BTW-teruggaaf op 1 rekeningnummer op naam van OB-onderneming

De Belastingdienst betaalt sinds 1 december 2013 de BTW-teruggave uit op één rekeningnummer van de belastingplichtige uit. Dit rekeningnummer moet op naam staan van de BTW-onderneming. Het gebruik van subnummers is toegestaan. Het uitbetalen op één rekeningnummer voorkomt vergissingen en helpt fraude tegen te gaan, aldus de Belastingdienst. De Belastingdienst controleert bij ondernemers die eerder een BTW-teruggaaf hebben gehad of het rekeningnummer op naam van de onderneming staat. Is dat niet het geval, dan krijgen zij hierover bericht vóór 1 maart 2014.
09-12-2013


Vanaf 1 januari 2014 moet u de BTW-aangiften en de opgaven intracommunautaire prestaties (ICP) van uw cliënten in SBR doen. SBR is al verplicht voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting over 2012 en latere jaren. U heeft aangifte- en administratiesoftware nodig die geschikt is voor SBR. Bent u door uw cliënt gemachtigd om van de Belastingdienst gegevens te krijgen van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen, dan ontvangt u nu een elektronische kopieaanslag (EKA). De EKA voor de BTW wordt op 1 januari 2014 vervangen door het servicebericht aanslag (SBA). Voor de BTW-aangiften 2014 mag u nog kiezen tussen EKA en SBA.
09-12-2013


Bij een koop/aannemingsovereenkomst wordt vaak eerst de grond (geen bouwterrein) tegen 6% overdrachtsbelasting (OVB) geleverd, waarna dezelfde aannemer de nieuwbouw oplevert tegen 21 % BTW. Vanaf 2014 wordt de levering van de grond en de oplevering van de nieuwbouw als één levering voor de BTW beschouwd, waarbij de volledige vergoeding met 21% BTW is belast. Onder voorwaarden is voor bepaalde lopende bouwprojecten een goedkeurende overgangsregeling getroffen. Door die regeling blijft het splitsen tussen levering van grond en de oplevering van nieuwbouw door dezelfde aannemer mogelijk tot 1 januari 2016.
09-12-2013


Afschaffing integratieheffing en afgetrokken voorbelasting

Stel, uw cliënt trekt de BTW af die drukt op de bouwkosten in de bouwfase van een nieuw pand in de wetenschap dat hij de integratieheffing moet betalen bij de eerste ingebruikname van het pand voor BTW-vrijgestelde prestaties. Vanaf 1 januari 2014 vervalt de integratieheffing,waardoor uw cliënt die aftrek dan niet meer heeft. De afgetrokken BTW wordt hij uiterlijk weer verschuldigde bij de eerste ingebruikname. Wordt die ingebruikname tot na de jaarwisseling uitgesteld, dan blijft de afgetrokken BTW verschuldigd maar uw cliënt voorkomt wel de integratieheffing.
09-12-2013


Per 1 januari 2014 wijzigen de voorwaarden voor het doen van jaaraangifte voor de BTW. Een BTW-ondernemer kan dan een jaaraangifte indienen als hij minder dan € 1.883 BTW betaalt, per jaar minder dan € 10.000 aan intracommunautaire leveringen verricht en minder dan € 10.000 aan intracommunautaire verwervingen heeft. Importeert de BTW-ondernemer goederen vanuit niet-EU-landen en hoeft hij hiervoor geen BTW bij de douane te betalen omdat hij een artikel 23-vergunning heeft? In dat geval kan hij geen jaaraangifte doen. De BTW-ondernemer kan alleen jaaraangifte doen als hij voldoet aan alle voorwaarden.
09-12-2013


Tijdstip levering passagiersschip bepaalt toepassing verleggingsregeling

X BV koopt eind 2007 uit een faillissementsboedel een passagiersschip voor € 500.000 inclusief BTW. In januari 2008 wordt het schip geleverd. De bank heeft in 2003 een eerste hypotheek op het schip gevestigd en de Belastingdienst een tweede hypotheek. De BV heeft terecht geen aftrek van voorbelasting, aldus Verwijzingshof Amsterdam. De per 1 januari 2008 in werking getreden verleggingsregeling voor een levering van een in zekerheid gegeven zaak aan een ondernemer tot executie van die zekerheid, is hier van toepassing. Hiervoor is de leveringsdatum bepalend en niet de datum van de koopovereenkomst.
25-11-2013


Terechte naheffing op factuur vermelde – maar niet afgedragen – BTW

Een ondernemer in de elektrotechniek reikt in 2006 aan een opdrachtgever facturen uit met te betalen BTW voor in 2005 en 2006 verrichte werkzaamheden. Hij draagt de BTW echter niet af. Dit komt bij een boekenonderzoek aan het licht. De inspecteur heft de niet afgedragen BTW na. ‘Terecht’, oordeelt Hof Amsterdam. Dat de werkzaamheden voor een groot deel op 2005 betrekking hebben, is niet van belang. De ondernemer is de BTW verschuldigd op het moment dat hij de factuur uitreikt. Dat het de bedoeling was om de BTW te verleggen naar de opdrachtgever, doet daar niet aan af. De BTW kan niet bij hem worden nageheven.
25-11-2013


Orthopedische aanpassingen confectieschoenen leiden niet tot nieuwe schoenen

Een BV verricht orthopedische werkzaamheden aan confectieschoenen. Zij stelt dat er sprake is van oplevering van nieuw vervaardigde orthopedische schoenen, waarop het 6%-tarief van toepassing is. ‘Dat is onjuist’, oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De orthopedische aanpassingen aan de schoenen zijn niet zo groot dat de oorspronkelijke functie van de schoenen zodanig wijzigt dat sprake is van de vervaardiging van nieuwe schoenen. Ook is het 6%-tarief voor herstelwerkzaamheden niet van toepassing. De orthopedische aanpassingen gaan namelijk veel verder dan herstel.
25-11-2013


Een BV beschikt over een systeem waarmee zij gegevens verwerkt voor het sluiten en uitvoeren van hypotheken. Zij voorziet kredietverleners van informatie om te kunnen beslissen of zij een krediet verlenen of niet. Daarnaast registreert zij de door hen afgesloten hypotheken en verzorgt zij de inning van de betaalde rente, kosten en aflossingen. Ook informeert zij de kredietnemers en kredietgevers over wijzigingen en de stand van zaken met betrekking tot de afgesloten hypotheken. Alle diensten vormen samen één samengestelde dienst van ‘beheer van door derden verleende kredieten’, oordeelt de Hoge Raad. Deze dienst is niet vrijgesteld van BTW.
25-11-2013


Terechte naheffing: geen sprake van onderaanneming

Een ondernemer in de logistieke dienstverlening en in bedrijfsadviezen heeft geen BTW afgedragen over de vergoeding voor zijn werkzaamheden. Hij vindt dat de verleggingsregeling voor onderaanneming van werk van toepassing is. Die stelling maakt hij niet aannemelijk, oordeelt Hof Den Haag. Er is onder meer niet gebleken dat de ondernemer een werk van stoffelijke aard heeft uitgevoerd. De BTW is terecht nageheven.
25-11-2013


Medische vrijstelling voor kinesiologe/ diensten gelijkwaardig aan BIG-niveau

Een zelfstandig kinesiologe past de medische vrijstelling toe op haar diensten. Haar beroep is echter niet genoemd in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Dat staat niet aan toepassing van de medische vrijstelling in de weg, aldus Hof Den Bosch. De kinesiologe beschikt over beroepskwalificaties die waarborgen dat haar diensten kwalitatief gelijkwaardig zijn aan de verzorging door een huisarts of fysiotherapeut (wel BIG-geregistreerde beroepen). Dit blijkt uit het opleidingsniveau, het toezicht op de werkzaamheden door een klachtencommissie en uit het feit dat huisartsen patiënten naar haar doorsturen.
11-11-2013


Bestemmingswijziging bij eerste ingebruikname pand leidt tot naheffing

Een man laat in 2004 en 2005 een pand bouwen. Hij wil het pand gaan verhuren aan zijn vrouw. Zij wil er een horecagelegenheid starten. Hij brengt de BTW op de bouwkosten in aftrek in zijn BTW-aangiften over 2004 en 2005. In 2007 meldt hij dat het pand in 2006 niet aan zijn vrouw is verhuurd, maar dat hij het pand toen zelf voor privédoeleinden in gebruik heeft genomen. De man wordt de afgetrokken BTW weer verschuldigd bij ingebruikname van het pand, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden. De bestemmingswijziging van zakelijk gebruik in privégebruik leidt tot herziening van de in aftrek gebrachte voorbelasting.
11-11-2013


Wetswijziging naheffing herzienings-BTW verkoper bij koper

Artikel 12a Wet OB vervalt met terugwerkende kracht tot 10 oktober 2013, de datum waarop het EU-Hof van Justitie de uitspraak deed in de zaak van het vorige item. Dit heeft de staatssecretaris althans voorgesteld in de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel ‘Overige fiscale maatregelen 2014’. Het vervallen van de naheffing bij de koper, moet het mogelijk maken om de herzienings-BTW bij de verkoper te heffen. Volgens de staatssecretaris wordt hiermee vanaf 10 oktober 2013 een heffingsvacuüm in de Wet OB voorkomen.
11-11-2013


