Per 1 januari 2017 zijn WGA-vaste en WGA-flexibele dienstbetrekkingen samengevoegd. Vanaf dat moment konden eigenrisicodragers WGA-vast alleen nog voor beide onderdelen – WGA-vast en WGA-flex – eigenrisicodrager worden of blijven. Daartoe moest de verzekeraar uiterlijk op 31 december 2016 een nieuwe garantieverklaring aan de Belastingdienst toesturen. Er is een groep werkgevers (eigenrisicodragers WGA-vast) waarvoor de verzekeraar de nieuwe garantieverklaring niet of te laat naar de Belastingdienst heeft gestuurd. Deze werkgevers zijn hierdoor niet alleen tegen hun wil weer publiek verzekerd, maar moeten dat ook nog ten minste drie jaren blijven.
11-12-2017


Loon piloot belast in werkstaat

Italië mocht het loon van een piloot belasten, omdat hij daar werkzaam was voor een vaste inrichting van het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde easyJet, aldus Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Op grond van het belastingverdrag Nederland-Italië verleent Nederland dan een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Het verdrag wijst het heffingsrecht over loon voor een dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een vliegtuig in internationaal verkeer toe aan het woonland, in dit geval Nederland. Maar volgens de rechtbank is die bepaling niet van toepassing, omdat daarvoor is vereist is dat de werkelijke leiding van de luchtvaartonderneming in Nederland of Italië is gevestigd. Dat was niet het geval.
11-12-2017


De Europese ministers van sociale zaken hebben een akkoord bereikt over aanpassingen in de Verordening 883/2004 betreffende de coördinatie van socialezekerheidsstelsels. Vooral de regels voor uitgezonden werknemers worden aangescherpt. Een belangrijke wijziging is dat een werknemer ten minste 3 maanden in de uitzendende lidstaat verzekerd moet zijn geweest voordat de uitzending begint. Alleen dan kan de werknemer verzekerd blijven in de uitzendende staat. Is de betreffende werknemer korter dan drie maanden verzekerd? Dan kan er geen beroep worden gedaan op de detacheringsbepaling en is hij verzekerd in de werkstaat. Nu is dat nog slechts één maand. Wat wordt er nog meer voorgesteld?
11-12-2017


Rechten van payrollmedewerkers horen gelijkgesteld te worden aan de rechten van medewerkers die bij de opdrachtgever zelf in dienst zijn. Een aantal Kamerleden van de SP, GroenLinks en de PvdA hebben op 23 november jl. een initiatiefwetsvoorstel met deze strekking ingediend. Met dit voorstel wordt de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) aangepast. Na invoering van deze wet is het niet langer mogelijk om de regels inzake de uitzendovereenkomst toe te passen. De consequentie daarvan is dat de verlengde ketenregeling van 5,5 jaar niet gebruikt kan worden. Ook kunnen payrollondernemingen dan geen uitzendbeding meer hanteren.
11-12-2017


Grote en middelgrote werkgevers betalen vanaf 1 januari 2014 een opslag voor ZW- en/of WGA-uitkeringen in de premie Werkhervattingskas voor ‘vangnetters’. Dit zijn veelal werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die ziek uit dienst zijn gegaan. Voor de premie over het jaar 2014 wordt teruggekeken naar uitkeringen die op of na 1 januari 2012 zijn ingegaan. Zw-uitkeringen leiden gedurende maximaal 2 jaren – en WGA-uitkeringen gedurende maximaal 10 jaren – tot een hogere premie Werkhervattingkas. Werkgevers hebben dus een fors financieel belang. Hof Amsterdam heeft nu, met een op 29 november gepubliceerde uitspraak, een ware bom gelegd onder de premie Werkhervattingskas voor vangnetters.
11-12-2017


Een werkgever mag krachtens de Ziektewet (ZW) na 2 maanden dienstverband aan een werknemer vragen of hij/zij onder de no-riskpolis valt. (Bij uitval wegens ziekte krijgt de werkgever ZW-uitkeringen van het UWV.) De Autoriteit Persoonsgegevens meent dat de werkgever bij de werknemer na 2 maanden wel mag vragen naar de no-riskpolis, maar niet naar de (vele) gronden waarop hij/zij onder de no-riskpolis valt. Een tussenoplossing ontstaat wanneer een werkgever met een arbodienst afspreekt dat de bedrijfsarts naar die gegevens vraagt en de werkgever informeert. Laat de arbodienst dat na, dan is deze civielrechtelijk aansprakelijk voor dat nalaten.
27-11-2017


Nadat een werknemer ontslag neemt, benadert zijn werkgever hem op dezelfde dag nog een aantal keren. De werknemer houdt in zijn boosheid echter voet bij stuk dat hij ontslag neemt. Pas de dag erna komt de werknemer terug op zijn verklaring. De rechter oordeelt dat de werkgever niet voldoende heeft voldaan aan zijn onderzoeksplicht. Hij had moeten beseffen dat de werknemer onder druk stond en zijn beslissing in een emotionele toestand heeft genomen. De omstandigheden hebben ertoe geleid dat de werknemer niet in zijn ‘normale doen’ was. Om die reden kan de werkgever de werknemer niet aan zijn ontslagname houden. Het dienstverband is blijven bestaan.
27-11-2017


U bent een kleine, publiek verzekerde werkgever – de koper – die een andere, kleine werkgever, eigenrisicodrager voor de WGA – de verkoper – overneemt. Achteraf blijkt er in het bedrijf van de verkoper iemand met een WGA-uitkering te zijn geweest. Daarvan wordt gesteld dat het uitkeringsrisico aan de koper wordt toegerekend. De Belastingdienst rekent die uitkering toe aan de premie Werkhervattingkas van de koper. Tot zover is het voor mensen met enige kennis van de sociale zekerheid nog wel te volgen. Maar dan…
27-11-2017


Te laat betalen wel of geen overtreding Wet minimumloon?

Te laat betalen van het minimumloon houdt nog geen overtreding in van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml), zo heeft de Raad van State (doorklik maken, ECLI:NL:RVS:2017:2907) geoordeeld. Omdat de Wml geen uitbetalingstijdstip noemt waarop het minimumloon moet zijn betaald, kan het niet tijdig betalen van het minimumloon ook niet worden aangemerkt als een overtreding. Naar aanleiding van deze uitspraak wordt de Wml aangepast. Het tijdstip waarop de werkgever het minimumloon moet voldoen, wordt gekoppeld aan het tijdstip zoals genoemd in artikel 7:623 BW. De werkgever is verplicht het loon te voldoen telkens na afloop van het tijdvak waarover het loon op grond van de overeenkomst wordt berekend.
27-11-2017


In het geval dat de rechtsvorm van een onderneming met terugwerkende kracht wijzigt, kent de Belastingdienst geen loonheffingennummer meer toe met terugwerkende kracht. Dit blijkt uit een handreiking die door de Belastingdienst op het Forum Salaris is gepubliceerd. Als reden vermeldt de Belastingdienst dat voor de loonheffingen geen terugwerkende kracht geldt. De aangiften loonheffingen zijn terecht door de werkgever op het bestaande loonheffingennummer ingediend. De werknemers waren immers nog in dienst bij de oude werkgever en ontvingen loon van deze werkgever. De oude werkgever is daarom de loonheffingen verschuldigd.
27-11-2017


Als een werkgever een 56-plusser aanneemt, die onmiddellijk voorafgaand aan de datum van indiensttreding een bij wet bepaalde uitkering had, kan de werkgever in aanmerking komen voor de premiekorting oudere werknemer. De werkgever moet dan wel beschikken over een doelgroepverklaring. In dit geval gaat het om iemand wiens WW-uitkering eindigde op 1 augustus 2017 wegens het bereiken van de maximale WW-duur. Deze persoon vroeg daarna een uitkering Participatiewet aan en trad op 14 augustus 2017 bij een werkgever in dienst. Het UWV weigert echter een doelgroepverklaring af te geven.
13-11-2017


Vanaf 25 mei 2018 geldt er nog maar één privacywet voor de gehele EU: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG heeft ook gevolgen voor het arbeidsrecht. Zo mogen werkgevers sollicitanten niet meer uitgebreid online checken; er mogen online alleen nog data van sollicitanten worden verzameld die 'noodzakelijk en relevant' zijn. Dus niet meer alle informatie die de werknemer zelf openbaar heeft gemaakt. In de actualiteitencursus Arbeid en Recht (november en december) wordt al kort stilgestaan bij de AVG. Hier gaan we de komende tijd dieper op in. Wat zijn de gevolgen voor de personeelsregistratie bijvoorbeeld ten aanzien van zieke werknemers?
13-11-2017


De cao voor uitzendkrachten is op 5 november 2017 afgelopen. Voor leden van de ABU (en NBBU) heeft dit verder geen gevolgen, omdat er inmiddels een nieuwe cao is afgesloten. Voor uitzendbureaus die geen lid zijn van de ABU (of NBBU), zijn er mogelijk wel gevolgen! Het aflopen van de cao heeft voordelen, omdat deze niet meer hoeft te worden nageleefd, maar ook nadelen. Van de bekende ‘fase’-regeling (5,5 jaar flexibele contracten) kan dan bijvoorbeeld geen gebruik meer worden gemaakt; de wettelijke regeling is nu weer van toepassing. Na 2,5 jaar ontstaan er dan contracten voor onbepaalde tijd.
13-11-2017


