandeld, stelt Hof Amsterdam hem ook aansprakelijk voor de schade die de werkgever heeft geleden.
03-06-2013


Nulurencontracten leiden nogal eens tot misbruik, zo is bekend. In de wet is vastgelegd dat bij een nulurencontract per oproep ten minste een recht bestaat op 3 uur betaald werk. Bij werknemers die meerdere keren op een dag worden opgeroepen, wordt het aantal uren vaak opgeteld. De Hoge Raad maakt hier korte metten mee in een uitspraak van 3 mei 2013. Een werknemer die drie keer per dag voor één uur wordt opgeroepen, krijgt voor deze drie uur werk negen uur betaald.
03-06-2013


Grondslag onterechte administratieve loonsanctie mag niet worden gewijzigd na einde wachttijd

Stel, het UWV heeft een loonsanctie (doorbetaling loon 3e ziektejaar) opgelegd aan een werkgever, wegens het niet-nakomen van administratieve verplichtingen. De Centrale Raad van Beroep heeft op 10 april 2013 bepaald dat in het geval dat de loonsanctie onterecht is opgelegd, het UWV slechts voor het einde van de wachttijd (2 jaren van ziekte) de loonsanctie mag voortzetten op andere gronden, zoals het niet-nakomen van re-integratieverplichtingen. Doet het UWV dit ná het einde van de wachttijd, dan moet de loonsanctie worden vernietigd.
03-06-2013


Het UWV is wettelijk niet verplicht om de status ‘arbeidsgehandicapte’ van een werknemer zonder diens toestemming mee te delen aan de werkgever die eigen risico draagt voor de WGA. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald in een uitspraak van 17 april 2013. De werkgever heeft financiële belangen (no-riskpolis, premie WGA) om te weten of zijn werknemers die status bezitten. Werkgevers kunnen deze gegevens op een andere wijze verkrijgen.
03-06-2013


Een bonus mag niet in de vrije ruimte van de werkkostenregeling worden ondergebracht, omdat het geen vergoeding is. Aldus het standpunt van de Belastingdienst Haaglanden. Dit zou het algemene standpunt zijn van ‘de Belastingdienst’. Dat kan echter niet juist zijn, omdat de Belastingdienst al eerder heeft geantwoord dat ‘als het gebruikelijk is bonussen onder de eindheffing te laten vallen, de vrije ruimte gebruikt mag worden voor onbelaste bonussen’. Kennelijk is de werkkostenregeling binnen de Belastingdienst ook niet altijd even duidelijk en eenvoudig.
03-06-2013


Vooruitlopend op een naderend ontslag wordt een werknemer op non-actief gezet. De werknemer voelt zich aangetast in zijn eer en vordert weer toegelaten te worden tot zijn werk als directeur. De kortgedingrechter in Rotterdam stelt de werknemer in het gelijk. Een dergelijke maatregel mag alleen worden genomen als toelating van de werknemer op het werk aan de goede gang van zaken van de werkgever grote schade zou aanbrengen. Óf wanneer dit in redelijkheid niet van de werkgever kan worden gevergd. Goed werkgeverschap brengt hier mee dat de werknemer in beginsel de ontbindingsprocedure mag afwachten vanuit een werkende positie.
17-05-2013


Een personeelsvennootschap A besteedt cateringactiviteiten en personeel uit aan vennootschap B. Deze vennootschap besteedt die activiteiten en dat personeel uit aan een derde vennootschap C. Vennootschap B beëindigt de activiteiten en het personeel treedt in dienst bij vennootschap C tegen minder goede arbeidsvoorwaarden. De Hoge Raad bepaalde in een arrest van 5 april 2013 dat er in dat geval sprake is van overgang van een onderneming. De rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomsten met vennootschap A gaan in dat geval over naar vennootschap C.
17-05-2013


Sociaal loon DGA bij meerdere aandeelhouders mogelijk!

Bij een DGA wordt het vaste salaris als inkomsten uit arbeid op uitkeringen gekort krachtens de (vrijwillige verzekering) WAO, WAZ en WIA. De Centrale Raad van Beroep heeft op 3 mei 2013 bepaald dat dit bij meerdere aandeelhouders in een BV niet kan gelden voor het gedeelte van het salaris waar geen arbeidsprestatie (= sociaal loon) tegenover staat, nu één aandeelhouder niet zijn eigen salaris kan bepalen. Dat salarisgedeelte mag in dat geval niet op de uitkeringen worden gekort.
17-05-2013


