Tijdelijke regeling Pensioenknip eindigt 1 januari 2014

De tijdelijke regeling voor de Pensioenknip eindigt op 1 januari 2014. Doel van de knip was te voorkomen dat er op één moment een pensioenuitkering moet worden aangekocht, waarbij de pensioengerechtigde uitsluitend afhankelijk is van de rente- en beurskoersen op dat ene moment. Uit een evaluatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat in de afgelopen jaren ongeveer 100 personen gebruik gemaakt hebben van deze regeling. Dat is minder dan 1% van de groep pensioengerechtigden die gebruik had kunnen maken van de regeling. Vanwege dit matige animo heeft de staatssecretaris besloten de regeling niet te verlengen.
03-12-2013


Meerderheid zelfstandigen voorstander van verplicht pensioensparen

Het draagvlak onder ondernemers voor verplicht pensioensparen is groot: 58 procent vindt dit een goede zaak. In totaal geeft bijna driekwart van alle werkende Nederlanders aan hier voorstander van te zijn. Dit blijkt uit een enquête van SEO Economisch onderzoek in opdracht van de Pensioenfederatie. Het meest genoemde voordeel door ondernemers is dat men zich niet bezig hoeft te houden met pensioen. Meeste genoemde nadeel is dat de premie voor hun gevoel niet overeenstemt met de pensioenuitkering. Organisaties van zzp’ers verwachten overigens binnenkort groen licht te krijgen van het kabinet om een eigen pensioenfonds op te richten.
03-12-2013


DNB: actuarieel ophogen pensioenaanspraken mag zonder toestemming

Verzekeraars en fondsen mogen bestaande pensioenaanspraken zonder toestemming actuarieel verhogen naar de nieuwe pensioenleeftijd. De Nederlandsche Bank heeft aangegeven dat dit onder voorwaarden mag. Materieel gezien blijft de pensioenaanspraak of het pensioenrecht namelijk nagenoeg gelijk, stelt DNB. Pensioenuitvoerders hoeven in dat geval dan ook niet een collectieve waardeoverdracht bij DNB te melden en de individuele deelnemers in de gelegenheid te stellen bezwaar te maken tegen de interne waardeoverdracht. Dit is in lijn met de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 januari 2013.
03-12-2013


Een DGA en zijn BV hebben niet aannemelijk kunnen maken dat de pensioenregeling tijdig is aangepast aan het Witteveenkader, zo oordeelt Rechtbank Gelderland. Hieraan ligt echter geen handeling van de contractpartijen ten grondslag, maar een wetswijziging. Als gevolg daarvan kan de inspecteur slechts heffen over het deel van de aanspraak dat bovenmatig is. Deze uitspraak staat op gespannen voet met de heersende opvatting dat pensioenaanspraken niet gedeeltelijk onzuiver kunnen zijn. Het ligt dan ook voor de hand dat de Belastingdienst hoger beroep aantekent.
03-12-2013


De stamrechtvrijstelling vervalt per 1 januari 2014. Om nog tijdig gebruik te kunnen maken van bestaande aanspraken, moet worden voldaan aan drie eisen. Zo moet het ontslag zijn aangezegd in 2013 en de ontslagdatum moet op 31 december 2013 vaststaan. Tweede vereiste is dat de dienstbetrekking binnen korte termijn eindigt na het vaststellen van de ontslagdatum. De wettelijke opzegtermijn wordt daarbij in ieder geval aangemerkt als korte termijn. Ten derde moet de werkgever vóór 1 januari 2014 een overeenkomst met de werknemer opmaken en ondertekenen, waaruit blijkt dat de werkgever aan de werknemer een stamrecht toekent én wie de uitvoerder wordt van het stamrecht.


Frits heeft in 2006 zijn lijfrente uit 1990 afgekocht en een afkoopsom van € 164.000 ontvangen. Hij informeert degene die zijn aangifte verzorgt echter niet over deze aardige afkoopsom. Als gevolg daarvan wordt de afkoopsom ook niet opgenomen in zijn aangifte. De Belastingdienst legt over het belastingjaar 2006 een navorderingsaanslag en een boete op. Frits beweert dat hij de afkoop niet bewust heeft verzwegen, maar dat hij deze slechts ‘vergeten’ is. Omdat het in deze zaak om een grote afkoopsom gaat, heeft Frits willens en wetens het risico genomen dat er te weinig belasting werd geheven. De boete is terecht opgelegd.
05-11-2013


Pensioenuitkering mag niet verdeeld worden tussen echtgenoten

Pensioenuitkeringen moeten in aanmerking worden genomen bij de pensioengerechtigde. Van een gemeenschappelijk inkomensbestanddeel is geen sprake, ook al vindt de betaling plaats op een gemeenschappelijke rekening. Ter illustratie: belanghebbende gaf de ene helft van zijn pensioenuitkering aan in zijn aangifte inkomstenbelasting en de andere helft werd opgenomen in de aangifte van zijn echtgenote. Het opgebouwde pensioen behoort echter niet tot de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen, zoals opgenomen in de Wet IB 2001. Daarom moet het pensioen worden toegerekend aan de rechthebbende. Oftewel, de pensioenuitkering mag dus niet worden verdeeld tussen echtgenoten.
05-11-2013


