Het toezicht op de deponeringsplicht heeft tanden gekregen, sinds de ECD met de FIOD gefuseerd is tot FIOD-ECD. Voorheen viel het toezicht op de naleving van de deponeringsplicht alleen onder de opsporingsdienst ECD. Dit leidde in het verleden meestal pas na vele jaren nalatigheid en/of klachten van belanghebbenden tot maatregelen die verder gingen dan een aanmaning. Door de fusie tot FIOD-ECD is er meer slagkracht en kan er dus veel meer werk worden gemaakt van het toezicht op naleving van de deponeringsplicht.
29-11-2013


Het gebeurt steeds vaker dat ook van het laatste boekjaar van een BV in liquidatie de jaarrekening volgens de wet- en regelgeving wordt opgemaakt. De reden daarvoor is het voorkomen van aansprakelijkheidsproblemen. Bij het opmaken van deze jaarrekening moet de liquidatiegrondslag worden gehanteerd. Het is belangrijk om hierbij zorgvuldig om te gaan met de schattingen daarin. Dit blijft namelijk lastige, complexe materie.
29-11-2013


Het blijft mogelijk om voor klanten te volstaan met een IB plus-rapportage zonder een samenstellingsverklaring (COS 4410 wordt daarbij niet toegepast), mits de bijlagen (als specificatie van de belastingaangifte) niet sterk lijken op een jaarrekening. De nieuwe NV COS 4410 die waarschijnlijk deze maand van kracht wordt, wijzigt dit ook niet. De bijlage bij de IB plus-rapportage mag dus geen zelfstandig financieel overzicht bevatten, zoals een jaarrekening met grondslagen en toelichtingen. Wel laat de tekst van de nieuwe NV COS 4410 zien – en dan met name de bijbehorende toelichting – dat er scherper wordt gekeken naar hetgeen in een dergelijke bijlage mag worden opgenomen.
29-11-2013


Zoals u weet, stelt de NBA voor 2014 de training ‘Zeg wat je ziet’ verplicht. Voor openbare accountants die betrokken zijn bij assurance-opdrachten betekende dat de controle-variant van het verplichte curriculum. Dus 8 PE-uren over een uitgebreide casus jaarrekeningcontrole. Veel accountantskantoren geven echter wel deelverklaringen en wellicht beoordelingsverklaringen af, maar zij voeren geen controleopdrachten (van jaarrekeningen) uit. De NBA heeft geluisterd naar bezwaren uit de markt, van onder meer Fiscount.
29-11-2013


In de fiscasus van 26 juni jl. hebben wij u geïnformeerd over het onderwerp SBR Direct (zie ook www.sbrdirect.nl) en de relatie met uw samenstellingsverklaring. Dit nieuwe aanleverportaal voor de banken (voorheen rapportageportaal.nl) zal dit najaar worden uitgebreid met de doelgroep ondernemingen tot € 35 miljoen omzet. Dit zijn dus mogelijk middelgrote en dus controleplichtige ondernemingen. Wat betekent dit nu voor mijn praktijk?
01-11-2013


De accountant moet zijn werkzaamheden gaan verleggen van administratieve verwerking naar meer advies. Administratieve en jaarrekeningwerkzaamheden, maar ook een gedeelte van het aangifteproces, worden immers steeds meer gestandaardiseerd en geautomatiseerd. Om hiervan optimaal gebruik te kunnen maken, zal ook de mkb-cliënt langzamerhand zijn (administratieve) organisatie moeten aanpassen. Hoe dat moet, kan voor veel ondernemers onduidelijk zijn.
01-11-2013


Omdat in de nieuwe BW-wetgeving is vastgelegd dat het bestuur akkoord moet gaan met een dividendbesluit van de algemene vergadering, worden er soms officiële notulen gemaakt van de betreffende akkoordverklaring van de directie. Dit is echter niet nodig. Het is nuttiger om de overwegingen over (de hoogte van) het uit te keren dividend vast te leggen in een zogenaamd dividendmemo.
01-11-2013


