Het nieuwe leren: leren met hoofd, hart en handen

MBA-kopstudies laten een terugloop zien in het aantal studenten en generatie Y geeft er de voorkeur aan om te investeren in zogenoemde ‘soft skills’. Het gevolg hiervan is dat er steeds meer businessopleidingen op de markt komen, die uitgaan van het nieuwe leren. Daar waar het oude leren te veel uitgaat van het hoofd, gaat het nieuwe leren veel meer uit van de combinatie van hoofd, hart en handen. Dat betekent nadenken, reflecteren, doen, proberen, durven, vallen en weer opstaan. Voor musici, topsporters of acteurs is het leren met hart en handen gewoon, voor zakelijke dienstverleners is dat veel minder vanzelfsprekend. Hier ligt een mooie uitdaging, die we bij Fiscount in 2018 verder vorm zullen geven.
08-12-2017


Dag 4 van ‘De (accountant)adviseur als businesscoach’

Dag 4 van de opleiding van ‘De (accountant)adviseur als businesscoach’ staat in het teken van strategie-coaching (niet te verwarren met strategisch coachen). In de opleiding wordt de overstap gemaakt van de ondernemer naar de onderneming. Aan de hand van het zogenaamde ‘Vliegwielmodel’ gaan de deelnemers aan de slag met een analyse van het businessmodel van het accountantskantoor waar zij werken. Daaraan voorafgaand wordt kort ingegaan op de theorie van strategievorming voor MKB-bedrijven. Wat is strategie? Welke strategiestijlen kunnen er worden onderscheiden? En wat is het verschil tussen strategie, tactiek en operationeel management?
08-12-2017


Bij sommige pensioen-BV’s met nauwelijks – of in ieder geval te weinig – inkomsten is het nu al te voorzien dat er uiteindelijk te weinig middelen zullen zijn om aan de verplichtingen te voldoen. Het opnemen van een paragraaf ‘Ernstige onzekerheid over de continuïteit’ is feitelijk niet aan de orde, omdat die bedoeld is om te waarschuwen voor discontinuïteit op korte termijn. Voor het inzicht in de jaarrekening kan het echter toch nodig zijn om wel enige aanvullende toelichting te geven. Bij een jaarrekening op commerciële grondslag is het probleem waarschijnlijk af te lezen uit het feit dat de overige reserves negatief zijn.
08-12-2017


Het is bijna 2018, en voor boekjaren 2017 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving voor jaarrekeningen op fiscale grondslag een vervelend grapje bedacht: deelnemingen mogen alleen nog maar op nettovermogenswaarde worden gepresenteerd als deze in de fiscale eenheid zitten. Voorheen mocht dit ook als de deelneming onder de deelnemingsvrijstelling viel. De RJ geeft waardevolle richtlijnen ter verduidelijking van BW 2 Titel 9, maar slaat hier de plank toch mis. Fiscount adviseert daarom (net als diverse andere serviceorganisaties) om hierin desgewenst af te wijken van de RJ en de nettovermogenswaarde in deze situatie gewoon te blijven beschouwen als een optie.
08-12-2017


ICT-innovaties: domotica

Als we de deskundigen mogen geloven, zal domotica een veel grotere impact hebben op ons werk dan robotisering. Onder domotica wordt verstaan: de integratie van technologie en diensten ten behoeve van een betere kwaliteit. Scan en herken, machine learning, blockchain en de Fiscount-ICT-straat zijn hier goede voorbeelden van. De uiteindelijke mogelijkheden zijn echter zo ruim, dat we ons hiervan – zeer waarschijnlijk – nu nog niet eens een voorstelling kunnen maken. Omdat zowel gebruiksgemak als de privacycomponent zeer belangrijke (al dan niet bij wet opgelegde) aandachtspunten zijn, zullen menselijk gedrag en vaardigheden steeds het vertrekpunt blijven.


Dag 3 van ‘De (accountant)adviseur als businesscoach’

Waar dag 2 van de opleiding ‘De (accountant)adviseur als businesscoach’ in het teken staat van oplossingsgerichte leiderschaps- en ondernemerschapsontwikkeling, staat dag 3 in het teken van ontwikkelingsgerichte leiderschaps- en ondernemerschapsontwikkeling. De ontwikkelingsgerichte benadering geeft meer diepgang in de relatie met de cliënt en is daarmee minder gericht op ‘snelle’ oplossingen. Naast het onderzoeken en ter discussie durven stellen van helpende en belemmerende overtuigingen, wordt ook gewerkt aan het geloof in eigen kunnen op basis van eerdere werkervaringen en het maken van een persoonlijk (werk)statuut.


Een accountantskantoor dat bij een toetsing voor samenstellingsopdrachten wel een voldoende scoort, maar voor assurance-opdrachten niet, kan een hertoetsing ontlopen door te verklaren voortaan af te zien van assurance-opdrachten. Voor een kantoor dat meerdere assurance-opdrachten uitvoerde waarbij alleen de controle van een jaarrekening onvoldoende was, is het wel zuur dat alle andere assurance-opdrachten dan ook niet meer kunnen worden uitgevoerd. De Raad voor Toezicht heeft aangegeven hier voortaan flexibeler mee om te gaan.


De werkzaamheden bij de samenstelling van de jaarrekening lijken steeds vaker te worden beperkt tot de ‘echte’ bijzonderheden. Als gevolg van die trend neemt het belang toe om goede kennis te hebben van de cliënt. Om te kunnen bepalen wat belangrijk c.q. risicovol is, moet je immers wel goed weten wat er bij de cliënt speelt. De specifieke kenmerken van een cliënt kunnen daarbij het beste in een bedrijfsbeschrijving worden vastgelegd. Het enkel invullen van een vragenlijst bedrijfsverkenning, waarbij er op zes van de tien vragen wordt geantwoord met ‘Geen bijzonderheden’, volstaat niet meer.


Starters die onvoldoende geld bij een hypotheekverstrekker kunnen lenen voor de aankoop van een eerste koophuis, kunnen in aanmerking komen voor een aanvullende lening. De provincie Limburg stelt € 5 miljoen extra beschikbaar voor de uitvoering van de Startersregeling, die dit mogelijk maakt. Met deze starterslening is het voor starters mogelijk om het verschil te overbruggen tussen de prijs van het eerste koophuis en het bedrag van de maximale hypotheeklening. Voor een starterslening komen personen in aanmerking die alleen of samen met een partner voor de eerste keer een eigen woning kopen of verkrijgen.
10-11-2017


Wie stuwt de innovatie (niet)?

Uit onderzoek blijkt dat (ongeveer) 75% van alle innovatiesuccessen wordt bepaald door de mens en niet door de techniek. Toch ‘klagen’ veel ondernemers over passiviteit van hun medewerkers ten aanzien van innovatieve initiatieven. Wat vervolgens niet blijkt te werken, is het aantrekken van ‘nieuwe jonge, frisse’ mensen, met als doel om hen de innovatiekar te laten trekken. De bottleneck is namelijk veelal het management zelf. Zij blijken in veel gevallen degenen te zijn die – deels onbewust! – vernieuwingen tegenhouden. Angst voor fouten en de behoefte om controle te willen houden, blijken de meest belemmerende overtuigingen te zijn die innovatie tegenwerken. Hoe zit dat bij u?
10-11-2017


Wanneer een accountant zijn betrokkenheid bij (de samenstelling van) een jaarrekening niet kenbaar maakt door deze op blanco papier – of zelfs op het papier van zijn cliënt – uit te brengen en er geen samenstellingsverklaring bijvoegt, is de accountantsberoepsregelgeving NV COS 4410 niet van toepassing, zo denken velen. Dit is echter een veel voorkomend misverstand. Op een paar specifieke uitzonderingen na moet 4410 wel degelijk worden gevolgd. De accountant moet bovendien een samenstellingsverklaring afgeven. Dit is ook aan de orde bij (omdat de NBA dit expliciet voorschrijft) de jaarrekening van micro-entiteiten en bij SBR-kredietrapportages.
10-11-2017