Jaaropgave 2013 uitgebreid

Als u de jaaropgaaf over 2013 in 2014 of later uitreikt, moet u ook de werkgeversheffing Zvw en het totaal van de premies werknemersverzekeringen vermelden. De WGA-premie die de werkgever eventueel op de werknemer verhaalt, wordt niet vermeld. In het brondocument vindt u een model jaaropgaaf gepubliceerd op de site van de Belastingdienst.
17-05-2013


Wettelijke voorschriften asbestverwijdering creëren nog geen gezagsverhouding

Een asbestverwijderaar moet een VAR-wuo krijgen in plaats van een VAR-row. Hof Arnhem weegt een aantal opmerkelijke feiten mee die ook voor andere zaken van belang zijn. Als hij een VAR-wuo krijgt, zal hij daardoor voor nog meer opdrachtgevers kunnen werken. Een debiteurenrisico is in de bouw aannemelijk. Het uurtarief wordt, net als bij andere ondernemers, bepaald door de markt. Vanwege het gezondheidsrisico moet er onder toezicht worden gewerkt en is hij gebonden aan allerlei wettelijke voorschriften. Hij verricht zijn werk dus niet helemaal naar eigen inzicht. Volgens het hof betekent dat nog niet dat hij onder gezag van de opdrachtgever werkt.
17-05-2013


Onder ‘contracting’ kan worden verstaan: onderaanneming van werk met het inzetten van goedkope(re) krachten. De onderneming Sierafor BV is een ontslagvergunning geweigerd omdat zij werknemers wil ontslaan, van wie het werk wordt uitbesteed aan een derde die de werkzaamheden met flexibel personeel wil gaan uitvoeren. Dit is in strijd met de Beleidsregels Ontslagtaak UWV. Over de kwestie heeft de minister SZW op 8 maart jl. (ook) de Tweede Kamer geïnformeerd
06-05-2013


Hoe belangrijk de evaluatie bij re-integratie van werknemers na 1 jaar ziekte is, bleek onlangs weer eens uit enkele uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Zo oordeelde de Raad dat het te laat opmaken van de 1e jaars evaluatie door werkgevers verwijtbaar is. Het na 1 jaar ziekte van werknemers zonder maximale en structurele werkhervatting in het eigen werk (Spoor 1) en het niet inzetten van externe re-integratie (Spoor 2) zijn bovendien onvoldoende re-integratie-inspanningen van de werkgever die leiden tot een extra loondoorbetalingsplicht bij ziekte in het 3e ziektejaar (loonsanctie). Werken op basis van arbeidstherapie in het eigen bedrijf is onvoldoende structureel.
06-05-2013


Een werkgeefster laat een zieke werknemer in een aangepaste functie werken. Het UWV bevestigt in een deskundigenoordeel dat het om een gecreëerde functie gaat die niet structureel kan worden aangeboden. Daarna richt de werkgeefster zich op externe re-integratie buiten het eigen bedrijf. Het UWV legt een loonsanctie (loondoorbetaling 3e ziektejaar) op, omdat de werkgeefster onvoldoende aan re-integratie van de werknemer binnen het eigen bedrijf heeft gedaan. Onterecht, aldus de Centrale Raad van Beroep. De werkgeefster heeft voldoende aan re-integratie gedaan. Het is niet redelijk om van haar te vergen dat zij de gecreëerde functie structureel aanbiedt aan de werknemer.
06-05-2013


Bijdrage Zvw over managementfee bij gebruik doorbetaaldloonregeling

De Belastingdienst wijst voor de zoveelste maal op fouten in het Handboek loonheffingen 2013. Dit keer betreft het onder andere de bijdrage Zvw bij gebruik van de doorbetaaldloonregeling. Is een DGA bij de werk-BV verzekerd voor de werknemersverzekeringen en niet bij zijn beheer-BV, dan moet de werk-BV aangifte doen van het premieloon en de premies betalen. De doorbetaaldloonregeling geldt dan alleen voor de loonbelasting en de bijdrage Zvw. De beheer-BV houdt loonbelasting en bijdrage Zvw (5,65%) in en draagt deze af. In het Handboek stond dat de beheer-BV de werkgeversheffing Zvw (7,75%) moest betalen. Dat is dus fout.
06-05-2013


In de WOR is geregeld dat een personeelsvertegenwoordiging (pvt) moet adviseren bij een ontslag waarbij ten minste een kwart van de arbeidsplaatsen vervalt. Ook als de personeelsvertegenwoordiging nog in de oprichtingsfase zit, heeft de werkgever al verplichtingen. De ondernemer was er van op de hoogte dat de pvt op een haar na opgericht was (verkiezing van de leden was al geweest) en had haar beslissing tot ontslag even moeten aanhouden. Doordat de ondernemer dit naliet, oordeelt de kortgedingrechter dat de lopende ontslagaanvragen moeten worden ingetrokken en dat de al verleende vergunningen niet rechtsgeldig zijn.
22-04-2013