Privéhandelingen van accountants – voor zover gerelateerd aan hun beroep – worden weer onder de reikwijdte van het tuchtrecht gebracht. Althans, uitgaande van de geagendeerde ontwerp-VGBA voor de NBA-ledenvergadering in december. Het fundamentele beginsel van professionaliteit wordt weer van toepassing verklaard op al het handelen van de accountant. Het CBb bevestigde daarentegen nog recent dat privéhandelingen van een accountant niet meer onder het bereik van het tuchtrecht vallen en dat klachten hierover niet-ontvankelijk zijn. Dit naar aanleiding van een uitspraak over fouten die een accountant als (onbetaald) lid van een kascommissie zou hebben gemaakt.
01-11-2013


Schattingen komen voor in vele balansposten, zoals voorraden, debiteuren, voorzieningen, onderhanden werk en in de overlopende posten. Uiteraard zijn schattingen subjectiever dan de meeste andere posten in de jaarrekening. Als accountant zult u daarom extra aandacht moeten besteden aan schattingen, omdat zij van grote invloed kunnen zijn op het beeld van de jaarrekening. Het is dus belangrijk dat u weet hoe de schattingen tot stand zijn gekomen en dat u ook voldoende oog heeft voor factoren die de gedane schattingen kunnen beïnvloeden.


De accountancybranche is volop in beweging; koop- en verkooptransacties zijn aan de orde van de dag. Kortom, de kans is rijkelijk aanwezig dat u hiermee te maken heeft of krijgt. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is hoe de overname van een kantoorpraktijk zo gunstig mogelijk kan worden gefinancierd. Daar horen vragen bij als: hoe organiseert u in deze tijd een succesvolle financiering? Een duidelijke communicatie naar de bank is hierbij cruciaal.


De opgestelde jaarrekening van een vennootschap waarvan alle aandeelhouders ook bestuurder zijn, is gelijk vastgesteld na ondertekening ervan door de bestuurders. Tenzij dit in de statuten expliciet anders is geregeld. Aangezien het zo is dat de opstelling van de jaarrekening wettelijk uiterlijk moet plaatsvinden op 30 november, betekent dit dat de publicatiestukken voor 9 december aanstaande moeten zijn gedeponeerd.


Traditioneel wordt bij het vormen van een wettelijke reserve deelneming vooral gedacht aan minderheidsaandeelhouders die ‘zelfstandig geen dividenduitkering kunnen bewerkstelligen’. In de onlangs verschenen RJk-bundel (kleine rechtspersonen) is echter opgenomen dat ook een aandeelhouder met doorslaggevende zeggenschap te maken kan krijgen met een wettelijke reserve deelneming. Oók als een deelneming zelf geen wettelijke reserves heeft. Dit is aan de orde als het doen van een uitkering voor een deelneming tot ernstige onzekerheid zou kunnen leiden over de continuïteit.


Ondernemingen willen in crisistijd graag een zo hoog mogelijke solvabiliteit tonen in hun balans. Vaak met het oog op voorgenomen financiering om nieuwe investeringen te doen of in het kader van de verkoop van hun bedrijf op de korte of middellange termijn. Het vastgoed op de balans is daarbij niet zelden één van de zwaarste materiële posten aan de activazijde. Om de solvabiliteitsratio in een dergelijke situatie zoveel mogelijk te optimaliseren, kiest u wellicht eerder voor waardering op actuele waarde dan voor waardering op kostprijs minus cumulatieve afschrijvingen. Maar wat is nu wijsheid?
30-08-2013


Accountantsorganisaties met een OOB-vergunning (OOB-kantoren) zijn verplicht een compliance officer te benoemen. Voor alle andere kantoren geldt die verplichting niet. Toch zien wij in toenemende mate dat ook kantoren met een samenstelpraktijk met een of enkele assurance-opdrachten ervoor kiezen om een compliance officer te benoemen. Vaak wordt daarbij de voorkeur gegeven aan een externe compliance officer. Dit heeft een aantal voordelen.
30-08-2013


Een groepsmaatschappij en/of dochtermaatschappij kan op diverse wijzen worden opgenomen in de jaarrekening. De groepsmaatschappij wordt opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening (voor middelgrote organisaties is consolidatie verplicht) met alle activa en passiva. Als er geen 100%-belang bestaat, is de opname van een aandeel derden verplicht. Het aandeel derden maakt geen onderdeel uit van het eigen vermogen, maar wordt in de jaarrekening wel onder het eigen vermogen gepresenteerd. In de toelichting moet ten aanzien van het aandeel derden een verloopoverzicht worden opgenomen.
30-08-2013