De Tijdelijke commissie NVKS heeft haar rapport met aanbevelingen over verduidelijking van de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS) voor accountants(kantoren) uitgebracht. Het Adviescollege Beroepsreglementering (ACB) van de NBA gaat dit nu verder verwerken in een handreiking. Daarbij zal het ACB alleen enkele praktische vraagstukken uitwerken; de al uitgewerkte onderwerpen in de toelichting op de NVKS worden hierbij niet herhaald. Het rapport van de commissie (doorklik maken, zie bijgevoegde pdf) bevat overigens zeker niet alleen een algemene opsomming van punten die aandacht behoeven. Diverse NVKS-aspecten zijn nader toegelicht en soms voorzien van concrete voorbeelden.
10-11-2017


Dag 2 van ‘De (accountant)adviseur als businesscoach’

Dag 2 van de opleiding De (accountant)adviseur als businesscoach staat in het teken van oplossingsgerichte leiderschaps- en ondernemerschapsontwikkeling. Wat is leiderschap en hoe is dat van invloed op het ondernemerschap van je cliënt? Hoe help je je cliënt omgaan met (storende) omgevingsfactoren? Wat is het effect van het gedrag van de ondernemer op de mensen in zijn bedrijf en zijn klanten? Ook wordt gekeken hoe je je cliënt kunt helpen bij het maken van keuzes ten aanzien van de vaardigheden die hij of zij het beste kan ontwikkelen.
27-10-2017


Vaak denken we bij innoveren aan grote sprongen vooruit. We denken aan creatieve mensen, die nieuwe dingen bedenken. Verreweg de meeste innovaties blijken echter eenvoudige en kleine stapjes van vooruitgang en verbetering te zijn. Een kantoor dat besluit om medewerkers te voorzien van tablets (in plaats van schrijfblokken) om bij klanten notities te kunnen maken, is op die manier innovatief bezig. Evenzeer geldt dat voor Apple die met een nieuwe iPhone komt, waarvan we soms denken: ‘Wat is er nu helemaal echt vernieuwd?’. Waar creativiteit als kwaliteit kan worden gezien, is inventiviteit veel meer een kwestie van houding.
27-10-2017


Kleine rechtspersonen hebben momenteel bij het verwerken van de kosten van groot onderhoud de keuze uit drie opties. De eerste optie is de kosten van het groot onderhoud activeren en in de relevante jaren afschrijven. Optie twee is voorafgaand aan het groot onderhoud een voorziening vormen, en die laten vrijvallen in het jaar dat de kosten zich voordoen. De derde optie is de kosten direct nemen in het jaar waarin ze zijn gemaakt. De Raad voor de Jaarverslaggeving vindt deze laatste optie echter niet (meer) verenigbaar met de algemene verslaggevingsprincipes.
27-10-2017


Aankomende accountants (trainees) moeten nadat zij de theoretische opleiding hebben afgerond een driejarige praktijkopleiding volgen. Ook AA-trainees die de MKB-variant volgen, moeten in deze periode diverse assurance-opdrachten uitvoeren. Bij een kantoor dat nauwelijks of zelfs geen assurance-opdrachten uitvoert, is dat lastig. Bij de oude opzet van de praktijkopleiding bestond de mogelijkheid om in een simulatieomgeving controles van jaarrekeningen uit te voeren; die mogelijkheid komt er nu voor overige assurance-opdrachten.
27-10-2017


Dag 1 van ‘De (accountant)adviseur als businesscoach’

Dag 1 van de opleiding ‘De (accountant)adviseur als businesscoach’ staat primair in het teken van de grondhouding van een businesscoach en de kenmerkende verschillen met een adviseurshouding. Daarnaast komen twee specifieke vaardigheden aan bod. Deze vaardigheden zullen gedurende de gehele opleiding een rol blijven spelen, namelijk: de kunst van het vragen stellen en de kracht van zelfreflectie. Vragen stellen is bepaald geen lijstje(s) afwerken; er komt de nodige techniek en structuur bij kijken, achter een palet aan keuzepatronen. Hierbij geldt zeker: oefening baart kunst. Dit geldt evenzeer voor het vermogen tot zelfreflectie. Dat is te ontwikkelen en levert een schat aan informatie en leerpotentie op.
13-10-2017


Het familiestatuut (6): wat is de waarde van een statuut?

De meeste waarde van een familiestatuut zit in het proces dat uiteindelijk tot het statuut leidt. Het statuut zelf is niet meer of minder dan de resultante daarvan. Immers, tijdens dat proces worden de belangen, behoeften en zorgen van alle betrokkenen zichtbaar. Ze kunnen worden besproken en waar wenselijk worden bediscussieerd. Zowel de verschillende als de gedeelde waarden komen hierbij aan de oppervlakte. Het proces kan conflicten helpen voorkomen of ze beperken. Bovendien geeft een statuut vaak structuur aan de gewenste communicatie van alle belanghebbenden. In veel gevallen ligt daar al een grote winst.
13-10-2017


Verplichte aanvullende toelichting actuele meerwaarde vervalt

Als een kleine rechtspersoon in de jaarrekening (op commerciële grondslagen) een actief waardeert tegen historische prijsgrondslag, zal de werkelijke (actuele) waarde van dat actief vaak hoger zijn dan de boekwaarde die in de jaarrekening wordt gepresenteerd. De afgelopen jaren moest de vennootschap hierover in de jaarrekening een aanvullende toelichting opnemen, indien dit nodig was voor het vereiste inzicht. In de recent verschenen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (klein en micro) is dit voorschrift echter vervallen; er wordt nu alleen nog vermeld dat de rechtspersoon ‘kan overwegen’ dit te doen.
13-10-2017


Een bestuur kan ontdekken dat een al vastgestelde en gedeponeerde jaarrekening een dusdanig materiële fout bevat, dat ook de gedeponeerde stukken in ernstige mate tekortschieten in het geven van het vereiste inzicht. In dat geval moet het bestuur de aandeelhouders onmiddellijk inlichten. Daarnaast moet een mededeling over de fout worden gedeponeerd bij het Handelsregister. Sinds het verplicht deponeren via SBR kunnen gedeponeerde cijfers worden gecorrigeerd. Het toesturen van een briefje aan het Handelsregister met een toelichting op de fout heeft echter geen zin meer; de KvK verwerkt dat niet.
13-10-2017


Het familiestatuut (5): voor wie is het familiestatuut?

Het familiestatuut wordt primair opgemaakt voor de drie belangrijkste stakeholders: eigenaren, bestuurders en familieleden. Vaak wordt gedacht dat een statuut alleen iets is voor grote of middelgrote bedrijven. Ten onrechte. Zodra er een of meerdere personen zijn die meer dan één pet op hebben – en/of wanneer er sprake is van een familielid met een (toekomstig) belang, maar die niet werkzaam is in de onderneming – komt een familiestatuut al in beeld. Bij kleinere bedrijven blijft zo’n statuut vaak beperkt tot een goed werkbaar document van enkele A4’tjes. Met kleinere bedrijven hebben we het dan grofweg over 98% van alle bedrijven in Nederland die minder dan 10 werknemers tellen.
29-09-2017


‘Ik krijg mijn medewerkers niet mee’. Dit geluid krijgt onze organisatie met regelmaat te horen van kantooreigenaren. Naast specifieke punten komen er na een gesprek veelal ook een aantal algemeenheden naar voren. Algemeenheden, die we als mens soms maar lastig kunnen aanvaarden. Zo is ‘gedoe’ nu eenmaal de prijs van vooruitgang. Bedrijven zonder gedoe ben ik nog nooit tegengekomen. Die bestaan namelijk niet. Gedoe, in de vorm van weerstand, problemen of knelpunten, vormt een ‘thermometer’; een graadmeter van vooruitgang en ontwikkeling. Het gedoe geeft u vaak veel meer waardevolle informatie dan u op het eerste gezicht denkt.
29-09-2017


Bij het bepalen van de materialiteit wordt geprobeerd om de grens te vinden tussen relevante en irrelevante informatie voor gebruikers. Met andere woorden: welke informatie zou invloed kunnen hebben op de beslissingen die gebruikers kunnen nemen op basis van een bepaald overzicht of andersoortig document? Vaak wordt gesproken over de materialiteitsberekening in plaats van de materialiteitsbepaling, maar dat suggereert ten onrechte dat materialiteit altijd te vangen is in een bepaald bedrag. Er spelen ook kwalitatieve aspecten mee. Bijvoorbeeld: wanneer aan een bepaalde partij zekerheden zijn gegeven, is dat relevante informatie voor andere schuldeisers.
29-09-2017


