De controlerend accountant steunt daar waar mogelijk op de kwaliteit van de interne beheersingsmaatregelen. Dankzij de mogelijkheid tot digitale vastlegging kan de externe accountant de kwaliteit van de interne beheersing periodiek monitoren. Hierdoor kan hij zijn werkzaamheden uitsmeren over een aantal periodes in plaats van een korte interim-periode.
30-11-2012


Conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten medewerkers – voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken – bekend zijn met deze tak van wet- en regelgeving. Op grond daarvan moeten zij inzicht hebben verkregen om ongebruikelijke transacties te herkennen. De Wwft bevat daarom voor werkgevers een expliciete opleidingsverplichting.
30-11-2012


Bij een juridische fusie worden er 3 zaken van een accountant verwacht conform artikel 2: 328 BW. Hij moet ten eerste het fusievoorstel onderzoeken en verklaren of de voorgestelde ruilverhouding van de aandelen naar zijn oordeel redelijk is. Ten tweede moet hij onderzoek doen naar de som van de eigen vermogens van de verdwijnende vennootschappen. Ten derde moet de accountant een verslag opstellen, waarin hij oordeelt over de toelichting op het fusievoorstel.
30-11-2012


Accountants moeten zich bij de uitvoering van samenstelopdrachten houden aan Standaard 4410. In de artikelen 15 en 16 van deze Standaard wordt gesproken over het constateren van – en omgaan met – afwijkingen van materieel belang. De vraag die daarbij opkomt, is of bij een samenstelpraktijk ook een materialiteitsberekening zou moeten worden gemaakt. Op basis van de (concept)kolommenbalans wordt hierbij aan de hand van een paar vuistregels bepaald wat de zogenaamde materialiteit is. Dit kan nuttig zijn in de samenstelpraktijk. Maar de stelling dat dit standaard verplicht is, gaat een stap te ver.
30-11-2012