Steeds meer kantoren gaan momenteel in de verkoop. Die ontwikkeling zal ook nog wel even doorzetten, met de uittredende babyboomgeneratie in aantocht. Voor potentiële kopers die graag een kantoor willen overnemen, zijn dit natuurlijk gunstige ontwikkelingen. Maar ook in een kopersmarkt zal een kantoor eerst deskundig moeten worden gewaardeerd voordat het in de etalage kan worden gezet. Dikwijls gebruikt men daarbij de jaarrekening als basis om de goodwill te berekenen. Deze rekenoefening alleen volstaat niet, omdat ook de nodige niet-financiële informatie bijdraagt aan het totale waarderingsplaatje.
30-08-2013


Kennis opbouwen

Toch is het wel aan te raden om als accountant c.q. MKB-adviseur voldoende kennis op te bouwen over dit onderwerp. Op die manier kunt u uw klant in ieder geval adviseren over de voordelen en het in gebruik nemen van eHerkenning. Dit geldt vooral in díe situaties waarin klanten bijvoorbeeld regelmatig te maken hebben met subsidieaanvragen (nationaal of internationaal) of wanneer zij andere zaken willen regelen met de deelnemende overheidsinstellingen. Voor die bedrijven of instellingen is het een goede manier om efficiënt en veilig te communiceren met de overheid. Kortom, daar liggen voor u advieskansen!
02-08-2013


Steeds meer bedrijven communiceren met de overheid (gemeenten, ministeries en andere overheidsorganisaties) via de digitale sleutelbos eHerkenning. Misschien vraagt u zich af wat u hier als accountant mee moet. Let wel, in díe zin dat u nog geen beslissing heeft genomen over het beste moment waarop u dit zou willen introduceren. Want moet u hier nu gelijk al mee aan de slag of kunt u dit toch nog even parkeren?
02-08-2013


Een BV moet in de jaarrekening informatie opnemen over mogelijke verplichtingen die betrekking hebben op dat jaar. Voor sommige zaken staat de omvang van de werkelijke kosten meestal nog niet vast (bijvoorbeeld een lopende rechtszaak of discussie met de Belastingdienst over boetes). Voor dit soort claims moet in de jaarrekening geen schuld maar een voorziening of een tekstuele toelichting in de sectie ‘niet in de balans opgenomen verplichtingen’ worden opgenomen. Daarbij moeten zowel de omstandigheden als de omvang van de betreffende potentiële kostenpost worden toegelicht. Bestuurders vragen zich daarbij vaak af of het noemen van bedragen hun onderhandelingspositie niet verzwakt.
02-08-2013


Ook een meerderheidsaandeelhouder kan niet altijd zonder beperking beschikken over de reserves van haar dochter(s) in verband met de uitkeringstoets: de uitkering kan pas worden gedaan voor zover deze verantwoord is. Dreigen er bij de dochter geen continuïteits- of liquiditeitsproblemen, dan gaat het opnemen van een wettelijke reserve deelneming bij de moeder meestal te ver. Verkeert een dochter wel in zwaarder weer, dan valt te overwegen om deze reserve in de jaarrekening van de moeder op te nemen. Meestal reflecteert dit de uitkeringsmogelijkheden van de moeder ook beter. De wettelijke reserve zal deze in het algemeen beperken.
02-08-2013


De AFM stelt in haar meest recente rapport vast dat 79% van de door NBA-kantoren (niet-OOB/niet-SRA) uitgevoerde wettelijke controles van onvoldoende kwaliteit is. Opvallend is de bevinding van de toezichthouder dat niet de kantooromvang of de cliëntenportefeuille bepalend blijkt voor de kwaliteit, maar de persoon van de externe accountant. Dat betekent dat zelfs een kleine accountantspraktijk met slechts enkele controleopdrachten WTA-vergunningwaardig kan zijn. Mits er een op controlegebied kundige accountant werkzaam is. Deze hoeft niet in dienst te zijn, maar kan ook via een samenwerkingscontract ‘aan de organisatie verbonden zijn’.
02-08-2013