Te hoge werknemersbijdrage pensioenregeling is vrijgesteld loon

Een werkgever heeft te veel pensioenpremie ingehouden op het brutoloon van zijn werknemers en afgedragen aan de pensioenuitvoerder. De te veel ingehouden premie is niet terugbetaald aan de werknemers. De Belastingdienst stelt dat de te veel ingehouden pensioenpremie loon is. De werkgever heeft niet meer dan de totaal verschuldigde premie voldaan aan de pensioenuitvoerder. De rechter bepaalt dat het te veel ingehouden bedrag is aan te merken als een eigen bijdrage, die terecht op het brutoloon in mindering komt.
05-11-2013


De financiële wereld van veel ondernemers is veranderd. Dat kan vragen om een andere pensioenoplossing. Extern verzekeren is vaak geen optie, omdat de middelen om pensioen te verzekeren er niet zijn. De meest ingrijpende beslissing is om verdere pensioenopbouw stop te zetten per 1 januari 2014. Het kan minder ingrijpend – maar wel effectief – zijn om over te stappen naar een beschikbare premieregeling in eigen beheer. Een dergelijke overgang is maatwerk. Neem daarvoor contact op met een van de pensioenadviseurs van Fiscount.
05-11-2013


In onze modellenbank hebben wij voor u modelpensioenbrieven voor de DGA opgenomen. Van het eindloon- en het middelloonsysteem beschikt u over modelpensioenbrieven voor de meest uitgebreide en beperkte variant van de pensioentoezegging. De beperkte variant bevat alleen ouderdomspensioen, 70% partnerpensioen bij overlijden na pensioendatum en bij overlijden van de DGA vóór pensioendatum wordt van de stand van de fiscale voorziening ten tijde van overlijden partnerpensioen aangekocht. De beperkte variant heeft als voordeel dat alle risico-elementen zijn verwijderd. Dat is gunstig met het oog op de uitkeringstoets. De modellen zijn in de bijgevoegde tip direct doorklikbaar.
05-11-2013


Een werknemer claimt bij pensionering ter aanzuivering van het pensioen ten onrechte een affinancieringskoopsom bij zijn werkgever. Hij had van 1989 tot 2004 een pensioenpolis (C-polis) bij AXA. Vanaf 2004 tot aan zijn pensioendatum in 2012 was de polis premievrij. Door de sterk gedaalde rekenrente krijgt werknemer een veel lager pensioen dan in een eerdere prognose was aangegeven. Werknemer vordert € 800.000 aanvullende storting van werkgever om op pensioendatum aan het eindloonniveau te voldoen. Ten onrechte, aldus Rechtbank Midden-Nederland. Het betreft hier een streefregeling en geen echte harde eindloonaanspraak.
01-10-2013


Bij een deelname aan een beschikbare premieregeling werd tot en met 2011 op het UPO een voorbeeld pensioenbedrag vermeld. Daarbij werd uitgegaan van een voorbeeldrendement van 4% vanaf pensioendatum. Dat is de laatste jaren geen realistische voorspelling gebleken. Daarom geldt voor het UPO 2012 een voorbeeldrendement van 2,4%. Het pensioenbedrag zal dus aanzienlijk lager zijn geworden dan vorig jaar, ook al is er in 2012 gewoon bijgespaard met premie-inleg. Uiterlijk een maand nadat het UPO is ontvangen, kunnen de gegevens van dit UPO worden ingezien via mijnpensioenoverzicht.nl. Inzien kan met een DigiD code.
01-10-2013


Op 31 december 2013 bestaande stamrechten worden (voorlopig) ontzien. Uw cliënt heeft dus de keuze om al dan niet gebruik te maken van de 80%-regeling. Maar is dat voordelig? Betrek bij uw advies de volgende aspecten: veel stamrecht BV’s verkeren in onderdekking, de liquiditeiten ontbreken om te kunnen uitkeren. Veel mensen hebben geen behoefte aan stamrechtgeld, om dit direct uit te geven. In privé betaal je dan wel box-3 heffing. En tenslotte veel DGA’s benutten na 65 jaar hun eerste en tweede tariefschijf niet. Dan behaal je geen tariefsvoordeel als je het stamrecht nu tegen 80% x 52% marginaal tarief laat belasten.
01-10-2013


Afschaffing stamrechtvrijstelling op 1 januari 2014

Met ingang van 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling. Een na 1 januari 2014 ontvangen ontslagvergoeding wordt bij uitkering belast. De omkeerregel vervalt, waardoor uitstel van belastingheffing niet meer mogelijk is. Daarnaast hoeven bestaande stamrechten vanaf 1 januari 2014 niet meer in termijnen te worden uitbetaald. Uitkering ineens is mogelijk, zonder heffing van revisierente. Vindt de uitkering ineens in 2014 plaats, dan wordt bovendien slechts 80% belast. Het maakt daarbij niet uit waar het stamrecht is ondergebracht. Dat kan bij de ex-werkgever in eigen beheer, bij een verzekeraar, een bank- of beleggingsinstelling of bij een eigen BV van de ex-werknemer.
01-10-2013


Modelpensioenbrieven Fiscount akkoord

De Fiscount modelpensioenbrieven zijn mondeling akkoord bevonden door de Belastingdienst. Deze pensioenbrieven maken deel uit van de Toolkit om het DGA pensioen 2014- proof te maken. Met deze toolkit beschikt u over een bijzonder praktisch hulpmiddel om het gesprek met de DGA over zijn pensioen aan te gaan. Zodra een en ander in de modellenbank is opgenomen, berichten wij u nader.
01-10-2013