Een onderzoek onder 400 MKB-werkgevers laat zien dat zij denken bij langdurig ziekteverzuim alleen te maken te krijgen met hetzij de Arbodienst (29%), hetzij het UWV (28%). Werkgevers beseffen vaak onvoldoende dat zij in een complex speelveld belanden met het UWV, de Arbodienst of bedrijfsarts, de accountant of boekhouder, re-integratiebedrijf of verzuimconsulenten. Ook beseffen werkgevers onvoldoende dat zij zelf – en niet de door hen ingehuurde deskundigen – primair verantwoordelijk zijn voor het nakomen van hun wettelijke re-integratieverplichtingen. Dit leidt regelmatig tot een extra loonplicht voor werkgevers in het 3e ziektejaar van werknemers.
22-04-2013


Een vrouw werkt als peuterspeelzaalleidster voor 30,4 uren per week en meldt zich hiervoor per 5 juni 2003 ziek. Van 1 januari 2004 tot 12 januari 2006 verricht zij passende arbeid voor 15,2 uren per week, waarbij rekening wordt gehouden met haar beperkingen als zieke werkneemster. Vanaf 3 juni 2004 krijgt zij een WAO-uitkering van 35 tot 45% arbeidsongeschiktheid. Het UWV weigert deze uitkering vanaf 12 januari 2006, omdat de passende arbeid de bedongen arbeid is geworden. Hierdoor is bij de werkgever een nieuwe loondoorbetalingsplicht bij ziekte ontstaan. Dat is onjuist, oordeelt de Centrale Raad van Beroep.
22-04-2013


Vergoeding verblijfskosten chauffeurs onbelast

De vergoeding voor verblijfskosten en overstaan uit de CAO Beroepsgoederenvervoer blijft onbelast. Voor de jaren 2012 tot en met 2016 keurt de Belastingdienst goed dat deze vergoedingen van tijdelijke verblijfkosten – gericht – zijn vrijgesteld. Voor werkgevers die de werkkostenregeling nog niet toepassen, blijven het vrije vergoedingen. De Belastingdienst verbindt hieraan wel de voorwaarde dat de vergoedingen worden gegeven voor alle kosten die een chauffeur onderweg maakt voor maaltijden (ontbijt, lunch en avondmaaltijd), overige consumpties en kleine uitgaven voor sanitaire voorzieningen en waskosten.
22-04-2013


Bedrijven die werknemers ter beschikking stellen aan derden, moeten zich sinds 1 juli 2012 als uitzendbureau registreren bij de KvK. De minister schreef onlangs aan de Tweede Kamer dat ook een BV zich zo moet inschrijven als de DGA de opdracht uitvoert. De DGA is immers ook werknemer. Maar de minister vergeet daarbij te vermelden, dat die inschrijfplicht alleen geldt als de DGA werkt onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. Bij een interim-klus kan dat zo zijn, maar bijvoorbeeld bij een organisatieadvies meestal niet.
22-04-2013


Als werknemers instemmen met ontslag tijdens ziekte, dan merkt het UWV deze instemming in de regel aan als een benadelingshandeling. Het UWV zal dan een uitkering krachtens de Ziektewet weigeren. In bepaalde situaties is de kans dat de kantonrechter een ontbindingsverzoek weigert, verwaarloosbaar klein; zoals bij een sociaal akkoord over vermindering van arbeidsplaatsen of een dreigend faillissement. De Centrale Raad van Beroep oordeelde recent dat instemming met ontslag tijdens ziekte dan níet als een benadelingshandeling voor de Ziektewet wordt aangemerkt.
08-04-2013


Let op juiste opzegtermijn voor WW bij einde dienstbetrekking met wederzijds goedvinden!