Een vastgoed-BV koopt in januari 2000 een onroerende zaak. Daarbij hebben de BV en de verkoper geopteerd voor een met BTW belaste levering. Omdat de vastgoed-BV de onroerende zaak voor vrijgestelde prestaties gebruikt, wordt de verkoper geconfronteerd met BTW-herziening. Deze herzienings-BTW wordt bij de vastgoed-BV nageheven. Ten onrechte, oordeelt het EU-Hof van Justitie. Het Nederlandse artikel 12a Wet OB dat herziening van een BTW-aftrek bij een andere belastingplichtige mogelijk maakt, is in strijd met de Zesde richtlijn (nu: BTW-richtlijn).
11-11-2013


Antwoorden op vragen BTW en particulieren met zonnepanelen gepubliceerd

De aangekondigde antwoorden op veelgestelde vragen over de BTW-plicht van particulieren met zonnepanelen zijn gepubliceerd. De vragen en antwoorden betreffen onder meer de vergoeding, het moment waarop het BTW-ondernemschap start en het recht op BTW-aftrek afhankelijk van het moment waarop de zonnepanelen zijn aangeschaft. Ook wordt ingegaan op de vraag waarover de particulier BTW verschuldigd is, wat hij moet doen in de volgende jaren en of hij ook BTW moet betalen over de ontvangen subsidie.
11-11-2013


Een ondernemer heeft in zijn BTW-aangifte over het vierde kwartaal van 2008 een BTW-correctie aangegeven van 12% x de IB-bijtelling wegens privégebruik auto van de zaak. Daartegen maakt hij in januari 2009 bezwaar, omdat de kosten van het werkelijk privégebruik lager zouden zijn. Het is aan de ondernemer om dit aannemelijk te maken, aldus Rechtbank Zeeland- West-Brabant. Dat de ondernemer heeft gekozen om geen rittenadministratie bij te houden waardoor hij geen splitsing kan maken tussen zakelijke en privékilometers, bevrijdt hem niet van deze bewijslast.
28-10-2013


Einde 6%-tarief bij levering jonge paarden per 1 januari 2014

De tijdelijke regeling dat het 6%-tarief ook geldt voor de levering van opfokpaarden tot 5 jaar mag nog tot 1 januari 2014 worden toegepast. Dat heeft de staatssecretaris goedgekeurd. Daarna valt de levering van deze paarden ook onder het 21%-tarief. Sinds 1 juli 2012 is de levering van hobby- en renpaarden belast met het algemeen BTW-tarief. Het 6%-tarief kan bij paarden uitsluitend nog worden toegepast als de levering geschiedt met het oog op de slacht. Óf wanneer paarden worden geleverd die bestemd zijn voor gebruik in de landbouw of voor het fokken van die paarden, zoals dekhengsten en fokmerries.
28-10-2013


Een zelfstandig anesthesieverpleegkundige verricht tegen vergoeding diensten voor ziekenhuizen en klinieken. Hij heeft de BIG-opleiding tot verpleegkundige gevolgd en daarna de niet-BIG-gereguleerde opleiding tot anesthesiemedewerker. Hij is tijdens operaties verantwoordelijk voor de uitvoering van het anesthesiologisch beleid dat door een anesthesioloog is vastgesteld. De anesthesieverpleegkundige is een ‘éénpitter’. Er kan daarom geen sprake zijn van het uitlenen van personeel of van de terbeschikkingstelling van arbeid, aldus Hof Den Bosch. De diensten kwalificeren als gezondheidskundige verzorging van de mens. De BTW-vrijstelling is van toepassing.
28-10-2013


Een holding BV houdt alle aandelen in drie BV’s. Eén BV exploiteert een supermarkt in een winkelcentrum, één BV exploiteert onroerende goed, waaronder het pand waarin de supermarkt is gevestigd en één BV exploiteert het energiesysteem in het winkelcentrum. De laatste BV wil net als de andere twee BV’s worden opgenomen in de fiscale eenheid met de holding BV. Zij stelt dat de fiscale eenheid met 22% haar grootste afnemer is en dat zij voor 3,3% aan gemeenschappelijk klanten levert. De economische verwevenheid van 25,3% is voldoende voor opname in de fiscale eenheid met de holding BV, oordeelt de Hoge Raad.
28-10-2013


De terbeschikkingstelling van onzelfstandige ruimten in een woning aan de eigen BV kan kwalificeren als economische activiteit en dus leiden tot BTW-ondernemerschap. Dat oordeelt de Hoge Raad in twee zaken waarbij een man en een vrouw kantoor- en archiefruimten en een garage in hun woning via hun maatschap tegen vergoeding ter beschikking stellen aan de BV van de man. De Hoge Raad verbindt aan het BTW-ondernemerschap drie criteria. De terbeschikkingstelling moet duurzaam zijn, de ruimten moeten feitelijk door de BV worden gebruikt en in ruil hiervoor betaalt de BV een vergoeding. De maatschap moet aannemelijk maken dat aan deze criteria wordt voldaan.
28-10-2013


Nieuw BTW-besluit levering en verhuur vastgoed

Er is een nieuw besluit gepubliceerd over de BTW-gevolgen van de levering, de verhuur en de exploitatie van onroerende zaken. Het besluit bevat ook enkele verduidelijkingen naar aanleiding van rechtspraak. Zo zijn de BTW-gevolgen verwerkt van de Hoge Raad-uitspaken in de Don Bosco-zaak en de zaak van de Woningstichting Maasdriel. Ook is verduidelijkt wanneer sprake is van een afzonderlijke prestatie bij het in rekening brengen van servicekosten. De goedkeuring voor het achterwege laten van een optieverzoek voor belaste verhuur van congres-, vergader- en tentoonstellingsruimte, geldt alleen nog bij verhuur voor maximaal 1 maand.
14-10-2013


Dividend is BTW-belaste vergoeding voor aankoop auto DGA

Een BV heeft een tweedehands auto gekocht voor € 62.860 en verkoopt deze door aan haar directeur-grootaandeelhouder (DGA) voor € 31.131. De auto is echter € 93.991 waard. De BV kent aan de DGA daarom een netto dividend toe ter grootte van het waardeverschil van € 62.860. Dit dividend is met BTW belast, aldus Rechtbank Den Haag. De auto is aan de DGA geleverd op grond van een koopovereenkomst. De DGA kreeg door de toekenning van het dividend een vordering op de BV. Hij heeft daarmee een deel van de aankoopprijs van de auto betaald. Het dividend vormt zo de tegenprestatie voor de levering van de auto en behoort tot de vergoeding die met BTW is belast.
14-10-2013


De Belastingdienst startte dit voorjaar met een landelijke actie om de balansposten BTW te innen. Het gaat hierbij om de BTW-balansschulden voor de jaren 2008 tot en met 2012. De Belastingdienst legde naheffingsaanslagen op die verhoogd werden met slechts 5% boete. De Belastingdienst controleert sinds eind augustus extra of BTW-ondernemers hun BTW-balansschulden hebben gemeld. Wij adviseren ondernemers die dit nog niet hebben gedaan om alsnog zo spoedig mogelijk een verbeterde BTW-aangifte in te dienen door middel van een vrijwillige suppletie. De BTW-ondernemer voorkomt zo een hoge boete en heffingsrente.
14-10-2013


BTW-ondernemer heeft keuze om BTW-nummer op website te vermelden

Een BTW-ondernemer is toch niet verplicht om altijd een BTW-nummer op zijn website te vermelden. De Belastingdienst komt daarmee terug op een eerder hierover ingenomen standpunt. De BTW-ondernemer kan nu kiezen uit vier methoden om de klant te informeren over zijn BTW-nummer. Hij kan telkens actief het BTW-nummer verstrekken aan de (potentiële) klant of het BTW-nummer toegankelijk maken op de plaats waar de dienst wordt verricht of het contract wordt gesloten. Ook kan hij het BTW-nummer toegankelijk maken op een vooraf medegedeeld elektronisch adres of het BTW-nummer opnemen in het informatiedocument waarin hij zijn diensten voor de afnemer beschrijft.
14-10-2013


Verlaagd BTW-tarief renovatie en herstel woningen verlengd tot eind 2014

De termijn voor de toepassing van het verlaagd BTW-tarief op de arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar is verlengd van 31 maart 2014 tot eind 2014. Dat geldt ook voor aanleg en onderhoud van de tuinen bij die woningen. De verlenging is een van de Begrotingsafspraken 2014 die kabinet Rutte II afgelopen vrijdag heeft gemaakt met de SGP, ChristenUnie en D’66. De maatregel wordt meegenomen in de Belastingplannen 2014.
14-10-2013


Leveranciers die vanuit Duitsland goederen leveren aan afnemers in een andere EU-lidstaat, mogen onder voorwaarden het BTW-nultarief bij intracommunautaire leveringen (ICL) toepassen. Zij moeten dan wel voldoende kunnen aantonen dat de goederen werkelijk zijn uitgevoerd naar de andere lidstaat. Op 1 oktober 2013 heeft de Duitse wetgever daarvoor een Gelangensbestätigung in het leven geroepen. Dit formulier moet de afnemer invullen en retourneren. De leverancier kan met dit formulier bij de Duitse fiscus aantonen dat de goederen daadwerkelijk hun bestemming hebben bereikt.
30-09-2013