Bij afkoop levensverzekering is rentebestanddeel belast

Een man sluit in 1994 een levensverzekering af, die in 2006 wordt afgekocht. Het belastbare rentebestanddeel in de afkoopsom moest hij in 2006 aangeven in box 1. Omdat zijn echtgenote ook een levensverzekering had bij een andere verzekeringsmaatschappij, wilde hij haar premie ook aftrekken van zijn rentebestanddeel. Het hof oordeelt dat de door de echtgenote betaalde premies niet in aftrek komen op het belaste deel van de afkoopsom van de man. De reden daarvan is onvoldoende samenhang tussen beide overeenkomsten. Die had er wel kunnen zijn als beide partners bij dezelfde verzekeraar tezelfdertijd een polis hadden afgesloten, met een verbindingsclausule. In de jaren ’90 werden dit soort combipolissen veel afgesloten, met premiesplitsing om betaling van successierecht te voorkomen.
03-09-2013


Versobering van pensioenopbouw staat voor de deur. Die versobering raakt ook de maximale opbouw van partnerpensioen. Het is daarbij de vraag hoe u moet omgaan met partnerpensioen dat is verzekerd op risicobasis. Uit de toelichting op het wetsvoorstel blijkt dat de wetgever ervan uitgaat dat de toekenning van partnerpensioen op risicobasis op jaarbasis plaatsvindt. En dat deze toekenning – mits het risico zich niet heeft voorgedaan – jaarlijks moet worden herhaald.
03-09-2013


Er bestaat recht op aftrek van lijfrentepremie bij omzetting van de FOR, oordeelde Hof Den Haag. Dit ondanks het feit dat de schriftelijke overeenkomst pas was opgemaakt na de wettelijke deadline. De inspecteur stelde dat er slechts een voornemen bestond om een lijfrente te bedingen, en dat de lijfrenteovereenkomst op het moment van inbreng nog niet tot stand was gekomen. Waar het om gaat, is dat tijdig wilsovereenstemming is bereikt en dat er ook vóór die tijd betaald is. Het hof oordeelde dat uit de inbrengakte duidelijk bleek dat er een lijfrente was bedongen van de BV.
03-09-2013


Advies- en distributiekosten fiscaal niet aftrekbaar

Vanaf 1 januari 2013 geldt het provisieverbod voor aanbieders van financieel complexe producten. Artikel 1.7b Wet IB is in verband hiermee eveneens per 1 januari jl. vervallen. Dit artikel stelde betalingen voor advies- en distributiekosten gelijk met de premie, waardoor deze aftrekbaar werden voor de inkomstenbelasting. Doordat dit artikel vervallen is, zijn de bedragen die u met ingang van 1 januari 2013 heeft betaald aan verzekeringsadviseurs en directe aanbieders niet langer aftrekbaar.
03-09-2013


Duizenden pensioenregelingen niet 67-proof

Duizenden pensioenregelingen houden nog geen rekening met het feit dat de pensioenrichtleeftijd op 1 januari 2014 van 65 naar 67 jaar gaat. In 2015 volgt bovendien nog een verdere versobering. De meeste verzekeraars stellen nu de oplossing voor om binnen de bestaande pensioenregelingen op 1 januari 2014 een ‘knip’ aan te brengen. De tot 1 januari 2014 opgebouwde aanspraken blijven staan, verdere pensioenopbouw vindt vanaf 1 januari 2014 plaats op basis van de nieuwe regels. Nationale-Nederlanden, Zwitserleven, Aegon en ASR kiezen voor zo’n knip. Avéro onderzoekt de mogelijkheden nog. Per 1 januari 2015 wordt de pensioenregeling opnieuw beoordeeld.
03-09-2013


Een man krijgt in 2009 geen lijfrentepremieaftrek meer voor een betaling die hij deed in 2008. De man heeft eind december 2008 een bedrag van € 30.000 gestort op de rekening ‘Y-lijfrente sparen’. Dit betreft een fiscaal toegestaan lijfrenteproduct. De man trekt in zijn aangifte inkomstenbelasting 2008 het hele bedrag van € 30.000 af als lijfrentepremie. De inspecteur verleent slechts aftrek ter grootte van de jaarruimte, ofwel voor € 7.187. De man trekt in 2009 alsnog een deel van het bedrag van € 30.000 af. De inspecteur weigert de aftrek, omdat de premie al in 2008 is betaald. Dat is terecht, oordeelt Rechtbank Breda.
06-08-2013


De ex-echtgenote ontvangt ruim € 8.000 in contanten van haar ex-man ter verrekening van lijfrentepolissen. Die uitkering is bij haar belast als aangewezen periodieke uitkering. De in het kader van echtscheiding ontvangen koopsom voor de verrekening van de waarde van de lijfrenteverzekeringen is belast, oordeelt Hof Den Bosch.
06-08-2013


Kamer buigt zich over afbouw partnertoeslag AOW

In 1996 is al besloten om in 2015 de AOW-partnertoeslag volledig af te schaffen. Wie op of na 1 januari 1950 is geboren, ontvangt geen partnertoeslag meer. Het kabinet heeft nu voorgesteld om vanaf 2015 ook de partnertoeslag van mensen die de toeslag dan al ontvangen, in vier jaarlijkse stappen af te bouwen. De voorgestelde afschaffing gaat gelden voor AOW-ers met een inkomen vanaf € 46.000 (exclusief AOW). Vanaf deze inkomensgrens wordt de partnertoeslag geleidelijk gekort. Bij een inkomen hoger dan € 54.000 vervalt de partnertoeslag geheel.
06-08-2013