Een werknemer woont en werkt in Nederland. Hij neemt drie maanden onbetaald verlof op bij zijn Nederlandse werkgever, om van december tot en met februari ski-les te kunnen geven in Oostenrijk. Volgens het Europese Hof van Justitie wordt de werknemer aangemerkt als iemand die werkt in twee landen. Ondanks zijn verlof blijft er in Nederland sprake van loondienst en blijft ook de Nederlandse sociale zekerheid van toepassing. Kortom, de werknemer blijft dus verzekerd in Nederland voor de volks- en werknemerszekeringen en zijn Nederlandse werkgever moet in Nederland premies betalen.
13-11-2017


Vanaf 1 januari 2018 moet een werkgever ook het minimumloon betalen voor overwerk. Dit is geregeld door aanpassing van het loonbegrip in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml). Dit heeft ook gevolgen voor de vakantiebijslag. De werknemer heeft recht op een vakantiebijslag die ten minste 8% bedraagt van zijn ten laste van de werkgever komende loon, met uitzondering van onder andere verdiensten uit overwerk. Deze uitzondering vervalt met ingang van 1 januari 2018. Wel kan in een cao worden bepaald dat de werknemer geen recht heeft op vakantiebijslag of op een lager bedrag aan vakantiebijslag.
13-11-2017


Een vervroegde IVA-uitkering kan tussen de 13e en 68e week van ziekte van een werknemer worden aangevraagd als medisch herstel is uitgesloten. In het geval van een zieke werkneemster met progressieve ernstige longproblemen door COPDGOLDIV zonder behandelingsmogelijkheden, stelde het UWV dat de arbeidsmogelijkheden konden worden verbeterd door een longtransplantatie. Het UWV wees daarmee de vervroegde IVA-uitkering af. De werkneemster kreeg zowel in bezwaar bij het UWV als bij de rechtbank geen gelijk en stelde hoger beroep in. Wat was het gezichtspunt van de Centrale Raad van Beroep in deze zaak?
30-10-2017


Als een werknemer dreigend langdurig arbeidsongeschikt is – maar nog mogelijkheden heeft om het eigen of passend werk te verrichten – moet de arbodienst of arbodeskundige uiterlijk in de zesde week van ziekte een probleemanalyse opstellen. De werkgever en werknemer moeten vervolgens in overeenstemming uiterlijk in de achtste week van ziekte een Plan van aanpak hebben opgesteld. Daarin moeten de afspraken voor de verdere re-integratie van de zieke werknemer zijn vastgelegd. Deze voorwaarden zijn in het arbeidsrecht en de sociale zekerheid wettelijk verplicht gesteld.
30-10-2017


Een zieke werknemer die door het UWV na 2 jaar voor minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt bevonden en geen WIA-uitkering krijgt, kan in aanmerking komen voor een no-riskpolis. Hij moet dan wel na de eerste dag na afloop van de wachttijd van 2 jaar ziekte gaan werken bij een andere werkgever. Dit vloeit voort uit artikel 29b van de Ziektewet. De opvolgende werkgever krijgt bij ziekte van de werknemer dan ZW-uitkeringen van het UWV. In dit geval ging het om een 35-minner (voor wie de wachttijd van 2 jaar ziekte duurde tot en met 3 februari 2015), die op 4 februari 2015 ging werken bij een andere werkgever. Het UWV wees de no-riskpolis af.
30-10-2017


Het UWV heeft de sectorpremies voor 2018 per sector en per premiegroep vastgesteld en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze goedgekeurd. De Werkloosheidswet wordt deels gefinancierd via sectorale premies die ten gunste komen van de sectorfondsen en deels via een landelijke premie die ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). Er zijn sectoren met één uniforme sectorpremie en andere met een differentiatie naar premiegroep. Dit zijn de sectoren Uitzendbedrijven, Agrarisch bedrijf, Bouwbedrijf, Horeca algemeen, Culturele instellingen en Schildersbedrijf.
30-10-2017


Een dagbladbezorger heeft een overeenkomst van opdracht gesloten met twee uitgevers. De bezorger is van mening dat hij verplicht was om zijn arbeid persoonlijk te verrichten. Immers, hij liet zich heel 2013 nooit vervangen, werkte bij griep gewoon door en nam geen vakantie op. Simpelweg omdat hij het geld hard nodig had. Hij erkent wel dat collega’s zich zonder toestemming lieten vervangen tijdens vakanties. Hof Arnhem-Leeuwarden overweegt dat de bezorger in beginsel vrij is om zich te laten vervangen door een door hem uit te kiezen persoon. Dat de bezorger daar niet voor koos, doet daar niet aan af.
30-10-2017


Effect Regeerakkoord op terrein loonheffingen

Naast de invoering van nog maar twee belastingschijven (basistarief 36,93%, toptarief 49,5%), een verhoging van de algemene heffingskorting en arbeidskorting en veel kleinere aanpassingen zijn er nog meer plannen op loonheffingsgebied. Zo wordt de looptijd van de 30%-regeling verkort van 8 naar 5 jaar. De onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat omhoog naar € 1.700. De gebruikelijkloonregeling wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast. De mogelijkheid van het uitbetalen in aandelen voor start-ups en scale-ups wordt ruimer. Voor de premiedifferentiatie in de WW wordt (in meer sectoren) de premie voor contracten voor onbepaalde tijd lager dan voor contracten voor bepaalde tijd.
16-10-2017


Het kabinet streeft naar het aantrekkelijk(er) maken van werkgeverschap en balans op de arbeidsmarkt. De hoofdlijnen zijn als volgt: ontslag moet gemakkelijker worden, doordat werkgevers voortaan meerdere ontslaggronden kunnen aanvoeren bij de rechter. Daar staat wel een hogere ontslagvergoeding tegenover (maximaal de helft van de transitievergoeding bovenop de huidige transitievergoeding). Flexibele contracten mogen voortaan weer worden aangegaan voor maximaal drie jaar. De werknemer bouwt vanaf het begin van zijn dienstverband recht op transitievergoeding op (is nu na 2 jaar) en deze transitievergoeding is voortaan ook na 10 jaar nog 1/3 maandsalaris (dus per saldo lager). Maar er is meer.
16-10-2017


In het Regeerakkoord staan onder andere de plannen van het kabinet met betrekking tot zzp’ers en hun opdrachtgevers. Het gebruik van de huidige modelovereenkomsten leidt tot onzekerheid bij zzp’ers en vooral hun opdrachtgevers. Dit gaat zelfs zó ver, dat zzp’ers opdrachten mislopen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën liet dan ook onderzoek doen naar alternatieven. Welke alternatieven wil het nieuwe kabinet invoeren? De Wet DBA wordt vervangen. Er komt een minimumuurloon voor zzp’ers, de webmodule wordt toch ingevoerd en het begrip gezagsverhouding wordt verduidelijkt.
16-10-2017


De komende regering heeft op 10 oktober 2017 het Regeerakkoord gepubliceerd met de plannen voor de regeerperiode 2017-2021. Hierna leest u een opsomming van de plannen per het door ons gekozen onderwerp. Het is raadzaam om te beseffen dat het hier gaat om ‘plannen’ en niet om definitieve wetten of regels. De ingangsdata van de diverse veranderingen zullen daardoor in de meeste gevallen na het jaar 2018 liggen. Dat neemt echter niet weg dat er een aantal opmerkelijke veranderingen in de sociale zekerheid zal plaatsvinden.
16-10-2017


Werkgevers die gebruik willen maken van het lage-inkomensvoordeel (LIV), moeten rekening houden met de voorwaarden inzake verloonde uren en uurloongrenzen, waarbinnen het op jaarbasis voor die werknemer verloonde loon per uur moet liggen. In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 zijn de nieuwe uurloongrenzen vanaf 1 januari 2017 gepubliceerd. Indien het over 2017 voor een werknemer gemiddeld verloonde loon ligt tussen € 9,66 en (niet meer dan) € 10,63, dan bedraagt het LIV € 1,01 per uur, met een maximum van € 2.000 per werknemer. Ligt het over 2017 voor een werknemer gemiddeld verloonde loon tussen € 10,64 en (niet meer dan) € 12,08? Dan bedraagt het LIV € 0,51 per uur, met een maximum van € 1.000 per werknemer.
02-10-2017


Directeur in privé hoofdelijk aansprakelijk voor schadevergoeding aan werknemer

Een werknemer is in dienst bij een BV, maar voert vooral privé werkzaamheden uit voor de directeur. Dit blijkt ook uit de omschrijving van de werkzaamheden in de arbeidsovereenkomst. Bij een val van het dak loopt de werknemer zwaar letsel op. De rechtbank oordeelt dat tussen de directeur in privé en de werknemer ook sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dat het loon door de BV werd betaald, is niet relevant. De fiscale motieven om een arbeidsovereenkomst te sluiten met de BV behoren de rechtspositie van de werknemer niet te benadelen. Om die reden wordt niet alleen de rechtspersoon maar ook de directeur in privé hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de aan de werknemer te betalen schadevergoeding. Er is namelijk onvoldoende zorg geboden voor een veilige werkomgeving.
02-10-2017


Als een werkgever eigenrisicodrager voor de ZW is, draagt hij het risico van betaling van ZW-uitkeringen aan ex-werknemers. Bijvoorbeeld na afloop van een contract of bij zieke uitzendkrachten. Omdat het dienstverband is beëindigd, zijn diverse arboverplichtingen (zie de ‘lees meer’) niet van toepassing tussen de werkgever, eigenrisicodrager ZW en de ex-werknemer. Minister Asscher heeft echter op 14 september 2017 met een Nota van wijziging op het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 voorgesteld om deze arboverplichtingen, met name ook de contractuele verplichtingen, nu ook te laten gelden tussen eigenrisicodragers ZW en ex-werknemers.