Vanaf 1 januari 2014 moet u de BTW-aangiften en de opgaven intracommunautaire prestaties (ICP) van uw cliënten in SBR doen. SBR is al verplicht voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting over 2012 en latere jaren. U heeft aangifte- en administratiesoftware nodig die geschikt is voor SBR. Bent u door uw cliënt gemachtigd om van de Belastingdienst gegevens te krijgen van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen, dan ontvangt u nu een elektronische kopieaanslag (EKA). De EKA voor de BTW wordt op 1 januari 2014 vervangen door het servicebericht aanslag (SBA). Voor de BTW-aangiften 2014 mag u nog kiezen tussen EKA en SBA.
30-09-2013


Bij een koop/aannemingsovereenkomst wordt vaak eerst de grond (geen bouwterrein) geleverd en daarna wordt door dezelfde aannemer de nieuwbouw opgeleverd. Daarbij wordt over de vergoeding voor de grond 6% overdrachtsbelasting betaald en over de vergoeding voor de nieuwbouw 21% BTW. Vanaf 2014 wordt de levering van de grond en de oplevering van de nieuwbouw voor de BTW als één levering beschouwd, waarbij de volledige vergoeding met 21% BTW is belast. Dit staat in het Belastingplan 2014. Er komt een overgangsregeling voor lopende bouwprojecten.
30-09-2013


De integratieheffing wordt op 1 januari 2014 afgeschaft. Van deze heffing is sprake als uw cliënt op zijn eigen grond een pand laat bouwen, hij een pand bouwt in eigen beheer, of als hij een bestaand pand zodanig laat verbouwen dat voor de BTW een nieuw vervaardigde onroerende zaak ontstaat. De BTW over de bouwkosten in de (ver)bouwfase is dan meestal aftrekbaar. Wordt het pand na oplevering echter voor BTW-vrijgestelde prestaties gebruikt, dan wordt die BTW door de integratieheffing gecorrigeerd. Die heffing is vaak hoger dan de aan uw cliënt in rekening gebrachte BTW over de bouwkosten. De afschaffing van de integratieheffing kan grote gevolgen hebben.
30-09-2013


Er is sprake van BTW-plicht voor de particuliere eigenaar van zonnepanelen als hij de opgewekte energie geheel of gedeeltelijk duurzaam en tegen een vergoeding levert aan zijn energieleverancier. De BTW-plicht geldt niet met terugwerkende kracht. Er kan wel een beroep op de kleine ondernemersregeling worden gedaan, mits de BTW-ondernemer na aftrek van voorbelasting minder dan € 1.345 BTW verschuldigd is. Dit antwoordt staatssecretaris Weekers op Kamervragen hierover. Hij acht het BTW-ondernemerschap ongewenst. Hij pleit daarom voor aanpassing van de BTW-richtlijn.
30-09-2013


Geen BTW-aftrek zonder voorafgaande levering of overeengekomen vooruitbetaling

Een maatschap sluit een aanneemovereenkomst voor de bouw van een nieuw bedrijfspand. In de aanneemovereenkomst zijn termijnbetalingen overeengekomen. Toch wordt in oktober 2008 de hele aanneemsom met BTW in één keer gefactureerd, voordat het werk is gestart en zonder dat de factuur betaald hoeft te worden. De maatschap betaalt de factuur niet in 2008, maar vraagt in het vierde kwartaal wel de BTW terug. De bouw begint pas in 2009 en dan betaalt de maatschap ook de BTW op de uitgereikte termijnfacturen. De BTW-teruggaaf over het vierde kwartaal van 2008 is terecht nageheven, oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden. De maatschap is de BTW toen niet verschuldigd omdat nog geen prestatie is verricht. Ook is geen sprake van overeengekomen vooruitbetalingen.
19-08-2013


Het EU-Hof van Justitie oordeelde eind vorig jaar dat de gemeente Vlaardingen de integratieheffing verschuldigd was over de voortbrengingskosten van kunstgrasvelden. Daardoor was zij per saldo BTW verschuldigd over de waarde van de grond. Mits (1) de gemeente over de grond nog geen BTW heeft betaald en (2) de kunstgrasvelden aan te merken zijn als nieuwe gebouwen. Advocaat-Generaal Van Hilten heeft onlangs de Hoge Raad geadviseerd om het EU-Hof opnieuw vragen te stellen. Zo moet duidelijk worden hoe om te gaan met de situatie waarin in een eerder stadium wel BTW over de grond is betaald en of kunstgrasvelden zijn aan te merken als nieuwe gebouwen.
15-08-2013


Een BV verkoopt een licentie. De koper betaalt niet volgens het afgesproken schema. Daarop besluit de BV de licentieovereenkomst te beëindigen. De koper vindt dat dit niet kan en wil alleen het betaalschema aanpassen. Toch vraagt de BV de afgedragen BTW terug, omdat het restbedrag niet meer zou worden ontvangen. De inspecteur weigert de teruggaaf, omdat dit niet is bewezen. De BV reikt daarop een creditnota uit aan de koper. De koper stuurt die terug. De BTW-teruggaaf wordt opnieuw geweigerd. Terecht, oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden. De BV heeft niet aannemelijk gemaakt dat de licentieovereenkomst rechtsgeldig is geëindigd. Ook toont zij niet aan dat een prijsvermindering is verleend. Tip
15-08-2013


Nog geen BTW-registratie voor particulieren met zonnepanelen

De Belastingdienst geeft voorlopig geen BTW-nummers af aan particulieren met zonnepanelen. Particulieren die een BTW-nummer hebben aangevraagd, krijgen een brief waarin staat dat hun aanvraag pas in behandeling wordt genomen, zodra het Ministerie van Financiën een standpunt hierover heeft bepaald. Het Ministerie buigt zich momenteel over de gevolgen voor de Nederlandse BTW-heffing van de uitspraak van het EU-Hof van Justitie (C-219/12) in de zaak van een Oostenrijkse particulier met zonnepanelen. Hij is volgens het EU-Hof BTW-ondernemer voor de energielevering aan het energienet. Al eerder weigerde de Kamer van Koophandel particulieren met zonnepanelen in te schrijven als BTW-ondernemer.
15-08-2013


Verzoek teruggaaf buitenlandse BTW uiterlijk op 30 september 2013

De teruggaafverzoeken voor de in 2012 aan uw cliënt in rekening gebrachte buitenlandse BTW door ondernemers in een andere EU-lidstaat moeten uiterlijk op 30 september 2013 bij de Belastingdienst zijn ingediend. Attendeer uw cliënt hier dus tijdig op. Uitstel is niet mogelijk. Dat bleek vorig jaar uit een de uitspraak van het EU-Hof van Justitie. Een Nederlandse onderneming vroeg eind juli 2000 de aan haar in rekening gebracht Italiaanse BTW over 1999 terug. De termijn voor het teruggaafverzoek was toen 6 maanden na afloop van het jaar waarin de BTW in rekening is gebracht. Het EU-Hof oordeelde dat die termijn keihard is. De teruggaaf was terecht geweigerd.
15-08-2013


Magnetiseur is niet gelijk aan een psycholoog/ cassatie ingesteld

De diensten van een magnetiseur zijn voor de BTW-heffing niet gelijk aan de diensten van een psycholoog. Dit antwoordt staatssecretaris Weekers op Kamervragen hierover. Hij stelt daarom cassatie in tegen de andersluidende uitspraak van Hof Den Bosch. Die gaat er vanuit dat de opleiding van de magnetiseur gelijk is aan die van een psycholoog. Dit is een feitelijk oordeel, dat kan worden bestreden omdat het onbegrijpelijk is. Het hof heeft de opleidingen namelijk niet met elkaar vergeleken. Ook verricht de psycholoog geen behandelingen via magnetiseren. Hij verricht dus niet dezelfde werkzaamheden als een magnetiseur, waarvoor hij wèl is vrijgesteld en de magnetiseur niet. De casus ziet op een periode van voor de wetswijziging van 1 januari jl.
22-07-2013


Een particulier laat zonnepanelen plaatsen op het dak van zijn woning in Oostenrijk. Hij levert de daarmee opgewekte elektriciteit aan het openbare energienet. Hij kan de elektriciteit niet opslaan voor eigen gebruik. De particulier is BTW-ondernemer voor het terugleveren van de opgewekte energie, oordeelt het EU-Hof van Justitie. Dit betekent dat hij over de opbrengst BTW moet afdragen, maar ook dat hij de BTW over de aankoop en plaatsing van de zonnepanelen (misschien gedeeltelijk) in aftrek kan brengen. Deze Oostenrijkse zaak biedt mogelijk ook perspectief voor Nederlandse particulieren die op hun woning zonnepanelen (hebben) laten plaatsten.
22-07-2013


Vanaf 1 januari 2014 geen aangiftebrief BTW meer van de Belastingdienst

De Belastingdienst stuurt vanaf 1 januari 2014 geen Aangiftebrief BTW meer om ondernemers er aan te herinneren dat zij aangifte moeten doen. De acceptgiro bij deze brief verdwijnt al per december 2013. Ondernemers kunnen voortaan op het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst zien wanneer zij de BTW-aangifte en betaling moeten doen. In januari 2014 stuurt de Belastingdienst de ondernemer nog wel een overzicht met daarop de aangiftetijdvakken, uiterste inlever- en betaaldata en betalingskenmerken. Bovendien wordt hen de mogelijkheid geboden om een herinnering per e-mail te ontvangen.
22-07-2013


Geen vrijstelling voor facultatieve naschoolse lesprogramma’s in primair onderwijs