Goede-tijden-slechte-tijden pensioen

Pensioenen en pensioenpremies worden na 2014 afhankelijker van de beurskoersen. Bij dalende beurskoersen dalen de pensioenen. Stijgende beurskoersen hebben het omgekeerde effect. Dit blijkt uit recent ingediende wetswijzigingen die de uitwerking zijn van het pensioenakkoord. Pensioenfondsen moeten risicovoller gaan beleggen, waardoor zij een grotere kans op een hoger rendement behalen. De deelnemers voelen dat beleggingsrisico. Dit is met name zuur voor oudere werknemers met hoge, al opgebouwde aanspraken. Pensioenfondsen kunnen ook kiezen voor een voortzetting van het huidige regime.
06-08-2013


DGA-pensioen gaat op de schop

Vanaf 1 januari 2014 verandert er het nodige aan het DGA-pensioen. Op enkele wijzigingen moet u actie ondernemen. Tegelijkertijd kunt u op enkele punten een check-up toepassen. Wat mòet er wijzigen? De pensioenrichtleeftijd gaat van 65 naar 67 jaar. Verder gaat het fiscaal maximale opbouwpercentage voor eindloon van 2% naar 1,9% en voor middelloon van 2,25% naar 2,5%. Wat kàn er wijzigen? In het kader van de check-up van de pensioenregeling kunt u beoordelen of de hoogte van het ouderdomspensioen nog voldoet. Tevens kunt u nagaan of de toegezegde risicopensioenen nog aansluiten bij de privésituatie van de DGA.
06-08-2013


Aegon moet Koersplan-klanten vergoeden

Aegon heeft laten weten de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam uit 2011 uit te zullen voeren, nu de Hoge Raad het beroep daartegen heeft verworpen. Dat betekent dat de risicopremie zal worden herberekend voor de 30.000 klanten die zijn aangesloten bij de Stichting Koersplan de Weg Kwijt. Aegon denkt dat de compensatie enkele tientallen miljoenen euro’s zal gaan kosten. Aegon heeft aangegeven dat zij ook proactief voor andere Koersplan-klanten zal bekijken of er compensatie nodig is.
02-07-2013


Expiratiedatum polis niet bepalend voor heffingsmoment

De heer J. sluit in 1985 een kapitaalverzekering met een lijfrenteclausule. Op 31 december 2005 expireert de polis. J. kon kiezen voor een periodieke uitkering, voor verlenging of voor uitkering ineens. J. kiest uiteindelijk voor een uitkering ineens, die hij ontvangt in september 2006. Hof Amsterdam oordeelt dat als een lijfrenteclausule niet ten uitvoer is gebracht, er heffing moet plaatsvinden in het jaar waarin de redelijke termijn afloopt waarbinnen dit had moeten plaatsvinden. Dat was in dit geval 2006. De expiratiedatum van de polis was dus niet bepalend voor het heffingsmoment.
02-07-2013


Voor lijfrentes geldt hetzelfde versoberde scenario als voor pensioenen. De mogelijkheid om lijfrentepremie af te trekken wordt ingeperkt en lijfrenteopbouw bij een inkomen boven de € 100.000 is niet langer fiscaal gefaciliteerd. Tegelijkertijd komt er een beperkte mogelijkheid voor belastingvrij lijfrentesparen in box 3. Dus ook voor lijfrente komt er een excedentregeling. Het wetsvoorstel moet in 2015 ingaan. Zie schema hierna.
02-07-2013


Bij de overdracht van pensioen van het ene eigen beheerlichaam naar het andere, wordt de overdrachtswaarde berekend tegen marktrente. Voor de indexatieverplichting moet een zakelijke prijs worden berekend. Het deel van de overdrachtswaarde dat ziet op de indexatieverplichting is niet aftrekbaar, maar wordt op de balans van de overdragende vennootschap opgenomen als ‘vooruitbetaalde pensioenpremie’. In de uitkeringsfase wordt deze balanspost afgeboekt naar gelang zich de indexatie voordoet. De ontvangende partij moet de pensioenverplichting op de balans waarderen tegen een minimumrekenrente van 4%. Leeftijdsterugstelling mag niet. Hierdoor ontstaat bij de ontvangende partij belaste winst.
02-07-2013


Het Nederlandse pensioenstelsel wordt soberder, met dank aan de kabinetsplannen hiervoor die de Tweede Kamer heeft aangenomen. Het Witteveenkader wordt ingeperkt en er komt een excedentregeling. De fiscale ondersteuning van pensioenopbouw gaat terug naar 1,75 procent van het inkomen per jaar, met een maximaal inkomen van € 100.000. De excedentregeling maakt een jaarlijkse extra opbouw mogelijk van 0,1%. De Raad van State geeft aan dat de excedentregeling de eerste jaren meer kosten met zich meebrengt dan dat er pensioen wordt opgebouwd! Of de Eerste Kamer ook zal instemmen met de plannen, is nog de vraag.
02-07-2013


Dienstverleningsdocument (DVD) verplicht per 1 juli 2013!

