Filters
Categorie

Rubriek
Klantgroep
Modelsoort
Werkprogramma Advies
-
Modelcontract

Vastlegging van een geldlening, met regelingen voor: hoofdsom, rente, kosten, termijn, aflossing, positief/negatieve hypotheekverklaring en beëindiging.

Modelcontract

Deze overeenkomst regelt onder meer duur, proeftijd, opzegging, vakantiedagen, arbeidsongeschiktheid, pensioenregeling, nevenwerkzaamheden, concurrentiebeding, relatiebeding, geheimhouding en cameratoezicht. De overeenkomst is aangepast aan de Wet werk en zekerheid.

Modelcontract

Dit modelcontract betreft een overeenkomst voor het aangaan van een vennootschap onder firma (VOF) of maatschap. De overeenkomst bevat onder meer de volgende regelingen: inbreng, vermogen, arbeidsongeschiktheid, winstverdeling, voorschotten, fiscale clausules, voortzetting, toedeling, beëindiging, liquidatie, concurrentie, boete, toestemming echtgenote, geschillen, compagnonsverzekering.

Modelcontract

Dit model is gemaakt ten behoeve van een geldlening voor de eigen woning, tussen DGA en BV, in de relatie werknemer-werknemer of in de familierelatie.

Modelcontract

Overeenkomst waarin de rekening courantverhouding tussen DGA en BV schriftelijk wordt vastgelegd. Deze vastlegging is wettelijk verplicht, zowel civielrechtelijk als fiscaal.

Modelcontract

Bij bestuur door een vennootschap over een andere vennootschap, ook binnen een holdingstructuur, dienen de zakelijke afspraken te worden vastgelegd. Een fiscale reden is artikel 8b Wet Vpb. De managementvergoeding kan invloed hebben op het fictief loon of fictiief salaris.

Modelcontract

Deze overeenkomst regelt onder meer duur, proeftijd, opzegging, vakantiedagen, arbeidsongeschiktheid, pensioenregeling, nevenwerkzaamheden, concurrentiebeding, relatiebeding, geheimhouding en cameratoezicht.

Modelcontract

Kenmerk van de oproepovereenkomst is dat de oproepkracht alleen tewerk wordt gesteld als hij wordt opgeroepen door de werkgever en alleen recht bestaat op loon over de gewerkte uren. De arbeidsomvang is niet vastgelegd en gaat uit van een nulurenkarakter.

Modelcontract

Vastlegging van besluiten van de aandeelhouders (AV) over goedkeuring jaarrekening, decharge, winstbestemming, dividend, toevoeging algemene reserve, met machtiging voorzitter de zaken te regelen.

Rekenmodel

Met dit rekenmodel berekent u voor de IB-ondernemer op basis van de gegevens over de auto, de kilometers en de persoonlijke gegevens of de auto het voordeligst tot het ondernemingsvermogen of tot het privévermogen kan worden gerekend. U kunt daarbij kiezen uit drie berekeningsmethoden: A op basis van de kilometerprijs, B op basis van de werkelijke kosten (op jaarbasis) en C op basis van de leaseprijs (op jaarbasis). Uit de berekening rolt het advies voor uw cliënt.