Een werkgever moet nagaan of een opleiding in het Crebo-register staat vermeld. Is dat het geval, dan mag hij ervan uitgaan dat de beroepspraktijkvorming deel uitmaakt van de beroepsbegeleidende leerweg. De inspecteur mag dan niet meer nagaan of de opleiding voldoet aan de eisen van de Wet educatie beroepsonderwijs (WEB). Als de opleiding bovendien is afgerond met een certificaat of diploma, is dat voldoende bewijs dat de werknemer de beroepspraktijkvorming heeft gevolgd. Tenzij de inspecteur het tegendeel bewijst. De Hoge Raad heeft dat op 22 september 2017 in meerdere uitspraken bevestigd.
02-10-2017


Tot het ondernemingsvermogen van een tennisleraar behoren een Porsche Boxter, een Audi A5 en een Alfa Romeo Brera. In privé heeft hij nog een Ford S-MAX. Het hof oordeelt dat de tennisleraar niet aantoont dat hij met de Porsche minder dan 500 km privé heeft gereden. In de rittenregistratie van de Porsche staat op 19 juli 2012 een rit naar een tenniscentrum. De tennisleraar verklaart dat hij daarbij per vergissing niet het juiste aantal kilometers heeft genoteerd. Deze vergissing werkt door in de hele rittenregistratie van dat jaar.
02-10-2017


Nieuwsbrief Loonheffingen 2018: uitleg over het ‘jeugd-LIV’ 2018

Vanaf 1 juli 2017 is de leeftijdsgrens voor het volwassen wettelijk minimumloon verlaagd van 23 naar 22 jaar en is het wettelijk minimumloon voor 18- tot en met 21-jarigen verhoogd. In 2018 kunnen werkgevers recht krijgen op een compensatie voor deze laatstgenoemde groep. De Belastingdienst betaalt deze compensatie in 2019 ‘automatisch’ uit. Inmiddels zijn ook de bedragen van de compensatie 2018 bekend. In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 wordt het 'jeugd-LIV', ofwel de compensatie van het wettelijk minimumjeugdloon, nader toegelicht.
18-09-2017


Een werkgever is eigenrisicodrager WGA. Een van zijn werknemers gaat na een halfjaar ‘ziek uit dienst’ en raakt uit beeld bij de werkgever, zijn verzuimverzekering en -registratie. De ex-werknemer vraagt een ZW-uitkering aan bij het UWV en na 2 jaar ziekte een WGA-uitkering. Het UWV verhaalt die uitkering op de werkgever. De werkgever verhaalt op zijn beurt de uitkering weer op de verzekeraar van zijn WGA-verzekering eigen risico dragen. Dit pakt echter anders uit dan verwacht; de verzekeraar weigert de vergoeding te betalen, omdat het ziektegeval niet bij haar bekend is, er daardoor geen re-integratie kon worden uitgevoerd en zij hierdoor benadeeld is als partij.
18-09-2017


Zonder toestemming op vakantie: ontslag op staande

Binnen een bedrijf is voor verlof een handtekening nodig van zowel de afdelingschef (A) als de bedrijfsleider (B). Wanneer A een verlofaanvraag van een werknemer accordeert, weigert B zijn toestemming. B waarschuwt de werknemer voor de consequenties als hij toch op vakantie gaat. De werknemer gaat toch op vakantie. Hij wordt daarom op staande voet ontslagen. De werknemer verweert zich met de stelling dat als een werkgever niet binnen 14 dagen reageert op zijn verzoek, de vakantie vaststaat. Het Hof oordeelt dat een dergelijk beroep op de wettekst in strijd is met redelijkheid en billijkheid; de werknemer had zijn vakantie namelijk al geboekt voor de verlofaanvraag. Het ontslag op staande voet blijft intact.
18-09-2017


Een werknemer wordt op staande voet ontslagen maar verzet zich hiertegen. Als de werkgever in hoger beroep alsnog gelijk krijgt, meent de werknemer dat hij recht heeft op loon, omdat een datum voor ontslag niet met terugwerkende kracht kan worden vastgesteld. Daar denkt Hof Arnhem anders over: de werknemer heeft geen arbeid verricht en dus geen recht op loon. Dat er geen werkzaamheden zijn verricht, komt voor zijn rekening. De werknemer krijgt geen transitievergoeding, omdat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. De werknemer moet bovendien een gefixeerde schadevergoeding betalen aan de werkgever.
18-09-2017


Zo'n 60.000 extra werkenden krijgen vanaf 1 januari 2018 recht op ten minste het wettelijk minimumloon (wml). Naast werknemers en zelfstandig ondernemers is er nog een derde groep werkenden: opdrachtnemers (ca. 431.000). Zij hebben geen arbeidsovereenkomst, maar voldoen ook niet aan de voorwaarden van het zelfstandig ondernemerschap. Om uitbuiting te voorkomen, heeft deze groep ‒ die werkt op basis van een overeenkomst van opdracht (ovo) ‒ met ingang van 1 januari 2018 ten minste recht op het wml. Maar er zijn naast de ovo ook nog andere overeenkomsten.
18-09-2017


Allicht onderschrijft u de stelling dat automatisering leidt tot verlies van arbeidsplaatsen, maar het is niet altijd bekend op welke wijze dit arbeidsrechtelijk kan worden opgelost. Er zijn functies die in minder tijd kunnen worden uitgeoefend. Door met een werknemer in een vaststellingsovereenkomst overeen te komen dat hij voor een aantal uren wordt ontslagen, kan de werknemer zijn baan gedeeltelijk behouden. Indien aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan (regel dit goed in de overeenkomst!), kan voor het urenverlies een WW-aanvraag worden gedaan. Maar heeft de werknemer dan ook nog recht op een transitievergoeding?
04-09-2017


Ziekte mag geen gevolgen hebben voor de WW-uitkering

Voor de hoogte van de WW-uitkering is het loon in het refertejaar bepalend. Indien werknemers in dat jaar ziek zijn geweest en daardoor van hun werkgever niet het volledige loon doorbetaald hebben gekregen, resulteert dat door een fout van de wetgever in een lagere WW-uitkering. De Centrale Raad van Beroep heeft op 19 juli 2017 bepaald dat dit niet mag. De WW-uitkeringen van die werknemers moeten worden berekend aan de hand van het loon dat werknemers zouden hebben ontvangen indien zij niet ziek waren geworden. Aan het UWV is opgedragen om het dagloon van de WW-uitkeringen van werknemers in die situatie opnieuw te berekenen.
04-09-2017


Ontbrekend contract met arbodienst leidt direct tot (forse) boete

Vanaf 1 juli 2017 is het verplicht om een basiscontract met een arbodienst(verlener) te hebben. Hierin moet ten minste worden vastgelegd wat de wettelijke taken zijn. Het gaat om toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie, deskundige begeleiding bij ziekte en het aanbieden van het periodiek geneeskundig onderzoek. Ook geldt er de verplichting om een werknemer toe te laten voor consultatie door de bedrijfsarts, bezoek van de werkplek door de bedrijfsarts en een second opinion door een andere bedrijfsarts voor de werknemer. Dit zijn minimumeisen. Uiteraard kunnen er meer afspraken worden gemaakt. Ontbreekt dit basiscontract, dan zal de arbeidsinspectie onmiddellijk een boete opleggen. Herstel is niet meer mogelijk.
04-09-2017


Als een DGA via zijn persoonlijke holding een minderheidsbelang heeft in een werk-BV en verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, moet de werk-BV premies betalen over de managementfee. Voor de loonbelasting wordt de zogenoemde doorbetaaldloonregeling toegepast. De werk-BV betaalt de managementfee aan de holding zonder loonbelasting in te houden. De holding houdt op haar beurt loonbelasting in op het salaris dat zij aan de DGA betaalt. Een controleur van de Belastingdienst stelt dat er in ieder geval werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw) moet worden betaald.
04-09-2017


Een werkgever heeft voor 400 werknemers afdrachtvermindering onderwijs geclaimd. Hij gaf aan zijn administratie- en belastingadvieskantoor door welke werknemers het betrof, maar beschikte niet over ‘verklaringen Crebo‑erkende opleiding’. De inspecteur legt daarom een naheffingsaanslag met een boete op. De Hoge Raad oordeelt opnieuw dat een belastingplichtige mag vertrouwen op een adviseur die hij voor voldoende deskundig houdt en aan wiens zorgvuldige taakvervulling hij niet hoefde te twijfelen. Het is dan niet vereist dat de belastingplichtige zich ook zelf in de belastingregels verdiept.
04-09-2017


In een eerdere Fiscasus hebben wij u geïnformeerd over de verwerking van de afkoopsom van Pensioen Eigen Beheer (PEB) in de loonadministratie. Daarbij werd vermeld dat u de code aard inkomstenhouding 63 (Overige pensioenen) moest vermelden in de aangifte loonheffingen. Later meldde de Belastingdienst op het Forum Salaris dat u code 56 (Ouderdomspensioen dat via werkgever is opgebouwd) moest vermelden. Op 1 juli 2017 is echter op ditzelfde forum bekendgemaakt dat het niet code 56, maar toch code 63 moet zijn.
14-08-2017