Financiële dienstverleners hanteren hun eigen dienstverleningsdocumenten voordat zij een financieel product (zoals pensioen of lijfrente) adviseren. Dit mag straks niet meer! Vanaf 1 juli 2013 is het verplicht om een standaard dienstverleningsdocument (DVD) aan de klant te verstrekken voor producten die per 1 januari 2013 onder het provisieverbod zijn komen te vallen. Via het Digitaal loket op de website van de AFM kunt u als adviseur een DVD genereren dat voldoet aan de wettelijke eisen.
04-06-2013


Halfwezenuitkering ANW vervalt per 1 juli 2013

Vanaf 1 juli a.s. heeft een ouder met kinderen die zijn partner verliest geen recht meer op een halfwezenuitkering. Deze uitkering wordt deels opgenomen in de nabestaandenuitkering. De halfwezenuitkering vervalt ook voor een nabestaande die deze uitkering al ontvangt. Deze integratie zorgt voor uitsplitsing naar een hoge en een lage nabestaandenuitkering. Nabestaanden met kinderen jonger dan 18 jaar ontvangen een hoge nabestaandenuitkering van 90% van het nettominimumloon. Nabestaanden zonder kinderen blijven een nabestaandenuitkering ontvangen van 70% van het nettominimumloon.
04-06-2013


De pensioenopbouw over een loon boven de € 100.000 wordt vanaf 1 januari 2015 niet meer fiscaal gesteund. Dit is opgenomen in het Wetsvoorstel Witteveen 2015. Het kabinet wil het sparen van pensioen boven deze grens niet langer fiscaal faciliteren. Deze grens zal jaarlijks worden geïndexeerd. De pensioenregeling moet daarbij fiscaal worden gesplitst in een zuiver en een onzuiver (bovenmatig) deel. Ga hierbij als volgt te werk.
04-06-2013


De grenzen waarbinnen fiscaal gesteund pensioen mag worden opgebouwd, worden vanaf 1 januari 2014 verlaagd. Inmiddels is er een wetsvoorstel (Wetsvoorstel Witteveen 2015) ingediend, dat zorgt voor een nog verdere verlaging vanaf 2015. Het uitgangspunt is daarbij dat er in 40 jaar een maximaal ouderdomspensioen kan worden bereikt van 70% van het gemiddelde loon. De maximale jaarlijkse opbouwpercentages vindt u in de lees meer.
04-06-2013


Meneer A heeft aangetoond dat hij in 1991 heeft verzuimd de premie van de lijfrente in aftrek te brengen op zijn inkomen. Hij heeft dit aannemelijk gemaakt door te wijzen op het gelijkmatige verloop van zijn onzuivere inkomen gedurende de jaren 1991 t/m 1994. Dit oordeelt Hof Den Haag in navolging van de rechtbank. Het hof verwerpt de stelling van de inspecteur dat van de belastingplichtige een zwaardere vorm van bewijs wordt verlangd, gelet op het gebruik van het woord ‘aantonen'. Dit betekent dat A de niet afgetrokken premie in 2007 in mindering mag brengen op de ontvangen uitkering.
04-06-2013


Stimuleren van de consumptie-uitgaven: koop klein pensioen af

In de Pensioenwet staat een mogelijkheid van afkoop van klein pensioen. Hiervan kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt. De belangrijkste voorwaarden zijn dat de deelname aan de pensioenregeling langer dan 2 jaar geleden moet zijn gestopt en dat het pensioen lager is dan € 451,22 per jaar (grensbedrag 2013). Na afkoop vervalt het recht op het pensioen en alle bijbehorende dekkingen, dus ook een eventueel partnerpensioen. De afkoopwaarde is belast volgens het bijzondere tarief. Een verzekeraar houdt 37% loonheffing in en doet opgave van de afkoop aan de Belastingdienst.
25-04-2013


Een BV verkoopt in 2007 een pand en brengt de boekwinst onder in een HIR. Eind 2011 kondigt de inspecteur aan de HIR in 2010 aan de winst toe te voegen. De BV laat weten dat zij in 2010 alsnog wil reserveren voor het pensioen van de DGA. De inspecteur houdt daarmee geen rekening bij het opleggen van de aanslag over 2010. Terecht, aldus Rechtbank Noord-Holland. Goed koopmansgebruik staat niet toe na afloop van het kalenderjaar te reserveren voor het pensioen van de DGA. De BV had uiterlijk 31 december 2010 geen stellig voornemen om pensioenuitkeringen te verstrekken aan haar DGA.
25-04-2013


Bedrijfstakpensioenfondsen (bpf) eisen momenteel van werkgevers die zich niet hadden aangesloten bij het fonds, premiebetalingen met terugwerkende kracht van 5 of zelfs 10 jaar. Mede hierdoor gaan bedrijven in de uitzendbranche en de metaalsector failliet. Het probleem vloeit voort uit de wettelijke verplichting van een bpf om werknemers uit de bedrijfstak van een pensioen te voorzien, ook al heeft hun werkgever geen of te weinig premies aan dat fonds afgedragen. De soms ondoorzichtige regels voor verplichte aansluiting en de eerder ten onrechte afgesloten verzekerde regelingen bij verzekeraars zijn daar debet aan.
25-04-2013


Mensen die op 1 januari 2013 al deelnamen aan een VUT- of prepensioenregeling hebben weinig mogelijkheden gehad zich op de verhoging van de AOW-leeftijd voor te bereiden. Zij kunnen nu gebruikmaken van de tijdelijke voorschotregeling (een renteloze lening). Die wordt vervangen door de overbruggingsuitkering. De inkomensgrens van deze regeling bedraagt nu 150% van het bruto minimumloon. Deze inkomensgrens wordt in het sociaal akkoord verhoogd: voor paren tot 300% van het bruto minimumloon en voor alleenstaanden tot 200% van het bruto minimumloon.
25-04-2013