Sinds vele jaren brengt de Raad voor de Jaarverslaggeving de gezaghebbende Richtlijnen voor de jaarverslaggeving uit. De RJ heeft als doel de wet- en regelgeving (vooral Titel 9 BW 2) overzichtelijk en toegankelijk te maken. Daarbij heeft de RJ het 'getrouw beeld-vereiste' van jaarrekeningen altijd centraal gesteld. Met name voor kleine rechtspersonen resulteerde dit in diverse toelichtingsvereisten, die verder gingen dan de vereisten die specifiek werden voorgeschreven door de wet. Dat wordt nu teruggedraaid.
29-09-2017


Er is nog budget beschikbaar voor de HRM scholingsregeling MKB van de Overijssel. Het doel van deze Subsidieregeling (HRM scholingsregeling MKB; USOVHRM) is Overijsselse mkb-bedrijven te stimuleren om de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers te bevorderen. Subsidie kan worden aangevraagd door mkb-bedrijven met een vestiging in Overijssel, die geen beroep kunnen doen op scholingsfondsen vanuit de branche of op Europese scholingsprogramma's als ESF, aldus de provincie Overijssel. Een aanvraag moet betrekking hebben op ten minste acht werknemers die niet hoger dan een MBO 3 opleiding hebben gevolgd.
15-09-2017


Vanaf 3 oktober tot 26 oktober 2017 wordt de subsidieregeling ‘Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)’ weer opengesteld. U (of uw cliënt) kunt in dat kader een aanvraag indienen voor de categorieën Zon, Biomassa, Geothermie, Water en Wind. De subsidieregeling vergoedt het verschil in kostprijs tussen grijze en groene energie over een periode van 15 jaar. De hoogte van de subsidie is daarmee afhankelijk van het vermogen van het apparaat en de jaarlijks wijzigende basisenergieprijs. Hiermee kan - naast de energiebesparing - een groot gedeelte van de initiële investering worden terugverdiend. Maar let op, de aanvraagsystematiek is niet eenvoudig.
15-09-2017


Het familiestatuut (4): aanpak en werkvormen

Zowel de aanleiding tot het opstellen van een familiestatuut als de grootte van de groep betrokkenen heeft invloed op de aanpak en werkvormen die nodig zijn om tot een familiestatuut te komen. Daarbij kunt u denken aan discussies, debatten, stellingen, werkgroepjes, presentaties, etc. Voordat u start met de meer inhoudelijke kant, zullen echter eerst de belangen, behoeften en zorgen moeten worden geïnventariseerd. Deze zullen zowel verschillen per stakeholdersgroep (eigenaren, bestuurders, familieleden) als per individu. Het inventariseren is al een kunst op zich, omdat lang niet iedereen zich durft uit te spreken. Juist in deze fase is een goed gekozen werkvorm dus essentieel.
15-09-2017


De invoering van de vernieuwde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is tot nader order uitgesteld. Maar van uitstel komt in dit geval geen afstel. Het loont daarom wanneer u zich al wel oriënteert op de consequenties die de voorgestelde verscherpingen c.q. verzwaringen van de Wwft voor u en uw kantoor zullen hebben. Drie aspecten vallen hierbij op. Ten eerste zal er nog meer nadruk worden gelegd op de identificatie van 'uiteindelijk belanghebbenden'. In de meeste gevallen kunt u dit waarschijnlijk prima zelf afhandelen, sommige complexere en/of grotere internationale cliënten daargelaten.
15-09-2017


In 2018 vervangt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voor grote organisaties (>250 medewerkers) en voor organisaties die gevoelige persoonsgegevens vastleggen of hun cliënten grootschalig profileren, zal dit nog wel de nodigde technische en organisatorische hoofdbrekens met zich meebrengen. Voor uw eigen kantoor en de meeste van uw cliënten valt het waarschijnlijk mee, mits u en uw cliënt zich nu al aan de Wbp houden. De AVG legt wel meer nadruk op de noodzaak om als organisatie echt beleid te hebben voor zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Dat vraagt om schriftelijk vastgelegde procedures rond privacy.
15-09-2017


Hebt u cliënten die het afgelopen schooljaar stagiairs hebben begeleid binnen hun onderneming? Zij komen onder voorwaarden in aanmerking voor een subsidie in het kader van de Subsidieregeling praktijkleren. Met deze regeling ontvangen uw cliënten na de stageperiode maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijkleer- of werkleerplaats. De subsidie wordt uitbetaald in de verhouding van de periode waarin zij daadwerkelijk de praktijkbegeleiding in hun bedrijf hebben verzorgd. Een leerling/ student kan dus elk moment van het studiejaar starten of stoppen. Uw cliënten kunnen deze subsidie nog aanvragen tot en met 15 september a.s. via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
31-08-2017


Tot met 7 september 2017 is het voor samenwerkende MKB-ondernemers nog mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen voor een MIT-R&D-samenwerkingsproject. Een MIT-R&D-samenwerkingsproject kan enkel worden ingediend door een samenwerkingsverband van minimaal twee, niet in een groep verbonden, MKB-ondernemers. Voorwaarde is dat zij zich, voor gezamenlijke rekening en risico, richten op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. In de lees meer staan de belangrijkste criteria om in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling.
31-08-2017


Het familiestatuut (3): wat is de aard van een statuut?

Standaard komt bij het opmaken van een familiestatuut de vraag aan bod wat nu precies de aard van de ‘overeenkomst’ is. Anders gezegd, welke juridische kracht heeft een dergelijk statuut? Net als de inhoud, is dat iets wat partijen gezamenlijk bepalen. Sommige statuten zijn overeenkomsten met duidelijke rechten en plichten. Andere statuten vormen bijvoorbeeld veel meer een intentie ten aanzien van werkwijzen en communicatie. Dat wil overigens niet zeggen dat een dergelijk document geen juridische betekenis heeft. Juist bij geschillen kan de aanleiding, de werkvorm of de intentie mede van betekenis zijn, soms zelfs doorslaggevend.
31-08-2017


De Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS) die voor accountants op 1 januari 2018 ingaan, bevatten een aantal vrijstellingen voor kantoren met een beperkte omvang. Het gaat dan om kantoren met maximaal 2 accountants en daarnaast maximaal 5 andere medewerkers. Een aantal aspecten van de regelgeving is voor deze kantoren niet van toepassing. Sommige andere aspecten zijn daarentegen weer wel van toepassing, maar hoeven binnen het kantoor niet schriftelijk te worden geformaliseerd. De NBA heeft bij het bepalen van het aantal medewerkers aangegeven dat primair naar het aantal individuen moet worden gekeken, dus niet naar het aantal fte’s.
31-08-2017


Niet vergeten: van entiteiten (die onder BW2 Titel 9 vallen) waarvan het verslagjaar is aangevangen op of na 1 januari 2016, moet de jaarrekening uiterlijk 31 oktober worden opgesteld en gedeponeerd voor 31 december 2017. Voor de meeste vennootschappen in het MKB geldt echter dat alle aandeelhouders (vaak maar 1 of 2 personen) ook bestuurder zijn. In dat geval moet de jaarrekening uiterlijk 8 november worden gedeponeerd. Dat is dichtbij. Wanneer alle aandeelhouders bestuurder zijn, wordt de jaarrekening geacht ook te zijn vastgesteld zodra de bestuurders de jaarrekening hebben ondertekend.
31-08-2017


Bedrijven die actief zijn in de glastuinbouw kunnen van 15 augustus tot en met 15 september 2017 subsidie aanvragen voor investeringen in energiebesparende maatregelingen. Voor deze regeling heeft het ministerie van Economische Zaken een budget beschikbaar gesteld van € 6 miljoen. De subsidie vergoedt maximaal 25% van de aanschafkosten (excl. btw). Het minimumsubsidiebedrag is € 5.000, terwijl het maximumbedrag kan oplopen tot € 187.500. De subsidie kan worden verstrekt aan een glastuinbouwonderneming of een samenwerkingsverband van glastuinbouwondernemingen voor de hierna opgesomde apparatuur, installaties of machines.
03-08-2017