De bordjes ‘Pas op voor de hond’ kunnen worden ingeruild voor ‘Pas op voor ontslag’. Na een bedrijfsovername wordt een kapster met een dienstverband van 25 jaar zonder toestemming ontslagen. Er wordt alleen een opzegtermijn gehanteerd. Werkneemster accepteert weliswaar het ontslag, maar neemt geen genoegen met de door de rechtbank aan haar toegekende transitievergoeding en de (relatief) lage billijke vergoeding. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat ook gekeken moet worden naar de persoonlijke omstandigheden van de werkneemster. De omstandigheid dat werkneemster zonder het ontslag haar dienstbetrekking tot aan haar pensioen had kunnen voortzetten, moet worden meegewogen.
14-08-2017


Zzp’er met eigen BV valt onder uitzendregels

Er zijn diverse ‘constructies’ bedacht waarin een zzp’er voor de werknemersverzekeringen wordt aangemerkt als werknemer van zijn BV. Deze voorkomen het risico van naheffing van premies bij de opdrachtgever. Als deze werknemer ter beschikking wordt gesteld om onder leiding en toezicht van de opdrachtgever te werken, wordt de BV ingedeeld met toepassing van de uitzendregels. Tot nu toe (zie het vorige item) vond indeling plaats in de vaksector waarin de werknemer werkte. Door de wijziging is dit voor nieuwe gevallen niet meer mogelijk. Minister Asscher maakt hier geen uitzondering voor; deze werkgevers vallen onverkort onder de (nieuwe) uitzendregels.
14-08-2017


De uitzondering voor uitzendbureaus om onder bepaalde voorwaarden te worden ingedeeld in een vaksector in plaats van ‘sector 52, Uitzendbedrijven’ is vervallen. Alleen uitzendbureaus die al voor 25 mei 2017 waren ingedeeld in een vaksector behouden die indeling. Bij personeels-BV’s worden werknemers alleen binnen het concern uitgezonden. Het is niet de bedoeling om deze onder sector 52 te laten vallen. Daarom worden deze uitzendovereenkomsten – ook bij nieuwe ondernemingen – niet ingedeeld in de sector uitzendbedrijven.
14-08-2017


Voor zwangere vrouwen die tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008 als zelfstandig onderneemster of op andere wijze (anders dan in loondienst) werkzaam waren, was er geen wettelijke regeling voor zwangerschaps- en bevallingsuitkeringen. Na een ingesteld hoger beroep tegen een aantal uitspraken van rechtbanken in 2016, heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op 27 juli 2017 bepaald dat het ontbreken van een dergelijke regeling in strijd was met het VN-Vrouwenverdrag. De CRvB heeft het UWV daarom opgedragen om binnen 16 weken – vóór 16 november 2017 – een passende compensatie voor deze vrouwen vast te stellen.
14-08-2017


Uitbreiding vaderschapsverlof in 2019 op de lange baan

Bij de geboorte van een baby heeft de partner van de moeder nu recht op 2 dagen betaald verlof door de werkgever. Het recht op verlof van de partner van de moeder werd vanuit een recent wetsvoorstel nu verlengd naar 5 dagen. Deze drie extra verlofdagen zouden worden betaald via een uitkering van het UWV via de Wet arbeid en zorg (WAZO). De maatregel had per 1 januari 2019 moeten ingaan. Inmiddels heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook deze plannen doorgeschoven naar een volgend kabinet.
03-07-2017


Een werkgever die een ontslagprocedure start – zonder dat het niet functioneren van de werknemer uit verslaglegging blijkt – vangt bot bij de rechtbank. Zonder deze verslagen is er namelijk geen reden om te twijfelen aan de inzet van werknemer. De werkgever heeft wel een persoonlijk ontwikkelplan gemaakt, maar van begeleiding blijkt niets. Een beweerde demotie vanwege niet functioneren kan niet worden aangetoond en is volgens werknemer het gevolg van een nieuw project. De rechtbank stelt dat het ontbreken van een beoordelingsgesprek over 2014 en een matig functioneren in 2015 (zonder op gevolgen te wijzen) onvoldoende is om het dienstverband te beëindigen.
03-07-2017


De minister van SZW had in december 2016 mooie plannen. Het UWV zou de re-integratie-inspanningen van werkgevers voor zieke werknemers niet meer toetsen en ook geen loonsanctie meer opleggen aan werkgevers, die eigenrisicodrager voor de WGA zijn. De minister vond dat er bij werkgevers en verzekeraars die het eigen risico voor de WGA verzekeren, al een voldoende prikkel aanwezig is voor re-integratie van zieke werknemers. Het UWV zou publiek verzekerde werkgevers nog wel blijven toetsen op voldoende re-integratie-inspanningen voor zieke werknemers en een loonsanctie opleggen wanneer die inspanningen onvoldoende zijn. De minister schuift deze plannen echter door naar een volgend kabinet (brief 9 juni jl.).
03-07-2017


Nu de economie weer aantrekt, is het concurrentiebeding bezig met een opmars. Dit onderwerp in de vorige Fiscasus leverde veel vragen en opmerkingen op. Want welke actie kan de ex-werkgever ondernemen bij overtreding van het beding? Uiteraard kan hij de ex-werknemer een verbod opleggen om het beding te overtreden. Vergeet ook het boetebeding niet! Ook kan de nieuwe werkgever met een pittige, goed onderbouwde brief worden benaderd vanwege onrechtmatig handelen. Immers, de nieuwe werkgever profiteert van de overtreding van het beding. Daarbij kan de ex-werkgever vervolgens onderhandelen met de nieuwe werkgever over een afkoopbedrag, waarvoor hij afstand wil doen van het beding.
03-07-2017


Is er werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw) verschuldigd over de ontslagvergoeding? Deze vraag kwam aan de orde op de laatste actualiteitencursus Arbeid en Recht. In beginsel is de werkgeversheffing Zvw hierover inderdaad verschuldigd. De ontslagvergoeding is belast in een aparte inkomstenverhouding volgens de groene tabel bijzondere beloningen. Er ontstaat bij de uitbetaling geen nieuw loontijdvak, omdat er alleen sprake is van een bijzondere beloning. Voor de berekening van het maximumbijdrage-inkomen wordt geen loontijdvak toegevoegd.
03-07-2017


De overheid heeft de AOW-leeftijd verhoogd, waardoor oudere werknemers worden geconfronteerd met een ‘AOW-gat. Zij hebben namelijk voor de tijd tussen de 65-jarige leeftijd en de nieuwe AOW-gerechtigde leeftijd geen of onvoldoende financiële voorzieningen (anders dan de AOW) kunnen opbouwen. Dit treft niet slechts oudere werknemers op minimumniveau, maar ook alle middeninkomens. De overheid heeft ter rechtvaardiging van het AOW-gat allerlei standpunten, bijvoorbeeld dat die leeftijdsverhoging nodig is om de AOW betaalbaar te houden.
19-06-2017


Zoals bekend is het voor werkgevers lastig om nog een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; de Wwz stelt extra eisen. Dit geldt echter niet voor (bestaande) contracten voor onbepaalde tijd. Met een aantrekkende economie komen werknemers ook weer meer in beweging en wagen ze gemakkelijker een overstap naar de concurrentie. Werkgevers worden hierdoor vaak onaangenaam verrast. Zij zullen daardoor ook vaker geneigd zijn om werknemers aan hun concurrentiebeding te houden. Dit merken ook de juristen van Fiscount; werkgevers betrekken hen steeds vaker met succes bij het inroepen (beoordelen) van deze bedingen.
19-06-2017


Vaak wordt overwerk gecompenseerd door een tijd-voor-tijdregeling. Vanaf 1 januari 2019 is dat alleen nog maar mogelijk als daarover in een cao-afspraken zijn gemaakt. Voor uitzendkrachten is dat de cao van de inlener. Bij een nulurencontract is compensatie in vrije tijd helemaal niet meer mogelijk. Bovendien moet het overwerk voor 1 juli van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin het overwerk is verricht, in betaalde vrije tijd zijn gecompenseerd. Is dat niet het geval, dan moet het minimumloon alsnog worden uitbetaald. De regels voor compensatie met vrije tijd zijn niet van toepassing als voor het totaalaantal uren, inclusief overwerk, ten minste het minimumloon is betaald.
19-06-2017


Vanaf 2018 ook vakantiebijslag over overwerkvergoeding

Vanaf 1 januari 2018 moet een werkgever ook het minimumloon betalen voor overwerk. Dit is geregeld door aanpassing van het loonbegrip in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml). Daar staat nu dat onder loon de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking worden verstaan, met uitzondering van onder andere verdiensten uit overwerk. Deze uitzondering vervalt met ingang van 1 januari 2018. Dit betekent dat een werknemer vanaf 2018 niet alleen recht heeft op minimumloon, maar ook op vakantiebijslag over zijn overwerkloon.
19-06-2017


Een concurrentie- of relatiebeding moet schriftelijk worden aangegaan. Op zich mag dit ook worden opgenomen in arbeidsvoorwaarden, waar in de arbeidsovereenkomst naar wordt verwezen. Wel moet dan vaststaan dat de arbeidsvoorwaarden als bijlage bij het ondertekende contract zijn gevoegd en dat in het contract wordt verwezen naar de voorwaarden. Of dat de werknemer in het contract uitdrukkelijk verklaart dat hij instemt met het concurrentiebeding. Als alleen komt vast te staan dat er op enig moment arbeidsvoorwaarden zijn verstrekt ‒ maar niet in samenhang met de arbeidsovereenkomst ‒ is er geen relatiebeding ontstaan, aldus de Hoge Raad.
02-06-2017