Op 11 april 2013 hebben het kabinet en de werkgevers- en werknemersorganisaties een nieuw sociaal akkoord bereikt. Daarin zijn ook pensioenmaatregelen getroffen. Per 1 januari 2015 wordt de pensioenopbouw verder verlaagd met 0,4% per jaar en de pensioenpremieaftrek wordt beperkt tot pensioenopbouw voor inkomens tot € 100.000. De staatssecretaris van Financiën geeft werkgevers- en werknemersorganisaties nog wel tot eind mei 2013 de tijd om met een alternatief of aanvulling te komen. De Stichting van de Arbeid start hiervoor een werkgroep waarin ook het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Financiën participeren.
25-04-2013Werkgroep onderzoekt collectieve pensioenregeling zzp’ers in derde pijler

Het kabinet wil een rol voor de overheid bij het opzetten van een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zzp’ers. Een werkgroep gaat die mogelijkheid onderzoeken.‘Als collectief kunnen zelfstandigenorganisaties met bestaande aanbieders van derdepijlerproducten onderhandelen. Op deze wijze kan collectief vermogensbeheer voor zelfstandigen worden vormgegeven. De wettelijke mogelijkheden daarvoor zijn reeds aanwezig, maar worden nog onvoldoende benut.’ Aldus de staatssecretaris. Waar nodig wil het kabinet bijspringen.
02-04-2013


Afstand doen van pensioen door de werknemer kan kostbaar zijn en een afstandsverklaring biedt daarbij ook niet altijd voldoende zekerheid, aldus rechtbank Oost-Nederland op 9 januari jl. In deze case doet een werknemer afstand van een pensioenregeling die zijn werkgever aanbiedt. De werkgever eist een handtekening van de partner op de afstandsverklaring. Maar als de werknemer overlijdt, zegt de weduwe dat zij de afstandsverklaring nooit heeft ondertekend. De rechter vindt dat de werkgever de handtekening van de partner had moeten controleren. Hij wordt daarom veroordeeld om alsnog een partner- en wezenpensioen uit te keren. Dat had hij niet verzekerd…
02-04-2013


Waardeoverdracht blijft heet hangijzer

Waardeoverdracht gaat dikwijls gepaard met hoge extra kosten. Deze leiden begrijpelijkerwijze tot weerstand bij werkgevers die hiervoor de rekening gepresenteerd krijgen. In afwachting van de invulling van het nieuwe pensioenstelsel is in 2012 een tijdelijke maatregel vastgesteld. Deze maatregel moet de betalingslast beperken voor met name kleine werkgevers (premieplichtig loon maximaal € 757.500). Maar ook grote werkgevers kunnen bij de huidige rentestand voor vertrekkende werknemers nog een behoorlijke bijbetaling verschuldigd zijn. Verzekeraars moeten hierdoor vooraf toetsen of er sprake is van bijbetaling én zij zullen om een ‘verklaring kleine werkgever’ moeten vragen.
02-04-2013


Fiscale regeling voor 1 maand opschuiven AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd schuift in 2013 met één maand op. Voor mensen die dit jaar 65 jaar worden, levert dit een maand minder AOW op. Een aangenomen amendement bij het Belastingplan 2013 maakt het mogelijk om al ingegaan pensioen te gebruiken om dit AOW-gat op te vullen. Hiervoor wordt de pensioenuitkering tijdelijk verhoogd, waardoor het AOW-gat tussen de 65-jarige leeftijd en de latere AOW-ingangsdatum kan worden opgevuld. Die (tijdelijk) hogere uitkering wordt gevolgd door een verlaagd pensioen over de resterende uitkeringsperiode. De pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) is overigens niet verplicht om hieraan mee te werken.
02-04-2013


Het komt regelmatig voor dat een DGA die 60 jaar wordt, op papier geacht wordt met pensioen te gaan. Maar in de praktijk werken veel DGA’s nog gewoon door en is ingang van pensioenuitkeringen niet gewenst. In dat geval biedt uitstel van de pensioendatum uitkomst. Dat uitstel moet dan wel schriftelijk worden overeengekomen. Let er bij uitstel van de pensioendatum op dat het herrekende pensioen niet hoger mag worden dan 100% van het laatst genoten loon. De oorspronkelijke pensioenuitkeringen moeten actuarieel worden herrekend; bevriezen van de voorziening is geen optie.
02-04-2013


De recent gepubliceerde aanvullende voorwaarden voor het afstempelen van DGA-pensioen stemmen niet tot vrolijkheid. Wat is het geval? Sinds 1 januari 2013 is het mogelijk om, onder voorwaarden, op de pensioendatum de pensioenuitkeringen van de DGA te verlagen. Deze faciliteit geldt ook voor op 1 januari 2013 al ingegane pensioenuitkeringen. Dit is echter wel aan voorwaarden gebonden: zo is een dekkingsgraad van 75% of lager vereist. Daarnaast moet de onderdekking veroorzaakt zijn door reële ondernemings- en/ of beleggingsverliezen. De nadere invulling van deze twee voorwaarden maakt het praktisch lastig om te kunnen afstempelen.
02-04-2013


Vanaf 1 januari jl. geldt er een absoluut verbod op provisie voor een aantal producten: complexe producten (zoals levensverzekeringen, pensioenverzekeringen, beleggingen), hypotheken, betalingsbeschermers, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, overlijdensverzekeringen en uitvaartverzekeringen. Het verbod richt zich zowel op de aanbieder (je mag geen provisie betalen), als op de bemiddelaar (je mag ook geen provisie ontvangen). Directe aanbieders mogen advies- en distributiekosten niet langer in de prijs van het product verwerken. Zij moeten deze kosten voortaan rechtstreeks in rekening brengen; dus apart van de nettokosten van het product zelf.
05-03-2013


