In 2007 werd de Europese richtlijn Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) ingevoerd. Deze richtlijn had mede tot doel om particuliere beleggers beter te beschermen. Na enkele jaren was de Europese Commissie van mening dat deze richtlijn aan herziening toe was. Op 3 januari 2018 wordt daarom versie twee van de richtlijn, MiFID II, ingevoerd. Deze herziening moet leiden tot het efficiënter en transparanter maken van de Europese financiële markten en steviger bescherming van beleggers.
17-11-2017


Bij het woord nalatenschap wordt in eerste instantie gedacht aan de bezittingen en schulden die iemand na overlijden achterlaat. Wat er met de nalatenschap moet gebeuren, ligt vast in een testament en bij het ontbreken van een testament bepaalt de wet dat. Maar steeds meer informatie staat online en het digitale leven gaat gewoon door. LinkedIn en Gmail komen er niet vanzelf achter dat iemand is overleden. Uw informatie die online staat, zal vermoedelijk onder meer bestaan uit foto’s, accounts op social media, documenten in de cloud of e-mailaccounts. Maar als nabestaanden/executeurs niet weten waar u allemaal online actief was, kan de digitale nalatenschap niet worden afgewikkeld.
17-11-2017


Uw cliënt vraagt u of ook na 1 januari 2018 het plaatsen van de uitsluitingsclausule nog een goede reden is om een (nieuw) testament te laten opstellen. Het antwoord daarop luidt volmondig ‘ja!’. Hiervoor bestaan drie redenen: allereerst kan uw cliënt kinderen hebben, die reeds gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben zonder voorwaarden. De tweede reden is dat in de clausule ook verrekenbedingen kunnen worden uitgesloten. De laatste reden is dat het kind bij voorwaarden van de wettelijke regeling kan afwijken, tenzij de ouder de clausule heeft gesteld. Deze wordt van hogere orde geacht. Heeft uw cliënt al een uitsluitingsclausule?
17-11-2017


Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap na 1 januari 2018 blijft de aanbrengst buiten de gemeenschap. Dat is anders als deze reeds in gemeenschappelijk bezit is. Het voorbeeld dat u mogelijk wel kent, is de eigen woning die in de verhouding 3:1 is aangekocht. Gaan de bewoners hiervan na 1 januari a.s. huwen zonder nadere voorwaarden, dan gaat deze woning de gemeenschap in (onverdeeld, bij helfte). Maar het komt ook voor dat de aanstaande huwelijkspartners samen een maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of de aandelen in een BV hebben. Hoe wordt de nieuwe wettelijke regeling uit het familierecht dan toegepast?
17-11-2017


Als iemand is overleden, moet worden vastgesteld wie de erfgenamen zijn en wie de nalatenschap mag afwikkelen. Wie de erfgenamen zijn, wordt vastgelegd in een verklaring van erfrecht. Deze verklaring wordt afgegeven door de notaris. Voordat de notaris de verklaring kan afgeven, zal hij het nodige onderzoek moeten verrichten. Denk hierbij aan het opvragen van inlichtingen bij het Centraal Testamentenregister, de Basisadministratie Personen (voorheen GBA) of instanties in het buitenland. Als er een executeur benoemd is (tegenwoordig standaard als er een testament is), wordt nog weleens gekozen voor een afzonderlijke verklaring van executele.
20-10-2017


Er zijn ruwweg twee groepen aandelen: groeiaandelen en value aandelen. Groeiaandelen zijn aandelen van snelgroeiende bedrijven, met een bovengemiddelde omzet en winstgroei (bijvoorbeeld internet- of biotechnologiebedrijven). Beleggers verwachten nog meer groei en zijn daarom bereid deze aandelen tegen een hogere koers te kopen. Dat maakt de aandelen relatief duur. Waarde-aandelen zijn aandelen van bedrijven die juist goedkoper zijn. Kenmerken: hoog dividendrendement, lagere koers-boekwaarde en lage koers-winstverhouding. De lagere waardering komt voort uit tijdelijke winstdaling, gematigde vooruitzichten of hogere schulden. Voorbeelden: Shell, Wal-Mart en McDonald’s.
20-10-2017