Extra reistijd leidt niet tot meer loon

Een werknemer in het busvervoer wordt tijdelijk elders gedetacheerd, waardoor zijn reistijd toeneemt. Op grond hiervan vordert hij vergoeding van de extra tijd, omdat dit moet worden aangemerkt als arbeidstijd. Op grond van (eerdere) Europese rechtspraak oordeelt het hof dat dit inderdaad mag worden gezien als arbeidstijd. Hierdoor ontstaat echter nog geen loonaanspraak. Immers, dit is niet in onze nationale wetgeving geregeld. Dat er sprake is van arbeidstijd, moet wel worden getoetst aan de Arbeidstijdenwet. Aangezien de cao hierover niets regelt, komt de werknemer geen vergoeding toe. Ook de eerder door hem genoten (tijdelijke) vergoeding maakt dit niet anders.
02-06-2017


Het is een bekend gegeven dat de wetgever in de rechtspraak de werkgever primair verantwoordelijk houdt voor re-integratie van zieke werknemers. Hierbij kan het voor de werkgever van belang zijn om te weten of een werknemer voor een bepaald percentage nog in staat is om te werken in de eigen of passende arbeid. In dit geval voerde een werkgever een ‘proactief verzuimbeleid’ en vroeg de leidinggevende in het geval van een ziekmelding om aan te geven welke werkzaamheden de werknemer nog wel kon doen. De werkgever registreerde het antwoord in zijn verzuimsysteem in de vorm van een verlaagd beschikbaarheidspercentage. Mag dat?
02-06-2017


De uitzondering voor uitzendbureaus om onder bepaalde voorwaarden te worden ingedeeld in een vaksector in plaats van ‘sector 52, Uitzendbedrijven’ is vervallen. Alleen uitzendbureaus die voor 25 mei 2017 al waren ingedeeld in een vaksector, behouden die indeling. Een uitzendbureau kon in een vaksector worden ingedeeld als meer dan 50% van het premieplichtige loon aan die sector kon worden toegerekend. De premies in die vaksector zijn in de meeste gevallen lager dan in de sector Uitzendbedrijven. Dit mogelijke voordeel is dus voor nieuwe gevallen niet meer mogelijk.
02-06-2017


De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Opdrachtgevers en opdrachtnemers hoeven daardoor geen boetes of naheffingen te vrezen wanneer achteraf wordt geconstateerd dat er sprake is van een dienstbetrekking. Voor kwaadwillenden geldt dat niet. Oorspronkelijk was de handhaving van de Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2018. Omdat het nieuwe kabinet hier opnieuw keuzes in zal moeten maken, kiest staatssecretaris Wiebes voor het opschorten van de handhaving met een halfjaar. Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen zo voldoende tijd om hun werkwijze aan te passen.
02-06-2017


Minister SZW gaat sollicitatieplicht voor ouderen in de WW aanpassen

Mensen die één jaar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd werkloos worden, zijn vrijgesteld van de sollicitatieplicht in de WW, ZW, WIA en IOW. Deze vrijstelling bestaat echter niet voor mensen die tijdens het ontvangen van die uitkering de leeftijd, één jaar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, bereiken. De minister van SZW heeft onlangs in een brief medegedeeld dat de Regeling vrijstelling socialezekerheidswetten op dit punt zal worden aangepast. De aangepaste regeling zou voor 1 april 2017 voor een uitvoeringstoets naar het UWV worden verstuurd. Dit heeft echter nog niet geleid tot publicatie van een besluit.
22-05-2017


Een bedrijf heeft een gedeeltelijk zieke werknemer en boekt tijdens de bouwvakperiode vakantiedagen bij hem af. De werknemer stapt naar de rechter en stelt dat de werkgever dit niet mocht doen, omdat hij niet heeft ingestemd met het afboeken van de vakantiedagen, conform de eisen vanuit Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. De werknemer is evenmin bij schriftelijke overeenkomst akkoord gegaan met de afboeking van bovenwettelijke vakantiedagen. In een recente uitspraak stelt Rechtbank Midden-Nederland de werknemer in het gelijk.
22-05-2017


Wie is de (on)gelukkige vinder?

Een werknemer werkt bij een afvalbedrijf. In het kader van het demonteren van apparatuur vindt hij geheel onverwacht ruim € 15.000 in een oude printer. De werkgever vordert dit bedrag van de werknemer. De rechtbank stelt dat de werknemer – als vinder van een verloren en onbeheerde zaak – het geldbedrag toekomt. Hof De Haag oordeelt echter anders; toeval is hier uitgesloten, met het oog op de aard van het bedrijf en de aard van de opgedragen werkzaamheden. Om die reden wordt de gebeurtenis als het ware gekoppeld aan het werk. De werkgever is hier degene die als de gelukkige vinder mag worden aangemerkt.
22-05-2017


Per 1 juli 2017 wordt de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassen minimumloon verlaagd van 23 naar 22 jaar. Met ingang van 2018 krijgt een werkgever hier compensatie voor door het minimumjeugdloonvoordeel. Nu geldt voor het minimumloon bij stukloon de tijd die redelijkerwijs met de uitvoering van de verrichte arbeid is gemoeid. Vanaf 1 januari 2018 moet ten minste het minimumloon worden betaald voor de daadwerkelijke tijd die de werknemer heeft besteed aan de verrichte arbeid. Ook moet vanaf 1 januari 2018 voor overwerk ten minste het minimumloon worden betaald. Compensatie van overwerk in betaalde vrije tijd kan vanaf 1 januari 2019 slechts als deze mogelijkheid in een cao is opgenomen.
22-05-2017


BV 1 stelt een auto ter beschikking aan haar DGA, die hiervoor een sluitende kilometeradministratie bijhoudt. De DGA maakt echter ook ritten voor een gelieerde BV 2. Volgens de inspecteur is de DGA in fictieve dienstbetrekking bij BV 2. Hij merkt de ritten voor BV 2 als privé aan en heft na over de bijtelling. Onze adviseur loonheffingen, Hans Tabak, stelt dat de DGA de ritten voor BV 2 maakt in het kader van zijn dienstbetrekking met BV 1. Volgens zijn arbeidsovereenkomst houdt zijn functie ook het verrichten van werkzaamheden voor gelieerde vennootschappen in. Hof Amsterdam is het hiermee eens en ‘adviseert’ de inspecteur het hoger beroep in te trekken en de verleende juridische bijstand te vergoeden.
22-05-2017


Het voornemen bestond om werkgevers op verzoek door het UW te laten compenseren voor betaalde transitievergoedingen. Althans, indien de dienstbetrekking met een werknemer na 104 weken van arbeidsongeschiktheid eindigt – en zowel in het geval van ontslag via het UWV als wanneer een dienstbetrekking eindigt door middel van een vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiertoe een wetsvoorstel ingediend, dat ongewijzigd per 1 januari 2019 in werking treedt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Dit wetsvoorstel is inmiddels alweer controversieel verklaard; het komende kabinet zal dit gaan behandelen. Fiscount volgt de ontwikkelingen hierin voor u op de voet.
08-05-2017


Een ontslag op staande voet moet onverwijld (direct) worden gegeven op het moment dat de dringende reden bekend is. In de rechtspraak is uitgemaakt dat de werkgever uitstel wordt gegund als nader onderzoek nodig is. Toegestaan is dan om de werknemer eerst te schorsen. De Hoge Raad heeft een aantal jaren geleden beslist, dat een werkgever eerder in actie moet komen bij een vermoeden van een verboden gedraging die reden vormt voor het (latere) ontslag. De werkgever in deze zaak kreeg de deksel op de neus van Rechtbank Assen. Het onderzoek is vertraagd ingezet en toen de uitkomst eindelijk bekend was, is er ook nog te lang gewacht om de werknemer te ontslaan.
08-05-2017


Een uitkeringsgerechtigde is in beginsel verplicht om wijzigingen in zijn situatie die uitkeringen kunnen beïnvloeden, tijdig uit eigen beweging of desgevraagd door te geven aan de uitkeringsinstantie. Dit is de inlichtingenplicht. Voldoet de uitkeringsgerechtigde hier niet aan? Dan mag de uitkeringsinstantie de uitkering geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Per 1 juni 2017 wordt de inlichtingenplicht voor bepaalde gegevens in het kader van de AOW, ANW, AKW, IOAW, IOAZ en de Participatiewet niet langer gehandhaafd. Aangezien het een omvangrijk aantal gegevens betreft, zullen de uitkeringsinstanties uitkeringsgerechtigden informeren.
08-05-2017


Brexit: grote gevolgen voor werkgevers en werknemers

De Brexit heeft grote gevolgen voor Nederlandse werkgevers die hun werknemers naar het Verenigd Koninkrijk (VK) uitzenden en voor werkgevers uit het VK die hun werknemers in Europa willen laten werken. De Europese Verordening (883/2004) kan namelijk niet langer worden toegepast voor het werken van EU-werknemers in het VK of voor VK-werknemers in de EU-lidstaten. Nederlandse werknemers die tijdelijk gaan werken in het VK, kunnen hun Nederlandse sociale zekerheid niet zonder meer voortzetten en er zullen (premie)verplichtingen in het VK gaan gelden. Voor onderdanen van het VK die in Nederland werken, staat de zogenoemde ‘kwalificerende buitenlandse belastingplicht’ niet meer open, omdat daarvoor een EU-nationaliteit is vereist.
08-05-2017