De NIWO heeft een nieuw controleprotocol uitgebracht met ingang van 19 december 2012. Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg moeten daarvoor een Eurovergunning bezitten. Die geldt voor binnenlands en grensoverschrijdend vervoer. Voor de aanvraag en verlening van deze vergunning moest in het verleden een beoordelingsverklaring worden afgegeven door de accountant, indien de accountant niet betrokken was bij de samenstelling van de jaarrekening. Dit is met ingang van 2013 gewijzigd.
04-07-2013


Het bankenportaal SBR Direct werd medio juni operationeel; dit kon u lezen in de vorige fiscasus. Nu zijn het nog de ZZP’ers en eenmanszaken met beperkte kredieten (tot € 150.000) die hun SBR-berichten rechtstreeks bij de bank kunnen indienen, in het najaar volgen kleine rechtspersonen en vof’s. Binnen SBR Direct kan een ondernemer u als intermediair ‘uitnodigen voor ondersteuning’. Accepteert u die uitnodiging, dan kunt u uw commentaar toevoegen aan het SBR-bericht dat uw klant aan de bank wil toesturen. Leg uw klant goed uit wat de gevolgen zijn van SBR Direct en vertel waar uw toegevoegde waarde zit in het traject. Denk ook even na over uw samenstellingsverklaring!
04-07-2013


Per 1 januari 2014 worden de Kamers van Koophandel, Kamer van Koophandel Nederland en het Syntens Innovatiecentrum samengevoegd tot één nieuwe organisatie (met dus ook één bestuur). Het aantal kamers zal door deze samenvoeging worden teruggebracht tot 19 kantoorlocaties. Zoveel mogelijk overheidsdienstverlening aan ondernemers wordt samengebracht in één loket. Dit loket gaat Het Digitale Ondernemersplein heten.
04-07-2013


De Belastingdienst heeft aangekondigd dit jaar extra aandacht te zullen besteden aan openstaande btw-schulden. Dit gaat de fiscus onder meer doen door de btw-aangifte(n) te vergelijken met de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Voor dienstverleners volstaat het niet om de openstaande schuld juist te berekenen en deze op te nemen in de jaarrekening. Daar neemt de Belastingdienst geen genoegen mee.
04-07-2013


Volgens het economisch bureau van ING zal de omzet van accountantskantoren in 2013 opnieuw krimpen en wel met 1%. De voornaamste oorzaak die wordt genoemd is de afname in de omzet van advies enerzijds en die van administratieve diensten en jaarrekening samenstelopdrachten anderzijds. Gezien de verwachte marktomstandigheden voor de rest van dit jaar en volgend jaar, zal er op korte termijn niet veel aan dit beeld veranderen. Marktherstel wordt pas verwacht vanaf 2015. Hoe reageert u als kantoor op deze berichten?
07-06-2013


Door de samenvoeging van NOvAA en NIVRA tot NBA zijn ook de PE-verplichtingen geharmoniseerd tot gezamenlijke Nadere voorschriften permanente educatie (NVPE). Vooral voor AA’s brengt dit, naast de verplichting om de PE-registratie voortaan online bij de NBA in te voeren, nog een aantal wijzigingen met zich mee. Deze zien onder meer op een verandering in de 3-jaarstermijn.
07-06-2013


De hoofdregel bij de verwerking van financiële derivaten is dat de negatieve waarden hiervan in de jaarrekening moeten worden verwerkt. Deze kunnen worden opgenomen in de resultatenrekening, maar ze kunnen soms ook direct worden opgenomen in het eigen vermogen. Bij het instrument renteswap kan in sommige gevallen worden volstaan met het vermelden van de negatieve waarde in de niet in de balans opgenomen verplichtingen; dit wordt kostprijs-hedging genoemd. Correct omgaan met renteswaps in de jaarrekening verlangt sowieso enige extra aandacht.
07-06-2013