Op 1 januari 2018 krijgen we een nieuw stelsel huwelijksgoederenrecht. Ook wordt gelijktijdig een nieuw artikel 6 Successiewet voorgesteld. Boedelmenging door het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden kan nu in bepaalde gevallen worden belast met schenkbelasting. Na 1 januari 2018 kan dat alleen nog maar als een van de partners hierdoor meer vermogen verwerft dan 50% van het geheel. Onder dat geheel worden alle goederen en schulden van beide partners verstaan, tenzij deze niet tot een gemeenschap kunnen behoren. Denk daarbij aan geclausuleerd geschonken of nagelaten vermogen.
20-10-2017


De dividendbelasting vervalt met ingang van 2020. Op zich is dat geen voordeel; deze belasting ontvangt u toch terug als voorheffing. Alleen voor buitenlands belastingplichtigen drukt deze heffing echt en levert de afschaffing per 2020 dus wel een concreet voordeel op. Tegelijkertijd heeft het nieuwe kabinet in wording zich voorgenomen in te grijpen bij FBI’s (Fiscale Beleggings Instellingen), die rechtstreeks in (Nederlands) vastgoed beleggen. Denk daarbij onder andere aan NSI, Wereldhave en Vastned. Nu geldt voor deze FBI’s nog een 0%-tarief voor de vennootschapsbelasting.
20-10-2017


De huidige rentepercentages op bank- en spaartegoeden en de belastingheffing in box 3 maken sparen onaantrekkelijk. Een open fonds voor gemene rekening (OFGR) kan uitkomst bieden om deze belastingheffing te verminderen. Een fonds voor gemene rekening is een vorm van een beleggingsfonds, waarbij de beleggers in feite participanten zijn en participaties bezitten. Er moeten minimaal twee participanten zijn. Het fonds is geen rechtspersoon en kan worden ‘opgericht’ door slechts een overeenkomst te ondertekenen; notariële tussenkomst is dus niet vereist. Een OFGR staat niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, waardoor het vermogen onzichtbaar is voor anderen.
22-09-2017


Wie een testament maakt, zal zo goed als zeker ook een executeur aanwijzen. Dat kan een van de erfgenamen zijn, maar ook een professionele externe executeur. De executeur ‘regelt’ de nalatenschap. Maar wat mag een executeur nu wel of niet? Dat is afhankelijk van de bevoegdheden die hem of haar worden toegekend. Het huidige erfrecht kent drie soorten executeurs, met elk zijn eigen bevoegdheden: de eenster- ,de tweesterren- en de driesterrenexecuteur. De executeur kan met de verklaring van executele die de notaris afgeeft, laten zien welke bevoegdheden zijn toegekend. Een toelichting.
22-09-2017


Tot 2010 was er bij inkeren geen boete verschuldigd. Met ingang van 2010 is de AWR op dat punt aangepast en is dat wel het geval. In een recente uitspraak ging een belastingplichtige in beroep tegen de terugwerkende kracht van de boete. De wetswijziging uit 2010 werd namelijk ook voor oudere jaren toegepast. Terugwerkende kracht was niet op zijn plaats, omdat het een strafmaatregel betrof. De inspecteur stelde zich op het standpunt dat een boete wel op zijn plaats was, omdat pas nu werd ingekeerd. De rechter verwierp dat standpunt, omdat er aan een strafmaatregel geen materieel terugwerkende kracht mag worden toegekend.
22-09-2017


De inkeerregeling zoals we die nu kennen, zal worden ingetrokken op 1 januari 2018. Dit heeft de staatssecretaris aangegeven. Als gevolg hiervan zal er een boete worden berekend over de op te leggen navorderingsaanslagen over de jaren waarvan de aangiften zijn ingediend in de twee jaren die voorafgingen aan de inkeermelding. Als iemand dus op 30 september 2017 inkeert – en in de periode van 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2017 de aangiften over 2014 en 2015 heeft ingediend – blijft een boete over deze jaren achterwege. Bij een inkeer na 1 januari 2018 is dit niet meer het geval.
22-09-2017