Bij P13.014 hierboven speelde ook nog een gebruikelijkloonkwestie. De DGA spreekt met zijn BV af dat hij over 2005 een salaris ontvangt van € 165.000. Tot hetzelfde bedrag zal er een inhouding plaatsvinden op zijn salaris voor de inkoop van dienstjaren. Hierdoor is zijn inkomen per saldo nihil. Het hof beslist dat het hier om een fiscaal toegestane inkoop gaat. Het inkomen van de DGA is door deze inkoop nihil, maar dit is volgens het hof niet strijdig met de gebruikelijkloonregeling. Het staat namelijk vast dat de DGA een pensioentekort heeft en dat hij met de inkoop van dienstjaren niet als doel had de heffing van inkomstenbelasting en/of sociale premies te ontgaan.
05-03-2013


Inbreng oud-regime lijfrentes in pensioen-BV is belast

Een DGA heeft pensioen opgebouwd in eigen beheer. Hij spreekt met zijn BV af dat hij de pensioenreserve zal aanvullen met de afkoopsommen van enkele kapitaalverzekeringen met een lijfrenteclausule. Volgens de DGA zijn de ontvangen afkoopsommen onbelast vanwege de eerder afgesproken inbreng. Hof Den Bosch is het hier niet mee eens. De afkoop van oud-regime lijfrentes, gevolgd door inbreng van de afkoopsommen in een pensioen-BV, leidt immers gewoon tot heffing van inkomstenbelasting over de afkoopsom.
05-03-2013


Piet en Marjolein zijn in 2002 gescheiden. Piet heeft pensioen opgebouwd bij het ABP en er is afgesproken dat de standaard pensioenverevening plaatsvindt. Beide inmiddels ex-echtgenoten zijn echter vergeten de echtscheiding te melden bij het ABP. Daardoor ontvangt Piet het volledige pensioen (dit is een netto bedrag!) en vervolgens moet hij de helft van het bruto pensioen (!) uitbetalen aan Marjolein. Dit bedrag is bij haar belast en voor Piet een aftrekpost. De afkoop van deze doorbetalingsverplichting leidt tot fiscale sancties.
05-03-2013


Convenant maakt baanwissel arbeidsongeschikten makkelijker

Verzekeraars en pensioenfondsen hebben afspraken gemaakt over het in- en uitlooprisico bij het veranderen van baan. Hierdoor vallen er geen gaten meer in de inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid. Dit verbetert de arbeidsmobiliteit van mensen die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, menen beide partijen. De afspraken hebben betrekking op de arbeidsongeschiktheidsdekking in pensioenregelingen bij zowel verzekeraars als pensioenfondsen. Het streven is dat de leden en sociale partners van het Verbond en de Pensioenfederatie de afspraken uiterlijk per 1 januari 2014 in hun pensioenregelingen hebben overgenomen.
05-03-2013


Een op de zes pensioenfondsen gaat korten per 1 april

Per 1 april 2013 gaan 68 van de 415 pensioenfondsen in Nederland korten op de pensioenen. Kortom, dat beïnvloedt de pensioenuitkering en -opbouw van ruim 5,5 miljoen mensen. Gemiddeld bedraagt de korting 1,9%. Vorig jaar zag het er nog naar uit dat 103 pensioenfondsen een korting zouden toepassen van gemiddeld 2,3%. Doordat de gemiddelde dekkingsgraad vorig jaar is gestegen van 98,2% naar 102%, vallen de kortingen nu lager uit. De Pensioenfederatie heeft een lijst van de kortingen bij 51 pensioenfondsen op haar site geplaatst.
05-03-2013


De afkoop van een belastingvrij deel van een saldolijfrente leidt in wezen tot gedeeltelijke afkoop van overige aanspraken (waaronder pensioen), zo besliste de Hoge Raad eind vorig jaar. Het beschikbare vermogen van de BV werd door de uitkering van de afkoopsom zodanig aangetast, dat niet te verwachten was dat zij nog aan haar resterende verplichtingen zou kunnen voldoen, zo oordeelde de Hoge Raad. De uitkeringen uit de overige aanspraken werden substantieel aangetast door de betaling van de afkoopsom.
05-02-2013


De inspecteur belast de gehele pensioenuitkering van een man volledig bij hem en niet voor de helft bij zijn echtgenote. Naar het oordeel van Hof Amsterdam is dat terecht. Hier doet ook niet aan af dat de man zijn pensioen, door middel van cessie, voor de helft had overgedragen. In een situatie als deze is cessie zinloos. Net als voor lijfrenten en ontslagstamrechten geldt ook voor pensioen dat het persoonsgebonden uitkeringen zijn, die je niet fiscaal aan een ander kunt toerekenen. Alleen in geval van echtscheiding of bij oud regime lijfrentepolissen is er beperkt ruimte om (het recht op) de uitkeringen over te dragen.
05-02-2013