De onderwijsvrijstelling geldt niet voor facultatief aangeboden naschoolse lesprogramma’s of activiteiten binnen het primair onderwijs die losstaan van het reguliere leerproces of waarvan de inhoud niet daaraan is ontleend. Dat geldt zelfs als de onderwijsinstelling de naschoolse lessen aanbeveelt en laat plaatsvinden in haar eigen lokalen. Naschoolse lessen zijn wel vrijgesteld voor de BTW als de leerstof behoort tot het door die instelling zelf verzorgde naschoolse onderwijs. Dat geldt ook voor studiebegeleiding voor het reguliere onderwijs en remedial teaching dat wordt verzorgd door derden in directe samenhang met het primaire onderwijs. Dit antwoordt Staatssecretaris Weekers op Kamervragen hierover.
22-07-2013


Sinds 1 juli jl. worden tabaksproducten volgens het reguliere systeem in de BTW-heffing betrokken. Fabrikanten, groothandelaren en detaillisten kunnen eenmalig de BTW terugvragen die zij onder het oude systeem al hebben betaald op de tabaksproducten die zij op 1 juli 2013 in voorraad hadden. De teruggaaf kan in de reguliere kwartaalaangifte over het tweede kwartaal of in de maandaangifte over de maand juni worden geclaimd (21/121ste x de kleinhandelsprijs = consumentenprijs). De BTW-aangifte moet binnen één maand na afloop van het belastingtijdvak zijn gedaan.
22-07-2013


Een BV koopt examens in en verkoopt deze tegen betaling. Hoewel zij is erkend als onderwijsinstelling en is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKB), geeft zij zelf geen onderwijs. Alleen het afnemen van examens (door derden) is geen onderwijs, aldus Rechtbank Gelderland. Het is een met onderwijs samenhangende dienst. Daarom vallen alleen examens die worden afgenomen ter zake van vrijgesteld onderwijsdienst onder de onderwijsvrijstelling. De BV maakt aannemelijk dat de examens voor een deel betrekking hebben op vrijgesteld onderwijs. In zoverre kan zij de vrijstelling benutten.
21-06-2013


Een BV koopt bij één koopakte drie percelen grond. Zij wil op de grond een nieuw glastuinbouwbedrijf stichten. Vóór de levering van de grond zijn de opstallen door de verkopers verwijderd. De BV betaalt slechts over een klein deel van de koopsom overdrachtsbelasting(OVB). Dat is terecht, oordeelt de Hoge Raad. Het andere (grootste) deel van de landbouwgrond was ten tijde van de levering bestemd voor bebouwing. Dat deel vormt een BTW-belaste levering, die daardoor is vrijgesteld van OVB.
21-06-2013


Per 1 januari 2013 belastingplichtig geworden (para)medici kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor ontheffing van de administratieve verplichtingen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. Zij moeten in 2013 na aftrek van BTW niet meer dan € 1.345 BTW verschuldigd zijn, geen BTW op de uitgereikte facturen hebben vermeld én vóór 1 juli 2013 hebben verzocht om ontheffing van de administratieplicht. Dit is begin 2013 goedgekeurd in een besluit. Zonder de goedkeuring zou de ontheffing pas kunnen ingaan in 2014 – het jaar dat volgt op het jaar waarin de ontheffing is aangevraagd.
21-06-2013


De gemeente Maasdriel verkoopt een terrein aan een woningstichting. Op het moment van de levering is de bibliotheek op het terrein gesloopt, maar een parkeerterrein is nog niet verwijderd. De woningstichting heeft al wel een omgevingsvergunning aangevraagd voor nieuwbouw. De gemeente stelt dat zij een bouwterrein heeft geleverd en brengt daarom BTW in rekening. Dat is juist, aldus de Hoge Raad in navolging van het EU-Hof van Justitie. Er is sprake van een ‘bouwterrein’ als op het moment van de levering van de grond blijkt dat het terrein daadwerkelijk bestemd is voor bebouwing.
21-06-2013


Vanaf 1 juli 2013 worden tabaksproducten volgens het reguliere systeem in de BTW-heffing betrokken. Nu wordt de BTW nog – tegelijk met de accijns – over de consumentenprijs berekend en alleen geheven bij de importeur of fabrikant. De systeemwijziging leidt zonder nadere maatregelen tot dubbele BTW-heffing. Een overgangsregeling moet dit voorkomen. Hierdoor kunnen fabrikanten, groothandelaren en detaillisten de BTW terugvragen die zij al hebben betaald op de tabaksproducten die zij op 1 juli 2013 nog in voorraad hebben. De teruggaaf kan in de BTW-aangifte direct na 1 juli 2013 worden geclaimd (21/121ste x de kleinhandelsprijs = consumentenprijs).
21-06-2013


Paardenhandelaar is bemiddelaar: landbouwregeling niet van toepassing

Een handelaar in spring- en dressuurpaarden past in zijn BTW-aangiften de landbouwregeling en de veehandelsregeling toe. Uit een boekenonderzoek blijkt dat de in- en verkoopomzet van de paarden steeds gelijk is. Ook blijkt dat de handelaar kopers en verkopers bij elkaar brengt tijdens paardenconcoursen. Er worden feitelijk geen paarden aan de handelaar geleverd. Hierdoor kan hij de landbouwregeling niet toepassen, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden. De handelaar heeft niet als eigenaar over de paarden beschikt, maar is slechts bemiddelaar geweest. Ook maakt de handelaar niet aannemelijk dat hij als commissionair heeft gehandeld.
10-06-2013


Kleine commissariaten komen onder voorwaarden in aanmerking voor ontheffing van de administratieve verplichtingen. De commissaris (of niet-uitvoerende bestuurder) kan deze goedkeuring toepassen, als aannemelijk is dat hij na toepassing van de kleine ondernemersregeling geen BTW hoeft af te dragen. Bovendien moet hij tot dat tijdstip alleen facturen zonder BTW hebben uitgereikt. Het verzoek tot ontheffing moet in dat geval wel vóór 1 juli 2013 zijn ingediend. Als het verzoek wordt ingewilligd, werkt de ontheffing terug tot 1 januari 2013.
10-06-2013


Geen BTW-vrijstelling kinderopvang voor aanvragen kinderopvangtoeslag

Een BV verzorgt de aanvraag van kinderopvangtoeslag voor vraagouders van kinderopvang. Zij brengt daarvoor een commissie in rekening van € 0,97 per opvanguur. De BV geeft in haar BTW-aangiften geen BTW aan. Zij meent dat op haar diensten de vrijstelling voor bemiddeling bij kinderopvang van toepassing is. Dat is onjuist, oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden. De diensten hebben niets te maken met de bemiddeling van kinderopvang tussen vraagouders en gastouders. De BV is over de commissie BTW verschuldigd en de naheffingsaanslag is daarom terecht opgelegd.
10-06-2013


De medische vrijstelling geldt ook voor de gezondheidskundige zorg op basis van een aanvullende opleiding die niet BIG-gereguleerd is, maar wel in het verlengde ligt van de initiële BIG-opleiding. De aanvullende opleiding moet wel een evidente verdieping vormen op deze BIG-opleiding. Dit staat in een nieuw besluit van 21 mei jl. over het toepassingsbereik van de medische vrijstelling. Tot de publicatie van dit besluit gold de medische vrijstelling alleen voor gezondheidskundige zorg waarvoor regels zijn gesteld in of krachtens de Wet BIG. Welke opleidingen precies worden bedoeld, is niet duidelijk. Dit moet nog nader worden toegelicht.
10-06-2013


De fondswervingsvrijstelling wordt per 1 januari 2014 verhoogd van € 31.765 naar € 50.000. Daar staat tegenover dat de kantineregeling dan wordt ingetrokken. Dit staat in de Fiscale verzamelwet 2013. Een andere BTW-maatregel in dit wetsvoorstel richt zich op het BTW-tarief bij het aanbrengen van op energiebesparing gericht isolatiemateriaal. Per 1 januari 2014 geldt het 6%-tarief alleen voor de arbeidskosten die hierbij worden gemaakt. Arbeidskosten bij het plaatsen van glas vallen per 1 januari 2014 ook onder het 6%-tarief. De BTW-vrijstelling voor het verlenen van dagbesteding wordt uitgebreid naar alle ondernemers die zich hiermee bezighouden.
10-06-2013


Een ondernemer koopt in 2008 een bouwkavel en laat daarop een woning bouwen. Hij neemt deze begin augustus 2009 zowel zakelijk (17,5%) als privé (82,5%) in gebruik. Hij etiketteert de woning als ondernemingsvermogen en trekt alle BTW af. In de BTW-aangifte over het vierde kwartaal van 2009 berekent hij de verschuldigde BTW wegens privégebruik tijdsevenredig over 5 maanden. Correct, aldus de Hoge Raad. De wettelijk voorgeschreven jaarlijkse toerekening van 10% van de kosten aan het privégebruik ongeacht de duur van dat privégebruik in het kalenderjaar, is in strijd met de BTW-Richtlijn 2006. Die schrijft voor zoveel mogelijk aan te sluiten bij het feitelijk privégebruik.
27-05-2013