Op 9 april jl. is in de Europese Commissie overeenstemming bereikt over de tekst van een herziene 4e EU-Richtlijn. Op 10 juli 2013 zal het Europees Parlement stemmen over de adoptie van deze nieuwe Richtlijn. Wordt hiermee ingestemd, dan zullen de lidstaten de Richtlijn uiterlijk binnen twee jaar in hun nationale wetgeving moeten opnemen. Door de richtlijn worden de grenzen van kleine rechtspersonen verlaagd. Deze gaan van € 8,8 miljoen omzet, € 4,4 miljoen balanstotaal en 50 medewerkers omlaag naar resp. € 8 miljoen omzet en € 4 miljoen balanstotaal met 50 medewerkers. Maar zal Nederland dit overnemen?
07-06-2013


Steeds meer bedrijven komen als gevolg van de crisis in de verliezen terecht en daarmee neemt ook het aantal negatieve eigen vermogens toe. Hierdoor is er regelmatig sprake van gerede twijfel omtrent de continuïteit van de onderneming (ernstige onzekerheid). Dit leidt tot praktische vragen over het al dan niet opnemen van deze continuïteitsparagraaf in de samenstellingsverklaring (voor accountants) en toelichting op de jaarrekening. Begeef u als accountant (of andere administratieve dienstverlener) hierbij niet op glad ijs! Hak weloverwogen én op tijd de knoop door om een continuïteitsparagraaf op te nemen als dat nodig is.
03-05-2013


In de post debiteuren zijn soms creditsaldi opgenomen, meestal uiteraard in verband met creditfacturen ten behoeve van debiteuren. Bij crediteuren is het spiegelbeeld hiervan zichtbaar: hier zijn soms debetbedragen opgenomen in verband met debitering van schulden. Het kan ook zo zijn dat dezelfde partij zowel leverancier als afnemer is. In sommige gevallen moeten de creditsaldi van de debiteuren credit worden verantwoord onder de kortlopende schulden en de debetsaldi van crediteuren als kortlopende vordering (overige vordering).
03-05-2013


Besloten vennootschappen die onder het ‘klein regime’ vallen, hebben de keus om – indien de jaarrekening is opgesteld na winstverdeling – het eventuele dividendvoorstel niet te rubriceren onder het eigen vermogen, maar onder de kortlopende schulden. Vaak wordt het te betalen dividend hierbij verrekend met de rekening-courantverhouding met de holding of DGA; dit is echter niet correct. Een rekening-courantverhouding is een vordering of schuld, maar het dividendvoorstel is een voorwaardelijke verplichting.
03-05-2013


Een BV zonder winstdoelstelling is vrijgesteld van de deponeringsplicht. Wel moet er bij het handelsregister een accountantsverklaring worden gedeponeerd, die inhoudt dat de vennootschap in het boekjaar geen werkzaamheden heeft verricht buiten de doelstelling én dat het betreffende wetsartikel (BW 2, art 396, lid 9) van toepassing is. Verder moet de rechtspersoon de deponeringsstukken op verzoek aan schuldeisers en aandeelhouders verstrekken. Ook pensioen-BV’s zijn vrijgesteld van deze publicatieplicht.
03-05-2013


De beroepsregels voor accountants die gericht zijn op het kwaliteitssysteem, zijn belastend en te weinig toegespitst op kleinere kantoren. 76,9% van de respondenten in het onlangs verschenen onderzoek (april 2013) van NEMACC, ervaart deze beroepsregels op de hiervoor beschreven wijze. Overigens: dit geldt in mindere mate voor de regels op productniveau (uit te voeren opdracht). NEMACC voerde dit onderzoek uit in samenwerking met de NBA.
03-05-2013


SEPA (Single Euro Payments Area, zie ook www.sepa.nl) zal ingaan per 1 februari 2014, zo heeft u eerder in Fiscasus kunnen lezen. Vanaf die veertiende februari zullen alle bankrekeningnummers geen negen, maar achttien karakters lang zijn. De omzetting naar dit langere banknummer heeft veel effect op diverse onderdelen binnen de administratie. Weet ú wat u op dit moment al voor uw klant kunt doen om zijn overgang op SEPA soepel en tijdig te laten verlopen?
05-04-2013


Naar aanleiding van het artikel over de samenstelverklaring voor niet-rechtspersonen hebben wij diverse reacties ontvangen van kantoren. Zij gaven daarbij aan dat de voorbeeldtekst inzake de samenstelverklaring voor niet-rechtspersonen ontbreekt in de voorbeeldteksten van de NBA. Deze bevatten momenteel alleen een versie die verwijst naar BW 2 Titel 9. Dat wil echter niet zeggen dat het verplicht is om deze voor niet-rechtspersonen te hanteren.
05-04-2013