Als iemand overlijdt en de wettelijke verdeling toepassing vindt, wordt de nalatenschap automatisch toebedeeld aan de langstlevende partner. De kinderen hebben dan een vordering op de langstlevende ter grootte van hun erfdeel. De vordering moet voor de erfbelasting worden gewaardeerd. Het is daarbij van belang óf ‒ en zo ja, hoeveel ‒ rente over de vordering verschuldigd is. Over de waarde van de vordering moet de langstlevende erfbelasting voorschieten. Na overlijden van de langstlevende wordt de schuld verrekend in diens nalatenschap.
18-08-2017


Bij financiële planning hoort ook het nadenken over gevolgen van mogelijke arbeidsongeschiktheid. In die omstandigheid krijgt uw cliënt niet alleen te maken met een forse inkomensachteruitgang, maar ook met extra zorgkosten. Veel hangt dan af van zijn of haar persoonlijke situatie. Het is belangrijk om de risico’s in kaart te brengen, zodat zichtbaar is wat er gebeurt wanneer uw cliënt onverhoopt geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt. Let wel, 1 op de 7 mensen wordt voor zijn of haar 67e arbeidsongeschikt voor een periode van 5 jaar of langer! Ondernemers weten hoe belangrijk een arbeidsongeschiktheidsverzekering is, maar toch sluit slechts een minderheid er een af.
18-08-2017


Onze wetgever heeft bepaald dat wanneer bij een overlijden de IB-claim van box 2 geruisloos overgaat op de erfgenaam of legataris, hiervoor in de aangifte erfbelasting een fictieve latentie IB van 6,25% in aftrek mag worden gebracht. Deze latentie wordt vervolgens beschouwd als een tegenprestatie en hoeft dus niet in aanmerking genomen te worden bij het berekenen van de vrijstelling BOR. Daar staat tegenover dat voor zover het ondernemingsvermogen op grond van de BOR wordt vrijgesteld, de latentie niet (nogmaals) in aftrek kan worden gebracht. Een voorbeeld ter verduidelijking.
18-08-2017


Voor de waardering van verhuurde woningen in box 3 mag u uitgaan van de WOZ-waarde minus de leegwaarderatio. Ditzelfde geldt ook voor de schenk- en erfbelasting. Voorwaarde is dat op de verhuur Boek 7, Titel 4, afdeling 5 van het BW van toepassing is. Vrij vertaald: er moet dan sprake zijn van huurbescherming. Maar is dat ook het geval bij verhuur van een woning voor bepaalde tijd, tot 2 respectievelijk 5 jaar? In het BW leest u dat er geen huurbescherming geldt als het gebruik van de woonruimte naar zijn aard slechts van korte duur is. De leegwaarderatio kan dan dus niet worden toegepast - noch voor de waardering in box 3, noch voor de schenk- en erfbelasting.
18-08-2017


Na iemands overlijden moeten er veel zaken geregeld worden. Het is daarbij zaak om voor de financiële zaken zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. Als er een executeur is benoemd, dan zal het zijn taak zijn om een boedelbeschrijving op te stellen. Maar wat is nu eigenlijk een boedelbeschrijving en wat moet er allemaal worden beschreven? Het is een misverstand om te denken dat een boedelbeschrijving alleen maar gemaakt hoeft te worden als een erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiaire aanvaarding) wordt aanvaard.
21-07-2017


U belegt, omdat u verwacht op die manier meer rendement te kunnen behalen dan met sparen. Met de lage spaarrente van nu blijft er immers na aftrek van belasting en door inflatie vrijwel niets over. Beleggen kent wel meer risico’s. Vrijwel elke bank of vermogensbeheerder biedt beleggingsproducten aan. Voor vermogens van € 5.000 tot € 500.000 gaat het vaak om oplossingen die voor een bepaald risicoprofiel zijn samengesteld; de zogeheten standaardoplossingen. Daar komt dus geen maatwerk aan te pas. Waar moet u zoal op letten bij het kiezen van een beleggingsproduct?
21-07-2017