Sinds 3 juli 2017 is het voor samenwerkende MKB-ondernemers weer mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen voor een MIT-R&D-samenwerkingsproject. Een MIT-R&D-samenwerkingsproject kan enkel worden ingediend door een samenwerkingsverband van minimaal twee, niet in een groep verbonden, MKB-ondernemers. Voorwaarde is dat zij zich, voor gezamenlijke rekening en risico, richten op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Hierna volgen de belangrijkste criteria in het kader van deze subsidieregeling.
03-08-2017


De vorm van een familiestatuut is vrij. Meestal is er sprake van een word document, maar vastlegging in de vorm van een boekje, een powerpoint of zelfs een filmpje of video – al dan niet in combinatie met elkaar – komt ook voor. Net als bij bijvoorbeeld pensioenregelingen, zijn er naast een formeel document soms (samenvattende) informele documenten ten behoeve van een betere communicatie. Wat inhoudelijk wordt opgenomen in een familiestatuut, bepalen de betrokken partijen gezamenlijk. Zowel de aard en omvang van het bedrijf als ook de familie zijn hierbij doorslaggevend. Inhoudelijk zouden de volgende punten kunnen voorkomen.
03-08-2017


De hoofdregel is dat schulden die juridisch binnen 12 maanden na balansdatum kunnen worden opgeëist (inclusief schulden waarvoor geen aflossingstermijnen zijn overeengekomen) in de jaarrekening worden gepresenteerd onder de kortlopende vorderingen. Er is echter een uitzondering voor de situatie waarin de intentie en het recht bestaat om de kortlopende schuld te herfinancieren met een langlopende financiering. Een presentatie als langlopende schuld is dan mogelijk. Dit is zelfs realistischer met oog op het verkrijgen van een goed beeld van de liquiditeit van de organisatie.
03-08-2017


Met dank aan onze juridische collega’s nog een aanvulling op het artikel in de vorige fiscasus SMARTaccountancy1713 (SA17.052) betreffende het wegstrepen van schulden en vorderingen tussen twee partijen. Als er geen faillissement dreigt en er is geen dispuut over de betreffende schulden en vorderingen, mag een van de beide partijen wel besluiten om die schulden en vorderingen te verrekenen. De andere partij moet hier wel over worden ingelicht. Een schriftelijk akkoord van die andere partij (eventueel per e-mail) is dus niet strikt noodzakelijk. Bij ontvangst van zo’n akkoord is natuurlijk wel extra duidelijk dat de andere partij de mededeling over het verrekenen heeft ontvangen.
03-08-2017


Werden er het afgelopen schooljaar stagiairs begeleid binnen uw onderneming of binnen de onderneming van een van uw cliënten? Tot 15 september aanstaande kunnen er weer aanvragen worden ingediend in het kader van de subsidieregeling Praktijkleren. Het subsidiebedrag is maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijkleer- of werkleerplaats. Hierna wordt kort besproken op wie deze regeling van toepassing is en wat de belangrijkste voorwaarden zijn. Ook is er een cliëntenbrief beschikbaar over dit onderwerp, waarmee u uw cliënten kunt informeren.
07-07-2017


Het familiestatuut (1): wat kun je ermee?

Het familiestatuut helpt bij het ordenen van de onderlinge verhoudingen tussen de belangrijkste stakeholders van familiebedrijven: eigenaren, familieleden en leidinggevenden. Daarmee is het familiestatuut een tool uit de pre-mediationpraktijk. Doordat het aantal ‘petten’ per persoon verschilt, is het van groot belang dat functies, rollen, taken en verwachtingen duidelijk zijn. Het doel van het statuut is om de onderlinge werkbaarheid te optimaliseren en zeker ook te professionaliseren. Informatievoorziening en communicatie worden bruikbare instrumenten in plaats van hinderlijke obstakels of struikelblokken.
07-07-2017


Veel dienstverleners salderen een voorstel dividenduitkering in de jaarrekening met de rekening-courantvordering op de betreffende holding/aandeelhouder. Formeel mag dat niet; een rc- verhouding is een harde vordering en het dividendvoorstel hoort onder de overige passiva. Bovendien is het sowieso niet standaard toegestaan om een schuld aan een bepaalde partij zomaar te verrekenen met een vordering op die partij. Om een vordering en een schuld tegen elkaar te mogen wegstrepen – bijvoorbeeld tussen 2 partijen die elkaars debiteur zijn – moeten beide partijen zich hiermee akkoord verklaren. Ook moet het daadwerkelijk de bedoeling zijn om de posten tegelijk af te wikkelen.
07-07-2017


Kleine rechtspersonen – dus ook kleine stichtingen en verenigingen – zijn vanuit BW2 Titel 9 niet verplicht om een bestuursverslag op te stellen. Dat is alleen anders wanneer er binnen de organisatie een ondernemingsraad is ingesteld; de verplichting geldt dan wel. Bij kleine organisaties zonder winststreven en kleine fondsenwervende organisaties draait de jaarrapportage echter veel meer om de maatschappelijke doelstellingen dan om de cijfers. Het opstellen van een bestuursverslag is voor deze organisaties wenselijk – en voor de instellingen met een ANBI-status verplicht.
07-07-2017


Heeft u een milieuvriendelijk of energiezuinig bedrijfsmiddel ontwikkeld? Wanneer u dit bedrijfsmiddel op de Energielijst of Milieulijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) laat zetten, kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in dit bedrijfsmiddel. Hierdoor wordt het voor hen aantrekkelijk om in milieuvriendelijke of energiezuinige technieken te investeren. Alle energiezuinige investeringen waarvoor de Energie-investeringsaftrek (EIA) aangevraagd kan worden, staan op de Energielijst. Middels de EIA hoeft over 55,5% van het investeringsbedrag geen winstbelasting te worden afgedragen. De deadline voor het indienen van voorstellen nadert.
23-06-2017


Pre-mediation als preventiemiddel

Pre-mediation wordt veelal ingezet om een bestaande of aanstaande samenwerking met externe partners te laten slagen. Dus niet pas een mediator of bemiddelaar inschakelen als het conflict of geschil al aanwezig is, maar periodiek met elkaar aan tafel. Om te reflecteren op de samenwerking, of om deze te evalueren. Welke ergernissen steken (mogelijk) de kop op, welke valkuilen zijn er? Hoe moet hiermee worden omgegaan, om te voorkomen dat het doel en/of het resultaat negatief wordt beïnvloed, of de samenwerking zelfs escaleert? Bij familiebedrijven kan het familiestatuut als functioneel gereedschap worden ingezet in de pre-mediationpraktijk. Daarover een volgende keer meer.
23-06-2017


Een cliënt vertrekt. En jawel, de laatste nota’s worden niet betaald, want uw (inmiddels ex-)cliënt is opeens van mening dat u uw werk slecht heeft gedaan. Overigens, zonder dit goed te kunnen onderbouwen. Een paar weken later meldt uw ‘opvolger’ zich bij u, met het verzoek om de overdacht van allerlei bestanden en stukken uit uw dossier. Daar heeft u weinig zin in, maar waartoe bent u als dienstverlener nu verplicht? In sommige gevallen gaat het te ver wanneer u weigert mee te werken voordat uw ex-cliënt álle openstaande nota’s heeft betaald. Anderzijds komt uw ex-cliënt van zijn kant de afspraken ook niet na, dus u heeft een zeker retentierecht. Hoe zit de vork hier precies in de steel?
23-06-2017


In de assurancepraktijk geldt dat een cliënt met een omvang van meer dan 15% van de omzet van het kantoor een bedreiging is voor de onafhankelijkheid. U moet dan maatregelen treffen die die bedreiging terugbrengen tot een aanvaardbaar risico. Een cliënt met een structurele omvang van tussen de 5% en 15% is voor u natuurlijk wel belangrijk. Maar hoe objectief bent u ten opzichte van zo’n grote opdrachtgever? Wanneer moet u voor een dergelijke cliënt ook aanvullende maatregelen nemen? Hierbij is – naast uw relatie met de cliënt en de aard van de opdracht (o.a. of het om een assurance-opdracht gaat) – nog een aantal aspecten belangrijk.
23-06-2017