Een bedrijfsleider werkte op basis van een overeenkomst van opdracht in een restaurant. Hiervoor factureerde hij maandelijks met btw vanuit zijn eenmanszaak. Als het restaurant de samenwerking beëindigt, stelt hij dat hij bijna fulltime werkte voor het restaurant. Hij had als bedrijfsleider enige zelfstandigheid, maar moest wel verantwoording afleggen. Bovendien hielden camera’s hem er nauwlettend in de gaten. De gezagsverhouding en de regelmatige werktijden wijzen op een arbeidsovereenkomst, maar Hof Amsterdam oordeelt anders. Volgens het hof kan een overeenkomst van opdracht niet veranderen in een arbeidsovereenkomst zonder nadere afspraken daarover.
08-05-2017


Zwangere zelfstandigen konden in de periode vóór 1 augustus 2004 en vanaf 4 juni 2008 een zwangerschaps- en bevallingsuitkering krijgen vanuit de Wet arbeid en zorg (WAZO) ter hoogte van maximaal het wettelijk minimumloon. Voor de periode daartussen bestond echter geen wettelijke regeling. De Rechtbank Midden-Nederland oordeelde op 23 september 2016 dat die omissie in strijd was met het VN-vrouwenverdrag en dat het UWV die vrouwen moest compenseren. Het UWV heeft op 4 november 2016 op www.uwv.nl gepubliceerd dat hoger beroep is ingesteld en het niet noodzakelijk is om nu al een uitkeringsaanvraag te doen om eventuele rechten veilig te stellen.
24-04-2017


Banenverkenner op werk.nl biedt werkgever extra voordelen

Sinds 1 januari 2016 kan een werkgever die iemand in dienst wil nemen uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden aanspraak maken op een maximale premiekorting van maximaal € 2.000 per jaar gedurende 3 jaren en de no-riskpolis (uitkeringen Ziektewet van het UWV als de werknemer uitvalt wegens ziekte). Ook draagt de werkgever hiermee een steentje bij aan het voorkomen van een werkgeversboete vanuit de Quotumwet. Op de banenverkenner op werk.nl van het UWV kan worden gekeken naar geschikte kandidaten voor de vacature. Werkgevers kunnen via hun werkgeversaccount en het Burgerservicenummer van de persoon zien of de betreffende persoon tot de doelgroep behoort.
24-04-2017


Een werkgever in de bouw zegt na verkregen toestemming van het UWV op 29 november 2013 wegens bedrijfseconomische redenen het dienstverband op per 2 mei 2014. Op 4 december 2013 heeft de werkgever met FNV Bouw overeenstemming bereikt over een Sociaal Plan. Hierin is opgenomen dat de werkgever zal zorgen voor compensatie van de nadelige gevolgen van de reorganisatie en een aanvulling op de WW-uitkering (van 70% van het loon) tot 84% van het loon. De werknemer is ziek vanaf 22 april 2014 en heeft vanaf 5 mei 2014, na het einde van het dienstverband, recht op een uitkering krachtens de Ziektewet (ZW). De werkgever weigert de aanvulling te betalen.
24-04-2017


Een werknemer gaat 1 dag per week naar school en werkt daarnaast 4 dagen. In de arbeidsovereenkomst met hem is vastgelegd dat hij – als hij niet naar school gaat – moet werken. De werknemer verzuimt echter twaalf keer om naar school te gaan, zonder zich beschikbaar te stellen voor werk. Nadat de werknemer met zijn tekortschieten wordt geconfronteerd, legt de werkgever hem een document voor, waarmee hij tekent voor beëindiging van zijn dienstverband. De werkgever verliest de zaak (ook) in hoger beroep; hij had moeten verifiëren of de wil van de werknemer wel overeenstemt met zijn verklaring.
24-04-2017


Per 1 april 2017 kan een directeur-grootaandeelhouder het pensioen in eigen beheer afkopen. Bij afkopen wordt de fiscale waarde van de verplichtingen op het moment van afkoop verminderd met een korting (in 2017: ten hoogste 34,5% over de fiscale waarde van de voorziening per 31 december 2015). De uitkomst daarvan is belast als loon uit vroegere dienstbetrekking volgens de groene tabel bijzondere beloningen. De BV betaalt over de uitkering de werkgeversheffing Zvw. In de salarisadministratie maakt u een nieuwe medewerker aan en verandert u de inkomenscode in 63.
24-04-2017


Het UWV legt aan een werkgever de plicht op om gedurende het 3e ziektejaar loon door te betalen (loonsanctie). De werkgever had weliswaar tijdig de juiste acties voor re-integratie ondernomen, maar het traject van externe re-integratie Spoor 2 door het re-integratiebedrijf USG Restart zou niet voldoende adequaat zijn uitgevoerd, aldus het UWV. Het re-integratiebedrijf ging bij haar activiteiten steeds uit van het door de bedrijfsarts opgestelde belastbaarheidspatroon en voerde verschillende bemiddelingsactiviteiten uit. Daarom stelde onze adviseur Ron van Baarlen dat het re-integratietraject wél adequaat was uitgevoerd. De uitkomst?
10-04-2017


Het UWV heeft een nieuwe interne richtlijn voor verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen gepubliceerd als opvolger van de ‘RIV-toets in de praktijk’: de ‘Werkwijzer Poortwachter’ van 1 februari 2017. Wilt u uw klant, de werkgever, informeren over de acties die hij moet ondernemen bij re-integratie van zieke werknemers en bij door het UWV opgelegde loonsancties? In dat geval zult u goed op de hoogte moeten zijn van actuele richtlijnen van het UWV zoals deze en de waarde die het instituut hecht aan te ondernemen acties. Die kennis helpt u om correct te kunnen inschatten of het opstarten van bepaalde acties en de daarvoor door de werkgever te maken kosten om loonsancties te voorkomen (verplichte loondoorbetaling door de werkgever gedurende het 3e ziektejaar) zinvol is of juist niet.
10-04-2017


Voor het loonbegrip in het lage-inkomensvoordeel (LIV) 2017 moet worden uitgegaan van het fiscale loon uit tegenwoordige dienstbetrekking – dus van alle belaste loonbestanddelen. Dit heeft het ministerie van SZW Fiscount op 4 april jl. in een bericht laten weten. In de Fiscasus van 14 maart jl. hebben we u nog te kennen gegeven dat voor het loonbegrip moest worden uitgegaan van het SV-loon. Dit hebben we ontleend aan de antwoorden van de Belastingdienst op vragen hierover tijdens de intermediairdagen 2016. De door Fiscount in december 2016 aan het ministerie SZW gestelde vragen waren op dat moment nog niet beantwoord. Het nu gegeven antwoord door het ministerie van SZW schept duidelijkheid over het te hanteren loonbegrip in het LIV.
10-04-2017


Het minimumloon gaat ook gelden voor personen die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht – tenzij die personen fiscaal als ondernemer worden beschouwd. Dit vloeit voort uit het wetsvoorstel ‘Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht’ waarmee de Eerste Kamer heeft ingestemd. Ook nam de Eerste Kamer een motie aan waarin erop werd aangedrongen dat het minimumloon voor iedereen moet gelden. Dus ook als er geen sprake is van een overeenkomst van opdracht of van een arbeidsovereenkomst.
10-04-2017


Een uitzendbureau leent Poolse arbeidskrachten uit aan de agrarische sector. De arbeidsovereenkomst wordt in beginsel aangegaan voor nul uur per week. Ook is opgenomen dat de uitzendovereenkomst wordt aangegaan voor 12 maanden met gemiddeld 10 uur per week. Het uitzendbureau betaalt ook nog de eerste 78 weken geen salaris als er geen geschikt werk is. Volgens de rechtbank valt uit deze bepalingen niet op te maken hoeveel uren er gewerkt gaat worden en voor hoelang. De Belastingdienst heeft de hoge sectorpremie terecht nageheven, aldus de rechtbank, omdat het aantal te werken uren niet eenduidig is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. De naheffing van € 385.418 en boete van € 40.000 zijn terecht opgelegd.
10-04-2017


Een werknemer neemt van januari tot mei deel aan een erkende staking in verband met cao-onderhandelingen. Tijdens de stakingsperiode ontvangt de werknemer een uitkering uit de stakingskas van de vakbond. Vervolgens wordt een vaststellingsovereenkomst getekend, waarin het dienstverband per augustus wordt beëindigd. Het UWV weigert de werknemer een WW-uitkering toe te kennen, omdat hij in de laatste 36 weken niet ten minste 26 weken heeft gewerkt (wekeneis WW). De werknemer krijgt in bezwaar van het UWV en in beroep van de rechtbank ongelijk en stelt hoger beroep in.
27-03-2017


Het is legitiem als een werkgever richting zijn klanten neutraliteit wil uitstralen, zo heeft het Europese Hof bepaald. Als er in het bedrijfsreglement wordt vastgelegd dat het zichtbaar dragen van enig politiek, filosofisch of religieus teken op de werkvloer verboden is – zoals het dragen van een hoofddoek – is er geen sprake van directe discriminatie. Wanneer een dergelijk verbod niet is opgenomen in het bedrijfsreglement, kan echter niet worden uitgesloten dat er toch sprake is van discriminatie.
27-03-2017


Een werkgever heeft met een werknemer twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gesloten. Hoewel de laatste arbeidsovereenkomst op 1 augustus 2015 van rechtswege eindigt, heeft de werkgever gesteld dat in de zomer van 2016 overleg met de werknemer plaatsvindt over mogelijke voortzetting voor onbepaalde tijd. Na dat overleg heeft de werkgever de werknemer een door hem getekende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd toegezonden. De werknemer heeft deze overeenkomst echter nooit getekend en werkt na 1 augustus 2015 gewoon door. De werkgever deelt hem eind augustus 2016 mede dat de arbeidsovereenkomst per 20 september 2016 eindigt en dat de toegang tot het werk hem wordt ontzegd.
27-03-2017