Om de controleplicht te voorkomen, is een concern gesplitst in twee delen met elk een aparte holding. In een van beide holdings is ook het pand ondergebracht, dat in gebruik is bij de werkmaatschappij van de andere holding. De dga komt te overlijden. Maar al is het pand in gebruik bij de werkmaatschappij – waarvan de aandelen tegelijk en aan dezelfde erfgenamen vererven – dan nog kan dit pand niet worden aangemerkt als ondernemingsvermogen. In zoverre moet er in het kader van het overlijden 25% inkomstenbelasting worden betaald en maximaal 15% (20% van 75%) erfbelasting. Wat is dat zuur!
21-07-2017


Het venijn zit vaak in de staart! Zo ook in de situatie waarin uw cliënt bij notariële akte schuldig heeft erkend. Omdat de rente bij leven altijd keurig is betaald, kan de inspecteur de schenking niet naverrekenen met erfbelasting tegen het marginale tarief. Maar let op met de laatste termijn. Als de betaling van deze laatste termijn in het slop raakt – bijvoorbeeld doordat uw cliënt ziek werd gedurende zijn laatste maanden en hij zijn zaken daardoor zelf niet meer naar behoren kon regelen – dan is daar maar een zeer beperkte goedkeuring voor. Ook al betaalde uw cliënt de rente gedurende 10 jaar of langer keurig! Het is daarom belangrijk tijdig maatregelen te nemen.
21-07-2017


Bij een hypotheekaanvraag van een IB-ondernemer kijken hypotheekaanbieders naar de jaarlijkse nettowinst om het toetsinkomen te berekenen voor de hoogte van de maximale hypotheek. De nettowinst over een jaar kan echter een vertekend beeld geven van de werkelijke winst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de toepassing van willekeurige afschrijvingen. De kans op een passend hypotheekaanbod wordt daarmee verkleind. Grotere hypotheekverstrekkers hebben weliswaar vaak gespecialiseerde acceptanten in dienst voor ondernemers, maar zij werken uiteraard wel met de bij hen aangeleverde informatie. Daar kan het misgaan.


Als iemand niet meer in staat is om zijn eigen belangen te behartigen, kunnen belanghebbenden bewind aanvragen via de kantonrechter. De rechter benoemt dan een bewindvoerder voor de financiële zaken en een mentor voor de medische zaken en de zorg. Soms wordt bewind aangevraagd zonder dat bekend is dat de belanghebbende een levenstestament heeft opgemaakt. Kantonrechters moeten kunnen nagaan of er een levenstestament is, voordat zij bewind uitspreken. Op die manier kunnen vastgelegde wensen in een levenstestament beter worden gerespecteerd. Kantonrechters zouden daarom inzage moeten krijgen in het Centraal Levenstestamentenregister.


Als uw cliënt besluit schuldig te erkennen, moet er een rente worden overeengekomen en betaald van minimaal 6%. Is de rente lager, dan wordt artikel 10 Successiewet in stelling gebracht en wordt de schenking naverrekend met erfbelasting. Het is echter voordeliger om de rente op een hoger percentage te stellen (zie de lees meer). In het besluit van 18 oktober 2016 heeft de staatssecretaris ook impliciet aangegeven dat dit fiscaal toelaatbaar is, mits een hogere rente zakelijk is. Dit lijkt eenvoudig het geval te zijn als de schuldigerkenner geen zekerheden stelt. Waarom is een hogere rente voordeliger?