Coachen en trainen zijn leermethodes; net als studeren uit een boek, het volgen van een les of het maken van een opgave. Uit onderzoek blijkt dat wat men leert tijdens coach- en trainingsessies, sterk afhankelijk is van de persoonlijke leerstijl. Bij gelijke coachtrajecten en -trainingen leren verschillende deelnemers toch verschillende dingen; tot zover niet echt verrassend natuurlijk. Tegelijkertijd blijken er drie zaken te zijn die nagenoeg iedere deelnemer als bagage meeneemt: meer inzicht, meer zelfvertrouwen en betere vaardigheden.
09-06-2017


Het rendement van 'gewone' coaching wordt geschat op een verbetering van de eigen effectiviteit van 25 tot 30%. Maar hoe ligt dat percentage bij leiderschapscoaching? Het antwoord op die vraag luidt: aanmerkelijk hoger, namelijk ‒ serieus ‒ boven de 50%! Zowel de coachee als zijn of haar omgeving komen boven die 50% uit. Er is nog onvoldoende onderzoek waaruit dit verschil wordt verklaard, maar een mogelijke verklaring kan zijn dat de deelnemers aan leiderschapscoaching beter gemotiveerd zijn en zelden worden gestuurd. De leergierigheid en de wil om zich te ontwikkelen, liggen mogelijk hoger bij deze categorie coachees.
09-06-2017


Ondertekenen met AA/RA of voluit?

Met enige regelmaat duikt de vraag op wanneer een openbaar accountant moet ondertekenen met vermelding van zijn voluit geschreven titel en wanneer hij kan volstaan met slechts de afkorting. De standaarden NV Controle- en overige opdrachten bevatten hier echter geen voorschriften voor. Er is wat voor te zeggen om bij het ondertekenen van verklaringen en assurancerapporten de titel uit te schrijven. Niet alleen de opleidingstitel, maar echt de functie van accountant is dan relevant. Bij andere officiële stukken, zoals begeleidende brieven of opdrachtbevestigingen, is dit minder van belang.
09-06-2017


Eind 2016 is de NBA een bredere visiediscussie gestart over het accountantsberoep. Als onderdeel hiervan is de beroepsorganisatie ook aan het peilen hoe haar leden aankijken tegen de toekomst van de MKB-accountant. De meningen ten aanzien van deze vraag blijken nogal uiteen te lopen. Zo wil Novak een adviserende accountant die vooral de cliënt bedient, terwijl vanuit andere hoeken juist een beeld wordt neergezet van een accountant die meerwaarde biedt voor het maatschappelijk verkeer én de cliënt. En de SRA vindt de term MKB-accountant helemaal geen nuttige term.
09-06-2017


Als zakelijk mediator durf ik wel te verklappen dat de huidige informateur, Edith Schipper, op dit moment de mooiste klus van Nederland aan het doen is. (Al is nu nog niet zeker of ze dat bij het uitkomen van deze Fiscasus nog steeds is). Zij switcht hierbij tussen de rol van dan weer de bemiddelaar en dan weer die van mediator. Natuurlijk gaat het aan tafel ook over de inhoud; namelijk voor ongeveer 7%. Die andere 93% van de communicatie wordt bepaald door hele andere aspecten: procedurele, relationele, appellerende en expressieve.
23-05-2017


Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft de EBG InnovatieregelinG (EBGIG) van Economic Board Groningen (EBG) gepubliceerd. Doel van deze nieuwe regeling is het stimuleren van onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten binnen een onderneming, waarmee de betreffende onderneming haar concurrentievermogen structureel wil versterken. Het beschikbare budget voor de regeling, die zal lopen tot en met 31 december 2017, is € 500.000. De EBG InnovatieregelinG is een van de projecten uit het programma van Economic Board Groningen. EBG werkt aan een sterke en toekomstbestendige economie in het aardbevingsgebied (Noord-Groningen).
23-05-2017


Een accountantskantoor ontdekt dat een cliënt tonnen geld heeft weggesluisd via vervalste facturen. Er komt bij de cliënt ook veel contant geld binnen en veel valse facturen zijn zogenaamd contant betaald. Het kantoor verzorgde de btw- en Vpb-aangiften voor deze cliënt. De accountant doet een Wwft-melding, maar vraagt zich af of er daarnaast nog een melding moet worden gedaan aan de politie of de fiscus. De enorme fraude ging wel wat verder dan een simpel economisch delict. Bestaat er geen verplichting om ernstige wetsovertredingen te melden? En was er niet zoiets als een fraudemelding?
23-05-2017


De invoering van het regime van micro-rechtspersonen heeft nog niet veel administratieve lastenverlichtingen meegebracht, maar vanuit de Raad voor de Jaarverslaggeving komt nu wel een verandering die verschil zou kunnen maken. In verband met Europese regelgeving wordt een aantal verplichtingen uit de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen omgezet in andere toelichtingen, die de rechtspersoon kan ‘overwegen om op te nemen.’ De Raad voor de Jaarverslaggeving ziet het als haar taak om de wettelijke voorschriften uit BW 2, Titel 9 te verduidelijken en in te vullen.
23-05-2017


In een van de kranten dook de kop ‘Brexit-onderhandelingen: hard of zacht?’ op. De boodschap was duidelijk. ‘Mogelijk worden het harde onderhandelingen’, zo werd in het artikel uitgelegd. Nu schiet ik bij de termen hard en zacht in relatie tot onderhandelingen altijd een beetje in de lach. Dat zijn typisch uitspraken die worden gedaan door personen die minder getraind zijn. De termen sluiten het beste aan bij positioneel en principieel onderhandelen, naar analogie van de Harvard-methode. Overigens is al jaren bekend dat principieel onderhandelen beide partijen veel meer oplevert dan positioneel onderhandelen. Maar wat is dan de beste strategie?


Als ik (Servaas Vrijburg) op vakantie ben, komt het regelmatig voor dat ik mijn ‘eigen’ krant niet kan krijgen. Geen punt. Leuk om eens in een aantal andere kranten te snuffelen. Tijdens mijn vakantie speelde de kwestie van Henry Keizer al, de voorzitter van de VVD. Hij heeft een nogal lucratieve deal gesloten, zo schijnt. Wat mij opviel, was dat de bedragen in de verschillende kranten aardig overeenkwamen. Echter, het antwoord op de vraag waar deze bedragen op sloegen, liep nogal uiteen. Dat varieerde van de boekwaarde, de goodwill, het bedrijf tot aan de aandelen. Oh ja, en ergens stond ook dat de schulden van de ‘prijs’ van de aandelen waren afgetrokken. Kortom, het klok-en-klepelgehalte was niet van de lucht.


De WBSO is er voor ondernemers die in eigen beheer technisch nieuwe producten, processen of programmatuur ontwikkelen. Ondernemers die gebruikmaken van deze regeling, kunnen op die manier de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor ontwikkelwerkzaamheden verlagen. Door deze voordelen stijgt de populariteit van de WBSO onder ondernemers nog steeds. Veel adviseurs vinden het echter lastig om het innovatieve karakter van een klant te bestempelen. En om in te schatten of de WBSO van toepassing kan zijn. Het volgende praktijkvoorbeeld schetst een duidelijk beeld van de laagdrempeligheid en mogelijkheden binnen de WBSO-regeling.


Managementovereenkomst en ‘Niet uit de balans blijkende verplichtingen’

Bij een kleine rechtspersoon staan de DGA’s vaak niet op de loonlijst, maar wordt een managementvergoeding betaald aan een (tussen)holding. Om discussies met de fiscus, tussen DGA’s onderling of tussen hen en andere aandeelhouders te voorkomen, worden de gemaakte afspraken vaak vastgelegd in een managementovereenkomst. Gaat de vennootschap hierin meerjarige financiële verplichtingen aan, dan kan het nodig zijn om de afspraken toe te lichten, om de financiële positie van de vennootschap te kunnen beoordelen. Dit kan in de sectie ‘Niet uit de balans blijkende verplichtingen’. Betreft de vergoeding één DGA, dan mag de toelichting op de financiële kanten van de verplichting beperkt zijn.