Foutje factuur niet altijd fataal voor vooraftrek

Een handelaar in mobiele telefoons krijgt van zijn leverancier een factuur voor de geleverde telefoons. Daarop staat een andere naam vermeld dan die waaronder de leverancier bekend is bij de KvK. Het adres is wel juist. De handelaar brengt de op de factuur vermelde BTW in aftrek in de BTW-aangifte. De inspecteur weigert de aftrek, omdat de factuur niet voldoet aan de factuurvereiste van vermelding van de volledige naam en adres van de leverancier. Ten onrechte, oordeelt de Hoge Raad. Er is ook aan dit vereiste voldaan, als de leverancier kan worden geïdentificeerd en getraceerd aan de hand van de vermelde naam en het adres op de factuur.
27-05-2013


De Belastingdienst legt vanuit de landelijke actie voor inning van oude BTW-schulden naheffingsaanslagen op, die worden verhoogd met slechts 5% boete. Dit lage boetepercentage is alleen van toepassing wanneer de oude BTW-schulden zijn aangegeven vóór 1 juni 2013. Worden oude BTW-schulden later aangegeven, dan gelden de normale hoge boetes. Dit blijkt uit de berichtgeving op de site van de Belastingdienst van 7 mei jl. De actie moet ondernemers motiveren om een vrijwillige verbetering te doen door middel van een suppletieaangifte.
27-05-2013


Ook 6%-tarief voor gebruik apparatuur en vervoers- en voorrijkosten

Het tijdelijk verlaagd BTW-tarief op de arbeidskosten bij renovatie van woningen ouder dan 2 jaar geldt ook voor het gebruik van eigen of gehuurde apparatuur (zoals een graaf- of boormachine) voor het verrichten van deze renovatiewerkzaamheden. Datzelfde geldt voor de vervoers- en/of voorrijkosten van ondernemers die renovatiediensten verrichten. In beide gevallen moeten de kosten apart in rekening zijn gebracht aan de afnemer van de renovatiedienst. Dit staat in de nieuwste update van de vragen en antwoorden bij besluit van 28 februari 2013.
27-05-2013


Geen BTW-ondernemerschap voor verhuur werkkamer aan eigen BV

Twee partners gaan in juni 2009 een maatschap aan, die wordt geregistreerd als BTW-ondernemer. In 2009 en 2010 laten zij een woning bouwen die zij eind 2010 betrekken. In de kelder bevindt zich een werkkamer, zonder eigen sanitaire voorzieningen noch keuken, die alleen bereikbaar is via de voordeur, de hal en de trap van de woning. De werkkamer wordt – inclusief gebruik van de trap, hal en sanitaire voorzieningen in de woning – via de maatschap verhuurd aan de BV van een van de partners. De verhuur van een onzelfstandige ruimte in een woning is geen economische activiteit, aldus Hof Arnhem. De maatschap heeft geen recht op teruggaaf van BTW op de bouw van de woning.
13-05-2013


Een DGA koopt met zijn partner in 2003 grond en laat daarop een bedrijfswoning bouwen. Hij rekent de gehele woning tot het ondernemingsvermogen en trekt alle BTW op de bouw af. De kantoorruimte in de woning wordt verhuurd aan een derde en daarnaast verricht de DGA vanuit de woning werkzaamheden voor zijn BV. Voor het gebruik is geen overeenkomst gesloten met de BV en de BV betaalt hiervoor geen huur. In 2007 trouwen de DGA en zijn partner. In de opgemaakte huwelijksvoorwaarden staat dat de woning tot de gemeenschap behoort. De inspecteur berekent over de gehele woning de BTW-correctie wegens privégebruik. Deze moet alleen worden berekend op basis van de mede-eigendom van 50%, oordeelt Rechtbank Oost-Nederland.
13-05-2013


Ook niet-ondernemers kunnen deel uitmaken van een fiscale eenheid voor de BTW. Dat heeft het EU-Hof van Justitie beslist in de inbreukprocedure die de Europese Commissie tegen Nederland had aangespannen. Holdings die binnen een concern een sturende en beleidsbepalende functie hebben ten behoeve van de werk-BV’s van het concern – maar geen prestaties tegen vergoeding verrichten – kunnen op verzoek deel uitmaken van een fiscale eenheid voor de BTW. Deze goedkeuring voor zogenaamde ‘moeiende’ holdings is niet in strijd met de Europese BTW-regels. Nederland hoeft het beleid dus niet aan te passen.
13-05-2013


Een vof van accountants en belastingadviseurs diende over januari 2008 een BTW-aangifte in, waarin onder de voorbelasting ook BTW was begrepen die zag op oninbare vorderingen. De inspecteur heft deze BTW na, omdat deze BTW niet via de BTW-aangifte kan worden teruggevraagd. Dat is juist, oordeelt Hof Amsterdam. De wettelijke regeling stelt het verplicht om dit via een apart teruggaafverzoek te doen. Er is weliswaar een regeling die voor bepaalde gevallen toestaat dat in creditnota’s begrepen BTW in de BTW-aangifte kan worden verrekend, maar die faciliteit geldt niet voor de BTW in oninbare vorderingen.
13-05-2013


Een architect die een bouwtekening maakt én de renovatie van een woning ouder dan 2 jaar begeleidt én deze prestatie afrondt vóór 1 maart 2014, mag op zijn arbeidskosten het verlaagd BTW-tarief toepassen. Ook als de prestatie al startte vóór 1 maart 2013. Maar een onderhoudsabonnement voor de tuin, gesloten vóór 1 maart 2013 en eindigend vóór 1 maart 2014, moet worden gesplitst. Het 6%-tarief geldt dan alleen voor de afrekenperiode na 1 maart 2013. Dit staat in de nieuwste update van de vragen en antwoorden bij het besluit van 28 februari 2013. Sloopwerkzaamheden bij renovatie kwalificeren voor het 6%-tarief, bouwkundige keuringen en de enkele aanvraag van vergunningen niet.
13-05-2013


Ook kleine commissariaten komen onder voorwaarden in aanmerking voor ontheffing van de administratieve verplichtingen. De commissaris (of niet-uitvoerende bestuurder) kan deze goedkeuring toepassen, als aannemelijk is dat hij/zij na toepassing van de kleine ondernemersregeling geen BTW hoeft af te dragen en als hij/zij facturen zonder BTW heeft uitgereikt. Het verzoek tot ontheffing moet in dat geval wel vóór 1 juli 2013 zijn ingediend. Als het verzoek wordt ingewilligd, werkt de ontheffing terug tot 1 januari 2013.
15-04-2013


Startende (kleine) BTW-ondernemers (personen of personenvennootschappen, zoals vof maatschap of cv) kunnen met terugwerkende kracht ontheffing krijgen van de administratieve verplichtingen. De ontheffing werkt terug tot de datum van het verzoek. Deze goedkeuring is bedoeld voor starters die na toepassing van de kleine ondernemersregeling (KOR) geen BTW hoeven af te dragen en geen BTW hebben vermeld op de uitgereikte facturen. Zij hebben bovendien geen recht op BTW-teruggaaf en hebben die ook niet geclaimd. Voor niet-startende kleine BTW-ondernemers blijft de ingangsdatum van de ontheffing 1 januari na het jaar waarin het verzoek is ingediend.
15-04-2013


Het ter beschikking stellen van personeel of arbeid aan ziekenhuizen is belast met BTW. Dat is ook het geval als het gaat om BIG-geregistreerde verpleegkundigen en/of zzp’ers. Zij verrichten de gezondheidskundige diensten onder leiding en toezicht van een arts en dus niet zelfstandig. Dit eenduidige standpunt draagt de Belastingdienst ook uit, volgens staatssecretaris Weekers in antwoord op Kamervragen hierover. De medische vrijstelling geldt alleen als de beroepsbeoefenaar zelfstandig een gezondheidskundige dienst verricht, een BIG-opleiding heeft afgerond én die dienst behoort tot het deskundigheidsbereik van die beroepsbeoefenaar.
15-04-2013


Belastingdienst start actie inning balansschulden BTW

De Belastingdienst is begin deze maand een landelijke actie gestart om balansposten BTW te innen. Het gaat hierbij om balansschulden omzetbelasting voor de jaren tot en met 2012. De Belastingdienst legt naheffingsaanslagen op, verhoogd met (slechts) 5% boete. Via een landelijke communicatiecampagne wordt de actie bekendgemaakt. Enkele Belastingeenheden waren al begonnen met de actie, maar die is dus nu landelijk ingezet. De actie moet ondernemers motiveren om een vrijwillige verbetering te doen door middel van een suppletieaangifte.
15-04-2013


Een werkgever stelt in 2008 de BTW-correctie wegens privégebruik van de aan zijn werknemers ter beschikking gestelde milieuonvriendelijke auto’s vast, met toepassing van het goedkeurend beleid voor milieuvriendelijke auto’s. Een beroep op het gelijkheidsbeginsel is echter niet mogelijk, aldus de Hoge Raad. Er is wel sprake van ongerechtvaardigde ongelijke behandeling van gelijke gevallen, maar die leidt niet tot een succesvol beroep op het beleid voor auto’s met een lagere CO2-uitstoot. Dit beleid is namelijk in strijd met de Europese BTW-regels en is daarom inmiddels beëindigd. Uitbreiding van de toepassing van dit beleid naar auto’s met een hogere CO2-uitsoot zou een nog grotere inbreuk maken op die EU BTW-regels.
15-04-2013