Schuldig erkennen is een aantrekkelijk instrument om vermogen over te dragen bij leven, zonder de beschikkingsmacht daarover te verliezen. Een notariële akte is hierbij verplicht. Deze wordt opgesteld om te voorkomen dat de schuldigerkenning bij overlijden nietig is. Zonder deze akte is het immers een schenking ter zake des doods. Dat maakt dat schuldigerkenningen doorgaans niet worden toegepast voor kleinere bedragen. De vordering wegens schuldigerkenning wordt bij het (klein)kind belast in box 3. Dat is niet erg, mits de schenker zich deze rente ook bespaart. Dat is niet altijd het geval.


Als iemand komt te overlijden, regelt de wet wie de erfgenamen zijn. Als dat iemand anders moet zijn dan de wettelijke erfgenamen, dan zal de erflater een testament moeten opstellen. Een aantal zaken kan echter ook buiten het testament worden geregeld via een codicil. Tot 2013 was het ook mogelijk om de executeur (tot dan nog executeur-testamentair genoemd) bij codicil te benoemen. Sinds 2013 moet die benoeming altijd via een testament plaatsvinden (oude executeursbenoemingen via codicil worden geëerbiedigd). Ook uitvaartwensen kunnen in een codicil worden vastgelegd, via een zogenoemde uitvaartswilsbeschikking. Wat zijn de spelregels hier?
18-05-2017


Vanaf 1993 tot 2008 werden in Nederland 7 miljoen beleggingsverzekeringen (woekerpolissen) verkocht met een totale waarde van € 100 miljard. Deze werden doorgaans verkocht als spaar- of beleggingsproduct bij het afsluiten van een hypotheek of voor een oudedagsvoorziening. Hoge rendementen werden voorgespiegeld, maar in werkelijkheid ging € 20 tot € 30 miljard op aan kosten voor overlijdensrisico en provisie voor tussenpersonen. In combinatie met tegenvallende aandelenkoersen is het eindresultaat veelal niet haalbaar. Verzekeraars en adviseurs gaven daarom in de afgelopen jaren veel klanten hersteladvies voor hun woekerpolis. Maar is de woekerpolis daarmee al ‘ontwoekerd’?
18-05-2017


Vaak is in testamenten de volgende erfstelling opgenomen: 1% voor de langstlevende en 99% voor de kinderen. Dit is geen blijk van wantrouwen. Deze erfstelling wordt namelijk doorgaans vergezeld door een afvullegaat ten gunste van de langstlevende. Dit geeft maximale flexibiliteit bij de verdeling van de nalatenschap; in combinatie met een quasi-wettelijke verdeling kan de langstlevende de boedel dan nog verdelen zoals hij of zij dat graag wil. Is de nalatenschap wat groter, dan is het voordeliger om de langstlevende niet meer toe te delen dan tot het bedrag van zijn of haar vrijstelling.
18-05-2017


U bent in gemeenschap van goederen gehuwd, maar u gaat scheiden. Alle aandelen van uw BV staan op uw naam. Na de echtscheiding zet u de BV en diens onderneming voort. U verzuimt echter om naar de notaris te gaan, om het aandeel van uw echtgenoot in de eigendom van de aandelen juridisch geleverd te krijgen. De aandelen staan immers toch al op mijn naam, denkt u. Toch moet u die gang naar de notaris maken, en wel binnen twee jaar na ontbinding van uw huwelijk. Zo niet, dan kunt u tegen twee problemen aanlopen. Het ene probleem is van fiscale aard, het andere probleem van civielrechtelijke aard.
18-05-2017


Het belangrijkste punt bij beleggen is het vaststellen van de doelen. Een financieel plan helpt u daarbij. De reden hiervoor is dat een financieel plan de basis vormt van de beleggingsstrategie. Beleggen zonder financieel plan is een losse flodder, waarbij u de parallel mag trekken met een leven zonder doel. U moet kunnen vertrouwen op dit plan, want het is opgesteld vanuit uw persoonlijke waarden en unieke doelen. Met een plan kunt u op zoek gaan naar beleggingen die passen bij uw langetermijnstrategie.
21-04-2017