De toetsingen voor 2017 zullen op dezelfde manier worden ingestoken als in 2016. Zoveel is duidelijk geworden in een recent overleg van de NBA en de Raad voor Toezicht met de accountantskoepelorganisaties. Het voor veel kantoren belangrijkste Werkprogramma toetsing samenstellingsopdracht (voor accountants te downloaden op het besloten gedeelte van de NBA-website) dat de toetsers zullen hanteren, is dan ook ongewijzigd ten opzichte van 2016. Wel is een sectie toegevoegd voor het geval de samenstellingsopdracht een SBR-kredietrapportage betrof.


Het woord serendipiteit bestaat nog niet zo heel lang. Het betekent: iets vinden waar u niet naar op zoek was. Onderzoekers maken het weleens mee. Zo kunnen bijeffecten van een onderzoek naar bepaalde geneesmiddelen een doorbraak betekenen bij de bestrijding van een andere ziekte. Ook in coach- en mediationland komt serendipiteit voor. Dan gaat het vaak om inzichten. U zocht naar Y, maar op een andere plek valt er een ‘kwartje’. In de accountancy komt dit ook voor. U bent voor een cliënt bijvoorbeeld bezig met een financieel overzicht of een fiscale aangifte en u ontdekt iets vreemds. Mogelijk duidt dit op fraude of corruptie en dat terwijl u er op dat moment niet op gespitst was. Wat is nodig voor serendipiteit?
26-04-2017


Wat is nu precies het verschil tussen wat een bemiddelaar doet en waar een mediator zich mee bezighoudt? Uitgaande van een geschil tussen twee partijen, pendelt een bemiddelaar op en neer tussen de partijen om te onderzoeken hoe het geschil kan worden opgelost. Mogelijk doet hij daarbij suggesties voor oplossingen of oplossingsrichtingen. Een bemiddelaar kan zowel onpartijdig zijn als optreden namens één partij. Spreekt de bemiddelaar de (eventuele bemiddelaar van de) andere partij niet zelf, dan treedt hij slechts op als adviseur van een der partijen. Maar wat doet een mediator dan?
26-04-2017


Van huurkoop is sprake als betrokken partijen met elkaar overeenkomen dat de verkochte zaak niet door de enkele aflevering in eigendom overgaat, maar pas wanneer alle afgesproken termijnen zijn betaald. De vraag is daarmee: hoe wordt een dergelijke transactie verwerkt in de jaarrekening van de (huur)koper? In feite is hier sprake van een koop op afbetaling. De koper wordt formeel weliswaar niet gelijk eigenaar van het goed, maar hij loopt vanaf het moment dat de overeenkomst wordt aangegaan wel het economische risico over het actief. De aankoop moet daarom gewoon worden geactiveerd als materiële vaste activa en de bijbehorende schuld (excl. rente) moet worden opgenomen als schuld.
26-04-2017


In sommige situaties is het niet toegestaan om een kopie van een identiteitsbewijs te maken en in andere situaties is het juist min of meer verplicht. Soms worden daarbij gevoelige aspecten afgeplakt, zoals het BSN-nummer en eventueel ook de foto. Wat zijn in dit kader relevante regels voor accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren? De hoofdregel is dat de partij die de kopie wil maken, daartoe een noodzaak moet hebben. Bijvoorbeeld omdat de wet dit voorschrijft (denk aan eisen vanuit de Wet op de Loonbelasting), of omdat de gegevensopslag noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht (het doen van aangiften door een fiscaal intermediair).
26-04-2017


Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. Het bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra en de overheid werken samen aan kennis en innovatie om deze positie nog sterker te maken. Daar kunnen MKB-bedrijven ook van profiteren! Iedere innoverende ondernemer kan aansluiten bij de Topsectoren. Dus ook de MKB’er. Elke Topsector heeft eigen mogelijkheden waar bedrijven gebruik van kunnen maken. Aandacht voor twee subsidie-instrumenten uit de Topsectorenregeling.
31-03-2017


Louter leren ‘uit een boekje’ is niet meer van deze tijd. Ook niet op hbo- of universitair niveau. Omdat deze instanties nog niet optimaal in de nieuwe behoefte voorzien – al maken ze grote sprongen voorwaarts – ontstaan private initiatieven. Denemarken loopt hierbij voorop. Naast blended learning gaat het dan met name om leren vanuit verschillende leerstijlen. Immers, we hebben nu eenmaal denkers, doeners, observeerders en beslissers. Zo heeft bijna iedereen een voorkeursleerstijl en… een ergernisleerstijl. Beide leerstijlen geven u veel inzicht. Per saldo gaat het om leren met hoofd, hart én handen. En dat dan weer geïntegreerd.
31-03-2017


BW 2 Titel 9 schrijft voor dat een vennootschap gerede twijfel over de continuïteit van de onderneming in de jaarrekening moet toelichten. Al in de tijd van de Gedrags- en beroepsregels voor accountants (AA/RA) werd accountants voorgeschreven dat zij in hun samenstellingsverklaring dan naar deze continuïteitsparagraaf moesten verwijzen. Sinds enige tijd is het niet meer verplicht om deze toelichtende paragraaf op te nemen bij de samenstellingsverklaring. Accountants mogen daardoor zelf afwegen hoe nodig of wenselijk het is om dat te doen. Dit geldt nu dus ook voor een eventuele verwijzing naar een paragraaf in de jaarrekening over ernstige onzekerheid over de continuïteit.
31-03-2017


Accountants kunnen zogeheten IB-plus-opdrachten iets goedkoper uitvoeren dan ‘echte’ samenstellingsopdrachten, omdat hiervoor minder werkzaamheden hoeven te worden verricht. Volgens de NBA moeten SBR-kredietrapportages echter altijd worden gezien als samenstellingsopdrachten. Bij cliënten voor wie de jaarrekening als samenstellingsopdracht is uitgevoerd, is dat al een heel gedoe. Bij IB-plus-opdrachten zijn de extra werkzaamheden echter zo omvangrijk, dat accountants al overwegen om hun cliënten te adviseren de € 250 boete van de bank voor niet in SBR ingediende kredietrapportages maar voor lief te nemen.
31-03-2017


Betekent dit nu dat een ieder beter niet naar de rechter kan stappen? Het antwoord op die vraag luidt: zeker niet. Als de andere partij niet (serieus) aan tafel wenst te komen, heeft u uiteindelijk ‘geen’ keuze. Als het om een voornamelijk technisch vraagstuk gaat, zoals we die bijvoorbeeld in het fiscale recht of sociaal zekerheidsrecht veel tegenkomen, kan een gang naar de rechter een heel logische stap zijn. En tot slot zijn ook principiële vraagstukken beter af met een oordeel van de rechter. Houd er wel rekening mee dat aan principes doorgaans een hoger prijskaartje hangt dan aan pragmatisme. De keuze is natuurlijk aan u!
17-03-2017


Een ander argument, dat minstens zo belangrijk is, is de mogelijke mate van teleurstelling na afloop van een rechtszaak. Veelal blijkt bij dit soort minder technische en meer 'duw-en-trek dossiers' dat na afloop niet één partij, maar beide partijen hun ‘zin’ niet of onvoldoende hebben gekregen. De partijen kunnen de uitspraak dan maar moeilijk ‘geloven’. Ondanks het gegeven dat alle feiten en overwegingen helder op een rij gezet zijn, vraagt men zich af hoe een rechter dan toch tot zo'n uitspraak of vonnis heeft kunnen komen. Het antwoord is redelijk eenvoudig. De rechter weegt de ‘feiten’ anders dan de partijen zelf. Gevolg is dat de onderliggende emoties bij partijen dus ook anders worden gewogen dan zij zelf doen.
17-03-2017


Waarom u niet bij de rechter moet zijn (1)