Vanaf 1 juli 2013 worden tabaksproducten volgens het reguliere systeem in de BTW-heffing betrokken. Nu bestaat hiervoor nog een apart systeem, waarbij de BTW– tegelijk met de accijns – over de consumentenprijs wordt berekend en alleen wordt geheven bij de importeur of fabrikant. De systeemwijziging leidt zonder nadere maatregelen tot dubbele BTW-heffing. Een overgangsregeling moet dit voorkomen. Hierdoor kunnen fabrikanten, groothandelaren en detaillisten de BTW terugvragen die zij al hebben betaald op de tabaksproducten die zij op 1 juli 2013 nog in voorraad hebben. De teruggaaf kan in de BTW-aangifte direct na 1 juli 2013 worden geclaimd.
29-03-2013


Twee levenspartners hebben ieder een 50%-aandelenbelang in een BV. Deze BV houdt 100% van de aandelen in twee dochter-BV’s. Samen vormen deze BV’s een fiscale eenheid voor de BTW. Vervolgens richten zij een nieuwe BV op, met ook nu voor ieder een 50%-aandelenbelang. Net als de dochter-BV’s exploiteert ook de nieuwe BV een kinderdagverblijf. De twee BV’s verzoeken om een beschikking fiscale eenheid. Die wordt volgens Hof Amsterdam terecht afgewezen, omdat er geen sprake is van financiële verwevenheid. Geen van de aandeelhouders heeft een meerderheidsbelang – en daarmee de zeggenschap – in handen.
29-03-2013


Onterecht gefactureerde BTW direct naheffen bij ontvanger factuur

Aan een BV zijn facturen uitgereikt met BTW voor het inhuren van personeel. Zij heeft deze BTW in aftrek gebracht, maar later blijkt dat de verleggingsregeling had moeten worden toegepast. De BV had de BTW daardoor niet mogen aftrekken. De inspecteur heft de BTW na bij de BV en niet bij de opsteller van de factuur (de leverancier). Dat is toegestaan, aldus de Hoge Raad. De inspecteur is niet verplicht om de BTW eerst na te heffen bij de leverancier. Is op voorhand aannemelijk dat de leverancier de naheffingsaanslag niet zal betalen, dan staat het Besluit BLKB2012/477M de inspecteur toe om direct bij de afnemer na te heffen.
29-03-2013


DGA geen BTW-ondernemer voor verhuur van nog te bouwen villa

Een DGA kocht in 2008 grond om daarop een villa te laten bouwen. Een deel van de villa wilde hij verhuren aan de werk-BV van zijn holding. Nog voor de bouw is begonnen, laat hij zich eind 2009 registreren als BTW-ondernemer. De BTW op de voorbereidende bouwwerkzaamheden vraagt hij terug. De teruggaaf wordt geweigerd. Terecht, oordeelt Rechtbank Noord-Nederland. De voorgenomen verhuur aan een gelieerde BV is geen economische activiteit, omdat in wezen sprake is van verhuur aan zichzelf.
29-03-2013


Vragen beantwoord over 6%-tarief bij renovatie en herstel woningen

Het is nu duidelijk welke werkzaamheden aan tuinen, bestrating en opstallen bij woningen ouder dan 2 jaar onder het 6%-tarief vallen. Ook als deze niet worden uitgevoerd door een hovenier. Dit blijkt uit beantwoorde vragen over het besluit van 28 februari jl. inzake het verlaagde BTW-tarief op de arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen. De begrippen ‘op maat gemaakte goederen’ en ‘begeleiden van de renovatie van de woning’ worden hierbij nader toegelicht. Niet onder het 6%-tarief vallen met name de narekening van constructies, het maken van constructietekeningen, het laten doen van bodemonderzoek, kostenadvisering, het opstellen van energielabels en verhuisdiensten.
29-03-2013


Ingrijpende verbouwing monumentaal pand leidt niet tot nieuwbouw

Bij een ingrijpende verbouwing van een monumentaal pand uit de zeventiende eeuw oordeelde de Hoge Raad anders. Het pand bestond vóór de verbouwing uit een winkel en twee woningen en ná de verbouwing uit drie winkels en drie woonappartementen. In dit geval is er geen sprake van een nieuw vervaardigd goed dat tevoren niet bestond, aldus de Hoge Raad. Het pand had en houdt een woon/winkelfunctie. De ingrijpende verbouwing heeft niet geleid tot nieuwbouw. De BV was geen BTW verschuldigd. De naheffingsaanslag werd vernietigd.
18-03-2013


Een BV verkrijgt het appartementsrecht van een winkel onder in een appartementengebouw. Vóór de verkrijging wordt de winkel ingrijpend verbouwd. De winkel was voorheen een supermarkt, maar werd daarna in gebruik genomen als modezaak. Het gebouw moet niet als geheel worden beoordeeld, aldus de Hoge Raad. Het gedeelte van de winkel op de begane grond dat zich niet onder de wooneenheden bevindt en niet meer als draagconstructie fungeert, moet afzonderlijk worden beoordeeld. Door de werkzaamheden is voor dit deel nieuwbouw ontstaan. Dit is daarmee een met BTW belaste vervaardiging van een nieuw vervaardigd goed.
18-03-2013


Verplichte verleggingsregeling e-gadgets vanaf 1 april 2013

Vanaf 1 april 2013 moet de BTW over de verkoop van mobiele telefoons, spelcomputers, laptops en tablet-pc’s vanaf € 10.000 worden verlegd naar de afnemer. Dat geldt ook voor de accessoires die in één verpakking bij deze e-gadgets worden geleverd. De verplichting geldt voor leveringen tussen in Nederland gevestigde ondernemers. De ondergrens van € 10.000 geldt per levering per soort goed. Deze anti-fraude maatregel kan op 1 april in werking treden dankzij groen licht van de Europese Ecofin Raad. Ondernemers kunnen sinds 1 juni 2012 al kiezen voor verlegging van de BTW op e-gadgets.
18-03-2013


Artsen kunnen de medische vrijstelling niet toepassen als het meest wezenlijke/kenmerkende deel van een consult bestaat uit niet-reguliere geneeskundige handelingen. Een niet-reguliere geneeskundige behandeling ziet op niet BIG-geregistreerde gezondheidskundige zorg. Dit blijkt uit de antwoorden op vragen van organisaties van niet regulier werkende artsen, die zijn opgenomen in een nieuw besluit over de toepassing van de medische vrijstelling per 1 januari 2013. De inhoud van het besluit is voor het overige gelijk aan het oude besluit uit december 2012.
18-03-2013


Op de arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar is sinds 1 maart jl. het verlaagde BTW-tarief van toepassing. Dat geldt ook voor aanleg en onderhoud van de tuinen bij die woningen. Hieruit volgt dat het verlaagd BTW-tarief niet geldt voor de arbeidskosten van hoveniers bij de aanleg en onderhoud van tuinen bij nieuwe woningen. In het onlangs gepubliceerde besluit over de toepassing van deze tijdelijke maatregel (tot 1 maart 2014) is in onderdeel 8 een zinsnede toegevoegd. Daaruit blijkt expliciet dat de toepassing van het 6%-tarief alleen is bedoeld voor tuinen bij woningen ouder dan 2 jaar.
18-03-2013


BTW-vrijstelling voor optometrische onderzoeksdiensten

Een BV van optometristen (oogmeetkundigen) verstrekt aan cliënten een abonnement tegen een vaste prijs. In die prijs is het recht begrepen op een onbeperkt aantal optometrische onderzoeksdiensten en op een korting bij aankoop van contactlenzen en contactlensvloeistoffen. Voor zover de abonnementsprijs ziet op optometrisch onderzoek is de BTW-vrijstelling voor medische diensten van toepassing, aldus Hof Den Haag. Cliënten nemen de diensten vanuit gezondheids- en veiligheidsaspecten niet van een ‘gewone’ contactlenzenspecialist af, maar speciaal van de BV vanwege haar deskundigheid als optometrist.
04-03-2013


Een DGA vormt met zijn BV een fiscale eenheid. Hij koopt op 27 december 2007 een auto. De BV trekt de BTW daarvan af. In een Besluit van 2 januari 2008 neemt de staatssecretaris het standpunt in dat een DGA geen BTW-ondernemer meer kan zijn sinds het Van der Steen-arrest van 18 oktober 2007. De inspecteur heft de afgetrokken BTW daarom na. Terecht, aldus Rechtbank Den Haag. De DGA was – achteraf bezien – tot 18 oktober 2007 uitsluitend BTW-ondernemer op grond van het rechtszekerheidsbeginsel. De werking van dit beginsel eindigt door het Van der Steen-arrest.
04-03-2013


Nieuwe auto’s die een dealer na 1 oktober 2012 heeft geleverd maar die vóór die datum door de importeur op kenteken zijn gezet, zijn duurder dan de catalogusprijs die de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) hanteert op zijn website. Welke prijs moet u nu hanteren voor de fiscale bijtelling: de hogere dealerprijs op de lagere catalogusprijs van de RDW? De Belastingdienst heeft de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) laten weten dat dit nog steeds de RDW-catalogusprijs is. Het prijsverschil betreft de BTW: de importeur past het 19%-tarief toe en de dealer het 21%-tarief. Dit verschil beïnvloedt de bijtelling echter niet.
04-03-2013