De Belastingdienst gaat landelijk controleren hoe het gesteld is met de stamrechten bij de eigen BV. Aanleiding daartoe zijn de onbevredigende onderzoeksuitkomsten van de Belastingdienst Oost-Brabant naar stamrechten. In meer dan 50% van de gevallen was de dekking voor het stamrechtkapitaal onvoldoende. Mogelijke oorzaak daarvan: tegenvallende beleggings- of ondernemingsresultaten, ongeoorloofde onttrekking aan de BV en dividenduitkeringen. Daarnaast waren er ook formele gebreken in de overeenkomst. Uiterst gevolg van deze geconstateerde ‘gebreken’ is belastingheffing over de aanspraak en revisierente.
05-02-2013


Eind vorig jaar is het nieuwe staffelbesluit voor beschikbarepremieregelingen verschenen. Dit staffelbesluit vervangt vanaf 2014 het staffelbesluit uit 2009 en is uitgebreid met de leeftijden 65 en 66. Het staffelbesluit geldt alleen voor het jaar 2014. Alle premieovereenkomsten moeten uiterlijk 1 januari 2014 zijn aangepast aan het nieuwe besluit. Daarnaast is er overgangsrecht tot 1 januari 2015. Daarbij mogen brutostaffels worden gebruikt die zijn gebaseerd op de leeftijd 67 jaar, met de forfaitaire opslagen voor kosten.
05-02-2013


De aanpassing van de ingangsdatum van zowel bestaande als nieuwe pensioenaanspraken is in 2013 meer dan actueel. Oorzaak: de verhoging van de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd. Volgens staatssecretaris Klijnsma kan deze aanpassing op basis van de huidige wetgeving plaatsvinden zonder instemming van werknemers. Voorwaarde daarbij is dat deze collectieve aanpassing actuarieel neutraal plaatsvindt. Ook moet het pensioenreglement erin voorzien dat betrokkenen de pensioeningangsdatum individueel weer kunnen terugzetten naar de oorspronkelijke pensioenleeftijd.
05-02-2013


Lijfrente-expiratie in december 2012 belast in 2012 of 2013?

Een belastingplichtige met een oud-regimelijfrentepolis die in december 2012 expireerde, wil het kapitaal graag in een keer opnemen. Hij vraagt zich af wanneer de afkoopsom belast is: in 2012 of in 2013? Bepalend is hierbij het moment waarop de uitkering ‘vorderbaar en inbaar’ is. Er is sprake van heffing in 2012 als de expiratiedatum in 2012 is bereikt én er voldaan is aan alle voorwaarden om de uitkering te mogen ontvangen. Daarnaast moet de verzekeraar de uitkering in het jaar van expiratie kunnen doen. De belastingplichtige moet het afkoopverzoek op tijd indienen, inclusief gevraagde bijlagen en hij moet de verzekeraar tijd gunnen om het verzoek af te werken.
08-01-2013


Op rekening-courant bijgeschreven pensioen wordt genoten

Een DGA laat zijn tot uitkering gekomen pensioentermijnen bijboeken op de rekening-courant met zijn BV. Daardoor neemt zijn rekening-courantschuld bij de BV af. De DGA vindt dat het pensioen in fiscale zin niet is genoten en neemt daarom de pensioentermijnen niet op in zijn IB-aangifte. Hof Amsterdam ziet dit toch anders. Volgens het hof heeft de DGA het pensioen wel degelijk genoten, omdat de schuld aan de BV is verminderd (door verrekening van genoten inkomsten ex. artikel 3.146, eerste lid, onder b Wet IB 2001).
08-01-2013


AFM bemoeit zich met kortingsbrief pensioenfondsen

Honderdduizenden pensioengerechtigden krijgen binnenkort een brief van hun pensioenfonds. Hierin kondigt het pensioenfonds aan welke korting wordt toegepast op de pensioenaanspraken/rechten van de pensioengerechtigde. De AFM stelt eisen aan de informatie in deze ‘kortingsbrief’. Zo moeten zowel de ongekorte als de gekorte aanspraken worden weergegeven. Deelnemers moeten kunnen zien wat deze korting daadwerkelijk voor hun pensioenaanspraken of pensioenrechten betekent. De AFM raadt de fondsen aan om pensioengerechtigden ook te informeren over de kortinghoogte, de belangenafweging, de kans op een nieuwe korting en de onherroepelijkheid van de korting.
08-01-2013


Geen doorwerkvereiste voor vutters

De verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd leidt tot problemen bij (ex-)werknemers die geboren zijn vóór 1950 én een VUT-uitkering of prepensioenuitkering ontvangen. Die uitkeringen stoppen bij 65 jaar, waarna de persoon in kwestie ouderdomspensioen en AOW ontvangt. De staatssecretaris keurt nu goed dat deze groep de ingangsdatum van het ouderdomspensioen mag uitstellen tot de voor hen geldende AOW-leeftijd (kortom, geen doorwerkvereiste voor vutters). Hierbij wordt niet getoetst óf en in hoeverre de (ex-)werknemer nog in dienstbetrekking werkt. De goedkeuring eindigt op 31 maart 2015.
08-01-2013


Per 1 januari 2014 moet de pensioenleeftijd omhoog naar 67 jaar. Daarnaast moet het jaarlijkse opbouwpercentage worden verlaagd. Dit betekent dat de pensioenovereenkomsten van DGA’s in 2013 verplicht moeten worden aangepast. Het is slim om dan ook meteen te beoordelen in hoeverre bepaalde risico’s in de pensioenregeling moeten worden opgenomen, zoals het overlijden voor de pensioeningangsdatum. Dit met name in verband met de financiële haalbaarheid voor de vennootschap. Fiscount zorgt ervoor dat u tijdig beschikt over goedgekeurde modelpensioenbrieven.
08-01-2013