Een werkgever heeft een arbeidsovereenkomst met een werknemer voor het jaar 2007, waarin opgenomen is dat de opzegtermijn afwijkt van de CAO Bouwnijverheid. Na 2007 is zonder nieuwe arbeidsovereenkomst doorgewerkt en vanaf 2010 is er sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Op 25 juni 2010 wordt een vaststellingsovereenkomst gesloten voor het einde van de dienstbetrekking met wederzijds goedvinden. Het UWV weigert WW-uitkering over de fictieve opzegtermijn. De CRvB oordeelt dat het UWV de WW-uitkering terecht weigert over de onjuist in aanmerking genomen opzegtermijn. Volgens de gewijzigde CAO Bouwnijverheid mocht namelijk niet meer van opzegtermijnen worden afgeweken.
08-04-2013


Werknemer vangt bot ondanks gunstig deskundigenoordeel UVW

Een werknemer werkt niet mee aan re-integratie, ondanks dat de bedrijfsarts hem weer (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt acht. Pas na enige maanden vraagt de werknemer een deskundigenoordeel aan. Dit staat haaks op het eerdere advies van de bedrijfsarts. De kantonrechter in Bergen op Zoom (jan. 2013) oordeelt dat het UWV-advies de beslissing van de bedrijfsarts niet overrulet, vanwege de ‘lange wachttijd’ van de werknemer en omdat de verzekeringarts hem niet fysiek heeft gezien. Kortom, in bijzondere omstandigheden kan van het deskundigenoordeel worden afgeweken. Gevolg voor de werknemer: geen recht op loon, omdat hij niet meewerkte aan re-integratie.
08-04-2013


Meerderheidsaandeelhouder verplicht verzekerd?

De uitspraak hiervoor wijkt sterk af van eerdere rechtspraak. Volgens de Centrale Raad was een DGA die zijn ontslag kon tegenhouden, geen werknemer. Diezelfde DGA is volgens de Hoge Raad werknemer voor de loonbelasting maar nu ook voor de werknemersverzekeringen. Tenzij hij voldoet aan de Regeling aanwijzing DGA. Zo is een statutair bestuurder met een meerderheidsbelang geen werknemer. Voldoet hij niet aan de Regeling – bijvoorbeeld omdat hij geen bestuurder is – dan is hij werknemer, ook al kan hij zijn ontslag tegenhouden. De BV moet de premies betalen. De vraag is of de Belastingdienst premies gaat (kan) naheffen over de afgelopen jaren en/of de regeling wordt aangepast.
08-04-2013


Ondanks aandelen in familiebezit toch recht op WW

Het eigen aandelenbezit van een bestuurder telt niet mee bij de vraag of hij werknemer is, als hij met familie de aandelen bezit. Zo bezat een bestuurder 48% van de aandelen en zijn dochter 26%. Na zijn ontslag weigert het UWV hem de WW-uitkering. In de Regeling aanwijzing DGA staat namelijk dat een bestuurder van een BV die samen met zijn bloed- of aanverwanten (derde graad) ten minste tweederde van de aandelen bezit, geen werknemer is. Volgens de Hoge Raad mag daarbij echter geen rekening worden gehouden met de eigen aandelen. De bestuurder was dus werknemer. Om die reden had hij wel recht op WW.
08-04-2013


Werknemer overtreedt relatiebeding met berichten op Facebook

Een werknemer maakt bij uitdiensttreding afspraken over een relatiebeding. In de beëindigingovereenkomst wordt vastgelegd dat hij nog wel vriendschappelijk mag communiceren met oud-klanten. Hij zet daarop een mededeling op Facebook, waarin hij de feestelijke opening van zijn nieuwe sportschool aankondigt. Hij nodigt daarbij iedereen uit om dit bij te wonen met een hapje en drankje, maar dit wordt hem fataal. Het boetebeding treedt in werking, zodat hij € 10.000 moet betalen aan zijn oude werkgever. Dit is opmerkelijk, omdat de werknemer (zoals meestal het geval) zich hier niet rechtstreeks tot bij naam genoemde klanten heeft gericht.
25-03-2013


Faillissement heft concurrentiebeding niet op

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken over een bedrijf, wil dat niet zeggen dat daarmee gelijk het concurrentiebeding wordt opgeheven. In díe gevallen dat de handhaving van een concurrentiebeding noodzakelijk is om een doorstart mogelijk te maken, moet een werknemer er dan ook rekening mee houden dat een curator hem hierop aanspreekt. De concurrent die de werknemer in dienst neemt, staat een claim van de curator vanwege onrechtmatig handelen te wachten. Deze profiteert van de wanprestatie van de werknemer. In de eerste maand van januari 2013 kwam dit weer aan de orde in een kort geding bij Rechtbank Maastricht (nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl).
25-03-2013


Uitkeringen in verband met zwangerschap en bevalling krachtens de Wet Arbeid en Zorg worden tot 1 juni 2013 berekend op basis van het laatste maandloon. Daarna wordt dit berekend op basis van het gemiddelde jaarloon bij de laatste werkgever. De wetswijziging waarbij de ingangsdatum van de nieuwe berekeningswijze per 1 januari 2013 was ingegaan, wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 ongedaan gemaakt.
25-03-2013