Kantineverstrekkingen zijn sinds 1 januari 2013 vaker vrijgesteld van BTW. Sportclubs verliezen hierdoor ook vaker hun aftrekrecht. Een nieuwe overgangsregeling beperkt de gevolgen hiervan, doordat sportclubs niet verplicht zijn om de BTW-vrijstelling toe te passen. De regeling geldt als er vóór 2013 investeringen zijn gedaan, waarvan de herzieningstermijn nog loopt. Én ook als er vóór 2013 een (op)leveringovereenkomst is gesloten, het investeringsgoed niet vóór 2013 in gebruik is genomen en er ook nog geen uitgaven zijn gedaan. De overgangsregeling geldt ook voor verbouwingsovereenkomsten gesloten vóór 2013, als de verbouwing ná 31 december 2012 is/wordt afgerond.
04-03-2013


Verlaagd BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel woningen

De details van de tijdelijke BTW-verlaging bij renovatie en herstel van woningen ouder dan 2 jaar zijn op 28 februari jl. bekendgemaakt. Hieruit volgt dat het 6%-tarief vanaf 1 maart (jl. tot 1 maart 2014) alleen geldt voor arbeidskosten en níet voor gebruikte materialen. De maatregel geldt ook voor de aanleg en het onderhoud van een tuin en voor het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten, mits zij ook de renovatie van de woning begeleiden. Beide activiteiten vielen bij de tijdelijke BTW-verlaging in 2010-2011 nog buiten de regeling. Het tijdstip waarop de renovatie of het herstel is afgerond, bepaalt of het 6%-tarief mag worden toegepast.
04-03-2013


De BTW-heffing bij de verkoop van telefoonkaarten is op twee punten gewijzigd. Sinds 7 februari jl. is de heffingsmethodiek gewijzigd bij de verkoop van single purpose (vrijwel alleen voor telecommunicatiediensten) telefoonkaarten. Een telecombedrijf verricht een BTW-belaste dienst bij verkoop van deze kaarten aan een distributeur die optreedt op eigen naam en voor eigen rekening. Deze distributeur is zelf BTW verschuldigd over de vergoeding bij verkoop van de kaart aan de klant. Telecombedrijven en distributeurs hebben tot 1 juli2013 om hun heffingsmethodiek hierop aan te passen. Ten tweede verrichten alle distributeurs van multi purpose telefoonkaarten (kaarten ook voor andere diensten) vanaf 1 juli 2013 een BTW-belaste verkoopondersteunende/-distributiedienst.
18-02-2013


Geen BTW-vrijstelling voor uitlenen operatieassistenten en anesthesisten

De maten van een maatschap van operatieassistenten en anesthesiemedewerkers verrichten tegen vergoeding werkzaamheden voor ziekenhuizen. De maatschap voldoet geen BTW over de vergoedingen. Ten onrechte, oordeelt Hof Amsterdam. De maatschap (niet de individuele maten) is BTW-ondernemer, maar voert zelf geen medische diensten uit en ook geen diensten die onlosmakelijk verbonden zijn met de diensten van de ziekenhuizen. De maten werken onder supervisie van de anesthesiologen of chirurgen van de ziekenhuizen en moeten hun instructies opvolgen. Er is sprake van uitlening. De maatschap moet – net als uitzendbureaus – BTW betalen over de vergoeding.
18-02-2013


Het giftelement in opbrengsten van bijzondere evenementen en acties voor een goed doel blijft – onder voorwaarden – buiten de BTW-heffing. De voorwaarden van dit beleid zijn versoepeld. Zo is niet meer voorgeschreven hoe de afnemer moet worden geïnformeerd over de hoogte van het giftelement in de vergoeding voor het bijzondere evenement of de bijzondere actie. Daarnaast kunnen de goede doelen sinds 1 januari 2013 ook zelf acties en evenementen organiseren met gebruikmaking van het goedkeurend beleid. Tot 2013 waren zij daarvan uitgesloten.
18-02-2013


Correctie BTW-aftrek door vaststellingsovereenkomst met adviseur

Een BV koopt panden en laat die renoveren. Zij verhuurt de panden daarna deels vrijgesteld en deels BTW-belast. De BV trekt alle BTW op de bouwkosten af. Na een boekenonderzoek krijgt de adviseur van de BV een conceptrapport, met het verzoek om de gemaakte afspraken te bevestigen over (onder meer) de correctie van de BTW-aftrek. Dat doet hij niet. Toch is een vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen, waaraan de BV gebonden is, aldus Rechtbank Arnhem. Het is niet relevant dat de adviseur niet bevoegd was om de vaststellingsovereenkomst te sluiten. De Belastingdienst mocht er redelijkerwijs van uitgaan dat hij die bevoegdheid had. De BTW-correctie blijft in stand.
18-02-2013


Woningmarktakkoord: BTW-tarief verbouwing woningen naar 6%

Het BTW-tarief op verbouwingen en onderhoud aan woningen gaat op 1 maart 2013 gedurende 1 jaar van 21% naar 6%. Dit is één van de maatregelen in het woningmarktakkoord dat het kabinet heeft gesloten met D’66, ChristenUnie en SGP. Meer inhoudelijke details over deze maatregel zijn nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat het hierdoor verstandig is om verbouwingen en onderhoud aan woningen uit te stellen tot na 1 maart 2013. De maatregel moet de bouwsector weer op gang brengen.
18-02-2013


Voorgenomen gebruik bij leegstand bepalend voor BTW-aftrek

Een man heeft in 2003 een kantoorpand laten bouwen. Bij de oplevering betaalt hij integratieheffing, omdat het pand vrijgesteld wordt verhuurd. Vanaf augustus 2008 staat het pand leeg tot 1 juli 2011. Via een makelaar wordt het pand voor belaste verhuur aangeboden. De man herziet in de laatste BTW-aangifte over 2010 1/10-deel van de betaalde integratieheffing. Terecht, aldus Rechtbank Arnhem. Leegstand is weliswaar geen belast gebruik, maar wel een voor de herzieningsregels relevante wijziging. Als er in het herzieningsjaar geen werkelijk gebruik is, is het voorgenomen gebruik bepalend voor de BTW-aftrek.
04-02-2013


BTW-aftrek moeiende holding ondanks niet doorgaan managementactiviteiten

Een holding BV kocht participaties in enkele BV’s met het doel voor deze BV’s tegen vergoeding managementactiviteiten te verrichten. Zij trok de BTW af op de hiermee samenhangende voorbereidingswerkzaamheden. Hoewel de managementactiviteiten uiteindelijk niet doorgingen, mag de holding BV de BTW toch in aftrek brengen, oordeelt Rechtbank Arnhem. Uit memo’s, een bedrijfsplan en een opdrachtbevestiging van een advocatenkantoor voor het opmaken van een managementovereenkomst blijkt voldoende dat economische activiteiten waren beoogd. Dat deze activiteiten uiteindelijk niet doorgingen, doet daar niet aan af.
04-02-2013


BTW-vrijstelling voor bemiddeling bij verkoop pand via overname aandelen

Een BV die een gebouwencomplex exploiteert, geeft een vastgoedbemiddelaar de opdracht om een koper te zoeken voor de gebouwen. Uiteindelijk worden niet de gebouwen zelf verkocht, maar de aandelen in de BV’s die indirect eigenaren zijn. De vastgoedbemiddelaar brengt op de makelaarscourtage BTW in rekening. De dienstverlening kwalificeert als vrijgestelde bemiddeling bij aandelentransacties, aldus de Hoge Raad. Alleen als de gebouwen zelf waren verkocht, zou de makelaarscourtage met BTW belast zijn geweest. De Hoge Raad volgt daarmee het antwoord van het EU-Hof op de eerder gestelde prejudiciële vraag.
04-02-2013


Gemeente Maasdriel verkoopt een terrein aan een woningstichting. Op het moment van de levering is de bibliotheek op het terrein gesloopt, maar een parkeerterrein is nog niet verwijderd. De woningstichting heeft al wel een omgevingsvergunning aangevraagd voor nieuwbouw. De gemeente stelt dat zij een bouwterrein heeft geleverd en brengt daarom BTW in rekening. Dat is juist, aldus het EU-Hof van Justitie. De Nederlandse uitleg van het begrip bouwterrein is te beperkt. Er kan ook op andere wijze met behulp van objectieve gegevens aannemelijk worden gemaakt dat een terrein bestemd is voor bebouwing. De intentie van partijen is daarbij bepalend.
04-02-2013


BTW-vrijstelling muzieklessen vervalt niet door winstoogmerk

Een muzieklerares geeft muzieklessen aan jongeren tot 21 jaar en drijft daarnaast een handel in muziekinstrumenten. Zij heeft voor de muzieklessen geen BTW in rekening gebracht. Toch trekt zij alle voorbelasting af. In hoger beroep stelt zij dat de BTW-vrijstelling niet van toepassing is, omdat zij met de muzieklessen naar winst streeft. Het winstoogmerk staat niet in de weg aan toepassing van de BTW-vrijstelling, oordeelt Hof Leeuwarden. De wetgever heeft aan de vrijstelling niet de eis verbonden van een ontbrekend winststreven. De BTW-aftrek is terecht gecorrigeerd.
21-01-2013


Een BV is enig aandeelhouder van een holding BV. Laatstgenoemde BV is enig aandeelhouder in zes BV’s. Daarvan is één BV een opleidingsinstituut tot kapper of hairstylist, de andere vijf BV’s exploiteren een kapsalon. De leerlingen van het instituut zijn werkzaam in de kapsalons. De beschikking fiscale eenheid voor de BTW is ten onrechte voor alle BV’s afgegeven, oordeelt Rechtbank Den Haag. Alleen de kapsalons en het opleidingsinstituut kunnen tot die eenheid behoren. Hun activiteiten vullen elkaar aan, zijn van elkaar afhankelijk en ze zijn in economische zin verweven. De rechtbank wijzigt de beschikking.
21-01-2013