De huidige hypotheekrente staat nog steeds op een zeer laag niveau. In het algemeen wordt verwacht dat deze eerder zal stijgen dan dalen. Huiseigenaren kiezen bij een nieuwe renteafspraak echter vaak voor een lange rentevastperiode, omdat ze denken dan zeker te zijn van een langdurige periode van stabiele woonlasten. Bij een langere rentevastperiode passen financiers echter een hogere renteopslag toe. Een 10-jaarsrente is momenteel 0,7% lager dan een 20-jaarsrente. In de praktijk woont de gemiddelde eigenaar echter nog geen 20 jaar in zijn of haar woning. De gemiddelde doorhaaltijd (opheffing hypotheek) bedraagt circa 11 tot 13 jaar (bron: CBS). Het niet volmaken van de renteperiode kost dan geld.
21-04-2017


Kleinkinderen worden vaak in het testament van hun grootouders opgenomen voor het bedrag van de vrijstelling. De overtreffende trap daarvan is het opnemen van de kleinkinderen voor een hoger bedrag dan de vrijstelling, waarbij de kleinkinderen voor dat bedrag een renteloze vordering op de eigen ouder toegekend krijgen. Die ouder (het kind) geniet dan het vruchtgebruik, het kleinkind heeft dan het blote eigendom. Als vervolgens het kind overlijdt, groeit de vordering aan van blote eigendom tot volle eigendom. Onder voorwaarden wordt deze aangroei dan niet belast met erfbelasting. Tel uit je winst.
21-04-2017


Als iemand een testament maakt, wordt daarin geregeld wie de nalatenschap mag afwikkelen en wie de erfgenamen en eventuele legatarissen zijn. Een testament treedt pas in werking na overlijden. In een levenstestament of volmacht regelt iemand wie zijn of haar belangen mag behartigen wanneer hij of zij daar zelf niet meer toe in staat is. Een levenstestament regelt wat bij leven moet gebeuren en is dus een ander document dan het gewone testament. Het is een volmacht die uit voorzorg wordt gemaakt: pas als iemand zelf (bijvoorbeeld als gevolg van dementie) zijn of haar zaken niet meer kan behartigen, biedt deze volmacht een oplossing.
21-04-2017


U heeft er soms belang bij om te controleren of de werkelijke waarde van een woning niet hoger is dan de WOZ-waarde. Dat zit zo: als een (aandeel in een) woning vererft, wordt de heffing van erfbelasting gebaseerd op de WOZ-waarde. Bij een eerste overlijden gaat de woning – of het aandeel daarin – doorgaans door de wettelijke verdeling in eigendom over op de langstlevende. De kinderen krijgen een vordering, die in beginsel wordt belast. De WOZ-waarde wordt gebruikt om de erfbelasting te berekenen die over de vordering verschuldigd is. Voor het vaststellen van de vordering mag men uitgaan van de werkelijke waarde, die hoger kan zijn. De belastingbesparing volgt dan bij het tweede overlijden.
24-03-2017


Erfrechtelijke verkrijgingen door kleinkinderen zijn vrijgesteld van erfbelasting tot € 20.209. Een dergelijk legaat per kleinkind scheelt dus (zeer) aanzienlijk – afhankelijk van het aantal kleinkinderen. Als de grootouders beiden maximaal legateren, kan de besparing oplopen tot ca € 8.000 per kleinkind. Uiteraard zijn er ook bezwaren en soms treden die ook op aan de zijde van de kinderen. Weliswaar gaan zij daar niet over, maar het is doorgaans goed gebruik om deze initiatieven van de grootouders binnen familieverband te bespreken. Legaten aan kleinkinderen kunnen in contanten, in de vorm van een vordering op de ouder, of in natura worden toegekend.
24-03-2017