Er zijn werkgevers die voorheen zieke werknemers na hun betermelding administratief voor 1% ziek blijven melden. Op 19 maart jl. zijn hierover Kamervragen gesteld, dankzij een publicatie op 18 maart jl door FNV Bondgenoten. Werkgevers die zich aan het hiervoor genoemde gedrag schuldig maken, hoeven na twee jaren geen of een lager salaris te betalen. Het AD meldt dat dit misbruik ‘op grote schaal’ zou voorkomen, met als bron een op 13 februari 2013 door FNV Bondgenoten gestart meldpunt. Dit levert één praktijkvoorbeeld op en de politiek pakt deze melding direct op.
25-03-2013


Voor een bestelauto die buiten werktijd niet gebruikt kan worden, geldt geen bijtelling. Maar nu de volgende zaak: een hoveniersbedrijf heeft een aantal bestelauto’s, die de eigenaren en de hoveniers gebruiken. Buiten de mondelinge afspraak dat ze de auto’s niet privé mogen gebruiken, wordt er niets vastgelegd. Wel hebben de hoveniers verklaard dat zij de bestelauto’s alleen gebruiken voor het werk en dat zij elke dag met eigen vervoer naar het bedrijf reizen. De bestelauto’s laten zij aan het einde van de werkdag achter op het niet-afgesloten bedrijfsterrein en zij hangen de sleutel aan het sleutelbord. Het hof vond dit voldoende.
25-03-2013


Fiscount wint hoger beroep voor werkgevers als belanghebbende bij deeltijd-WW

Het UWV en de rechtbank Almelo meenden dat werkgevers geen belanghebbenden waren bij beslissingen over de bijzondere regeling voor deeltijd-WW (inmiddels afgeschaft). Hun argumentatie daarbij was dat ook het recht op uitkeringen deeltijd-WW een recht van werknemers was. Een ondernemer en Ron van Baarlen, onze adviseur sociale zekerheid en re-integratie, deelden deze mening van het UWV en de rechtbank niet en stelden hoger beroep in. De Centrale Raad van Beroep gaf deze ondernemer en onze adviseur in een uitspraak op 6 maart 2013 gelijk: werkgevers moeten bij de bijzondere regeling voor deeltijd-WW als belanghebbende worden aangemerkt.
11-03-2013


Partijen hebben een vaststellingsovereenkomst met elkaar gesloten wegens beëindiging van het dienstverband. Enige tijd later vordert de werknemer alsnog achterstallig loon, omdat hij heeft gesignaleerd dat een andere (gunstiger) CAO van toepassing is. Of er finale kwijting is verleend ten aanzien van niet expliciet in de overeenkomst vastgelegde punten, is een kwestie van uitleg. De kantonrechter beslist dat partijen de arbeidsrelatie hebben willen beëindigen. Op dat moment bestond er geen geschil over de hoogte van het loon. De loonvordering van de werknemer wordt toegewezen.
11-03-2013


Delta Lloyd heeft op haar website meegedeeld dat er per 1 januari 2014 geen verzekeringen ‘Eigenrisico dragen WGA’ meer worden aangeboden. De reden: de verzekeraar beschikt over onvoldoende informatie om een premie vast te kunnen stellen. Ook is het voor de verzekeraar niet duidelijk of zij in de nabije toekomst wel over die informatie zal kunnen beschikken. Voor bestaande verzekeringen Eigenrisico dragen WGA(-vast) wordt een overgangsregeling getroffen, maar flexwerkers worden niet verzekerd.
11-03-2013


Crisisheffing wordt ‘Kwartje van Kok’

De crisisheffing die werkgevers moeten betalen over beloningen boven de € 150.000 wordt voortgezet in 2014. De regering wil hiermee het begrotingstekort verkleinen. De crisisheffing, een nieuw ‘Kwartje van Kok’, blijkt dus niet een eenmalige maatregel te zijn. Al was dit bij het lenteakkoord in 2012 zo gezegd. Het zou wel zuur zijn als werkgevers de crisisheffing ook moeten betalen, doordat een werknemer zijn levenslooptegoed in 2013 opneemt. Om dit te voorkomen, wordt de crisisheffing volgens staatssecretaris Weekers zó vormgegeven dat deze niet nadelig uitpakt voor degenen die in 2013 gebruikmaken van de levensloopregeling.
11-03-2013


Alleen ouderschapsverlofkorting bij terugval in inkomen

Ouderschapsverlofkorting geldt alleen als het inkomen van de ouder(s) door het ouderschapsverlof lager is dan in het voorafgaande jaar. De korting bedraagt in 2013 € 4,24 per ouderschapsverlofuur, maar nooit meer dan het verschil tussen het inkomen in 2013 en 2012. Is iemand minder gaan werken – maar ook meer gaan verdienen – dan bestaat er geen recht op korting. Een werknemer vond het onredelijk dat hij door een promotie minder korting kreeg. Helaas oordeelde de rechter hier dat de wetgever een bewuste keuze had gemaakt. Er was geen sprake van een verboden, ongelijke behandeling.
11-03-2013


Verplichte werkkostenregeling een jaar uitgesteld!