Minimumloon voor overwerk; cafétariaregeling niet meer mogelijk

Per 1 juli 2017 verandert de Wet minimumloon. Hierdoor moeten meeruren boven de overeengekomen uren minimaal conform het wettelijk minimumloon worden uitbetaald. Uitruil van belaste overuren – die tegen het minimumloon worden uitbetaald, met de onbelaste verstrekking of vergoeding van huisvesting, reizen en levensonderhoud van buitenlandse seizoenmedewerkers – is dan niet meer mogelijk. Dit geldt ook voor werknemers die bijvoorbeeld hun overuren willen uitruilen tegen een fiets. Als de cafétariaregeling niet meer mag worden toegepast, stijgen de werkgeverslasten en daalt het nettoloon van de werknemer. Uitbetaald loon boven het wettelijk minimumloon mag nog wel worden uitgeruild.
27-03-2017


Een BV gaat failliet en de curator ontslaat de statutair bestuurder ervan, die ook 40%-aandeelhouder is. Als de bestuurder (toch) een WW-uitkering aanvraagt, weigert het UWV de uitkering. Het UWV meent dat hij een niet verzekerde dga is – omdat hij zijn eigen ontslag kan tegenhouden – en dat hij niet onder feitelijk gezag heeft gewerkt. De bestuurder maakt niet aannemelijk dat hij feitelijk in ondergeschikte positie stond tot de BV. Hij werkte namelijk niet onder feitelijk gezag van de aandeelhouders en de algemeen directeur. Volgens de Centrale Raad van Beroep heeft hij om die reden geen recht op een WW-uitkering. De Raad bevestigt, onder verwijzing naar de statuten, het standpunt van het UWV.
27-03-2017


De Wet tegemoetkomingen loondomein kent met ingang van 1 januari 2018 diverse loonkostenvoordelen (LKV’s). Onderscheid wordt gemaakt naar het LKV oudere werknemer, het LKV arbeidsgehandicapte werknemer, het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer en het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden. De werknemer (of de door de werknemer gemachtigde werkgever) dient voor elk LKV binnen 3 maanden na indiensttreding en voorafgaand aan het aanvragen van een LKV een doelgroepverklaring aan te vragen bij het UWV. Bij het LKV voor herplaatsing van de arbeidsgehandicapte werknemer moet dit gebeuren binnen 3 maanden na toekenning van de WIA-uitkering.
13-03-2017


Een ondernemer vindt dat hij thuishoort in sector 55, overige takken van bedrijf en beroep, en niet in sector 3, Bouwbedrijf. Volgens Hof Den Haag is de indeling als Bouwbedrijf terecht, gezien de activiteiten van de onderneming. De werkgever heeft zich aangemeld bij de Belastingdienst als: verkoop en montage van kunststof kozijnen, deuren en dakkapellen. Volgens het Hof bestaan de activiteiten uit het in opdracht van aannemers en particulieren vervaardigen van op maat gemaakte ramen, deuren en schuifpuien. Dit betreft objecten van stoffelijke aard, bestemd om te worden geplaatst in een gebouw.
13-03-2017


Het Lage inkomensvoordeel (LIV) beoogt werkgevers te stimuleren om werknemers met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon in dienst te nemen of te houden. Werkgevers hebben over het jaar 2017 recht op het LIV indien zij werknemers in loondienst hebben voor wie minimaal 1.248 uren per inhoudingsplichtige werkgever zijn verloond. Ook moet hun SV-loon volgens de loonaangifte – en gedeeld door het aantal overeengekomen arbeidsuren – tussen bepaalde uurloongrenzen liggen. Daarbij komt dat zij de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet mogen hebben bereikt. De voor 2017 geïndexeerde en exact geldende uurloongrenzen moeten nog bij wet worden vastgesteld.
13-03-2017


De ‘Musical Sky’-zaak werd in december 2016 behandeld door Fiscount-juristen tijdens de training Arbeid en Recht. De arbeidsovereenkomsten met werknemers voor de productie Musical Sky bevatten een ontbindende voorwaarde: als de productie stopt, eindigt de arbeidsovereenkomst op de eerste dag na de laatste voorstelling. De kantonrechter oordeelde dat Sky zich op deze ontbindende voorwaarde mocht beroepen. Sky heeft als redelijk handelend werkgever namelijk geen andere keuze (torenhoge productiekosten bij nauwelijks inkomsten). Het Hof Amsterdam stelt de werknemers echter in het gelijk.
13-03-2017


Een schoonmaakbedrijf heeft van de Inspectie SZW een boete gekregen van € 230.000 voor het overtreden van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Deze boete werd niet opgelegd omdat het bedrijf te weinig loon had betaald, maar omdat het schoonmaakbedrijf de gewerkte uren van de 22 werknemers niet correct had bijgehouden. Hierdoor kon niet worden vastgesteld of zij voldoende loon en vakantiebijslag ontvingen. Het betrof schoonmaakwerk in hotels, waarvoor het bedrijf allerlei niet reële normtijden hanteerde. Opmerkelijk genoeg kon de inspectie geen nabetaling afdwingen voor de werknemers, juist omdat de gewerkte uren niet correct werden bijgehouden.
13-03-2017


Werkgevers houden zieke werknemers na 2 jaren van ziekte in dienst (‘slapende dienstverbanden’), zodat er geen transitievergoeding hoeft te worden afgerekend. Rechters achten deze praktijk toelaatbaar. Het lag in het voornemen om werkgevers via een uitkering van het UWV voor betaalde transitievergoedingen bij ontslag na 2 jaren van ziekte te compenseren via een uitkering van het UWV. Die regeling zou per 1 januari 2018 moeten ingaan, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Het is dus van belang die gevallen te registreren. Het ministerie van SZW heeft de Tweede Kamer recent medegedeeld dat het UWV deze nieuwe taak niet eerder zal kunnen uitvoeren dan 1 januari 2019.
27-02-2017


De werkgever is wettelijk verplicht om bij 8 weken van ziekte van een werknemer een plan van aanpak over re-integratie op te stellen. Dit moet gebeuren in overeenstemming met de zieke werknemer. De werknemer is wettelijk verplicht om hieraan mee te werken. Als de werknemer niet meewerkt aan een plan van aanpak, verliest hij het recht op loon bij ziekte. In een situatie waarin een werkgever over een eenzijdig opgesteld plan van aanpak niet wilde overleggen met een zieke werknemer – en de werknemer het zelfs niet mocht lezen – oordeelde de Rechtbank Midden-Nederland dat de werknemer geen gebrek aan medewerking kon worden verweten.
27-02-2017


No-riskpolis en premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer ook voor nieuwe doelgroep

De no-riskpolis en premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer komen met terugwerkende kracht tot 28 oktober 2016 beschikbaar voor werkgevers die een specifieke groep mensen uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden in dienst nemen. Het gaat om mensen die uitsluitend onder begeleiding van een jobcoach het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Ook betreft het (ex-)leerlingen uit het praktijkonderwijs (zonder beoordeling van het UWV) die dat wensen. Deze (ex-)leerlingen moeten een verzoek indienen bij het UWV voor opname in de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden. (Ex-)leerlingen die dat al aan het UWV hebben verzocht, hoeven dat niet opnieuw te doen.
27-02-2017


Een DGA van een innovatieve start-up mag vanaf 2017 voor het gebruikelijk loon volstaan met het wettelijk minimumloon. De DGA moet hiervoor een S&O-verklaring hebben en maximaal 5 jaar inhoudingsplichtige zijn voor de loonbelasting en hiervan maximaal al 2 jaar een S&O-verklaring hebben gehad. Voor werknemers van zo’n start-up is er vanaf 2018 een gunstige optieregeling. Een werknemer heeft met opties voordeel bij waardestijging van de onderneming. Een optie is volledig belast wanneer deze wordt uitgeoefend. Start-ups hoeven bij de uitoefening van een optie slechts 75% van de opbrengst tot een maximum van € 50.000 als loon te belasten. Een voordeel van maximaal € 12.500 voor de werknemer.
27-02-2017


Een werkgever heeft een werknemer ten onrechte op staande voet ontslagen. De kantonrechter kent de werknemer om die reden een transitievergoeding toe en een gefixeerde schadevergoeding (loon over de niet in acht genomen opzegtermijn). De werknemer heeft zich neergelegd bij de beëindiging. De werkgever gaat niet in hoger beroep tegen de beslissing van de kantonrechter. Daardoor staat vast dat er sprake is van een onterecht ontslag op staande voet. Het Hof oordeelt dat een werknemer in een dergelijk geval altijd recht heeft op een billijke vergoeding. Daarom wordt aan de werknemer eveneens een vergoeding ter grootte van 7 bruto maandsalarissen toegekend.
13-02-2017


De Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) kent een aantal premievoordelen die per 1 januari 2018 vervallen. Daarbij moet u denken aan: de premiekorting voor de oudere werknemer, de premiekorting voor de arbeidsgehandicapte werknemer inclusief de herplaatste werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer voor personen die na ziekte hun eigen of passende arbeid hervatten en al op 29 december 2005 arbeidsgehandicapt waren. Daarnaast vervallen de premiekorting doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden, de premiekorting jongeren en de premievrijstelling bij marginale arbeid.
13-02-2017