Bij zakelijke conflicten komt het regelmatig voor dat men – al dan niet op onderdelen – (ook) naar de rechter stapt. Dat gebeurt soms zelfs terwijl onderhandelingen doorlopen. Verschillende rechtsvragen leiden nu eenmaal tot een verschillende rechtsgang. Een eis tot schadevergoeding kan deel uitmaken van een materiële procedure, maar ook van een vervolgprocedure. En een aandelenkwestie kent veelal een andere rechtsgang dan een arbeidsrechtelijk vraagstuk. Voeg daar het fenomeen van het tussenvonnis aan toe en u voelt al aankomen waarom rechterlijke interventie lang niet altijd gewenst is. Tijd, geld en moeite zijn de prijzen die u moet betalen voor een gang naar de rechter.
17-03-2017


Uitgebreide controleverklaring géén verplichting voor niet-OOB’s

Het is niet alle accountants duidelijk of de nieuwe uitgebreide controleverklaring ook verplicht is voor niet-OOB’s (‘organisaties van openbaar belang’). In een dergelijke uitgebreide verklaring zijn onder andere de secties ‘kernpunten van de controle’ en ‘materialiteit’ opgenomen. Het is inderdaad wat bladeren in de regelgeving, maar: voor niet-OOB’s is het inderdaad optioneel. Verwacht wordt dat besturen van niet-OOB’s eventuele extra informatie over de controle voorlopig liever opgenomen zien in het (niet-openbare) accountantsverslag of de managementletter dan in de controleverklaring. Dit verandert waarschijnlijk pas wanneer gebruikers van de controleverklaring (zoals financiers) gaan aangeven dat zij grote waarde hechten aan een uitgebreide verklaring.
17-03-2017


Het wegvallen van de sectie ‘Overige gegevens’ in jaarrekeningen voor kleine rechtspersonen is nog wel even wennen. Bij sommige rapportgeneratoren wordt de sectie zelfs nog standaard weergegeven en moet je er als dienstverlener zelf aan denken om de juiste vinkjes uit te zetten. Vanaf het boekjaar 2016 moet nog maar 1 aspect in de jaarrekening worden vermeld van de 8 punten die er voorheen in de Overige gegevens moesten worden opgenomen. Het gaat om eventuele ‘gebeurtenissen na balansdatum’, waarvan vermelding ‘onontbeerlijk is voor het inzicht in de jaarrekening’. Omdat dit zich nog een stuk verder uitstrekt dan de begrippen ‘materieel’ of ‘belangrijk’, zal dit niet vaak spelen.
17-03-2017


Bij menig adviesgesprek in mijn leven kondigde de accountant mij (Servaas Vrijburg) aan als ‘specialist’. ‘Precies wat we zoeken’, zei de cliënt dan. Na afloop kreeg ik dan weleens het compliment dat het zo’n plezierig gesprek was. Ik ben het type van vragen stellen, vervolgvragen, samenvatten, toetsen of we elkaar begrepen hebben, etc. In coach- en vaardigheidstaal noemen ze dat aansluiten, verbinden of rapport (spreek uit op z’n Frans) maken. Blijkbaar zocht men toch niet alleen een ‘inhoudelijke’ specialist, maar ook iemand die over de juiste vaardigheden beschikt. Toch kan ik me niet herinneren dat iemand ooit expliciet gevraagd heeft naar mijn gespreksvaardigheden.
03-03-2017


Kiest u voor kennis OF voor vaardigheden?

Onlangs bloeide een ‘minidiscussie’ op. Uit onderzoek blijkt namelijk dat grofweg 50% van de accountants wil investeren in coachings- en/of communicatieve vaardigheden (bron: MKB Business Barometer van Exact). Van hun cliënten vindt slechts zo’n 12% dat een goed idee. Van 34% hoeft dat niet en ruim 50% is daar blijkbaar onverschillig over. Tja, … wat zegt zo’n enquête nu precies? En in welke mate heeft de techniek van de vraagstelling de uitkomst beïnvloed? Daar zullen we het op deze plek niet over hebben. In de uitkomst zijn nu eenmaal niet de uitkomsten meegenomen van niet gestelde – of anders gestelde – vragen. Hoe staat u hierin? Investeert u liever in kennis of in vaardigheden?
03-03-2017


Met alle aandacht voor de toelichting van een eventueel pensioen in eigen beheer wordt soms een eventuele pensioenregeling voor het personeel over het hoofd gezien. Die moet ook worden toegelicht. Bij een kleine rechtspersoon mag dat wel worden beperkt tot de hoofdlijnen. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat het een beschikbarepremie-, middelloon- of eindloonregeling is. Cijfermatig mag een kleine rechtspersoon zich meestal beperken tot het presenteren van de premies die in het betreffende boekjaar verschuldigd zijn. Hier bestaan twee minder vaak voorkomende uitzonderingen op.
03-03-2017


In een recente uitspraak van de Accountantskamer krijgt een accountant een flinke berisping voor het doen van twee onjuiste belastingaangiften van zijn broer. Ook de laatste jaarrekening die hij samenstelde voor de BV van zijn broer bevatte fouten. Nu is het uitgangspunt dat een accountant bij een non-assuranceopdracht normaal gesproken niet de informatie hoeft te verifiëren die door de cliënt is aangeleverd. Hij moet echter wel alert zijn op signalen dat de informatie onjuist is. In dit geval speelde onder andere dat de ingediende aangiften resulteerden in hoge terug te ontvangen bedragen. Door hier geen vragen over te stellen, begaf de accountant zich op glad ijs.
03-03-2017


Ik heb de teamleider eerst maar even zijn beklag laten doen; zowel over zijn teamleden als over zijn vennoot. Dat moest er duidelijk even uit. In zijn verhaal geeft hij veel van zichzelf prijs. Er ontstaan meer dan voldoende ‘haakjes’ voor de volgende stap: hoe kijkt hij naar zichzelf? Wat bevalt wel? Wat bevalt niet? Af en toe valt hij stil. Hij kijkt veel naar beneden. In het tweede gesprek onderzoeken we samen het rijtje: willen, voelen, denken en doen. Denken blijkt daarbij dominant te zijn. Zijn overtuigingen werken op een aantal punten belemmerend voor hem. Bovendien houdt hij graag de controle.


Coachen van teamleider (1) – nieuwe functie

Voor iedereen die succesvol wil zijn in wat hij doet, kan een coach zeer nuttig of zelfs nodig zijn. Zo coachten we recent vanuit Fiscount een teamleider bij een kantoor. Het eerste gesprek met de teamleider en zijn vennoot duurde een half uur. De vennoot nam voornamelijk het woord en sprak veel over ‘doorgroei’, ‘kansen krijgen’ en ‘toekomst’. De teamleider knikte vooral instemmend. Zodra de vennoot de ruimte verliet, brandde hij los en klonken woorden als ‘in het diepe gooien’, ‘laten zwemmen’ en ‘geen steun ervaren’. Deze jonge AA had nu de leiding over een van de drie vestigingen, vanwege een burn-out van één van de vennoten. De vestiging telde 7 personen, inclusief de teamleider.


Moeten we een website of software – gezien hun niet-stoffelijke aard – activeren als materiële vaste activa (mva) of als immateriële vaste activa (imva)? En onder welke post moeten deze dan worden geboekt? In het Modellenbesluit ontbreekt hiervoor zowel bij de mva als de imva een geschikte post. Om met het laatste te beginnen: het is toegestaan een post in te voegen, als de inhoud ervan niet wordt gedekt door een in het gekozen model andere post. Hierbij hoeft u overigens geen rekening te houden met een eventuele ‘Overige’ post; daar valt natuurlijk alles onder.


Veel kantoren zetten de datum van het rapport op dezelfde datum als de datum van de samenstellingsverklaring. Feitelijk is dit een vreemde werkwijze. Een dienstverlener ondersteunt de opdrachtgever bij het opstellen van de jaarrekening, maar het bestuur stelt formeel de jaarrekening op. Het meest logische moment waarop de jaarrekening de status ‘definitief opgemaakt’ krijgt, is het moment waarop het bestuur de jaarrekening daadwerkelijk tekent. (We hebben het hier over jaarrekeningen conform BW 2, Titel 9.) Dan gaat ook – indien alle aandeelhouders van de vennootschap ook bestuurder zijn – de 8-dagenperiode in waarbinnen de publicatiestukken moeten zijn gedeponeerd.