De verplichte invoering van de werkkostenregling op 1 januari 2014 is een jaar uitgesteld. Het uitstel hangt samen met enkele vereenvoudigingen in de werkkostenregeling die staatssecretaris Weekers wil doorvoeren. Hij denkt daarbij aan vervanging van het werkplekcriterium door het noodzakelijkheidscriterium. Als een werkmiddel (bijvoorbeeld een mobiele telefoon of tablet) noodzakelijk is voor het werk, dan blijft een eventueel privévoordeel buiten beschouwing. Ook wil hij enkele administratieve knelpunten voor het MKB oplossen.
11-03-2013


Eigenrisicoperiode werkgever bij vorstverlet hangt af van overleg sociale partners

Met ingang van de winter 2013/2014 zullen er voor vorstverlet uniforme perioden gaan gelden voor het eigen risico van de werkgever. Hier mag bij cao niet van worden afgeweken. Hoeveel dagen of weken deze eigenrisicoperiode zal bedragen, is volgens de minister afhankelijk van het overleg dat er voor 1 september 2013 moet worden gevoerd met de sociale partners. De uitkomsten die dat overleg opleveren, zullen straks bepalen hoe groot de financiële buffer van de werkgever bij vorstverlet moet zijn.
25-02-2013


In een managementovereenkomst is een concurrentiebeding opgenomen. Op het moment dat de fee niet meer wordt voldaan, legt de opdrachtnemer de werkzaamheden neer. Hij vordert vervolgens met succes de betaling van de achterstallige vergoeding bij de rechtbank. De rechter bevrijdt de opdrachtnemer ook van het concurrentiebeding; naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid is het onaanvaardbaar dat de opdrachtgever nog naleving kan vorderen van het beding als er ten onrechte geen salaris is voldaan.
25-02-2013


Een werkgever wil de arbeidsovereenkomst met een van zijn werknemers laten ontbinden bij de kantonrechter. De grond daarvoor is niet zozeer het verslechterde economische klimaat, als wel het niet voldoende functioneren van de betreffende werknemer. De werkgever komt echter van een koude kermis thuis. De werknemer heeft zijn vorige dienstverband namelijk beëindigd, omdat de werkgever hem voor zijn huidige functie benaderde. Dit weegt zwaar mee. Omdat de werkgever ook nog eens niet kan aantonen dat er sprake is van serieus disfunctioneren, bepaalt de kantonrechter de vergoeding op € 50.000. Dit komt neer op ‘C=8’.
25-02-2013


Een echtpaar heeft een tandartspraktijk. Vanuit die hoedanigheid assisteren zij vier tandartsen bij hun verrichtingen, maken zij afspraken en handelen zij de patiëntenadministratie en facturering af. Het (werk)rooster stellen zij in overleg op. De ondersteuning die het echtpaar hier biedt aan de tandartsen bij hun beroepsuitoefening leidt niet tot een dienstbetrekking. De reden: het is niet aannemelijk dat de praktijkhouder op inhoudelijk gebied toezicht uitoefent en aanwijzingen geeft aan de tandartsen bij hun verrichtingen.
25-02-2013


Stel, u vraagt als werkgever een ontslagvergunning aan op bedrijfseconomische gronden. U kunt daarbij aantonen dat de vervallende functie uniek is. Op grond van het Ontslagbesluit moet u vervolgens uw inspanningen kunnen aantonen om de betreffende werknemer te herplaatsen (herplaatsingsplicht) in een passende functie. Recent eiste een werkneemster in zo’n ontslagsituatie terugplaatsing in een leidinggevende positie. Haar werkgever bood haar echter een andere, passende functie aan. De werkgever voldeed hiermee aan zijn verplichtingen. De kantonrechter vond het daarbij minder van belang dat de aangeboden functie geen leidinggevende functie was.
11-02-2013


