CBR brengt vanaf 2013 geen BTW meer in rekening

Het CBR brengt vanaf 1 januari 2013 geen BTW meer in rekening. Dit hangt samen met de omvorming van het CBR van een privaatrechtelijk tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Rijschoolhouders moeten daarom vanaf 1 januari 2013 de kosten van het CBR-examen als doorlopende post apart op hun factuur vermelden. Ook de bijkomende (examen)kosten, zoals lesautohuur, de kosten voor examenbegeleiding en administratiekosten, moeten zij apart in rekening brengen. Bij doorberekening aan de leerling vermelden zij op hun factuur over welk deel wel en over welk deel geen BTW in rekening is gebracht.
10-12-2012


Denk aan einde overgangsregeling commissarissen

Eind december eindigt de overgangsregeling voor commissarissen. Bij deze regeling blijft de BTW-heffing achterwege bij het enkel vervullen van ten hoogste vier commissariaten. Niet alle commissariaten tellen daarbij altijd mee. Vanaf 1 januari 2013 gelden voor alle commissarissen de nieuwe BTW-regels die op 1 juli 2012 in werking zijn getreden. Voor elk commissariaat moet afzonderlijk worden beoordeeld of er sprake is van BTW-ondernemerschap. Dat is in ieder geval zo, indien een advocaat, belastingadviseur of een soortgelijke beroepsbeoefenaar het commissariaat als nevenwerkzaamheid vervult.
10-12-2012


Claim de BTW-aftrek in het juiste tijdvak

Het is onjuist om de aftrek van voorbelasting te claimen in een later tijdvak dan dat waarin de BTW op de factuur in rekening is gebracht, terwijl dit wel had gekund. Zolang de Belastingdienst deze handelwijze toestaat, is er niet veel aan de hand. Maar gaat de Belastingdienst niet akkoord, dan heeft hij wet- en regelgeving aan zijn zijde en is er geen mogelijkheid om het aftrekrecht alsnog te claimen. Zeker bij de aanschaf van investeringsgoederen is het noodzakelijk om de BTW te claimen in het juiste tijdvak. Als dit niet gebeurt, kan de Belastingdienst concluderen dat het goed niet als zakelijk voor de BTW is geëtiketteerd.
10-12-2012


Verhuur ruimten aan prostituees is belaste dienst

Een onderneemster drijft een raamprostitutiebedrijf. Zij verhuurt ruimten aan prostituees, maar verricht ook andere diensten, zoals de eindschoonmaak, het voorzien in handdoeken en linnengoed en het gebruik van de keuken, douche en wasservice. Er kan ook bij bijkomstige diensten nog sprake zijn van vrijgestelde verhuur van een onroerende zaak, aldus de Hoge Raad. Die diensten moeten dan normaal zijn voor een verhuurder, zoals onderhoud en schoonmaak. Daarvan is geen sprake als de verhuurder diensten verricht om een specifiek gebruik door de huurder te faciliteren. De verhuur is dan, zoals in deze zaak, een belaste dienst.
10-12-2012


Belastingadviseur Van Laarhoven gebruikt twee auto’s van de zaak zowel zakelijk als privé. Hij corrigeert in 2006 de BTW-aftrek voor het privégebruik volgens de (oude) forfaitaire berekeningsmethode: 12% over de IB-bijtelling van de auto’s. Deze forfaitaire berekeningswijze is in strijd met de Zesde Richtlijn, oordeelt de Hoge Raad in navolging van het EU-Hof van Justitie. De berekeningswijze houdt namelijk niet op evenredige wijze rekening met de werkelijke omvang van het privégebruik. Rechtbank Breda moet dit nu vaststellen aan de hand van gegevens die Van Laarhoven moet aanleveren.
10-12-2012