Per 1 januari 2013 is een aantal wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden. De geactualiseerde Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft (van de beroepsorganisaties NBA, NOB en RB) zullen in de loop van 2013 uitkomen. Vooralsnog lijkt de impact op de meeste accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren beperkt te blijven. Instellingen zullen bij het eerstvolgende Wwft-onderzoek bij bestaande cliënten de Wwft-bepalingen echter wel mee moeten nemen.
05-04-2013


Kleine ondernemers met beperkte kredieten (tot ca. € 50.000) kunnen hun SBR-kredietrapportages straks ook rechtstreeks bij de bank indienen, zonder tussenkomst van hun accountant c.q. adviseur. Dit laat zich afleiden uit de laatste presentatie van het Financiële Rapportages Coöperatief (FRC), waarin ruchtbaarheid werd gegeven aan het nieuwe aanleverportaal SBR Direct. Intermediairs lijken hierdoor buitenspel te worden gezet.
05-04-2013


Als een rechtspersoon onderzoeks- en ontwikkelingskosten heeft geactiveerd, geeft hij er steeds vaker de voorkeur aan om niet af te schrijven. Dit met het doel om de solvabiliteitspositie van de onderneming te verbeteren en daarmee dus de slagvaardigheid van het bedrijf. Echter, kan dit zonder meer? Of moet de rechtspersoon hierbij toch aan bepaalde voorwaarden voldoen? Het antwoord hierop is: ja, na de eerste verwerking van de immateriële vaste activa kunnen deze soms worden gewaardeerd tegen actuele waarde (conform artikel 2:384, lid 1 BW). De strikte voorwaarden hiervoor verhinderen echter meestal de hantering van de actuele waarde.
08-03-2013


Mag een onderneming nu wel of niet ontwikkelingskosten activeren? Die vraag bereikt ons met enige regelmaat. Voor ondernemers is het vaak aantrekkelijk om, zeker in deze crisistijden, de ontwikkelingskosten te activeren om zo de financiële positie wat op te vrolijken. Maar kan dat zomaar? Het antwoord daarop is: ja, mits er wordt voldaan aan een aantal randvoorwaarden. Daarbij moet er voor de hoogte van de activering ook een wettelijke reserve worden gevormd.
08-03-2013


Een negatief eigen vermogen hoeft geen probleem te zijn voor het doen van een dividenduitkering. Alleen als er wettelijke of statutaire reserves moeten worden aangehouden (of er andere specifieke voorschriften in de statuten over uitkeringen zijn opgenomen), is de zogenaamde balanstest aan de orde. Daarmee wordt vastgesteld dat een voorgenomen uitkering er niet toe leidt dat het eigen vermogen kleiner wordt dan die wettelijke en statutaire niet-uitkeerbare reserves. Uiteraard blijft de bedrijfseconomische toets (de uitkeringstest) nodig om te kunnen bepalen of de vennootschap na de uitkering de opeisbare schulden nog kan blijven betalen.
08-03-2013


De fusie van NIVRA en NOvAA tot NBA heeft onder meer geleid tot twee aanpassingen in de voorbeelden van samenstellingsverklaringen. De eerste wijziging heeft betrekking op het tekstonderdeel over de uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming met onder meer ‘de door onze beroepsorganisatie (het Koninklijk NIVRA/de NOvAA) uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels’. In de nieuwe versie is die zinsnede aangepast in: ‘de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels’.
08-03-2013


Is het verplicht om jaarrekeningen samen te stellen voor kleine BV’s waar geen operationele activiteiten meer plaatsvinden? Die vraag wordt redelijk vaak aan ons gesteld. Deze BV’s worden alleen nog maar aangehouden in verband met pensioenvoorzieningen of soortgelijke voorzieningen, zoals een stamrechtvoorziening. In die situatie worden doorgaans alleen nog de publicatiestukken samengesteld en wordt er aangifte vennootschapsbelasting gedaan. Mag een jaarrekening in zulke gevallen gewoon achterwege blijven?
08-02-2013