Stel arbodienst cliënt civielrechtelijk aansprakelijk bij onjuiste adviezen

Een werkgever is ook voor re-integratie aansprakelijk als de arbodienst onjuiste adviezen heeft gegeven. Het UWV kan vervolgens een loonsanctie opleggen. De werkgever die dit overkomt, wordt daardoor gedwongen om het loon van de betreffende werknemer door te betalen over het derde ziektejaar. Werkgevers laten vervolgens vaak – ten onrechte – na om deze schade civielrechtelijk te verhalen op de arbodienst. Ons advies: stel tijdig bezwaar en beroep in tegen de beslissing van het UWV om een loonsactie op te leggen. Neem op tijd schadebeperkende maatregelen en verhaal de schade op de arbodienst.
11-02-2013


Alleen bedrijfs- en verzekeringsartsen mogen arbeids(on)geschiktheid werknemers beoordelen

De beoordeling van de arbeids(on)geschiktheid van een werknemer is uitsluitend voorbehouden aan bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Dit bepaalde de kantonrechter Almelo recent in een uitspraak. Daarmee maakte hij duidelijk dat een verzuimconsulent van een arbodienst de arbeids(on)geschiktheid van een werknemer niet mag beoordelen. De werkgever is in dit soort situaties verantwoordelijk voor een juiste handelwijze door een arbodienst. In de onderhavige zaak werd het oordeel van de verzuimconsulent verworpen. Ons advies: blijf bij geschillen over arbeids(on)geschiktheid alert op juist handelen door de arbodienst.
11-02-2013


Werkkostenregeling: mobiele telefoon en werkruimte thuis

Een werkruimte thuis is een werkplek voor de werkkostenregeling als het een zelfstandig gedeelte van de woning betreft: bijvoorbeeld met een eigen opgang en sanitair. Daarbij moet er een huurovereenkomst zijn met de werkgever. Is dat niet het geval en heeft de werknemer geen andere werkplek, dan kan een telefoon, buiten de vrije ruimte, niet onbelast ter beschikking worden gesteld. Een auto die een werknemer moet gebruiken voor zijn werk, kan echter een werkplek zijn. De ter beschikking gestelde mobiel die de werknemer in de auto gebruikt, blijft dan wel onbelast.
11-02-2013


Werkkostenregeling: mobiele telefoon

Een werkgever kan een mobiele telefoon onbelast ter beschikking stellen (eigendom werkgever). Voorwaarde daarbij is dat de werknemer de telefoon (gedeeltelijk) op de werkplek én ten minste 10% zakelijk gebruikt. Vergoedt of verstrekt de werkgever de telefoon (eigendom werknemer), dan is de factuurwaarde inclusief BTW loon van de werknemer. Tenzij de werkgever dit loon onderbrengt in zijn vrije ruimte.
11-02-2013


Ziekmelding via WhatsApp rechtsgeldig

Een werknemer neemt ontslag na onenigheid op het werk. De werkgever bevestigt het ontslag per brief. De werknemer meldt zich vervolgens per WhatsApp ziek en bestrijdt ontslag te hebben willen nemen. Werkgever heeft de plicht die op hem rust geschonden, om te onderzoeken of de werknemer ontslag wilde nemen. Het dienstverband is daarom niet beëindigd. De ziekmelding per WhatsApp is weliswaar ongebruikelijk maar rechtsgeldig, omdat werknemer kan aantonen dat het bericht is verzonden. Kanttekening: de vraag van ziekmelding stond in de rechtszaak niet centraal. Er zijn over deze wijze van ziekmelding nog geen andere rechtszaken gevoerd.
28-01-2013


Heeft uw kantoor de aansprakelijkheid van mogelijk onjuiste juridische adviezen verzekerd?

Accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren hebben de aansprakelijkheid voor onjuiste adviezen vaak verzekerd, maar juridische adviezen, zoals voor arbeidsrecht en sociale zekerheid, zijn daarvan meestal uitgezonderd. Daardoor lopen kantoren een behoorlijk financieel risico. Ons advies: laat uw juridische adviezen controleren en schriftelijk bevestigen door een onafhankelijk adviseur, zoals Fiscount, die voor de aansprakelijkheid van onjuiste juridische adviezen is verzekerd.
28-01-2013


Kijk uit met aanbiedingen om vóór 1 januari 2014 eigenrisicodrager ZW/WGA te worden!