We worden steeds ouder. Daardoor kunnen steeds meer ouderen op (ver)gevorderde leeftijd hun eigen zaken niet langer goed regelen. Wie mag er dan beslissingen nemen en hun belangen behartigen? De wet kent een beschermingsregeling in de vorm van bewindvoering. De rechter benoemt daarbij een bewindvoerder om het vermogen te beheren en een mentor voor de persoonlijke verzorging en medische zaken. Zowel familieleden als professionals kunnen worden benoemd tot bewindvoerder en/of mentor. In alle gevallen moet verantwoording worden afgelegd aan de rechter en de bewindvoerder is gebonden aan richtlijnen. Maar waarom niet zelf de regie behouden?
24-03-2017


‘Geld is niet belangrijk’ wordt vaak gezegd. In de zin van: geld is geen doel op zich, maar een middel om te kunnen genieten van wat belangrijk is. Je geen zorgen hoeven maken over geld is fijn! Geld helpt om uw leven te kunnen leiden zoals u dat wilt. Het helpt ook om te kunnen zorgen voor iedereen van wie u houdt. Geld maakt het mogelijk om kleine en grote ambities waar te maken. Financiële planning geeft duidelijkheid, doordat het inzicht geeft in uw huidige en toekomstige financiële situatie. Dat bezorgt u financiële rust. Kortom, financiële planning helpt u om weloverwogen keuzes te maken, waarmee u financiële problemen voorkomt en wensen, dromen en ambities kunt realiseren.
24-03-2017


Een erfgenaam mag een nalatenschap aanvaarden dan wel verwerpen. De erfgenaam kan kiezen tussen zuivere of beneficiaire aanvaarding. Bij zuivere aanvaarding van een nalatenschap is hij verantwoordelijk voor zowel de bezittingen als voor de schulden van de nalatenschap. Schuldeisers van de nalatenschap kunnen de erfgenaam dan in persoon aanspreken voor de schulden van de nalatenschap. Bij beneficiaire aanvaarding is de erfgenaam ook verantwoordelijk voor de bezittingen en de schulden, maar wordt hij niet met privévermogen aansprakelijk gesteld als de schulden groter zijn dan de bezittingen. Een erfgenaam krijgt drie maanden de tijd om te kiezen (recht van beraad).
24-02-2017


Bij een wettelijke verdeling gaan alle bezittingen en schulden van rechtswege over op de langstlevende partner. Dat is met name handig bij onroerende zaken en aandelen in een BV, omdat er dan geen notariële akte van levering nodig is. Wanneer de onderneming of de BV moet toekomen aan de beoogd opvolger(s), kan de wettelijke verdeling echter zeer ongewenste gevolgen hebben voor de erfbelasting. De langstlevende kan de BOF toepassen, maar heeft deze gezien de vrijstelling en de schulden aan de kinderen vaak niet nodig. De bedrijfsopvolger(s) hebben de BOF wel nodig, maar kunnen deze niet toepassen op de vordering op de langstlevende.
24-02-2017


Het erfrecht is op het eerste gezicht goed geregeld. Als iemand overlijdt met achterlating van een geregistreerde partner of echtgenoot en ten minste een kind, geldt sinds 2013 de wettelijke verdeling. De gehele nalatenschap gaat dan van rechtswege naar de langstlevende partner en de kinderen krijgen hun erfdeel in de vorm van een (nog niet opeisbare) vordering op die langstlevende. Veel mensen hebben aanvullende – of van de wet afwijkende – wensen, die zij in een testament kunnen vastleggen. Er zijn meerdere redenen om dit te doen.
24-02-2017


Beleggen kunt u grofweg uitsplitsen in actief en passief beleggen. Actief beleggen kenmerkt zich door de actief beheerde beleggingsfondsen, waarmee geprobeerd wordt een hoger rendement te behalen dan de index (die als benchmark fungeert). Bij passief beleggen probeert men het rendement van de index zo goed mogelijk te volgen (indexbeleggen). Het actieve beheer van beleggingsportefeuilles brengt meer kosten met zich mee dan indexbeleggen, omdat voor het laatste geen beleggingsspecialisten nodig zijn. Onderzoek toont herhaaldelijk aan dat de overgrote meerderheid van de actieve beleggers de index niet verslaat. Passief beleggen levert doorgaans meer vermogensgroei op.
24-02-2017