Ontvangen bedrag opwaardeerkaart bepaalt BTW telecommunicatiedienst

Een BV verkoopt via de detailhandel beltegoed op multifunctionele telefoonkaarten. De eindklant kan hiermee bellen, sms’en en gebruikmaken van andere diensten. De BV verkoopt de opwaardeerkaarten aan de detailhandel voor de nominale waarde van € 10 of € 20, minus een korting van circa 10%. De eindklant betaalt de nominale waarde. De maatstaf van heffing voor de BTW is het van de detailhandel ontvangen bedrag, aldus Hof Amsterdam. De BV hoeft hierover geen BTW af te dragen. De opwaardeerkaart kwalificeert namelijk als een waardepapier waarvan de verkoop is vrijgesteld.
21-01-2013


BTW-vrijstelling voor levering terrein met deels gesloopte winkelpassage

Een BV koopt in 2004 een winkelpassage die deels nog in gebruik is en deels wordt gesloopt. Na de koop wordt de sloop voortgezet en wordt het gebouw zó ingrijpend verbouwd dat er een nieuw gebouw ontstaat. De BTW-vrijstelling is toch van toepassing, aldus de Hoge Raad. Op het moment van levering was er namelijk nog geen sprake van een nieuw gebouw. De levering betreft concreet een terrein met een bestaand gebouw, waarvan de vervaardiging tot een nieuw gebouw gaande is. Het oude gebouw is echter op het tijdstip van de levering deels al gesloopt en deels nog in gebruik. De naheffingsaanslag OVB is terecht opgelegd.
21-01-2013


De verleggingsregeling voor e-gadgets geldt nu ook voor transacties van spelcomputers, laptops en tablet-pc’s van € 10.000 of meer. Tot nu toe gold deze regeling alleen voor mobiele telefoons en computerchips. Ook de accessoires die in één verpakking bij deze gadgets worden geleverd vallen eronder. De ondergrens van € 10.000 geldt per levering per soort goed. De verruimde verleggingsregeling voor gadgets is toegevoegd aan de verleggingsregeling voor (on)roerende zaken en goud. De regeling treedt bij Koninklijk Besluit in werking, waarna deze officieel verplicht is.
21-01-2013


Versoepelingen in de vrijstelling voor fondswerving en de kantineregeling

Sinds 1 januari 2013 worden verstrekkingen van spijzen en dranken in of vanuit een kantine, van onder meer sportclubs, aangemerkt als fondswervende leveringen. Voor deze leveringen geldt een ruimere vrijstelling voor fondswerving (maximaal € 68.067) dan voor fondswervende diensten (€ 22.689, sportorganisaties € 31.765). Een andere versoepeling betreft het onder voorwaarden buiten de BTW-heffing laten van het giftelement in de opbrengst van bijzondere evenementen voor een goed doel. Ook is het forfaitaire BTW-percentage op kantineontvangsten van sportclubs verhoogd van 11% naar 11,5%.
10-01-2013


Wijziging BTW-regels verhuur vervoermiddelen aan niet-ondernemers

Per 1 januari 2013 is de woon- of vestigingsplaats van de huurder bepalend voor de plaats van dienst bij verhuur van vervoermiddelen voor een langere periode aan niet-ondernemers. Tot 1 januari jl. was dat de woon- of vestigingsplaats van de verhuurder. Woont de huurder in Nederland, dan is de verhuur dus onderworpen aan de Nederlandse belastingheffing. Er geldt slechts een uitzondering voor een bijzondere situatie waarin pleziervaartuigen worden verhuurd. De regeling voor kortdurende verhuur van vervoermiddelen is niet gewijzigd.
10-01-2013


Verlenging verleggingsregeling confectiesector tot nader bericht

De confectiesector mag voorlopig de verleggingsregeling blijven toepassen, totdat de Wet OB hierop is aangepast. De verleggingsregeling in deze sector is een afwijkende regeling, waarvoor tot eind 2012 Europese toestemming is verleend. Omdat Nederland geen verlenging van de regeling heeft aangevraagd, zou de onderaannemer in de confectiesector eigenlijk vanaf 1 januari 2013 BTW op de factuur moeten vermelden. Het is nu nog onduidelijk wanneer de Wet OB wordt aangepast en de toepassing van de verleggingsregeling eindigt.
10-01-2013


De gemeente Hellevoetsluis neemt in 2002 een nieuw theater in gebruik en brengt 48% van de betaalde integratieheffing in aftrek. Het werkelijk gebruik leidt tot 45% aftrek. De inspecteur heft het verschil na. Volgens de gemeente is dit onterecht, omdat het verschil kleiner is dan 10%. Deze 10%-norm geldt echter alleen voor de herziening van de BTW-aftrek in de 9 opvolgende jaren en dus niet voor de aftrek in het eerste jaar van ingebruikname, aldus de Hoge Raad. Toch kan het verschil niet worden nageheven. De terbeschikkingstelling van het theater is geen vrijgestelde verhuur van een onroerende zaak, maar een BTW-belaste prestatie. Daarvoor geldt geen herziening.
10-01-2013


Voorlopige voortzetting BTW-vrijstelling voor thuiszorg

De BTW-vrijstelling voor thuiszorg mag voorlopig nog worden toegepast. Deze vrijstelling zou eigenlijk wijzigen per 1 januari 2013, maar de wettelijke regeling is nog niet klaar. De wijziging hangt samen met de aanpassing van het Besluit zorgaanspraken AWBZ en de Wmo per 1 januari 2013. De voorlopige voortzetting van de BTW-vrijstelling is wel aan voorwaarden gebonden, zo maakte de staatssecretaris bekend in een besluit. Daarin is ook geregeld dat de winstbeogende kraamzorg onder de vrijstelling valt. Vooruitlopend op een wetswijziging mag op doventolkzorg in de AWBZ de vrijstelling buiten toepassing blijven.
10-01-2013


Een DGA vormt met twee BV’s een fiscale eenheid. Daarvoor is een beschikking afgegeven. De DGA laat een woonboerderij bouwen en trekt de BTW op de bouwkosten af in de aangifte van de fiscale eenheid. De inspecteur stelt dat op de datum van het Van der Steen-arrest (17 oktober 2007) de woonboerderij is onttrokken aan het ondernemingsvermogen en heft de afgetrokken BTW na. De DGA is door het Van der Steen-arrest geen BTW-ondernemer en heeft daardoor nooit deel uitgemaakt van de fiscale eenheid. Op de datum van dit arrest heeft zich echter geen belastbaar feit voorgedaan, aldus de Hoge Raad. Naheffing is niet mogelijk.
07-01-2013


Een BV verstrekt aan haar personeel mobiele telefoons, die ook privé mogen worden gebruikt. Ook verkoopt zij in de bedrijfskantine maaltijden en drank tegen gereduceerde prijzen. De aan het privégebruik toe te rekenen BTW op de kosten van de mobiele telefoons is terecht niet in aftrek gebracht op grond van het BUA, oordeelt de Hoge Raad. Ook is terecht BTW betaald over de verstrekkingen in de bedrijfskantine op grond van de kantineregeling uit het BUA. Hiermee komt de Hoge Raad terug op zijn uitspraak uit 2008, waarin de aftrekbeperking op grond van het BUA niet werd toegestaan voor ‘loon in natura’.
07-01-2013


Soepele afhandeling bezwaar BTW-correctie privégebruik auto 2012

Heeft u voor uw cliënten over 2011 bezwaar gemaakt tegen de aangegeven BTW-correctie wegens het privégebruik van de auto van de zaak? Dan hoeft u dat voor deze cliënten voor het jaar 2012 niet weer te doen. Voor nieuwe cliënten moet dat wel, maar daarvoor kunt u ook voor 2012 gebruikmaken van het collectief bezwaar. Dit heeft de Belastingdienst bekendgemaakt. Deze werkwijze is tot stand gekomen in samenspraak met de beroepsorganisaties.
07-01-2013


Een BV van tandtechnici bleekt tanden en plaatst facings. Voorafgaand aan deze behandelingen wordt een intakegesprek gevoerd en vindt gebitsreiniging plaats. De behandelingen (inclusief intakegesprekken en gebitsreiniging) vormen samen één dienst, die voor de gemiddelde patiënt een esthetisch doel dient: mooie, witte (en egale) tanden. Omdat de BV niet aannemelijk maakt dat de behandelingen dienen ter bescherming (inclusief de instandhouding of het herstel) van de gezondheid van de mens, is de BTW-vrijstelling niet van toepassing, aldus Hof Amsterdam.
07-01-2013


Het gepubliceerde beleid over de toepassing van de BTW-vrijstelling voor (para)medici per 1 januari 2013 is niet erg verduidelijkend. Bepaalde paramedici die gelijkgesteld zijn aan BIG-beroepsbeoefenaren, kunnen de BTW-vrijstelling nu onder voorwaarden blijven toepassen. Mits het ministerie van VWS deze beroepen regelt in de Wet BIG. Belastingplichtig geworden (para)medici kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor ontheffing van de administratieve verplichtingen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. Voor arbodiensten is een gewijzigde praktische regeling getroffen.
07-01-2013