Veel adviseurs en verzekeraars delen aan uw cliënten mee dat zij vanaf 1 januari 2014 premies moeten gaan betalen voor al hun zieke ex-werknemers. Dit met het doel dat uw cliënten eigenrisicodrager voor de ZW of WGA worden en zich daarvoor verzekeren. Er is gebleken dat regelmatig onjuiste informatie aan uw cliënten wordt verstrekt. Ook zijn de private premies vaak gelijk aan of hoger dan de publieke premies. Laat u daarom vooraf adviseren door een onafhankelijke deskundige, om financieel nadeel te voorkomen.
28-01-2013


Bij de levensloopregeling wordt verschil gemaakt tussen werknemers die op 31 december 2011 meer of minder dan € 3.000 hebben gespaard. Werknemers met een tegoed van minder dan € 3.000, kunnen niet meer doorsparen. Hun tegoed wordt in 2013 in 1 keer uitbetaald. Werknemers met een tegoed van ten minste € 3.000 kunnen tot 1 januari 2022 doorsparen en mogen zelf bepalen waaraan zij het geld besteden. De opname is normaal belast. Voor beide groepen geldt dat, bij opname in 1 keer in 2013, zij slechts belasting betalen over 80% van het tegoed dat op 31 december 2011 op de rekening stond. Zij mogen daarna niet meer sparen.
28-01-2013


Een werkgever vraagt een ontslagvergunning aan bij het UWV WERKbedrijf, District Midden-West (AJD) op 24 december 2010. Dit verzoek wordt echter verkeerd geadresseerd, waardoor het in Den Haag terechtkomt in plaats van Rotterdam. Op 28 december 2010 meldt de werknemer zich ziek. Op 29 december 2010 arriveert het verzoek op het correcte adres van het UWV in Rotterdam (doorgezonden). Geldt hier het opzegverbod vanwege ziekte? Nee, stelt het Hof, want een redelijke wetstoepassing brengt met zich mee dat de ontvangstdatum bij de vestiging in Den Haag bepalend is. Toen was de werknemer nog niet ziek.
14-01-2013


UWV perkt wettelijk verruimde proefplaatsperiode eigenhandig in

De maximale periode waarin uitkeringsgerechtigden bij werkgevers kunnen werken op een proefplaats – met behoud van uitkering en zonder loon – is verruimd. Vanaf 1 januari 2013 is deze periode opgerekt van 3 naar 6 maanden. Het UWV stelt echter dat toestemming voor een proefplaats in principe wordt verleend voor een periode van 2 maanden. Of een langere duur voor de re-integratie van de uitkeringsgerechtigde noodzakelijk is, beoordeelt het UWV zelf. Een langere duur dan 2 maanden is noodzakelijk als de voortekenen erop wijzen dat de uitkeringsgerechtigde niet wordt aangenomen bij een kortere proefplaatsing dan 6 maanden.
14-01-2013


Werken als zelfstandige vanuit WW voor voormalig werkgever = verlies WW!

Wie als zelfstandige vanuit een WW-uitkering voor zijn voormalige werkgever aan de slag wil gaan, voelt dit in zijn portemonnee. Dit is de consequentie van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV, die de WW per 1 januari 2013 heeft gewijzigd. Het UWV mag hierdoor geen toestemming verlenen tot het werken als zelfstandige met een (inkomensonafhankelijke) standaardkorting van 29% op de WW-uitkering gedurende 6 maanden. Dit is aan de orde wanneer werk wordt verricht in opdracht, ten behoeve van of onder verantwoordelijkheid van de voormalige werkgever. Neem dit mee in uw advies richting werkgevers en personen die dit soort werkrelaties overwegen.
14-01-2013


Eindheffing hoge lonen uitgebreid

Een werkgever moet de pseudo-eindheffing voor hoog loon ook betalen als de werknemer in 2012 geheel of gedeeltelijk als zzp’er voor dezelfde werkgever werkte. De winst of het resultaat uit overige werkzaamheden van de zzp’er in 2012 telt dan mee bij zijn loon van 2012. Als een werkgever in het jaar 2013 niet meer bestaat – maar wel in het jaar 2012 aan een werknemer een loon heeft betaald van meer dan € 150.000 – moet de gewezen werkgever of diens rechtsopvolger toch de eindheffing betalen. Het voorgaande is geregeld in het zogenoemde Verzamelbesluit.
14-01-2013


Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wijzigt niet voor DGA’s

De meeste werknemers betalen vanaf dit jaar geen bijdrage Zvw meer. In plaats daarvan betaalt hun werkgever een werkgeversheffing. Voor DGA’s en hun echtgenoten is er echter niets gewijzigd. Zij betalen de lage bijdrage Zvw (5,65% over max. € 50.583) die de BV inhoudt op hun nettoloon. De BV mag de bijdrage wel vergoeden, maar die vergoeding is – net als in 2012 – belast. Voorwaarde voor de lage bijdrage is dat ze statutair bestuurder zijn en dat ze niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Zijn ze dat niet, dan moet de BV de werkgeversheffing betalen.
14-01-2013