Op 1 februari 2014 is SEPA /IBAN een feit. Dat is namelijk de datum dat Nederland overgaat op het nieuwe betalingssysteem IBAN (International Bank Account Number). Vanaf dat moment zal er geen verschil meer bestaan tussen binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen en incasso’s in Europa. Zo komt één Europese betaalmarkt (SEPA staat voor Single Euro Payments Area) steeds dichterbij. Deze overgang gaat echter niet vanzelf. U moet zich hier als adviseur van de ondernemer goed op voorbereiden, zodat u goed beslagen ten ijs komt als klanten vragen aan u gaan stellen over IBAN en SEPA.
08-02-2013


Mijn klant wil het gestorte kapitaal terugbrengen naar € 1 en de notaris wil een verklaring van ‘geen bezwaar’ van de accountant? En nu? Sinds 1 oktober 2012 is de regelgeving inzake de flexibilisering van het BV-recht van toepassing. Als gevolg daarvan spelen er nu praktische vragen voor de accountant, zoals: ‘Wat is nu precies mijn rol en verantwoordelijkheid bij een uitkeringstoets? Welke regels moet ik nu toepassen?’
08-02-2013


Ondernemers vinden het vaak aantrekkelijk om de publicatiestukken geconsolideerd te deponeren in plaats van elke werkmaatschappij vennootschappelijk. Geconsolideerd deponeren gebeurt veel vanuit concurrentieoverwegingen. Als besloten wordt tot het deponeren van een geconsolideerde jaarrekening, dan moet de moedermaatschappij een aansprakelijkheidsverklaring deponeren bij de Kamer van Koophandel. De dochter-BV moet op haar beurt een zogeheten ‘instemmingsverklaring’ deponeren bij de KvK. De dochter-BV’s komen alleen in aanmerking voor publicatievrijstelling als er – volgens de regels – geconsolideerd wordt gedeponeerd.
08-02-2013


Accountants die buiten hun accountantspraktijk in besturen van vrijwilligersorganisaties zitten, krijgen vaak het verzoek om de rol van penningmeester op zich te nemen. Voor een accountant kan dit een ongemakkelijke positie zijn, omdat derden (te) veel waarde kunnen hechten aan het feit dat een accountant verantwoordelijk is voor de cijfers van de organisatie. Terwijl de accountant dit als klein ‘bijbaantje’ van een vaak informele organisatie met een zeer beperkte administratieve organisatie vaak lastig waar kan maken. Het is daarom veiliger voor u als accountant om geen penningmeesterschap te accepteren. Maar toch…
11-01-2013


In navolging van wat bij het NIVRA al gebruikelijk was, hebben eind 2012 nu alle bij de NBA bekende accountantspraktijken een monitoringvragenlijst ontvangen van de Raad van Toezicht. De monitoringlijst leidde wel tot enige verwarring bij diverse AA’s. Veel accountants trokken na ontvangst van de monitoringlijst de conclusie dat zij kennelijk in 2013 zullen worden getoetst. Dit is echter niet het geval.
11-01-2013


De regels inzake het overgangsjaar bij de groottecriteria zijn soms wat cryptisch geformuleerd. Een veelgehoord misverstand is daarom dat in het geval een BV twee jaar aan de groottecriteria heeft voldaan, de vennootschap daarna (dus in het derde jaar en verder) consolidatie- en controleplichtig is. Dat is echter al in het tweede jaar aan de orde. Voor vennootschappen die na oprichting/ontstaan gelijk voldoen aan het criterium ‘middelgroot’, is dit zelfs in het eerste jaar al het geval.
11-01-2013


Stel, een ander kantoor dan het samenstellend kantoor brengt een controleopdracht uit. Mag of moet het samenstellende kantoor in dat geval een samenstellingsverklaring afgeven? De regelgeving verbiedt het niet om zowel een samenstellingsverklaring als een controleverklaring op te nemen in één jaarrapport. De NBA geeft er echter sterk de voorkeur aan om bij gecontroleerde jaarrekeningen geen samenstellingsverklaring op te nemen in het jaarrapport. Het jaarrapport dient dan ook niet te worden uitgebracht op briefpapier van de samenstellende accountant.
11-01-2013