Compensatie werkgevers voor verhoging minimumjeugdloon

Werkgevers krijgen over de tweede helft van 2017 en over 2018 een compensatie voor de verhoging van het minimumjeugdloon. De compensatie wordt echter pas in 2019 vastgesteld en uitbetaald. Uiterlijk op 15 maart 2019 ontvangt de werkgever van het UWV ‒ op basis van de loonaangiften over 2017 t/m januari 2019 ‒ een voorlopig overzicht dat duidelijk maakt waarvoor de werkgever gecompenseerd wordt. Eventuele fouten kunnen tot en met 1 mei 2019 worden hersteld door correctieberichten in te sturen. Daarna stuurt de Belastingdienst de werkgever uiterlijk 1 augustus 2019 een beschikking. Dit gebeurt op basis van de loonaangiften, zoals deze op 1 mei 2019 in de polisadministratie staan. Uiterlijk 12 september 2019 wordt de compensatie uitbetaald.
13-02-2017


Tot 1 juli 2015 werd het dagloon voor WW- en ZW-uitkeringen voor werknemers die in het (aan de eerste WW- of arbeidsongeschiktheidsdag voorafgaande) refertejaar een wisselend loon – of over enkele loontijdvakken geen loon – ontvingen, bepaald door het ontvangen loon te delen door het aantal loondagen. Per 1 juli 2015 wijzigde dit en moest het te ontvangen loon voortaan worden gedeeld door 261 dagen. Hierdoor ontstond een lager dagloon voor de uitkeringen. Na politieke commotie is deze maatregel per 1 december 2016 teruggedraaid voor WW-uitkeringsgerechtigden en mensen die na de 2 jaar wachttijd voor de WIA minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn bevonden.
13-02-2017


Met ingang van 1 januari 2017 kunnen werkgevers de Speur- en Ontwikkelingswerk-verklaring (S&O-verklaring) overdragen aan een andere werkgever. Door een reorganisatie komt het helaas nog weleens voor dat een S&O-verklaring – achteraf bezien – door de verkeerde werkgever is aangevraagd. De afdrachtvermindering moet dan worden terugbetaald. Die financiële strop kan vanaf 2017 worden beperkt door de S&O-verklaring over te dragen aan de overnemende werkgever. De overnemende werkgever moet hiervoor een verzoek indienen bij het ministerie van Economische Zaken. Wat zijn de voorwaarden?
13-02-2017


Een ontslag op staande voet strandt nogal eens, omdat een rechter alle omstandigheden van het geval moet meewegen. Maar niet in deze zaak. Een werknemer wilde tijdens een personeelsavond zijn directeur te lijf gaan en mishandeling kon alleen worden voorkomen doordat collega’s ingrepen. Al eerder op de avond dreigde de werknemer de directeur ‘doormidden te schoppen’. Hij wordt direct na het incident (aanval) ontslagen. De werknemer voert ter verdediging aan dat alcohol en zijn diabetes agressiviteit in de hand hebben gewerkt, dat hij 25 jaar in dienst was en het ontslag voor hem ernstig is vanwege zijn leeftijd. Tevergeefs; ook het Hof vindt in hoger beroep het ontslag op staande voet terecht.
30-01-2017


Gezagvoerder werkt onder gezag: inkomen is loon uit dienstbetrekking

Een piloot fungeert als gezagvoerder van passagiersvliegtuigen van het model Boeing 737. Hij werkt via een bemiddelingsbureau in Engeland voor een in Ierland gevestigde vliegtuigtuigmaatschappij. De overeenkomst met het bemiddelingsbureau bevat verplichtingen die volgens Rechtbank Gelderland wijzen op een gezagsverhouding. De zelfstandige beslissingen die hij als gezagvoerder moet nemen inzake de veiligheid van de passagiers en bemanning zijn niet anders dan die van een piloot in dienstbetrekking. Dit aspect ondersteunt daarom niet de zelfstandigheid ten opzichte van de vliegtuigmaatschappij. Zijn inkomen wordt aangemerkt als loon uit dienstbetrekking, dat in Nederland is belast.
30-01-2017


Het minimumjeugdloon gaat omhoog, nu de Eerste Kamer een wetsvoorstel hiertoe heeft aangenomen op 24 januari 2017. Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) en enkele wetten die daarmee verband houden. Hierdoor hebben jongeren vanaf 22 jaar recht op het volledige wettelijk minimumloon en 18- tot 21-jarigen op een hoger minimumjeugdloon. Werkgevers worden gecompenseerd door het minimumjeugdloonvoordeel. Ook wordt hiermee geregeld dat voor overwerk en bij afspraken op basis van stukloon ten minste het minimumloon moet worden betaald.
30-01-2017


Werkgevers gaan de nieuwe arbowet in hun portemonnee voelen. De toename van de kosten is vooral toe te schrijven aan extra dienstverlening door werkgevers en nieuwe contracten. Ruim 70% van de arbodiensten heeft aangegeven dat de gemiddelde arbokosten per werknemer met meer dan 5% gaan stijgen en 19% verwacht zelfs een stijging boven de 10%. Andere deskundigen menen dat de arbodiensten deze kostenstijging (te) voorzichtig inschatten. De administratieve lasten voor werkgevers ‒ doordat zij nieuwe basiscontracten met arbodiensten moeten aangaan ‒ zijn namelijk nog niet meegenomen bij de genoemde kostenstijging.
30-01-2017


Waarschijnlijk per 1 juli 2017 treden de wijzigingen in werking van de arbowet die de Eerste Kamer op 24 januari jl. heeft aangenomen. Deze wijzigingen versterken en verduidelijken de rol van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker. Zo krijgen de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging instemmingsrecht over de benoeming van de preventiemedewerker. Werknemers krijgen op hun beurt meer rechten om de bedrijfsarts te bezoeken en om hun situatie te laten herbeoordelen door een andere bedrijfsarts (second opinion). Binnen 1 jaar na inwerkingtreding van de wet moeten de (basis)contracten met arbodiensten zijn aangepast.
30-01-2017


Tijdens de intermediairdagen van de Belastingdienst in november en december 2016 werden vragen gesteld over het lage-inkomensvoordeel (LIV). De Belastingdienst heeft zijn antwoorden hierop gepubliceerd (www.intermediairdagen.nl/community-imdg16). Eén van de meest opmerkelijke antwoorden door de Belastingdienst is dat voor toetsing van het verloonde loon aan de uurloongrenzen van het LIV het volgens de loonaangifte verloonde SV-loon (kolom 8 loonstaat) in de plaats komt van het krachtens artikel 1.1, onderdeel h, van de Wet tegemoetkomingen loondomein geldende fiscale loon (kolom 14 loonstaat).
16-01-2017


Per 1 januari 2017, 1 juli 2017 en 1 januari 2018 wijzigen de wettelijk beschikbare financiële voordelen aanzienlijk voor werkgevers met personeel. Ook per 28 oktober jl. is het nodige gewijzigd. Het gaat hierbij deels om bestaande financiële voordelen voor werkgevers en deels om nieuwe financiële voordelen die worden ingevoerd. Of een werkgever hiervan gebruik kan maken – dan wel bestaande voordelen kan behouden – hangt in de meeste gevallen af van het tijdig en juist uitvoeren van acties door uw kantoor. Oók in de loonaangiften over de tijdvakken in 2017 en 2018.
16-01-2017


Wanneer een werknemer te veel belt of internet tijdens werktijd, kan dit leiden tot ontslag. Hierover bestaat de nodige jurisprudentie. Zo verstuurde een werknemer binnen een halfjaar vanaf zijn werkplek 1255 whatsapp-berichten met zijn zakelijke telefoon. Nieuw in de rechtspraak is dat deze kosten volgens de kantonrechter mogen worden verrekend. Hiervoor mag de werkgever uitgaan van een tijdsduur van 2,5 à 3 minuten per bericht x het uurloon (incl. vakantietoeslag). De werknemer heeft over deze periode namelijk ten onrechte loon genoten (geen werk, geen loon). Het bedrijfsreglement staat alleen incidenteel en beperkt privégebruik van de zakelijke telefoon toe.
16-01-2017


Met ingang van 2017 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de rubriek ‘Code soort inkomstenverhouding/inkomenscode’. Zo is ‘Code 21 Overige pensioenen, lijfrenten, enz.’ vervallen en vervangen door de nieuwe Codes 54 tot en met 63. Hoe zit het dan bij stamrechten? Een stamrecht is een periodieke uitkering in de vorm van een gerichte lijfrente. Code 59 is voor lijfrenten die zijn afgesloten in het kader van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst en Code 60 is voor lijfrenten waarbij dat niet het geval is. Wat is het verschil?
16-01-2017


De Stichting Naleving CAO voor uitzendkrachten (SNCU) stelt dat een bedrijf een uitzendbureau is en claimt een nabetaling en schadevergoeding van ruim € 300.000. Volgens het hof heeft de SNCU niet aangetoond dat het toezicht en de leiding bij de opdrachtgevers lagen. Dat laatste moet worden vastgesteld aan de hand van de feitelijke situatie. Daarbij geldt: wie stelt, bewijst. De SNCU moet aldus de leiding en het toezicht van de zijde van de opdrachtgevers bewijzen. Dit heeft de SNCU echter niet onderzocht bij de opdrachtgevers. Mede hierdoor oordeelt het hof dat niet is bewezen dat de leiding en het toezicht bij de opdrachtgevers lagen.
16-01-2017