drs. Anton Koning RA MFP, financieel planner

Anton Koning, voorheen accountant en controller, switchte na een Mastercourse Financiële Planning aan de Erasmus Universiteit overtuigd naar het beroep van financieel planner. Sinds 1 maart 2016 is hij verbonden aan Fiscount. Het snijvlak van de onderneming en de privésituatie van de ondernemer boeit hem mateloos. Anton: ‘Het betreft onderwerpen die niet de jaarrekening of de belastingaangifte betreffen, maar het wel en wee van het gezin, de kinderen, gezondheid en familie raken. Denk daarbij aan pensioen, arbeidsongeschiktheid, erven, scheiden, enz. Ik inventariseer de huidige financiële situatie van de klant (0-meting) en koppel daar zijn persoonlijke wensen en doelstellingen aan.’
27-01-2017


mr. Marjan Kuijt, executeur, lid NOVEX

Marjan Kuijt legt zich in haar dagelijks werk toe op de voorbereiding en afwikkeling van nalatenschappen en is werkzaam als executeur. Marjan is van 2000 tot 2012 werkzaam geweest in de algemene fiscale adviespraktijk van Fiscount. Marjan: ‘Vanaf 2013 heb ik mij bewust toegelegd op de voorbereiding en afwikkeling van nalatenschappen. Ik sta executeurs en erfgenamen bij in de afwikkeling van nalatenschappen. Dankbaar werk, omdat het voor cliënten erg belangrijk is dat dit soort zaken goed worden afgewikkeld.’ Marjan is lid van de Nederlandse Vereniging voor Executeurs (NOVEX) en volgde een specialisatieopleiding Estate Planning.
27-01-2017


mr. Erik Tops, fiscalist, lid NOB en REP

Schenk- en erfbelasting zijn dé terreinen waarop Erik Tops volledig thuis is en waar ook zijn hart ligt. Sinds zijn start in 1999 bij Fiscount als algemeen fiscalist, verzorgde hij een groot aantal trainingen, waaronder diverse trainingen op dit gebied. Erik: ‘Ik adviseer kantoren en hun cliënten onder meer over testamenten en vermogensoverdracht bij leven. Bij de tenuitvoerlegging van keuzetestamenten help ik mijn cliënten door de diverse keuzescenario’s voor hen door te rekenen. Daardoor wordt voor hen snel duidelijk welke optie het meest aantrekkelijk kan zijn.’ Erik is ingeschreven in het Register Estate Planners op grond van zijn eerder behaalde specialisatieopleiding Estate Planning.
27-01-2017


Waarom starten we met een vakgroep Estate & Financiële Planning, vraagt u zich wellicht af. We krijgen steeds vaker vragen omtrent onderwerpen die te maken hebben met Estate en/of met Financiële planning. Die vragen zijn lang niet altijd (louter) van fiscale aard. Ook civielrechtelijke en planningsactiviteiten in brede zin maken hier deel van uit. In diverse gevallen is onze bijdrage meer gericht op begeleiding dan op advies. Vaak ook in combinatie met elkaar. Door deze kennis te bundelen willen wij u nog beter van dienst zijn. Hierna volgt een korte introductie van de drie leden van deze vakgroep met aandacht voor hun specifieke expertise en achtergrond.
27-01-2017


Introductie Fiscount EFP

Met ingang van 1 januari 2017 zijn we de vakgroep Estate & Financiële Planning (Fiscount EFP) gestart. De termen Estate en Financial Planning staan voor een brede variëteit aan onderwerpen, zoals het huwelijksvermogensrecht, vermogensoverdracht bij leven, vrijstellingen schenkbelasting, vererving van vermogen, testamentvormen, nalatenschapsafwikkeling en -begeleiding, fictieve verkrijgingen, inkomens- en vermogensplanning etc. Ook vraagstukken omtrent de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), executele en bewindvoering zijn onderwerpen die hiermee nauw in verband (kunnen) staan.
27-01-2017