Heeft uw cliënt hoger en/of lager opgeleide werknemers (of uitzendkrachten) in dienst, die de Nederlandse taal nog niet volledig beheersen? Met een nieuwe subsidieregeling kunt u per werknemer een vergoeding tot € 1.500 ontvangen voor projecten die de taalvaardigheid verbeteren. Het gaat daarbij om taalbeheersing op de werkvloer, zoals lezen, luisteren, spreken en schrijven. Naast deze vaardigheden kunnen ook projecten in aanmerking komen die rekenvaardigheden en digitale vaardigheden bevorderen.
03-02-2017


Vanaf 1 maart 2017 kunnen MKB-bedrijven uit de maakindustrie een Service Design Voucher aanvragen. De voucher is een waardebon waarmee de MKB’er een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling of adviesbureau. Op deze wijze wil de overheid de samenwerking tussen de maakindustrie en de creatieve sector vergroten. Enkele MKB-ondernemingen uit de maakindustrie (SBI-codes 10 t/m 33) kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Een service design project is een project waarin een vooraf gedefinieerde kennisvraag over een nieuw service-based verdienmodel aan een kennisinstelling of adviesbureau wordt voorgelegd.
03-02-2017


Accountantskantoren komen momenteel regelmatig in de problemen doordat hun rapporten van feitelijke bevindingen (eind)conclusies bevatten. Dit wordt gezien als een oordeel van de accountant dat zekerheid toevoegt, zodat er eigenlijk een assuranceverklaring is afgegeven. Bij een 4400-rapportage is het juist de bedoeling dat een accountant alleen weergeeft wat hij heeft vastgesteld bij de werkzaamheden die hij conform de afspraak met de opdrachtgever uitvoerde. Als het goed is, spreekt hij zich niet uit over de betekenis van deze feitelijke bevindingen voor het geheel. De aard en omvang van de betreffende werkzaamheden zullen daarvoor ook niet voldoende en geschikt zijn.
03-02-2017


Standaard 4410 draait ongeveer om de term ‘significante aangelegenheden’; aspecten die (moeten) worden aangemerkt als belangrijk voor de jaarrekening. De werkzaamheden (en de vastlegging daarvan) moeten zich vooral richten op deze aspecten, die ook met de opdrachtgever moeten worden besproken. Het kunnen bijzonderheden rond jaarrekeningposten zijn (denk aan schattingen en pensioenberekeningen). Maar ook andere zaken, zoals het te hanteren verslaggevingsstelsel, te vermelden zekerheden, niet uit de balans blijkende verplichtingen en activa, gebeurtenissen na balansdatum, enzovoorts.
03-02-2017


Heeft uw cliënt hoger en/of lager opgeleide werknemers (of uitzendkrachten) in dienst, die de Nederlandse taal nog niet volledig beheersen? Met een nieuwe subsidieregeling kunt u per werknemer een vergoeding tot € 1.500 ontvangen voor projecten die zijn of haar taalvaardigheid verbeteren. Het gaat daarbij om taalbeheersing op de werkvloer, zoals lezen, luisteren, spreken en schrijven. Er is niet alleen subsidie mogelijk voor projecten die de Nederlandse taalvaardigheid bevorderen, maar ook voor projecten die de rekenvaardigheden en digitale vaardigheden van deze categorie werknemers bevorderen.
20-01-2017


Ruim 50% van alle werknemers is op zoek naar ander werk; actief dan wel passief. Dit blijkt uit recent onderzoek van Raet. Het gebrek aan loopbaanperspectief wordt als belangrijkste reden genoemd voor het uitkijken naar ander werk. Bij de groep tussen 35 en 44 jaar is dat zelfs 70%. Ondanks hun actieve dan wel passieve zoektocht naar ander werk zijn werknemers verder behoorlijk tevreden over hun huidige werk (79%) en hun salaris (68%). De dreiging om mogelijk hun vaste contract te verliezen, belemmert werknemers om daadwerkelijk over te stappen naar een andere baan. Een kleine 40% van de werkgevers maakt zich zorgen over de veroudering van hun personeelsbestand.
20-01-2017


Uw cliënt kan bij u aankloppen met de vraag of u voor hem een kredietrapportage (in SBR) bij zijn kredietverschaffer wilt indienen. Omdat de inhoud van de kredietrapportage grotendeels maar niet geheel identiek is aan de samengestelde jaarrekening, ziet de NBA dit als een zelfstandige opdracht. Daarvan vallen de werkzaamheden voor accountants onder standaard 4410. Dit betekent dat u een aparte samenstellingsverklaring bij de kredietrapportage moet afgeven. Voor de opdracht moet een opdrachtbevestiging worden geregeld en er moet een samenstellingsdossier worden aangemaakt.
20-01-2017


In 2015 leverden 25 kantoren hun Wta-vergunning in en nog eens circa 40 kantoren volgden dat voorbeeld in 2016. Dit betekent dat er momenteel nog 337 kantoren zijn met een niet-OOB-vergunning (het aantal kantoren met een OOB-vergunning blijft op 10 staan). Een rondgang langs een aantal Fiscount-kantoren die de Wta-vergunning nog aanhouden maakt duidelijk dat de meeste daarvan geen nieuwe opdrachten meer accepteren. De bestaande opdrachten blijven ze wel uitvoeren. Dit doen zij overigens meer om de controlecliënt te behouden dan om op de controleopdracht te verdienen. Assurance wordt in het algemeen als niet rendabel ervaren.
20-01-2017


De oud-staatssecretaris is de informele leider. Hij is in het bestuur gevraagd om deuren te openen. Dat doet hij goed en hij pakt daarbij handig zijn ‘schijnwerpermomenten’. De directeur overweegt om ermee te stoppen. Hij kan niet tegen deze personen op, zo geeft hij zelf aan. ‘Het is de baan van mijn leven, maar ik denk dat ik gewoon niet geschikt ben’. Van een afstandje zie ik drie ruimte nemende mensen en een meer introvert persoon (directeur). Op de momenten dat hij zijn punt wil maken, probeert hij de personen in ‘hun stijl’ te bereiken. Daar gaat het mis. In ‘hun stijl’ gaan ze elkaar niet vinden. Op dat moment raakt de directeur volledig uit zijn kracht.
06-01-2017


Coachen van museumdirecteur (1) – teamsamenstelling

Een directeur van een relatief klein museum belde op voor coaching. De casus is als volgt: het museumbestuur bestaat uit de directeur (fulltime) en drie medebestuurders (alle drie vrijwilliger). Twee daarvan zijn lokale ondernemers en hun netwerk wordt voor veel zaken ingezet. De derde medebestuurder is een oud-staatssecretaris. Na een eerste gesprek en een bijgewoonde bestuursvergadering heb ik een goede indruk. De ondernemers zijn opportunistisch van aard. De kwaliteiten en valkuilen zijn helder: proberen, durven en ervoor gaan zijn woorden die veel en makkelijk vallen. De directeur daarentegen is voorzichtig(er), benoemt de risico’s, trapt op de rem en vertoont ja-maar-gedrag.
06-01-2017


Bij het uitbrengen van een jaarrekening op fiscale grondslag is het de vraag wat u moet doen met kosten die fiscaal niet of slechts gedeeltelijk in aftrek komen. U zou kunnen denken dat u deze dus ook maar niet of gedeeltelijk in de resultatenrekening zou moeten opnemen. In het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen is echter opgenomen dat de betreffende kosten wél gewoon in de jaarrekening (op fiscale grondslag) worden opgenomen. Uiteraard moet u de betreffende kosten alsnog corrigeren in de Vpb-aangifte.
06-01-2017


Het bestuur van een BV zal bij een voorgenomen dividenduitkering moeten toetsen of het te voorzien is dat de uitkering ertoe kan leiden dat zij haar verplichtingen niet kan nakomen. De wetgever heeft bij de uitkeringstoets geen termijn genoemd die het bestuur hierbij in ogenschouw moet nemen. De vaak genoemde periode van 12 maanden na afloop van het betreffende boekjaar is de wettelijk voorgeschreven termijn die men in acht moet nemen bij het boordelen van eventuele ernstige twijfel over de continuïteit van de vennootschap. Diezelfde termijn wordt echter niet gehanteerd in het kader van de uitkeringstoets.
06-01-2017